Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Zrenjanin u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

⚔️ 19. 4. 1941. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) okupator streljao 17 rodoljuba zbog skrivanja oružja.

⚔️ 0. 5. 1941. U blizini Petrovgrada (sada: Zrenjanin) održan sastanak nepotpunog Biroa PK KPJ za Vojvodinu, na kome su razrađene direktive i postavljeni konkretni zadaci sa Majskog savetovanja KPJ. U tom cilju je formiran Vojni komitet od 8 članova. Na sastanku je razmatrano dalje aktiviranje masa na prikupljanju oružja, kao i formiranje vojnih desetina i diverzantskih grupa, organizovanje rada na vojnom obrazovanju i otvaranje kurseva prve pomoći.

⚔️ 25. 5. 1941. U Pančevu održano okružno partijsko savetovanje za južni Banat, na kome je član CK KPJ i politički sekretar PK KPJ za Vojvodinu Žarko Zrenjanin Uča preneo zadatke koje su postavili PK KPJ za Vojvodinu i Majsko savetovanje KPJ.

⚔️ 20. 6. 1941. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) održan sastanak Vojnog komiteta PK KPJ za Vojvodinu, sa koga je upućen predlog Sekretarijatu PK da se, zbog otežanih veza, mesto Vojnog komiteta PIv KPJ za Vojvodinu formiraju oblasni vojni komiteti u Sremu, Banatu i Bačkoj. Predlog je prihvaćen i uskoro su formirani oblasni vojni komiteti za Banat, Bačku i Srem, koji su rukovodili svim pripremama za ustanak.

⚔️ 23. 6. 1941. Kod Petrovgrada (sada: Zrenjanin) održan sastanak PK KPJ za Vojvodinu na kome je odlučeno: da se ubrzaju pripreme za oružani ustanak; da se vojne desetine po selima i gradovima pretvaraju u partizanske desetine i odrede; da se članovi KPJ i SKOJ-a i kompromitovani drugovi uključe u odrede ili da pređu u potpunu ilegalnost; da se mesto Vojnog komiteta pri PK KPJ formira Štab NOP odreda za Vojvodinu, što je uskoro i učinjeno. Data je direktiva za formiranje štabova pri okružnim i sreskim komitetima KPJ, a narodima Vojvodine je upućen proglas s pozivom na borbu. [Po neprijateljskim podacima je sastanak PK održan nekoliko dana posle nemačkog napada na SSSR, a po drugim podacima 22. juna.]

⚔️ 23. 6. 1941. U Banatu nemačka policija počela da hapsi komuniste i simpatizere KPJ. U Vršcu je uhapšeno 80, u s. Kumanu 48 i u s. Melencima (kod Zrenjanina) 15 ljudi.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Kovačici (kod Pančeva) otpočela partijska konferencija za južni Banat. Drugog dana savetovanju prisustvovao i sekretar PK KPJ za Vojvodinu Žarko Zrenjanin Uča. Rešavano o pripremama za ustanak, organizovanju vojnih jedinica, povezivanju sa bivšim podoficirima i prikupljanju podataka o mostovima.

⚔️ 0. 7. 1941. U severnom Banatu formirani Kikindski, Mokrinski, Kumanački, Melenački, Petrovgradsko-stajićevski, Dragutinovački, Karađorđevački i Aleksandrovački NOP odred.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Srpskoj Crnji i s. Bašaidu (kod Kikinde) delovi Petrovgradsko-stajićevskog NOP odreda zapalili kudeljare.

⚔️ 21. 7. 1941. U rejonu Petrovgrada (sada: Zrenjanin) borci Petrovgradsko-stajićevskog NOP odreda spalili kamaru žita, uništili jednu vršalicu i razoružali poljskog čuvara.

⚔️ 21. 7. 1941. U rejonu s. Kumana (kod Zrenjanina) Kumanačko-melenački NOP odred zaplenio 11 kaiševa za vršalice i onemogućio vršidbu i pljačku žetve od strane nemačkog okupatora.

⚔️ 25. 7. 1941. Nedaleko od Petrovgrada (sada: Zrenjanin) Petrovgradsko-stajićevski NOP odred spalio preko 50 jutara pšenice.

⚔️ 26. 7. 1941. U blizini Petrovgrada (sada: Zrenjanin) nemačke vlasti streljale pet rodoljuba, među kojima i jednog člana OK KPJ za severni Banat.

⚔️ 28. 7. 1941. U rejonu Petrovgrada (sada: Zrenjanin) poterne jedinice iz sastava nemačke 704. i 714. pešadijske divizije razbile Petrovgradsko-stajićevski NOP odred.

⚔️ 31. 7. 1941. Na Bagljašu (nedaleko od Zrenjanina) kao odmazdu zbog paljevine žita, nemački vojnici streljali 90 rodoljuba, među kojima i člana PK KPJ za Vojvodinu Sonju Marinković, narodnog heroja.

⚔️ 20. 8. 1941. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) izvršena provala i otpočelo masovno hapšenje komunista, skojevaca, simpatizera NOB-a i ljudi predviđenih za NOP odrede. Hapšenja su preduzeta i u drugim većim mestima Banata.

⚔️ 1. 9. 1941. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) 7. četa nemačkog 721. pešadijskog puka uhapsila 34 rodoljuba, koji su 3. septembra pogubljeni.

⚔️ 19. 9. 1941. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) nemački vojnici streljali 12 rodoljuba.

⚔️ 3. 10. 1941. U Pančevu nemačka feldkomandantura 610 mobilisala 300 folksdojčera radi obezbeđenja Petrovgrađa (sada: Zrenjanin), od partizana i pristalica NOP-a, gde je, sa istim ciljem, upućen i deo nemačkog 592. landesšicen-bataljona

⚔️ 6. 10. 1941. U s. Mokrinu (kod Kikinde) nemačka policija uhapsila grupu boraca iz ranijeg Kikindsko-mokrinskog NOP odreda i 138 simpatizera NOP-a i sprovela ih u Petrovgrad (sada: Zrenjanin).

⚔️ 21. 10. 1941. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) nemačka policija uhapsila 19 članova KPJ i 40 članova SKOJ-a i nešto kasnije ih streljala.

⚔️ 6. 11. 1941. U s. Đurđevu (kod Žablja) održan dvodnevni sastanak PK KPJ za Vojvodinu na kome je odlučeno da ubuduće NOP-om u Banatu rukovodi politički sekretar PK Žarko Zrenjanin Uča a NOP-om u Bačkoj organizacioni sekretar PK Svetozar Marković Toza. Takođe je doneta odluka da se formira 1. šajkaški NOP odred. [Po drugom izvoru sastanak je održan krajem novembra.]

⚔️ 11. 11. 1941. Kod Perleza (blizu Zrenjanina) grupa mesnih partizana isekla tt linije u dužini 500 metara.

⚔️ 0. 12. 1941. U Pančevu politički sekretar PK KPJ za Vojvodinu Žarko Zrenjanin Uča formirao novi OK KPJ za južni Banat.

⚔️ 9. 1. 1942. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin), Kikindi, s. Banat. Arandelovu, s. Dragutinovu i s. Mokrinu nemačka policija streljala 150 komunista, pripadnika i simpatizera NOP-a.

⚔️ 21. 6. 1942. U Pančevu nemačke vlasti obesile 15, u s. Perlezu 12 i u s. Melencima (kod Zrenjanina) 13 komunista i rodoljuba.

⚔️ 13. 8. 1942. Nemačke jedinice blokirale s. Perlez (kod Zrenjanina), vršile pretres kuća, maltretirale stanovništvo i oko 100 meštana odvele u petrovgradski logor.

⚔️ 0. 9. 1942. U rejonu s. Izbišta (kod Vršca), pod rukovodstvom političkog sekretara PK KPJ za Vojvodinu Žarka Zrenjanina Uče, održano savetovanje partijsko-političkih aktivista vršačkog, belocrkvanskog i kovinskog sreza. Izabran je nov OK za južni Banat i doneta je odluka da se formira novi Južnobanatski NOP odred (određeni su i članovi Štaba odreda).

⚔️ 5. 11. 1942. U s. Pavlišu (kod Vršca). u borbi protiv nemačke policije i voiske, opkoljeni u jednoj kući, poginuli politički sekretar PK KPJ za Vojvodinu Žarko Zrenjanin Uča, narodni heroj, i sekretar OK KPJ za južni Banat Strahinja Stefanovič Doka.

⚔️ 26. 11. 1942. U s. Aradcu (kod Zrenjanina), u borbi protiv okupatorskih jedinica, poginuo član OK KPJ za severni Banat Bora Mikin, narodni heroj.

⚔️ 9. 2. 1943. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) nemačka policija streljala 24 zatvorenika iz logora.

⚔️ 15. 2. 1943. U bunkeru blizu s. Melenaca (kod Zrenjanina) nemačka policija opkolila i u borbi ubila tri člana KPJ.

⚔️ 0. 4. 1943. U s. Banatskom Višnjićevu (kod Zrenjanina) osnovan ilegalni MNO odbor od 6 članova.

⚔️ 24. 5. 1943. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) nemačka policija streljala 100 lica kao odmazdu za ubistvo jednog nemačkog graničara stražara.

⚔️ 6. 9. 1943. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) nemačka policija streljala 160 rodoljuba.

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Karađorđevu i s. Banatskom Dvoru (kod Zrenjanina) osnovani MNO odbori.

⚔️ 20. 3. 1944. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) nemačka policija streljala 30 članova Partije i simpatizera NOP-a.

⚔️ 19. 7. 1944. Između s. Martinice (sada: s. Lukićevo, kod Zrenjanina) i s. Orlovata delovi Severnobanatskog NOP odreda minirali prugu i uništili lokomotivu i 3 vagona.

⚔️ 23. 7. 1944. U rejonu s. Ban. Karađorđeva (kod Zrenjanina) nemačka policija otkrila partizansku bazu i posle kraće borbe ubila kurira OK KPJ za Banat Obrena Januševića Artema, narodnog heroja, i još jednog borca, a trećeg borca, ranjenog, uhvatila i kasnije streljala.

⚔️ 24. 7. 1944. Delovi Severnobanatskog NOP odreda zauzeli policijsku stanicu u s. Farkaždinu (kod Zrenjanina). Zaplenili mitraljez sa 2000 metaka, nekoliko pušaka i dosta druge opreme, spalili opštinsku arhivu i uništili tt uređaje.

⚔️ 26. 7. 1944. Između Petrovgrada (sada: Zrenjanin) i s. Elemira delovi Severnobanatskog NOP odreda minirali prugu i uništili lokomotivu i 4 vagona transportnog voza.

⚔️ 27. 7. 1944. U s. Elemiru (kod Zrenjanina) delovi Severnobanatskog NOP odreda napali i razoružali folksdojčersku stražu kod jedne vršalice, ubili jednog stražara i zaplenili 9 pušaka i 1 automat, a drugi delovi istog odreda napali na dva salaša između s. Dragutinova (sada: s. Miloševo, kod Kikinde) i r. Tise, zaplenili 7 pušaka, 3 pištolja i dosta druge opreme i uništili 2500 litara pogonskog goriva i 2 vršaće garniture.

⚔️ 14. 8. 1944. U Petrovgrađu (sada: Zrenjanin) nemačke vlasti streljale 85 rodoljuba.

⚔️ 30. 8. 1944. U bazi blizu s. Elemira (kod Zrenjanina) nemačke poterne i policijske jedinice, jačine oko 500 vojnika, opkolile i blokirale grupu od 34 borca 5. banatskog NOP odreda. Boreći se do poslednjeg metka, svi su ovi borci poginuli (poslednji su izvršili samoubistvo bombom). Neprijatelj je imao 30 poginulih i 10 ranjenih vojnika.

⚔️ 15. 9. 1944. Između Petrovgrada (sada: Zrenjanin) i s. Orlovata 4. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade zaustavio transportni voz i zaplenio veliku količinu vojničke opreme, a zatim voz uništio.

⚔️ 3. 10. 1944. Jednice 4. i 34. gardijske streljačke divizije 31. gardijskog pešadijskog korpusa Crvene armije i 5. banatski NOP odred oslobodili Petrovgrad (sada: Zrenjanin).

⚔️ 14. 10. 1944. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) od 5. banatskog NOP odreda i novih boraca formirana 13. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 26. 10. 1944. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) održana I okružna konferencija AFŽ-a za severni Banat: razmotren dotadašnji rad, određeni novi zadaci i izabran nov Okružni odbor AFŽ-a za severni Banat.

⚔️ 26. 11. 1944. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) održana okružna konferencija JNOF-a za severni Banat.

⚔️ 0. 12. 1944. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) formirana Artiljerijska podoficirska škola NOVJ.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

SKOJ Centralni komitet KPJ Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Ustanak u Sremu 1941. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Romi u drugom svetskom ratu Kovin Ni zrno žita okupatoru! Streljanja u oslobodilačkom ratu Svetozar Toza Marković Severnobanatski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 6. vojvođanska udarna brigada Ilegala u ratu 10. vojvođanska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Pančevo 714. pešadijska divizija Borbe u Srbiji 1943. Bitka za Srbiju Majsko savetovanje KPJ Pljačka u ratu Borbe u Srbiji 1944. Ustanak u Srbiji 1941. 13. vojvođanska udarna brigada Ustanak u Crnoj Gori 1941. Narodno oslobodilački odbori Holokaust u Jugoslaviji Vršac SSSR i Jugoslavija Borbe u Srbiji 1942. Kikinda Kikindski partizanski odred Crvena armija Nemački zločini u Jugoslaviji Deca u ratu AFŽ Perlez Aprilski rat 704. pešadijska divizija Nemački zločini u Srbiji 1941. Kurirska služba u ratu Južnobanatski partizanski odred