Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Negotin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 8. 1941. Na mestu zv. Žuljevac (blizu Negotina) OK KPJ za Zaječar formirao Krajinski NOP odred.

⚔️ 16. 8. 1941. Na ž. st. Brusnik (pruga Negotin-Zaječar) Krajinski NOP odred napao i razoružao odeljenje žandarma.

⚔️ 21. 8. 1941. Krajinski NOP odred napao i zauzeo Salaš (kod Negotina), razoružao odeljenje žandarma i zaplenio 8 pušaka, 2 pištolja, 6 bombi i 500 metaka.

⚔️ 29. 9. 1941. Posle dvočasovne borbe kod s. Sikola (blizu Negotina) Krajinski četnički odred i žandarmi razbili Krajinski NOP odred. U borbi poginuo politkomesar ovog odreda Ljubomir Nešić, narodni heroj i još 10 boraca.

⚔️ 0. 8. 1943. U Zaječaru streljan član SK KPJ za negotinski srez Vera Radosavljević Nada, narodni heroj.

⚔️ 7. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da jedinice pod njegovom komandom prodru na odsek Negotin - Brza Palanka i uhvate vezu s jedinicama Crvene armije kod Turn Severina. Glavne snage treba uputiti ka Homoljskim planinama da poseđnu prostoriju D. Milanovac - Kučevo - Golubac i tu unište četničke snage.

⚔️ 12. 9. 1944. Jedinice 23. udarne divizije NOVJ ušle u Negotin. Njima je pristupilo oko 400 novih boraca, mahom omladinaca, iz Negotina i oko 100 novih boraca iz okolnih sela.

⚔️ 12. 9. 1944. Kod s. Salaša i s. Glogovice 7. i 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv nemačke motorizovane kolone koja je iz Zaječara nadirala ka Negotinu. Neprijatelju su naneti gubici od 7 mrtvih. Grbici brigada: 3 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 12. 9. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, uputio vojnu delegaciju na levu obalu Dunava (u Rumuniju) radi hvatanja veze s jedinicama CA. Delegacija je prešla Dunav kod s. Radujevca (blizu Negotina) i u s. Gruji (u Rumuniji) povezala se sa delovima Crvene armije.

⚔️ 13. 9. 1944. U rejonu s. Klokočevca i s. Raduievca (kod Negotina) delovi 23. i 25. divizije NOVJ stupili u dodir sa trupama Crvene armije.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod s. Salaša 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ dočekala nemačku motorizovanu kolonu koja je iz Zaječara nadirala ka Negotinu. Brigada je ubila 10 i ranila 3 neprijateljska vojnika, a sama imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca. Neprijatelj je produžio pokret i ušao u Negotin.

⚔️ 14. 9. 1944. Kod s. Salaša 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ sačekala u zasedi nemačku kolonu od 150 kamiona, 6 tenkova i 6 bornih kola, koja se od Zaječara kretala ka Negotinu. Posle petočasovne borbe neprijatelj se probio ka Negotinu. Poginulo je oko 20 i ranjeno oko 15 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 15. 9. 1944. Kod s. Jelašnice (na putu Zaječar-Negotin) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu od oko 80 kamiona, 8 tenkova i 8 bornih kola. Neprijatelj se probio do s. Salaša, gde se zadržao. Poginulo je i ranjeno oko 15 nemačkih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 9. 1944. Između s. Štubika i s. Jabukovca (blizu Negotina) jedinice 25. divizije NOVJ ubile 6 nemačkih vojnika a kod Glavičorke ubile 12 nemačkih vojnika i uništile jedan blindirani automobil. Istoga dana predalo im se 48 četnika. Gubici jedinica 25. divizije: 2 poginula i 2 ranjena borca.

⚔️ 25. 9. 1944. Na putu s. Štubik - s. Klokočevac (između Negotina i D. Milanovca) jedinice 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ iz zasede uništile nemački kamion, ubivši 30 i zarobivši 2 nemačka vojnika. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 26. 9. 1944. Na komunikaciji s. Štubik - Negotin delovi 25. divizije NOVJ u borbi ubili 12 i zarobili 1 nemačkog vojnika. Jedinice Crvene armije stigle u s. Jabukovac, a ispred njih se nemački vojnici povukli prema Negotinu i Zaječaru.

⚔️ 30. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 1. brdske divizije jedinice 68. kor pusa Crvene armije oslobodile Negotin.

⚔️ 2. 10. 1944. Potiskujući 99. puk nemačke I. brdske divizije prema pl. Deli Jovanu i nadirući dalje ka s. Salašu i s. Glogovici (između Negotina i Bora) delovi 113. divizije Crvene armije stupili u vezu sa 7. srpskom udarnom brigadom 23. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod s. Klokočevca (blizu D. Milanovca) delovi 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ uništili 1 nemački kamion, oštetili 2 tenka i zaplenili 6 kamiona i 2 putnička automobila. Istovremeno su ostale jedinice 25. divizije NOVJ na komunikacijama Negotin - s. Salaš i Negotin - s. Štubik uništile 3 kamiona s pešadijom i zarobile 6 nemačkih vojnika.

⚔️ 10. 10. 1944. U Negotinu, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbija, formirana 6. artiljerijska baza sa zadatkom da, posle izvršene obuke, formira tri artiljerijske brigade za jedinice 14. korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 11. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Vojnu oblast 14. korpusa NOVJ. Pod njenom komandom je bilo Zaječarsko, Krajinsko (Negotinsko) i Požarevačko vojno područje.

⚔️ 13. 11. 1944. U Negotinu formirana 3. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ [Od 6. aprila 1945. u sastavu 28. udarne divizije JA.].

Dokumenti

📜 Obaveštenje nemačkog državnog sekretara od 5. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova da nemački vojni komandant u Negotinu nije dozvolio bugarskim jedinicama da posednu taj rejon

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Glogovica - Metriš - Sikole i rušenje komunikacije Zaječar - Negotin

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 septembra 1944 god štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade da ispituju situaciju na svojim pravcima i obezbeđuju se prema Negotinu, Boru, Majdanpeku i D. Milanovcu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj jedinica i rušenje komunikacije Zaječar - Negotin

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija Negotin - Majdanpek i Klokočevac - Donji Milanovac

📜 Zamerke Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije na dejstva u istočnoj Srbiji, zahtev da se brani Negotin i stvori mostobran na Dunavu i uput za dodeljivanje Spomenice 1941

📜 Naređenje Štaba Dvadeset Pete NO divizije od 15 septembra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca od G. Milanovca, Negotina i Bora

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. načelniku Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije i komandantu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Divizije protiv Nemaca i četnika na prostoriji između Zaječara, Bora i Negotina

📜 Zapovest Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Gornjani - Glogovica i rušenje komunikacija Salaš - Negotin i Donja Bela Reka - Crnjajka

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke kolone na komunikacijama Negotin - Donji Milanovac i Klokočevac - Majdanpek

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 1 oktobra 1944 god. štabovima brigada za dejstvo na komunikacijama Salaš - Negotin, Bor - Žagubica i Gornjačka Klisura - Petrovac

Fotografije

Povezane odrednice

3. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ (od 6. aprila 1945. Artiljerijska brigada 28. divizije) Crvena armija Streljanja u oslobodilačkom ratu Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 2. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ (od 6. aprila 1945. Arljerijska brigada 23. divizije) Gornji Milanovac 5. krajiška udarna divizija NOVJ Joachim von Ribbentrop 25. srpska divizija NOVJ Sanitet u ratu Krajinski partizanski odred Borbe u Srbiji 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zaječar Rumunija u drugom svetskom ratu Štampa u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Bor 3. udarna divizija NOVJ 14. srpska udarna brigada 18. srpska brigada Borbe u Srbiji 1944. 1. brdska divizija Vermahta Srpska državna straža (nedićevci) Bugarska u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju 23. srpska udarna divizija NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu SSSR i Jugoslavija Četnici u ustanku Požarevac 14. srpski korpus NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Glavni štab Srbije Homoljski korpus JVuO 19. srpska brigada Majdanpek Politički komesari u NOR-u Četnici u drugom svetskom ratu Ranjenici u ratu 9. srpska brigada (ozrenska) Ustanak u Srbiji 1941. 28. slavonska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 1. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ (kasnije Artiljerijska brigada 17. divizije) Omladina u ratu Josip Broz Tito