Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Streljanja u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 58 hronoloških zapisa, 125 dokumenata i 111 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 4. 1941. U Travniku ustaše uhapsile 7 komunista, među kojima svih 5 članova MK KPJ za Travnik, i odveli ih u logor Kerestinec (kod Zagreba), gde su streljani, sem dvojice koji su uspeli pobeći. Zbog toga su pripreme za ustanak u tom kraju znatno usporene.

⚔️ 22. 6. 1941. Nemačke i ustaške vlasti otpočele hapšenje članova Partije i SKOJ-a u srezu i gradu Srem. Mitrovica. Provalom u Srem. Mitrovici, Srem. Karlovcima i Petrovaradinu uhapšen izvestan broj partijaca, skojevaca i rodoljuba, koji su potom streljani.

⚔️ 17. 7. 1941. U s. Jasikovcu (kod Ivangrada), italijanski vanredni vojni sud, u cilju represalija, osudio na smrt 9 rodoljuba, koji su streljani.

⚔️ 0. 8. 1941. U severnom Banatu, u sukobu sa nemačkim poternim jedinicama, ranjen i uhvaćen, a potom streljan, Radovan Trnić Popa, član KPJ, narodni heroj.

⚔️ 14. 8. 1941. Iz Tuzle ustaška policija počela deportaciju Srba i Jevreja u koncentracioni logor Jasenovac. U prvom transportu se nalazio i Mitar Trifunović Učo, narodni heroj, i jedna od vodećih ličnosti radničkog pokreta u Bosni između dva rata. U tom je logoru, neutvrđenog dana, streljan.

⚔️ 25. 8. 1941. U Beogradu streljan član rejonskog komiteta KPJ Nenad Parenta, narodni heroj.

⚔️ 26. 8. 1941. Osuđen je na smrt od Moravskog oslobodilačkog odreda zbog špijunaže u korist Nemaca Vidoje S. Milenković iz sela D. Mutnice i kazna izvršena streljanjem na m. zv. Vukovac. Vidoje je po naređenju istog suda sahranjen.

⚔️ 31. 8. 1941. Opština mirilovačka primila je naređenje od Vojvode Žike kojim traži da mu se u odred uputi oko 100 obveznika, pod pretnjom streljanja i uništaja imovine za neizvršenje.

⚔️ 5. 9. 1941. U Tuzli, posle herojskog držanja pred ustaškim prekim sudom, streljan sekretar Oblasnog komiteta SKOJ-a i član Oblasnog komiteta KPJ za Tuzlu Enver Šiljak, narodni heroj.

⚔️ 19. 9. 1941. U Zagrebu ustaški preki sud osudio 50 Jevreja i komunista na smrt streljanjem.

⚔️ 0. 10. 1941. Na Vracima (kod Sarajeva), posle zverskog mučenja u ustaškom zatvoru, streljana Radojka Lakić, narodni heroj.

⚔️ 3. 10. 1941. U Beogradu, posle zverskog mučenja, streljan sekretar MK KPJ i kandidat za člana CK KPJ Miloš Matijević Mrša.

⚔️ 11. 10. 1941. U okolini Beograda za odmazdu zbog pretpljenih gubitaka 2. oktobra na putu Beograd-Obrenovac, nemački vojnici završili trodnevno streljanje 449 ljudi.

⚔️ 14. 10. 1941. U s. Dragincu (blizu Loznice) nemački vojnici otpočeli dvodnevno streljanje u kome su pobili 2950 rodoljuba kao odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka u borbama protiv partizana.

⚔️ 19. 10. 1941. U Vukovaru, po presudi ustaškog prekog suda, streljano 26 članova KPJ i SKOJ-a i pristalica i simpatizera NOP-a iz Novog Sada i Petrovaradina, od kojih je većina učestvovala u akciji za izvlačenje oružja iz Petrovaradinske tvrđave.

⚔️ 20. 10. 1941. Štab NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio (po italijanskim vojnicima zarobljenim na Jelinom dubu) pismo komandi okupatorskih trupa u Crnoj Gori, u kome zahteva: obustavu paljevina, pljački i interniranja nevinog stanovništva; povratak interniranih, u protivnom - biće streljan svaki zarobljeni italijanski vojnik; razmena 20 italijanskih oficira, podoficira, karabinijera i šofera, zarobljenih na Jelinom dubu, za 20 Crnogoraca pripadnika NOP-a.

⚔️ 21. 10. 1941. U Kragujevcu 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije i Nedićev 5. dobrovoljački odred otpočeli masovno streljanje u kome su pobili oko 7000 ljudi od 16 do 60 godina starosti, kao odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka u borbama protiv partizana. Tada su streljani i politkomesar Kragujevačkog NOP odreda Svetozar Dragović, član KPJ Nada Naumović i direktor gimnazije Milivoje Pavlović, narodni heroj.

⚔️ 25. 10. 1941. Zauzeta je i Rača. Svilajnački odred na svome pravcu ubio je 33 bandita, 1 ranjen i 12 uhvaćeno, od kojih je 6 odmah na licu mesta streljano. Po iskazu vojnika, bilo je ranjenih oko 50 bandita. Iz ovog odreda (Svilajnačkog) ranjen je jedan vojnik lakše u nogu. Žabarski oružani odred na svome pravcu ubio je 25 bandita i 30 ranio. Ovaj odred nije imao gubitaka. Prilikom napada na obezbeđenje, koje je ostalo u Žabarima, teško je ranjen u glavu jedan vojnik. Svilajnački i Žabarski odred zaplenili su: 42 puške, 5.000 bojevih metaka, 6 konja i drugi materijal. U Raču je prvi ušao pešadijski kapetan prve klase g. Čubrilo Mirko sa trupama iz Svilajnca. Nemačka artilerija imala je zadatak da bombarduje Donju Raču i Raču. Ličnom inicijativom komandanta grupe pukovnika g. Babića uspelo je, da baterije ne opale ni jedan metak. Na strani Nemaca poginuo je 1 podoficir i 1 ranjen.

⚔️ 11. 11. 1941. U Bečeju, po presudi mađarskog prekog vojnog suda, streljano 12 skojevaca, sa sekretarom SK SKOJ-a za Bečej.

⚔️ 19. 12. 1941. U Bjelovaru ustaški pokretni preki sud osudio na streljanje oko 90 ljudi.

⚔️ 19. 12. 1941. U logoru na Banjici streljan član PK KPJ za Vojvodinu Mihalj Servo Mihailo, narodni heroj.

⚔️ 22. 12. 1941. U kamenolomu Tomišelj (kod Ljubljane) streljani Ljubomir Šercer, narodni heroj, i 5 boraca Krimskog partizanskog bataljona.

⚔️ 3. 1. 1942. U Kikindi nemačka policija streljala 9 pripadnika i simpatizera NOP-a [Po drugom izvoru streljanje je izvršeno 1. januara.].

⚔️ 0. 5. 1942. U Kos. Mitrovici izvršena provala partijske organizacije, pa je iz grada, rudnika i Zvečana uhapšen 41 član KPJ i SKOJ-a, od kojih su 5 streljani i 28 internirani.

⚔️ 5. 5. 1942. U Beogradu, u logoru na Banjici, streljan politički komesar Suvoborskog NOP odreda Milorad Petrović, narodni heroj.

⚔️ 7. 5. 1942. Povodom odluke italijanskih vlasti (od 24. aprila 1942.) o streljanju talaca, GŠ NOP odreda za Sloveniju objavio u -Slovenskom poročevalecu- br. 19 od 12. maja 1942. i posebnim lecima koji su rastureni u Ljubljanskoj pokrajini izjavu o merama protiv italijanskog sistema terora nad slovenačkim narodom.

⚔️ 9. 5. 1942. U Beogradu, u logoru na Banjici, streljana Olga Petrov, narodni heroj.

⚔️ 15. 5. 1942. U banjičkom logoru (u Beogradu) streljan sekretar MK KPJ za Beograd Jelena Četković, narodni heroj.

⚔️ 30. 5. 1942. U s. Jelenju (kod Rijeke), po naređenju riječkog prefekta, 50 kuća porušeno, 14 osoba streljano i 150 osoba internirano u Lovran.

⚔️ 4. 6. 1942. Prvi partizanski piloti Franjo Kluz {na avionu -Potez-) i Rudi Čajavec (na avionu -Brege-) narodni heroji, izvršili prvi borbeni zadatak: bombardovali i mitraljirali Banju Luku, aerodrom Zalužane i jednu kolonu ustaške Crne legije u povlačenju iz s. Orahova prema Bos. Dubici. Pošto mu je nad Zalužanima avion bio oštećen teško ranjen Rudi Čajavec se spustio kod s. Kadinjana i tu, da ne bi pao u ruke četnika izvršio samoubistvo, a njegov strelac je zarobljen i kasnije, u Zagrebu, streljan.

⚔️ 6. 6. 1942. U s. Grgurevcima (kod Rume) nemački vojnici streljali 257 Srba [Po drugom podatku streljano je 350 Srba.] kao odmazdu zbog gubitaka koje su imali prethodnog dana.

⚔️ 19. 6. 1942. U s. Biskupiji (kod Knina) 1. dalmatinski udarni bataljon razbio četničke snage. U toj borbi su zarobljeni komandant četničkog puka -Onisim Popović- (kasnije streljan) i dva štaba bataljona.

⚔️ 26. 6. 1942. Među italijanske oficire u hotelu -Amerika- u Nikšiću simpatizer NOP-a Lujo Davičo, bacio bombu od koje su poginula dva oficira a nekoliko ih je ranjeno. On je posle toga uhvaćen i streljan.

⚔️ 6. 7. 1942. U Beogradu streljana kurirka PK KPJ za Srbiju Zagorka Malivuk, narodni heroj.

⚔️ 13. 11. 1942. Okupatorske vlasti izvršile provalu partijske organizacije u Beloj Crkvi i otpočele hapšenja i streljanja rodoljuba u južnom Banatu (naročito u selima Vračevu Gaju, Dubovcu i Deliblatu) [Po drugom podatku hapšenja su otpočela 2. novembra.].

⚔️ 3. 1. 1943. Kod s. Lužana delovi Jastrebačkog NOP odreda razrušili prugu Niš-Stalać. Po naređenju nemačkog komandujućeg generala i zapovednika Srbije, za odmazdu je 5. januara u blizini sela streljano 6 lica.

⚔️ 0. 2. 1943. U Nišu bugarska policija provalila mesnu partijsku organizaciju i uhapsila veći broj članova MK KPJ (koji su kasnije streljani).

⚔️ 15. 2. 1943. Udružene nemačke, četničke i jedinice SDS i SDK iz Požarevca, Kučeva, Petrovca i Lapova otpočele koncentričan napad protiv Požarevačkog NOP odreda. Borbena dejstva su trajala, sa kraćim prekidima, oko dva meseca. Požarevački NOP odred je pretrpeo osetne gubitke, kao i partijska organizacija na terenu. Streljan je ili je odveden u logore veći broj ljudi, žena i omladine.

⚔️ 17. 2. 1943. PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Kruševac pismo u kome mu, povodom masovnog hapšenja i streljanja od strane okupatora i kvislinga, skreće pažnju na veću budnost u partijskom radu.

⚔️ 9. 3. 1943. U Beogradu i Kragujevcu, ovog i narednog dana, streljano 80 zatvorenika za odmazdu zbog napada delova 1. šumadijskog NOP odreda na rudnike kod s. Orašca, s. Misače i s. Belanovice, i zbog razaranja tt linija kod Topole.

⚔️ 10. 3. 1943. U rejonu brda Vlaške (kod Trogira) Šibensko-drniška partizanska četa i Trogirski partizanski vod napali italijanske vojnike iz 229. teritorijalno-mobilnog bataljona. Poginula su i ranjena 32. a zarobljeno je 6 vojnika. Za odmazdu je streljano 19 talaca iz trogirskog zatvora.

⚔️ 12. 3. 1943. Preki italijanski vojni sud u Kotoru osudio na smrt 9 rodoljuba, koji su streljani kod s. Morinja (blizu Risna).

⚔️ 25. 3. 1943. U Kragujevcu streljano 20 talaca za odmazdu zbog presecanja stubova kod Aranđelovca i Topole od strane delova 1. šumadijskog NOP odreda (18 19. februara).

⚔️ 12. 5. 1943. Na ž. st. Dražanj (na pruzi Beograd - Mala Krsna) 1. četa Kosmajskog NOP odreda iz zasede ubila 2 i ranila 1 vojnika nemačkog 977. landesšicen-bataljona. (Dva dana kasnije nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio je štabu nemačke 104. lovačke divizije da za odmazdu strelja 125 talaca i iseli s. Kamendo i s. Dubonu. Streljanje talaca je izvršeno 26. maja kod s. Dražnja.)

⚔️ 15. 5. 1943. U s. Jajincima (kod Beograda) streljan član MK KPJ za Beograd Đurđelena Dinić Đuka, narodni heroj.

⚔️ 20. 5. 1943. U Leskovcu grupa boraca 2. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda ubila šefa nemačke tajne policije. (Po naređenju nemačke feldkomandanture Niš kao mera odmazde, 31. maja u Leskovcu je streljano 10 zatvorenika.)

⚔️ 28. 6. 1943. U Nikšiću, Podgorici (sada: Titograd), Baru, Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad), po naređenju italijanskog guvernera za Crnu Goru, streljano 180 rodoljuba, kao odmazda za težak poraz 383. puka italijanske divizije -Venecija- u borbi na Bioču 14-17. maja.

⚔️ 0. 7. 1943. U zaseoku Kaluđer-Vodama (s. Kamena, kod Mostara) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iznenadili i, u neravnoj borbi, uništili đelimično naoružan odred sastavljen od oko 80 novih boraca. Poginulo je 10 i ranjeno 25 boraca, dok su ostali uglavnom zarobljeni i kasnije streljani, među kojima i komandant toga privremenog odreda inače zamenik komandanta Mostarskog NOP bataljona, Mladen Balorda, narodni heroj.

⚔️ 0. 8. 1943. U Zaječaru streljan član SK KPJ za negotinski srez Vera Radosavljević Nada, narodni heroj.

⚔️ 6. 8. 1943. Partizani pustili na slobodu italijanske vojnike i oficire koje su prethodnog dana zarobilili u Bolu na o. Braču. U toku 7. i 8. avgusta italijanski vojni sud u Šibeniku je -zbog kukavičkog držanja- osudio na smrt streljanjem 28, a na 15 godina zatvora 23 vojnika.

⚔️ 12. 12. 1943. Na r. Belom Drimu (blizu Orahovca), u borbi protiv balista, ranjen, uhvaćen i odmah, posle mučenja, streljan kurir Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju Peko Tepavčević, član KPJ i narodni heroj.

⚔️ 20. 12. 1943. U Podgorici (sada: Titograd) streljan Mirko Lučić, narodni heroj.

⚔️ 30. 12. 1943. U s. Dragutinovu (sada: Miloševo, kod Kikinde) nemačka policija uhapsila preko 50 simpatizera NOP-a, te je 15 njih streljano.

⚔️ 18. 3. 1944. Bugarske jedinice jačine do jedne divizije preduzele ofanzivu protiv 2. južnomoravskog NOP odreda, Kosovskog partizanskog bataljona i jedinica Crnotravskog vojnog područja s ciljem da ih u rejonu s. Crne Trave, s. Broda i s. Rupija (kod Vranja) okruže i unište. U toku ovog dana neprijatelj je uspeo da u širem rejonu pomenutih sela okruži partizanske jedinice. U 23 časa su se dve čete Kosovskog partizanskog bataljona i deo 2. južnomoravskog NOP odreda probili iz okruženja. U toj ofanzivi (poznatoj kao -martovska ofanziva-), koja je trajala do sredine aprila bugarske jedinice su ubile 57 ljudi iz s. Rupija i s. Bainca i zapalile s. Crnu Travu i s. Brod. U borbi su poginula 34 borca (među kojima i 4 člana Engleske vojne misije) i zarobljeno je oko 50 boraca, a kod s. Darkovca streljano je 12 omladinaca.

⚔️ 12. 5. 1944. Četnički Nevesinjski korpus, dva bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedan bataljon domobranske 9. posađne brigade iz Gacka i Nevesinja počeli konvergentan napad na glavninu 29, udarne divizije NOVJ. U četvorodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona koje su - vršeći represalije - bile prodrle do s. Davidovića (kod Bileće), 10. i 11. hercegovačka udarna brigada i Severnohercegovački NOP odred odbacili su neprijatelja u polazne garnizone. Prema nepotpunim podacima, u tim borbama je poginulo 113 nemačkih vojnika i 87 četnika, a ranjeno 170 neprijateljskih vojnika. Dvadeset deveta divizija je imala 18 mrtvih, 38 ranjenih i 50 nestalih boraca. U borbi sa četnicima na Gatu (kod Avtovca) zarobljen je (i kasnije streljan) pomoćnik političkog komesara čete iz 11, hercegovačke udarne brigade Mileta Okiljević, narodni heroj.

⚔️ 0. 6. 1944. U Banjičkom logoru u Beogradu okupatorske vlasti otpočele svakodnavao sistematsko streljanje zatvorenih rodoljuba.

⚔️ 10. 10. 1944. U s. Surduku (kod Stare Pazove) nemačke jedinice streljale 24 meštamna i zaklale nekoliko ljudi, žena i dece. Jednovremeno je izvršeno i streljanje 18 lica dovedenih iz s. Belegiša.

⚔️ 29. 10. 1944. Iz s. Mogile (blizu Bitolja) udarne grupe 2. bataljona 7. makedonske NO brigade proterale slabije nemačke delove, oslobodivši grupu seljaka zatvorenih u crkvi radi streljanja.

Dokumenti

📜 Obaveštenje italijanske Vrhovne komande od 5 aprila 1941 god. Generalštabu kraljevske vojske da je Benito Musolini naredio streljanje svih pripadnika italijanske vojske koji napuste svoje položaje kad počne napad na Jugoslaviju

📜 Izveštaj Štaba pešadijskog puka »Grosdojčland« od 22. aprila 1941. Komandi grada Zrenjanin o licima osuđenim na smrt streljanjem i vešanjem

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 1. juna 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o hapšenju i streljanju Srba u Trebinju od strane ustaša

📜 Izveštaj Zapovjedništva oružničkog voda Gacko od 16. juna 1941. o obilasku italijanskih oficira pograničnih krajeva prema Crnoj Gori sa podacima o streljanju talaca

📜 Izveštaj Oružničkog voda Zenica od 18. juna 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o pronađenim leševima Srba koje su ustaše pobacale sa mosta u reku Lašvu posle streljanja

📜 Izjava predstavnika ustaških vlasti iz Bosanskog Petrovca od 21. juna 1941. data u Kotarskom predstojništvu u Bihaću o streljanju Srba od strane ustaša i protestu komandanta italijanskih snaga povodom toga

📜 Izveštaj Stožera Jadranskog divizijskog područja od 9. jula 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji sa podacima o pokrštavanju pravoslavaca sa područja kotara Trebinje, hapšenju, streljanju i bacanju u jamu kod sela Pridvorce

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 5 jula 1941 god. o streljanju 13 lica u Beogradu

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 15 jula 1941 god. o streljanju u Obrenovcu

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 17 jula 1941 god. o streljanju 16 lica u Beogradu

📜 Izveštaj agencije Rudnik od 22 jula 1941 god. o streljanju u Valjevu

📜 Izveštaj agencije Rudnik od 23 jula 1941 god. o streljanju 16 partizana u Smederevskoj Palanci

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 26 jula 1941 god. o streljanju u Zrenjaninu

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 18 jula 1941 god. o streljanju 28 lica u Beogradu

📜 Saopštenje agencije DNB od 28 jula 1941 god. o streljanju 122 lica u Beogradu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 30 jula 1941 god. o streljanju deset članova sabotažne grupe u Krškom

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 31 jula 1941 god. o streljanju na Bagljašu kod Zrenjanina

📜 Telegram 4. oružničke pukovnije od 31. jula 1941. Zapovjedništvu oružništva kojim traži objašnjenje da li su oružnici dužni izvršavati zahteve ustaškog stožernika za streljanje talaca

📜 Izveštaj zapovjednika oružničkog voda Sanski Most o situaciji na području voda, hapšenju i zatvaranju u logor svih muškaraca pravoslavne vere i streljanju talaca u noći 31. jula i 1. avgusta 1941. godine

📜 Izveštaj Zapovjedništva 3. hrvatske oružničke pukovnije od 1. avgusta 1941. o važnijim događajima na svojoj teritoriji sa podacima o streljanju 500 Srba u Ključu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 2 avgusta 1941 god. o streljanju četiri ustanika u Kamničkom srezu

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda Sanski Most od 3. avgusta 1941. Zapovjedništvu 3. hrvatske oružničke pukovnije Banjaluka o situaciji na području voda i streljanju 700 pravoslavaca-talaca od strane ustaša

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 6. avgusta 1941 god. o smrtnoj presudi i streljanju četiri Slovenaca u Begunjama

📜 Izveštaj Oružničke postaje Mokro od 6. avgusta 1941. Kotarskom poglavarstvu Sarajevo o streljanju seljaka iz sela Romanije i Mokro od strane ustaša

📜 Saopštenje Prefekture u Splitu od 7. avgusta 1941. o streljanju u , Benkovcu i predviđenim represalijama nad stanovništvom

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 9 avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca zbog ubistva jednog pripadnika nemačke policije sigurnosti

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 10 avgusta 1941 god. o streljanju šest lica u Mariboru

📜 Izveštaj Juraja Matjevića od 12. avgusta 1941. o zlostavljanju Srba od strane ustaša i streljanju u selu Mekinjari

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda Bijeljina od 14. avgusta 1941. o situaciji na području Kotara, hapšenju i streljanju Srba u krugu kasarne u Bijeljini od strane ustaša

📜 Izveštaj Oružničke postaje Ilidža od 14. avgusta 1941. o hapšenju, streljanju i spaljivanju 80 Srba iz Rakovice, Kobilje Glave, Buhotine i drugih sela od strane ustaša

📜 Izveštaj Komande karabinijera Guvernatorata Dalmacije od 16. avgusta 1941. guverneru Dalmacije o streljanju komunista, razbijanju Primoštenskog NOP odreda i merama za održavanje reda i bezbednosti

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 20 avgusta 1941 god. o streljanju šest članova Partije 19 avgusta 1941 god

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 22. avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca povodom partizanskih akcija u Kamničkom srezu

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog krila Sarajevo od 22. avgusta 1941. o streljanim osobama iz kotara Rogatica od strane kaznene ekspedicije

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 24 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca povodom napada na gestapovskog agenta Cirila Praprotnika

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave o Donjoj Štajerskoj od 26. avgusta 1941 god. o streljanju trinaest talaca povodom napada na žandarmerisku stanicu u Ribnici i Zagorju

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 28 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Donjim Gorjama

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 29 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Jaršama

📜 Saopštenje agencije DNB od 1 septembra 1941 god. o streljanju u okolini Zaječara

📜 Saopštenje agencije DNB od 3 septembra 1941 god. o ubistvu nemačkog vojnika u Beogradu i o streljanju 50 lica za odmazdu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 3 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca u Domžalama

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju pet talaca u Lescama

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju pet talaca u Koruškoj Beli

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca u Celju

📜 Saopštenje agencije DNB od 15 septembra 1941 god. o streljanju pedeset talaca

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 17 septembra 1941 god. o streljanju četiri taoca u Trbovlju

📜 BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 6 od 18 IX 1941 god. (Osuđeni na smrt i streljani kao izdajnici)

📜 Saopštenje podbana za Banat od 19 septembra 1941 god. o streljanju 12 simpatizera i pripadnika NOP-a u Vel. Bečkereku

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 23 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca 23 septembra 1941 godine

📜 Saopštenje agencije DNB od 24 septembra 1941 god. o streljanjima u Kumanima, Melencima i Mokrinu

📜 Izveštaj Zapovjedništva 3. oružničke pukovnije od 25. septembra 1941. ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na svome području, streljanim u Doboju, ubijenim na području Cazina i zločinima u Bravskom

📜 Saopštenje agencije DNB od 8 oktobra 1941 god. o streljanju u ćupriji i Jagodini

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 10 oktobra 1941 god. o streljanju deset talaca povodom napada Prvog Štajerskog bataljona na garnizon Šoštanj

📜 Objava nemačkog šefa civiLne uprave za okupiranu teritoriju Koruške i Kranjske od 16 oktobra 1941 god. o streljanju dvadeset pripadnika Narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Saopštenje agencije DNB od 18 oktobra 1941 god. o streljanju 200 lica u Beogradu

📜 Izveštaj kapetana Bischofshausena od 20 X 1941 god. o masovnom streljanju u Kragujevcu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 21 oktobra 1941 god. o streljanju šest talaca u Mariboru

📜 Obznana Komande mesta Kragujevac od 21. oktobra 1941. o streljanju 2.300 rodoljuba u Kragujevcu

📜 Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 25. oktobra 1941. za postupak pri uzimanju talaca za streljanje radi ugušivanja ustanka u Srbiji

📜 Saopštenje agencije DNB od 27 oktobra 1941 god. o streljanju 50 lica u Beogradu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 30 oktobra 1941 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Izveštaj agencije DNB od 3 novembra 1941 god. o streljanju 100 lica.u Beogradu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 13 novembra 1941 god. o streljanju petnaest na smrt osudjenih boraca Kamničkog bataljona

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 15 novembra 1941 god. o streljanju trideset i pet Slovenaca 15 novembra 1941 god. u Mariboru

📜 Oglas 725. feldkomandanture Zagreb od 19. novembra 1941. o streljanju Adama Brumnića i Vinka Milišića u Zagrebu

📜 Naređenje načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. novembra 1941. potčinjenim komandama za sprovođenje mera odmazde streljanjem zatvorenika iz logorau Šapcu

📜 Depeša 2. domobranskog zbora od 28. novembra 1941. vojskovođi kojom se traži naređenje za streljanje talaca

📜 Saopštenje Novog vremena od 16 decembra 1941 god. o streljanju u Užičkoj Požezi

📜 Izveštaj Novog vremena od 17 decembra 1941 god. o streljanju u Ivanjici

📜 Izveštaj komande karabinjera divizije Granatieri di Sardegna komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 22 decembra 1941 god. o streljanju narodnog heroja Ljubomira Šercera i drugova

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj o streljanju četrdeset Slovenaca 27 decembra 1941 godine

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 3 januara 1942 god. o streljanju trideset i šest talaca, pripadnika Narodno-oslobodilačkog pokreta

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 6 januara 1942 god. o streljanju deset talaca u Mariboru

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 19 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o masovnom streljanju u Nišu

📜 Okružno načelstvo Okruga niškog od 22 februara 1942 god. dostavlja Gradskom poglavarstvu plakate o streljanju 400 lica

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 6 marta 1942 god. o streljanju deset talaca povodom napada na dvojicu nemačkih vojnika

📜 Sopštenje general-lajtnanta policije Majsnera od 7 marta 1942 god. o streljanju 150 lica iz Beograda i Pančeva

📜 Izjava Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije od 17 marta 1942 god. povodom streljanja nevinih ljudi zbog napada na most kod Preserja 4 decembra 1941 godine

📜 Saopštenje okružnog načelnika Valjevo od 27 marta 1942 god. o streljanju partizana u Valjevu, Ubu i Obrenovcu

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 31 marta 1942 god. o streljanju dvadeset talaca u Begunjama

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 3 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Objava šefa civilne uprave za Donju Štajersku od 11 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 17 aprila 1942 god. o streljanju pedeset talaca u Begunjama

📜 Objava visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 24 aprila 1942 god. o streljanju talaca

📜 Proglas visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 28 aprila 1942 god. o streljanju talaca povodom partizanskog napada na vojni voz kod Radohove Vasi

📜 Telegram prefekta Rijeke od 30. maja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o streljanju, interniranju i paljenju kuća porodica partizana

📜 Proglas visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 11 maja 1942 god. o streljanju 10 talaca u Ljubljani

📜 Proglas visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 12 maja 1942 god. o streljanju 9 talaca u Ljubljani

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave za Donju Štajersku od 13 maja 1942 god. o streljanju dvadeset talaca u Mariboru

📜 Proglas visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 16 maja 1942 god. o streljanju 6 talaca povodom napada na voz kod Mirne Peči

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 21 maja 1942 god. o streljanju trideset i pet talaca u Mariboru 

📜 Depeša prefekta Rijeke od 4. juna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o paljenju sedam sela u Slovenačkom primorju i o streljanju i interniranju stanovništva osumnjičenog za saradnju s partizanima

📜 Izveštaj Pavelićevog oficira za vezu kod nemačkog vojnog zapovednika Srbije od 9 juna 1942 god. o streljanju civilnog stanovništva u selu Grgurevci od strane Nemaca

📜 Spisak streljanih talaca u toku juna, jula i avgusta 1942 god. u nemačkoj (Gorenjska i Štajerska) i italijanskoj (Ljubljanska pokrajina) okupacionoj zoni

📜 Objava nemačke Krajskomandanture u Zaječaru od 5 avgusta 1942 god. o streljanju deset lica

📜 Saopštenje Pokretnog prekog suda Velike župe Vuke iz Vukovara od 12 avgusta 1942 god. o streljanju pripadnika i simpatizera NOP-a

📜 Obaveštenje Velike župe Vuke iz Vukovara od 3 septembra 1942 god. o streljanju 50 pripadnika i simpatizera NOP-a

📜 Saopštenje partizanskog odreda Pitu Guli od 30. septembra 1942. god. narodu Kruševskog sreza o streljanju dva špijuna

📜 Izveštaj visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu od 14 oktobra 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova u Rimu o streljanju 24 taoca

📜 Poziv komandanta 718. pešadijske divizije od kraja novembra 1942. železničarima NDH da nastave sa radom i službom pod pretnjom da će za svako ometanje saobraćaja biti streljani

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Ustanak u Hrvatskoj 1941. Kruševac Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Kragujevac Kranj Ustanak u Pomoravlju 1941. Nikšić Ustaški zločini 1941. Streljanje u Kruševcu 1941. Zrenjanin Srpska državna straža (nedićevci) Vrnjačka Banja Podgorica Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1942. Niš Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Strelište Jajinci Ljubljana Četnički zločini Ustanak u Srbiji 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Zaječar Mađarski zločini u Jugoslaviji Šabac Narodni heroji Jugoslavije Ustanak u NDH Borbe u Makedoniji 1942. Požarevac Borbe u Crnoj Gori 1943. Logor Banjica Ustanak u Crnoj Gori 1941. Pančevo Nemački zločini u Srbiji 1941. Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe u Srbiji 1944. Sinj Operacija Mačva Sarajevo Grgurevci Ustanak u Dalmaciji 1941. Celje Holokaust u Jugoslaviji Omladina u ratu Sremska Mitrovica Obrenovac Vermaht u Jugoslaviji Paul Bader Žene u ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Sloveniji 1944. Aprilski rat Beograd Čačak Ustanak u Sloveniji 1941. Bečej Genocid u NDH Borbe u Sloveniji 1942. Bugarski zločini u Jugoslaviji Nemački zločini u Sloveniji 1941. SKOJ Maribor Ilegala u ratu Romi u drugom svetskom ratu Erwin Rösener Četnici u ustanku Pokolj u Šapcu 1941. Ustanak u Hercegovini 1941. Bugarska u drugom svetskom ratu Zagreb