Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

18. srpska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1944. U s. Jošanici (na pl. Jastrepcu) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 18. srpsku NO brigadu. Ona je ušla u sastav 25. divizije NOVJ.

⚔️ 21. 6. 1944. U Toplici GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 16, 18. i 19. srpske NO brigade formirao 25. diviziju NOVJ.

⚔️ 12. 8. 1944. Na Suvoj planini 18. i 19. srpska brigada 25. divizije NOyJ razbile delove četničkog Nišavskog korpusa i proterale ih ka r. Nišavi. Poginulo je 40 a ranjeno 70 četnika.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Miroča 16. srpska brigada i 18. srpska brigada 25. divizije NOVJ stupile u dodir sa delovima 109. puka 113. divizije Crvene armije. U sadejstvu s njima, 16. srpska brigada je odbacila nemačke vojnike s položaja na ušću Porečke reke u Dunav.

⚔️ 25. 9. 1944. Na putu s. Štubik - s. Klokočevac (između Negotina i D. Milanovca) jedinice 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ iz zasede uništile nemački kamion, ubivši 30 i zarobivši 2 nemačka vojnika. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod s. Klokočevca (blizu D. Milanovca) delovi 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ uništili 1 nemački kamion, oštetili 2 tenka i zaplenili 6 kamiona i 2 putnička automobila. Istovremeno su ostale jedinice 25. divizije NOVJ na komunikacijama Negotin - s. Salaš i Negotin - s. Štubik uništile 3 kamiona s pešadijom i zarobile 6 nemačkih vojnika.

⚔️ 5. 12. 1944. Na Krstacu (kod Požege) jedan nemački pešadijski puk napao položaje 16. i 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ i u oštroj borbi zauzeo Krstac, razbivši 3. bataljon 16. srpske brigade i 2. bataljon 18. srpske brigade.

⚔️ 12. 12. 1944. Jedinice 2. proleterske udarne divizije i delovi 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ oslobodili Požegu posle dvodnevnih borbi na padinama Blagaja i Krstača i na prilazima gradil protiv zaštitnih delova nemačkog 34. armijskog korpusa. Nemačke jedinice su se povukle ka Užicu (sada: Titovo Užice).

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

5. krajiška udarna divizija NOVJ Nišavski korpus JVuO 14. srpski korpus NOVJ SKOJ 16. srpska brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Užice 34. armijski korpus 23. srpska udarna divizija NOVJ Crvena armija Politički komesari u NOR-u Majdanpek Zasede u oslobodilačkom ratu Negotin Centralni komitet KPJ 25. srpska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Gornji Milanovac Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Užička Požega Četnici u drugom svetskom ratu 19. srpska brigada Toplica u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944.