Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Negotin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 8. 1941. Na mestu zv. Žuljevac (blizu Negotina) OK KPJ za Zaječar formirao Krajinski NOP odred.

⚔️ 16. 8. 1941. Na ž. st. Brusnik (pruga Negotin-Zaječar) Krajinski NOP odred napao i razoružao odeljenje žandarma.

⚔️ 21. 8. 1941. Krajinski NOP odred napao i zauzeo Salaš (kod Negotina), razoružao odeljenje žandarma i zaplenio 8 pušaka, 2 pištolja, 6 bombi i 500 metaka.

⚔️ 29. 9. 1941. Posle dvočasovne borbe kod s. Sikola (blizu Negotina) Krajinski četnički odred i žandarmi razbili Krajinski NOP odred. U borbi poginuo politkomesar ovog odreda Ljubomir Nešić, narodni heroj i još 10 boraca.

⚔️ 0. 8. 1943. U Zaječaru streljan član SK KPJ za negotinski srez Vera Radosavljević Nada, narodni heroj.

⚔️ 7. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da jedinice pod njegovom komandom prodru na odsek Negotin - Brza Palanka i uhvate vezu s jedinicama Crvene armije kod Turn Severina. Glavne snage treba uputiti ka Homoljskim planinama da poseđnu prostoriju D. Milanovac - Kučevo - Golubac i tu unište četničke snage.

⚔️ 12. 9. 1944. Jedinice 23. udarne divizije NOVJ ušle u Negotin. Njima je pristupilo oko 400 novih boraca, mahom omladinaca, iz Negotina i oko 100 novih boraca iz okolnih sela.

⚔️ 12. 9. 1944. Kod s. Salaša i s. Glogovice 7. i 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv nemačke motorizovane kolone koja je iz Zaječara nadirala ka Negotinu. Neprijatelju su naneti gubici od 7 mrtvih. Grbici brigada: 3 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 12. 9. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, uputio vojnu delegaciju na levu obalu Dunava (u Rumuniju) radi hvatanja veze s jedinicama CA. Delegacija je prešla Dunav kod s. Radujevca (blizu Negotina) i u s. Gruji (u Rumuniji) povezala se sa delovima Crvene armije.

⚔️ 13. 9. 1944. U rejonu s. Klokočevca i s. Raduievca (kod Negotina) delovi 23. i 25. divizije NOVJ stupili u dodir sa trupama Crvene armije.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod s. Salaša 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ dočekala nemačku motorizovanu kolonu koja je iz Zaječara nadirala ka Negotinu. Brigada je ubila 10 i ranila 3 neprijateljska vojnika, a sama imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca. Neprijatelj je produžio pokret i ušao u Negotin.

⚔️ 14. 9. 1944. Kod s. Salaša 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ sačekala u zasedi nemačku kolonu od 150 kamiona, 6 tenkova i 6 bornih kola, koja se od Zaječara kretala ka Negotinu. Posle petočasovne borbe neprijatelj se probio ka Negotinu. Poginulo je oko 20 i ranjeno oko 15 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 15. 9. 1944. Kod s. Jelašnice (na putu Zaječar-Negotin) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu od oko 80 kamiona, 8 tenkova i 8 bornih kola. Neprijatelj se probio do s. Salaša, gde se zadržao. Poginulo je i ranjeno oko 15 nemačkih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 9. 1944. Između s. Štubika i s. Jabukovca (blizu Negotina) jedinice 25. divizije NOVJ ubile 6 nemačkih vojnika a kod Glavičorke ubile 12 nemačkih vojnika i uništile jedan blindirani automobil. Istoga dana predalo im se 48 četnika. Gubici jedinica 25. divizije: 2 poginula i 2 ranjena borca.

⚔️ 25. 9. 1944. Na putu s. Štubik - s. Klokočevac (između Negotina i D. Milanovca) jedinice 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ iz zasede uništile nemački kamion, ubivši 30 i zarobivši 2 nemačka vojnika. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 26. 9. 1944. Na komunikaciji s. Štubik - Negotin delovi 25. divizije NOVJ u borbi ubili 12 i zarobili 1 nemačkog vojnika. Jedinice Crvene armije stigle u s. Jabukovac, a ispred njih se nemački vojnici povukli prema Negotinu i Zaječaru.

⚔️ 30. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 1. brdske divizije jedinice 68. kor pusa Crvene armije oslobodile Negotin.

⚔️ 2. 10. 1944. Potiskujući 99. puk nemačke I. brdske divizije prema pl. Deli Jovanu i nadirući dalje ka s. Salašu i s. Glogovici (između Negotina i Bora) delovi 113. divizije Crvene armije stupili u vezu sa 7. srpskom udarnom brigadom 23. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod s. Klokočevca (blizu D. Milanovca) delovi 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ uništili 1 nemački kamion, oštetili 2 tenka i zaplenili 6 kamiona i 2 putnička automobila. Istovremeno su ostale jedinice 25. divizije NOVJ na komunikacijama Negotin - s. Salaš i Negotin - s. Štubik uništile 3 kamiona s pešadijom i zarobile 6 nemačkih vojnika.

⚔️ 10. 10. 1944. U Negotinu, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbija, formirana 6. artiljerijska baza sa zadatkom da, posle izvršene obuke, formira tri artiljerijske brigade za jedinice 14. korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 11. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Vojnu oblast 14. korpusa NOVJ. Pod njenom komandom je bilo Zaječarsko, Krajinsko (Negotinsko) i Požarevačko vojno područje.

⚔️ 13. 11. 1944. U Negotinu formirana 3. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ [Od 6. aprila 1945. u sastavu 28. udarne divizije JA.].

Dokumenti

📜 Obaveštenje nemačkog državnog sekretara od 5. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova da nemački vojni komandant u Negotinu nije dozvolio bugarskim jedinicama da posednu taj rejon

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Glogovica - Metriš - Sikole i rušenje komunikacije Zaječar - Negotin

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 septembra 1944 god štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade da ispituju situaciju na svojim pravcima i obezbeđuju se prema Negotinu, Boru, Majdanpeku i D. Milanovcu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj jedinica i rušenje komunikacije Zaječar - Negotin

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija Negotin - Majdanpek i Klokočevac - Donji Milanovac

📜 Zamerke Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije na dejstva u istočnoj Srbiji, zahtev da se brani Negotin i stvori mostobran na Dunavu i uput za dodeljivanje Spomenice 1941

📜 Naređenje Štaba Dvadeset Pete NO divizije od 15 septembra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca od G. Milanovca, Negotina i Bora

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. načelniku Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije i komandantu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Divizije protiv Nemaca i četnika na prostoriji između Zaječara, Bora i Negotina

📜 Zapovest Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Gornjani - Glogovica i rušenje komunikacija Salaš - Negotin i Donja Bela Reka - Crnjajka

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke kolone na komunikacijama Negotin - Donji Milanovac i Klokočevac - Majdanpek

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 1 oktobra 1944 god. štabovima brigada za dejstvo na komunikacijama Salaš - Negotin, Bor - Žagubica i Gornjačka Klisura - Petrovac

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1944. Majdanpek 5. krajiška udarna divizija NOVJ Zaječar Srpska državna straža (nedićevci) Ranjenici u ratu Ustanak u Srbiji 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 2. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ (od 6. aprila 1945. Arljerijska brigada 23. divizije) Saradnja četnika sa okupatorom Josip Broz Tito Štampa u ratu Glavni štab Srbije SSSR i Jugoslavija 14. srpska udarna brigada Gornji Milanovac 19. srpska brigada Bitka za Srbiju Streljanja u oslobodilačkom ratu 28. slavonska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 18. srpska brigada Omladina u ratu Krajinski partizanski odred 14. srpski korpus NOVJ Crvena armija 1. brdska divizija Vermahta Politički komesari u NOR-u Požarevac 1. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ (kasnije Artiljerijska brigada 17. divizije) Bor Rumunija u drugom svetskom ratu Četnici u ustanku Borbe u Srbiji 1943. Joachim von Ribbentrop Homoljski korpus JVuO 25. srpska divizija NOVJ Sanitet u ratu Narodni heroji Jugoslavije 3. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ (od 6. aprila 1945. Artiljerijska brigada 28. divizije) 23. srpska udarna divizija NOVJ 9. srpska brigada (ozrenska)