Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Streljanja u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 58 hronoloških zapisa, 125 dokumenata i 111 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 4. 1941. U Travniku ustaše uhapsile 7 komunista, među kojima svih 5 članova MK KPJ za Travnik, i odveli ih u logor Kerestinec (kod Zagreba), gde su streljani, sem dvojice koji su uspeli pobeći. Zbog toga su pripreme za ustanak u tom kraju znatno usporene.

⚔️ 22. 6. 1941. Nemačke i ustaške vlasti otpočele hapšenje članova Partije i SKOJ-a u srezu i gradu Srem. Mitrovica. Provalom u Srem. Mitrovici, Srem. Karlovcima i Petrovaradinu uhapšen izvestan broj partijaca, skojevaca i rodoljuba, koji su potom streljani.

⚔️ 17. 7. 1941. U s. Jasikovcu (kod Ivangrada), italijanski vanredni vojni sud, u cilju represalija, osudio na smrt 9 rodoljuba, koji su streljani.

⚔️ 0. 8. 1941. U severnom Banatu, u sukobu sa nemačkim poternim jedinicama, ranjen i uhvaćen, a potom streljan, Radovan Trnić Popa, član KPJ, narodni heroj.

⚔️ 14. 8. 1941. Iz Tuzle ustaška policija počela deportaciju Srba i Jevreja u koncentracioni logor Jasenovac. U prvom transportu se nalazio i Mitar Trifunović Učo, narodni heroj, i jedna od vodećih ličnosti radničkog pokreta u Bosni između dva rata. U tom je logoru, neutvrđenog dana, streljan.

⚔️ 25. 8. 1941. U Beogradu streljan član rejonskog komiteta KPJ Nenad Parenta, narodni heroj.

⚔️ 26. 8. 1941. Osuđen je na smrt od Moravskog oslobodilačkog odreda zbog špijunaže u korist Nemaca Vidoje S. Milenković iz sela D. Mutnice i kazna izvršena streljanjem na m. zv. Vukovac. Vidoje je po naređenju istog suda sahranjen.

⚔️ 31. 8. 1941. Opština mirilovačka primila je naređenje od Vojvode Žike kojim traži da mu se u odred uputi oko 100 obveznika, pod pretnjom streljanja i uništaja imovine za neizvršenje.

⚔️ 5. 9. 1941. U Tuzli, posle herojskog držanja pred ustaškim prekim sudom, streljan sekretar Oblasnog komiteta SKOJ-a i član Oblasnog komiteta KPJ za Tuzlu Enver Šiljak, narodni heroj.

⚔️ 19. 9. 1941. U Zagrebu ustaški preki sud osudio 50 Jevreja i komunista na smrt streljanjem.

⚔️ 0. 10. 1941. Na Vracima (kod Sarajeva), posle zverskog mučenja u ustaškom zatvoru, streljana Radojka Lakić, narodni heroj.

⚔️ 3. 10. 1941. U Beogradu, posle zverskog mučenja, streljan sekretar MK KPJ i kandidat za člana CK KPJ Miloš Matijević Mrša.

⚔️ 11. 10. 1941. U okolini Beograda za odmazdu zbog pretpljenih gubitaka 2. oktobra na putu Beograd-Obrenovac, nemački vojnici završili trodnevno streljanje 449 ljudi.

⚔️ 14. 10. 1941. U s. Dragincu (blizu Loznice) nemački vojnici otpočeli dvodnevno streljanje u kome su pobili 2950 rodoljuba kao odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka u borbama protiv partizana.

⚔️ 19. 10. 1941. U Vukovaru, po presudi ustaškog prekog suda, streljano 26 članova KPJ i SKOJ-a i pristalica i simpatizera NOP-a iz Novog Sada i Petrovaradina, od kojih je većina učestvovala u akciji za izvlačenje oružja iz Petrovaradinske tvrđave.

⚔️ 20. 10. 1941. Štab NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio (po italijanskim vojnicima zarobljenim na Jelinom dubu) pismo komandi okupatorskih trupa u Crnoj Gori, u kome zahteva: obustavu paljevina, pljački i interniranja nevinog stanovništva; povratak interniranih, u protivnom - biće streljan svaki zarobljeni italijanski vojnik; razmena 20 italijanskih oficira, podoficira, karabinijera i šofera, zarobljenih na Jelinom dubu, za 20 Crnogoraca pripadnika NOP-a.

⚔️ 21. 10. 1941. U Kragujevcu 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije i Nedićev 5. dobrovoljački odred otpočeli masovno streljanje u kome su pobili oko 7000 ljudi od 16 do 60 godina starosti, kao odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka u borbama protiv partizana. Tada su streljani i politkomesar Kragujevačkog NOP odreda Svetozar Dragović, član KPJ Nada Naumović i direktor gimnazije Milivoje Pavlović, narodni heroj.

⚔️ 25. 10. 1941. Zauzeta je i Rača. Svilajnački odred na svome pravcu ubio je 33 bandita, 1 ranjen i 12 uhvaćeno, od kojih je 6 odmah na licu mesta streljano. Po iskazu vojnika, bilo je ranjenih oko 50 bandita. Iz ovog odreda (Svilajnačkog) ranjen je jedan vojnik lakše u nogu. Žabarski oružani odred na svome pravcu ubio je 25 bandita i 30 ranio. Ovaj odred nije imao gubitaka. Prilikom napada na obezbeđenje, koje je ostalo u Žabarima, teško je ranjen u glavu jedan vojnik. Svilajnački i Žabarski odred zaplenili su: 42 puške, 5.000 bojevih metaka, 6 konja i drugi materijal. U Raču je prvi ušao pešadijski kapetan prve klase g. Čubrilo Mirko sa trupama iz Svilajnca. Nemačka artilerija imala je zadatak da bombarduje Donju Raču i Raču. Ličnom inicijativom komandanta grupe pukovnika g. Babića uspelo je, da baterije ne opale ni jedan metak. Na strani Nemaca poginuo je 1 podoficir i 1 ranjen.

⚔️ 11. 11. 1941. U Bečeju, po presudi mađarskog prekog vojnog suda, streljano 12 skojevaca, sa sekretarom SK SKOJ-a za Bečej.

⚔️ 19. 12. 1941. U Bjelovaru ustaški pokretni preki sud osudio na streljanje oko 90 ljudi.

⚔️ 19. 12. 1941. U logoru na Banjici streljan član PK KPJ za Vojvodinu Mihalj Servo Mihailo, narodni heroj.

⚔️ 22. 12. 1941. U kamenolomu Tomišelj (kod Ljubljane) streljani Ljubomir Šercer, narodni heroj, i 5 boraca Krimskog partizanskog bataljona.

⚔️ 3. 1. 1942. U Kikindi nemačka policija streljala 9 pripadnika i simpatizera NOP-a [Po drugom izvoru streljanje je izvršeno 1. januara.].

⚔️ 0. 5. 1942. U Kos. Mitrovici izvršena provala partijske organizacije, pa je iz grada, rudnika i Zvečana uhapšen 41 član KPJ i SKOJ-a, od kojih su 5 streljani i 28 internirani.

⚔️ 5. 5. 1942. U Beogradu, u logoru na Banjici, streljan politički komesar Suvoborskog NOP odreda Milorad Petrović, narodni heroj.

⚔️ 7. 5. 1942. Povodom odluke italijanskih vlasti (od 24. aprila 1942.) o streljanju talaca, GŠ NOP odreda za Sloveniju objavio u -Slovenskom poročevalecu- br. 19 od 12. maja 1942. i posebnim lecima koji su rastureni u Ljubljanskoj pokrajini izjavu o merama protiv italijanskog sistema terora nad slovenačkim narodom.

⚔️ 9. 5. 1942. U Beogradu, u logoru na Banjici, streljana Olga Petrov, narodni heroj.

⚔️ 15. 5. 1942. U banjičkom logoru (u Beogradu) streljan sekretar MK KPJ za Beograd Jelena Četković, narodni heroj.

⚔️ 30. 5. 1942. U s. Jelenju (kod Rijeke), po naređenju riječkog prefekta, 50 kuća porušeno, 14 osoba streljano i 150 osoba internirano u Lovran.

⚔️ 4. 6. 1942. Prvi partizanski piloti Franjo Kluz {na avionu -Potez-) i Rudi Čajavec (na avionu -Brege-) narodni heroji, izvršili prvi borbeni zadatak: bombardovali i mitraljirali Banju Luku, aerodrom Zalužane i jednu kolonu ustaške Crne legije u povlačenju iz s. Orahova prema Bos. Dubici. Pošto mu je nad Zalužanima avion bio oštećen teško ranjen Rudi Čajavec se spustio kod s. Kadinjana i tu, da ne bi pao u ruke četnika izvršio samoubistvo, a njegov strelac je zarobljen i kasnije, u Zagrebu, streljan.

⚔️ 6. 6. 1942. U s. Grgurevcima (kod Rume) nemački vojnici streljali 257 Srba [Po drugom podatku streljano je 350 Srba.] kao odmazdu zbog gubitaka koje su imali prethodnog dana.

⚔️ 19. 6. 1942. U s. Biskupiji (kod Knina) 1. dalmatinski udarni bataljon razbio četničke snage. U toj borbi su zarobljeni komandant četničkog puka -Onisim Popović- (kasnije streljan) i dva štaba bataljona.

⚔️ 26. 6. 1942. Među italijanske oficire u hotelu -Amerika- u Nikšiću simpatizer NOP-a Lujo Davičo, bacio bombu od koje su poginula dva oficira a nekoliko ih je ranjeno. On je posle toga uhvaćen i streljan.

⚔️ 6. 7. 1942. U Beogradu streljana kurirka PK KPJ za Srbiju Zagorka Malivuk, narodni heroj.

⚔️ 13. 11. 1942. Okupatorske vlasti izvršile provalu partijske organizacije u Beloj Crkvi i otpočele hapšenja i streljanja rodoljuba u južnom Banatu (naročito u selima Vračevu Gaju, Dubovcu i Deliblatu) [Po drugom podatku hapšenja su otpočela 2. novembra.].

⚔️ 3. 1. 1943. Kod s. Lužana delovi Jastrebačkog NOP odreda razrušili prugu Niš-Stalać. Po naređenju nemačkog komandujućeg generala i zapovednika Srbije, za odmazdu je 5. januara u blizini sela streljano 6 lica.

⚔️ 0. 2. 1943. U Nišu bugarska policija provalila mesnu partijsku organizaciju i uhapsila veći broj članova MK KPJ (koji su kasnije streljani).

⚔️ 15. 2. 1943. Udružene nemačke, četničke i jedinice SDS i SDK iz Požarevca, Kučeva, Petrovca i Lapova otpočele koncentričan napad protiv Požarevačkog NOP odreda. Borbena dejstva su trajala, sa kraćim prekidima, oko dva meseca. Požarevački NOP odred je pretrpeo osetne gubitke, kao i partijska organizacija na terenu. Streljan je ili je odveden u logore veći broj ljudi, žena i omladine.

⚔️ 17. 2. 1943. PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Kruševac pismo u kome mu, povodom masovnog hapšenja i streljanja od strane okupatora i kvislinga, skreće pažnju na veću budnost u partijskom radu.

⚔️ 9. 3. 1943. U Beogradu i Kragujevcu, ovog i narednog dana, streljano 80 zatvorenika za odmazdu zbog napada delova 1. šumadijskog NOP odreda na rudnike kod s. Orašca, s. Misače i s. Belanovice, i zbog razaranja tt linija kod Topole.

⚔️ 10. 3. 1943. U rejonu brda Vlaške (kod Trogira) Šibensko-drniška partizanska četa i Trogirski partizanski vod napali italijanske vojnike iz 229. teritorijalno-mobilnog bataljona. Poginula su i ranjena 32. a zarobljeno je 6 vojnika. Za odmazdu je streljano 19 talaca iz trogirskog zatvora.

⚔️ 12. 3. 1943. Preki italijanski vojni sud u Kotoru osudio na smrt 9 rodoljuba, koji su streljani kod s. Morinja (blizu Risna).

⚔️ 25. 3. 1943. U Kragujevcu streljano 20 talaca za odmazdu zbog presecanja stubova kod Aranđelovca i Topole od strane delova 1. šumadijskog NOP odreda (18 19. februara).

⚔️ 12. 5. 1943. Na ž. st. Dražanj (na pruzi Beograd - Mala Krsna) 1. četa Kosmajskog NOP odreda iz zasede ubila 2 i ranila 1 vojnika nemačkog 977. landesšicen-bataljona. (Dva dana kasnije nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio je štabu nemačke 104. lovačke divizije da za odmazdu strelja 125 talaca i iseli s. Kamendo i s. Dubonu. Streljanje talaca je izvršeno 26. maja kod s. Dražnja.)

⚔️ 15. 5. 1943. U s. Jajincima (kod Beograda) streljan član MK KPJ za Beograd Đurđelena Dinić Đuka, narodni heroj.

⚔️ 20. 5. 1943. U Leskovcu grupa boraca 2. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda ubila šefa nemačke tajne policije. (Po naređenju nemačke feldkomandanture Niš kao mera odmazde, 31. maja u Leskovcu je streljano 10 zatvorenika.)

⚔️ 28. 6. 1943. U Nikšiću, Podgorici (sada: Titograd), Baru, Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad), po naređenju italijanskog guvernera za Crnu Goru, streljano 180 rodoljuba, kao odmazda za težak poraz 383. puka italijanske divizije -Venecija- u borbi na Bioču 14-17. maja.

⚔️ 0. 7. 1943. U zaseoku Kaluđer-Vodama (s. Kamena, kod Mostara) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iznenadili i, u neravnoj borbi, uništili đelimično naoružan odred sastavljen od oko 80 novih boraca. Poginulo je 10 i ranjeno 25 boraca, dok su ostali uglavnom zarobljeni i kasnije streljani, među kojima i komandant toga privremenog odreda inače zamenik komandanta Mostarskog NOP bataljona, Mladen Balorda, narodni heroj.

⚔️ 0. 8. 1943. U Zaječaru streljan član SK KPJ za negotinski srez Vera Radosavljević Nada, narodni heroj.

⚔️ 6. 8. 1943. Partizani pustili na slobodu italijanske vojnike i oficire koje su prethodnog dana zarobilili u Bolu na o. Braču. U toku 7. i 8. avgusta italijanski vojni sud u Šibeniku je -zbog kukavičkog držanja- osudio na smrt streljanjem 28, a na 15 godina zatvora 23 vojnika.

⚔️ 12. 12. 1943. Na r. Belom Drimu (blizu Orahovca), u borbi protiv balista, ranjen, uhvaćen i odmah, posle mučenja, streljan kurir Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju Peko Tepavčević, član KPJ i narodni heroj.

⚔️ 20. 12. 1943. U Podgorici (sada: Titograd) streljan Mirko Lučić, narodni heroj.

⚔️ 30. 12. 1943. U s. Dragutinovu (sada: Miloševo, kod Kikinde) nemačka policija uhapsila preko 50 simpatizera NOP-a, te je 15 njih streljano.

⚔️ 18. 3. 1944. Bugarske jedinice jačine do jedne divizije preduzele ofanzivu protiv 2. južnomoravskog NOP odreda, Kosovskog partizanskog bataljona i jedinica Crnotravskog vojnog područja s ciljem da ih u rejonu s. Crne Trave, s. Broda i s. Rupija (kod Vranja) okruže i unište. U toku ovog dana neprijatelj je uspeo da u širem rejonu pomenutih sela okruži partizanske jedinice. U 23 časa su se dve čete Kosovskog partizanskog bataljona i deo 2. južnomoravskog NOP odreda probili iz okruženja. U toj ofanzivi (poznatoj kao -martovska ofanziva-), koja je trajala do sredine aprila bugarske jedinice su ubile 57 ljudi iz s. Rupija i s. Bainca i zapalile s. Crnu Travu i s. Brod. U borbi su poginula 34 borca (među kojima i 4 člana Engleske vojne misije) i zarobljeno je oko 50 boraca, a kod s. Darkovca streljano je 12 omladinaca.

⚔️ 12. 5. 1944. Četnički Nevesinjski korpus, dva bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedan bataljon domobranske 9. posađne brigade iz Gacka i Nevesinja počeli konvergentan napad na glavninu 29, udarne divizije NOVJ. U četvorodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona koje su - vršeći represalije - bile prodrle do s. Davidovića (kod Bileće), 10. i 11. hercegovačka udarna brigada i Severnohercegovački NOP odred odbacili su neprijatelja u polazne garnizone. Prema nepotpunim podacima, u tim borbama je poginulo 113 nemačkih vojnika i 87 četnika, a ranjeno 170 neprijateljskih vojnika. Dvadeset deveta divizija je imala 18 mrtvih, 38 ranjenih i 50 nestalih boraca. U borbi sa četnicima na Gatu (kod Avtovca) zarobljen je (i kasnije streljan) pomoćnik političkog komesara čete iz 11, hercegovačke udarne brigade Mileta Okiljević, narodni heroj.

⚔️ 0. 6. 1944. U Banjičkom logoru u Beogradu okupatorske vlasti otpočele svakodnavao sistematsko streljanje zatvorenih rodoljuba.

⚔️ 10. 10. 1944. U s. Surduku (kod Stare Pazove) nemačke jedinice streljale 24 meštamna i zaklale nekoliko ljudi, žena i dece. Jednovremeno je izvršeno i streljanje 18 lica dovedenih iz s. Belegiša.

⚔️ 29. 10. 1944. Iz s. Mogile (blizu Bitolja) udarne grupe 2. bataljona 7. makedonske NO brigade proterale slabije nemačke delove, oslobodivši grupu seljaka zatvorenih u crkvi radi streljanja.

Dokumenti

📜 Obaveštenje italijanske Vrhovne komande od 5 aprila 1941 god. Generalštabu kraljevske vojske da je Benito Musolini naredio streljanje svih pripadnika italijanske vojske koji napuste svoje položaje kad počne napad na Jugoslaviju

📜 Izveštaj Štaba pešadijskog puka »Grosdojčland« od 22. aprila 1941. Komandi grada Zrenjanin o licima osuđenim na smrt streljanjem i vešanjem

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 1. juna 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o hapšenju i streljanju Srba u Trebinju od strane ustaša

📜 Izveštaj Zapovjedništva oružničkog voda Gacko od 16. juna 1941. o obilasku italijanskih oficira pograničnih krajeva prema Crnoj Gori sa podacima o streljanju talaca

📜 Izveštaj Oružničkog voda Zenica od 18. juna 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o pronađenim leševima Srba koje su ustaše pobacale sa mosta u reku Lašvu posle streljanja

📜 Izjava predstavnika ustaških vlasti iz Bosanskog Petrovca od 21. juna 1941. data u Kotarskom predstojništvu u Bihaću o streljanju Srba od strane ustaša i protestu komandanta italijanskih snaga povodom toga

📜 Izveštaj Stožera Jadranskog divizijskog područja od 9. jula 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji sa podacima o pokrštavanju pravoslavaca sa područja kotara Trebinje, hapšenju, streljanju i bacanju u jamu kod sela Pridvorce

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 5 jula 1941 god. o streljanju 13 lica u Beogradu

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 15 jula 1941 god. o streljanju u Obrenovcu

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 17 jula 1941 god. o streljanju 16 lica u Beogradu

📜 Izveštaj agencije Rudnik od 22 jula 1941 god. o streljanju u Valjevu

📜 Izveštaj agencije Rudnik od 23 jula 1941 god. o streljanju 16 partizana u Smederevskoj Palanci

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 26 jula 1941 god. o streljanju u Zrenjaninu

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 18 jula 1941 god. o streljanju 28 lica u Beogradu

📜 Saopštenje agencije DNB od 28 jula 1941 god. o streljanju 122 lica u Beogradu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 30 jula 1941 god. o streljanju deset članova sabotažne grupe u Krškom

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 31 jula 1941 god. o streljanju na Bagljašu kod Zrenjanina

📜 Telegram 4. oružničke pukovnije od 31. jula 1941. Zapovjedništvu oružništva kojim traži objašnjenje da li su oružnici dužni izvršavati zahteve ustaškog stožernika za streljanje talaca

📜 Izveštaj zapovjednika oružničkog voda Sanski Most o situaciji na području voda, hapšenju i zatvaranju u logor svih muškaraca pravoslavne vere i streljanju talaca u noći 31. jula i 1. avgusta 1941. godine

📜 Izveštaj Zapovjedništva 3. hrvatske oružničke pukovnije od 1. avgusta 1941. o važnijim događajima na svojoj teritoriji sa podacima o streljanju 500 Srba u Ključu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 2 avgusta 1941 god. o streljanju četiri ustanika u Kamničkom srezu

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda Sanski Most od 3. avgusta 1941. Zapovjedništvu 3. hrvatske oružničke pukovnije Banjaluka o situaciji na području voda i streljanju 700 pravoslavaca-talaca od strane ustaša

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 6. avgusta 1941 god. o smrtnoj presudi i streljanju četiri Slovenaca u Begunjama

📜 Izveštaj Oružničke postaje Mokro od 6. avgusta 1941. Kotarskom poglavarstvu Sarajevo o streljanju seljaka iz sela Romanije i Mokro od strane ustaša

📜 Saopštenje Prefekture u Splitu od 7. avgusta 1941. o streljanju u , Benkovcu i predviđenim represalijama nad stanovništvom

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 9 avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca zbog ubistva jednog pripadnika nemačke policije sigurnosti

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 10 avgusta 1941 god. o streljanju šest lica u Mariboru

📜 Izveštaj Juraja Matjevića od 12. avgusta 1941. o zlostavljanju Srba od strane ustaša i streljanju u selu Mekinjari

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda Bijeljina od 14. avgusta 1941. o situaciji na području Kotara, hapšenju i streljanju Srba u krugu kasarne u Bijeljini od strane ustaša

📜 Izveštaj Oružničke postaje Ilidža od 14. avgusta 1941. o hapšenju, streljanju i spaljivanju 80 Srba iz Rakovice, Kobilje Glave, Buhotine i drugih sela od strane ustaša

📜 Izveštaj Komande karabinijera Guvernatorata Dalmacije od 16. avgusta 1941. guverneru Dalmacije o streljanju komunista, razbijanju Primoštenskog NOP odreda i merama za održavanje reda i bezbednosti

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 20 avgusta 1941 god. o streljanju šest članova Partije 19 avgusta 1941 god

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 22. avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca povodom partizanskih akcija u Kamničkom srezu

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog krila Sarajevo od 22. avgusta 1941. o streljanim osobama iz kotara Rogatica od strane kaznene ekspedicije

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 24 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca povodom napada na gestapovskog agenta Cirila Praprotnika

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave o Donjoj Štajerskoj od 26. avgusta 1941 god. o streljanju trinaest talaca povodom napada na žandarmerisku stanicu u Ribnici i Zagorju

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 28 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Donjim Gorjama

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 29 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Jaršama

📜 Saopštenje agencije DNB od 1 septembra 1941 god. o streljanju u okolini Zaječara

📜 Saopštenje agencije DNB od 3 septembra 1941 god. o ubistvu nemačkog vojnika u Beogradu i o streljanju 50 lica za odmazdu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 3 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca u Domžalama

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju pet talaca u Lescama

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju pet talaca u Koruškoj Beli

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca u Celju

📜 Saopštenje agencije DNB od 15 septembra 1941 god. o streljanju pedeset talaca

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 17 septembra 1941 god. o streljanju četiri taoca u Trbovlju

📜 BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 6 od 18 IX 1941 god. (Osuđeni na smrt i streljani kao izdajnici)

📜 Saopštenje podbana za Banat od 19 septembra 1941 god. o streljanju 12 simpatizera i pripadnika NOP-a u Vel. Bečkereku

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 23 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca 23 septembra 1941 godine

📜 Saopštenje agencije DNB od 24 septembra 1941 god. o streljanjima u Kumanima, Melencima i Mokrinu

📜 Izveštaj Zapovjedništva 3. oružničke pukovnije od 25. septembra 1941. ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na svome području, streljanim u Doboju, ubijenim na području Cazina i zločinima u Bravskom

📜 Saopštenje agencije DNB od 8 oktobra 1941 god. o streljanju u ćupriji i Jagodini

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 10 oktobra 1941 god. o streljanju deset talaca povodom napada Prvog Štajerskog bataljona na garnizon Šoštanj

📜 Objava nemačkog šefa civiLne uprave za okupiranu teritoriju Koruške i Kranjske od 16 oktobra 1941 god. o streljanju dvadeset pripadnika Narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Saopštenje agencije DNB od 18 oktobra 1941 god. o streljanju 200 lica u Beogradu

📜 Izveštaj kapetana Bischofshausena od 20 X 1941 god. o masovnom streljanju u Kragujevcu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 21 oktobra 1941 god. o streljanju šest talaca u Mariboru

📜 Obznana Komande mesta Kragujevac od 21. oktobra 1941. o streljanju 2.300 rodoljuba u Kragujevcu

📜 Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 25. oktobra 1941. za postupak pri uzimanju talaca za streljanje radi ugušivanja ustanka u Srbiji

📜 Saopštenje agencije DNB od 27 oktobra 1941 god. o streljanju 50 lica u Beogradu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 30 oktobra 1941 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Izveštaj agencije DNB od 3 novembra 1941 god. o streljanju 100 lica.u Beogradu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 13 novembra 1941 god. o streljanju petnaest na smrt osudjenih boraca Kamničkog bataljona

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 15 novembra 1941 god. o streljanju trideset i pet Slovenaca 15 novembra 1941 god. u Mariboru

📜 Oglas 725. feldkomandanture Zagreb od 19. novembra 1941. o streljanju Adama Brumnića i Vinka Milišića u Zagrebu

📜 Naređenje načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. novembra 1941. potčinjenim komandama za sprovođenje mera odmazde streljanjem zatvorenika iz logorau Šapcu

📜 Depeša 2. domobranskog zbora od 28. novembra 1941. vojskovođi kojom se traži naređenje za streljanje talaca

📜 Saopštenje Novog vremena od 16 decembra 1941 god. o streljanju u Užičkoj Požezi

📜 Izveštaj Novog vremena od 17 decembra 1941 god. o streljanju u Ivanjici

📜 Izveštaj komande karabinjera divizije Granatieri di Sardegna komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 22 decembra 1941 god. o streljanju narodnog heroja Ljubomira Šercera i drugova

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj o streljanju četrdeset Slovenaca 27 decembra 1941 godine

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 3 januara 1942 god. o streljanju trideset i šest talaca, pripadnika Narodno-oslobodilačkog pokreta

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 6 januara 1942 god. o streljanju deset talaca u Mariboru

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 19 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o masovnom streljanju u Nišu

📜 Okružno načelstvo Okruga niškog od 22 februara 1942 god. dostavlja Gradskom poglavarstvu plakate o streljanju 400 lica

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 6 marta 1942 god. o streljanju deset talaca povodom napada na dvojicu nemačkih vojnika

📜 Sopštenje general-lajtnanta policije Majsnera od 7 marta 1942 god. o streljanju 150 lica iz Beograda i Pančeva

📜 Izjava Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije od 17 marta 1942 god. povodom streljanja nevinih ljudi zbog napada na most kod Preserja 4 decembra 1941 godine

📜 Saopštenje okružnog načelnika Valjevo od 27 marta 1942 god. o streljanju partizana u Valjevu, Ubu i Obrenovcu

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 31 marta 1942 god. o streljanju dvadeset talaca u Begunjama

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 3 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Objava šefa civilne uprave za Donju Štajersku od 11 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 17 aprila 1942 god. o streljanju pedeset talaca u Begunjama

📜 Objava visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 24 aprila 1942 god. o streljanju talaca

📜 Proglas visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 28 aprila 1942 god. o streljanju talaca povodom partizanskog napada na vojni voz kod Radohove Vasi

📜 Telegram prefekta Rijeke od 30. maja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o streljanju, interniranju i paljenju kuća porodica partizana

📜 Proglas visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 11 maja 1942 god. o streljanju 10 talaca u Ljubljani

📜 Proglas visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 12 maja 1942 god. o streljanju 9 talaca u Ljubljani

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave za Donju Štajersku od 13 maja 1942 god. o streljanju dvadeset talaca u Mariboru

📜 Proglas visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 16 maja 1942 god. o streljanju 6 talaca povodom napada na voz kod Mirne Peči

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 21 maja 1942 god. o streljanju trideset i pet talaca u Mariboru 

📜 Depeša prefekta Rijeke od 4. juna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o paljenju sedam sela u Slovenačkom primorju i o streljanju i interniranju stanovništva osumnjičenog za saradnju s partizanima

📜 Izveštaj Pavelićevog oficira za vezu kod nemačkog vojnog zapovednika Srbije od 9 juna 1942 god. o streljanju civilnog stanovništva u selu Grgurevci od strane Nemaca

📜 Spisak streljanih talaca u toku juna, jula i avgusta 1942 god. u nemačkoj (Gorenjska i Štajerska) i italijanskoj (Ljubljanska pokrajina) okupacionoj zoni

📜 Objava nemačke Krajskomandanture u Zaječaru od 5 avgusta 1942 god. o streljanju deset lica

📜 Saopštenje Pokretnog prekog suda Velike župe Vuke iz Vukovara od 12 avgusta 1942 god. o streljanju pripadnika i simpatizera NOP-a

📜 Obaveštenje Velike župe Vuke iz Vukovara od 3 septembra 1942 god. o streljanju 50 pripadnika i simpatizera NOP-a

📜 Saopštenje partizanskog odreda Pitu Guli od 30. septembra 1942. god. narodu Kruševskog sreza o streljanju dva špijuna

📜 Izveštaj visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu od 14 oktobra 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova u Rimu o streljanju 24 taoca

📜 Poziv komandanta 718. pešadijske divizije od kraja novembra 1942. železničarima NDH da nastave sa radom i službom pod pretnjom da će za svako ometanje saobraćaja biti streljani

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Pančevo Erwin Rösener Ljubljana Nemački zločini u Jugoslaviji Požarevac Niš Bečej Ustanak u NDH Sremska Mitrovica Genocid u NDH Zrenjanin Ustanak u Pomoravlju 1941. Borbe u Sremu 1942. Borbe u Srbiji 1944. Obrenovac Maribor Operacija Mačva Borbe u Crnoj Gori 1942. Podgorica Streljanje u Kruševcu 1941. Paul Bader Romi u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Sloveniji 1944. Ustaški zločini 1941. Srpska državna straža (nedićevci) Logor Banjica Beograd Italija u drugom svetskom ratu Šabac Borbe u Hrvatskoj 1942. Bugarski zločini u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu Holokaust u Jugoslaviji Nikšić Nemački zločini u Srbiji 1941. Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1942. Aprilski rat Nemački zločini u Sloveniji 1941. Kranj Vrnjačka Banja Borbe u Srbiji 1942. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Zagreb Narodni heroji Jugoslavije Ustanak u Dalmaciji 1941. Čačak Žene u ratu Vermaht u Jugoslaviji Mađarski zločini u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. Celje Ilegala u ratu Pokolj u Šapcu 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Kruševac Ustanak u Srbiji 1941. Četnički zločini Ustanak u Hrvatskoj 1941. Kragujevac Strelište Jajinci Četnici u ustanku Omladina u ratu Ustanak u Hercegovini 1941. Grgurevci Zaječar Sarajevo Ustanak u Crnoj Gori 1941. Ustanak u Sloveniji 1941. SKOJ Borbe u Makedoniji 1942. Sinj