Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Paul Bader

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 143 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 1. 1942. Opunomoćeni komandujući general u Srbiji izdao zapovest za tzv. II neprijateljsku ofanzivu u istočnoj Bosni protiv glavnine partizanskih snaga VŠ NOP odreda Jugoslavije: jednovremenim koncentričnim napadom iz Višegrada, Zvornika, Tuzle i Sarajeva, potisnuti, okružiti i uništiti ih na prostoriji Vlasenica, Han-Pijesak, s. Žljebovi. Taj zadatak su dobili nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije, sedam domobranskih bataljona, šest haubičkih diviziona, dve pionirske i jedna železnička četa i dve eskadrile izviđačke avijacije. Za početak operacija određen je 15. januar.

⚔️ 31. 1. 1942. U Zagrebu održan sastanak između opunomoćenog komandujućeg generala u Srbiji Paula Badera, opunomoćenog generala u NDH Edmunda Glajze-Horstenaua nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea, poglavnika NDH Ante Pavelića i doglavnika Slavka Kvaternika. Oni su razmotrili situaciju u istočnoj Bosni i resili da civilnu vlast i dalje vrše organi NDH a da se sve ustaške i domobranske snage toga područja potčine nemačkoj 718. pešadijskoj diviziji.

⚔️ 2. 2. 1942. Po odobrenju nemačkog komandujućeg generala i zapoveđnika Srbije otpočelo formiranje Srpske državne straže (SDS), jačine 17.000 ljudi, koja je organizovala mrežu posada, kako po gradovima, tako i u sedištima opština.

⚔️ 2. 2. 1942. U Beogradu vođeni dvodnevni razgovori između predstavnika NDH, vođe četnika u istočnoj Bosni Jezdimira Dangića, opunomoćenog generala u NDH Edmunda Glajze Horstenaua, nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea i opunomoćenog komandu i ućeg generala u Srbiji Paula Badera. Predstavnici NDH su se suprotstavili zahtevima Dangića i generala Badera ca 17 srezova istočne Bosne pređu u nadležnost četnika i da se priključe Nedićevoj Srbiji. Odlučeno je da to područje i dalje ostane u sastavu NDH.

⚔️ 21. 8. 1942. Komandujući general i zapovednik okupirane Srbije izdao nemačkim i ustaškim jedinicama zapovest o obrazovanju grupe -Borovski- i o sprovođenju ofanzivne akcije protiv partizana na Fruškoj gori.

⚔️ 10. 10. 1942. Komandujući general i zapovednik Srbije naredio da se ustanik uhvaćen sa oružjem prilikom borbenih dejstava ima, načelno, obesiti ili streljati.

⚔️ 10. 10. 1942. Komandujući general i zapovednik Srbije naredio da se mere odmazde koje su utvrđene za slučaj ako bude ubijen i ranjen nemački vojnik ubuduće imaju primenjivati i ako nestane neki nemački vojnik.

⚔️ 3. 1. 1943. Kod s. Lužana delovi Jastrebačkog NOP odreda razrušili prugu Niš-Stalać. Po naređenju nemačkog komandujućeg generala i zapovednika Srbije, za odmazdu je 5. januara u blizini sela streljano 6 lica.

⚔️ 28. 2. 1943. Nemački komandujući general i komandant Srbije izdao uputstvo o merama odmazde: za ubijenog nemačkog ili bugarskog vojnika streljati 50 a za ranjenog 25 talaca; za ubijeno lice u službi okupatorskih vlasti, ubijene članove srpske vlade, srpske rukovodeće službenike i oficire SDS i SDK streljati 10, a za ranjene 5 talaca; za napad na objekte može se, prema težini slučaja, streljati do 100 talaca.

⚔️ 3. 4. 1943. Nemački komandujući general i zapovednik Srbije izdao tajno uputstvo o represivnim merama prema stanovništvu (spaljivanje naselja i kuća, konfiskacija imovine, odvođenje muškog stanovništva na rad i uzimanje talaca).

⚔️ 23. 4. 1943. Između s. Drugovca i s. M. Orašja (kod Smedereva) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali iz zasede neprijateljsku kolonu. Poginulo je 5 nemačkih vojnika, 8 ljotićevca i 15 nedićevaca i ranjen ih je veći broj. Zaplenjeno je 28 pušaka i drugog materijala. Odred nije imao gubitaka. Nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio je da se zbog ovoga iseli i spali s. Binovac, muškarci od 16-60 godina upute u Nemačku na prinudan rad, a na mestu prepada strelja 150 zatvorenika iz mladenovačkog i smederevskog sreza koji su se nalazili u zatvoru u Beogradu.

⚔️ 12. 5. 1943. Na ž. st. Dražanj (na pruzi Beograd - Mala Krsna) 1. četa Kosmajskog NOP odreda iz zasede ubila 2 i ranila 1 vojnika nemačkog 977. landesšicen-bataljona. (Dva dana kasnije nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio je štabu nemačke 104. lovačke divizije da za odmazdu strelja 125 talaca i iseli s. Kamendo i s. Dubonu. Streljanje talaca je izvršeno 26. maja kod s. Dražnja.)

⚔️ 0. 8. 1943. Nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio feldkomandanturi u Nišu da, zbog ubistva nemačkog podnarednika (koje su 7. avgusta izvršili delovi 1. južnomoravskog NOP odreda), strelja 50 zatvorenih pripadnika i simpatizera NOP-a.

Dokumenti

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji za septembar 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 21 IX 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 23 IX 1941 god.

📜 Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 23 IX 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 24 IX 1941 god.

📜 Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 25 IX 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 IX 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 27 IX 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 28 IX 1941 god.

📜 Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 29 IX 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 1 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 3 X 1941 god.

📜 Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 4 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 6 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 7 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 9 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 9 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 10 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 11 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 12 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 12 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 12 X 1941 god.

📜 Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 12 X 1941 god.

📜 Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 13 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 13 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 14 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 15 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 16 X 1941 god.

📜 Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 19 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 20 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 21 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 22 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 23 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 28 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 28 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 29 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 X 1941 god.

📜 Izveštaj šefa pozadinske službe u štabu nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 X 1941 god.

📜 Naređenje načelnika štaba nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 31 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 31 X 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 1 XI 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 11 XI 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 13 XI 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 18 XI 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 19 XI 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 20 XI 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 22 XI 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 XI 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 XI 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 29 XI 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 XI 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 XI 1941 god.

📜 Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. decembra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o premeš tanju Komande 18. armijskog korpusa i preuzimanju komande od strane generala Badera u Srbiji

📜 Izvetšaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 4 XII 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 4 XII 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 5 XII 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 10 XII 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 10 XII 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 11 XII 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 13 XII 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 28 XII 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 XII 1941 god.

📜 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 31 XII 1941 god.

📜 Zabeleška o razgovoru komandujućeg generala i komandanta u Srbiji s Kostom Pećancem 18. marta 1942. u Beogradu o međusobnoj saradnji u borbi protiv partizanskih jedinica u Srbiji i Crnoj Gori

📜 Obaveštenje Borbene grupe general Bader od 22. marta 1942. za formiranje operativnog štaba Borbene grupe general Bader

📜 Direktive komandanta italijanske 2. armije od 30. marta 1942. komandantu »Borbene grupe Bader« za izvođenje zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

📜 Izveštaj komandanta 718. pešadijske divizije od 4. aprila 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o toku i ishodu akcije Prijedor

📜 Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 8. aprila 1942. god. 714. i 717. pešadijskoj diviziji za pregrupisavanje snaga i njihovo angažovanje protiv NOP i DV Jugoslavije u operaciji Trio - Rogatica

📜 Instrukcije komandanta Operativnog štaba Borbene grupe Bader od 10. aprila 1942. potčinjenim nemačko-italijansko-ustaškim jedinicama za preduzimanje i vođenje zajedničkih operacija Trio protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

📜 Zapovest Operativnog štaba Borbene grupe Bader od 10. aprila 1942. potčinjenim jedinicama za nastupanje u oilju preduzimanja operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u rejonu Rogatice

📜 Izveštaj komandanta Borbene grupe Bader od 20. aprila 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji pre početka operacije Trio, sadejstvu nemačko-italijansko-ustaškah snaga i merama koje će se preduzeti u istočnoj Bosni

📜 Zabeleška načelnika Operativnog štaba Borbene grupe Baderod 22. aprila 1942. sa savetovanja nemačkih i ustaškihpredstavnika 19. i 20. aprila 1942. u Sarajevu o provođenju operacije Trio protiv NOP i DV Jugoslavije uistočnoj Bosni

📜 Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 30. aprila 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, protivmerama sopstvenih jedinica i obostranim gubicima u Bosni i u Srbiji

📜 Zapovest komandanta Borbene grupe Bader od 30. aprila 1942. potčinjenim jedinicama za preduzimanje operacije Foča protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

📜 Izveštaj Operativnog štaba Borbene grupe Bader od 4. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o rezultatima operacije protiv NOP. i DV Jugoslavije Trio - Rogatica

📜 Dopunska naređenja komandanta 2. armije generala Roate od 7. maja 1942. »Borbenoj grupi Bader« i italijanskom 6. armijskom korpusu za izvođenje operacije »Foča«

📜 Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 10. maja 1942. god. 714. i 717. pešadijskoj diviziji da suzbije NOP u južnoj Srbiji

📜 Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 10. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima na teritoriji Srbije

📜 Izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 18. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o utvrđivanju nemačko-italijanske demarkacione linije u jugozapadnom delu Srbije

📜 Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 20. maja 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za rasformirani e Borbene grupe Bader i formiranje Borbene grupe Zapadna Bosna radi preduzimanja operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u zapadnoj Bosni

📜 Zabeleška načelnika Štaba komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 20. maja 1942. s vojnog savetovanja u Solunu o vojno-političkoj situaciji i merama koje treba preduzeti u NDH, Srbiji i Crnoj Gori

📜 Izveštaj komandanta Borbene grupe Bader od 20. maja 1942. Operativnom odeljenju komandujućeg generala i komandanta u Srbiji o toku i rezultatima operacije Foča protiv NOP i DV Jugoslavije

📜 Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 23. maja 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje Borbene grupe Zapadna Bosna i organizaciju operacije protiv partizanskih snaga u zapadnoj Bosni

📜 Operacijski plan komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 31. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za preduzimanje operacije protiv partizanskih snaga u zapadnoj Bosni

📜 Obaveštenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 18. juna 1942. Nemačkom poslanstvu u Zagrebu o odmazdi koju je specijalna četa 800. puka Brandenburg izvršila kod Grgurevaca i o borbama s partizanima

📜 Vanredni izveštaj Borbene grupe Zapadna Bosna od 5. jula 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za period od 5. juna do 4. jula 1942. o borbama s partizanima, daljim protivmerama i obostranim gubicima u rejonu Kozara - Prosara

📜 Direktiva komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 10. jula 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za organizaciju daljih borbenih dejstava protiv partizana sa analizom dosadašnjih uspeha i neuspeha u Bosni i Srbiji

📜 Mesečni Izveštaj 714. pešadijske divizije iz druge polovine avgusta 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o opštoj i vojno-političkoj situaciji, borbi sa partizanima na Šamarici, Kozari i Psunju, razmeštaju i rejonima an-gažovanja potčinjenih jedinica u NDH i Srbiji

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 1. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima u Sremu, Srbiji i Bosni

📜 Mesečni izveštaj Borbene grupe Zapadna Bosna od 6. avgusta 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji u zapadnoj Bosni i Baniji i merama koje treba preduzeti za uništenje partizanskih snaga

📜 Predlog Borbene grupe Zapadna Bosna od 10. avgusta 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za uništenje partizana u Slavoniji i Sremu i obezbeđenje zapadne Bosne

📜 Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 11. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima u Srbiji, Slavoniji, Sremu i Bosni

📜 Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 15. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za angažovanje 704, 714, 717. i 718. pešadijske divizije i SS divizije Princ Eugen nakon rasforrriiranja Borbene grupe Zapadna Bosna

📜 Zapovest komandujućeg generala i zapovednika okupirane Srbije od 21 avgusta 1942 god. nemačkim i ustaškim jedinicama o obrazovanju grupe Borovski i ofanzivi protiv partizana na Fruškoj Gori

📜 Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 21. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i namerama i obostranim gubicima u Srbiji, Sremu i Bosni

📜 Zabeleška s referisanja načelnika Operativnog odeljenja komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 28. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o narodnooslobodilaokom pokretu i četništvu Draže Mihailovića i angažovanju sopstvenih, kolaboracionističkih i bugarskih snaga u NDH i Srbiji

📜 Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 31. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i namerama i obostranim gubicima u Srbiji, Bosni i Sremu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bugarski zločini u Jugoslaviji 1. šumadijski partizanski odred Borbe u Sremu 1942. Operacija Fruška gora Komandant Jugoistoka Užice Borbe za Gornji Milanovac 1941. Nemački zločini u Srbiji 1941. Han Pjesak 714. pešadijska divizija Druga neprijateljska ofanziva Bugarska u drugom svetskom ratu Dragoslav Račić Srpska državna straža (nedićevci) 718. pešadijska divizija Ante Pavelić 717. pešadijska divizija Edmund Glaise-Horstenau Grgurevci Diverzije u oslobodilačkom ratu Adolf Hitler Luftwaffe u Jugoslaviji 704. pešadijska divizija Viša komanda 65 za naročitu upotrebu 117. lovačka divizija Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Operacija Foča Operacija Trio Sarajevo Italija u drugom svetskom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 118. lovačka divizija Dragoljub Draža Mihailović Hrvatsko domobranstvo Siegfried Kasche 7. SS divizija Prinz Eugen Streljanja u oslobodilačkom ratu Bitka na Kozari Wilhelm List Mario Roatta 2. italijanska armija Niš Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Srbiji 1943. Beograd Walter Kuntze Nemački zločini u Jugoslaviji Zagreb Opsada Kraljeva 1941. Operacija Mačva Kozara u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Jastrebački partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Ljubo Novaković Četnici u drugom svetskom ratu Partizanska taktika Jezdimir Dangić Četnici u ustanku Ustanak u Srbiji 1941. Vermaht u Jugoslaviji Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Ruski zaštitni korpus Foča Harald Turner Franz Böhme Zasede u oslobodilačkom ratu Zvornik Saradnja partizana i četnika 1941. Borbe u Srbiji 1942. Milan Nedić Alexander Löhr Kosta Pećanac 342. pešadijska divizija