Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Aleksinac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 4. 1941. Nemačka 11. oklopna divizija probila slabo organizovanu odbranu na Ploči i zauzela Niš, Aleksinac, Ražanj i Prokuplje.

⚔️ 0. 7. 1941. OK KPJ za Niš formirao Sresko partijsko povereništvo za srez aleksinački.

⚔️ 26. 7. 1941. Kod s. Ljubeša (bizu Aleksinca) održan sastanak komunista niskog okruga i članova OK KPJ za Niš, na kome je doneta odluka o formiranju NOP odreda.

⚔️ 2. 8. 1941. Kod s. Lipovice (blizu Aleksinca) OK KPJ za Niš formirao Ozrenski NOP odred. Odred je istog dana u s. Bovnu (kod Aleksinca) razoružao 10 žandarma.

⚔️ 0. 1. 1942. Na Obloj glavi (iznad Aleksinca) štab Ozrenskog NOP odreda rasformirao svoj odred i podelio ga u tri grupe (ođ kojih je jednu neprijatelj ubrzo razbio).

⚔️ 4. 1. 1942. Na pl. Beljevini (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred razbio jedan četnički odred Koste Pećanca i žandarme i naneo im gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 16. 2. 1942. U s. Vrelima (kod Aleksinca) delovi Ozrenskog NOP odreda razoružali oko 30 seoskih stražara.

⚔️ 19. 2. 1942. U s. Bovanu (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred izvršio neuspeo napad na žand. stanicu.

⚔️ 1. 10. 1942. Otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. hrvatske NOU brigade na ustaške posade u selima Klancu, Kaluđerovcu, Podastraniji i Aleksinici (kod Gospića). Mesta su zauzeta, ali je neprijatelj uspeo da glavne srnage izvuče, uz gubitke od 33 poginula. Brigade su imale 3 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 3. 2. 1943. U s. Subotincu (kod Aleksinca) odred SDS iz Aleksinca opkolio jednu desetinu Ozrenskog NOP odreda. U borbi je poginulo 10 boraca, a samo 2 borca su se spasla. Među poginulim bio je i Momčilo Popović Ozren, narodni heroj.

⚔️ 1. 5. 1943. Drugi bataljon i okružni odred SDS iz Niša i sreski odredi SDS iz Prokuplja i Aleksinca napali 3. (jastrebački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda na pl. M. Jastrepcu. Bataljon je kod s. Devče razbio neprijatelja i prisilio ga na povlačenje ka Prokuplju, nanevši mu gubitke od 25 mrtvih i više ranjenih i zaplenivši 20 pušaka, mitraljez i veću količinu municije.

⚔️ 9. 6. 1943. U rudniku uglja kod Aleksinca jedna četa 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda, sa desetinom boraca bivšeg Ozrenskog NOP odreda, uz pomoć rudara, porušila 3 rudarska okna, električnu centralu i sve zgrade sa postrojenjima, tako da je proizvodnja obustavljena skoro pola godine.

⚔️ 13. 12. 1943. Na brdu Krstaču (kod Aleksinca) Ozrenski partizanski bataljon odbio napad odreda SDS iz Aleksinca.

⚔️ 29. 1. 1944. Kod s. Trnjana (blizu Aleksinca) Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga, prešli J. Moravu i prebacili se u s. Kulinu.

⚔️ 27. 4. 1944. Na Obloj glavi (kod Aleksinca) Niški NOP odred razbio jednu četničku brigadu.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod s. Kormana (blizu Aleksinca) 5. srpska NO brigada napala bugarski transportni voz i zarobila 16 bugarskih vojnika.

⚔️ 20. 6. 1944. Kod s. Ljubeša (blizu Aleksinca), po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, 23. divizija NOVJ prešla na desnu obalu J. Morave, prethodno odbacivši sa obale slabije bugarske snage. Iste noći je u s. Mozgovu, s. Crnom Kalu i s. Rujištu napala četnički Krajiški korpus i proterala ga ka pl. Bukoviku. Poginulo je 40, ranjeno oko 50 i zarobljeno 70 četnika, među kojima i štab četničke Zviške brigade.

⚔️ 13. 7. 1944. U s. Čukurovcu (kod Aleksinca) poginuo sekretar SK KPJ za moravski srez Ratomir Jović Duško, narodni heroj.

⚔️ 21. 8. 1944. U s. Trgovištu (kod Sokobanje), od boraca Niskog i Timočkog NOP odreda i novodošlih boraca iz okoline Aleksinca, Svrljiga i Sokobanje, formirana 20. srpska brigada. Ona je privremeno stavljena pod komandu 23. udarne divizije NOVJ, a početkom septembra ušla je u sastav 45. divizije NOVJ.

⚔️ 31. 8. 1944. Kod s. Draževca (na putu Niš-Aleksinac) 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala kolonu nemačkih vojnika, te u šestočasovnoj borbi ubila 38 i ranila veći broj nemačkih vojnika i zaplenila 4 kamiona i dvoja putnička kola. Gubici 14. brigade 7 ranjenih i 7 kontuzovanih boraca.

⚔️ 1. 9. 1944. U s. Toponici i s. Draževcu (na putu Niš-Aleksinac) 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala na oko 500 nemačkih vojnika i, u petočasovnoj noćnoj borbi, ubila ih 45 i ranila veći broj. Brigada je imala 3 mrtva i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 9. 1944. U s. Žitkovcu, s. Kormanu i s. Đunisu (kod Aleksinca) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala grupe nemačkih vojnika i pripadnika SDS, ali, zbog pristiglog pojačanja u tenkovima, nije uspela da ih razoruža.

⚔️ 12. 10. 1944. Delovi 223. pešadijske divizije Crvene armije i 24. srpske brigade 45. divizije NOVJ oslobodili Aleksinac i uspostavili vezu sa 2. proleterskom udarnom divizijom NOVJ u dolini r. Južne Morave. Time je nemačkim snagama u r&jonu Niša presečena odstupnica ka severu.

Dokumenti

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 19 februara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim borbama i akcijama u okolini Soko Banje i Aleksinca

📜 Izveštaj Komande niške oblasti SDS od 30. juna 1942. ministru unutrašnjih poslova o rezultatima bugarske ofanzive na Jastrepcu i na prostoru Knjaževac, Aleksinac i Bela Palanka

📜 Bilten br. 31 Obaveštajnog otseka SDS od 4 februara 1943 god. o borbi sa jednom partizanskom desetinom u s. Subotincu kod Aleksinca

📜 Izvod iz izveštaja Nedeljka Karaičića od 2 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Timočkog NO bataljona i rušenju aleksinačkog rudnika

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Štabu Devete srpske NOU brigade za izvlačenje ranjenika iz Mozgova i Deligrada i onesposobljavanje komunikacije Aleksinac - Sokobanja u Bovanskoj Klisuri

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 24 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za zatvaranje pravaca ka Boljevcu, Zaječaru, Knjaževcu i Aleksincu i izviđanje četničkih snaga u pravcu Boljevca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za obezbeđenje u pravcu Krivog Vira, Ražnja i Aleksinca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju G. Krupac - Vrelo - Popšica i zatvaranje pravaca prema Nišu, Knjaževcu i Aleksincu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačku posadu u G. Toponici i postavljanje zasede na drumu Niš - Aleksinac kod sela Draževca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 31 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačke kolone na komunikaciji Niš - Aleksinac, rušenje pruge Niš - Zaječar i likvidaciju četnika u Svrljigu

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravaca prema Aleksincu, Ražnju, Paraćinu, Boljevcu i Zaječaru

📜 Zapovest Štaba Četrdeset pete NO divizije od 12 oktobra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo jedinicama Crvene armije na prostoriji Aleksinac - Niš

📜 Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima Dvadesete, Dvadeset treće i Dvadeset četvrte srpske brigade za čišćenje terena na prostoriji Aleksinac-Paraćin-Jagodina-Kruševac, uspostavljanje narodne vlasti i mobilizaciju ljudstva

Fotografije

Povezane odrednice

Zaječarsko-timočki partizanski odred Jagodina 9. srpska brigada (ozrenska) Kosta Pećanac 14. srpska udarna brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 24. srpska brigada Borbe za Kruševac 1944. 3. udarna divizija NOVJ 45. srpska divizija NOVJ Paraćin 14. srednjobosanska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Knjaževac 2. proleterska divizija NOVJ Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Žene u ratu Ranjenici u ratu Narodni heroji Jugoslavije Ustanak u Srbiji 1941. 1. južnomoravski partizanski odred Niški partizanski odred 3. srpska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 25. srpska divizija NOVJ 20. srpska brigada Saradnja četnika sa okupatorom Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Sveštenici u ratu Aprilski rat 11. oklopna divizija Vermahta Zasede u oslobodilačkom ratu Prokuplje 5. krajiška udarna divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu 23. srpska udarna divizija NOVJ Jastrebački partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Zaječar Kruševac Partizanke 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Gospić Niš Borbe u Srbiji 1943. Ozrenski partizanski odred (Srbija) Borbe u Lici 1942. 19. srpska brigada Crvena armija Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Srbiji 1944.