Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

23. srpska udarna divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 51 hronoloških zapisa, 140 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 2. 1942. U s. Agićima (pod pl. Cemernicom) održana konferencija komandnog kadra 1, 2. i 4. bataljona 3. krajiškog NOP odreda, na kojoj je učinjen poslednji pokušaj da se spreči rascep sa četnicima. Na konferenciji je izabran štab novog 3. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 30. 10. 1943. Kod s. Meljaka, s. Baćevca i s. Boždarevca (blizu Obrenovca) 1. šumadijska NO brigada, u oštroj borbi protiv četničkog Avalskog korpusa ubila 17 četnika.

⚔️ 6. 6. 1944. Na pl. Jastrepcu GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 7, 9. i (nešto kasnije) 14. srpske NO brigade formirao 23. diviziju NOVJ. (Nazivana je i 3. srpskom divizijom NOVJ.)

⚔️ 13. 6. 1944. Kod s. Trnave (blizu Niša) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred prešli r. J. Moravu, prebacili se na pl. Jastrebac i u s. Kulini ušli u sastav 23. divizije NOVJ. Za uspehe u borbama u istočnoj Srbiji od 20. maja do 13. juna, GŠ NOV i PO za Srbiju je tih dana 9. srpsku NO brigadu proglasio udarnom.

⚔️ 20. 6. 1944. Kod s. Ljubeša (blizu Aleksinca), po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, 23. divizija NOVJ prešla na desnu obalu J. Morave, prethodno odbacivši sa obale slabije bugarske snage. Iste noći je u s. Mozgovu, s. Crnom Kalu i s. Rujištu napala četnički Krajiški korpus i proterala ga ka pl. Bukoviku. Poginulo je 40, ranjeno oko 50 i zarobljeno 70 četnika, među kojima i štab četničke Zviške brigade.

⚔️ 22. 6. 1944. Na pl. Bukoviku 23. divizija NOVJ napala četnički Krajinski, Timočki i Deligradski korpus (ukupno oko 3000 četnika). U borbi vođenoj od jutra do 15 časova četnici su prisiljeni na povlačenje. Poginula su 102 četnika, dok je četnička Sokobanjska brigada većim delom zarobljena (ostatak te brigade je pobegao kući).

⚔️ 0. 7. 1944. Blizu s. Ravne (kod Knjaževca) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala četnički Knjaževački korpus. Dva četnička bataljona (oko 200 četnika) predala su se sa oružjem. Zatim je 9. brigada kod s. Kaličina i s. Valevca rasterala četničku Svrljišku brigadu, povrativši deo oružja iz avio-transporta koji su četnici na prevaru, ložeći vatre u vidu petokrake zvezde, prethodnog dana primili od saveznika.

⚔️ 13. 7. 1944. U s. M. Izvoru (kod Boljevca) 9. srpskoj udarnoj brigadi 23. udarne divizije NOVJ predao se komandant četničke Boljevačke brigade sa 40 četnika.

⚔️ 22. 7. 1944. U rejonu pl. Ozrena 23. udarna divizija NOVJ formirala Timočki partizanski bataljon (upućen u timočki kraj) radi zajedničkog dejstva sa 9. srpskom brigadom te divizije.

⚔️ 25. 7. 1944. Kod s. M. Izvora (na putu Zaječar-Knjaževac) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije sukobila se s jačim nemačko-bugarskim i četničkim snagama. Neprijatelj je bio odbačen u dolinu r. Timoka, ali je, zbog pristizanja nemačkog oklopnog voza i zbog podrške avijacije, uspeo da se izvuče ka Zaječaru. Poginulo je 20 nemačkih vojnika (među njima i 1 major) a desetak ih je zarobljeno. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 27. 7. 1944. Kod s. Mutnice delovi 23. udarne divizije NOVJ napali četničku Paraćinsku i Resavsku brigadu i proterali ih ka Paraćinu. Četnici su imali 12 mrtvih, 7 zarobljenih a jedinice 23. divizije - 2 ranjena borca.

⚔️ 30. 7. 1944. Kod Javorške padine (blizu Paraćina) jedinice 23. udarne divizije NOVJ napale Velikomoravsku grupu četničkih korpusa (oko 4000 četnika). Neprijatelj je delom odbačen, a delom se u toku noći povukao. Gubici neprijatelja: oko 50 mrtvih i veći broj ranjenih, a jedinica 23. divizije: 2 poginula i 2 ranjena borca.

⚔️ 12. 8. 1944. Jedinice 23. udarne divizije NOVJ (7. i 9. srpska udarna brigada) zauzele Boljevac, razbivši posadu (četnike i delove SDS) i oko 250 vojnika SDS koji su iz Zaječara pošli u pomoć napadnutoj posadi. Gubici neprijatelja: 60 mrtvih i 42 zarobljena. Gubici jedinica 23. udarne divizije: 3 mrtva i 4 ranjena.

⚔️ 13. 8. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, jedinice 25. divizije NOVJ (18. i 19. srpska brigada) sa istočnih padina Suve planine prešle preko r. Nišave i komunikacije između Bele Palanke i s. Čitluka i prebacile se na Svrljiške planine (prethodne noći na tu prostoriju se prebacila 16. srpska brigada te divizije) da bi sa 23. udarnom divizijom NOVJ preduzele ofanzivna dejstva u istočnoj Srbiji.

⚔️ 21. 8. 1944. U s. Trgovištu (kod Sokobanje), od boraca Niskog i Timočkog NOP odreda i novodošlih boraca iz okoline Aleksinca, Svrljiga i Sokobanje, formirana 20. srpska brigada. Ona je privremeno stavljena pod komandu 23. udarne divizije NOVJ, a početkom septembra ušla je u sastav 45. divizije NOVJ.

⚔️ 21. 8. 1944. Kod s. Jelašnice (na pruzi Knjaževac-Zaječar) 20. srpska brigada 23. udarne divizije NOVJ srušila železnički most i napala na oko 600 vojnika SDK. Poginulo je 20 a ranjeno više neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 6 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 31. 8. 1944. Kod s. Draževca (na putu Niš-Aleksinac) 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala kolonu nemačkih vojnika, te u šestočasovnoj borbi ubila 38 i ranila veći broj nemačkih vojnika i zaplenila 4 kamiona i dvoja putnička kola. Gubici 14. brigade 7 ranjenih i 7 kontuzovanih boraca.

⚔️ 1. 9. 1944. U s. Toponici i s. Draževcu (na putu Niš-Aleksinac) 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala na oko 500 nemačkih vojnika i, u petočasovnoj noćnoj borbi, ubila ih 45 i ranila veći broj. Brigada je imala 3 mrtva i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 9. 1944. U s. Komrenu (kod Niša) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala nemačke vojnike, te nekoliko njih ubila, četvoricu zarobila, zapalila 5 kamiona a 1 kamion zaplenila i onesposobila most na Brežičkoj reci. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 9. 1944. U Svrljigu i na Gramadi, posle borbe i dvodnevne blokade, 170 bugarskih vojnika (među kojima i 3 oficira) predalo se 7. srpskoj udarnoj brigadi 23. udarne divizije NOVJ. Pošto su razoružani, bugarski vojnici su, preko Knjaževca, upućeni ka bugarskoj granici. Zaplenjeno je: haubica 105 mm, 2 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, oko 150 pušaka, 70.000 metaka, 100 granata, 350 ručnih bombi i veća količina drugog ratnog materijala. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 2. 9. 1944. Između s. G. Matejevca i s. Knez-Sela kod Niša) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ porušila propuste na pruzi, a u Knez-Selu napala nemačku kolonu i ubila 30 vojnika.

⚔️ 9. 9. 1944. Kod Knjaževca i Zaječara jedinice nemačke 1. brdske divizije odbacile 23 brigadu 45. divizije NOVJ i 7. srpsku udarnu brigadu 23. udarne divizije NOVJ i ušle u pomenute gradove. Iz Zaječara su jedinice NOVJ blagovremeno evakuisale magacine s materijalom i hranom.

⚔️ 12. 9. 1944. Kod s. Salaša i s. Glogovice 7. i 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv nemačke motorizovane kolone koja je iz Zaječara nadirala ka Negotinu. Neprijatelju su naneti gubici od 7 mrtvih. Grbici brigada: 3 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod s. Salaša 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ dočekala nemačku motorizovanu kolonu koja je iz Zaječara nadirala ka Negotinu. Brigada je ubila 10 i ranila 3 neprijateljska vojnika, a sama imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca. Neprijatelj je produžio pokret i ušao u Negotin.

⚔️ 14. 9. 1944. Kod s. Salaša 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ sačekala u zasedi nemačku kolonu od 150 kamiona, 6 tenkova i 6 bornih kola, koja se od Zaječara kretala ka Negotinu. Posle petočasovne borbe neprijatelj se probio ka Negotinu. Poginulo je oko 20 i ranjeno oko 15 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 15. 9. 1944. Kod s. Jelašnice (na putu Zaječar-Negotin) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu od oko 80 kamiona, 8 tenkova i 8 bornih kola. Neprijatelj se probio do s. Salaša, gde se zadržao. Poginulo je i ranjeno oko 15 nemačkih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 9. 1944. U s. Salašu (kod Zaječara) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala na oko 700 nemačkih vojnika, ojačanih sa 4 tenka i baterijom topova. Zbog snažnog otpora ona se, posle šestočasovne borbe, povukla, nanevši neprijatelju gubitke od oko 25 mrtvih i više ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 9. 1944. Između Bora i Žagubice 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ sačekala u zasedi nemačku motorizovanu kolonu te u borbi uništila 4 kamiona i jedna borna kola, srušila jedan avion, ubila 10 i zarobila 4 nemačka vojnika i zaplenila 2 p. mitraljeza i drugi ratni materijal. Brigada je imala 4 ranjena borca.

⚔️ 21. 9. 1944. Na komunikaciji Bor-Žagubica 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ sačekala u zasedi nemačku motorizovanu kolonu, te uništila tenk i 3 kamiona, oštetila 1 avion i 2 kamiona i ubila 10 a ranila više nemačkih vojnika. Brigada je imala 5 ranjenih boraca. Istoga dana u s. Krivelju, pošto je proterala četnike, ona je u kubetu crkve, gde je bio četnički magacin, pronašla 220 pušaka, 2 sanduka municije i sanduk minobacačkih mina.

⚔️ 22. 9. 1944. Na komunikaciji Bor-Žagubica 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ sačekala u zasedi nemačku kolonu od 20 kamiona i nekoliko tenkova, te oštetila 2 kamiona i ubila 10 nemačkih vojnika. Brigada je imala 4 ranjena borca.

⚔️ 27. 9. 1944. Kod Krsta (na putu Bor-Žagubica) 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ dočekala u zasedi nemačku kolonu i povratila je u Bor. Poginulo i ranjeno 15 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 1. 10. 1944. Po naređenju Štaba 14. korpusa NOVJ, 25. i 23. udarna divizija NOVJ pregrupisale svoje snage radi sađejstva s jedinicama Crvene armije. Samo po jedna brigada iz svake divizije upućena je prema Petrovcu i Gornjačkoj klisuri radi napada na Velikomoravsku grupu četnika.

⚔️ 1. 10. 1944. Kod manastira Gornjaka (na komunikaciji Bor-Petrovac) 14. srpska brigada 23. divizije NOVJ razbila posadu SDK i proterala je ka Petrovcu, zatim na više mesta porušila komunikaciju.

⚔️ 2. 10. 1944. Potiskujući 99. puk nemačke I. brdske divizije prema pl. Deli Jovanu i nadirući dalje ka s. Salašu i s. Glogovici (između Negotina i Bora) delovi 113. divizije Crvene armije stupili u vezu sa 7. srpskom udarnom brigadom 23. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 6. 10. 1944. U Srbiju stigla 1. jugoslovenska brigada, formirana u SSSR-u. Stavljena je pod ko> mandu 23. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 6. 10. 1944. U Žagubicu ušle jedinice Crvene armije, oduševljeno dočekane od delova 23. udarne divizije NOVJ, predstavnika narodne vlasti i velikog broja građana.

⚔️ 7. 10. 1944. Kod s. Luke (blizu Bora) 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ, u borbi vođenoj ceo dan, odbacila do dva nemačka bataljona ka pl. Deli Jovanu. Ubijeno je i ranjeno oko 25 nemačkih vojnika, a 7. brigada je imala 7 poginulih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 10. 1944. Na Deli Jovanu, u borbama protiv nemačkih jedinica, 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ pretrpela gubitke od 10 mrtvih i 45 ranjenih boraca, te bila prinuđena da se rokira u rejon s. Gornjana (blizu Bora). Oko 200 nemačkih vojnika izbačeno je iz stroja.

⚔️ 8. 10. 1944. U s. Luci (blizu Bora) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ zauzela nemačko uporište i neprijatelju nanela osetne gubitke (nekoliko stotina izbačenih iz stroja), a sama imala 10 mrtvih i oko 30 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: pošto će 26. divizija NOVJ noću 14. oktobra napasti Ston i dva bataljona iskrcati između s. Neuma i s. SmokovIjana za dejstvo iz pozadine, neka 29. udarna divizija uputi izvesne delove da sa ta dva bataljona 23. divizije ugroze Ston iz pozadine i spreče dolazak neprijateljskih pojačanja od Metkovića i Dubrovnika. Ujedno je tražio izveštaj kada će se izvesti napad na Dubrovnik.

⚔️ 2. 11. 1944. Druga krajiška udarna brigada (bez 2. bataljona) 17. udarne divizije NOVJ, sadejstvujući sa 23. udarnom divizijom NOVJ i jedinicama Crvene armije koje su napadale ka Čačku, izvršila neuspeo napad na nemačke položaje s. Preljina - s. Mrčajevci (kod Čačka). U toj borbi je imala 14 mrtvih i 27 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 11. 1944. U dolini r. Zapadne Morave počeo napad jedinica 14. korpusa NOVJ i dva puka Crvene armije na jedinice nemačkog 34. korpusa. Posle dvodnevnih borbi postignut je samo delimičan uspeh: 23. udarna divizija NOVJ ovladala je s. Jelen-Dolom i Gvozdcom (kod Požege), ali nije uspela da zauzme s. Ljubić (kod Čačka); jedinice 17. udarne divizije NOVJ potisle su nemačke vojnike sa zapadnih padina pl. Kotlenika i ovladale severoistočnim delovima s. Lađevaca, s. Tavnika i s. Bresnice (kod Kraljeva), dok jedinice Crvene armije nisu uspele da zauzmu Požegu. Neprijatelj je imao osetne gubitke u ljudstvu, a zaplenjena su 2 minobacača, 4 mitraljeza i dosta druge opreme. Gubici jedinica 14. korpusa NOVJ: 7 mrtvih i 71 ranjen borac.

⚔️ 30. 11. 1944. Jedinice 23. udarne divizije NOVJ otpočele napad na nemačke položaje na pl. Kablaru i kod Vidovskog tunela (blizu Čačka). U toku noći one su zauzele Alaučko brdo i Ostrovicu. Neprijatelj je imao oko 100 izbačenih iz stroja, a 3 vojnika su zarobljena. Gubici jedinica 23. divizije: 5 mrtvih i 24 ranjena borca.

⚔️ 15. 12. 1944. Posle četvorodnevnih borbi 23. udarna divizija NOVJ zauzela mostobran nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- kod Ljubovije. Neprijatelj se povukao u pravcu Zvornika.

⚔️ 25. 12. 1944. Sa pravca Zvornika, iz pozadine, 23. udarna divizija Južne operativne grupe NOVJ napala četničke snage. Posle dvodnevne borbe ona je znatno doprinela razbijanju četničke grupacije istočno od Tuzle, koju su potpuno razbile jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 6. 1. 1945. Na pl. Ozrenu 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ nanela četnicima gubitke od 50 mrtvih i 20 ranjenih i izbila na liniju s. Breznica - s. Smiđin (kod Maglaja).

⚔️ 6. 1. 1945. U Gračanici 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustaške snage, ali se zbog jakog otpora neprijatelja i zbog velikih gubitaka morala povući ka s. Avdićima.

⚔️ 15. 2. 1945. U rejonu s. Dubrave - s. Vučkovac - s. Srnice (kod Gračanice) 23. udarna divizija 2. armije NOVJ napala nemačke i ustaške jedinice i odbacila ih prema Doboju. Neprijatelj je pretrpio osetne gubitke. Gubici 23. udarne divizije NOVJ: 13 mrtvih i 43 ranjena.

⚔️ 28. 3. 1945. Nastupajući pravcem s. Bijela - s. Srebrenik (kod Gračanice) ojačani 16. puk nemačke 22. pešadijske divizije probio odbranu delova 23. udarne divizije 2. armije JA kod s. Srnice i s. Bijele i u toku dana izbio na pl. Majevicu, te time ugrozio Tuzlu i desni bok jedinica JA u dolini r. Spreče.

⚔️ 29. 3. 1945. Nemačke jedinice iz Brčkog probile položaje 28. udarne divizije 2. armije JA i produžile nadiranje ka s. Čeliću. Dalji prodor jo sprečen dejstvom jedinica 23. udarne divizije i 2. krajiške brigade 17. udarne divizije 2. armije JA.

⚔️ 7. 5. 1945. štab 2. armije JA odredio pravce nastupanja potčinjenih jedinica: 4. udarna divizija nastupa ka Brežicama, 10 udarna divizija ka Krškom, 23. udarna divizija ka Samoboru i 3. udarna divizija ka Metlici i Novom Mestu, s tim da ta mesta zauzmu i da nemačko-ustaškim jedinicama preseku odstupnicu prema Austriji.

Dokumenti

📜 Proglas Štaba grahovskih partizana od 17. oktobra 1941. narodu grahovskog sreza da stupe u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika

📜 Proglas Štaba Crnogorskog NOP odreda od 18. decembra 1941. narodu Rulog i okoline o zajedničkoj borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika

📜 Naređenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od februara 1942. Štabu Rudinsko-trepačkog bataljona za vršenje čestih prepada na neprijateljska utvrćenja i upućivanje 50 partizana u Vasojeviće

📜 Pismo Štaba Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda od 1. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o potrebi organizovanije saradnje na području Boke kotorske

📜 Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 23. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji oko Kolašina

📜 Obavještenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 23. marta 1942. Štabu sektora Kolašin - Mojkovac o situaciji u durmitorskom kraju

📜 Naređenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 15. aprila 1942. Štabu Golijskog bataljona za formiranje udarnih četa i veću budnost prilikom pripremanja akcija

📜 Izvod iz ratnog dnevnika Radovana Vukanovića, komandanta 3. udarne divizije, za period od 11. septembra do 31. decembra 1943. godine

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 15. februara 1944. Štabu 3. udarne divizije za formiranje Višeg oficirskog kursa

📜 Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 17. februara 1944. Okružnom komitetu KPJ za Nikšić o situaciji na teritoriji nikšićkog sreza

📜 Izveštaj partijskog rukovodioca 23. NOU divizije od 3. jula 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o dejstvima divizije i o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Srbiji

📜 Izveštaj partijskog rukovodioca 23. NOU divizije od 25. jula 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o dejstvima divizije u istočnoj Srbiji

📜 Izveštaj partijskog rukovodioca 23. NOU divizije od avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o dejstvima divizije i o situaciji u istočnoj Srbiji

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Štabu Devete srpske NOU brigade za izvlačenje ranjenika iz Mozgova i Deligrada i onesposobljavanje komunikacije Aleksinac - Sokobanja u Bovanskoj Klisuri

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za obezbeđenje u pravcu Krivog Vira, Ražnja i Aleksinca

📜 Pismo Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije u vezi s koordinacijom borbe protiv četnika, Nemaca i Bugara

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju G. Krupac - Vrelo - Popšica i zatvaranje pravaca prema Nišu, Knjaževcu i Aleksincu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju severno od Niša i rušenje pruge Niš - Svrljig

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačku posadu u G. Toponici i postavljanje zasede na drumu Niš - Aleksinac kod sela Draževca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 31 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačke kolone na komunikaciji Niš - Aleksinac, rušenje pruge Niš - Zaječar i likvidaciju četnika u Svrljigu

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 3 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama podređenih jedinica od 31 avgusta do 2 septembra

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 1 septembra 1944 god. Štabu Sedme NOU brigade za napad na bugarsku posadu u Svrljigu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za rušenje komunikacija Knjaževac - Zaječar, Knjaževac - Pirot i Knjaževac - Boljevac u vezi s pripremama za napad na Knjaževac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 4 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za marš u pravcu Zaječara

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 4 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za likvidaciju neprijateljskih ostataka u Zaječaru i na prostoriji Zvezdan - Vražogrnac - Rgotina

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na Zaječar

📜 Poziv na predaju upućen od strane Štaba Dvadeset treće NOU divizije 9 septembra 1944 god. komandantu nemačkih jedinica na komunikaciji Knjaževac - Zaječar

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Glogovica - Metriš - Sikole i rušenje komunikacije Zaječar - Negotin

📜 Izveštaj štaba Jurišnog korpusa istočne Srbije od 10. septembra 1944. komandantu Srbije o borbama protiv 23. divizije NOVJ u rejonu Zaječara

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 septembra 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije o napadu na Zaječar

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji: Bukovče - Vidrovac - Dupljane

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj jedinica i rušenje komunikacije Zaječar - Negotin

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. načelniku Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije i komandantu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Divizije protiv Nemaca i četnika na prostoriji između Zaječara, Bora i Negotina

📜 Zapovest Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Gornjani - Glogovica i rušenje komunikacija Salaš - Negotin i Donja Bela Reka - Crnjajka

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Gornjani - Vlaole - Jasikovo - Leskovo i rušenje komunikacije Bor - Žagubica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 18 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Sedme i Devete NOU brigade 16 i 17 septembra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija i sprečavanje povlačenja nemačkim jedinicama u pravcu Požarevca i Majdanpeka

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe protiv četnika i Nemaca na prostoriji Bor - Žagubica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 23 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca i četnika na komunikaciji Bor - Žagubica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset Treće NOU divizije od 24 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za napad na nemačke kolone na komunikaciji Bor - Žagubica - Petrovac

📜 Izveštaj Štaba Devete srpske udarne brigade od 24 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama Brigade od 1 do 15 septembra

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 26 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbi protiv četnika u s. Sigama kod Žagubice

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacije Bor - Žagubica - Petrovac u cilju sprečavanja povlačenja nemačkih jedinica za Beograd

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 28 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama od 1 do 15 septembra

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika i ljotićevaca u okolini Žagubice

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima Divizije od 15 do 29 septembra

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da pojača dejstva protiv nemačkih trupa koje se povlače preko Bora i Majdanpeka u pravcu Beograda

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 1 oktobra 1944 god. štabovima brigada za dejstvo na komunikacijama Salaš - Negotin, Bor - Žagubica i Gornjačka Klisura - Petrovac

📜 Dopis Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske brigade iste divizije o rezultatima borbe protiv Nemaca kod Vidovskog Tunela

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 2 novembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Čačak-G. Gorijevnica i dejstvo na komunikaciju Vranići-Vidovski Tunel

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 3 novembra 1944 god. Štabu Čačanskog NOP odreda Dragiša Mišović za čišćenje terena od neprijateljskih grupacija i vršenje mobilizacije za NOV

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 4 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o situaciji na položajima brigada

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 5 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije za koncentraciju na prostoru Sikole - Popovica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 5 oktobra 1944 god. štabovima Sedme i Devete srpske udarne brigade za napad na nemačke kolone pravcem Luke - Tanda - Gornjani

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 6 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o učešću divizije u Beogradskoj operaciji

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaeste udarne brigade za sprečavanje prodora nemačkih jedinica od Tande i Gornjana u pravcu Velikog i Malog Krša

📜 Pismo Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu sto trinaeste divizije Crvene armije o sadejstvu protiv nemačkih jedinica na prostoriji Glogovica - Lukv - Deli Jovan

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Sedme srpske NOU brigade za razbijanje jedne nemačke jedinice kod s. Glogovice i nastupanje u pravcu Crnajke i Gornjana

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv nemačkih jedinica na prostoru Deli Jovan - Crnajka - Gornjani - Vrata

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaeste udarne brigade da zatvori pravce Krivelj - Krst i Krivelj - Šišulejka

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da zatvori pravac Požega-Kosjerići-Valjevo do dolaska Četrdeset pete NO divizije

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i zadacima podređenih jedinica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada da se jedinice prikupe na prostoriji Bor - Krivelj u cilju popune ljudstvom i materijalom

📜 Pismo Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. komandantu divizije o novim zadacima divizije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Osamnaeste brigade Dvadeset pete NO divizije za napad na neprijateljske kolone koje su se izvlačile komunikacijom Rudna Glava - Majdanpek

📜 Štab Dvadeset treće NOU divizije prenosi naređenje Štaba Četrnaestog korpusa od 11 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da preduzme gonjenje neprijatelja u pravcu Majdanpeka

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. štabovima brigada za prikupljanje na prostoriji Bor - Krivelj - Oštrelj u cilju reorganizacije i popune ljudstvom i materijalom

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Osamnaeste brigade Dvadeset pete NO divizije da se zadrži na prostoriji Vrata - Vlaole - Jasikovo i kontroliše pravce Jasikovo - Majdanpek i Jasikovo - Žagubica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Beograda

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima Sedme i Četrnaeste srpske brigade za čišćenje terena od Nemaca na pravcu Vrčin-Šuplji Kam.-Avala-Beograd

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. o borbama i pokretu od 1 do 15 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi sa Nemcima 8 oktobra kod s. Luke (na komunikaciji Zaječar-D. Milanovac)

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe s Nemcima pod Avalom 18 i 19 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi sa Nemcima kod Gornjana 9 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o oslobođenju Borskog rudnika

📜 Izveštaj Štaba Sedme srpske udarne brigade od 14 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama brigade od 28 septembra do 14 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama i pokretima od 28 septembra do 14 oktobra 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Devete srpske brigade od 19 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbi sa Nemcima 29 septembra na Potoj Čuki (kod Žagubice)

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da uputi Dvadeset treću diviziju na sektor Čačka

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 oktobra 1944 god. svima jedinicama za pokret pravcem Gornji Milanovac-Čačak i razmeštaj u rejonu Čačka

📜 Izveštaj Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o izvršenim zadacima i organizacionom stanju u vremenu od 29 septembra do 11 oktobra 1944 godine

📜 Obaveštenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 12 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o situaciji na frontu Požega - Čačak

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji na položaju

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 15 novembra 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske udarne brigade da onemogući neprijatelju izvlačenje komunikacijom Užice - Kosjerići

📜 Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica Sedamnaeste i Dvadeset treće NOU divizije i jačini i rasporedu neprijateljskih snaga

📜 Obaveštenje Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade Dvadeset treće NOU divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Devete srpske udarne brigade iste divizije o situaciji na svom položaju

📜 Predlog Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da se obustave dejstza u rejonu Požege

📜 Obaveštenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 23 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji u Ibarskoj dolini i oko Kraljeva

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 24 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o napadu na Oraovicu i Papratište

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama od 18 do 24 novembra

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 25 novembra 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Dvadeset pete i delova Dvadeset treće NOU divizije

📜 Obaveštenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 26 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o rasporedu svojih jedinica i borbama koje je divizija vodila

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 26 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji na položaju Oraovica - Loret

📜 Zapovest Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 26 novembra 1944 god. štabovima bataljona za smenu jedinica Dvadeset treće NOU divizije i delova Crvene armije na položaju Preljina - Ljubić - Vranići

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 30 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o dejstvima brigade od 14 do 28 novembra

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 28 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji na položaju

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 13 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o dejstvima brigade od 29 novembra do 13 decembra

📜 Obaveštenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 novembra 1944 god. Štabu Četrdeset pete NO divizije o pretstojećem napadu na Tučkovo i o presecanju komunikacije Čačak - Požega

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 novembra 1944 god. štabovima brigada i Štabu Dvadesete brigade Četrdeset pete NO divizije za oslobođenje Požege

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 1 decembra 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Sedamnaeste NOU divizije i napad na neprijatelja duž komunikacije Čačak - Požega

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

3. udarna divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 18. srpska brigada Četnici u drugom svetskom ratu Samobor Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 17. istočnobosanska divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Avijacija u oslobodilačkom ratu 7. srpska brigada (5. južnomoravska) Gračanica 16. srpska brigada Brčko 29. hercegovačka divizija NOVJ Konspiracija u ratu Četnička golgota Mojkovac Durmitorski partizanski odred Užička Požega Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 19. srpska brigada Majdanpek Nikšić Banja Luka Tuzla Nikšićki partizanski odred Beogradska operacija Obrenovac Bugarska u drugom svetskom ratu Zvornik Bor Gradačac 9. srpska brigada (ozrenska) Ustanak u Crnoj Gori 1941. 20. srpska brigada 45. srpska divizija NOVJ Niš Kolašin Crvena armija Brežice Borbe u Srbiji 1944. 2. krajiška udarna brigada Pirot Bitka za Srbiju Aleksinac Glavni štab Srbije Paraćin Negotin Gornji Milanovac Novo Mesto 1. šumadijska brigada Borbe u Crnoj Gori 1942. Valjevo 2. udarni korpus NOVJ 25. srpska divizija NOVJ 14. srednjobosanska udarna brigada Knjaževac Saradnja četnika sa okupatorom Zasede u oslobodilačkom ratu Užice Zaječar Srebrenik Borbe u Hrvatskoj 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu 6. crnogorska udarna brigada 7. krajiška udarna brigada Bijeljina Borbe u Crnoj Gori 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Čačak 14. srpski korpus NOVJ 14. srpska udarna brigada Doboj