Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Aleksinac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 4. 1941. Nemačka 11. oklopna divizija probila slabo organizovanu odbranu na Ploči i zauzela Niš, Aleksinac, Ražanj i Prokuplje.

⚔️ 0. 7. 1941. OK KPJ za Niš formirao Sresko partijsko povereništvo za srez aleksinački.

⚔️ 26. 7. 1941. Kod s. Ljubeša (bizu Aleksinca) održan sastanak komunista niskog okruga i članova OK KPJ za Niš, na kome je doneta odluka o formiranju NOP odreda.

⚔️ 2. 8. 1941. Kod s. Lipovice (blizu Aleksinca) OK KPJ za Niš formirao Ozrenski NOP odred. Odred je istog dana u s. Bovnu (kod Aleksinca) razoružao 10 žandarma.

⚔️ 0. 1. 1942. Na Obloj glavi (iznad Aleksinca) štab Ozrenskog NOP odreda rasformirao svoj odred i podelio ga u tri grupe (ođ kojih je jednu neprijatelj ubrzo razbio).

⚔️ 4. 1. 1942. Na pl. Beljevini (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred razbio jedan četnički odred Koste Pećanca i žandarme i naneo im gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 16. 2. 1942. U s. Vrelima (kod Aleksinca) delovi Ozrenskog NOP odreda razoružali oko 30 seoskih stražara.

⚔️ 19. 2. 1942. U s. Bovanu (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred izvršio neuspeo napad na žand. stanicu.

⚔️ 1. 10. 1942. Otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. hrvatske NOU brigade na ustaške posade u selima Klancu, Kaluđerovcu, Podastraniji i Aleksinici (kod Gospića). Mesta su zauzeta, ali je neprijatelj uspeo da glavne srnage izvuče, uz gubitke od 33 poginula. Brigade su imale 3 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 3. 2. 1943. U s. Subotincu (kod Aleksinca) odred SDS iz Aleksinca opkolio jednu desetinu Ozrenskog NOP odreda. U borbi je poginulo 10 boraca, a samo 2 borca su se spasla. Među poginulim bio je i Momčilo Popović Ozren, narodni heroj.

⚔️ 1. 5. 1943. Drugi bataljon i okružni odred SDS iz Niša i sreski odredi SDS iz Prokuplja i Aleksinca napali 3. (jastrebački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda na pl. M. Jastrepcu. Bataljon je kod s. Devče razbio neprijatelja i prisilio ga na povlačenje ka Prokuplju, nanevši mu gubitke od 25 mrtvih i više ranjenih i zaplenivši 20 pušaka, mitraljez i veću količinu municije.

⚔️ 9. 6. 1943. U rudniku uglja kod Aleksinca jedna četa 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda, sa desetinom boraca bivšeg Ozrenskog NOP odreda, uz pomoć rudara, porušila 3 rudarska okna, električnu centralu i sve zgrade sa postrojenjima, tako da je proizvodnja obustavljena skoro pola godine.

⚔️ 13. 12. 1943. Na brdu Krstaču (kod Aleksinca) Ozrenski partizanski bataljon odbio napad odreda SDS iz Aleksinca.

⚔️ 29. 1. 1944. Kod s. Trnjana (blizu Aleksinca) Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga, prešli J. Moravu i prebacili se u s. Kulinu.

⚔️ 27. 4. 1944. Na Obloj glavi (kod Aleksinca) Niški NOP odred razbio jednu četničku brigadu.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod s. Kormana (blizu Aleksinca) 5. srpska NO brigada napala bugarski transportni voz i zarobila 16 bugarskih vojnika.

⚔️ 20. 6. 1944. Kod s. Ljubeša (blizu Aleksinca), po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, 23. divizija NOVJ prešla na desnu obalu J. Morave, prethodno odbacivši sa obale slabije bugarske snage. Iste noći je u s. Mozgovu, s. Crnom Kalu i s. Rujištu napala četnički Krajiški korpus i proterala ga ka pl. Bukoviku. Poginulo je 40, ranjeno oko 50 i zarobljeno 70 četnika, među kojima i štab četničke Zviške brigade.

⚔️ 13. 7. 1944. U s. Čukurovcu (kod Aleksinca) poginuo sekretar SK KPJ za moravski srez Ratomir Jović Duško, narodni heroj.

⚔️ 21. 8. 1944. U s. Trgovištu (kod Sokobanje), od boraca Niskog i Timočkog NOP odreda i novodošlih boraca iz okoline Aleksinca, Svrljiga i Sokobanje, formirana 20. srpska brigada. Ona je privremeno stavljena pod komandu 23. udarne divizije NOVJ, a početkom septembra ušla je u sastav 45. divizije NOVJ.

⚔️ 31. 8. 1944. Kod s. Draževca (na putu Niš-Aleksinac) 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala kolonu nemačkih vojnika, te u šestočasovnoj borbi ubila 38 i ranila veći broj nemačkih vojnika i zaplenila 4 kamiona i dvoja putnička kola. Gubici 14. brigade 7 ranjenih i 7 kontuzovanih boraca.

⚔️ 1. 9. 1944. U s. Toponici i s. Draževcu (na putu Niš-Aleksinac) 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala na oko 500 nemačkih vojnika i, u petočasovnoj noćnoj borbi, ubila ih 45 i ranila veći broj. Brigada je imala 3 mrtva i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 9. 1944. U s. Žitkovcu, s. Kormanu i s. Đunisu (kod Aleksinca) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala grupe nemačkih vojnika i pripadnika SDS, ali, zbog pristiglog pojačanja u tenkovima, nije uspela da ih razoruža.

⚔️ 12. 10. 1944. Delovi 223. pešadijske divizije Crvene armije i 24. srpske brigade 45. divizije NOVJ oslobodili Aleksinac i uspostavili vezu sa 2. proleterskom udarnom divizijom NOVJ u dolini r. Južne Morave. Time je nemačkim snagama u r&jonu Niša presečena odstupnica ka severu.

Dokumenti

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 19 februara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim borbama i akcijama u okolini Soko Banje i Aleksinca

📜 Izveštaj Komande niške oblasti SDS od 30. juna 1942. ministru unutrašnjih poslova o rezultatima bugarske ofanzive na Jastrepcu i na prostoru Knjaževac, Aleksinac i Bela Palanka

📜 Bilten br. 31 Obaveštajnog otseka SDS od 4 februara 1943 god. o borbi sa jednom partizanskom desetinom u s. Subotincu kod Aleksinca

📜 Izvod iz izveštaja Nedeljka Karaičića od 2 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Timočkog NO bataljona i rušenju aleksinačkog rudnika

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Štabu Devete srpske NOU brigade za izvlačenje ranjenika iz Mozgova i Deligrada i onesposobljavanje komunikacije Aleksinac - Sokobanja u Bovanskoj Klisuri

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 24 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za zatvaranje pravaca ka Boljevcu, Zaječaru, Knjaževcu i Aleksincu i izviđanje četničkih snaga u pravcu Boljevca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za obezbeđenje u pravcu Krivog Vira, Ražnja i Aleksinca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju G. Krupac - Vrelo - Popšica i zatvaranje pravaca prema Nišu, Knjaževcu i Aleksincu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačku posadu u G. Toponici i postavljanje zasede na drumu Niš - Aleksinac kod sela Draževca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 31 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačke kolone na komunikaciji Niš - Aleksinac, rušenje pruge Niš - Zaječar i likvidaciju četnika u Svrljigu

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravaca prema Aleksincu, Ražnju, Paraćinu, Boljevcu i Zaječaru

📜 Zapovest Štaba Četrdeset pete NO divizije od 12 oktobra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo jedinicama Crvene armije na prostoriji Aleksinac - Niš

📜 Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima Dvadesete, Dvadeset treće i Dvadeset četvrte srpske brigade za čišćenje terena na prostoriji Aleksinac-Paraćin-Jagodina-Kruševac, uspostavljanje narodne vlasti i mobilizaciju ljudstva

Fotografije

Povezane odrednice

Niš Aprilski rat Borbe u Srbiji 1942. Saradnja četnika sa okupatorom 25. srpska divizija NOVJ 20. srpska brigada 14. srpska udarna brigada 45. srpska divizija NOVJ 24. srpska brigada Narodni heroji Jugoslavije 3. udarna divizija NOVJ Sveštenici u ratu Paraćin Bitka za Srbiju Crvena armija 11. oklopna divizija Vermahta Prokuplje 14. srednjobosanska udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Gospić Borbe u Srbiji 1943. Zaječarsko-timočki partizanski odred Ranjenici u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Zasede u oslobodilačkom ratu Kosta Pećanac Partizanke Četnici u drugom svetskom ratu Kruševac Bugarska u drugom svetskom ratu Ozrenski partizanski odred (Srbija) Knjaževac 1. južnomoravski partizanski odred Jagodina Jastrebački partizanski odred 3. srpska udarna brigada Niški partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Zaječar 2. proleterska divizija NOVJ Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 9. srpska brigada (ozrenska) 23. srpska udarna divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1942. Ustanak u Srbiji 1941. Srpska državna straža (nedićevci) Borbe za Kruševac 1944. Žene u ratu 19. srpska brigada