Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

3. krajiška proleterska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 45 hronoloških zapisa, 136 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1942. U s. Kamenici (kod Drvara), od delova 5. krajiškog NOP odreda, formirana 3. krajiška NOU brigada.

⚔️ 2. 9. 1942. Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, u cilju prikrivanja priprema za napad na Jajce, ojačana 3. krajiška NOU brigada preko r. Une upala u Cazinsku krajinu, gde je posle dvodnevnih borbi zauzela Cazin i 14 okolnih sela. U borbi je ranjeno 70, a poginulo preko 100 domobrana, ustaša i milicionera. Ta diverzija je izazvala angažovanje jakih delova ustaške Ličke brigade, domobranske 1. brdske divizije i po jednog nemačkog oklopnog i inžinjerijskog bataljona ali -u prazno-.

⚔️ 18. 9. 1942. Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu, 1. i 2. krajiškom i 2. proleterskom NOU brigadom i delovima 3. sandžačke i 4. crnogorske NOU brigade i 6. krajiškog NOP odreda, otpočeo protivudar (na Manjači) na nemačku pukovsku borbenu grupu -Vedel-. Prodorom 3. krajiške NOU brigade od Ključa prema Bronzanom Majdanu borbena grupa -Vedel- se povukla na prilaze Banje Luke kod s. Han-Kola.

⚔️ 14. 10. 1942. Po naređenju Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu rasformiran 6. krajiški NOP odred. Njegov bataljon -Zdravko Čelar- ušao je u 3. krajišku NOU brigadu, a od ostala dva bataljona formirana je Krajiška polubrigada.

⚔️ 1. 11. 1942. Naredbom Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita formirana 1. proleterska udarna divizija NOVJ sastava: 1. proleterska NOU, 3. proleterska (sandžačka) NOU i 3. krajiška NOU brigada.

⚔️ 2. 11. 1942. Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

⚔️ 26. 11. 1942. Posle dvodnevnih borbi 1. proleterska i 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije, NOVJ, 1, dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ i delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli Jajce. Nemačka motorizovana borbena grupa -Anaker- (jedan i po bataljon), intervencijom iz D, Vakufa, omogućila je izvlačenje manjeg dola posade. Za veliko junaštvo i primerno ispunjavanje postavljenih zadataka, VŠ NOV i POJ pohvalio je 1. dalmatinsku NOU brigadu. U borbi je pored ostalih poginuo pomoćnik političkog komesara čete u 3. krajiškom NOP odredu Stipo Đerek, narodni heroj.

⚔️ 15. 12. 1942. Prva proleterska udarna divizija NOVJ (bez 3. krajiške NOU brigade) u četvorodnevnim borbama protiv delova četničkog odreda -Borje-, ojačanih manjim nemačkim jedinicama, oslobodila sela u rejonu Prnjavor - Kotor-Varoš - Banja Luka i odbacila ih u s. Čelinac i s. Klašnice (kod Banje Luke).

⚔️ 26. 12. 1942. Kod s. Pribinića 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ sprečila ispad iz Teslica tri bataljona četničkog Borjanskog odreda i pet domobranskih četa i nanela im osetne gubitke.

⚔️ 28. 12. 1942. Treća krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ zauzela s. Gusti Teslić (kod Teslića), razbila četu domobrana i uništila oklopni voz.

⚔️ 2. 1. 1943. Teslić zauzeli 3. krajiška udarna i tri bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ posle trinaestočasovne borbe protiv domobranskog 4. pešadijskog puka, zarobivši 1.200 domobrana i 38 oficira i zaplenivši: 4 haubice, 19 topova, 12 minobacača i 500 mina, 12 mitraljeza, 102 p. mitraljeza, 70 automata, nekoliko hiljada granata, oko 1.500 pušaka, 2 vagona puščanih metaka, svu komoru s kolima i oko 15 vagona životnih namirnica, veliku količinu sanitetskog materijala, 8 lokomotiva, 40 vagona i drugu opremu. Jedinice NOVJ su imale 1 mrtvog i 10 ranjenih.

⚔️ 14. 1. 1943. Jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale Teslić, a delovi 1. proleterske NOU brigade napali Tešanj i s. Jelah. Sutradan su zauzeti Tešanj i s. Jelah, ali napad na Teslić nije uspeo zbog jakog otpora i zbog dolaska dva oklopna voza iz Doboja. Jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ su imale 8 mrtvih i 24 ranjena. Zarobile su 150 domobrana, 1 podoficira i 3 oficira, a zaplenile 10 p. mitraljeza. 1 minobacač sa 42 mine, 60 pušaka, 4 automata i drugu ratnu opremu.

⚔️ 17. 1. 1943. U Tesliću jedinice 3. krajiške udarne i dva bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ ponovo napali dva domobranska bataljona, delove Teslićkog dobrovoljačkog bataljona i oko 300 nemačkih vojnika, ali su se sledećeg dana, posle desetočasovne borbe, povukli zbog dolaska jakih nemačkih snaga iz Doboja. Zarobljeno je 106 domobrana.

⚔️ 20. 1. 1943. Na linijama s. Gomjenica - s. Vlajići - s. Gusti i s. G. Teslić - s. Rankovići - s. Osivica (kod Teslića) 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle jednodnevne žestoke borbe, odbila napad 4, bataljona domobranskog 8. puka, ojačanog nemačkim snagama iz Teslića. Ubijeno je 10 i ranjeno oko 20 neprijateljskih vojnika, dok je brigada imala 4 ranjena.

⚔️ 23. 1. 1943. U rejonu s. Čečave i s. Pribinića (kod Teslića) jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ posle sedmočasovne borbe odbile napad nemačkih delova, ustaša i domobrana iz Teslića, nanevši im gubitke od preko 100 mrtvih. Brigada je imala 3 mrtva i 24 ranjena. Zaplenjeno je: 35 tovarnih konja sa ratnom opremom, 1 minobacač sa 36 rnina, 1 p. mitraljez. 1 automat i 10 pušaka.

⚔️ 27. 1. 1943. Kod s. Pribinića 3. bataljon 3. krajiške NOU brigade odbio napad nemačkih delova i prinudio ih da se vrate u Teslić. Neprijatelj je imao 23 mrtva i oko 50 ranjenih. Zaplenjeno je 5 mitraljeza, 15 pušaka, 18 sanduka municije i dosta druge ratne opreme.

⚔️ 28. 1. 1943. U rejonu s. Markočevića i s. Buletića (kod Teslića) 4. bataljon 3. krajiške NOU brigade posle petočasovne borbe odbio napad nemačkih i ustaških delova iz s. Teslića Gustog i s. Vlajića. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i ranjenih, a bataljon 2 ranjena.

⚔️ 28. 1. 1943. Kod s. Gračanice, s. Žarkovine i s. Osivice 3. bataljon 3. krajiške NOU brigade napao iz zasede i razbio dve nemačke i ustaške kolone iz Teslića, prinudivši ih da se povuku u polazni garnizon. Neprijatelj je imao preko 75 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 13. 2. 1943. Kod s. Hapstića, s. G. Odžaka, s. D. Ričice i s. Draževa Dola (blizu Bugojna) ustaške i domobranske snage iz Bugojna (jačine oko 1000 vojnika) napale delove 1. proleterske udarne i 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ Posle devetočasovne borbe jedinice NOVJ su sprečile prodor neprijateljskih snaga u pravcu G. Vakufa i odbacile ih u Bugojno.

⚔️ 17. 2. 1943. Prozor zauzele jedinice 3. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 3. krajiške NOU brigade, pošto su posle dvodnevne ogorčene borbe slomile otpor 3. bataljona 259. pešadijskog puka italijanske divizije -Murđe-, čete tenkova i artiljerijskih i minobacačkih jedinica. Poginulo je 220, ranjeno mnogo više i zarobljeno 280 italijanskih vojnika, dok je 3. udarna divizija NOVJ imala 117 ranjenih i 23 mrtva, među kojima je bio i komandir baterije 10. hercegovačke NOU brigade Dušan Pajić-Dašić. narodni heroj. Zaplenjeno: 4 haubice, 2 protivtenkovska topa, 4 minobacača, 12 mitraljeza, 25 p. mitraljeza, 500 pušaka, 5 tenkova, 1 traktor, 10 kamiona, 2 motocikla, 2 radio-stanice, 3 vagona municije za haubice, 1000 granata za topove, 300 sanduka puščane municije, 250 sanduka mina za minobacače, 50 sanduka ručnih bombi, 8 vagona brašna i drugih životnih namirnica.

⚔️ 22. 2. 1943. Borbena grupa -Fogl- zauzela G. Vakuf posle dvodnevnih borbi protiv 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ i 8. brigade 7. divizije NOVJ u rejonu s. Lužana, s. Bojske, s. Planinice, s. Tihomišlja i s. Bistrice. Poginula su 22 neprijateljska vojnika i ranjeno ih je 5, dok su jedinice NOVJ imale 6 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 24. 2. 1943. U rejonu G. Vakufa jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ, 1, dalmatinske udarne brigade 3. udarne divizije i 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbile napad nemačke borbene grupe -Fogl- i prinudile je na povlačenje u G. Vakuf.

⚔️ 25. 2. 1943. Kod Karamustafića mosta (na putu G. Vakuf - Prozor) 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ odbila napad delova nemačke borbene grupe -Fogl- iz G. Vakufa i prinudila ih na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 1. 3. 1943. U rejonu Kobile, Crnog vrha, s. Voljevca i s. Seferovića (kod G. Vakufa) jedinice nemačke 717. pešadijske divizije ojačane grupom -Fogl- nastupajući prema Prozoru napale 3. krajišku NOU brigadu, 7. brigadu 7. divizije NOVJ i 1. dalmatinsku NOU brigadu, te posle upornih borbi odbacile ih prema Vilića gumnu i Makljenu.

⚔️ 2. 3. 1943. Kod Vilića gumna (bizu G. Vakufa), u ogorčenoj borbi prsa u prsa, 4. proleterska (crnogorska) NOU brigada, uz sadejstvo delova 3. krajiške NOU brigade, razbila jedinice 737. puka nemačke 717. pešadijske divizije, ojačane tenkovima, i odbacila ih sa Vilića gumna, Karaulice i Kobile. Ovim je neprijatelju onemogućeno da upadne u rejon bolnica (s. Jaklići, s. Rumboci, s. Ripci, s. Šćit itd.). U toku devetočasovne borbe neprijatelj je imao 51 mrtvog, 83 ranjena, 21 nestalog i 31 smrznutog, a jedinice NOVJ 40 ranjenih i 30 mrtvih, među kojima su bili: borac 2. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Blažo Martinović, narodni heroj, bombaš i puškomitraljezac 2. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Jovo Zvicer, narodni heroj, komandir 3. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Dušan Strugar, narodni heroj, i komandir 2. voda 3. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Simo Barović, narodni heroj. Zaplenjeno je: 2. mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 2 automata, veliki broj pušaka, minobacačke i puščane municije.

⚔️ 3. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade (a naročito njen 2. bataljon) i jedinice 3. krajiške NOU brigade za pokazani heroizam u borbi prethodnog dana protiv nemačkih jedinica na Vilića gumnu.

⚔️ 5. 3. 1943. Kod s. Planinice i s. Pernica (blizu G. Vakufa) 4. bataljon 3. krajiške NOU brigade odbio napad delova nemačke 717. pešadijske divizije sa pravca Bugojna, nanevši im gubitke od oko 40 mrtvih i ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 15. 3. 1943. Prebacivanjem zaštitnice na levu obalu r. Neretve (3. proleterska (sandžačka) udarna, 3. dalmatinska udarna i 3. krajiška NOU brigada), Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ završila prelaz preko r. Neretve, pošto je prethodno prebacila sve ranjenike, uništila motorizacija, teška oruđa i tenkove i porušila mostove kod Jablanice i Ostrošca.

⚔️ 8. 4. 1943. Kod s. Ustikoline (blizu Foče) 1. proleterska udarna brigada 1, proleterske udarne divizije NOVJ forsirala r. Drinu. Sutradan je i 3. krajiška NOU brigada prešla reku. Divizija je zatim, u dvodnevnim borbama, razbila dva bataljona italijanske divizije -Taurinenze- i dve brigade četničkog Drinskog korpusa i obrazovala mostobran na liniji Foča - s. Orahovo - Kapak (k. 1203) Gradina. U borbi (na Krčinom brdu) poginuli su politički komesar čete Spasoje Dragović i komandir voda Milija Rašović, narodni heroji, oba iz 1. proleterske NOU brigade. Vrhovni komandant NOV i POJ je za hrabrost i čvrstinu u boju pohvalio X. proletersku NOU brigadu.

⚔️ 11. 4. 1943. Prodirući s mostobrana kod s. Ustikoline (blizu Foče) 1. proleterska udarna i 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ prisilile na povlačenje sa Golog vrha (k. 1309) i, u gonjenju, kod s. Ifsara razbile dva ojačana bataljona italijanske divizije -Taurinenze-, zaplenivši 6 topova [Topovi su upotrebljeni za formiranje artiljerijskog diviziona 1. proleterske udarne divizije NOVJ.], 9 minobacača, 14 mitraljeza, 200 pušaka i gotovo svu komoru.

⚔️ 12. 4. 1943. U Čajniče ušla 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, pošto su se delovi italijanske divizije -Taurinenze- povukli iz mesta posle poraza kod s. Ifsara.

⚔️ 22. 4. 1943. U s. Kruševu (kod Pljevalja) 2. bataljon 3. krajiške NOU brigade u sadejstvu sa 3. proleterskom (sandžačkom) udarnom brigadom 1. proleterske udarne divizije NOVJ razbio italijanske i četničke snage.

⚔️ 18. 5. 1943. Nemačka pukovska borbena grupa -Remold- (99, brdski lovački puk, ojačan divizionom artiljerije i četom pionira) 1. brdske divizije napala 3. krajišku udarnu brigadu 1. proleterske udarne divizije NOVJ zapadno od linije s. Šahovići-Mojkovac.

⚔️ 28. 5. 1943. Kod s. Uzlupa glavnina 3. krajiške i 6. istočnobosanske NOU brigade prebacila se na levu obalu r. Tare, pa je 3. krajiška brigada organizovala odbranu u donjem toku reke, a 6. istočnobosanska produžila pokret prema Vučevu.

⚔️ 11. 6. 1943. Kod s. Govze 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ napala i u petočasovnoj borbi razbila borbenu grupu -Hene- 369. legionarske divizije i odbacila glavninu u s. Jeleč, dok se veliki broj raspršio po šumi. Zaplenjena su 2 minobacača 105 mm, 2 mitraljeza i 4 laka minobacača.

⚔️ 18. 6. 1943. U rejonu s. Bara i s. Čemernice (na putu Sarajevo-Goražde) 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ razbila nemačku borbenu grupu -Kuhtner- (Kuchtner) 369. legionarske divizije i druge manje nemačke delove, a na ž. st. Renovica zarobila četu domobranskog 9. pešadijskog puka.

⚔️ 25. 6. 1943. Treća krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ savladala manje delove ustaške 1. brigade i zauzela Srebrenicu i Bratunac.

⚔️ 0. 7. 1943. Kod Sokolca, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo zamenik komandanta bataljona u 3. krajiškoj udarnoj brigadi 1. proleterske udarne divizije NOVJ Nikola Vojvodić Vojvoda, narodni heroj.

⚔️ 17. 7. 1943. Treća krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ porušila prugu Sarajevo-Višegrad na 9 mesta i uništila ž. stanice Sjetlina, Podgrab, Renovica i 3 mosta. Uz pomoć oklopnog voza održala se samo posada ž. st. Prača.

⚔️ 31. 7. 1943. Na maršu iz istočne u srednju Bosnu, 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ posle kraće borbe rasterala žandarme i mesnu četu milicije i zauzela Trnovo (kod Sarajeva).

⚔️ 16. 8. 1943. Treća krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, skoro bez otpora, zauzela D. Vakuf, gde je zarobila glavninu jednog eskadrona domobranskog 1. konjičkog puka. Ostatak eskadrona izvukao je ojačani 1. divizion istog puka, koji se iz Jajca vozom povlačio u Travnik, prihvatajući usputne posade.

⚔️ 19. 8. 1943. Iz garnizona Turbe (kod Travnika) prebegli na stranu NOVJ i priključili se 3. krajiškoj udaroj brigadi 1. proleterske udarne divizije NOVJ 3 oficira, 6 podoficira i 45 domobrana 1. diviziona domobranskog 1. konjičkog puka, dok se glavnina ovog diviziona pokolebala i povukla u Travnik.

⚔️ 22. 8. 1943. Treća krajiška udarna brigada 1, proleterske udarne divizije NOVJ i 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ uništle ojačani bataljon ustaške 5. brigade i zauzele Bugojno. Poslednji otpor iz nekoliko utvrđenih kuća savladan je pred veče 25. avgusta. Istovremeno su delovi 1. proleterske i 5. i 10. udarne divizije vršili obezbeđenje napada od Travnika, Prozora i Kupresa.

⚔️ 27. 8. 1943. U Jajcu održan sastanak VŠ NOV i POJ sa Štabom 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i sekretarima biroa Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu, na kome je razmatrana vojno-politička situacija i odlučeno: da u sastav 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ ostanu 4. i 10. udarna divizija; da se brigade popune, te u njima bude 800 do 1000 boraca, a NOP odredi svedu na manje formacije; da Korpus uputi 1000 boraca za popunu 1. proleterske udarne divizije NOVJ, a Drvarski NOP odred 150 boraca za popunu 3. krajiške NOU brigade.

⚔️ 12. 9. 1943. Po odluci VŠ NOV i POJ 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ dobila naziv proleterska.

Dokumenti

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 20 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Treće krajiške NOU brigade i Šestog krajiškog NOP odreda i neprijateljskim snagama u Bosanskom Grahovu

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 21 avgusta 1942 god. štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za raspored jedinica prilikom napada na Mrkonjić Grad i obavještenje o formiranju Šestog krajiškog NOP odreda i Druge i Treće krajiške brigade

📜 Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 25 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o formiranju i o načinu snabdijevanja brigade

📜 Naredba Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 27 avgusta 1942 god. štabu Petog krajiškog odreda za formiranje dva udarna bataljona za Treću krajišku brigadu

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 31 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Treće krajiške brigade i prijedlog kako da se pomogne slavonskim partizanima za vrijeme neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 4 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu na Spahiće, Jezero, Srbljane, Brkiće, Cazin i Ostrožac 1 o brojnom stanju i naoružanju brigade

📜 Uputstvo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 septembra 1942 god. štabu Treće krajiške NOU brigade za dostavljanje izvještaja i statističkih pregleda

📜 Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 23 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bos. Krajinu o čišćenju neprijateljskih uporišta u Pounju

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Treće krajiške NOU brigade na dan 23 septembra 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 2 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Sanicu i borbama na putu između Grčke Gradine i Bunareva

📜 Dopis komandanta Prve i Treće krajiške NOU brigade od 4 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije u vezi s naređenjem Operativnog štaba za Bosansku Krajinu o rasporedu jedinica

📜 Sedmodnevni izvještaj obavještajnog oficira Treće krajiške NOU brigade Štabu brigade o situaciji na terenu i kod neprijatelja za period od 1 do 7 oktobra 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade od 7 oktobra 1942 god. Štabu brigade o akciji na neprijateljska uporišta na komunikaciji između Ramića i Peći

📜 Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 9 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu u horbama na Ključu i drugim neprijateljskim uporištima

📜 Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 13 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama sa neprijateljem u selu Pećima

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade od 13 oktobra 1942 godine

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Treće krajiške NOU brigade na dan 15 oktobra 1942 godine

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 oktobra 1942 god. štabovima Prve proleterske i Treće krajiške NOU brigade, Grupi brigada Mrkonjić Grad i Krajiškoj polubrigadi za čišćenje prostorije Sitnica, Čađavica, Ponor

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 17 oktobra 1942 god. štabovima Prve proleterske i Treće krajiške NOU brigade, Operativnom štabu Grupe brigada. Krajiškoj polubrigadi i bataljonu Soko za odustajanje od namjeravanog napada na Sitnicu

📜 Kritički osvrt Operativnog štaba NOP i DV za Bqsansku Krajinu na rad i organizaciju veze u štabovima i jedinicama upućen 23 oktobra 1942 god. štabu Treće krajiške NOU brigade

📜 Naredba štaba Treće krajiške NOU brigade od 28 oktobra 1942 god. štabovima bataljona i Četi pratećih oruđa o reorganizaciji brigade i novom rasporedu komandnog kadra

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 oktobra 1942 god. zamjeniku komandanta Operativnog štaba za pomieranje Treće krajiške NOU brigade u blizinu Bihaća

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Čete pratećih oruđa Treće krajiške NOU brigade na dan 29 oktobra 1942 godine

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 novembra 1942 god. Operativnom štabu o uličnim borbama Prve i Treće krajiške brigade u Bihaću

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOV i PO za Bosansku Krajinu da uputi Štabu Prve proleterske divizije poznavaoce vojno-političkih prilika u centralnoj Bosni i Treću krajišku NOU brigadu u formaciski sastav Prve divizije

📜 Naređenje štaba Treće krajiške NOU brigade od 7 novembra 1942 god. štabovima bataljona za izvršenje priprema u vezi uključenja brigade u sastav Prve proleterske divizije

📜 Naređenje 1. proleterske divizije NOVJ od 10. novembra 1942. štabovima 1. i 2. proleterske i 3. krajiške brigade za obrazovanje radnih vodova i organizaciju snajperskih, sanitetskih i analfabetskih kurseva

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOV i PO za Bosansku Krajinu da dodeli artiljeriska oruđa Trećoj krajiškoj NOU brigadi i Štabu Prve operativne zone NOV i PO Hrvatske

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 novembra 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade štabu brigade o borbama i političkom radu u vremenu od 15 do 30 novembra 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije od 22 novembra 1942 god. Štabu divizije o rezultatu borbe kod Sitnice

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 30 novembra 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade Štabu brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 14 januara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće krajiške brigade protiv Nijemaca, ustaša i domobrana na sektoru Teslića

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije Štabu brigade o vojnim akcijama u vremenu od 15 do 31 januara 1943 godine

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva Prvog bataljona Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije na dan 31 januara 1943 godine

📜 Statistički pregled naoružanja Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije na dan 31 januara 1943 godine

📜 Pregled naoružanja Četvrtog bataljona Treće krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije na dan 31 januara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog bataljona Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije Štabu brigade o akcijama i vojno-političkom radu od 16 do 31 januara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona od 1 februara 1943 god. Štabu Treće krajiške NOU brigade o napadu na Teslić i brojnom stanju ljudstva i naoružanja

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o vojnom i političkom radu u vremenu od 1 do 13 februara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 16 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju pojačanja Treće krajiške NOU brigade za napad na Prozor

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica Treće krajiške i Osme hrvatske brigade Sedme NOU divizije

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 februara 1943 god. Štabu Treće krajiške NOU brigade za učešće u protivnapadu na nemačku borbenu grupu Fogl u rejonu Gornjeg Vakufa

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 februara 1943 god. Štabu Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije da ostane na svojim položajima do daljeg naređenja

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 21 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće krajiške i Osme banijske brigade kod Bugojna

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 21 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Osme banijske i Treće krajiške brigade kod sela Lužana, Bojska i Planinice i o rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 22 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu neprijatelja na položaje Osme banijske i Treće krajiške brigade kod sela Kuti, Uzričja i Paloča

📜 Obavještenje Štaba Treće krajiške NOU brigade od 22 februara 1943 god. Štabu Trećeg bataljona Osme banijske brigade o borbi Drugog i Trećeg bataljona kod sela Bistrice i o načinu održavanja veze između jedinica

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. veljače 1943. Štabu Treće krajiške NOU brigade za učešće u proti vnapadu na njemačku borbenu grupu Vogl u rejonu Gornjeg Vakufa

📜 Izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade od 23 februara 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Gornjeg Vakufa

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 februara 1943 god. Štabu Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije za Otsudnu odbranu svojih položaja na pravcu Gornji Vakuf - Prozor

📜 Izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade od 25 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod sela Zdrimce i o utrošku municije i gubicima u proteklim borbama

📜 Izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade od 25 februara 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba o rasporedu, naoružanju i situaciji na sektoru brigade

📜 Izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade od 26 februara 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o odbijanju napada neprijateljskih tenkova i pješadije sa pravca Gornji Vakuf

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 februara 1943 god. Štabu Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije za smenjivanje Osme brigade Sedme NOU divizije na položajima Kobila - Oglavak

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 15 do 28 februara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog bataljona Treće krajiške NOU brigade Štabu brigade o izvedenim akcijama i političkom radu u vremenu od 16 do 28 februara 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama na teritoriji Centralne Bosne u vremenu od 15 do 31 januara 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o uspostavljanju veze sa Trećom krajiškom NOU brigadom i zaposjedanju novih položaja

📜 Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Treće krajiške NOU brigade štabu brigade o izvedenim akcijama i radu u vremenu od 1 do 14 marta 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade štabu brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 15 februara do 1 marta 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 15 marta 1943 god.

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 15 marta 1943 godine

📜 Izvještaj politodjela Treće krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije od 20 marta 1943 god. Centralnom komitetu komunističke partije Jugoslavije o stanju i radu partiske organizacije u brigadi

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da Treću krajišku NOU brigadu ostavi u opštoj zaštitnici, a Treću (sandžačku) proletersku brigadu uputi za Kalinovik

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 marta 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije da smeni Treću krajišku NOU brigadu i preuzme ulogu opšte zaštitnice Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 marta 1943 god. Štabu Treće krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije da preda zaštitničke položaje Osmoj hrvatskoj NOU brigadi i po izvršenoj smeni odmaršuje u sastav svoje divizije

📜 Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade štabu Prve proleterske divizije o borbama od 15 do 28 februara 1943 godine

📜 Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 29 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za razbijanje četnika na prostoriji Ustikolina-Slatina i obavještenje o upućivanju jedinica Sedme i Treće krajiške NOU brigade prema Drini

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 15 do 31 marta 1943 godine

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 31 marta 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Drugog bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 31 marta 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama i pokretima u vremenu od 15 do 31 marta 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Četvrtog bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama i radu za vrijeme od 15 do 31 marta 1943 godine

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Treće krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije od 4 aprila 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju u partiskoj organizaciji Brigade

📜 Obavještelje štaba Prve proleterske divizije od 11 aprila 1943 god. štabu Prve brigade o borbama Treće krajiške NOU brigade na Golom Vrhu

📜 Pregled brojnog stanja konja Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 aprila 1943 godine

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 aprila 1943 godine

📜 Pregled brojnog stanja oružja i municije Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 aprila 1943 godine

📜 Pregled brojnog stanja oružja i municije Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 aprila 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade štabu Prve proleterske divizije o vojnim akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 15 aprila 1943 godine

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 15 aprila 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj štaba Prvog bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 30 aprila 1943 godine

📜 Obavještenje štaba Prve proleterske divizije od 16 aprila 1943 god. štabovima brigada o situaciji na sektoru Druge proleterske divizije i naređenje Trećoj krajiškoj NOU brigadi za sadejstvo Drugoj diviziji

📜 Petnaestodnevni izvještaj štaba Četvrtog bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama i radu u bataljonu od 16 do 30 aprila 1943 godine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da obavesti Treću proletersku (sandžačku) i Treću krajišku NOU brigadu Prve proleterske divizije o pravcima njihova dejstva

📜 Petnaestodnevni izvještaj štaba Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 14 do 28 aprila 1943 godine

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 30 aprila 1943 godine

📜 Pregled brojnog stanja oružja i municije Prvog bataljona Treće krajiške brigade na dan 30 aprila 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj štaba Drugog bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 31 marta do 14 aprila 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Prvog bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 14 maja 1943 godine

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 maja 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Trećeg bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 14 maja 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Četvrtog bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 14 maja 1943 godine

📜 Pregled naoružanja Četvrtog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 maja 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade Štabu Prve proleterske divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 14 maja 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 15 aprila do 1 maja 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade od 2 maja 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 30 aprila 1943 godine

📜 Brojno stanje ljudstva Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 15 maja 1943 godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Kupres Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Weiss Borbe u Crnoj Gori 1943. Prozor 10. krajiška divizija NOVJ Mrkonjić Grad 1. krajiška udarna brigada 8. banijska udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Gornji Vakuf Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sanitet u ratu Goražde 3. krajiški partizanski odred 1. proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ranjenici u ratu 369. legionarska divizija (vražja) Glavna operativna grupa NOVJ Doboj Borbe za Jajce 1942. Teslić Bihać 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Bolnice u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito 3. srpska udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Banja Luka Desant na Drvar Arso Jovanović 1. alpska divizija Taurinense Cazin Srebrenica Koča Popović Jajce Bugojno Operacija Schwarz Politički komesari u NOR-u Opismenjavanje naroda u ratu 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Slavko Rodić 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Bihaćka operacija 7. krajiška udarna brigada 717. pešadijska divizija 6. krajiški (zmijanjski) partizanski odred Donji Vakuf 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Mojkovac Bitka na Neretvi Borbe u Srbiji 1944. 3. udarna divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Ključ Napad NOVJ na Bugojno 1943. Vrhovni štab NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hrvatskoj 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Travnik Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Sokolac 7. banijska divizija NOVJ Bitka za Prozor 1943. Slunj Četnici u drugom svetskom ratu Foča Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hercegovini 1943. 1. proleterska divizija NOVJ