Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Koča Popović

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 57 dokumenata i 14 fotografija.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1. rujna 1942. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predjelu Livno—Duvno—Aržano—Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno—Duvno

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predelu Livno - Duvno - Aržano - Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno - Duvno

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Pavlu Iliću da preuzmu komandu nad snagama određenim za napad na Bosansko Grahovo

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16. rujna 1942. Koči Popoviću i Pavlu Ilicu da preuzmu komandu nad snagama određenim za napad na Bosansko Grahovo

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od januara 1943 god. komandantu Prve brigade o borbama Treće brigade istočno od Teslića

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Centralne Bosne

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na četnike na prostoriji Prnjavor - Kotor Varoš

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade o prodoru neprijatelja u Teslić

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika i domobrana kod Teslića

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o ponovnom foftniranju Četvrtog krajiškog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za raspored jedinica poslije oslobođenja Teslića

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi prilikom oslobođenja Teslića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za odbranu Teslića i za čišćenje okolnog terena od četnika

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Druge brigade za dostavljanje izvještaja o situaciji kod Teslića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Treće brigade za protivnapad na neprijatelja u blizini Teslića

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama s Nijemcima kod Teslića i s četnicima oko Prnjavora i Celinca

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 januara 1943 god. Štabu Treće brigade o povlačenju Nijemaca ka Banja Luci i o potrebi čišćenja terena od četnika

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Teslić i borbama protiv Nijemaca, ustaša i četnika na sektoru Banja Luka - Prnjavor

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na teritoriji Centralne Bosne za vrijeme od 1 do 9 januara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o domobranskim oficirima koji su zarobljeni prilikom oslobođenja Teslića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za pripremu napada na Teslić i dostavljanje izvještaja o rezultatu akcije na Tešanj

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za upućivanje slušalaca na vojni kurs pri Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na Teslić, Tešanj, Jelah i na prugu Derventa - Maglaj

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 januara 1943 god. komandantu Prve proleterske divizije o otpočinjanju Četvrte neprijateljske ofanzive

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 12 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o oslobođenju Imotskog od strane jedinica Druge proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 februara 1943 god. štabovima brigada za napad na neprijateljske dijelove koji su izvršili ispad iz Bugojna

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 15 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu jedinica

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 februara 1943 god. štabovima brigada za napad na željezničke stanice na pruzi Sarajevo-Mostar i zatvaranje pravca Bugojno- Gornji Vakuf

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 16 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju pojačanja Treće krajiške NOU brigade za napad na Prozor

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica Treće krajiške i Osme hrvatske brigade Sedme NOU divizije

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 20 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o rasporedu i smještaju štaba divizije i Sandžačke brigade i naređenje za dostavljanje izvještaja o situaciji na sektoru Sedlo-Konjic

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 20 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade o oslobođenju Prozora i naređenje za zatvaranje pravca od Sarajeva prema Ivan Sedlu

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 21 februara 1943 god. štabovima brigada za posjedanje novih položaja i vršenje napada na neprijateljske dijelove na komunikaciji Sarajevo-Konjic

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 22 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru Nijemaca i ustaša na Ivan Sedlo

📜 Direktiva Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. štabovima brigada za slučaj prinudnog povlačenja jedinica sa sektora Konjic

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. o brojnom stanju neprijateljskih posada u Bugojnu, Kupresu, Turbetu, Konjicu, Ostrošcu, Pazariću i ostalim uporištima na pruzi Sarajevo - Mostar

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 februara 1943 god. Štabu Prve brigade za vršenje pritiska na neprijatelja na komunikaciji Raštelica-Konjic u vezi napada jedinica Treće NOU divizije na Konjic

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 27 februara 1943 god. štabovima brigada o rasporedu jedinica Treće NOU divizije poslije neuspjelog napada na Konjic

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 27 februara 1943 god. štabovima brigada za prebacivanje na novu prostoriju u vezi sa povlačenjem jedinica Treće NOU divizije sa područja Konjica

📜 Pismo komandanta Prve proleterske divizije od 7 marta 1943 god pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru divizije

📜 Pismo komandanta Prve proleterske divizije od 7. ožujka 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Divizije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 zameniku načelnika Vrhovnog štaba da komandant Prve proleterske divizije uputi brdske topove radi podrške napada na fočanski utvrđeni rejon

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 24 aprila 1943 god. štabu Prve brigade o situaciji na terenu i mjerama koje treba preduzeti

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o razbijanju neprijateljskih snaga na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 16 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu neprijatelja na liniji Brodarevo - Ribarevina

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 17 maja 1943 god štabovima Prve proleterske i Treće krajiške brigade da budu u stalnom kontaktu sa neprijateljem i da ga po mogućnosti zbace sa Mojkovca preko Tare

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da Koča Popović dođe u Vrhovni štab koji će 5 juna biti na Suhoj Gori

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 10 juna 1943 god. načelniku Štaba o situaciji na komunikaciji Foča - Kalinovik i zadatak za pokret pozadinskih jedinica

📜 Obaveštenj|e pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije o upućivanju Sedme krajiške NOU brigade za sadejstvo Prvoj proleterskoj brigadi pri razbijanju neprijatelja na komunikaciji Foča - Kalinovik u rejonu sela Jeleča

📜 Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije da će Sedmu krajišku NOU brigadu angažovati na pravcu Rataj - Ocrkavlje - Poljice

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije i svom načelniku Štaba o pristizanju Sedme krajiške, Petnaeste majevičke i Šeste istočnobosanske brigade na pravac proboja i upoznavanje sa naređenjem Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije

📜 Obavještenje delegata Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavie od 12 juna 1943 god. komandantu Prve proleterske divizije o situaciji na području Jeleča

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba o situaciji na sektoru Rataj - Miljevina i pravcu kretanja glavnine Divizije

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba o organizaciji prebacivanja preko komunikacije Foča - Kalinovik i prihvatanja jedinica Druge proleterske divizije

📜 Zajedničko naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i komandanta Prve proleterske divizije od 25 juna 1943 štabovima Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu u sadejstvu sa Prvom proleterskom divizijom

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 10 avgusta 1943 god. komandantu Prve proleterske divizije o izvedenoj akciji na četnike u Jošavci

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. jula 1944. Štabu Baze NOVJ da uspostavi radio-vezu sa svim glavnim štabovima i štabovima 5. i 8. korpusa i da saopšti Koči Popoviću da direktnom radio-vezom prenosi Vrhovnom štabu izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka za Konjic 1943. Brodarevo Ljubo Vučković Vlasenica Bitka za Prozor 1943. Operacija Dinara Josip Broz Tito Livno Borbe u Dalmaciji 1942. Banja Luka Pavle Ilić Gornji Vakuf Saradnja četnika sa NDH Borbe u Dalmaciji 1943. Randolph Churchill Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. 3. krajiška proleterska udarna brigada Vera Zogović Foča 7. krajiška udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Borbe za Livno 1942. Prnjavor Diverzije u oslobodilačkom ratu Kupres Arso Jovanović Danilo Lekić Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Vicko Krstulović Teslić Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. USAOJ Edvard Kardelj Operacija Schwarz Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Operacija Weiss 2. vojvođanska udarna brigada Zarobljenici u ratu Sreten Žujović Konjic Bosansko Grahovo SSSR i Jugoslavija Italija u drugom svetskom ratu Maglaj Vladimir Bakarić Napad NOVJ na Bugojno 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Rudolf Primorac Velimir Terzić Glavni štab Srbije Bitka na Neretvi Mojkovac Borbe u Crnoj Gori 1943. 8. banijska udarna brigada Rodoljub Čolaković Ivo Lola Ribar 2. proleterska divizija NOVJ Mijalko Todorović Plavi Moma Marković Sarajevo Završne operacije u Jugoslaviji Bugojno Drvar 1. proleterska udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Vaso Jovanović Borbe u Hrvatskoj 1942. Kalinovik Prozor Tešanj Avijacija u oslobodilačkom ratu