Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

3. srpska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 44 hronoloških zapisa, 59 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 2. 1944. U s. Ponikvama (kod Čajniča) od delova 1. šumadijske i 1. južnomoravske NO brigade formirana 3. srpska NOU brigada. Ona je istog dana ušla u sastav 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 17. 3. 1944. Između ž. st. Dobrun i ž. st. Mokra Gora (na pruzi Titovo Užice - Višegrad) dva bataljona 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali nemačko-bugarske posade. Poginulo je oko 40 neprijateljskih vojnika; zaplenjeno je 10 kamiona s municijom i opremom, 1 mitraljez i 10 pušaka; porušeno je oko 500 m železničke pruge Jedinice NOVJ su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 24. 3. 1944. Kod s. Burađe, s. Brđana i s. Trudova (blizu Kokinog Broda) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv četničkog Javorskog korpusa i delova četničkog 2. ravnogorskog korpusa i odbacila ih prema pl. Javoru. Poginulo je i ranjeno oko 40 četnika, dok ih je 7 zarobljeno. Zaplenjeni su 2 minobacača i 1 p. mitraljez. Gubici 3. brigade: 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 4. 1944. Kod s. Mijovića i na V. livadama jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv oko 200 bugarskih vojnika iz 25. sabirne divizije i odbacile ih prema Ivanjici. Gubici neprijatelja: 4 poginula, više ranjenih i 1 zarobljen. Brigada je imala 3 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 3. 4. 1944. Kod s. Kojinovića delovi 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbacile u Ivanjicu izviđačke jedinice bugarske 25. sabirne divizije koje su pokušale da preko s. Dobrog Dola prodru prema r. Studenici.

⚔️ 13. 4. 1944. Kod s. Đakova (blizu Ušća) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv 2. bataljona nemačkog 3 policijskog puka, 1. bataljona bugarskog 61. pešadijskog puka i odbacila ih prema manastiru Studenici. U borbi je poginulo 7 i zarobljeno 5 nemačkih vojnika, dok je 3. brigada imala 3 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 16. 4. 1944. Na Velikim livadama (kod Ivanjice) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbila napad 2. bataljona bugarskog 63. pešadijskog puka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca. Zaplenila je 1 p. mitraljez, 5 pušaka i manju količinu municije.

⚔️ 18. 4. 1944. Na Velikim livadama i kod s. Komadina (blizu Ivanjice) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbila novi napad 2. bataljona bugarskog 63. pešadijskog puka. Neprijatelj je odbačen prema s. Budoželji, gde ga je prihvatio 1. bataljon 4. puka SDK.

⚔️ 25. 4. 1944. Kod s. Nebeske i s. D. Kruščice (blizu Arilja) jedinice 2. proleterske udarne i 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova četničkog Požeškog korpusa i odbacile ih u pravcu s. Roga i s. Svračkova. Neprijatelj je imao 12 poginulih, ranjenih i nestalih vojnika.

⚔️ 27. 4. 1944. Kod s. Uzića (Blizu Titovog Užica) 2. proleterska udarna i 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ prešle železničku prugu Užice-Požega. U borbi su ubile 46 i zarobile 96 neprijateljskih vojnika, uništile jednu kompoziciju putničkog voza, zaplenile 1 p. mitraljez, 4 automata, 14 pištolja, 50 pušaka, 1 radio-stanicu i znatnu količinu municije, spalile železničku stanicu i pokidale prugu na dva mesta. Brigade su imale 4 mrtva i 5 ranjenih boraca. U toj borbi je poginuo zamenik komandanta 2. proleterske brigade Miodrag Milovanović Lune, narodni heroj.

⚔️ 1. 5. 1944. U rejonu s. Ćebića i s. Crvenog Brega i na položaju Kukalj-Anatema (blizu Valjeva) 3. srpska udarna brigada i tri bataljona 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili oštru borbu protiv četničkog Valjevskog i 2. ravnogorskog korpusa i slomili njihovu odbranu.

⚔️ 2. 5. 1944. Na Čikeru i između s. Krstića i s. Vujića (kod Valjeva) 2. proleterska udarna i 3. srpska udarna brigada i 4. bataljon 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, slomili pokušaj četničkog 2. ravnogorskog i Valjevskog korpusa i delova SDS i SDK da se probiju prema s. Crvenom Bregu i s. Mravinjcima.

⚔️ 14. 5. 1944. U s. V. Šiljegovcu (kod Kruševca) 3. srpska NOU brigada napala četničku 2. rasinsku brigadu. Borba je vođena ceo dan i naredne noći. Četnike je od uništenja spasla intervencija bugarskih vojnika s pravca s. Đunisa, te su se izvukli ka ovom selu.

⚔️ 17. 5. 1944. U s. Čuburama (kod Prokuplja) 3. srpska NOU brigada odbila napad jednog bataljona RZK i protivnapadom ga gonila sve do blizu Niša. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 18. 5. 1944. Kod s. Radijevića i s. Miševića (blizu Sjenice) jedinice 4. proleterske udarne brigade i 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv oko 500 nemačkih vojnika a zatim se povukle ka vrhu pl. Zlatar. Jedinice 2. divizije su imale 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 3. 9. 1944. Delovi 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ ušli u Prokuplje, koje su bugarski vojnici napustili spalivši magacine oružja i municije. Zaplenjeno je 450 pušaka i 50 kola mina (većinom minobacačkih).

⚔️ 9. 9. 1944. U s. Žitkovcu, s. Kormanu i s. Đunisu (kod Aleksinca) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala grupe nemačkih vojnika i pripadnika SDS, ali, zbog pristiglog pojačanja u tenkovima, nije uspela da ih razoruža.

⚔️ 11. 9. 1944. Kod Kruševca 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbila dve četničke grupe i porušila pruge Kruševac-Stalać i Stalać-Đunis.

⚔️ 14. 9. 1944. Između s. Gaglova i s. Kapidžije (kod Kruševca) delovi 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četnika i proterali ih ka r. Rasini, nanevši im gubitke od 4 poginula i više ranjenih. Iz 3. srpske brigade je poginuo zamenik komandira 3. čete 3. bataljona Vojislav Manojlović, narodni heroj.

⚔️ 17. 9. 1944. Na putu Kruševac-Stalać jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske divizije NOVJ ubile 2 nemačka vojnika i oborile jedan avion tipa -Roda-.

⚔️ 27. 9. 1944. Između s. Šavrana i s. G. i D. Stepoša (kod Kruševca) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala četnike i potisnula ih ka s. Gari i s. Vučku, zarobivši 20 četnika i zaplenivši šestoro kola razne municije i 60 mina za minobacač. Brigada je imala 2 poginula borca.

⚔️ 9. 10. 1944. Jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ oštetile železnički most kod Đunisa i porušile 70 metara pruge; iz s. D. Ljubeša izbacile oko 150 vojnika RZK i četnika i srušile jedan propust od 8 m i 30 metara pruge; kod s. Trnjana i kod s. Kormana porušile prugu u dužini od 75 m (sve na pruzi Niš-Stalać).

⚔️ 11. 10. 1944. Jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbacili iz. Đunisa i s. Trubareva nemačke vojnike i pripadnike RZK. Poginulo je 15 neprijateljskih vojnika a zaplenjeno je 90 sanduka eksploziva, 5 sanduka fitilja s kapislama, 100 granata, troja kola telefonske žice i veća količina drugog materijala. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 12. 10. 1944. Dvadeset treća srpska brigada 4,5. divizije NOVJ, uz sadejstvo 1. gardijskog utvrđenog rejona Crvene armije, oslobodila Svrljig, a zatim se orijentisala u pravcu Niša.

⚔️ 16. 10. 1944. U rejonu s. Drenova - s. Bogdanje (kod Trstenika) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razoružala oko 120 četnika i zaplenila 7 p. mitraljeza, 80 pušaka i 17 kola ratnog materijala.

⚔️ 17. 10. 1944. Kod s. Čukojevca (blizu Kraljeva) 2. i 4. bataljon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jedinica 64. korpusa Crvene armije, vodili borbu protiv oko 250 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i odbacili ih ka Kraljevu. Poginulo je 50 a zarobljena su 82 nemačka vojnika. Zaplenjeno je: 110 pušaka, 8 p. mitraljeza, 7 automata, 9 pištolja, 2 protivtenkovske puške, 3 minobacača, 4 kamiona, 1 putnički automobil, arhiva četničkog komandanta Srbije i dosta drugog materijala. Gubici 3. brigade: 1 poginuo i 1 ranjen borac.

⚔️ 18. 10. 1944. Kod s. Vitanovca i s. Ugljareva (blizu Kraljeva) dva bataljona 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih jedinica. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih i 3 zarobljena vojnika. Između ostalog, zaplenjena je 1 protivtenkovska puška i 7 pištolja. Jedinice 3. brigade imale su 9 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 19. 10. 1944. U s. Vitanovcu (kod Kraljeva) 4. batajon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ izvršio neuspeo napad na nemačke snage. Bataljon je imao 6 mrtvih i 4 ranjena borca.

⚔️ 20. 10. 1944. Na položaju s. Čukojevac - Čukojevačko groblje i u s. Vitanovcu (kod Kraljeva) jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ i jedna četa Crvene armije vodile borbu protiv oko 700 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao oko 50 mrtvih i više ranjenih, a jedinice 3. brigade - 5 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 21. 10. 1944. Jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačke položaje u rejonu s. Vitanovca (kod Kraljeva). Imale su 6 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 10. 1944. Tri bataljona 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ i dve čete 223. divizije Crvene armije izvršili nov neuspeo napad na nemačke vojnike u s. Vitanovcu (kod Kraljeva). Zarobljeno je 14 nemačkih vojnika, uništena su 2 p. mitraljeza i 1 mitraljez, a zaplenjen je 1 p. mitraljez. Jedinice 3. brigade su imale 3 poginula i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 10. 1944. Kod s. Vitanovca (blizu Kraljeva), u borbi protiv nemačkih vojnika, 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ imala 4 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 10. 1944. S položaja između s. Vitanovca i s. Čukojevca (kod Kraljeva) jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ proterale nemačke vojnike ka Kraljevu. Brigada je imala 2 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 10. 1944. U s. Vitanovcu, s. Šumarici i s. V. i M. Borči (kod Kraljeva) jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz podršku pešadije i artiljerije Crvene armije, ponovo izvršile napad na nemačke položaje. Zbog snažnog otpora neprijatelja napad nije u potpunosti uspeo. Zauzeta je samo M. Borča. Brigada je imala 4 mrtva i 45 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 10. 1944. Kod s. Vitanovca (blizu Kraljeva) dva bataljona 3. srpske udarne brigade 2, proleterske udarne divizije NOVJ ponova izvršila neuspeo napad na nemačke položaje. Poginulo je 16 neprijateljskih vojnika, a zaplenjen je 1 p. mitraljez, 20 pušaka i 1 pištolj. Jedinice 3. brigade su imale 1 poginulog i 2,1 ranjenog borca.

⚔️ 30. 10. 1944. Kod s. Vitanovca (blizu Kraljeva) 3. bataljon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ izvršio neuspeo napad na nemačke položaje. Bataljon je imao 1 mrtvog i 8 ranjenih i kontuzovanih boraca.

⚔️ 1. 11. 1944. Kod s. Vitanovca (blizu Kraljeva) nemačke jedinice napale položaje 3. srpske udarne brigade 2, proleterske udarne divizije NOVJ. Iako je u početku imao manjih uspeha, neprijatelj je protivnapadom odbačen na polazne položaje, uz gubitke od 15 mrtvih i 2!5 ranjenih. Jedinice 3. brigade su imale 3 poginula i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 11. 1944. Na položaju s. Vitanovac - s. Milavčić (kod Kraljeva) nemačke snage izvršile dva napada na jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, ali su odbijene uz gubitke od 20 mrtvih i 27 ranjenih. Jedinice 3. brigade su imale 3 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 7. 11. 1944. Kod s. Vitanovca (blizu Kraljeva) oko 200 nemačkih vojnika napalo 4. bataljon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle jednočasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 12 mrtvih i više ranjenih, odbačen na polazne položaje. Bataljon je imao 3 poginula i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 11. 1944. Kod s. Vitanovca (blizu Kraljeva) oko 200 nemačkih vojnika, uz podršku 4 tenka, napalo položaje 2. bataljona 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ. U prvom naletu neprijatelj je uspeo da zauzme deo tih položaja, ali je protivnapadom odbačen na svoje polazne položaje, uz gubitke od 4 mrtva i 10 ranjenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 28. 11. 1944. Na ž. st. Mataruška Banja, u s. Progorelici i na Vrdilačkoj kosi (blizu Kraljeva) jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napale nemačke jedinice i posle duže žestoke borbe savladale njihov otpor i potpuno presekle komunikaciju Kraljevo-Raška. Neprijatelj je imao oko 600 mrtvih i ranjenih, a zaplenjeno je 7 topova, 11 p. mitraljeza, 115 pušaka, 23 vagona razne municije, 1 vagon avionskih delova, 1 vagon delova za radio-stanice, 70 železničkih vagona i dosta druge ratne opreme i materijala. Jedinice 3. brigade su imale 6 mrtvih i oko 35 ranjenih boraca.

⚔️ 29. 11. 1944. Kod s. Musine Reke (blizu Kraljeva) 2. bataljon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv nemačkih jedinica koje su se povlačile ka Čačku. Ne uspevši da im ođseče odstupnicu, zbog protivnapada nemačkih tenkova, bataljon se povukao s komunikacije.

⚔️ 30. 11. 1944. Na komunikaciji Kraljevo-Čačak jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv zaštitnica nemačkog 34. armijskog korpusa, zauzele s. Zablaće i izbile do s. Ježevice.

⚔️ 20. 12. 1944. Dvadeset treća srpska brigada 45. divizije NOVJ zauzela Janju, u kojoj su se branile nemačke jedinice.

Dokumenti

📜 Uputstvo Štaba Nikšićkog NOP odreda od 10. februara 1942. Štabu Banjsko-vučedolskog bataljona za vojno-političku aktivnost na teritoriji Hercegovine

📜 Obavještenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 16. aprila 1942. Štabu Golijskog bataljona o rezultatima borbe u Župi nikšićkoj

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 novembra 1942 godine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. februara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju da predloži sastav štaba 3. srpske NOU brigade

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 14 aprila 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za tonjenje neprijatelja dolinom r. Studenice u pravcu Ušća i zatvaranje pravca od Ivanjice

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 14 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o rasporedu Divizije i borbi Treće srpske NOU brigade protiv nemačkih jedinica kod s. Đakova

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 19 aprila 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Rudine - Mlanča - Vrmbaje i zatvaranje pravca od Ušća

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 30 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade od 25 - 30 aprila 1944 godine

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 26 aprila 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za prelaz preko komunikacije Užice - Požega

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 28 aprila 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za prelazak komunikacije Požega - Kosjerići

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 15 maja 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za marš brigada na prostoriju Borova Glava Draglica - Kućani i zatvaranje pravaca prema Čajetini i Novoj Varoši

📜 Pismo Štaba 2. proleterske divizije od 11 jula 1944. štabovima 4. proleterske i 3. srpske NOU brigade o odricanju od jednodnevnog obroka u korist sirotinje Crne Gore

📜 Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za napad na komunikaciju Kosovska Mitrovica - Raška na sektoru Leposavići - Lešak

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za povlačenje u slučaju neprijateljskog napada u pravcu Bornkovac - Rodelj- Stanulovići

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za nastupanje preko Kopaonika u pravcu Toplice i Brusa

📜 Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za razbijanje četničkih snaga na prostoriji između Gornjeg i Donjeg Levića, Strmačke i Vlajkovačke Reke

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Drute i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za odbranu Brusa i sadejstvo jedinicama Pete i Sedamnaeste NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 9 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Zlatari - Bogiše - Razbojna - Dupci - Batote i zatvaranje pravaca od Blaca i Kuršumlije

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Sagonjevo - Višeselo - Nevade - Muljeviđe i izviđanje u pravcu Kuršumlije

📜 Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 14 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za napad na Kuršumliju

📜 Naređenje Štaba Druge proletereke divizije od 15 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za pokret u pravcu Brusa i Razbojne u cilju sadejstva jedinica Sedamnaeste NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za zatvaranje pravaca prema Kuršumliji i Blacu i upućivanje teških ranjenika u Italiju na lečenje

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 19 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Pusta Reka - Gornja Jablanica

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Konjuvce - Magaš - Statovac - Kruševica - Tovrljane i izviđanje u pravcu komunikacije Prokuplje - Kuršumlija

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije za uspostavljanje veze s bugarskim garnizonom u Prokuplju u cilju njegove predaje jedinicama NOV Jugoslavije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije u vezi sa zadržavanjem Treće srpske NOU brigade na položajima prema Prokuplju i Kuršumliji

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Razbojna - Sagonjevo u cilju opkoljavanja i razbijanja četničkih snaga na sektoru Brus - Aleksandrovac - Razbojna

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 30 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu Brigade i uspostavljanju veze sa bugarskim jedinicama dislociranim u Toplici

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 5 septembra 1944 god. Štabu Divizije o rasporedu Brigade i povlačenju Bugara iz Prokuplja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 septembra 1944 god. Štabu Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije za prebacivanje na prostoriju V. Šiljegovac - Stalać - Žitkovac - Grejač i dejstvo na pruzi Beograd - Niš

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za pojačanu budnost i kontrolu komunikacije Kuršumlija - Blace - Kruševac u vezi s prolaskom nemačkih jedinica

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za napad na Kruševac i komunikaciju Đunis - Stalać - Kruševac

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o napadu na železničku prugu Stalać - Žitkovac

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske udarne brigade za napad na nemačke kolone na komunikacijama: Kruševac - Kraljevo i Kruševac - Stalać

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rasporedu Brigade i napadu na Žitkovac i Korman

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbi sa četnicima kod s. Gaglova (Kruševac)

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 19 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rasporedu jedinica

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 23 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika oko Kruševca od 18 do 22 septembra

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 24 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na Đunis

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 25 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na komunikaciju Kruševac - Stalać

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima Treće srpske udarne brigade, Prvog i Petog bataljona Četvrte proleterske brigade za napad na četnike

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika jugozapadno od Kruševca

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 8 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbama s Nemcima u toku 7 i 8 novembra

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Đunisa

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rušenju železničke pruge kod sela Trnjana i Kormana

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Kruševca, Kormana i Đunisa

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o oslobođenju Đunisa i Trubareva

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o oslobođenju Braljine

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 17 oktobra 1944 god Štabu divizije o izvršenom pokretu u pravcu Trstenika i čišćenju terena od četnika

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbi s Nemcima kod s. Grabovca

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Čukojevca

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima u Vitanovcu (kod Kraljeva)

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu divizije o situaciji na položaju kod Vitanovca

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu divizije o napadu na nemačke položaje kod Vitanovca

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 25 oktobra 1944 god. Štabu Treće srpske NOU brigade za napad na Nemce i sadejstvo sa jedinicama Crvene armije na pravcu Čukujevac-Vitanovac-Šumarice

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 27 oktobra 1944 god. o borbi sa Nemcima na Šumaricama kod Kraljeva

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 29 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na Šumaricama kod Kraljeva

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu divizije o neprijateljskim i sopstvenim gubicima od 16 do 30 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 3 decembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o oslobođenju Čačka

Fotografije

Povezane odrednice

Brus Ivanjica Italija u drugom svetskom ratu Kruševac 17. istočnobosanska divizija NOVJ Omladina u ratu Borbe u Srbiji 1944. Kraljevo Valjevski korpus JVuO 2. ravnogorski korpus Požeški korpus JVuO Aleksandrovac Trstenik Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Aleksinac 5. krajiška udarna divizija NOVJ Topličko-jablanička operacija Užice 1. krajiška udarna brigada Ranjenici u ratu Nova Varoš Bugarska u drugom svetskom ratu Toplica u oslobodilačkom ratu Nikšić Avijacija u oslobodilačkom ratu Blace Čačak Valjevo 34. armijski korpus 3. krajiška proleterska udarna brigada Crvena armija 4. srpska brigada (2. južnomoravska) 2. proleterska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Nikšićki partizanski odred 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 7. SS divizija Prinz Eugen Javorski korpus JVuO Sjenica Zlatar Kuršumlija Srpska državna straža (nedićevci) Saradnja četnika sa okupatorom Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Beograd Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Prokuplje Užička Požega Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe za Kruševac 1944. Glavni štab Srbije Niš Borbe u Crnoj Gori 1944. 45. srpska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Vrhovni štab NOVJ Pusta Reka 23. srpska brigada 1. južnomoravska brigada