Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Dalmaciji 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 1526 dokumenata i 32 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 1. 1943. U oslobođenom Livnu, u jeku neprijateljske ofanzive otpočela dvodnevna skupština predstavnika NOP-a i NO odbora iz Dalmacije, na kojoj je izabran Pokrajinski NO odbor za Dalmaciju.

⚔️ 4. 2. 1943. Komandant tzv. nacionalnih trupa Crne Gore, Sandžaka i Boke izdao saopštenje o toku i rezultatima okupatorsko-kvislinške ofanzive na teritoriji Bosne i Dalmacije, pozivajući -po šumama zavedene i prevarene- da se predaju nacionalnim vlastima radi suđenja, jer će inače biti -bez milosti u najskorije vreme uništeni-.

⚔️ 8. 2. 1943. U Beogradu održali konferenciju vrhovni zapoveđnik Jugoistoka general-pukovnik Aleksandar Ler i komandant Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- general Mario Roboti, na kojoj su razmatrali zajedničke mere za dovršenje operacije -Vajs-1-. Odlučeno je da italijanske snage produže napad u cilju zauzimanja G. Lapca i izbijanja u rejon Kulen-Vakufa, gde će se spojiti sa delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, i da delom snaga, preko pl. Plješevice, izbiju na put Bihać - s. Zavalje - D. Lapac.

⚔️ 11. 2. 1943. U Livnu završena sednica PK KPH za Dalmaciju na kojoj je reorganizovan PK (kooptirano 6 novih članova), izvršen raspored kadrova za 9. diviziju NOVJ, i formiran Štab grupe NOP odreda za Dalmaciju, koji je dobio zadatak da rukovodi partizanskim odredima posle formiranja 9. divizije.

⚔️ 13. 2. 1943. U Imotskom, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3. udarne 4. i 5. dalmatinske brigade formirana 9. divizija NOVJ, te prestao da postoji Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 24. 2. 1943. CK KPJ uputio pismo politodelu 1. dalmatinske NOU brigade u kojem ukazuje na zadatke u pogledu vojničkog i političkog učvršćenja jedinice koji se nameću dolaskom 500 novih boraca iz južne Dalmacije.

⚔️ 0. 3. 1943. Na Biokovu, po naređenju Štaba grupe NOP odreda Dalmacije, formiran Blokovski NOP odred.

⚔️ 0. 3. 1943. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda Dalmacije formiran Splitski NOP odred.

⚔️ 0. 3. 1943. Odlukom PK KPH za Dalmaciju, umesto OK KPH za severnođalmatlnsko područje oformljeni OK KPH za Šibenik i OK KPH za Zadar.

⚔️ 1. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 9. diviziji NOVJ da napusti Imotski i Posušje i da se prebaci preko s. Rakitnog, Dugog polja i s. Sovica ka pl. Čvrsnici i osigura operacije Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u dolini r. Rame i r. Neretve.

⚔️ 0. 4. 1943. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Dalmaciju formiran Cetinski NOP odred.

⚔️ 0. 4. 1943. U severnoj Dalmaciji, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formiran Severnodalmatinski NOP odred.

⚔️ 11. 5. 1943. Vrhovna komanda italijanske vojske naredila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- da 6. armijski korpus delom snaga sadejstvuje sa italijanskim trupama u Crnoj Gori protiv jedinica NOVJ, prvenstveno u cilju obezbeđenja puta Podgorica (sada: Titograd) - Nikšić - Bileća. Posle nekoliko dana upućena su tri bataljona sa artiljerijom da preuzmu zadatke divizije -Ferara-, koja je upućena u borbu protiv Glavne operativne grupe u bici na Sutjesri.

⚔️ 13. 6. 1943. U Otočcu i na Plitvičkim jezerima otpočelo dvodnevno Prvo zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a). Izabran je Izvršni odbor i donete su odluke o daljoj oslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj. U rezoluciji ZAVNOH-a je istaknuto da treba sve rodoljubive i demokratske snage okupiti u jedinstveni NOF, pojačati borbu za oslobođenje Istre, Zadra, Rijeke, jadranskih ostrva, anektiranog dela Dalmacije, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Međumurja i onemogućiti ponovno uspostavljanje protivnarodnog režima.

⚔️ 29. 7. 1943. Kod s. Uništa (blizu Knina) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale četničku kolonu, jačine oko 1.500 četnika, s kojom su iz Knina išli za Bosansku krajinu -četnički komandant Bosne, Like i Dalmacije- i komandant Dinarske četničke divizije radi uspostavljanja veze sa četničkim komandantima u Krajini i dogovora o zajedničkim operacijama protiv partizana. Četnici su imali 46 mrtvih, veći broj ranjenih i 23 zarobljena, a jedinice NOVJ 5 ranjenih. Plen: veća količina oružja i municije, divizijska arhiva, 307.000 kuna i dosta drugog ratnog materijala.

⚔️ 0. 8. 1943. U Dalmaciji, po naređenju VŠ NOV i POJ, obnovljen Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 3. 8. 1943. U rejonu s. Ugljane i s. Biorine (kod Sinja), po naređenju Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije, formirana Grupa udarnih bataljona Dalmacije, jačine 4 bataljona.

⚔️ 8. 8. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Operativni štab za Dalmaciju. Tada je prestao da radi Štab grupe NOP odreda Dalmacije.

⚔️ 29. 8. 1943. Iz rejona Bihaća i Kulen-Vakufa nemačka 114. lovačka divizija otpočela prodor preko Like u severnu Dalmaciju u cilju zaposedanja ove teritorije, jer se očekivala kapitulacija Italije. Neprijatelj je odbacio 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala ove pravce i iduće noći zauzeo D. Lapac.

⚔️ 0. 9. 1943. U severnoj Dalmaciji, po naređenju Štaba Kninskog sektora, formirana Druga grupa severnodalmatinskih partizanskih bataljona, jačine 4 bataljona.

⚔️ 8. 9. 1943. Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

⚔️ 19. 9. 1943. U Splitu formirana Obalska komanda (za srednju Dalmaciju), potčinjena Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske. (Ona je 29. septembra preformirana u Komandu flote naoružanih brodova, koja je dejstvovaia do 24. oktobra, kada je otpočeo rad Štaba mornarice NOVJ.)

⚔️ 20. 9. 1943. ZAVNOH doneo odluku o poništenju svih ugovora bivših velikosrpskih vlada i ustaške vlade Pavelića, kojima su pojedini krajevi naše zemlje predani tuđinima. Istovremeno je proglašeno priključenje Istre, Rijeke, Zadra i anektiranog dela Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Dalmacije sa ostrvima matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje demokratskoj Jugoslaviji.

⚔️ 0. 10. 1943. U Crnoj Gori izvršena smena nemačkih jedinica: 118. lovačka divizija upućena u Dalmaciju, a na njeno mesto dovedena iz Nemačke, preko Albanije, 181. pešadijska divizija.

⚔️ 7. 10. 1943. VŠ NOV i POJ izdao naredbu da se u Dalmaciji formiraju 19, 20. i 26. divizija i 8. korpus NOVJ i rasformiraju Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske i štab Kninskog sektora.

⚔️ 12. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 4. dalmatinsku (splitsku) brigadu 9. divizije NOVJ koja se istakla u borbama za odbranu Splita.

⚔️ 18. 10. 1943. VŠ NOV i POJ izdao naredbu o formiranju Štaba Mornarice NOVJ (koji je formiran 24. oktobra).

⚔️ 6. 11. 1943. VŠ NOV i POJ uputio jugoslovenskoj delegaciji pri komandi savezničkih snaga u Bariju uputstvo o dostavljanju najpotrebnije materijalne pomoći Štabu Jugoslovenske ratne mornarice.

⚔️ 18. 11. 1943. Na o. Braču otpočelo Prvo oblasno savetovanje AFŽ-a za Dalmaciju, čijem je dvodnevnom radu prisustvovalo 114 delegatkinja.

⚔️ 20. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio generala Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Srednji istok, da će jedinice NOV i POJ uskoro pristupiti širim operacijama radi oslobođenja jednog dela jadranske obale, kako bi omogućile da ih saveznici brže snabdevaju. U tom cilju on je tražio podršku i sadejstvo savezničke avijacije, mornarice i tenkova.

⚔️ 0. 12. 1943. U Aleksandriji, pod rukovodstvom britanskog generala Vilsona, održan sastanak Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, kome su prisustvovali maršal vazduhoplovstva V. Britanije Daglas i admiral Vilis. Zaključeno je da se NOVJ pomogne školovanjem letačkog i tehničkog osoblja, opremom vazduhoplovnih eskadrila, obukom i kompletiranjem tenkovske brigade; da se Mornarici NOVJ stavi na raspolaganje nekoliko lakih ratnih jedinica i da joj se dodeli artiljerija.

⚔️ 4. 12. 1943. U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

⚔️ 14. 12. 1943. Na o. Braču otpočela Prva oblasna konferencija USAOH-a za Dalmaciju, na kojoj su, u trodnevnom radu, izneti rezultati NOB-a i date smernice budućeg rada. Izabran je Oblasni odbor USAOH-a.

⚔️ 18. 12. 1943. U gradu Hvaru otpočela dvodnevna konferencija kojoj je prisustvovao 41 umetnik, književnik i publicista Dalmacije. Konferencija je izdala proglas u kome, ukazujući na izdajnički rad izbegličke londonske vlade, osuđuje one umetnike i javne radnike koji su se stavili u službu okupatora i njihovih slugu i poziva umetnike sa neoslobođene teritorije da što pre stupe u redove NOVJ.

⚔️ 22. 12. 1943. Kod o. Silbe britanski torpedni čamci (MTB 298 i 276) napali nemačku krstaricu -Niobe- (bivšu -Dalmaciju-) koja se, na putu za Pulu, 19. decembra nasukala na jugozapadni deo ostrva. Brod su dva torpeda teško oštetila, a trećim je torpedom potopljen remorker -Parenco-, vezan uz bok -Niobe-.

Dokumenti

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3. srpnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o borbi partizana protiv crnih košulja kod Vodica

📜 Izvještaj predstavnika Vrhovne komande jugoslavenske vojske za istočnu Bosnu i Hercegovinu Dobrosava Jevđevića od kraja siječnja 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 16. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Trebnje, Saborski, Vojnovac i Gospić

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 18. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadima jedinica NOV i POJ u zonama Višnja Gora, Lička Jesenica, Gračac i Vodice

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o početnim dejstvima podređenih jedinica u operaciji Vajs

📜 Izveštaji pukovnika Grinjola od 21. i 22. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o putu u Dubrovnik i Split u vezi angažovanja četničkih oružanih formacija iz Crne Gore i Hercegovine u operacijama protiv NOV i POJ

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o dejstvima potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o operacijama potčinjenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Odreda Ratne mornarice krajem siječnja 1943. Komandi Biokovskog područja o formiranju Odreda

📜 Obavještajni izvještaj iz Splita krajem siječnja 1943. Štabu Četvrte operativne zone o posjeti Bastianinija Splitu i njegovoj izjavi o predstojećoj ofenzivi

📜 Izvještaj općinskog NOO-a Stari Grad o radu u toku siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj općinskog NOO-a Bogomolje o radu NOO odbora Bogomolje, Selca, Sućuraj i Gdinj u toku siječnja 1943. godine

📜 Letak Narodnooslobodilačkog odbora Splita iz siječnja 1943. roditeljima splitskih učenika s pozivom da ne šalju djecu u talijanske škole

📜 Izvještaj Srpskog Nacionalnog komiteta u Splitu iz siječnja 1943. Draži Mihailoviću o razgovorima vođenim između predstavnika HSS-a i Srba u Splitu

📜 Deklaracija predstavnika jugonacionalista Hrvata iz Splita od siječnja 1943. Draži Mihailoviću u vezi osnivanja Jugoslavenskog revolucionarnog pokreta

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1 januara 1943 god. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak S. Eufemia

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 1. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama ustaša protiv partizana kod Posušja

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na crne košulje na putu Kaštel Stari - Lunići

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1. siječnja 1943. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak S. Eufemija

📜 Izvještaj Obavještajnog centra Četvrte operativne zone od 1. Siječnja 1943. o boravku četničkog vojvode Jevđevića na Korčuli

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 1. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na miliciju sela Sičane

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 2. siječnja 1943. Prefektu Zadra o situaciji na području Šibenika

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 2. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o zločinima fašista u Kaštel Starom

📜 Izvještaj šefa radionice za izradu i opravku oružja od 2. siječnja 1943. Dragi Gizdiću o radu u radionici

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 2. siječnja 1943. poglavniku NDH o dolasku hercegovačkih četnika u Knin i Gračac i suradnji s njima

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju četiri motorna jedrenjaka kod Igrana

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o najnovijim događajima

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju četiri motorna jedrenjaka kod Igrana

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o najnovijim događajima

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 3. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o komunističkoj organizaciji na području otoka Zlarina i okolice

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o rušenju pruge Novo Mesto - Ljubljana i Ogulin - Gospić i zarobljavanju motornih jedrenjaka kod Igrana

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 3. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu talijanske vojske na Drvenik i Igrane i počinjenim zločinima

📜 Izvještaj Štaba Biokovskog bataljona Vid Mihaljević od 3. siječnja 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o zapljeni talijanskih brodova sa hranom

📜 Izvještaj Turka od 3. siječnja 1943. Kotarskom komitetu KPH Šibenik o stanju partijsko-političkih organizacija u mjestima: Krapanj, Jadrtovac, Vrpolje, Donje Polje, Zaborići, Danilo, Slivno, Konjevrate, Lozovac i Bilice

📜 Oglas Vojne komande otoka Hvara od 3. siječnja 1943. u povodu poduzetih odmazdi u Dolu, Sv. Ana, Vrbanju i Vrboskoj

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 3. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Kupres

📜 Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama protiv jedinica NOV u Bosni 3 i 4 januara 1943 godine

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 4 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na motorni jedrenjak S. Spiridione

📜 Izvještaj Prefekta u Splitu od 4. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na talijansku kasarnu u Blatu na Korčuli

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 4. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na motorni jedrenjak S. Spiridone

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 4. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Šmarje, V. Lašče i Gračac - Lovinac, kod Krašića i Vrbovskog

📜 Izvod iz izvještaja Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 4. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o nekim akcijama podređenih jedinica izvršenim krajem prosinca 1942. i početkom siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj Treće čete Biokovskog bataljona od 4. siječnja 1943. o zapljeni brodova sa teretom

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akciji partizana u Grabovcu

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o zločinima Talijana na Hvaru

📜 Telegram Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5 januara 1943 god. potčinjenim komandama za preduzimanje represivnih akcija zbog napada na talijanske brodove

📜 Brzojav Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5. siječnja 1943. potčinjenim komandama za poduzimanje represivnih akcija zbog napada na talijanske brodove

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 5. siječnja 1943. Župskog redarstvenoj oblasti Dubrovnik o zajedničkoj akciji Talijana, ustaša i domobrana protiv partizana na Pelješcu

📜 Potsjetnik pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6 siječnja 1943 god. o stanju jedinica određenih za Četvrtu ofanzivu

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6 siječnja 1943 god. o pripremama podređenih jedinica za operaciju Weiss

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o bombardovanju Podgore i okolnih mjesta

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti brodova

📜 Pismo Štaba Treće dalmatinske NOU brigade od 6. siječnja 1943. Sektorskom rukovodstvu za srednju Dalmaciju u vezi povlačenja Drugog bataljona s tog Sektora

📜 Dopis Štaba Četvrte operativne zone od 6. siječnja 1943. Obavještajnom odsjeku sjeverne Dalmacije za uspostavljanje veze s odbjeglim talijanskim mornarima

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o bombardiranju Podgore i okolnih mjesta

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti brodova

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6. januara 1943. Vrhovnoj komandi o najnovijim događajima

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice

📜 Prijedlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice

📜 Predlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 januara 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija Weiss

📜 Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 januara. 1943 god. o situaciji u Zapadnoj Bosni i o saradnji četnika i Nijemaca

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 7 siječnja 1943 god. Stpbu Treće divizije NOV i PO Jugoslavije o potrebi za vojno-političkim kadrovima za novoformirane jedinice i ustanove na području Dalmacije

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 7. siječnja 1943. Štabu Treće narodnooslobodilačke udarne divizije NOV i PO Jugoslavije o potrebi za vojno-političkim kadrovima za novoformirane jedinice I ustanove na području Dalmacije

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 7. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o upadu partizana u menzu talijanskih mornara na Korčuli

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 7. januara 1943. o borbama u zoni Brod i Trebnje i napadu jedinica NOV na domobransku posadu u Saborskom

📜 Zapisnik sa sastanka partijske jedinice Prominsko-bukovičke čete Sjevernodalmatinskog bataljona održanog 7. siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH u Zagrebu od 7. siječnja 1943. glavnom stožeru domobranstva o prepadu partizana na Orebić

📜 Saopštenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 8 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na ustaškodomobransku posadu u Tesliću

📜 Napomene Operativnog odjeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 8 siječnja 1943 god. povodom sastanka između generala Roatte i generala Lütersa u Zagrebu u vezi s Četvrtom neprijateljskom ofanzivom

📜 Prijedlog Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 8. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije za proglašenje Srime i Zablaća vojnom zonom

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 8. siječnja 1943. Štabu Četvrte dalmatinske NOU brigade o formiranju postaja Ratne mornarice

📜 Izvještaj karabinjerske čete u Trogiru od 8. siječnja 1943. o sukobu karabinjera i vojnika s partizanima na Šolti

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 8. siječnja 1943. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. siječnja 1943. poglavniku NDH o situaciji na području Knina poslije dolaska hercegovačkih četnika

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. siječnja 1943. poglavniku NDH o dolasku profesora Šegote iz Splita u Knin radi četničke propagande po srpskim selima

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mor-naricu) od 8 januara 1943 god. Štabu Četvrte dalmatinske NOU brigade o formiranju postaja Ratne mornarice

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 9. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o izvršenim hapšenjima u Kaprijama i Žirju

📜 Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9. siječnja 1943. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3. do 9. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Pelješcu i Kninu

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za upućivanje mornaričkog osoblja Sekciji za ratnu mornaricu

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande Dalmacije od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadima partizanskih jedinica na talijanske plovne objekte i uređaje i o poduzetim protivmjerama u toku prosinca 1942. godine

📜 Izvod iz obavještajnog izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na Korčuli i Pelješcu

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu partizana na vlak kod Mravinaca i rušenju ceste Vodice - Čista Mala

📜 Izveštaj Vojnopomorske komande Dalmacije od 10. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o napadima partizanskih jedinica na italijanske plovne objekte i uređaje i o preduzetim protivmerama u toku decembra 1942. godine

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 januara 1943 god. o načinu vođenja operacija Weiss

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 januara 1943 god. za organizovanje koncentracionih logora

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 11 siječnja 1943 god. o nesporazumu sa načelnikom Štaba Petog armijskog korpusa u vezi s pripremama za Četvrtu neprijateljsku ofanzivu

📜 Izvještaj komandanta Sektora Bosansko Grahovo od 11. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na Sektoru i o brojnom stanju i rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba Dinarskog bataljona od 11. siječnja 1943. Političkom komesaru Četvrte operativne zone o političkom radu u Bataljonu

📜 Plan operacija četničkih i talijanskih jedinica od 11. siječnja 1943. za čišćenje Podinarske oblasti od partizana

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 januara 1943 god. o postignutom sporazumu za vođenje operacija Weiss

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 januara 1943 god. o učešću četnika Draže Mihailovića u operacijama Weiss

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 12 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na brodove Airone i Lilibeo

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 12. januara 1943. o učešću četnika u operacijama »Weiss«

📜 Izvješataj Prefekta u Splitu od 12. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na vlak kod Splita

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 12. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na brodove Airone i Lilibeo

📜 Uputstva Guvernera Dalmacije od 12. siječnja 1943. prefektima Zadra, Splita i Kotora o sprovođenju propagande među stanovništvom

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. siječnja 1943. o akciji čišćenja rajona Bristivica

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Pelješac 6. italijanski armijski korpus Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 118. lovačka divizija 20. dalmatinska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 26. dalmatinska divizija NOVJ Italijanski zločini u Jugoslaviji Nikšić 114. lovačka divizija 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Operacija Jesenji pljusak Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 15. brdski armijski korpus Borbe u Hrvatskoj 1943. Komunistička partija Hrvatske Četnici u drugom svetskom ratu Zadar Omiš Glavni štab Hrvatske Hvar 2. oklopna armija Borbe u Hercegovini 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Vis Livno Italija u drugom svetskom ratu Prozor Borbe u Dalmaciji 1944. 3. dalmatinska udarna brigada 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Gornji Vakuf Sinj Šibenik Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Borbe u Crnoj Gori 1943. 2. proleterska divizija NOVJ Bitka na Neretvi Borbe na Jadranu 1943. Brač Split Imotski Vodice Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1944. Operacija Delfin 3. udarna divizija NOVJ Korčula Operacija Landsturm Centralni komitet KPJ Borbe na Jadranu 1944. Kapitulacija Italije Borbe u Sloveniji 1943. 8. dalmatinski korpus NOVJ Josip Broz Tito Makarska Borbe u Lici 1943. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Istri 1943. Operacija Schwarz Dubrovnik Operacija Weiss 1. prekomorska brigada 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Knin Mornarica NOVJ 18. italijanski armijski korpus 9. dalmatinska divizija NOVJ 264. pešadijska divizija Operacija Ziethen Politički komesari u NOR-u Trogir