Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

117. lovačka divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1943. Nemačke pešadijske divizije u Jugoslaviji: 704, 714, 117. i 718. preformirane i preimenovane u 104, 114, 117. i 118. lovačku diviziju.

⚔️ 17. 9. 1944. Zbog potrebe u trupama, nemački vrhovni komandant Jugoistoka naredio da se nemačka 117. lovačka divizija - koja se, posle povlačenja s Peloponeza, bila prikupila u Atici - hita prebaci u rejon istočno od Beograda.

⚔️ 21. 10. 1944. Na odseku s. Skela - s. Kupinovo i kod Umke jedinice 16. i 36. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, sa 117. i 374. protivavionskim pukom, 144. i 563. bacačkim pukom i 221. haubičkim pukom Crvene armije, forsirale r. Savu i počele operacije u Sremu.

⚔️ 21. 10. 1944. Posle šestočasovnih borbi protiv delova nemačke Borbene grupe -Fišer- (14. puk 7. SS divizije -Princ Eugen-, 749. puk 117. pešadijske divizije i oko dva bataljona 1. brdske divizije) i Borbene grupe -Hart- (Štab 359. puka, dva pešadijska bataljona, jedan divizion i četa tenkova) 17. udarna divizija NOVJ i 113. divizija Crvene armije oslobodile Kragujevac. U tim borbama je poginulo 400, ranjeno preko 400 i zarobljeno 150 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: 9 topova raznih kalibara, 11 minobacača, 44 p. mitraljeza, 15 automata, 10.000 pušaka, 13 tromblonskih i protivtenkovskih pušaka, 20 pištolja, 150.000 metaka i 200 bombi. Pored ostalog, uništena su 2 tenka, 16 kamiona, 3 motocikla, 2 voza sa 10 vagona nafte i 10 vagona raznog materijala. Jedinice 17. divizije su imale 52 mrtva, 198 ranjenih i kontuzovanih i 28 nestalih boraca.

⚔️ 0. 12. 1944. Sa sremskog fronta otpočelo izvlačenje nemačke 118. lovačke divizije u Mađarsku. Njene dotadašnje položaje preuzela je nemačka 117. lovačka divizija.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Crvena armija Vermaht u Jugoslaviji Holokaust u Jugoslaviji Srpska državna straža (nedićevci) 17. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Milan Nedić Kragujevac Saradnja partizana i četnika 1941. Operacija Mačva 36. vojvođanska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Srbiji 1941. Avijacija u oslobodilačkom ratu Adolf Hitler 7. SS divizija Prinz Eugen Bitka za Srbiju Opsada Kraljeva 1941. Borbe za Gornji Milanovac 1941. Wilhelm List Umka 118. lovačka divizija Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Beograd 704. pešadijska divizija Grčka u drugom svetskom ratu 718. pešadijska divizija Walter Kuntze Borbe u Sremu 1943. Sremski front Kupinovo Dragoljub Draža Mihailović Užice 1. brdska divizija Vermahta Komandant Jugoistoka Franz Böhme Harald Turner Četnici u ustanku Jezdimir Dangić Ljubo Novaković Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 342. pešadijska divizija Edmund Glaise-Horstenau Borbe u Srbiji 1944. 16. vojvođanska divizija NOVJ Dragoslav Račić Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ustanak u Srbiji 1941. 12. vojvođanski korpus NOVJ 714. pešadijska divizija Partizanska taktika Mađarska u drugom svetskom ratu Maximilian von Weichs Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Paul Bader Kosta Pećanac