Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Partizanska taktika

Za ovaj pojam je pronađeno 53 hronoloških zapisa, 73 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 4. 7. 1941. U Beogradu (u vili na Dedinju) održana istorijska sednica Politbiroa CK KPJ pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita, na kojoj je odlučeno: da se od sabotaže i diverzije pređe na opšti ustanak; da partizanski rat bude osnovna forma razvijanja ustanka; da ranije organizovane udarne grupe i veći broj komunista izađu na teren, obrazuju NOP odrede i otpočnu dejstva; da se u NOP odrede postave politički komesari kao predstavnici Partije i naroda; da se u pojedine pokrajine upute članovi CK KPJ sa izvanrednim ovlašćenjima u vezi sa organizacijom ustanka; da se pokrene organ GŠ NOP odreda Jugoslavije i narodima Jugoslavije uputi poziv na ustanak. Na sednici su razrađeni plan razvitka partizanskih operacija u Srbiji i plan stvaranja slobodne teritorije u njenom zapadnom delu. [Taj dan se praznuje kao Dan borca.]

⚔️ 23. 7. 1941. Privremena vrhovna komanda narodnooslobodilačke vojske za Crnu Goru, Boku i Sandžak izdala uputstvo o taktici ustaničkih jedinica, u kome su razrađena taktička načela koja treba primenjivati u borbi protiv neprijatelja. Insistira se na čuvanju ljudstva i štednji municije.

⚔️ 10. 8. 1941. GŠ NOP odreda Jugoslavije izdao uputstvo o formaciji i zadacima NOP odreda Jugoslavije, koje je pod naslovom -Zadatak narodnooslobodilačkih partizanskih odreda-, objavljeno, kao uvodnik, u prvom broju Biltena. U uputstvu se razrađuju osnovne postavke strategije i taktike partizanske borbe, pa se, na osnovu prvih iskustava iz razvitka borbe, konstatuje -da se zanemarivalo pitanje opšteg narodnog ustanka- i da je -potrebno hitno likvidirati taj nedostatak, jer u protivnom mogu biti partizani izolovani od masa koje su spremne da se bore za svoju pravednu stvar-.

⚔️ 15. 8. 1941. U s. Međuvođu (kod Bos. Dubice), pod rukovodstvom člana Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, održano savetovanje dvadesetak rukovodilaca ustanka u srezovima Prijedor, Bos. Novi i Bos. Dubica. Pretresani stanje u odredima i rezultati prvih borbi; kritikovani taktika frontova i nevršenje diverzija; formirano jedinstveno rukovodstvo - Štab 2 (Kozarske, Prijedorske) partizanske čete za Bos. krajinu; postavljeni zadaci: formiranje više udarnih odreda (grupa) po ugledu na već formiranu udarnu desetinu, brže naoružanje itd.

⚔️ 0. 9. 1941. Objavljena direktiva GŠ i CK KPS partizanskim jedinicama u vezi sa taktikom i daljim razvojem slovenačkih NOP odreda.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da list -Vjesnik- treba naročito da popularise bratstvo i jedinstvo naših naroda u borbi protiv okupatora; ukazuje na važnost stvaranja NOF-a odozdo, u masama, ne čekajući sporazume sa vodstvima građanskih partija; kritikuje preuranjeno formiranje brigada i nepravilno shvatanje strategije i taktike NOR-a; iznosi opšte koncepcije o partizanskom načinu ratovanja i o postepenosti u formiranju partizanskih jedinica; saopštava o stavovima CK KPJ prema greškama nekih rukovodećih ljudi u Hrvatskoj i obaveštava da će se u Stolicama održati savetovanje CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije.

⚔️ 8. 9. 1941. U Biltenu GŠ NOP odreda Jugoslavije objavljen članak komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita -Borba partizana protiv nemačkih osvajača na istočnom frontu-, u kome se na osnovu iskustava sovjetskih partizana daju opšta uputstva o partizanskom ratovanju.

⚔️ 10. 9. 1941. Na Lisini (na pl. Kozari), pod rukovodstvom Štaba 2. partizanske čete za Bos. krajinu, održano šire vojno-političko savetovanje, na kome je razmotrena situacija posle napuštanja frontova, izvršena reorganizacija jedinica (umesto pet partizanskih odreda formirana Prijedorska, Dubička i Novskolješljanska partizanska četa) i puna preorijentacija na partizanski način ratovanja, a Štab čete se preimenovao u 2. štab četa (nešto kasnije u Štab Kozarskog NOP odreda).

⚔️ 25. 9. 1941. Posle trodnevnih borbi italijanska divizija -Sasari- zauzela Drvar. Drvarska brigada napustila držanje frontova, ukinula smene i prešla na partizanski način ratovanja. Pri povlačenju iz Drvara partizani spalili fabriku celuloze, pilanu i skladišta drveta.

⚔️ 0. 11. 1941. Na Romaniji, pod rukovodstvom delegata CK KPJ i komandanta GŠ NOP odreda BiH, održano savetovanje partijskih aktivista iz istočne Bosne u vezi s pitanjima taktike partizanskog načina ratovanja i suprotstavljanja četničkom razbijačkom radu.

⚔️ 0. 11. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku daje potčinjenim jedinicama opšte vojno uputstvo o rukovanju streljačkim naoružanjem, o noćnim borbama i o partizanskom načinu ratovanja.

⚔️ 12. 11. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku prosledio štabovima NOP odreda uputstvo VŠ NOP odreda Jugoslavije o osvajanju naseljenog mesta i odbrani oslobođene teritorije.

⚔️ 21. 12. 1941. Na Širokom brijegu (na pl. Kozari) održano vojno-političko savetovanje OK KPJ za Kozaru i 2. krajiškog NOP odreda: izvršena analiza rada od početka ustanka, kao i stanja u tom odredu i u pozadini; ukazano na taktička iskustva iz dotadašnjih borbi; postavljeni zadaci u pogledu formiranja rezervnih (omladinskih) četa, učvršćenja NO odbora, rada sa ženama i omladinom, čišćenja destruktivnih elemenata; doneta odluka da se jedinice reorganizuju u tri bataljona (što je krajem meseca i izvršeno).

⚔️ 22. 12. 1941. CK KPJ uputio direktivno pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak: ističe uspehe u sprovođenju direktiva CK KPJ, ali i greške u pogledu rukovodeće uloge Partije i NO odbora, u radu partijskih organizacija i u vođenju partizanskog ratovanja; kritikuje analizu poraza kod Pljevalja i ukazuje na zadatke Partije u vezi sa spoljnom i unutrašnjom vojno-političkom situacijom.

⚔️ 8. 1. 1942. Vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito uputio GŠ NOP odreda Srbije direktivu o stvaranju i jačanju NOP odreda u svim krajevima Srbije i o njihovim opštim zadacima i rasporedu, kao i o načinu i taktici borbe protiv okupatora i četnika.

⚔️ 0. 2. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio GŠ NOP odreda za Srbiju da zadrži partizanski način ratovanja i da, prema potrebi, formira dobrovoljačke odrede, a za pozadinsku službu u selima formira narodne straže.

⚔️ 4. 3. 1942. VŠ NOV i DV Jugoslavije naredio Operativnom štabu NOP i DO za istočnu Bosnu da delom svojih snaga raspoređenih levo od puta Podromanija - Han-Pijesak i Birčanskim NOP odredom, kod Šekovića, sadejstvuje 2. proleterskoj NOU brigadi, koja će od 5. marta prodirati preko Glasinca ka Vlasenici u dve kolone, i da njoj uputi odeljenja i vodiče iz mesnih partizanskih jedinica. U naređenju se iznose taktički postupci 2. proleterske NOU brigade tokom prodora i daju obaveštenja o vremenskim terminima za sadejstvo.

⚔️ 5. 3. 1942. CK KPJ primio iz Moskve telegram od Izvršnog komiteta Kominterne, u kome ovaj kritikuje političku liniju KPJ u ustanku zbog formiranja 1. proleterske NOU brigade i zbog borbe protiv četnika Draže Mihailovića, naglašava da su zadaci NOB-a samo isterivanje okupatora i traži da CK KPJ preispita taktiku i političku liniju KPJ u NOB-u.

⚔️ 27. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao uputstvo štabovima Grupe kordunaških i Grupe NOP odreda za Liku o primenjivanju partizanske taktike pri odbrani oslobođenog teritorija.

⚔️ 28. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP odreda Crne Gore i Boke da organizuje čvrste, disciplinovane NOP odrede, sposobne za izvršenje svih zadataka, i dao mu uputstvo o partizanskom načinu ratovanja i o vođenju borbe protiv četnika.

⚔️ 31. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da stvara što više pokretnih udarnih jedinica radi izvršavanja važnih operativnih zadataka; da formira omladinske čete i bataljone i postepeno ih uvodi u borbu; da se pridržava partizanskog načina ratovanja; da održava veze sa NOP odredima u istočnoj Bosni, Hercegovini i Dalmaciji i da potpomogne dejstva NOP odreda u Hrvatskoj.

⚔️ 3. 4. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio proglas partizanima Hrvatske: da taktiku frontalnih borbi zamene prodorima u neprijateljsku pozadinu i osvajanjem novih Krajeva radi stvaranja baza.

⚔️ 6. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio naređenje štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda, u kome je dao niz uputstava: o uspešnijem vođenju borbe protiv okupatora i četnika; o najcelishodnijoj upotrebi, jačini, zadacima i rasporedu udarnih bataljona na sektoru Kolašin-Mojkovac; o partizanskoj taktici ratovanja; o važnosti službe izviđanja i obezbeđenja. Na kraju on odobrava formiranje udarnih omladinskih četa i bataljona na području tih NOP odreda.

⚔️ 6. 5. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao opštu zapovest: da sve NOP i dobrovoljačke jedinice, u svim krajevima zemlje, primenjujući partizanski način ratovanja, pređu u opštu ofanzivu i uništavaju neprijateljska uporišta, ne dozvoljavajući neprijatelju da na jednom mestu prikupi jače snage i ugrozi pojedine slobodne teritorije i NOP odrede.

⚔️ 0. 6. 1942. Štab NOP odreda za Srem izdao Uputstvo za vođenje partizanskog rata, sa konkretnim i neposrednim vojnim i političkim zadacima u Sremu.

⚔️ 7. 7. 1942. Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio CK KPH i GŠ NOP odreda za Hrvatsku direktivno pismo u kome prenosi ocene i direktive CK KPJ u vezi sa razvojem NOB-a: CK KPJ smatra da okupator protiv NOB-a primenjuje novu taktiku: ne ide više -samo drumovima- i pokušava da oslobodilačku borbu skrene na bratoubilačku borbu; zbog toga CK KPJ pristupa formiranju krupnijih jedinica, a na političkom planu dosledno ostaje na liniji širokog NO fronta; izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije treba kritikovati zbog raspirivanja bratoubilačkog rata, a unutar zemlje treba tući Dražu Mihailovića i sve slične elemente koji rade protiv NOB-a; u Hrvatskoj se pruža mogućnost bržeg razvoja NOB-a, te je potrebno učvrstiti partijske organizacije, obezbediti pravilno sprovođenje partijske linije, pojačati agitaciono-propagandni rad a NOP odrede učvrstiti vojnički i politički.

⚔️ 10. 7. 1942. Ustaško-domobranske i žandarmerijske jedinice otpočele čišćenje Fruške gore od Fruškogorskog i Podunavskog NOP odreda. Podunavski NOP odred je izbegao udare i prebacio se u južni Srem, gde je otpočeo da pali žetvu, a Fruškogorski NOP odred je vodio zadržavajuću odbranu sa noćnim protivnapadima. Takvom taktikom neprijatelj je bio prisiljen da 16. jula obustavi dejstva i preduzme mere za zaštitu žetve.

⚔️ 28. 7. 1942. Iz Zagreba član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio pismo članu Politbiroa CK KPJ Edvardu Kardelju, u kome prenosi direktive CK KPJ o iskorenjivanju sektaštva da bi se izbegle štete kakve su bile u Crnoj Gori i Hercegovini; ukazuje na značaj OF, na potrebu za elastičnijim rešavanjem unutrašnjih problema i na sprovođenje odgovarajuće taktike u pogledu borbe i čuvanja žive sile; javlja da su oživele partizanske akcije u Hrvatskom zagorju i da je tamo održano savetovanje sa predstavnicima svih okružnih komiteta s tog terena; daje podatke o vezama sa PK KPJ za Vojvodinu i Srbiju, navodeći da je tamo strahovit teror.

⚔️ 25. 8. 1942. Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio direktivno pismo rukovodstvima KPJ za Vojvodinu: ukazuje na greške partijskih organizacija u početku ustanka; daje uputstva o ponovnom formiranju PK KPJ za Vojvodinu, obnovi partijskih organizacija, pravilnom sprovođenju partijske linije i sprečavanju sektaštva i o tumačenju pakta SSSR - V. Britanija; govori o zadacima na vojnom sektoru - organizaciji NOP odreda, primeni partizanske taktike, postupku prema petoj koloni i dr.

⚔️ 26. 8. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o reorganizaciji 3. i 5. grupe NOP odreda i o formiranju manevarskih brigada radi lakšeg pariran i a italijansko i ofanzivi na oslobođenu teritoriju.

⚔️ 0. 9. 1942. Naredbom komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda Pavla Đurišića razrađena posebna taktika i sprovedena predislokacija četničkih odreda s ciljem da se izvrši sistematsko čišćenje od partizanskih jedinica, ilegaiaca i simpatizera NOP-a čiji je broj, po oceni četničkog rukovodstva, bio -veoma osetan- u svim srezovima Crne Gore.

⚔️ 22. 9. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio PK KPJ za Makedoniju direktivno pismo: obaveštava ga o odluci Kominterne kojom se partijska organizacija u Makedoniji stavlja pod rukovodstvo KPJ i o upućivanju delegata CK KPJ u Makedoniju; ukratko se osvrće na razvoj NOB-a, ističe uspehe i stečena iskustva; daje uputstva o radu partijske organizacije na stvaranju oružanih formacija, o formiranju Glavnog štaba [Glavni štab je bio formiran još u. junu 1942. godine.] i NO odbora, o učvršćivanju bratstva i jedinstva naroda, o primeni partizanske taktike ratovanja; ukazuje na potrebu da se partijska organizacija angažuje više u vojsci, ali da ne zanemari ni partijski rad na terenu, da pojača politički rad među bugarskim vojnicima itd.

⚔️ 24. 9. 1942. GŠ NOP odreda dao Štabu 1. grupe NOP odreda uputstvo o menjanju taktike u borbi protiv neprijatelja i o pripremama za predstojeću zimu.

⚔️ 0. 12. 1942. VŠ NOV i POJ izdao Uputstvo za odbranu od bornih kola, namenjeno svim jedinicama NOV i POJ; da se upoznaju sa osobinama i taktičkom upotrebom bornih kola i s načinom vođenja borbe protiv njih.

⚔️ 11. 12. 1942. Vrhovni komandant NOV i PO Josip Broz Tito ukazao Štabu 3. udarne divizije NOVJ na taktičke greške i propuste u borbama za odbranu Jajca i dao mu direktivu za ofanzivna dejstva na neprijateljske komunikacije na prostoriji Travnik - D. Vakuf - Čosići.

⚔️ 20. 12. 1942. U -Borbi- objavljen članak vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije Josipa Broza Tita: -Stvaranje narodnooslobodilačke vojske-, u kome su izneti osnovni taktički principi jedinica NOV i POJ.

⚔️ 4. 4. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio Štabu 1, proleterske udarne divizije NOVJ uputstvo o taktičko-tehničkim pripremama za forsiranje r. Drine.

⚔️ 20. 6. 1943. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj uputio nemačkoj Vrhovnoj komandi oružanih snaga izveštaj o borbama i iskustvu tokom operacije -Švarc- (tzv. pete neprijateljske ofanzive), u kome ističe -da su komunističke snage pod Titovom komandom odlično organizovane, vešto vođene i da raspolažu borbenim moralom koji izaziva čuđenje. Neprijateljsko komandovanje bilo je izvanredno gipko i - takođe i u odbrani - aktivno, Komunistima je uvek polazilo za rukom da koristeći mrak, maglu i kišu nadoknade nedostatak teškog naoružanja i dođu na otstojanje bliske borbe - prsa u prsa. Pri ovome su se pokazali kao fanatični, krajnje uporni, dobri borci, koji odlično poznaju teško planinsko zemljište...- 

⚔️ 27. 6. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku o uspešnom proboju Glavne operativne grupe iz okruženja i upozorio ga na novu neprijateljsku taktiku: postavljanje zaseda i zaposedanje istaknutih tačaka i puteva po dubini teritorije.

⚔️ 4. 7. 1943. Politkomesar GŠ NOV i PO za Sloveniju dao politkomesarima brigada, odreda i bataljona direktivu za podizanje vojnostručnog znanja komandnog i boračkog sastava i manevarske sposobnosti jedinica, ističući potrebu za intenzivnijom aktivnošću politkomesara u cilju podizanja političkog nivoa boraca i podizanja novih kadrova iz redova boračkog sastava.

⚔️ 7. 7. 1943. CK KP Slovenije dao PK KPS za Gorenjsku direktivu za uspešniji razvoj oslobodilačke borbe, u kojoj kritikuje defanzivnu taktiku gorenjskih jedinica, traži intenzivnije angažovanje u borbi protiv okupatora i ukazuje na potrebu za pojačanom budnošću u jedinicama i kod terenskih organizacija.

⚔️ 5. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju sledeću direktivu: jedinice ne grupisati, već ih razmestiti na širim operativnim područjima, stvarajući uslove za manevrisanje; u Sloveniji se nameće potreba za formiranje operativnih grupa: u Štajerskoj, ljubljanskom području, Slovenačkom primorju i Gorenjskoj. Uspostaviti vezu sa partizanskim jedinicama u Hrvatskom zagorju, Gorskom kotaru i italijanskim partizanskim jedinicama. Jedinice postaviti blizu komunikacija i dati im širi raspored, pa će se time vezati nemačke snage duž komunikacija; blokada mesta je nekorisna, a brz upad i zauzimanje pojedinih mesta mogu biti korisni ako to nalažu borbene prilike; organizovati čvrstu vojnu vlast u pozadini i posvetiti veeu pažnju uzdizanju starešinskog kadra.

⚔️ 8. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da na tadašnju taktiku nemačkih štabova i komandi - napadi manjih letećih odreda na raseepkane snage NOVJ - odgovori koncentracijom jačih snaga koje će uništavati nemačke leteće odrede.

⚔️ 12. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ obaveštavajući ga o iskustvima stečenim tokom zimskih operacija 1943!944. godine. U depeši se, pored ostalog, ističe: napad jedinica NOVJ na Banju Luku poremetio je neprijateljske operacije; taktika samostalnih operativnih grupa, dubinski raspoređenih, pokazala se pravilnom; izbegnuti su kruti frontovi i omogućeno je da se jedinice NOVJ zabace neprijatelju iza leđa i da mu nanose gubitke; operacije još traju, ali je neprijatelj nemoćan.

⚔️ 12. 2. 1944. CK KP Slovenije dostavio okružnim partijskim komitetima cirkularno pismo o promeni borbene taktike okupatora u Gorenjskoj i Štajerskoj i o pokušaju infiltriranja četnika u redove NOV u cilju razbijanja jedinstva i slabljenja borbenih dejstava.

⚔️ 21. 2. 1944. Direktor bugarske policije u Sofiji izdao naređenje o primeni nove taktike u zimskim operacijama radi likvidiranja pripadnika NOV i PO Makedonije i njihovih simpatizera.

⚔️ 21. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ imaju zadatak da prodiru u Srbiju; 2. udarni korpus mora ostati na svom odseku, prilagođavajući način ratovanja stvarnoj situaciji, a preduzete su mere da mu se dostavi hrana i materijal; redovno dostavljati izveštaj o mestima za spuštanje materijala iz aviona.

⚔️ 2. 6. 1944. Politički komesar GŠ NOV i PO za Makedoniju dao uputstvo jedinicama NOVJ u Tikvešu: upozorio ih da izbegavaju frontalne borbe i napade na jako utvrđene garnizone neprijatelja, pogotovu kada se u jedinicama nalazi velik broj novih boraca; ukazao im na taktiku napada iz zaseda, prepada, iznenadnih napada itd.

⚔️ 21. 7. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu 1. proleterskog udarnog i Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ direktivu: ističe da neprijateljske snage vrše stalne prepade na pojedinim sektorima u cilju slabljenja i dezorganizovanja snaga NOVJ; da neki komandanti jedinica NOV i POJ nasedaju toj neprijateljskoj taktici i uvlače jedinice u teške frontalne borbe; da se često uporno brane mali delovi slobodne teritorije koji nemaju nikakvog značaja. U vezi s tim naređuje da se primenjuje elastičniji način ratovanja a jedinice čuvaju od suvišnih gubitaka; da se mobilizaciji novih boraca i vojno-političkom učvršćenju jedinica posveti sada naročita pažnja; da priliv novih boraca mora biti u srazmeri s gubicima; da se čuvaju u strogoj tajnosti nameravane akcije i pokreti: (Ovog i sledećeg dana slične su direktive upućene i drugim potčinjenim štabovima.)

⚔️ 10. 8. 1944. CK KP Slovenije uputio partijskim organizacijama cirkularno pismo o podizanju manevarske sposobnosti jedinica NOV. Sledećeg dana je slično pismo uputio i GŠ NOV i PO za Sloveniju.

⚔️ 6. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju direktivu o formaciji divizija NOVJ: u vezi s velikim prilivom novih boraca, uvođenjem specijalnih jedinica, predstojećim zadacima i načinom ratovanja, naše divizije će brojati najmanje 10.000 boraca; gde se to ne može postići ili bar ne može za kraće vreme, vršiče se spajanje divizija; hitno treba obrazovati artiljerijske kurseve pri artiljerijskim jedinicama ili pri štabovima; istu pažnju posvetiti i ostalim specijalnim jedinicama i o svemu podneti izveštaj. Ovog i sledećih dana upućene su slične direktive i ostalim glavnim štabovima i štabovima korpusa.

⚔️ 30. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da zahteve za taktička bombardovanja i sadejstvo britanske avijacije upućuje direktno preko britanske vojne misije pri GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

⚔️ 30. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio svim glavnim štabovima i štabovima korpusa i divizija: imati u vidu mnoge zadatke jedinica NOV i POJ prilikom prelaženja sa partizanskog ratovanja na frontalne borbe, boreći se protiv slabosti i grešaka koje se pri tom javljaju; operativne jedinice pod direktnom komandom VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju, GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štaba 2. udarnog i Štaba 8. udarnog korpusa NOVJ i jedinice u Vojvodini popunjavati samo borcima iz dopunskih jedinica i snabdevati samo preko vojnih intendantura VŠ, odnosno glavnih štabova; u svim jedinicama na frontu, za vreme dužih odmora, vršiti vojnu obuku novih boraca.

Dokumenti

📜 Uputstvo štaba Privremene vrhovne komande nacionalnooslobodilačke vojske za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 23 jula 1941 god. o taktici nacionalnooslobodilačke vojske

📜 Direktiva Glavnog štaba i Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije partizanskim jedinicama po pitanju taktike i daljeg razvoja slovenačkih partizanskih odreda

📜 Naređenje Štaba Drvarske brngade od 17 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za primjenu partizanske taktike u borbi protiv italijanskih okupatora

📜 Naređenje štaba Prvog bataljona Sloboda od oktobra 1941 god. komandi Trećeg odreda za primjenu partizanske taktike u borbi protiv neprijatelja

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavijte druga Tita od oktobra 1941 god. o načinu osvajanja naseljenog mesta

📜 Izvještaj Grupe generala Lukića od 14 listopada 1941 god. o odnosima između talijanskih i ustaških vojnih vlasti i taktici partizana u borbi protiv njih

📜 Uputstvo Komande 5. armijskog korpusa od 20. oktobra 1941. borbi protiv ustanika

📜 Izveštaj načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. novembra 1941. o narodnooslobodilačkom pokretu i o četništvu Draže Mihailovića u Srbiji, njihovom naoružanju, opremi, taktici ratovanja i raspoloženju stanovništva

📜 Tumačenje uputstva Glavnog štaba o primjeni partizanske taktike u borbi protiv okupatora od strane štaba Nikšićkog NOP i D O

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 januara 1942 god. štabovima bataljona Bajo Pivljanin i Vojvoda Momčilo o načinu rasporeda i taktici dejstva pri sprečavanju neprijateljskog prodora ka Goraždu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju za primenu partizanskog načina ratovanja i stvaranje NO dobrovoljačkih jedinica

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu za stvaranje manevarskih udarnih jedinica i operativnih grupa radi uspešnijeg dejstva u Bosanskoj Krajini, Hercegovini, i Istočnoj Bosni

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za primjenjivanje partizanske taktike u odbrani oslobođenog teritorija

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o partizanskom načinu ratovanja protiv četnika Draže Mihailovića

📜 Direktiva Okružnog komiteta KPJ za Nikšićki okrug od 31 marta 1942 god. Mjesnom komitetu KPJ Herceg Novi za formiranje udarnih jedinica i primjenu partizanske taktike ratovanja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. opunomoćeniku Vrhovnog štaba u Crnoj Gori za manevarsko dejstvo udarnim bataljonima i postepeno stvaranje uslova za preduzimanje akcija većeg obima

📜 Uputstvo komandanta Nikšićkog NOP odreda od 12 aprila 1942 god. o taktici borbe udarnih bataljona

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za primenu partizanskog načina ratovanja u borbi protiv četnika i upotrebu Prvog bataljona Prve proleterske NOU brigade

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 11 maja 1942 god. komandantu Nikšićkog NOP odreda za izmjenu taktičkih dejstava i obavještenja o borbama kod Mojkovca

📜 Uputstvo Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 19 maja 1942 god. štabu Treće grupe odreda o taktici borbe protiv neprijatelja

📜 Uputstvo štaba NOP odreda za Srem od juna 1942. god. za vođenje partizanskog rata

📜 Izvještaj Komande alpiske divizije Pusteria od 5 juna 1942 god. glavnoj komandi oružanih snaga Slovenija - Lalmašma i Komandi trupa Crne Gore o taktičkim iskustvima stečenim u borbi protiv partizana

📜 Uputstvo Komande granične straže 5. armijskog korpusa od 10. juna 1942. o zadacima potčinjenih jedinica i nastavnih bataljona dodeljenih kao pojačanje za borbu protiv partizana

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 26 juna 1942 god. štabovima Treće i Pete grupe odreda o podeli teritorije i o njihovim osnovnim strategiskim i taktičkim zadacima

📜 Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 23. jula 1942. za organizaciju borbe protiv partizana u operacijskim zonama armija i pozadini fronta

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10 avgusta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o primeni partizanske taktike u borbi protiv okupatora

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 10 avgusta 1942 god. štabovima NOP odreda u Istočnoj Srbiji za stvaranje udarnih četa i prelaz ka partizanski način ratovanja

📜 Uputstva Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 24 septembra 1942 god. štabu Prve grupe odreda o menjanju taktike u borbi protiv neprijatelja i o pripremama za zimski period borbe

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 oktobra 1942 god. Operativnom štabu Pete (crnogorske) i Desete (hercegovačke) NOU brigade o izboru pravca manevarskog dejstva pri napadu nadmoćnijih neprijateljskih snaga iz doline Neretve

📜 Direktiva Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od 27. oktobra 1942. god. o zadacima i taktici ratovanja partizanskih odreda

📜 Obaveštenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. novembra 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o posledicama eventualnog napuštanja garnizona u 2. zoni od strane Italijana

📜 Okružnica br. 3 C Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 1. decembra 1942. o načinu borbe protiv partizanskih jedinica i o postupku sa stanovništvom

📜 Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 decembra 1942 god. Štabu Treće NOU divizije na taktičke greške i propuste u borbama za odbranu Jajca, i direktiva za ofanzivna dejstva na komunikacije na prostoru Travnik, Donji Vakuf, Ćosići

📜 Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa na pravilan odnos prema naređenjima i uputstvima Vrhovnog štaba i na taktički značaj obezbeđenja pravca Jajce - Mrkonjić Grad

📜 Uputstva komandanta IV divizije NOV i PO Hrvatske borcima i rukovodiocima podređenih jedinica za usavršavanje partizanske taktike

📜 Napomene Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 februara 1943 god Štabu Dolomitskog odreda po pitanju vojne taktike u akcijama

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske za promenu vojne taktike i sprečavanje razvitka Bele garde na teritoriji Štajerske

📜 Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda o prameni vojne taktike i obučavanju novomobilisanih boraca

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 marta 1943 god. štabovima operativnih zona i samostalnih NOP odreda Makedonije za energično uklanjanje pogrešnih orgazacionih, političkih i taktičkih principa narodnooslobodilačkog pokreta Makedonije

📜 Direktive Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 1 maja 1943 god. komandantima specijalnih bataljona o zadacima i taktici

📜 Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstvu oružanih snaga NDH... o aktivnosti NOV i PO na području Srijema i Slavonije, stanju vlastitih snaga i daljnjim taktičkim i operativnim namjerama za suzbijanje NOP-a u Slavoniji

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 juna 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspešnom proboju Glavne operativne grupe iz okruženja i upozorenje na novu neprijateljsku taktiku

📜 Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu X divizije o formiranju jedinica za vezu, dužnostima komandnog kadra i o taktičkoj upotrebi službe veze

📜 Dopunsko naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da temeljito poruši železničku prugu u gornjem toku reke Krivaje i da vodi manevarsku odbranu naslanjajući se na Petu krajišku NOU diviziju

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da Jedanaesta NOU divizija izvodi manevarska dejstva u centralnoj Bosni

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 septembra 1943 štabovima divizija i odreda o zadacima i taktici jedinica

📜 Izvještaj Štaba Zagorskog NOP odreda od 10. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica i novoj taktici neprijatelja u Zagorju

📜 Uputstvo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 decembra 1943 god. štabu Hercegovačke divizije o manevarskom načinu ratovanja i o iznenadnim napadima na neprijatelja

📜 Direktive Štaba Devetog korpusa NOVJ od 8. januara 1944. Štabu Sedme udarne brigade France Prešern o izučavanju taktike nemačkih jedinica u napadnim i odbrambenim dejstvima radi uspešnijeg suprotstavljanja i razbijanja neprijateljskih ofanziva

📜 Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. januara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o novoj taktici nemačkih snaga u borbi protiv jedinica NOV i POJ

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 13. marta 1944. štabovima 8. i 9. brigade da primene bolju taktiku za uništenje neprijateljskih kolona na drumu Lašče-Kočevje

📜 Direktiva Štaba 9. korpusa NOVJ od 18. marta 1944. potčinjenim štabovima o taktičkom izvođenju akcije na Hotedršicu i uklanjanje uočenih nedostataka

📜 Uputstvo štaba 7. korpusa NOVJ od 29. marta 1944. potčinjenim jedinicama o preduzimanju efikasnih mera protiv nove neprijateljske taktike

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od aprila 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da manevarskim dejstvom u pravcu šumadije obmane

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. aprila 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da primenjuje elastičnu taktiku oslanjajući se na čvrsta uporišta

📜 Obavještenje Štaba 39. NOU divizije od 1. juna 1944. potčinjenim jedinicama o novim taktičkim postupcima neprijatelja u borbi i zahtjev za bolju organizaciju službe veze

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 2. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa povodom nekih grešaka u sprovođenju partizanske taktike ratovanja

📜 Okružnica Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama s uputama kako se suprotstaviti novoj taktici koju neprijatelj upotrebljava u borbi protiv jedinica NOV i POH

📜 Izvještaj Štaba 5. kozaračke (krajiške) brigade od 13. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o rasporedu jedinica na sektoru Teslića i o novim taktičkim postupcima neprijatelja u borbi

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da primenjuju manevarski način ratovanja, da naročitu pažnju posvete vojnopolitičkom učvršćenju svojih jedinica i da izvode borbena dejstva kojima stvaraju uslove za mobilizaciju novih boraca

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 21 jula 1944 god. štabovima Dvadeset prve, Dvadeset četvrte i Dvadeset pete NO divizije za manevarsku borbu protiv neprijateljskih jedinica

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da redovno javljaju tačne podatke o rezultatima savezničkog bombardovanja neprijatelja i o rezultatima taktičke saradnje avijacije i jedinica NOVJ

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 9. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama o merama za efikasno suzbijanje novoprimljene neprijateljeve taktike

📜 Uputstva Centralnog komiteta KP Slovenije od 10. avgusta 1944. partijskim organizacijama u vojsci o podizanju manevarske sposobnosti vojske

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za podizanje manevarske sposobnosti jedinica

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije da održi svoju manevarsku sposobnost i brzo nastupa ka planini Povlen, uz bočno sadejstvo 37. sandžačke NOU divizije ka Ivanjici i Novom Pazaru

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Sloveniju od 23. avgusta 1944. o podizanju manevarske sposobnosti vojske

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 9. novembra 1944. potčinjenim jedinicama o taktičkoj upotrebi inžinjerijskih bataljona

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za držanje defanzivne taktike na operativnom području Hrvatske

📜 Uputstvo Štaba 2. armije NOVJ od 11. januara 1945. o taktičkoj upotrebi protivavionskih mitraljeza i o formaciji Protivavionske mitraljeske čete

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 2. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod Bijeljine i o izviđanju komunikacija u taktičkoj dubini neprijatelja na sremskom frontu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 10. februara 1945. potčinfenim jedinicama o taktičkim postupcima za što uspešnije suzbijanje neprijateljevih ispada na slobodnu teritoriju

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Ustanak u Hrvatskoj 1941. Kosta Pećanac Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Makedoniji 1942. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Komunistička partija Slovenije Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Glavni štab Slovenije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Kominterna Josip Broz Tito Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Narodno oslobodilački odbori Jajce Borbe u Sloveniji 1942. Saradnja partizana i četnika 1941. Borbe u Srbiji 1942. Komunistička partija Hrvatske Omladina u ratu Operacija Schwarz Diverzije u oslobodilačkom ratu SSSR i Jugoslavija Ustanak u NDH 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 3. udarna divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Travnik Centralni komitet KPJ Ustanak u Srbiji 1941. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Vrhovni štab NOVJ Borbe za Jajce 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Durmitorski partizanski odred Bugarska u drugom svetskom ratu 1. proleterska udarna brigada Mojkovac 1. kordunaški partizanski odred Bratstvo i jedinstvo u ratu Beograd Donji Vakuf Borbe u Crnoj Gori 1942. Nikšićki partizanski odred 5. italijanski armijski korpus Glavna operativna grupa NOVJ Ustanak u Crnoj Gori 1941. Nikšić Borbe u Dalmaciji 1942. Adolf Hitler Zasede u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu 11. krajiška divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Prijedor Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Sloveniji 1944. Ivo Lola Ribar Politički komesari u NOR-u Borbe u Srbiji 1944. Dragoljub Draža Mihailović 9. slovenski korpus NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Operacija Trio Borbe u Hrvatskoj 1942. Vrhovna komanda Vermahta Glavni štab Srbije Kozara u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1942.