Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Jajce u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 81 hronoloških zapisa, 139 dokumenata i 56 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1941. U Banjoj Luci formiran Oblasni vojni komitet (rukovodstvo) za Bos. krajinu. Na prvom sastanku, kojim je rukovodio član Pokrajinskog vojnog komiteta Mahmut Bušatlija, prenete su direktive o stvaranju diverzantskih grupa i mreže vojnih poverenika i imenovani su sreski vojni poverenici ga srezove: Bos. Grahovo, Bos. Petrovac, Ključ, Bos. Krupu, Bos. Novi, Bos. Dubicu. Prijedor, Prnjavor, Jajce i Mrkonjić-Grad i rukovodioci diverzantskih grupa.

⚔️ 31. 7. 1941. Oko 300 ustanika zauzeli žand. st. Ribnik i Opštinu u s. Velijama i oslobodili 80 talaca. Istovremeno je Prekajski gerilski odred Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu zauzeo ž. i žand. st. Mliništa (kod Glamoča). Time su spojene oslobođene teritorije oko Drvara i Jajca i povezane tamošnje ustaničke jedinice.

⚔️ 0. 8. 1941. U Mujdžičima (kod Jajca) počeo rad partizanske kovačnice i radionice za opravku oružja, koja je, sa manjim prekidima radila do 1944. godine.

⚔️ 6. 8. 1941. U Jajcu ustaše uhvatile člana Oblasnog vojnog rukovodstva (komiteta) za Bos. krajinu Ivicu Mažara, narodnog heroja, koji je u tom kraju trebalo da organizuje ustanak i formira partizansku četu. Pošto su otkrile njegov identitet, ustaše su ga internirale i streljale.

⚔️ 27. 8. 1941. Čete narodne vojske Janja i Pljeve zauzele s. Šipovo (kod Jajca) uništivši domobranski 28. bataljon. Tom prilikom je zaplenjeno: 2 topa, 6 mitraljeza, 12 p. mitraljeza i 250 pušaka.

⚔️ 6. 9. 1941. Da bi sprečio prodor ustaških snaga iz rejona Mliništa prema Drvaru, Štab Drvarske brigade formirao Operativni štab Mliništa (-Komandu partizanskih odreda za Mliništa i okolinu-), objedinivši, pod njegovom komandom, jedinice iz srezova Glamoč, Ključ, Mrkonjić-Grad i Jajce. U sastav tih snaga ušli su i delovi 1. partizanskog bataljona -Sloboda-.

⚔️ 10. 9. 1941. Odredi (Štab narodne vojske Pliva) Sreskog štaba za Jajce potisli jedan bataljon domobranskog 9. pešadijskog puka u Jezero i zauzeli Šipovo.

⚔️ 15. 9. 1941. Sreski štab za Jajce (Štab narodne vojske Pliva) izvršio reorganizaciju svojih jedinica. Od ustaničkih četa narodne vojske iz Janja formiran bataljon -Gorki- (posle desetak dana preimenovan u bataljon -Vaso Pelagić-), a od četa iz Pljeve bataljon -Iskra-.

⚔️ 16. 9. 1941. U Jajcu i okolnim selima ustaška 16. četa pohapsila oko 200 Srba. Pošto je nemački komandant izdvojio službenike potrebne za rad fabrike karbida, ustaše su ostalih 158 Srba pobile kod mosta na Vrbasu u s. Podmilačju.

⚔️ 0. 10. 1941. Po naređenju GŠ NOP odreda za BiH, objedinjavanjem jedinica Sreskog štaba za Jajce i 1 (Banjalučke) partizanske čete za Bos krajinu, formiran 3. krajiški (Jajački) NOP odred. U njegov sastav je ušao četnički bataljon -Kočić-, a kasnije su ušli i Ribnički partizanski bataljon -Soko- i Glamočki partizanski bataljon -Budućnost-.

⚔️ 7. 10. 1941. Delovi Štaba narodne vojske Pliva (Sreski štab za Jajce) zauzeli s. Jezero i potisli prema Jajcu dve čete ustaša i jednu četu domobrana. Sutradan su delovi dva ustaška bataljona ponovo ovladali selom.

⚔️ 18. 10. 1941. Prema instrukcijama PK KPJ za BiH, formiran OK KPJ za Jajce, koji je nosio i naziv: OK KPJ 3. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 2. 11. 1941. Dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda izvršila neuspeo 17-časovni napad na Jajce radi uništenja fabrike karbida.

⚔️ 21. 11. 1941. Delovi 5. bataljona 3. krajiškog NOP odreda razbili vod domobrana i zauzeli neprijateljsko uporište Crnu Rijeku (raskrsnicu puteva za Banju Luku, Jajce i Mrkonjić-Grad).

⚔️ 0. 12. 1941. Na osnovu odluke konferencije KPJ za okrug Jajce u Pljevi formiran SK KPJ za Jajce.

⚔️ 12. 12. 1941. U s. Pljevi (kod Jajca), pod rukovodstvom sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, održana partijska konferencija za okrug Jajce: izabran Okružni komitet; usvojeni zaključci da treba svestrano jačati malobrojne partijske organizacije i organizaciono učvršćivati vojne jedinice; razrađeni zadaci NO odbora; ukazano na razbijačko delovanje četnika unutar odreda.

⚔️ 12. 12. 1941. Delovi 1. bataljona 3. krajiškog NOP odreda zauzeli i spalili ž. st. Bravnice (na pruzi Jajce - D. Vakuf) a domobransku posadu zarobili.

⚔️ 13. 12. 1941. Formiran SK KPJ za Glamoč u sastavu OK KPJ za Jajce. Partijska organizacija glamočkog sreza bila je do tada u sastavu OK KPJ za Drvar.

⚔️ 1. 1. 1942. Na položajima oko s. Majdana (kod Jajca) dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda, posle sedmočasovne borbe, razbili jedan bataljon domobranskog 9. pešadijskog puka i ovladali selom. Ubijeno i ranjeno 35, a zarobljeno 49 domobrana. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 4. p. mitraljeza i 80 pušaka.

⚔️ 0. 2. 1942. UK KPJ za Jajce formirao SK KPJ za Kupres. Organizacija je do tada delom pripadala OK KPJ za Livno.

⚔️ 5. 2. 1942. Oblasni komitet SKOJ-a za Bos. krajinu formirao OK SKOJ-a za Jajce (područje 3. krajiškog NOP odreda).

⚔️ 15. 2. 1942. Kod s. Magaljdola (na putu Jajce - Mrkonjić-Grad) 2. bataljon 3. krajiškog NOP odreda razbio delove (319 vojnika) domobranskog 9. pešadijskog puka, koji je pokušao da se iz Jajca probije u Mrkonjić-Grad, i zarobio komoru (60 konja s tovarima).

⚔️ 25. 4. 1942. Obostranim dejstvom, delovi domobranskog 9. pešadijskog puka iz Jajca odbacili delove 3. krajiškog NOP odreda i deblokirali jedan bataljon italijanske divizije -Bergamo- u Mrkonjić-Gradu. Zatim je italijanska posada Mrkonjić-Grada zamenjena domobransko-četničkom.

⚔️ 28. 6. 1942. Kod s. Dragnić Podova (blizu Jajca; dve čete Udarnog bataljona 5. krajiškog NOP odreda i Udarna četa 3. krajiškog NOP odreda razbile delove četničkog puka -Manjača- i odreda -Kočić-, ojačane jednom četom domobrana (ukupno 600 vojnika). Zaplenjeno: 2 topa, 1 minobacač 81 mm, 3 mitraljeza, 3 p, mitraljeza i oko 100 pušaka.

⚔️ 30. 6. 1942. Dva ustaška bataljona, glavnina jednog domobranskog pešadijskog puka i delovi četničkog odreda -Kočić- preduzeli iz Kupresa, Jajca, D. Vakufa i Mrkonjić-Grada jednovremeni napad na 3. krajiški NOP odred, ali je ovaj, ojačan Udarnim bataljonom 5. krajiškog NOP odreda, slomio napad tri napadne kolone (od njih sedam), pa je napad obustavljen.

⚔️ 27. 7. 1942. U borbi s četnicima u Pljevi (kod Jajca) poginuo komandir Udarne čete 3. krajiškog NOP odreda Dušan Rakita, narodni heroj.

⚔️ 0. 8. 1942. U sastavu 3. krajiškog NOP odreda, od bivših četnika iz sela oko r. Plive (kod Jajca) formiran Pljevski NO dobrovoljački bataljon.

⚔️ 16. 8. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao uputstvo Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da se pripremi za zauzimanje Bos. Grahova, Mrkonjić-Grada i Jajca u cilju proširenja oslobođene teritorije i stvaranje čvrstog oslonca za preduzimanje dejstva ka San. Mostu, pl. Kozari i r. Uni.

⚔️ 2. 9. 1942. Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, u cilju prikrivanja priprema za napad na Jajce, ojačana 3. krajiška NOU brigada preko r. Une upala u Cazinsku krajinu, gde je posle dvodnevnih borbi zauzela Cazin i 14 okolnih sela. U borbi je ranjeno 70, a poginulo preko 100 domobrana, ustaša i milicionera. Ta diverzija je izazvala angažovanje jakih delova ustaške Ličke brigade, domobranske 1. brdske divizije i po jednog nemačkog oklopnog i inžinjerijskog bataljona ali -u prazno-.

⚔️ 3. 9. 1942. U Mrkonjić-Gradu održana okružna konferencija KPJ za Jajce, na kojoj je izabran novi OK KPJ za Jajce.

⚔️ 25. 9. 1942. Pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 1. i 2. krajiška, 2. proleterska i 4. crnogorska NOU brigada i tri bataljona 3. krajiškog NOP odreda, posle 18-časovne borbe, zauzeli utvrđeni garnizon Jajce. Posada (ojačani ustaški 17. bataljon, 2. bataljon domobranskog 9. pešadijskog puka i četa žandarma - do 1000 vojnika) uglavnom je uništena. Zaplenjeni su naoružanje i oprema dva ojačana bataljona.

⚔️ 26. 9. 1942. Delovi 4. crnogorske NOU brigade sprečili intervenciju jedne nemačke čete i oko 200 domobrana i žandarma iz D, Vakufa prema Jajcu i razbili posadu ž. st. Vijenac, jačine domobranske čete. U borbi kod s. Vijenca poginuli su zamenik političkog komesara 1. bataljona 3. krajiškog NOP odreda Milan Ilić i politički komesar 1. čete 1. bataljona 4. crnogorske NOU brigade Vojin Dragović, narodni heroji.

⚔️ 28. 9. 1942. Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

⚔️ 0. 10. 1942. U s. Jakiru (kod Glamoča) održana okružna konferencija SKOJ-a za Jajce, na kojoj je raspravljano o učvršćenju SKOJ-a, ulozi omladine u NOB-u i radu NOSOBiH.

⚔️ 0. 10. 1942. Kod s. Kozila (blizu Jajca) četnici uništili bolnicu 3. krajiškog NOP odreda i pobili veću grupu ranjenika i nekoliko lekara.

⚔️ 2. 10. 1942. Obuhvatnim manevrom preko planine Lisine nemačka borbena grupa -Vedel- potisnula 2. proletersku NOU brigadu prema selu Jezeru (blizu Jajca) i zauzela Mrkonjić-Grad.

⚔️ 4. 10. 1942. Delovi nemačke 714. i 718. pešadijske divizije, nastupajući od Mrkonjić-Grada i D. Vakufa, zauzeli Jajce. Delovi 4. crnogorske i 3. sandžačke NOU brigade i 3. krajiškog NOP odreda blagovremeno su evakuisali pozadinske ustanove i uništili fabriku karbida i druge važne objekte.

⚔️ 20. 10. 1942. U Giamoču otpočela okružna konferencija KPJ za okrug Jajce. U toku dvodnevnog rada iscpno je raspravljano o organizacionom stanju o Partiji i SKOJ-u, o sprovođenju izbora za NO odbore i o radu u vojsci, omladinskoj organizaciji i AFŽ-u.

⚔️ 26. 11. 1942. Posle dvodnevnih borbi 1. proleterska i 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije, NOVJ, 1, dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ i delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli Jajce. Nemačka motorizovana borbena grupa -Anaker- (jedan i po bataljon), intervencijom iz D, Vakufa, omogućila je izvlačenje manjeg dola posade. Za veliko junaštvo i primerno ispunjavanje postavljenih zadataka, VŠ NOV i POJ pohvalio je 1. dalmatinsku NOU brigadu. U borbi je pored ostalih poginuo pomoćnik političkog komesara čete u 3. krajiškom NOP odredu Stipo Đerek, narodni heroj.

⚔️ 0. 12. 1942. Po direktivi VŠ NOV i POJ, 1. proleterska i 3. udarna divizija NOVJ, posle napuštanja Jajca, prodrle u srednju Bosnu, razbile brojne četničke jedinice, presekle komunikacije između Banje Luke i Doboja, ugrozile Banju Luku i železničke pruge u dolini r. Bosne i r. Lašve i stvorile uslove za razmah oslobodilačke borbe u tom kraju.

⚔️ 0. 12. 1942. U Jajcu, po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, formirana Komanda vojnog područja Jajce.

⚔️ 1. 12. 1942. Treća udarna divizija NOVJ, ojačana 3. proleterskom NOU brigadom i delovima 3. krajiškog NOP odreda, pri napadu na železničku prugu Turbe - D. Vakuf, naišla na nemačku 718. pešadijsku diviziju (bez dva bataljona), ojačanu delovima ustaške 5. brigade i domobranskog 9. i 15. pešadijskog puka, u razvoju za napad prema Jajcu. Posle žestokog susretnog boja s nadmoćnim neprijateljem 3. udarna divizija NOVJ je vodila odbrambene borbe sve do 6. decembra kada je neprijatelj, zauzeo Jajce. U tim borbama je, pored ostalih, poginuo komandant 1. dalmatinske NOU brigade Marijan Bilić, narodni heroj.

⚔️ 5. 12. 1942. Delovi nemačke 718. pešadijske divizije ušli u evakuisano Jajce, pošto se prethodno 3. udarna divizija NOVJ, zamorena višednevnim borbama, povukla preko r. Ugra.

⚔️ 11. 12. 1942. Vrhovni komandant NOV i PO Josip Broz Tito ukazao Štabu 3. udarne divizije NOVJ na taktičke greške i propuste u borbama za odbranu Jajca i dao mu direktivu za ofanzivna dejstva na neprijateljske komunikacije na prostoriji Travnik - D. Vakuf - Čosići.

⚔️ 13. 1. 1943. Kod s. Magaljdola (blizu Jajca) nemačke i domobranske snage (jačine oko 330 vojnika) napale 1. bataljon 4. krajiške NOU brigade. Posle sedmočasovne borbe neprijatelj je razbijen i prinuđen na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 20. 1. 1943. Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

⚔️ 7. 2. 1943. Kod postaje Babino Selo delovi 9. krajiške NOU brigade porušili, u dužini od 2 km, prugu Jajce - D. Vakuf.

⚔️ 14. 2. 1943. Kod s. Bravnice jedinice 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ porušile prugu Jajce - D. Vakuf i napale transportni voz. Zarobljeno je 10 domobrana i 1 nemački vojnik, a voz je zapaljen.

⚔️ 17. 2. 1943. U rejonu Mrkonjić-Grada ustaške i nemačke snage iz Jajca napale delove 7. i 9. krajiške NOU brigade i, posle trodnevnih borbi, potisle ih u pravcu s. Šipova.

⚔️ 24. 2. 1943. Prugu D. Vakuf - Jajce porušile jedinice 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ u dužini od 1000 m, pa je saobraćaj bio obustavljen više od 15 dana.

⚔️ 25. 2. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, zbog teške situacije s ranjenicima, naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da obustavi odlazak svojih jedinica u srednju Bosnu, izvrši pritisak na neprijateljske snage u rejonu Jajce i obezbeđuje pravac prema s. Mliništima.

⚔️ 12. 6. 1943. Kod Karaule-gore u rejonu Komar-sedla, prelazeći komunikaciju Travnik - D. Vakuf, jedinice 5. udarne divizije NOVJ uništile četu pionirskog bataljona nemačke 373. legionarske divizije i odbile intervenciju delova izviđačkog i 3. bataljona 384. puka iste divizije iz Jajca i Travnika. Poginulo je 111, ranjeno 70 i zarobljeno 53 neprijateljska vojnika, a zaplenjeno 9 p. mitraljeza, 80 pušaka i automata.

⚔️ 16. 8. 1943. Treća krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, skoro bez otpora, zauzela D. Vakuf, gde je zarobila glavninu jednog eskadrona domobranskog 1. konjičkog puka. Ostatak eskadrona izvukao je ojačani 1. divizion istog puka, koji se iz Jajca vozom povlačio u Travnik, prihvatajući usputne posade.

⚔️ 17. 8. 1943. U Jajce ušao Janjski NOP odred 10. udarne divizije NOVJ, pošto se u toku noći iz njega povukao ojačani 1. divizion domobranskog 1. konjičkog puka.

⚔️ 27. 8. 1943. U Jajcu održan sastanak VŠ NOV i POJ sa Štabom 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i sekretarima biroa Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu, na kome je razmatrana vojno-politička situacija i odlučeno: da u sastav 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ ostanu 4. i 10. udarna divizija; da se brigade popune, te u njima bude 800 do 1000 boraca, a NOP odredi svedu na manje formacije; da Korpus uputi 1000 boraca za popunu 1. proleterske udarne divizije NOVJ, a Drvarski NOP odred 150 boraca za popunu 3. krajiške NOU brigade.

⚔️ 0. 9. 1943. Izdvajanjem iz OK KPJ za Jajce formiran Okružni komitet KPJ za okrug Glamoč-Kupres.

⚔️ 4. 9. 1943. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da područje Jajce - Mrkonjić Grad očisti od četnika.

⚔️ 15. 9. 1943. U Jajcu obnovljen rad Oficirske škole VŠ NOV i POJ. Tada je imala 141 slušaoca.

⚔️ 20. 9. 1943. U Jajcu, pri. Oficirskoj školi VŠ NOV i POJ, otpočeo prvi dvadesetodnevni viši kurs, za intendantske oficire. Pohađalo ga je 20 slušalaca.

⚔️ 21. 10. 1943. U Jajcu, na svečanosti povodom predaje diploma slušaocima kursa Oficirske škole NOVJ, kojoj su prisustvovali članovi VŠ NOV i POJ, delegati savezničke vojne misije akreditovane pri Vrhovnom štabu i predstavnici narodnooslobodilačkih masovnih organizacija, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao govor. Slušaocima su potom predali diplome, a prvoj trojici predali i automate s ugraviranom posvetom: da im je to dar od Vrhovnog komandanta.

⚔️ 29. 11. 1943. U Jajcu otpočelo Drugo zasedanje AVNOJ-a, kome su prisustvovali delegati iz svih krajeva Jugoslavije sem delegata iz Makedonije i Sandžaka koji nisu mogli stići. Na ovom istorijskom zasedanju, pošto je data politička ocena razvoja NOR-a, doneta je Deklaracija, a na osnovu nje niz vrlo važnih odluka ustavnog karaktera, opštejugoslovenskog značaja, kao što su: 1. - Da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organ vrhovne narodne vlasti za vreme NOR-a; 2. - Da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda; 3. - Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovensk.oj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću; 4. - Da se svi međunarodni ugovori i obaveze koje su u inostranstvu sklopile izbegličke -vlade- pregledaju u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenja, kao i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduće u inostranstvu eventualno sklopila izbeglička vlada; 5. - Odluka o zahvalnosti jedinicama NOV i POJ, kao i Vrhovnom štabu za izgradnju i organizaciju NOV i za uspešno rukovođenje operacijama; 6. - Da se u NOVJ uvede naziv -maršal Jugoslavije- (koji je tada dodeljen vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu); 7. - Da se odobri rad Izvršnog odbora AVNOJ-a između dva zasedanja; 8. - Da se potvrde sve odluke, naredbe i izjave koje je dotada objavio VŠ NOV i POJ; 9. - Da se obrazuju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. Zasedanje je potvrdilo odluke Osvobodilne fronte Slovenije i ZAVNOH-a: da se Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji priključe Slovenačko primorje, Istra, Rijeka, Zadar i ostali anektirani delovi. Na završetku zasedanja, 30. novembra u 5 časova, izdat je proglas narodima Jugoslavije.

⚔️ 0. 1. 1944. U Janju, od ljudstva komande mesta i omladine grada Jajca, formiran Jajački NOP odred.

⚔️ 9. 1. 1944. Nemački 92. motorizovani puk i delovi nemačke 1. brdske divizije zauzeli Jajce, odbacivši delove 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ na pl. Lisinu.

⚔️ 11. 1. 1944. Kod s. Melića (blizu Jajca) delovi 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, razbili bataljon nemačke 1. brdske divizije. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici proleterskih jedinica: 12 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 17. 1. 1944. Delovi 1. proleterske udarne brigade 1, proleterske udarne divizije NOVJ ušli u Jajce, koje su napustile nemačke jedinice.

⚔️ 21. 1. 1944. Jedinice 7. SS divizije -Princ Eugen- ušle u Jajce, koje je, pred nadmoćnijim snagama neprijatelja, napustila 1. proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 30. 1. 1944. Delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali na D, Vakuf koji su branile ustaško-domobranske jedinice. Napad nije uspeo zbog intervencije delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- koji su nadirali iz rejona Jajca. Neprijatelj je imao 12 mrtvih i 20 zarobljenih, a delovi 9. brigade 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 2. 1944. Na putu D. Vakuf - Jajce (kod s. Vijenca) 3. bataljon 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napao iz zasede neprijateljsku kolonu od oko 50 kamiona (s vojnicima) koja se kretala prema Jajcu i naneo joj gubitke od oko 30 mrtvih i 40 ranjenih.

⚔️ 3. 4. 1944. Iz Jajca delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- izvršili upad u Mrkonjić-Grad, ali su se istog dana povukli.

⚔️ 9. 4. 1944. Kod Magaljdola, posle oštre borbe, jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile pokušaj nemačkih jedinica (jačine 350 vojnika) da iz Jajca prodru prema Mrkonjić-Gradu. Poginulo je 30 nemačkih vojnika. Gubici 39. divizije: 1 ranjen borac.

⚔️ 22. 4. 1944. Motorizovani delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Jajca izvršili prodor u Mrkonjić-Grad, odbacivši 1. proletersku i 13. proletersku udarnu brigadu -Rade Končar-.

⚔️ 1. 5. 1944. CK KPJ uputio narodima Jugoslavije proglas u kome, pored ostalog, kaže: -U trogodišnjoj teškoj borbi protiv okupatora i njihovih pomagača, naša slavna Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije postala je snažan, nesalomiv vojni faktor, koji zadaje okupatoru sve teže udarce. Pobjede naše Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i jedinstvo narodnih masa u herojskoj borbi na život i smrt omogućili su našim narodima da njihovi prestavnici na Drugom zasedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije u Jajcu donesu istorijske odluke, kojima su za uvijek skinuli sa vlasti protivnarodne reakcionarne izdajničke Idike i obezbijedili narodnim masama Jugoslavije sva nacionalna i demokratska prava-. Zatim ih poziva da pojačaju svoje napore u borbi protiv okupatora i njegovih pomagača.

⚔️ 25. 5. 1944. Vazdušnim napadom na Drvar, nemačke, domobranske i četničke snage (ojačani 500. SS padobransko-lovački bataljon, ojačana pukovska grupa nemačke 373. legionarske divizije, pukovska grupa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemački 92. motorizovani puk ojačan domobranskim 1. pukom 2. lovačke brigade i nemačkim 54. brdskim izviđačkim odredom, nemački 105. izviđački SS odred sa ojačanim izviđačkim odredom nemačke 369. legionarske divizije, nemački 1. puk -Brandenburg- bez jednog bataljona, manje četničke snage upotrebljene na svim pravcima i oko 100 aviona za podršku jedinica) iz garnizona Bos. Krupa, Bihać, Srb, Knin, Livno, Jajce, Mrkonjić-Grad i Banja Luka otpočele drvarsku operaciju s ciljem da unište VŠ NOV i POJ, koji se nalazio u Drvaru, a zatim okruže i unište jedinice NOVJ u zapadnoj Bosni (1. proleterski udarni i 5. udarni korpus NOVJ i delove 8. korpusa NOVJ). Operacija je neuspešno završena sredinom, juna.

⚔️ 14. 6. 1944. Između Jajca i s. Jezera jedinice 10. udarne divizije 5, udarnog korpusa NOVJ vodile borbu protiv nemačkih i četničkih jedinica i nanele im gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih vojnika. Uništeno je 5 kamiona.

⚔️ 15. 7. 1944. Na putu Jajce - D. Vakuf delovi 10. udarne divizije NOVJ iz zasede napali kolonu nemačkog puka -Brandenburg- (3 kamiona s vojnicima i jedna oklopna kola) i naneli joj gubitke od oko 8 mrtvih i 12 ranjenih vojnika.

⚔️ 9. 9. 1944. Jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Jajce i G. Vakuf, koje su branili nemački vojnici, ustaše i domobrani.

⚔️ 20. 10. 1944. U Jajcu izabran ONO odbor za Jajce.

⚔️ 15. 11. 1944. U Jajcu, na sednici Predsedništva ZAVNOBIH-a, izabran Priveremeni odbor za preuzimanje i organizaciju zadruga i podnet referat o zadrugarstvu.

⚔️ 26. 11. 1944. U Jajcu održana okružna konferencija ratnih vojnih invalida iz okruga Jajce-Travnik.

⚔️ 0. 2. 1945. U Jajcu izašao prvi broj lista AFŽ-a Bosne i Hercegovine -Nova žena-.

⚔️ 25. 2. 1945. U Jajcu održana prva sindikalna konferencija radnika i nameštenika Bosanske krajine, na kojoj je izabran akcioni odbor od 10 članova i delegati za zemaljsku sindikalnu konferenciju radnika i nameštenika BiH.

Dokumenti

📜 Izvještaj vodnog oružničkog zapovjedništva u Jajcu od 16 avgusta 1941 god. o borbi protiv partizana u selu Gorici

📜 Izvještaj zapovjednnka oružničkog voda Jajce od 25 avgusta 1941 god. o diverzijama na pruzi Jajce-Travnik

📜 Izvještaj zapovjednika oružničkog voda Jajce od 29 avgusta 1941 god. o zauzimanju Šipova i Jezera od strane ustanika

📜 Nedjeljni izvještaj Štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 2 septembra 1941 god. Štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o situaciji oko Mrkonjić Grada, Jajca i Drvara

📜 Izveštaj Zapovjedništva Vojne krajine od 20. septembra 1941. zapovjedništvu Bosanskog divizijskog područja o zlodelima hercegovačkih ustaša u Jajcu i okolini i pokolju u pravoslavnoj crkvi u Jajcu

📜 Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 22 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za organizovanj partizanskih odreda i obavještenje o borbama oko Jajca i Mrkonjića Grada

📜 Izveštaj 3. oružničke pukovnije od 28. septembra 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o opštoj situaciji i stradanju Srba u Jajcu, Jasenovcu, Bravskom i Doboju

📜 Izveštaj Zapovjedništva Vojne krajine od 1. oktobra 1941. doglavniku-vojskovođi o izvršenom pokolju pravoslavnog življa u Jajcu i okolini

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za okrug Jajce od 20 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za BiH o partisko-političkom radu i četničkom rovarenju u Trećem krajiškom NOP odredu

📜 Pismo Lepe Perović od 28 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba za Bos. Krajinu o borbama protiv Italijana i domobrana kod Mrkonjić Grada i Jajca i o izdajničkom radu četnika

📜 Izveštaj sekretara biroa bataljona Budućnost Trećeg krajiškog NOP odreda od 1. maja 1942. Okružnom komitetu KPJ za Jajce i Štabu odreda o moralno-političkom stanju u bataljonu i o radu partijske organizacije

📜 Izvještaj sekretara Sreskog komiteta KPJ za srez Jajce od 19 maja 1942 god. Operativnom štabu za Bos. Krajinu o četničkom previranju u Trećem odredu

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 11 juna 1942 god. o borbama oko Jajca, Glamoča i Vareša

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 15 juna 1942 god. o borbama oko Jajca, Gacka i Vlasenice

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 20 juna 1942 god. o borbama oko Bos. Novog, Jajca, Stoca i Sarajeva

📜 Izvještaj oružničke postaje Jajce od 1 jula 1942 god. o borbama sa partizanima u blizini Jajca

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 1 jula 1942 god. o borbama protiv partizana oko Jajca, Kupresa i Sarajeva

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 4 jula 1942 god. o borbama oko Jajca, Konjica i Pazarića

📜 Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva Jajce o borbama protiv partizana na teritoriji Zapadne Bosne u vremenu od 15 jula do 1 avgusta 1942 godine

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Jajce od 22 jula 1942 god. o zauzimanju Prozora i Gornjeg Vakufa od strane partizana

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Jajce od 23 jula 1942 god. o napadu partizana na Prozor i Šćit

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Jajce od 29 jula 1942 god. o pokretima i akcijama partizana u Bosanskoj Krajini

📜 Izvještaj zapovjedništva Devete pješačke pukovnije o borbama oko Kupresa, Duvna, Bugojna, Mrkonjić Grada. Janja i Jajca za vrijeme od 1 do 31 jula 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 15 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Jajcu, Donjem Vakufu i Mrkonjić Gradu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da u sadejstvu sa Trećim krajiškim NOP odredom vezuje neprijateljske snage za Kupres i onesposobi komunikacije Jajce - Donji Vakuf

📜 Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva Jajce od 22 avgusta 1942 god. o borbama protiv partizana oko Bugojna, Kupresa, Donjeg Vakufa i Jajca

📜 Izvještaj vodnog oružničkog zapovjedništva Jajce od 28 avgusta 1942 god. o napadu partizana na Mrkonjić Grad

📜 Dvomjesečni izvještaj Velike župe Plfva i Rama u Jajcu o borbama oko Prozora, Gornjeg Vakufa, Bugojna i Livna do septembra 1942 godine

📜 Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva Jajce od 1 septembra 1942 god. povodom zauzeća Mrkonjić Grada od strane partizana

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o pojačanju Udarne grupe za napad na Jajce sa Četvrtom proleterskom brigadom i uputstvo o načinu upotrebe raspoloživih snaga

📜 Zapovest 718. pešadijske divizije od 28. septembra 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje borbenih grupa i prikupljanje za operaciju Jajce protiv partizanskih snaga

📜 Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 30 septembra 1942 god. o borbama u okolini Tuzle, Jajca i Travnika

📜 Izvještaj Oružničke postaje Turbe od 5 oktobra 1942 god. zapovjedniku Pete oružničke pukovnije o borbama sa partizanima na sektoru Jajce - Travnik

📜 Izveštaj 718. pešadijske divizije od 5. oktobra 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o situaciji u Jajcu posle zauzimanja od nemačkih jedinica

📜 Izvještaj Štaba 3. krajiškog odreda od 10. oktobra 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o neprijateljevim dejstvima na području Jajce – Donji Vakuf i o stanju u odredu

📜 Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 11. oktobra 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima u širem rejonu Banje Luke, zauzimanju Jajca i obezbjeđenju pravca Mrkonjić-Grad – Jajce

📜 Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva Jajce od 14 oktobra 1942 god. o zauzimanju Varcar Vakufa od strane partizana

📜 Izvještaj Druge bojne Petnaeste pješačke pukovnije o borbama oko Jajca i Plivskih Podova u vremenu od 14 oktobra do 10 novembra 1942 godine

📜 Zapovest 718. pešadijske divizije od 18. oktobra 1942. potčinjenim jedinicama za razbijanje partizanskih snaga u širem rejonu Jajca, s uputstvom za vođenje borbe

📜 Zapovijest štaba Prve proleterske divizije od novembra 1942 god. za napad na Jajce i okolna neprijateljska uporišta

📜 Naređenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 3 novembra 1942 god. štabovima Treće proleterske brigade i Trećeg krajiškog NOP odreda da izviđaju neprijatelja koji je otstupio na pravcu Jajce - Donji Vakuf

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 novembra 1942 god. Štabu Treće NOU divizije da sadejstvuje Prvoj proleterskoj diviziji u oslobođenju Jajca i stvaranju povoljnih uslova za prodor u centralnu Bosnu

📜 Izveštaj Borbene grupe Anaker 718. pešadijske divizije od 26. novembra 1942. o akciji izvlačenja posade iz Jajca koje su zauzele jedinice NOV i PO Jugoslavije

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 novembra 1942 god. komandantima Prve proleterske i Treće NOU divizije da dostavljaju detaljne operativne izveštaje i da organizuju odbranu Jajca i bržu evakuaciju plena i ranjenika

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 27 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Jajce i okolna neprijateljska uporišta

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 novembra 1942 god. Štabu Treće udarne divizije da organizuje odbranu Jajca aktivnim dejstvom ka Travniku i Donjem Vakufu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije da povuče Treću sandžačku proletersku brigadu iz rejona Jajca čim prispeju dva bataljona Treće divizije iz rejona Livna

📜 Zapovest 718. pešadijske divizije od 30. novembra 1942. potčinjenim grupama za operaciju Jajce III protiv jedinica NOV i POJ u Jajcu

📜 Izvještaj štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 1 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama na sektoru Jajce - Komar - Turbe i Donji Vakuf

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Jajce - Travnik

📜 Naređenje štaba Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade i štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za izvršenje protivnapada i obavještenje o situaciji na sektoru Dubrava - Jajce - Sokolina - Nadpolje

📜 Naređenje štaba Treće NOU divizije od 5 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade za raspored jedinica u vezi neprijateljskog prodora u Jajce i za prikupljanje pozadinskog ljudstva za operativne jedinice

📜 Obavještenje štaba Treće divizije od 5 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o zauzimanju Jajca od strane neprijatelja

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 5 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Turbe - Jajce i o prodoru neprijatelja u Jajce

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 decembra 1942 god. zameniku komandanta Desete (hercegovačke) NOU brigade za formiranje operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad

📜 Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 8 decembra 1942 god. štabu Treće NOU divizije o borbama na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad

📜 Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 decembra 1942 god. načelniku štaba korpusa o situaciji na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad

📜 Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 decembra 1942 god. Štabu Treće NOU divizije na taktičke greške i propuste u borbama za odbranu Jajca, i direktiva za ofanzivna dejstva na komunikacije na prostoru Travnik, Donji Vakuf, Ćosići

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 11 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga na sektoru Jajce - Turbe - Travnik

📜 Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 11 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prikupljanju četnika u blizini Mrkonjić Grada

📜 Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 13 decembra 1942 god. nggabu Treće NOU divizije o situaciji na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad i o moralno-političkom stanju u jedinicama

📜 Upozorenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 decembra 1942 god. Štabu operativnog sektora Mrkonjić Grad - Jajce na veću budnost jedinica i na preduzimanje oštrih mera protiv četničkih grupica i njihovih uporišta

📜 Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa na pravilan odnos prema naređenjima i uputstvima Vrhovnog štaba i na taktički značaj obezbeđenja pravca Jajce - Mrkonjić Grad

📜 Dnevno izvješće Trećeg domobranskog zbora za 27 decembar 1942 god. o borbama oko Travnika, Jajca, Rame i Sarajeva

📜 Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 28 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na Mrkonjić Grad i o stanju ishrane u jedinicama i na terenu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da smeni delove Treće NOU divizije i preuzme obezbeđenje pravca Jajce - Mrkonjić Grad

📜 Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini i rasporedu neprijateljskih jedinica u Jajcu, Donjem Vakufu i Travniku

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda o rušenju komunikacija Jajce - Mrkonjić Grad i Banja Luka - Sitnica i o načinu održavanja veze sa Sedmom krajiškom NOU brigadom

📜 Izvještaj Štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 4 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju neprijatelja u Jajcu i o upućivanju bataljona u sastav brigada

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih posada u Jajcu i Travniku i o rušenju pruge - Travnik - Vakuf

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 januara 1943 god. Štabu Pete divizije za rušenje komunikacija Banja Luka - Sitnica, Jajce - Mrkonjić Grad i Sanski Most - Ključ

📜 Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 12 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini i rasporedu neprijatelja u Jajcu i Bugojnu

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 17 januara 1943 god Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Jajca, Donje Dragotinje, Brezičana i o jačini neprijateljskih posada u Dubici, Kostajnici, Bosanskom Novom i Prijedoru

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 januara 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da glavninom snaga dejstvuje na prostoriji Bugojno, Gornji Vakuf, a pomoćnim snagama vrši pritisak na komunikaciju Jajce - Turbe - Travhik

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije za prikupljanje divizije na prostoriji Jajce, Donji Vakuf, Turbe

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 28 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Jajce - Donji Vakuf - Turbe

📜 Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade od 28 januara 1943 god.Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o brojnom stanju brigade, jačini neprijatelja u Jajcu i vojno-političkoj situaciji na terenu

📜 Dnevni izvještaj 718 njemačke pješadiske divizije od 30 januara 1943 god. o situaciji kod Teslića, Jajca, Travnika i Tuzle

📜 Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji na sektoru Jajce - Travnik na dan 16 februara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade Simo Solaja od 17 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pristizanju pojačanja neprijateljskim snagama u Jajcu i zauzeću Orahovice od strane neprijatelja

📜 Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o borbama protiv jedinica NOV oko Jajca i Donjeg Vakufa na dan 20 februara 1943 godine

📜 Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji na području Jajca, Bugojna i Ivan Sedla na dan 22 februara 1943 godine

📜 Dnevni izvještaj njemačke 718. pješadijske divizije o situaciji na području Jajca, Bugojna i Ivan-sedla na dan 22. veljače 1943. godine

📜 Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o borbama protiv jedinica NOV oko Jajca i u dolini Neretve na dan 23 februara 1943 godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Jajce o stanju na terenu u vremenu od 23 januara do 7 februara 1943 godine

📜 Izvještaj Oružničkog krila Jajce o stanju u Centralnoj Bosni u vremenu od 7 do 23 februara 1943 godine

📜 Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o prikupljanju neprijateljskih snaga na pravcu Mrkonjić Grad - Jajce - Donji Vakuf

📜 Dnevni izvještaj njemačke 718 divizije o situaciji u dolini Neretve, Jajca i Istočne Bosne na dan 24 februara 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 3 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nastupanju neprijatelja između Kulen Vakufa i Jajca i o situaciji na ostalim sektorima korpusa

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 5. marta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o dejstvima na prostoriji Mrkonjić-Grad – Jajce – Kupres u bici za Neretvu

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Jajce od 8 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV oko Gornjeg Vakufa i Mrkonjić Grada 

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 14. marta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o situaciji i zatvaranju pravaca Jajce – Donji Vakuf i Mrkonjić-Grad – Mlinište u bici za Neretvu i o formiranju 11. glamočke brigade

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije o preduzetim merama za popunu Treće krajiške NOU brigade i naređenje da dejstvuje zajedno s Desetom NOU divizijom na komunikaciji Jajce - Travnik - Bugojno

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. avgusta 1943. Štabu Desete NOU divizije da oslobodi Jajce i torkonjić-Grad i proširi svoja dejstva na sektor Kupres - Bugojno

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o zauzimanju Jajca i Donjeg Vakufa

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 26 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca Jajce - Travnik i Donji Vakuf - Travnik

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 2 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o mobilizaciji na sektoru Jajce - Donji Vakuf

📜 Naređenje načelinika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da očisti sektor Jajce - Mrkonjić-Grad od četnika

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 4 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji oko Travnika i upućivanju Prve brigade na komunikaciju Jajce - Donji Vakuf

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 18 novembra 1943 god. štabovima Prve i Treće proleterske brigade za aktivna dejstva i zatvaranje pravaca Turbe - Jajce i Turbe - D. Vakuf

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Bratstvo i jedinstvo u ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Ustanak u NDH Borbe za Livno 1942. Mrkonjić Grad Bosansko Grahovo Saradnja četnika sa okupatorom Drugo zasedanje AVNOJ-a Josip Broz Tito Narodno oslobodilački odbori Genocid u NDH Ustaški zločini 1941. 39. krajiška divizija NOVJ Knin Drvar Avijacija u oslobodilačkom ratu Prozor Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu AVNOJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bitka na Neretvi 10. krajiška divizija NOVJ Drvarska brigada 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Žene u ratu 718. pešadijska divizija Narodni heroji Jugoslavije Prijedor Operacija Dinara Donji Vakuf Gornji Vakuf 1. proleterski korpus NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Doboj Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe za Jajce 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Četnici u drugom svetskom ratu Travnik Ključ Banja Luka Mlinište Ranjenici u ratu Omladina u ratu Partizanska taktika Operacija Weiss Vrhovni štab NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Pljevlja Centralni komitet KPJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bitka za Kupres 1942. Italija u drugom svetskom ratu 3. udarna divizija NOVJ Kupres Bugojno Teslić Ivan Ribar 3. krajiška proleterska udarna brigada 3. krajiški partizanski odred Glamoč Kazalište narodnog oslobođenja SKOJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Livno 1. proleterska divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu