Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Borbe u Dalmaciji 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 1526 dokumenata i 32 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 1. 1943. U oslobođenom Livnu, u jeku neprijateljske ofanzive otpočela dvodnevna skupština predstavnika NOP-a i NO odbora iz Dalmacije, na kojoj je izabran Pokrajinski NO odbor za Dalmaciju.

⚔️ 4. 2. 1943. Komandant tzv. nacionalnih trupa Crne Gore, Sandžaka i Boke izdao saopštenje o toku i rezultatima okupatorsko-kvislinške ofanzive na teritoriji Bosne i Dalmacije, pozivajući -po šumama zavedene i prevarene- da se predaju nacionalnim vlastima radi suđenja, jer će inače biti -bez milosti u najskorije vreme uništeni-.

⚔️ 8. 2. 1943. U Beogradu održali konferenciju vrhovni zapoveđnik Jugoistoka general-pukovnik Aleksandar Ler i komandant Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- general Mario Roboti, na kojoj su razmatrali zajedničke mere za dovršenje operacije -Vajs-1-. Odlučeno je da italijanske snage produže napad u cilju zauzimanja G. Lapca i izbijanja u rejon Kulen-Vakufa, gde će se spojiti sa delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, i da delom snaga, preko pl. Plješevice, izbiju na put Bihać - s. Zavalje - D. Lapac.

⚔️ 11. 2. 1943. U Livnu završena sednica PK KPH za Dalmaciju na kojoj je reorganizovan PK (kooptirano 6 novih članova), izvršen raspored kadrova za 9. diviziju NOVJ, i formiran Štab grupe NOP odreda za Dalmaciju, koji je dobio zadatak da rukovodi partizanskim odredima posle formiranja 9. divizije.

⚔️ 13. 2. 1943. U Imotskom, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3. udarne 4. i 5. dalmatinske brigade formirana 9. divizija NOVJ, te prestao da postoji Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 24. 2. 1943. CK KPJ uputio pismo politodelu 1. dalmatinske NOU brigade u kojem ukazuje na zadatke u pogledu vojničkog i političkog učvršćenja jedinice koji se nameću dolaskom 500 novih boraca iz južne Dalmacije.

⚔️ 0. 3. 1943. Na Biokovu, po naređenju Štaba grupe NOP odreda Dalmacije, formiran Blokovski NOP odred.

⚔️ 0. 3. 1943. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda Dalmacije formiran Splitski NOP odred.

⚔️ 0. 3. 1943. Odlukom PK KPH za Dalmaciju, umesto OK KPH za severnođalmatlnsko područje oformljeni OK KPH za Šibenik i OK KPH za Zadar.

⚔️ 1. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 9. diviziji NOVJ da napusti Imotski i Posušje i da se prebaci preko s. Rakitnog, Dugog polja i s. Sovica ka pl. Čvrsnici i osigura operacije Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u dolini r. Rame i r. Neretve.

⚔️ 0. 4. 1943. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Dalmaciju formiran Cetinski NOP odred.

⚔️ 0. 4. 1943. U severnoj Dalmaciji, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formiran Severnodalmatinski NOP odred.

⚔️ 11. 5. 1943. Vrhovna komanda italijanske vojske naredila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- da 6. armijski korpus delom snaga sadejstvuje sa italijanskim trupama u Crnoj Gori protiv jedinica NOVJ, prvenstveno u cilju obezbeđenja puta Podgorica (sada: Titograd) - Nikšić - Bileća. Posle nekoliko dana upućena su tri bataljona sa artiljerijom da preuzmu zadatke divizije -Ferara-, koja je upućena u borbu protiv Glavne operativne grupe u bici na Sutjesri.

⚔️ 13. 6. 1943. U Otočcu i na Plitvičkim jezerima otpočelo dvodnevno Prvo zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a). Izabran je Izvršni odbor i donete su odluke o daljoj oslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj. U rezoluciji ZAVNOH-a je istaknuto da treba sve rodoljubive i demokratske snage okupiti u jedinstveni NOF, pojačati borbu za oslobođenje Istre, Zadra, Rijeke, jadranskih ostrva, anektiranog dela Dalmacije, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Međumurja i onemogućiti ponovno uspostavljanje protivnarodnog režima.

⚔️ 29. 7. 1943. Kod s. Uništa (blizu Knina) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale četničku kolonu, jačine oko 1.500 četnika, s kojom su iz Knina išli za Bosansku krajinu -četnički komandant Bosne, Like i Dalmacije- i komandant Dinarske četničke divizije radi uspostavljanja veze sa četničkim komandantima u Krajini i dogovora o zajedničkim operacijama protiv partizana. Četnici su imali 46 mrtvih, veći broj ranjenih i 23 zarobljena, a jedinice NOVJ 5 ranjenih. Plen: veća količina oružja i municije, divizijska arhiva, 307.000 kuna i dosta drugog ratnog materijala.

⚔️ 0. 8. 1943. U Dalmaciji, po naređenju VŠ NOV i POJ, obnovljen Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 3. 8. 1943. U rejonu s. Ugljane i s. Biorine (kod Sinja), po naređenju Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije, formirana Grupa udarnih bataljona Dalmacije, jačine 4 bataljona.

⚔️ 8. 8. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Operativni štab za Dalmaciju. Tada je prestao da radi Štab grupe NOP odreda Dalmacije.

⚔️ 29. 8. 1943. Iz rejona Bihaća i Kulen-Vakufa nemačka 114. lovačka divizija otpočela prodor preko Like u severnu Dalmaciju u cilju zaposedanja ove teritorije, jer se očekivala kapitulacija Italije. Neprijatelj je odbacio 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala ove pravce i iduće noći zauzeo D. Lapac.

⚔️ 0. 9. 1943. U severnoj Dalmaciji, po naređenju Štaba Kninskog sektora, formirana Druga grupa severnodalmatinskih partizanskih bataljona, jačine 4 bataljona.

⚔️ 8. 9. 1943. Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

⚔️ 19. 9. 1943. U Splitu formirana Obalska komanda (za srednju Dalmaciju), potčinjena Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske. (Ona je 29. septembra preformirana u Komandu flote naoružanih brodova, koja je dejstvovaia do 24. oktobra, kada je otpočeo rad Štaba mornarice NOVJ.)

⚔️ 20. 9. 1943. ZAVNOH doneo odluku o poništenju svih ugovora bivših velikosrpskih vlada i ustaške vlade Pavelića, kojima su pojedini krajevi naše zemlje predani tuđinima. Istovremeno je proglašeno priključenje Istre, Rijeke, Zadra i anektiranog dela Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Dalmacije sa ostrvima matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje demokratskoj Jugoslaviji.

⚔️ 0. 10. 1943. U Crnoj Gori izvršena smena nemačkih jedinica: 118. lovačka divizija upućena u Dalmaciju, a na njeno mesto dovedena iz Nemačke, preko Albanije, 181. pešadijska divizija.

⚔️ 7. 10. 1943. VŠ NOV i POJ izdao naredbu da se u Dalmaciji formiraju 19, 20. i 26. divizija i 8. korpus NOVJ i rasformiraju Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske i štab Kninskog sektora.

⚔️ 12. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 4. dalmatinsku (splitsku) brigadu 9. divizije NOVJ koja se istakla u borbama za odbranu Splita.

⚔️ 18. 10. 1943. VŠ NOV i POJ izdao naredbu o formiranju Štaba Mornarice NOVJ (koji je formiran 24. oktobra).

⚔️ 6. 11. 1943. VŠ NOV i POJ uputio jugoslovenskoj delegaciji pri komandi savezničkih snaga u Bariju uputstvo o dostavljanju najpotrebnije materijalne pomoći Štabu Jugoslovenske ratne mornarice.

⚔️ 18. 11. 1943. Na o. Braču otpočelo Prvo oblasno savetovanje AFŽ-a za Dalmaciju, čijem je dvodnevnom radu prisustvovalo 114 delegatkinja.

⚔️ 20. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio generala Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Srednji istok, da će jedinice NOV i POJ uskoro pristupiti širim operacijama radi oslobođenja jednog dela jadranske obale, kako bi omogućile da ih saveznici brže snabdevaju. U tom cilju on je tražio podršku i sadejstvo savezničke avijacije, mornarice i tenkova.

⚔️ 0. 12. 1943. U Aleksandriji, pod rukovodstvom britanskog generala Vilsona, održan sastanak Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, kome su prisustvovali maršal vazduhoplovstva V. Britanije Daglas i admiral Vilis. Zaključeno je da se NOVJ pomogne školovanjem letačkog i tehničkog osoblja, opremom vazduhoplovnih eskadrila, obukom i kompletiranjem tenkovske brigade; da se Mornarici NOVJ stavi na raspolaganje nekoliko lakih ratnih jedinica i da joj se dodeli artiljerija.

⚔️ 4. 12. 1943. U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

⚔️ 14. 12. 1943. Na o. Braču otpočela Prva oblasna konferencija USAOH-a za Dalmaciju, na kojoj su, u trodnevnom radu, izneti rezultati NOB-a i date smernice budućeg rada. Izabran je Oblasni odbor USAOH-a.

⚔️ 18. 12. 1943. U gradu Hvaru otpočela dvodnevna konferencija kojoj je prisustvovao 41 umetnik, književnik i publicista Dalmacije. Konferencija je izdala proglas u kome, ukazujući na izdajnički rad izbegličke londonske vlade, osuđuje one umetnike i javne radnike koji su se stavili u službu okupatora i njihovih slugu i poziva umetnike sa neoslobođene teritorije da što pre stupe u redove NOVJ.

⚔️ 22. 12. 1943. Kod o. Silbe britanski torpedni čamci (MTB 298 i 276) napali nemačku krstaricu -Niobe- (bivšu -Dalmaciju-) koja se, na putu za Pulu, 19. decembra nasukala na jugozapadni deo ostrva. Brod su dva torpeda teško oštetila, a trećim je torpedom potopljen remorker -Parenco-, vezan uz bok -Niobe-.

Dokumenti

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3. srpnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o borbi partizana protiv crnih košulja kod Vodica

📜 Izvještaj predstavnika Vrhovne komande jugoslavenske vojske za istočnu Bosnu i Hercegovinu Dobrosava Jevđevića od kraja siječnja 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 16. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Trebnje, Saborski, Vojnovac i Gospić

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 18. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadima jedinica NOV i POJ u zonama Višnja Gora, Lička Jesenica, Gračac i Vodice

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o početnim dejstvima podređenih jedinica u operaciji Vajs

📜 Izveštaji pukovnika Grinjola od 21. i 22. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o putu u Dubrovnik i Split u vezi angažovanja četničkih oružanih formacija iz Crne Gore i Hercegovine u operacijama protiv NOV i POJ

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o dejstvima potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o operacijama potčinjenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Odreda Ratne mornarice krajem siječnja 1943. Komandi Biokovskog područja o formiranju Odreda

📜 Obavještajni izvještaj iz Splita krajem siječnja 1943. Štabu Četvrte operativne zone o posjeti Bastianinija Splitu i njegovoj izjavi o predstojećoj ofenzivi

📜 Izvještaj općinskog NOO-a Stari Grad o radu u toku siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj općinskog NOO-a Bogomolje o radu NOO odbora Bogomolje, Selca, Sućuraj i Gdinj u toku siječnja 1943. godine

📜 Letak Narodnooslobodilačkog odbora Splita iz siječnja 1943. roditeljima splitskih učenika s pozivom da ne šalju djecu u talijanske škole

📜 Izvještaj Srpskog Nacionalnog komiteta u Splitu iz siječnja 1943. Draži Mihailoviću o razgovorima vođenim između predstavnika HSS-a i Srba u Splitu

📜 Deklaracija predstavnika jugonacionalista Hrvata iz Splita od siječnja 1943. Draži Mihailoviću u vezi osnivanja Jugoslavenskog revolucionarnog pokreta

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1 januara 1943 god. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak S. Eufemia

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 1. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama ustaša protiv partizana kod Posušja

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na crne košulje na putu Kaštel Stari - Lunići

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1. siječnja 1943. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak S. Eufemija

📜 Izvještaj Obavještajnog centra Četvrte operativne zone od 1. Siječnja 1943. o boravku četničkog vojvode Jevđevića na Korčuli

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 1. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na miliciju sela Sičane

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 2. siječnja 1943. Prefektu Zadra o situaciji na području Šibenika

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 2. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o zločinima fašista u Kaštel Starom

📜 Izvještaj šefa radionice za izradu i opravku oružja od 2. siječnja 1943. Dragi Gizdiću o radu u radionici

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 2. siječnja 1943. poglavniku NDH o dolasku hercegovačkih četnika u Knin i Gračac i suradnji s njima

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju četiri motorna jedrenjaka kod Igrana

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o najnovijim događajima

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju četiri motorna jedrenjaka kod Igrana

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o najnovijim događajima

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 3. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o komunističkoj organizaciji na području otoka Zlarina i okolice

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o rušenju pruge Novo Mesto - Ljubljana i Ogulin - Gospić i zarobljavanju motornih jedrenjaka kod Igrana

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 3. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu talijanske vojske na Drvenik i Igrane i počinjenim zločinima

📜 Izvještaj Štaba Biokovskog bataljona Vid Mihaljević od 3. siječnja 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o zapljeni talijanskih brodova sa hranom

📜 Izvještaj Turka od 3. siječnja 1943. Kotarskom komitetu KPH Šibenik o stanju partijsko-političkih organizacija u mjestima: Krapanj, Jadrtovac, Vrpolje, Donje Polje, Zaborići, Danilo, Slivno, Konjevrate, Lozovac i Bilice

📜 Oglas Vojne komande otoka Hvara od 3. siječnja 1943. u povodu poduzetih odmazdi u Dolu, Sv. Ana, Vrbanju i Vrboskoj

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 3. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Kupres

📜 Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama protiv jedinica NOV u Bosni 3 i 4 januara 1943 godine

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 4 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na motorni jedrenjak S. Spiridione

📜 Izvještaj Prefekta u Splitu od 4. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na talijansku kasarnu u Blatu na Korčuli

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 4. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na motorni jedrenjak S. Spiridone

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 4. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Šmarje, V. Lašče i Gračac - Lovinac, kod Krašića i Vrbovskog

📜 Izvod iz izvještaja Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 4. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o nekim akcijama podređenih jedinica izvršenim krajem prosinca 1942. i početkom siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj Treće čete Biokovskog bataljona od 4. siječnja 1943. o zapljeni brodova sa teretom

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akciji partizana u Grabovcu

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o zločinima Talijana na Hvaru

📜 Telegram Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5 januara 1943 god. potčinjenim komandama za preduzimanje represivnih akcija zbog napada na talijanske brodove

📜 Brzojav Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5. siječnja 1943. potčinjenim komandama za poduzimanje represivnih akcija zbog napada na talijanske brodove

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 5. siječnja 1943. Župskog redarstvenoj oblasti Dubrovnik o zajedničkoj akciji Talijana, ustaša i domobrana protiv partizana na Pelješcu

📜 Potsjetnik pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6 siječnja 1943 god. o stanju jedinica određenih za Četvrtu ofanzivu

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6 siječnja 1943 god. o pripremama podređenih jedinica za operaciju Weiss

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o bombardovanju Podgore i okolnih mjesta

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti brodova

📜 Pismo Štaba Treće dalmatinske NOU brigade od 6. siječnja 1943. Sektorskom rukovodstvu za srednju Dalmaciju u vezi povlačenja Drugog bataljona s tog Sektora

📜 Dopis Štaba Četvrte operativne zone od 6. siječnja 1943. Obavještajnom odsjeku sjeverne Dalmacije za uspostavljanje veze s odbjeglim talijanskim mornarima

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o bombardiranju Podgore i okolnih mjesta

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti brodova

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6. januara 1943. Vrhovnoj komandi o najnovijim događajima

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice

📜 Prijedlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice

📜 Predlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 januara 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija Weiss

📜 Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 januara. 1943 god. o situaciji u Zapadnoj Bosni i o saradnji četnika i Nijemaca

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 7 siječnja 1943 god. Stpbu Treće divizije NOV i PO Jugoslavije o potrebi za vojno-političkim kadrovima za novoformirane jedinice i ustanove na području Dalmacije

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 7. siječnja 1943. Štabu Treće narodnooslobodilačke udarne divizije NOV i PO Jugoslavije o potrebi za vojno-političkim kadrovima za novoformirane jedinice I ustanove na području Dalmacije

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 7. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o upadu partizana u menzu talijanskih mornara na Korčuli

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 7. januara 1943. o borbama u zoni Brod i Trebnje i napadu jedinica NOV na domobransku posadu u Saborskom

📜 Zapisnik sa sastanka partijske jedinice Prominsko-bukovičke čete Sjevernodalmatinskog bataljona održanog 7. siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH u Zagrebu od 7. siječnja 1943. glavnom stožeru domobranstva o prepadu partizana na Orebić

📜 Saopštenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 8 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na ustaškodomobransku posadu u Tesliću

📜 Napomene Operativnog odjeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 8 siječnja 1943 god. povodom sastanka između generala Roatte i generala Lütersa u Zagrebu u vezi s Četvrtom neprijateljskom ofanzivom

📜 Prijedlog Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 8. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije za proglašenje Srime i Zablaća vojnom zonom

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 8. siječnja 1943. Štabu Četvrte dalmatinske NOU brigade o formiranju postaja Ratne mornarice

📜 Izvještaj karabinjerske čete u Trogiru od 8. siječnja 1943. o sukobu karabinjera i vojnika s partizanima na Šolti

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 8. siječnja 1943. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. siječnja 1943. poglavniku NDH o situaciji na području Knina poslije dolaska hercegovačkih četnika

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. siječnja 1943. poglavniku NDH o dolasku profesora Šegote iz Splita u Knin radi četničke propagande po srpskim selima

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mor-naricu) od 8 januara 1943 god. Štabu Četvrte dalmatinske NOU brigade o formiranju postaja Ratne mornarice

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 9. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o izvršenim hapšenjima u Kaprijama i Žirju

📜 Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9. siječnja 1943. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3. do 9. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Pelješcu i Kninu

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za upućivanje mornaričkog osoblja Sekciji za ratnu mornaricu

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande Dalmacije od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadima partizanskih jedinica na talijanske plovne objekte i uređaje i o poduzetim protivmjerama u toku prosinca 1942. godine

📜 Izvod iz obavještajnog izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na Korčuli i Pelješcu

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu partizana na vlak kod Mravinaca i rušenju ceste Vodice - Čista Mala

📜 Izveštaj Vojnopomorske komande Dalmacije od 10. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o napadima partizanskih jedinica na italijanske plovne objekte i uređaje i o preduzetim protivmerama u toku decembra 1942. godine

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 januara 1943 god. o načinu vođenja operacija Weiss

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 januara 1943 god. za organizovanje koncentracionih logora

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 11 siječnja 1943 god. o nesporazumu sa načelnikom Štaba Petog armijskog korpusa u vezi s pripremama za Četvrtu neprijateljsku ofanzivu

📜 Izvještaj komandanta Sektora Bosansko Grahovo od 11. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na Sektoru i o brojnom stanju i rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba Dinarskog bataljona od 11. siječnja 1943. Političkom komesaru Četvrte operativne zone o političkom radu u Bataljonu

📜 Plan operacija četničkih i talijanskih jedinica od 11. siječnja 1943. za čišćenje Podinarske oblasti od partizana

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 januara 1943 god. o postignutom sporazumu za vođenje operacija Weiss

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 januara 1943 god. o učešću četnika Draže Mihailovića u operacijama Weiss

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 12 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na brodove Airone i Lilibeo

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 12. januara 1943. o učešću četnika u operacijama »Weiss«

📜 Izvješataj Prefekta u Splitu od 12. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na vlak kod Splita

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 12. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na brodove Airone i Lilibeo

📜 Uputstva Guvernera Dalmacije od 12. siječnja 1943. prefektima Zadra, Splita i Kotora o sprovođenju propagande među stanovništvom

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. siječnja 1943. o akciji čišćenja rajona Bristivica

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Zadar Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1943. Omiš 264. pešadijska divizija Trogir 114. lovačka divizija Četnici u drugom svetskom ratu 15. brdski armijski korpus 18. italijanski armijski korpus Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 9. dalmatinska divizija NOVJ Hvar Korčula Pelješac Glavni štab Hrvatske 8. dalmatinski korpus NOVJ Komunistička partija Hrvatske Saradnja četnika sa okupatorom 3. udarna divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Gornji Vakuf Borbe u Dalmaciji 1944. Operacija Delfin Borbe u Istri 1943. Kapitulacija Italije Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Operacija Weiss Operacija Jesenji pljusak 2. oklopna armija 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Lici 1943. Borbe na Jadranu 1944. Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Sloveniji 1943. Makarska Prozor Livno 26. dalmatinska divizija NOVJ Bitka na Neretvi Šibenik Operacija Landsturm Narodno oslobodilački odbori Josip Broz Tito Nikšić Borbe u Hrvatskoj 1943. Operacija Ziethen Brač Borbe u Crnoj Gori 1943. 6. italijanski armijski korpus 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Operacija Schwarz Vis 3. dalmatinska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Dubrovnik Centralni komitet KPJ Sinj Split 1. prekomorska brigada 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Vodice Mornarica NOVJ 118. lovačka divizija Knin Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe na Jadranu 1943. Imotski Italija u drugom svetskom ratu 2. proleterska divizija NOVJ