Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Koča Popović

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 57 dokumenata i 14 fotografija.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1. rujna 1942. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predjelu Livno—Duvno—Aržano—Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno—Duvno

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predelu Livno - Duvno - Aržano - Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno - Duvno

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Pavlu Iliću da preuzmu komandu nad snagama određenim za napad na Bosansko Grahovo

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16. rujna 1942. Koči Popoviću i Pavlu Ilicu da preuzmu komandu nad snagama određenim za napad na Bosansko Grahovo

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od januara 1943 god. komandantu Prve brigade o borbama Treće brigade istočno od Teslića

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Centralne Bosne

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na četnike na prostoriji Prnjavor - Kotor Varoš

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade o prodoru neprijatelja u Teslić

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika i domobrana kod Teslića

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o ponovnom foftniranju Četvrtog krajiškog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za raspored jedinica poslije oslobođenja Teslića

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi prilikom oslobođenja Teslića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za odbranu Teslića i za čišćenje okolnog terena od četnika

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Druge brigade za dostavljanje izvještaja o situaciji kod Teslića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Treće brigade za protivnapad na neprijatelja u blizini Teslića

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama s Nijemcima kod Teslića i s četnicima oko Prnjavora i Celinca

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 januara 1943 god. Štabu Treće brigade o povlačenju Nijemaca ka Banja Luci i o potrebi čišćenja terena od četnika

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Teslić i borbama protiv Nijemaca, ustaša i četnika na sektoru Banja Luka - Prnjavor

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na teritoriji Centralne Bosne za vrijeme od 1 do 9 januara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o domobranskim oficirima koji su zarobljeni prilikom oslobođenja Teslića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za pripremu napada na Teslić i dostavljanje izvještaja o rezultatu akcije na Tešanj

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za upućivanje slušalaca na vojni kurs pri Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na Teslić, Tešanj, Jelah i na prugu Derventa - Maglaj

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 januara 1943 god. komandantu Prve proleterske divizije o otpočinjanju Četvrte neprijateljske ofanzive

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 12 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o oslobođenju Imotskog od strane jedinica Druge proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 februara 1943 god. štabovima brigada za napad na neprijateljske dijelove koji su izvršili ispad iz Bugojna

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 15 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu jedinica

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 februara 1943 god. štabovima brigada za napad na željezničke stanice na pruzi Sarajevo-Mostar i zatvaranje pravca Bugojno- Gornji Vakuf

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 16 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju pojačanja Treće krajiške NOU brigade za napad na Prozor

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica Treće krajiške i Osme hrvatske brigade Sedme NOU divizije

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 20 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o rasporedu i smještaju štaba divizije i Sandžačke brigade i naređenje za dostavljanje izvještaja o situaciji na sektoru Sedlo-Konjic

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 20 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade o oslobođenju Prozora i naređenje za zatvaranje pravca od Sarajeva prema Ivan Sedlu

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 21 februara 1943 god. štabovima brigada za posjedanje novih položaja i vršenje napada na neprijateljske dijelove na komunikaciji Sarajevo-Konjic

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 22 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru Nijemaca i ustaša na Ivan Sedlo

📜 Direktiva Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. štabovima brigada za slučaj prinudnog povlačenja jedinica sa sektora Konjic

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. o brojnom stanju neprijateljskih posada u Bugojnu, Kupresu, Turbetu, Konjicu, Ostrošcu, Pazariću i ostalim uporištima na pruzi Sarajevo - Mostar

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 februara 1943 god. Štabu Prve brigade za vršenje pritiska na neprijatelja na komunikaciji Raštelica-Konjic u vezi napada jedinica Treće NOU divizije na Konjic

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 27 februara 1943 god. štabovima brigada o rasporedu jedinica Treće NOU divizije poslije neuspjelog napada na Konjic

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 27 februara 1943 god. štabovima brigada za prebacivanje na novu prostoriju u vezi sa povlačenjem jedinica Treće NOU divizije sa područja Konjica

📜 Pismo komandanta Prve proleterske divizije od 7 marta 1943 god pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru divizije

📜 Pismo komandanta Prve proleterske divizije od 7. ožujka 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Divizije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 zameniku načelnika Vrhovnog štaba da komandant Prve proleterske divizije uputi brdske topove radi podrške napada na fočanski utvrđeni rejon

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 24 aprila 1943 god. štabu Prve brigade o situaciji na terenu i mjerama koje treba preduzeti

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o razbijanju neprijateljskih snaga na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 16 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu neprijatelja na liniji Brodarevo - Ribarevina

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 17 maja 1943 god štabovima Prve proleterske i Treće krajiške brigade da budu u stalnom kontaktu sa neprijateljem i da ga po mogućnosti zbace sa Mojkovca preko Tare

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da Koča Popović dođe u Vrhovni štab koji će 5 juna biti na Suhoj Gori

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 10 juna 1943 god. načelniku Štaba o situaciji na komunikaciji Foča - Kalinovik i zadatak za pokret pozadinskih jedinica

📜 Obaveštenj|e pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije o upućivanju Sedme krajiške NOU brigade za sadejstvo Prvoj proleterskoj brigadi pri razbijanju neprijatelja na komunikaciji Foča - Kalinovik u rejonu sela Jeleča

📜 Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije da će Sedmu krajišku NOU brigadu angažovati na pravcu Rataj - Ocrkavlje - Poljice

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije i svom načelniku Štaba o pristizanju Sedme krajiške, Petnaeste majevičke i Šeste istočnobosanske brigade na pravac proboja i upoznavanje sa naređenjem Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije

📜 Obavještenje delegata Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavie od 12 juna 1943 god. komandantu Prve proleterske divizije o situaciji na području Jeleča

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba o situaciji na sektoru Rataj - Miljevina i pravcu kretanja glavnine Divizije

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba o organizaciji prebacivanja preko komunikacije Foča - Kalinovik i prihvatanja jedinica Druge proleterske divizije

📜 Zajedničko naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i komandanta Prve proleterske divizije od 25 juna 1943 štabovima Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu u sadejstvu sa Prvom proleterskom divizijom

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 10 avgusta 1943 god. komandantu Prve proleterske divizije o izvedenoj akciji na četnike u Jošavci

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. jula 1944. Štabu Baze NOVJ da uspostavi radio-vezu sa svim glavnim štabovima i štabovima 5. i 8. korpusa i da saopšti Koči Popoviću da direktnom radio-vezom prenosi Vrhovnom štabu izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije

Fotografije

Povezane odrednice

Tešanj Zarobljenici u ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Saradnja četnika sa NDH Moma Marković Sreten Žujović Vicko Krstulović Četnici u drugom svetskom ratu 3. krajiška proleterska udarna brigada Randolph Churchill Diverzije u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Bugojno 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Vrhovni štab NOVJ Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Operacija Weiss Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ivo Lola Ribar Maglaj Vladimir Bakarić Borbe u Srbiji 1944. Gornji Vakuf 2. vojvođanska udarna brigada Brodarevo Bitka za Prozor 1943. Foča Bitka za Konjic 1943. Vera Zogović Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Rudolf Primorac Bugojno Mojkovac Operacija Dinara 1. proleterska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Dalmaciji 1943. SSSR i Jugoslavija Prozor Konjic 1. proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1942. Teslić Edvard Kardelj Sarajevo Bosansko Grahovo Pavle Ilić Glavni štab Srbije Ljubo Vučković Vlasenica Livno Arso Jovanović 7. krajiška udarna brigada Borbe za Livno 1942. USAOJ Mijalko Todorović Plavi Borbe u Hrvatskoj 1945. Operacija Schwarz Prnjavor Kalinovik Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. proleterska divizija NOVJ Rodoljub Čolaković Bitka na Neretvi Drvar Vaso Jovanović Banja Luka Danilo Lekić Velimir Terzić Završne operacije u Jugoslaviji 8. banijska udarna brigada Kupres