Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

704. pešadijska divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 12. 7. 1941. U rejonu s. Vladimirovca (kod Alibunara) nadmoćne jedinice iz sastava nemačke 704. i 714. pešadijske divizije okružile i uništile Južnobanatski NOP odred.

⚔️ 28. 7. 1941. U rejonu Petrovgrada (sada: Zrenjanin) poterne jedinice iz sastava nemačke 704. i 714. pešadijske divizije razbile Petrovgradsko-stajićevski NOP odred.

⚔️ 0. 9. 1941. U rejonu Kikinde poterne jedinice nemačke 704. i 714. pešadijske divizije razbile Kikindsko-mokrinski NOP odred.

⚔️ 21. 9. 1941. Slamajući mestimičan otpor Posavskog NOP odreda, nemački 125. samostalni pešadijski puk ušao u Valjevo i spojio se sa delovima nemačke 704. pešadijske divizije. Istog idana u Valjevu upućen i protivtenkovski divizion.

⚔️ 24. 10. 1941. Pod pritiskom delova nemačkog 699. pešadijskog puka, delovi Valjevskog NOP odreda napustili Pecku, u koju su ušli delovi nemačkog 699. pešadijskog puka i uveče se spojili sa nemačkom 704. pešadijskom divizijom u Valjevu.

⚔️ 25. 11. 1941. Otpočeo napad nemačke 342. i delova nemačke 704. pešadijske divizije, četnika, nedićevaca i ljotićevaca preko Ljubovije i Kosjerića u pravcu Užica (sada: Titovo Užice). Istovremeno su delovi nemačke 113. pešadijske divizije iz Kraljeva odbacili Kraljevački NOP odred ka Čačku.

⚔️ 25. 12. 1942. Jedinice nemačke 704. divizije, za odmazdu zbog ubistva jednog nemačkog oficira, streljale u Mladenovcu 50 talaca.

⚔️ 0. 4. 1943. Nemačke pešadijske divizije u Jugoslaviji: 704, 714, 117. i 718. preformirane i preimenovane u 104, 114, 117. i 118. lovačku diviziju.

Dokumenti

📜 Naređenje Više komande 65 za naročitu upotrebu od 31. decembra 1941. Komandi 704. pešadijske divizije o novim divizijskim granicama, bugarskoj posadnoj zoni, smeni 113. i 342. pešadijske divizije i organizaciji komandovanja u Srbiji

📜 Operaciski dnevnik 704 p. divizije od 11 X 1941 do 31 XII 1941 god.

📜 Izveštaj 704. pešadijske divizije od 26. januara 1942. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o aktivnosti partizana, i o zadacima, iskustvima i nameri ove divizije na području Beograda i istočne Srbije

📜 Pregled dislokacije komandi i jedinica 704. pešadijske divizije od 1. maja 1942. godine

📜 Naređenje 704. pešadijske divizije od 24. juna 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje Borbene grupe Borovski i angažovanje protiv partizana u zapadnoj Bosni

📜 Dislokacija potčinjenih jedinica 704. pešadijske divizije od 31. jula 1942. godine

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 15. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za angažovanje 704, 714, 717. i 718. pešadijske divizije i SS divizije Princ Eugen nakon rasforrriiranja Borbene grupe Zapadna Bosna

📜 Izvod iz izveštaja nemačke 704 pešadiske divizije od 31 decembra 1942 god. Komandujućem generalu i zapovedniku Srbije o izvedenim akcijama

📜 Dnevni izveštaj 704 lovačke divizije od 16 februara 1943 god.

📜 Uputstvo komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 24. marta 1943. godine 704. pešadijskoj diviziji o načinu vođenja borbe protiv partizanskih snaga u Srbiji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Walter Kuntze Dragoslav Račić Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Saradnja partizana i četnika 1941. Operacija Mačva Nemački zločini u Srbiji 1941. Borbe za Čačak 1941. Operacija Užice Franz Böhme Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Holokaust u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 117. lovačka divizija Beograd 118. lovačka divizija Kikinda Opsada Kraljeva 1941. Kosta Pećanac Bitka na Kozari Bugarska u drugom svetskom ratu Ljubo Novaković Milan Nedić Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Srbiji 1942. Dragoljub Draža Mihailović Užice Mladenovac Paul Bader Wilhelm List Edmund Glaise-Horstenau Četnici u drugom svetskom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Ustanak u Srbiji 1941. Zrenjanin Partizanska taktika 714. pešadijska divizija Kraljevački partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Kraljevo Nemački zločini u Jugoslaviji Valjevo 718. pešadijska divizija Jezdimir Dangić Valjevski partizanski odred Kikindski partizanski odred Južnobanatski partizanski odred Borbe za Gornji Milanovac 1941. Četnici u ustanku 717. pešadijska divizija Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1943. 7. SS divizija Prinz Eugen Adolf Hitler Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 342. pešadijska divizija Harald Turner Vermaht u Jugoslaviji