Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Trogir u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 63 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 8. 1941. U Kambelovačkom gaju (kod Kaštela), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Trogirsko-kaštelanski NOP odred.

⚔️ 14. 10. 1941. U Trogiru italijanski vojnici streljali člana MK SKOJ-a za Split Matu Golem, narodnog heroja, i još 11 splitskih rodoljuba.

⚔️ 0. 4. 1942. U Trogiru formiran Opštinski NO odbor.

⚔️ 0. 6. 1942. Kod Kaštela, u borbi protiv italijanskih vojnika, poginuo terenski partijski radnik na području Kaštela, Trogira, Solina i Splita Ante Savin Manistra, narodni heroj.

⚔️ 22. 11. 1942. U Trogiru ilegalci-članovi partije iz s. Segeta zapalili brodogradilište -Đulio Landi- i uništili tri automobila i drugi materijal.

⚔️ 6. 12. 1942. Između s. Segeta i s. Marine (kod Trogira) delovi Trogirske partizanske čete napali iz zasede italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 14 mrtvih i 5 ranjenih, te zaplenili 16 pušaka, oko 2200 metaka, 29 ručnih bombi i drugu opremu.

⚔️ 10. 3. 1943. U rejonu brda Vlaške (kod Trogira) Šibensko-drniška partizanska četa i Trogirski partizanski vod napali italijanske vojnike iz 229. teritorijalno-mobilnog bataljona. Poginula su i ranjena 32. a zarobljeno je 6 vojnika. Za odmazdu je streljano 19 talaca iz trogirskog zatvora.

⚔️ 20. 3. 1943. U rejonu s. Muća jedinice italijanske divizije -Bergamo- napale Splitski NOP odred, koji se preko Moseća prebacio u Cetinsku dolinu. Neprijatelj je do 11. aprila čistio prostoriju s. Prapatnica - s. Seget - s. Marina - Trogir i oterao u logore i zatvore 2373 rodoljuba

⚔️ 6. 6. 1943. U dragi Vranjica (kod Trogira) jedinice 3. bataljona Splitskog NOP odreda oštetile italijanski vojni hidroavion i ranile 4 člana posade.

⚔️ 10. 6. 1943. U s. Marinu ušle jedinice Splitskog NOP odreda, a italijanska posada se pod zaštitom dveju torpiljerki povukla u Trogir.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Sratoku (kod Trogira), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Šibenska brigada (8. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Donjem Segetu (kod Trogira), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Trogirska brigada (9. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

⚔️ 4. 9. 1943. U Zadru italijanski fašisti opljačkali Arhiv i Biblioteku, te odneli u Italiju 157 sanduka dragocenog arhivskog materijala iz Zadra, Šibenika, Trogira i Korčule.

⚔️ 28. 10. 1943. Iz rejona Perkovića delovi nemačke 114. lovačke divizije izvršili napad, u više pravaca, ka Trogiru i Splitu, ali ih je 9. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 7. 11. 1943. Trogir, celu obalu do Šibenika i o. Drvenik zauzele nemačke jedinice.

⚔️ 5. 12. 1943. Kod o. M. Drvenika (blizu Trogira) saveznička avijacija napala 2 broda s nemačkom vojskom i jedan brod potopila. Drugi brod, oštećen, nasukao se na kopno blizu Trogira. Tu su ga napali i potopili delovi 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ. Poginulo je 15, a ranjeno 40 nemačkih vojnika.

⚔️ 4. 3. 1944. Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i 92. motorizovanog puka) iz Sinja i Drniša, s nemačko-ustaškim posadama iz s. Primoštena, s. Rogoznice, s. Marine i Trogira, iznenada napali 8. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i Šibensko-trogirski NOP odred, razbili ih i odbacili preko pl. Moseća ka pl. Dinari.

⚔️ 5. 3. 1944. Jedinice nemačke 264. pešadijske divizije otpočele hapšenje simpatizera NOP-a iz sela: Sratoka, Prgometa, G. i D. Segeta, Vinišća i Marine (kod Trogira). Do 7. marta uhapšeno je 300 ljudi i sprovedeno u logor u Splitu.

⚔️ 3. 10. 1944. Osma dalmatinska brigada 20, divizije NOVJ u sadejstvu sa Šibensko-trogirskim NOP odredom napala posade nemačke 264, pešadijske divizije koje su obezbeđivale komunikaciju Trogir - s. Prapatnica - s. Ljubitovica. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 25 mrtvih i 30 ranjenih, a 8. brigada 4 mrtva, 12 ranjenih i 1 nestalog borca.

⚔️ 27. 10. 1944. Jedinice 26. divizije NOVJ odbacile zaštitničke delove nemačke 264. pešadijske divizije i oslobodile Trogir.

Dokumenti

📜 Izvještaj Karabinjerske sekcije u Trogiru od 1. srpnja 1941. godine Guverneru Dalmacije i drugima o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o rasturanju letaka u Splitu, Kaštelima i Trogiru kao i o masovnim hapšenjima rodoljuba u Splitu i na otocima

📜 Izvještaj Karabinjerske sekcije u Trogiru od 20. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju komuniste Radić Ilije u Trogiru

📜 Odluka Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 18. rujna 1941. o kažnjavanju Mjesnog komiteta KPH Trogir i osam članova KPJ odgovornih za formiranje Trogirskog NOP odreda

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 100 od 16. listopada 1941. o strijeljanju 12 splitskih rodoljuba u Trogiru

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 25. svibnja 1942. Guvernatoratu o akciji partizana na skladište materijala poduzeća za izgradnju puta Seget—Trogir

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 18. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o subverzivnoj ustaničkoj aktivnosti u Trogiru

📜 Brzojav Prefekture u Splitu od 30. lipnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o sukobu talijanske vojske i partizana kod Trogira

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 13. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o uništenju kompresora od strane partizana korištenog na izgradnji puta Trogir—Šibenik

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o uništenju stroja za betoniranje korištenog na izgradnji puta Trogir—Šibenik

📜 Izvještaj karabinjerske grupe Zadar od 19. kolovoza 1942. Guvematoratu Dalmacije o rušenju telegrafsko-telefonske linije Rogoznica—Trogir i oštećenju drobilice kamena u Podorljaku

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 1. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o aktivnosti partizana na području Trogira

📜 Izvještaj punkta Rogoznica od 14. rujna 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o rušenje mosta na cesti Trogir—Seget i uništenju strojeva donijetih za opravku ceste

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. rujna 1942. o akcijama partizana na području Šibenika i Trogira

📜 Izvještaj civilnog komesara općine Trogir od 27. rujna 1942. prefektu u Splitu o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji

📜 Izvadak iz izvještaja Centralnog inspektorata policije za ratnu službu od 27 studenog 1942 god. o diverziji na brodogradilištu u Trogiru i akciji na otoku Ugljan

📜 Izvještaj Komande čete Kraljevskih karabinjera Trogir od 6 prosinca 1942 god. o borbi kod Donjeg Segeta

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske od 22 prosinca 1942 god. o dejstvima Biokovskog bataljona i Trogirske čete

📜 Izvještaj karabinjerske čete u Trogiru od 8. siječnja 1943. o sukobu karabinjera i vojnika s partizanima na Šolti

📜 Izvještaj Karabinjerske ispostave u Trogiru od 23. siječnja 1943. o krađi veće količine soli i bačava iz tvornice sardina u Vinišću

📜 Izvještaj karabinjerske čete u Trogiru od 10. ožujka 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na grupu vojnika kod Trogira

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 19. ožujka 1943. o osnivanju Kotarskog NOO-a Trogir

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 15 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV i PO Jugoslavije o razoružanju talijanskih jedinica u Splitu, Solinu, Kaštelama, Trogiru, duž pruge Split - Metković i o prodoru Nijemaca u Dalmaciju

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 21 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama kod Studenaca i Trogira

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 5. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji na terenu i organizacionom stanju Partije

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o dostignutim linijama u poduhvatu Heifisch i pogođenom avionu iznad Trogira

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o poduhvatu Heifisch na području između Šibenika i Trogira

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o poduhvatu Heifisch na području između Šibenika i Trogira

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o posjedanju obale između Splita i Šibenika od strane Nijemaca i ustaša i razbijanju Trogirskog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 21. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbama kod Studenaca i Trogira

📜 Dnevni izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 21. studenog 1943. o napadu partizana na kamione kod Marine i vod vojnika kod Trogira

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 25 novembra 1943 god. za prevoženje jednog bataljona Devete brigade sa otoka Šolte u Stari Trogir

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 25. studenog 1943. za prevoženje jednog bataljona Devete brigade s otoka Šolte u Stari Trogir

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 26. studenog 1943. o prikupljanju Devete dalmatinske NO brigade u rajonu Trogir-Šibenik-Muć i ugroženost Sinja

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Split od 29 studenog 1943 god. o napadu na Nijemce na cesti Trogir - Split

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Split od 29. studenog 1943. o napadu na Nijemce na cesti Trogir-Split

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 2. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o sukobu s partizanskom grupom na cesti Trogir - Kaštel Štafilić

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima prilikom napada savezničkih aviona na brodove kod M. Drvenika, bombardiranju Šibenika i borbi s partizanima kod Trogira

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji čišćenja u rajonu sjeverno od Trogira i odlaganju desanta na Šoltu

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 14. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uništenju mornaričkih putničkih kola na putu Trogir-Split i borbi četnika i partizana kod Đevrsaka

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 16 decembra 1943 god. za prevoženje Prve prekomorske NO brigade sa o. Šolte na obalu kod Starog Trogira

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 16. prosinca 1943. za prevoženje Prve prekomorske NO brigade s otoka Šolte na obalu kod Starog Trogira

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o iskrcavanju partizanskih snaga u Trogiru, sukobu s partizanima kod Brštanova i bombardiranju aerodroma Zemunik

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 18. prosinca 1943. o žilavom otporu partizana kod Primoštena, bombardiranje rajona Trogira i Splita od savezničkih aviona i borbama kod Strmice

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na uporište kod Trogira i borbi dijelova Devetnaeste divizije NOVJ kod Srba

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. prosinca 1943. god. o vođenim borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Prekrižja, Cerja, Kupinca, Lasinje, Vrlike i Trogira

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu kod Trogira i na kolonu kod Zadra od savezničkih aviona

📜 Izvodi iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. siječnja 1944. o bombardiranju Zadra i Trogira, partizanskim gubicima kod Primoštena

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 3. veljače 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFŽ-a

📜 Izvještaj Drage Gizdića, člana Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 29. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH o nedostacima u radu kotarskih komiteta KPH Trogir i Solin

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 1. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji, organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFŽ-a

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama u rajonu Brštanovo i kod Trogira, bombardiranju Knina i Šibenika od savezničkih aviona

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama protiv partizana kod Trogira, Kistanja i Zadra

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Dobro Salo i posadu na periferiji Slavonske Požege i borbama na području Varaždina, Koprivnice, Novske, Knina, Trogira i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 marta 1914 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Ludbrega, Požege, Ogulina, Petrinje, kod Livna, Trogira i na otoku Braču

📜 Izvještaj Štaba Prve NO brigade od 13 marta 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o borbama na području Trogira

📜 Izvještaj Štaba Prve NO brigade od 13. ožujka 1944. Štabu Dvadesete divizije o borbama na području Trogira

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadima partizana na žandarmerijsko uporište u rajonu Oklaja i zaplijeni partizanskih skladišta oružja i municije kod Trogira

📜 Obavještajni izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim snagama u rejonu Skradina, Muća, Mosora, Sinja i Vrlike i zaplijenjenom oružju i municiji kod Trogira

📜 Izvještaj Oružničke postaje Trogir od 23. ožujka 1944. o napadu savezničkih aviona na Trogir

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o nailasku kamiona na mine kod Trogira i sukobu s partizanima kod Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. oktobra 1944. o povlačenju sopstvenih i njemačkih jedinica u dolini Neretve, kod Trogira, sa otoka Ciova, Primoštena i Solina i o borbama kod Bribira, Đevrsaka, Smrdelja i Imotskog i o diverzijama na željezničkim prugama

📜 Pregled zračnih napada savezničkog zrakoplovstva u vremenu od 27. studenog 1943. do 11. siječnja 1944. na Zadar, Šibenik, Split, Trogir, Solin, Šoltu i dr.

Fotografije

Povezane odrednice

Narodni heroji Jugoslavije Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu 15. brdski armijski korpus Narodno oslobodilački odbori 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) Deca u ratu Omiš Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Varaždin 15. pešadijska divizija Bergamo Zagreb 8. dalmatinska udarna brigada (šibenska) SKOJ Split Komunistička partija Hrvatske Žene u ratu Operacija Jesenji pljusak Borbe u Hrvatskoj 1943. Glavni štab Hrvatske 2. oklopna armija Ustanak u Dalmaciji 1941. Petrinja Avijacija u oslobodilačkom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Sinj Italija u drugom svetskom ratu Šibensko-trogirski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Ilegala u ratu Korčula AFŽ Knin Ogulin Borbe u Dalmaciji 1944. 26. dalmatinska divizija NOVJ Solin Borbe na Jadranu 1943. 8. dalmatinski korpus NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Ustanak u Hrvatskoj 1941. 1. prekomorska brigada Zadar USAOH Italijanski zločini u Jugoslaviji Mornarica NOVJ Hrvatsko domobranstvo Srednjodalmatinski partizanski odred Livno Kaštela Splitski partizanski odred Brač Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 264. pešadijska divizija Dečiji domovi u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Dalmaciji 1942. Štampa u ratu 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Drniš Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 20. dalmatinska divizija NOVJ 114. lovačka divizija Bitka za Split 1943. Šibenik Diverzije u oslobodilačkom ratu 18. italijanski armijski korpus Slavonska Požega Borbe u Hrvatskoj 1942. Novska Benkovac Borbe u Hrvatskoj 1944. Operacija Delfin Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu