Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

264. pešadijska divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 75 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 10. 1943. Iz Drniša otpočeo prodor ka Splitu jakih motorizovanih snaga 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije i četnika u cilju smene jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Posle dvodnevnih borbi protiv 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ na komunikaciji Drniš-Muć neprijatelj se probio u Split.

⚔️ 22. 11. 1943. Iz Zadra delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije otpočeli desant na severnodalmatinska ostrva. Posle dvodnevnih borbi Otočki NOP odred se povukao sa o. Ugljana i o. Pašmana na ostrva Dugi otok i Kornat. Do 25. novembra neprijatelj se iskrcao i na ostrva Rivanj, Sestrunj i Iž, a mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ se prebacile: na o. Vis.

⚔️ 1. 12. 1943. Sa o. Iža i Dugog otoka povukli se delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije.

⚔️ 27. 12. 1943. U Vrliku, posle dvodnevnih borbi, ušle jedinice 20. divizije NOVJ, pošto su se manji delovi nemačke 264. pešadijske divizije sa četnicima i ustaškom milicijom povukli - u Knin i Drniš.

⚔️ 30. 12. 1943. Snage nemačke 264. pešadijske divizije iz Knina i Drniša, podržane tenkovima, odbacile delove 20. divizije NOVJ i ponovo zauzele Vrliku.

⚔️ 12. 1. 1944. Na o. Brač se iskrcala dva bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije a na o. Šoltu 2. bataljon 893. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Snage 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se s tih ostrva na o. Vis.

⚔️ 20. 1. 1944. U s. Preku (na o. Ugljanu) jedan kombinovani odred (četa Severnodalmatinskog NOP odreda, desetina Dopunske čete 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ i 50 članova SKOJ-a i terenskih radnika iz s. Preka) izvršio napad i razbio nemačku posadu jačine 120 vojnika iz 1. bataljona 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Poginula 53, ranjena 34 i zarobljena 2 nemačka vojnika, dok se ostatak posade povukao u Zadar. Partizani su imali 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 31. 1. 1944. Delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije zauzeli o. Ugljan, sa koga su se mornaričke jedinice NOVJ povukle na o. Vis.

⚔️ 1. 2. 1944. Delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije zauzeli o. Iž i o. Dugi otok, s kojih su se mornaričke jedinice NOVJ povukle na o. Molat i o. Vis.

⚔️ 1. 3. 1944. Četiri četničke brigade i delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije iz s. Mokrog Polja, s. Kistanja, s. Đevrsaka, Benkovca i Obrovca otpočeli napad protiv 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i grupe severnodalmatinskih NOP odreda u Bukovici. U trodnevnim borbama neprijatelj je zadržan na liniji s. Medviđe - s. Parčić - s. Ervenik, a zatim, 4. marta, protivnapadima prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 4. 3. 1944. Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i 92. motorizovanog puka) iz Sinja i Drniša, s nemačko-ustaškim posadama iz s. Primoštena, s. Rogoznice, s. Marine i Trogira, iznenada napali 8. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i Šibensko-trogirski NOP odred, razbili ih i odbacili preko pl. Moseća ka pl. Dinari.

⚔️ 5. 3. 1944. Jedinice nemačke 264. pešadijske divizije otpočele hapšenje simpatizera NOP-a iz sela: Sratoka, Prgometa, G. i D. Segeta, Vinišća i Marine (kod Trogira). Do 7. marta uhapšeno je 300 ljudi i sprovedeno u logor u Splitu.

⚔️ 19. 3. 1944. Savezničke jedinice sa o. Visa izvršile desant na o. Šoltu koju je branila posada jačine jedne čete iz nemačke 264. pešadijske divizije. Zarobljenoje 100 vojnika i 2 oficira, dok je ostatak posade poginuo.

⚔️ 30. 5. 1944. Iz Zadra nemačke snage (2. bataljon 893. puka, 2. bataljon 891. puka 264. pešadijske divizije i 2. četa 771. pionirskog bataljona) izvršile desantni prepad (nazvan -Handstand-) na Dugi otok i o. Kornat.

⚔️ 16. 6. 1944. U rejonu s. Stankovci - s. Banjevci - s. Rađošinovac nemačke snage (2. bataljon 92. motorizovanog puka, Izviđački bataljon 392. legionarske divizije, delovi 891. puka 264. pešadijske divizije), ustaše i četnici iz Benkovca, Biograda i s. Bribirskih Mostina napali 5. dalmatinsku udarnu brigadu 1.9, divizije NOVJ. Brigada se noću 16/17. juna, posle jednodnevne borbe povukla u Bukovicu.

⚔️ 14. 7. 1944. Jake nemačke i ustaško-četničke snage (delovi 1. puka -Brandenburg-, 92. motorizovanog puka i 891. puka 264. pešadijske divizije, Izviđački bataljon 392. legionarske divizije, dve četničke brigade i delovi 7. ustaške brigade), koncentrisane na liniji Biogra-Benkovac-Skradin, izvršile napad na pet bataljona 19. divizije NOVJ u rejonu s. Stankovci - s. Radošinovac, te ih potisnule u rejon s. Zatona i s. Gaćeleza i tu okružile. Sutradan su se ovi bataljoni, uz osetne gubitke, po delovima probili u raznim pravcima, a glavnina se probila u Bukovicu.

⚔️ 31. 7. 1944. Iz Knina, s. Kosova i iz Drniša nemačke snage (delovi 264. pešadijske divizije, 1. puk -Brandenburg- i 92. motorizovani puk), ustaše i četnici, jačine oko 7500 vojnika, otpočeli koncentričan napad s ciljem da prodru u Vrliku i na pl. Kozjaku razbiju 20. diviziju NOVJ. Jedinice 20. divizije i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ, na liniji Maglaj - zap. padine pl. Kozjaka - Oštra glavica - Crna glavica, pružile su jak otpor, ali su se pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja morale povući ka pi. Dinari. Borbe su nastavljene do 2. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone a deo snaga zadržao u Vrliki.

⚔️ 9. 9. 1944. Peta i 6. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napale na Benkovac, koji su branili ojačani 2. bataljon 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije, četnička Benkovačka brigada i 5. ustaški bataljon - ukupno oko 1.000 vojnika. Neprijateljska posada se probila u pravcu s. Karina. Jedinice 19. divizije su 10. septembra zauzele Benkovac, ali su se već sutradan morale povući ka s. Karinu i s. Polači pred jakim nemačkim snagama koje su nastupale iz s. Bribirskih Mostina i s. D. Zemunika. Neprijatelj je imao 257 poginulih, 115 ranjenih i 161 zarobljenog vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 13 poginulih, 30 ranjenih i 1 nestao borac.

⚔️ 20. 9. 1944. Počelo iskrcavanje jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ sa o. Brača na o. Šoltu. Ono je završeno 22/23. septembra. Dve čete 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije, prikupljene u uvali Rogaču, 23. septembra su se ukrcale na tri desantna broda, ali su ih na putu za Split potopili britanski torpedni čamci.

⚔️ 7. 10. 1944. Posle trodnevnih borbi jedinice 19. divizije NOVJ oslobodile Benkovac, koji je branio jedan bataljon 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije s manjim delovima četnika i ustaša - ukupno oko 1000 vojnika. Poginulo je 165 a zarobljeno 116 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak probio ka s. D. Zemuniku. Jedinice 19. divizije su imale 13 mrtvih i 40 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 10. 1944. Šesta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ oslobodila s. D. Karin (kod Obrovca), gde su se branili manji delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije i 400 ustaša.

⚔️ 26. 10. 1944. Jedinice 20. i 26. divizije NOVJ oslobodile Split. Zarobljeno je oko 800 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika. Snage nemačke 264. pešadijske divizije su u toku noći napustile Split.

⚔️ 27. 10. 1944. Jedinice 26. divizije NOVJ odbacile zaštitničke delove nemačke 264. pešadijske divizije i oslobodile Trogir.

⚔️ 30. 10. 1944. Snage nemačke 264. pešadijske divizije napustile Zadar. Sutradan su u grad ušle jedinice Zadarskog NOP odreda.

⚔️ 1. 11. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napala delove nemačke 264. pešadijske divizije i četnike u s. Otonu, s. Pađenama i s. Očestovu (kod Knina). Posle višečasovne borbe zauzeto je jedino Očestovo. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 126 mrtvih, 52 ranjena i 3 zarobljena. Brigada je imala 13 poginulih, 60 ranjenih i 1 zarobljenog borca.

⚔️ 3. 11. 1944. Jedinice 26. divizije NOVJ oslobodile Šibenik i razbile kolonu nemačke 264. pešadijske divizije na komunikaciji Šibenik-Drniš.

⚔️ 26. 11. 1944. Jedinice 8. korpusa NOVJ otpočele kninsku operaciju. Teške borbe protiv nemačkih, četničkih i ustaških snaga (ostaci nemačke 264. pešadijske divizije i 373. legionarske divizije, delovi 944. obalskog artiljerijskog puka, 581. mornarički i 501. inžinjerijski bataljon, jedan ustaški bataljon i četnici popa Đujića - ukupno oko 12.500 vojnika) vođene su sve do 4. decembra, kada je grad oslobođen. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 6.555 mrtvih i 4.258 zarobljenih, a jedinice 8. korpusa 629 mrtvih, 2.275 ranjenih i 126 nestalih boraca.

⚔️ 9. 12. 1944. Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

Dokumenti

📜 Podsetnik Obaveštamog odeljenia 264. pešadijske divizije od 7. novembra 1943. potčinienim jedinicama o region'ma koje drže jedinice NOVJ, njihovoj snazi i vojno-političkoj aktivnosti na teritoriji NDH

📜 Podsjetnik Obavještajnog odjeljenja 264. pješadijske divizije od 7. studenog 1943. potčinjenim jedinicama o regionima koje drže jedinice NOVJ, njihovoj snazi i vojno-političkoj aktivnosti na teritoriju NDH

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. Štabu 114. lovačke divizije o preuzimanju komande od strane 264. pješadijske divizije na području Šibenik, Split, Sinj i Drniš

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. studenog 1943. o napadu savezničkih aviona na Split, napadu partizana na Vodice i smjeni jedinica SS divizije od strane 264. pješadijske divizije

📜 Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. štabovima 114. lovačke i 264. pješadijske divizije za čišćenje područja Zadar-Šibenik i zaposjedanje otoka Ugljan i Pašman

📜 Izvještaj 264. pješadijske divizije o sukobima s partizanima u vremenu od 1. listopada do 19. studenog 1943. za vrijeme njenog prebacivanja od Bihaća do Dalmatinske obale

📜 Dnevni izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o zarobljavanju kapetana Brandelmeyer-a kod Segeta

📜 Dnevni izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 21. studenog 1943. o napadu partizana na kamione kod Marine i vod vojnika kod Trogira

📜 Naređenje Štaba 264. pješadijske divizije od 23. studenog 1943. Štabu 892. grenadirskog puka za hitno čišćenje terena Divulje-Marina i postupcima prema stanovništvu

📜 Zapovijest 264. pješadijske divizije od 23. studenog 1943. potčinjenim jedinicama za podršku puka Brandenburg u operaciji Ziethen

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 26. studenog 1943. o prikupljanju Devete dalmatinske NO brigade u rajonu Trogir-Šibenik-Muć i ugroženost Sinja

📜 Zapovijest 264. pješadijske divizije od 27. studenog 1943. za obranu jadranske obale od Zadra do Splita

📜 Obavještenje Štaba 264. pješadijske divizije od 29. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uspostavljanju veze s dijelovima 118. lovačke divizije u Omišu

📜 Izvještaj Obavještajnog odjeljenja 264. pješadijske divizije koncem prosinca 1943. o suradnji njemačke komande s ustašama i četnicima na području divizije u toku prosinca

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 2. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o sukobu s partizanskom grupom na cesti Trogir - Kaštel Štafilić

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničkih aviona na konvoj Obalno-lovačkog bataljona kod Drvenika

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Siverića i Šibenika od strane savezničih aviona

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 4. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o gubicima prilikom bombardiranja savezničkih aviona Šibenika i napadu na brodove kod M. Drvenika i Čiova

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji čišćenja u rajonu sjeverno od Trogira i odlaganju desanta na Šoltu

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Kaštel Sućurca od strane savezničkih aviona

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o poduhvatu ustaša sjeverno od Zadra i gubicima prilikom bombardiranja Kaštel Sućurca

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o formiranju ustaškog puka u Drnišu

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 7. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o planu za zauzimanje Biograda

📜 Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 7. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izvještaj 264. pješadijske divizije od 9. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o partizanskoj artiljerijskoj vatri sa Šolte i Brača na njemačke brodove

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 11. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničke avijacije na Brač, Šoltu i rejon Primoštena

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 14. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uništenju mornaričkih putničkih kola na putu Trogir-Split i borbi četnika i partizana kod Đevrsaka

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o iskrcavanju partizanskih snaga u Trogiru, sukobu s partizanima kod Brštanova i bombardiranju aerodroma Zemunik

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbi četnika i partizana kod Skradina i bombardiranju Šibenika i Zadra od strane savezničke avijacije

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 17. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama kod Brštanova i bombardiranju Zadra

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 18. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu partizana na uporište kod Obrovca i jakom otporu partizana kod Primoštena

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije Herbstgewitter II na otoke Korčulu, Hvar i Brač

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. štabovima 114. i 264. divizije o iskrcavanju partizanskih jedinica s Brača na suprotnu obalu kopna

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o ponovnom zauzimanju Primoštena, iskrcavanju partizanskih jedinica s otoka u rajon Primoštena i bombardiranju Solina i Kaštel Sućurca od savezničkih aviona

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbi s partizanima kod Benkovca i napadu savezničkih aviona na dva jedrenjaka kod Čiova

📜 Izvještaj komandanta Drugog bataljona 893. puka 264. pješadijske divizije od 21. prosinca 1943. o čišćenju poluotoka Rogoznica

📜 Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije za sprječavanje iskrcavanja partizanskih jedinica s otoka na kopno

📜 Izvještaj komandira 11. čete 893. puka 264. pješadijske divizije od 22. prosinca 1943. o čišćenju u rejonu Jadrtovac-Primošten

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o pretrpljenim gubicima na peniši pogođenoj od partizanskog minobacača kod Murtera

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 25. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o zaplijeni partizanskog motornog jedrenjaka kod Primoštena i otkrivanju partizanskog skladišta municije u rajonu Muća

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 25. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o poduzetim mjerama u cilju obalnog osiguranja i onemogućavanja iskrcavanja partizanskih jedinica s otoka

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 27. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Zadra i otoka Ugljana od savezničkih aviona

📜 Zapovijest Štaba 264. pješadijske divizije od 28. prosinca 1943. za deblokadu Vrlike

📜 Naređenje Komande 264. pešadijske divizije od 29. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za čišćenje od snaga NOVJ rejona Zelevo—Kladnjice—Prgomet—Brštanovo

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 30. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama četnika i partizana kod Skradina

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 31. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o sukobu četnika i partizana kod Kašića, Nijemaca i partizana kod Primoštena i deblokadi Vrlike

📜 Ratni dnevnik br. 1. 264. pješadijske divizije za period od 20. studenog do 31. prosinca 1943. godine

📜 Izvod iz koncepta za ratni dnevnik 7. čete 893. grenadirskog puka 264. pješadijske divizije za period siječanj-ožujak 1944. godine

📜 Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 4. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji

📜 Naređen e Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije za zaposjedanje otoka Šolte

📜 Izvještaj Prvog bataljona 892. grenadirskog puka od 12. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o čišćenju rajona Zelovo-Kladnjice-Prgomet-Brštanovo

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. siječnja 1944. Štabu 264. i 373. divizije o upućivanju 92. motoriziranog puka i dijelova Prve brdske divizije preko Livna i Sinja u sjevernu Dalmaciju

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o prebacivanju materijala primljenog od saveznika s obale u unutrašnjost i prebacivanju Trinaeste dalmatinske brigade sa Visa na područje Devetnaeste divizije NOVJ

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Štabu 264. divizije o pristizanju 92. motoriziranog puka i Prve brdske divizije u Dalmaciju

📜 Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije za čim duže držanje otočkih uporišta, iskrcavanje partizana na Ugljan samo varka za akcije na drugom mjestu

📜 Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. siječnja 1944. štabovima Prve brdske i 264. pješadijske divizije za pokrete trupa i njihove zadatke

📜 Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije za zauzimanje otoka Ugljana

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o namjerama jedinica Osmog korpusa NOVJ za dejstva u pravcu doline rijeke Cetine, planine Promine i Kosova

📜 Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 22. januara 1944. Dvesta šezdeset četvrtoj pešadijskoj diviziji za zauzimanje ostrva Uljan

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 23. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o upućivanju Četvrtog puka Brandenburg u rajon Knina

📜 Izveštaj 264. pešadijske divizije od 25. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u operaciji »Frilingsgeviter« na. prostoru Knin — Kistanje

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 25. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vlastitim i neprijateljskim gubicima u akciji Frühlingswetter na prostoru Knin-Kistanje

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 1. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o stečenim iskustvima iz otočkih akcija

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. veljače 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o mogućem iskrcavanju saveznika na obalu između Splita i Šibenika

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 7. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji

📜 Izvod iz Uputstva Štaba 892. grenadirskog puka 264. pješadijske divizije od 14. veljače 1944. za obranu Šolte

📜 Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 11. ožujka 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji na području divizije

📜 Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. ožujka 1944. Štabu 264. pješadijske divizije za ponovo zaposjedanje otoka Šolte

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 23. ožujka 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o zauzimanju otoka Šolte od strane saveznika i partizana i poduzetim merama za ponovno zaposjedanje otoka

📜 Naređenje komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. ožujka 1944. Štabu 264. pješadijske divizije da sadejstvuje jedinicama Petog SS-brdskog armijskog korpusa u čišćenju planine Mosor

📜 Izvještaj Štaba 892. grenadirskog puka 264. pješadijske divizije od 30. ožujka 1944. Štabu divizije o situaciji na otoku Šolti prije i poslije iskrcavanja savezničkih i partizanskih snaga

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. ožujka 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o naređenju Komande Druge oklopne armije po pitanju obrane otoka

📜 Izveštaj 264. pešadijske divizije od 10. aprila 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u srednjoj Dalmaciji

📜 Izveštaj obaveštajnog odeljenja nemačke 264. pesadijske divizije od 18. aprila 1944. o razgovorima sa Momčilom Đujićem i Miodragom Kapetanovićem

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 8. decembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o završetku borbi za Knin, visokim gubicima 264. pešadijske divizije i raspadu većeg dela 373. legionarske divizije »Tigar«

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Lici 1944. 114. lovačka divizija Split Vrlika 8. dalmatinska udarna brigada (šibenska) Operacija Ziethen Očekivano iskrcavanje saveznika Kninska operacija 118. lovačka divizija Četnici u drugom svetskom ratu Vodice 26. dalmatinska divizija NOVJ Operacija Jesenji pljusak Hvar Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 5. dalmatinska udarna brigada Drniš Korčula Omiš 9. dalmatinska divizija NOVJ Livno Mornarica NOVJ 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) Armijska grupa E Saradnja četnika sa okupatorom Dinarska četnička divizija 11. hrvatski korpus NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) 392. legionarska divizija (plava) 15. brdski armijski korpus 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ SKOJ Bihać Solin Maglaj 35. lička divizija NOVJ Brač Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Britanija i Jugoslavija Borbe na Jadranu 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen Divizija Brandenburg Momčilo Đujić Bitka za Brač 1944. 7. ustaška brigada 2. oklopna armija Šibensko-trogirski partizanski odred Borbe na Jadranu 1943. 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Zadar 373. legionarska divizija Tiger Vis Gračac Sinj 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Borbe u Hrvatskoj 1944. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Borbe u Hrvatskoj 1943. Šibenik Borbe u Dalmaciji 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu 6. dalmatinska udarna brigada Sjevernodalmatinski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1944. Operacija Morgenstern Knin Benkovac 1. brdska divizija Vermahta 20. dalmatinska divizija NOVJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Trogir Operacija Delfin