Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Operacija Delfin

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. Štabu 114. lovačke divizije o preuzimanju komande od strane 264. pješadijske divizije na području Šibenik, Split, Sinj i Drniš

📜 Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 13. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o zauzimanju otoka Drvenika i stanju u Šibeniku

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. studenog 1943. o pristizanju pomorskih snaga za početak operacije Delphin za zadarske otoke

📜 Izvještaj 114. lovačke divizije od 15 studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu partizana na Padane i vodovod kod Knina i pristizanju obalno-lovačkog bataljona u Šibenik

📜 Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. štabovima 114. lovačke i 264. pješadijske divizije za čišćenje područja Zadar-Šibenik i zaposjedanje otoka Ugljan i Pašman

📜 Obavještenje Štaba 114. lovačke divizije od 17. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o planu čišćenja zadarskih otoka

📜 Zapovijest Štaba 114. lovačke divizije od 19. studenog 1943. za izvođenje operacije Delphin na području Zadra i Šibenika

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o posjedanju obale između Splita i Šibenika od strane Nijemaca i ustaša i razbijanju Trogirskog NOP odreda

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. studenog 1943. o napadima savezničkih aviona na Knin, Šibenik i Primošten

📜 Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 21. studenog 1943. o početku operacije Delphin na području Zadra

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 23. studenog 1943. o toku izvođenja operacije Delphin, iskrcavanju na Ugljan, napad partizana na konvoj kod Šibenika

📜 Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 23. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o nastavku operacije Delphin na otoku Ugljanu, čišćenju rajona Zaton, Pirovac, Vodice

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o planu za izvođenje operacije Delphin na zadarske otoke

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. o toku operacije Delphin, čišćenju otoka Ugljana i Ošljak, iskrcavanju na otoke Rivanj, Šestrunj i Pašman

📜 Izvještaj Trećeg bataljona 893. puka od 25. studenog 1943. o učešću u operaciji Delphin na području Skradina

📜 Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 26. studenog 1943. o sprovođenju operacije Delphin i borbi kod Kistanja

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 26. studenog 1943. o prikupljanju Devete dalmatinske NO brigade u rajonu Trogir-Šibenik-Muć i ugroženost Sinja

📜 Zapovijest 264. pješadijske divizije od 27. studenog 1943. za obranu jadranske obale od Zadra do Splita

📜 Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 30. studenog 1943. o završetku operacije Delphin na zadarskim otocima i zauzimanju Ervenika od strane partizana

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o završetku operacije Delphin na otocima ispred Zadra i Šibenika i borbi kod Koljana i Sinja

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

15. brdski armijski korpus 2. oklopna armija Split Drniš Avijacija u oslobodilačkom ratu Vodice 20. dalmatinska divizija NOVJ Trogir Vis Zadar Sinj Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe na Jadranu 1943. Narodno oslobodilački odbori Dubrovnik Borbe u Dalmaciji 1943. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Mornarica NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) 264. pešadijska divizija Borbe na Jadranu 1944. 114. lovačka divizija Bolnice u oslobodilačkom ratu Šibenik Knin