Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

117. lovačka divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1943. Nemačke pešadijske divizije u Jugoslaviji: 704, 714, 117. i 718. preformirane i preimenovane u 104, 114, 117. i 118. lovačku diviziju.

⚔️ 17. 9. 1944. Zbog potrebe u trupama, nemački vrhovni komandant Jugoistoka naredio da se nemačka 117. lovačka divizija - koja se, posle povlačenja s Peloponeza, bila prikupila u Atici - hita prebaci u rejon istočno od Beograda.

⚔️ 21. 10. 1944. Na odseku s. Skela - s. Kupinovo i kod Umke jedinice 16. i 36. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, sa 117. i 374. protivavionskim pukom, 144. i 563. bacačkim pukom i 221. haubičkim pukom Crvene armije, forsirale r. Savu i počele operacije u Sremu.

⚔️ 21. 10. 1944. Posle šestočasovnih borbi protiv delova nemačke Borbene grupe -Fišer- (14. puk 7. SS divizije -Princ Eugen-, 749. puk 117. pešadijske divizije i oko dva bataljona 1. brdske divizije) i Borbene grupe -Hart- (Štab 359. puka, dva pešadijska bataljona, jedan divizion i četa tenkova) 17. udarna divizija NOVJ i 113. divizija Crvene armije oslobodile Kragujevac. U tim borbama je poginulo 400, ranjeno preko 400 i zarobljeno 150 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: 9 topova raznih kalibara, 11 minobacača, 44 p. mitraljeza, 15 automata, 10.000 pušaka, 13 tromblonskih i protivtenkovskih pušaka, 20 pištolja, 150.000 metaka i 200 bombi. Pored ostalog, uništena su 2 tenka, 16 kamiona, 3 motocikla, 2 voza sa 10 vagona nafte i 10 vagona raznog materijala. Jedinice 17. divizije su imale 52 mrtva, 198 ranjenih i kontuzovanih i 28 nestalih boraca.

⚔️ 0. 12. 1944. Sa sremskog fronta otpočelo izvlačenje nemačke 118. lovačke divizije u Mađarsku. Njene dotadašnje položaje preuzela je nemačka 117. lovačka divizija.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Franz Böhme Avijacija u oslobodilačkom ratu Vermaht u Jugoslaviji Walter Kuntze 704. pešadijska divizija Umka Diverzije u oslobodilačkom ratu Partizanska taktika 342. pešadijska divizija Ustanak u Srbiji 1941. 12. vojvođanski korpus NOVJ Grčka u drugom svetskom ratu Sremski front Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Operacija Mačva Ljubo Novaković Adolf Hitler 16. vojvođanska divizija NOVJ Nemački zločini u Srbiji 1941. Užice Maximilian von Weichs 7. SS divizija Prinz Eugen Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Beograd Borbe u Srbiji 1944. 714. pešadijska divizija Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Milan Nedić Wilhelm List Kupinovo Kragujevac Kosta Pećanac Mađarska u drugom svetskom ratu 1. brdska divizija Vermahta Srpska državna straža (nedićevci) Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Bitka za Srbiju 718. pešadijska divizija 17. istočnobosanska divizija NOVJ Dragoslav Račić Komandant Jugoistoka Jezdimir Dangić Borbe u Sremu 1943. Holokaust u Jugoslaviji Dragoljub Draža Mihailović 36. vojvođanska divizija NOVJ Opsada Kraljeva 1941. Harald Turner Saradnja partizana i četnika 1941. Crvena armija Edmund Glaise-Horstenau Borbe za Gornji Milanovac 1941. Četnici u ustanku 118. lovačka divizija Paul Bader