Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Borbe na Jadranu 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 141 hronoloških zapisa, 550 dokumenata i 42 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 2. 1943. Kod Brbinja na Dugom otoku partizani sa ostrva otvorili vatru na italijanski parobrod -Ulbo- i ubili 1, a ranili 2 italijanska vojnika.

⚔️ 4. 5. 1943. Ostrva: Dugi otok, Iž, Ravu, Rivanj, Sestrunj, Žut, Žverinac i Kornat otpočele pretresati jedinice italijanske divizije -Zara- i antikomunistička milicija. Do 19. maja neprijatelj je pobio ili streljao 112, a uhapsio i internirao 98 rodoljuba i spalio 90 kuća. Mesta Savar i Polje (na Dugom otoku) potpuno su uništena, a 44 čoveka su ubijena bajonetima i gvozdenim polugama.

⚔️ 13. 6. 1943. U Otočcu i na Plitvičkim jezerima otpočelo dvodnevno Prvo zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a). Izabran je Izvršni odbor i donete su odluke o daljoj oslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj. U rezoluciji ZAVNOH-a je istaknuto da treba sve rodoljubive i demokratske snage okupiti u jedinstveni NOF, pojačati borbu za oslobođenje Istre, Zadra, Rijeke, jadranskih ostrva, anektiranog dela Dalmacije, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Međumurja i onemogućiti ponovno uspostavljanje protivnarodnog režima.

⚔️ 20. 9. 1943. ZAVNOH doneo odluku o poništenju svih ugovora bivših velikosrpskih vlada i ustaške vlade Pavelića, kojima su pojedini krajevi naše zemlje predani tuđinima. Istovremeno je proglašeno priključenje Istre, Rijeke, Zadra i anektiranog dela Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Dalmacije sa ostrvima matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje demokratskoj Jugoslaviji.

⚔️ 21. 9. 1943. Na ostrvima Braču, Hvaru, Visu i Šolti po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. otočka brigada (12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

⚔️ 25. 9. 1943. Desant na Lošinj izvršila 1. udarna brigada 13. divizije NOVJ u sadejstvu s mornaričkim jedinicama NOVJ. U dvodnevnim borbama zarobljeno je 265 četnika koji su se pre kapitulacije Italije povukli na ovo ostrvo iz Gorskog kotara i Hrvatskog primorja.

⚔️ 17. 10. 1943. Na ostrvo Vis saveznici dopremili brodovima: 200 tona hrane, 10 tona sanitetskog materijala, 10 tona benzina i nafte, 30.000 pari odeće, 10.000 pušaka, 100 mitraljeza, 6 topova, 100 tona municije i 6 radio-stanica za potrebe jedinica NOV i POJ.

⚔️ 16. 11. 1943. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da traži sadejstvo savezničke flote i vazduhoplovstva u borbi protiv neprijateljskih snaga koje su otpočele dejstva u Hrvatskom primorju i na Kvarnerskim ostrvima.

⚔️ 22. 11. 1943. Iz Zadra delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije otpočeli desant na severnodalmatinska ostrva. Posle dvodnevnih borbi Otočki NOP odred se povukao sa o. Ugljana i o. Pašmana na ostrva Dugi otok i Kornat. Do 25. novembra neprijatelj se iskrcao i na ostrva Rivanj, Sestrunj i Iž, a mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ se prebacile: na o. Vis.

⚔️ 9. 12. 1943. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da odmah otpočne prebacivanje teških ranjenika na ostrva, a prvenstveno na Vis, odakle će biti prebačeni brodovima za Italiju.

⚔️ 22. 12. 1943. S Pelješca izvršili desant na o. Korčulu 750. puk nemačke 118. lovačke divizije, delovi 668. artiljerijskog puka, bataljon -Brandenburgs i četa tenkova. Ostrvo su branili 13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ, 1. prekomorska brigada i Korčulanski NOP odred, a 23/24, decembra su stigla i dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ sa o. Visa. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, sve jedinice NOVJ su se noću 24/25. decembra i sledećih noći povukle na ostrva Vis i Hvar. Pretrpevši osetne gubitke: od 1057 boraca 13. brigade evakuisano je samo 525, dok je 1. prekomorska brigada imala oko 300 ljudi izbačenih iz stroja. Prema nepotpunim podacima, nemačke jedinice su imale oko 100 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 0. 1. 1944. Brodovi mornarice NOVJ i saveznički brodovi otpočeli prebacivanje oko 34.000 jugoslovenskih izbeglica (žena, dece i staraca) sa o. Visa, preko južne Italije, u severnu Afriku. Oko 27.000 lica smešteno je u novoosnovane logore zbega u Egiptu (El Sat. El Khatatba i Tulumbat). Za rukovođenje životom i radom ovih logora formiran je Centralni odbor zbega, koji je bio potčinjen Oblasnom NO odboru za Dalmaciju.

⚔️ 0. 1. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

⚔️ 2. 1. 1944. Štab Mornarice NOVJ uputio predlog Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu 8. korpusa NOVJ da se o. Vis, kao značajan i odlučujući objekt na Jadranu, brani jačim snagama NOVJ.

⚔️ 3. 1. 1944. Na o. Visu, na sastanku, predstavnik Štaba Mornarice NOVJ i britanski general Ficroj Maklin razgovarali o mogućnostima angažovanja savezničkih jedinica u odbrani ostrva. Britanski predstavnik je izjavio da ne može pružiti efikasniju pomoć pri odbrani ostrva.

⚔️ 3. 1. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Split i Šibenik. U Splitu srušeno nekoliko zgrada i potopljen nemački motorni jedrenjak -Kastriotio-.

⚔️ 4. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ da o. Vis brane dve brigade jačine oko 2.500 ljudi.

⚔️ 8. 1. 1944. Na o. Ist se iskrcalo oko 300 nemačkih vojnika s namerom da pronađu posadu nasukanog nemačkog minopolagača -Mosor-. Pošto su posadu već bile zarobile jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ nemački vojnici su uhapsili 52 muškarca od 18 do 60 godina, te ih ukrcali na brodove i sproveli u Zadar.

⚔️ 10. 1. 1944. Štab Mornarice NOVJ i Oblasni komitet KPH za Dalmaciju obavestili VŠ NOV i POJ da je na o. Vis stigao britanski general Miles. Ovaj general moli za odobrenje da se na o. Vis iskrca 150 savezničkih vojnika i predlaže da se o. Lastovo zauzme zajedničkim snagama a potom na njemu uspostavi zajednička posada.

⚔️ 10. 1. 1944. Nemački borbeni čamci zaplenili nenaoružani transportni brod Mornarice NOVJ, od 450 tona nosivosti, kojinj je iz Palerma (u Italiji) prebacivan na o. Vis materijal koji su saveznici slali jedinicama NOVJ. Brod je sproveden u Velu Luku na o. Korčuli, gde su ga saveznički avioni potopili.

⚔️ 12. 1. 1944. Na o. Brač se iskrcala dva bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije a na o. Šoltu 2. bataljon 893. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Snage 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se s tih ostrva na o. Vis.

⚔️ 13. 1. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab Mornarice NOVJ da odobrava dolazak 150 britanskih vojnika na o. Vis radi ispomoći jedinicama NOVJ u odbrani ovog ostrva i radi napada na o. Lastovo i na susedne luke, s tim da civilna pozadinska vlast mora biti sastavljena isključivo od jugoslovenskih građana.

⚔️ 14. 1. 1944. Višku luku bombardovalo 7 nemačkih aviona, koji su oštetili brod -Marjan- iz sastava 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 17. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ: da se dve brigade 26. divizije NOVJ odmah prebace sa o. Hvara na kopno a da na ostrvu ostanu samo izviđačke grupe.

⚔️ 17. 1. 1944. Štab Mornarice NOVJ uputio VŠ NOV i POJ i Štabu 8. korpusa NOVJ predlog da se odobri još jedna brigada za odbranu o. Visa, izrazivši čvrsto u veren je da se o. Vis s tim snagama može odbraniti od napada nemačkih snaga.

⚔️ 18. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ: da sa o. Hvara evakuiše jedinice NOVJ na kopno; da svestrano ispita mogućnost odbrane o. Visa i eventualne prinudne evakuacije jedinica NOVJ sa ovog ostrva.

⚔️ 19. 1. 1944. Štab Mornarice NOVJ uputio Vrhovnom štabu NOV i POJ izveštaj u vezi sa odbranom o. Visa. U njemu ističe da su moguća dva rešenja: ili ostrvo uporno braniti sa dovoljnim snagama (oko 3 brigade) ili ga što pre napustiti, jer ostaviti manje snage značilo bi najveću opasnost; ostrvo se svaki dan sve bolje utvrđuje, a moral jedinica je dobar. Najzad ga moli da donese definitivnu odluku i naredi da ostrvo brane tri brigade.

⚔️ 20. 1. 1944. VŠ NOV i POJ saopštio Štabu Mornarice NOVJ odluku o odbrani o. Visa: odobrava tri brigade za odbranu ostrva, naređuje da se ostrvo utvrdi i postave mine i prepreke, da se od saveznika zatraži pomoć u naoružanju i ispomoć avijacijom i mornaricom u najodlučnijem trenutku, a da se jedinice NOVJ evakuišu samo u slučaju nužde.

⚔️ 20. 1. 1944. U s. Preku (na o. Ugljanu) jedan kombinovani odred (četa Severnodalmatinskog NOP odreda, desetina Dopunske čete 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ i 50 članova SKOJ-a i terenskih radnika iz s. Preka) izvršio napad i razbio nemačku posadu jačine 120 vojnika iz 1. bataljona 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Poginula 53, ranjena 34 i zarobljena 2 nemačka vojnika, dok se ostatak posade povukao u Zadar. Partizani su imali 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 1. 1944. Naoružani brodovi -Partizan I- i -Partizan III- 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ uništili nemački naoružani remorker -Konstante-, koji se nasukao kod rta Ploče (na o. Olibu), i zarobili nemačku posadu.

⚔️ 25. 1. 1944. Po odobrenju VŠ NOV i POJ iz Italije je na o. Vis prebačeno 200 britanskih vojnika (-komandosa-), specijalno obučenih za pomorsko-desantne operacije.

⚔️ 29. 1. 1944. Kod rta Ploče (zapadno od o. Arhanđela i o. M. Drvenika) britanska motorna topovnjača MGB 662 i torpedni čamac MTB 97 potopili nemački tanker -Folgore- od 330 tona i motorni jedrenjak -Roma- od 120 tona.

⚔️ 31. 1. 1944. Na o. Visu, sa odobrenjem VŠ NOV i POJ, održan sastanak predstavnika Štaba mornarice NOVJ i Štaba 26. divizije NOVJ sa predstavnicima Štaba savezničkog komandosa. Govorilo se o zajedničkoj odbrani o. Visa i o zajedničkim ofanzivnim operacijama protiv nemačkih posada na susednim ostrvima.

⚔️ 0. 2. 1944. Na o. Visu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana škola mornarice NOVJ.

⚔️ 1. 2. 1944. Delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije zauzeli o. Iž i o. Dugi otok, s kojih su se mornaričke jedinice NOVJ povukle na o. Molat i o. Vis.

⚔️ 2. 2. 1944. Kod s. Rogoznice (blizu Šibenika) britanske motorne torpiljarke (MGB 643 i MTB 667) potopile nemački motorni jedrenjak -Ameliju- i zarobile 10 nemačkih vojnika i 4 italijanska mornara, a kod o. Silbe druge dve motorne torpiljarke (MTB 298 i MTB 242) zaplenile 2 nemačka motorna jedrenjaka i 1 motorni brod s posadom.

⚔️ 2. 2. 1944. Na poluostrvu Pelješcu nemački vojnici zaplenili patrolni čamac PČ 66 iz Korčulanske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 8. 2. 1944. Štab mornarice NOVJ obavestio VŠ NOV i POJ da su saveznici predložili da se na o. Visu, uz njihovu pomoć u materijalu i instruktorima, otvori diverzantski kurs. To je VŠ NOV i POJ 10. februara odobrio.

⚔️ 8. 2. 1944. Kod o. Paga nemačka avijacija potopila 2 i oštetila 1 motorni jedrenjak iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 8. 2. 1944. U s. Sutomiščici (na o. Ugljanu) saveznička avijacija potopila jednu nemačku naoružanu maonu, 6 koča i jedan parobrod. [Maona je brod za prevoz materijala bez sopstvenog pogona. Koča je ribarski brod za dubinski lov, nosivosti oko 100 t, sa snažnim motorom i brzinom preko 8 čvorova.]

⚔️ 8. 2. 1944. Između o. Korčule i o. Mljeta tri nemačka borbena čamca napali i zarobili naoružani brod NB 10 i -Proleter- iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 8. 2. 1944. Kod s. Rogoznice (blizu Šibenika) britanski torpedni čamci (MTB 643 i MTB 662) potopili nemački remorker s penisom.

⚔️ 13. 2. 1944. Štab nemačke 2. oklopne armije naredio podređenim štabovima i komandama: na ostrvima pohvatati sve stanovništvo sposobno za vojnu službu i otpremiti na kopno, uključiti u ustaško-domobranske jedinice, upotrebiti za rad na utvrđivanju obale ili uputiti u logore u unutrašnjosti zemlje; pripremiti evakuaciju stanovništva sa obalskog pojasa u slučaju iskrcavanja anglo-američkih snaga na dalmatinsku obalu.

⚔️ 22. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: da u Štab 5. udarnog korpusa najhitnije uputi preostalo vazduhoplovno, tenkovsko i šofersko osoblje; da povrati deo istog ljudstva koje je upućeno ka o. Visu, jer će svi biti upućeni na obuku u SSSR; ujedno ga je obavestio da Štab mornarice traži s njim vezu radi organizacije dotura materijala na delu obale između Dubrovnika i Boke.

⚔️ 27. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu mornarice da na o. Visu otvori artiljerijsku školu. Deo slušalaca poslaće vojna misija NOV i POJ pri savezničkoj komandi u Bariju (u Italiji).

⚔️ 27. 2. 1944. Kod o. Molata patrolni čamac PČ 22 iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i oštetile lokomotivu i 5 vagona, a 3 vagona uništile. Zbog toga je saobraćaj obustavljen 20 časova.

⚔️ 28. 2. 1944. Kod o. Molata patrolni čamac PČ 22 iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobio naoružani motorni jedrenjak -Đuzepe Cezarije- sa 15 članova posade koju su sačinjavali nemački i italijanski mornari.

⚔️ 28. 2. 1944. Kod o. Paga, posle duže borbe, patrolni čamac PČ 2 i PČ 3 iz 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobili dva naoružana motorna jedrenjaka sa 83 nemačkih vojnika i 1 oficirom, dok je poginulo 18 vojnika.

⚔️ 0. 3. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formirana Grupa južnođahnatinskih otočkih NOP odreda.

⚔️ 0. 3. 1944. Grof Karlo Sforca razradio tezu o problemu Istre i Slovenačkog primorja: predlaže da se Zadar, o. Lastovo i ostala dalmatinska ostrva vrate Jugoslaviji, da se formira slobodna luka Rijeka pod starateljstvom i kontrolom Ujedinjenih nacija, da Istra i Slovenačko primorje i dalje ostanu pod vlašću Italije.

⚔️ 3. 3. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Split i u luci potopila nemački parobrod i 2 motorna jedrenjaka.

⚔️ 3. 3. 1944. Delovi 9. ustaškog bataljona zaposeli o. Pag koje su branile jedinice 2, pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 8. 3. 1944. Kod luke Gradac (u Neretvanskom kanalu) britanske motorne torpiljarke uništile nemački motorni jedrenjak od 80 tona.

⚔️ 9. 3. 1944. U Neretvanskom kanalu dva britanska torpedna čamca zabunom potopila patrolni čamac PČ 59 iz Viške flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 12. 3. 1944. Kod o. Vrgade savezničke torpiljarke potopile motorni jedrenjak -Romilda-. Od posade, 11 nemačkih mornara se udavilo a 1 mornar je zarobljen.

⚔️ 12. 3. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ rasformirana Komanda Severnodalmatinskog otočkog vojnog područja.

⚔️ 13. 3. 1944. Štab Mornarice NOV i POJ izvestio VŠ NOV i POJ da je vlada V. Britanije deo ratnih brodova bivše Jugoslavije tokom. februara predala u Malti izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije; da se preostali brodovi delom nalaze u okviru savezničke flote, a delom u Bariju i Tarantu pod italijanskom zastavom. Ističe da je neizvesno kada će ovi brodovi biti predati mornarici NOVJ i traži instrukcije.

⚔️ 16. 3. 1944. U italijanskoj luci Galipoli posada prekookeanskog parobroda -Senga- iz sastava trgovačke mornarice Kraljevine Jugoslavije odlučila da se priključi NOV Jugoslavije.

⚔️ 17. 3. 1944. U Lastovskom kanalu tri nemačka broda napala i potopila naoružani brod NB 2 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod uvale Lučina (na o. Molatu) pomorske snage 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zaplenile nemački desantno-jurišni čamac -Kistenjeger- i zarobile 16 vojnika.

⚔️ 20. 3. 1944. Kod o. Dugog otoka dva nemačka aviona bombardovali i potopili naoružane brodove NB 1 i NB 6 iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 20. 3. 1944. Delovi 847. puka nemačke 392. legionarske divizije zaposeli o. Rab, koji su branile jedinice 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 22. 3. 1944. Dvanaest nemačkih aviona bombardovali s. Komižu na o. Visu Uništen je patrolni čamac PČ 70 iz Viške flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ, a poginula su 3 i ranjena 33 lica.

⚔️ 23. 3. 1944. Saveznički savet za primirje sa Italijom delimično rešio zahtev NKOJ-a stavivši na raspolaganje NOVJ samo pet manjih plovnih jedinica jugoslovenske mornarice koje je, aprila 1941. oduzela Italija.

⚔️ 23. 3. 1944. Kod o. Dugog otoka nemački avioni potopili patrolni čamac PČ 5 iz 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 25. 3. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu mornarice NOVJ direktivu: proceniti mogućnost da se održi o. Hvar (na koji su snage NOVJ izvele desant i tih dana ga uglavnom držale pod svojom kontrolom), kao i da se zauzmu ostali otoci, uz jače angažovanje saveznika.

⚔️ 28. 3. 1944. Nemačka avijacija bombardovala o. Vis. Potopljeno je 5 i oštećeno 8 motornih jedrenjaka. Poginulo je 6 partizana i 6 britanskih vojnika.

⚔️ 6. 4. 1944. Kod o. Vira jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zaplenile motorni jedrenjak -San Antonio- sa 30 tona raži i zarobile 2 nemačka vojnika.

⚔️ 6. 4. 1944. Kod o. Molata jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobile motorni jedrenjak sa 2 nemačka i 4 italijanska naoružana mornara.

⚔️ 6. 4. 1944. Kod o. Murtera britanske motorne topovnjače MGB 661 i MGB 647 zarobile nemački motorni jedrenjak -Libekio- od 400 tona.

⚔️ 6. 4. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu 26. divizije 8. korpusa NOVJ: obaveštava da na o. Vis dolazi jedan član VŠ NOV i POJ da učestvuje u izradi plana za napade jedinica 26. divizije NOVJ na ostrva, naređuje da se izvrše pripreme pre njegovog dolaska a da napadi počnu što pre.

⚔️ 12. 4. 1944. U nemačkoj Vrhovnoj komandi, pod rukovodstvom vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera, počela dvodnevna konferencija na kojoj je razmatrano pitanje nemačkog desanta na o. Vis. Doneta je odluka da se, zbog nedostataka odgovarajućih pomorskih i vazdušnih snaga, desant na o. Vis odloži, a konačno rešenje donese tek posle svestrane procene dalmatinske odbrambene zone.

⚔️ 14. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: dostaviti podatke o neprijateljskim snagama na području tog korpusa; odgovoriti da li su divizije određene za prodor u Srbiju sposobne za pokret bez prethodnog snabđevanja materijalom i da li se r. Drina može forsirati bez čamaca; narediti komandantu 16. udarne divizije da se direktno uključi u radio-vezu sa VŠ.

⚔️ 22. 4. 1944. Kod o. Silbe patrolni čamci PČ 21 i PČ 22 iz flotile 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali neprijateljske motorne jedrenjake -Galijana- i -Emilija-, u kojima se nalazilo 7 vagona uglja i 186 buradi baruta. Posle kraće borbe oni su brodove zaplenili a posadu (4 nemačka vojnika i 8 italijanskih mornara) zarobili. Poginula su 2 nemačka vojnika.

⚔️ 27. 4. 1944. U uvali Sv. Nikola (na o. Olibu) plovne jedinice 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobile nemački naoružani motorni jedrenjak -Bjanka Stela- s posadom od 14 mornaričkih podoficira i 1 oficira, dok su 4 podoficira poginula.

⚔️ 28. 4. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio telegram Štabu 26. divizije NOVJ: odaje priznanje i zahvalnost jedinicama 26. divizije i Mornarice NOVJ na postignutim uspesima pri desantnim prepadima na o. Korčulu i o. Mljet i uništenju tamošnjih nemačkih snaga.

⚔️ 0. 5. 1944. U Alžir, u štab generala Henri Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, stigla vojna misija VŠ NOV i POJ, sa general-majorom Vladimirom Velebitom na čelu. Ona je sa generalom Vilsonom održala nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o zahtevima VŠ da se poveća materijalno snabdevanje NOVJ i da se vazduhoplovne i mornaričke jedinice Kraljevine Jugoslavije koje su se nalazile na Bliskom istoku i Malti stave pod komandu VŠ NOV i POJ. Razgovor nije doneo očekivane rezultate, jer su savezničke vojne vlasti pitanje pomoći u oružju i odeći, kao i pitanje mornarice i vazduhoplovstva, uslovIjavale sporazumom NKOJ-a i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije. VŠ je odbacio zahteve savezničke komande o upotrebi komandosa u operacijama na dalmatinskoj obali, jer je smatrao da nije potrebno slati savezničke trupe tamo gde su jedinice NOVJ toliko jake da su sposobne izvoditi i složene vojne operacije, ukoliko ih saveznici pomognu oružjem i tehnikom.

⚔️ 1. 5. 1944. U Bračkom kanalu britanska motorna topovnjača MGB 645 i torpedni čamac MTB 667 potopili dva nemačka desantno-jurišna čamca.

⚔️ 6. 5. 1944. U luci Omišalj (na o. Krku) udarna grupa 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ potopila nemački parobrod -Plav- a posadu zarobila.

⚔️ 11. 5. 1944. Između o. Šolte i o. Visa nemački borbeni čamci potopili bolnički brod -Marin II- sa oko 60 ranjenika 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ.

⚔️ 17. 5. 1944. Između o. Korčule i o. Lastova tri nemačka borbena čamca napala i potopila naoružani brod NB 2 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 20. 5. 1944. Kod o. Korčule britanska motorna torpiljarka MGB 674 i torpedni čamac MTB 656 zapalili nemačku penisu koja je prevozila 250 tona ulja.

⚔️ 26. 5. 1944. Na o. Olibu mornaričke jedinice NOVJ zarobile 2 nemačka vojnika na nemačkom čamcu -Regina-.

⚔️ 30. 5. 1944. Iz Zadra nemačke snage (2. bataljon 893. puka, 2. bataljon 891. puka 264. pešadijske divizije i 2. četa 771. pionirskog bataljona) izvršile desantni prepad (nazvan -Handstand-) na Dugi otok i o. Kornat.

⚔️ 31. 5. 1944. Otpočelo iskrcavanje 847. puka nemačke 392. legionarske divizije iz Senja i Novog na ostrva: Pag, Maun, Olib, Silbu, Premudu, Škardu, 1st i Molat u cilju čišćenja (nazvanog -Vikinger-), koje je trajalo do 2. juna. Neprijatelj je uništio veći broj ribarskih lađa i čamaca, a zatim se povukao u s. Jablanac, Senj i Novi.

⚔️ 31. 5. 1944. U luci Olibu snage 847. puka nemačke 392. legionarske divizije napale i zarobile patrolni čamac PČ 76, koji je od o. Krka uplovio u luku ne znajući za akciju neprijatelja. Tom prilikom je poginuo i zamenik političkog komesara 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ Vlado Bagat, narodni heroj.

⚔️ 1. 6. 1944. Južno od o. Blitvenice pet nemačkih torpednih čamaca zarobilo motorne jedrenjake -Sokol-, -Palma-, -Sloga-, jednu barkasu i jedan čamac 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ koji su evakuisano ljudstvo (zbeg i vojsku, oko 250 ljudi) sa Kornatskog otočja prevozili na o. Vis.

⚔️ 1. 6. 1944. Južno od o. Blitvenice tri nemačka torpedna čamca zaplenila motorne jedrenjake -Mali Ante- i -Sv. Juraj- 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ koji su se, prevozeći 50 izbeglica, povlačili sa o. Žirja za o. Vis.

⚔️ 1. 6. 1944. Sa o. Visa jedinice 26. divizije NOVJ, britanski komandosi i jedna američka planinska četa otpočeli desant na o. Brač koji su branila dva ojačana bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Zbog žilavosti neprijatelja, kao i zbog njegovih priprema da iz Splita i Omiša prebaci pojačanje na ostrvo, jedinice 26. divizije i britanske jedinice su se noću 45. juna, posle žestokih borbi, povukle na o. Vis. Prema podacima jedinica NOVJ, nemačke jedinice su imale 350 poginulih i 220 zarobljenih vojnika, 26. divizija NOVJ - 67 mrtvih, 308 ranjenih i 14 nestalih boraca, Britanci - 60 mrtvih i 73 ranjena i oko 20 nestalih, a Amerikanci - 1 ranjenog vojnika.

⚔️ 2. 6. 1944. Kod o. Blitvenice, vraćajući se sa Dugog otoka za o. Vis, naoružani brod NB 8 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ sukobio se sa 4 nemačke torpiljarke. Jedna torpiljarka je prišla uz brod i jedan nemački mornar je skočio na njega, ali se NB 8, smelim manevrom, posle kraće borbe izvukao iz opasne situacije, oštetivši jednu torpiljarku i zarobivši 1 mornara. Na brodu je ranjeno 9 mornara.

⚔️ 4. 6. 1944. Kod o. Lošinja saveznički avioni potopili nemački parobrod -Hrvatsku-.

⚔️ 5. 6. 1944. Zbog pomorskog desanta 26. divizije NOVJ na ostrvo Brač, Štab nemačke 2. oklopne armije počeo hitno da izvlači snage sa pl. Vijenca i iz rejona Bos. Grahova i da ih upućuje ka obali Jadranskog mora, a Štab 8. korpusa NOVJ je to iskoristio, pa se noću s ostalim jedinicama i savezničkim vojnim misijama izvukao iz okruženja i sa pl. Vijenca uputio u pravcu s. Tičeva (na pl. Šator).

⚔️ 24. 6. 1944. Britanske motorne topovnjače MGB 662 i MGB 659 i torpedni čamac MTB 670 teško oštetili torpiljarku NDH T 7 i prisilili je da se nasuče na o. Murter. Poginuli su komandant broda i 10 mornara, a 11 mornara je ranjeno.

⚔️ 29. 6. 1944. Kod o. Korčule britanski patrolni čamci ML 449 i ML 468 napali nemački konvoj i potopili desantni čamac, a oštetili dvotrupnu penišu i desantni čamac.

⚔️ 0. 7. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Dubrovački NOP odred Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda.

⚔️ 0. 7. 1944. U duhu sporazuma od 16. juna 1944. između predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita i predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića, Šubašićeva vlada počela čišćenje diplomatskog aparata od najkompromitovanijih reakcionara i blokirala novčana sredstva Kraljevine Jugoslavije u inostranstvu, a kralj, na njen predlog, ukinuo kraljevski amblem na svim ratnim i pomorskim zastavama.

⚔️ 15. 7. 1944. U Senju saveznički avioni bombardovali vojne objekte i potopili nemački parobrod -Slaviju- i jednu penišu.

⚔️ 17. 7. 1944. U Mljetskom kanalu britanska motorna topovnjača MGB 659 i torpedni čamci MTB 649 i 670 napali nemački konvoj i potopili dva desantno-jurišna čamca, a teško oštetili jednu dvotrupnu penišu.

⚔️ 28. 7. 1944. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije povela pregovore sa britanskim Ministarstvom ratnog transporta o povratku 68 brodova (oko 470 000 tona nosivosti) bivše jugoslovenske trgovačke mornarice koji su tokom rata prešli pod britansku zastavu i dobili britansku posadu. Pregovori su pokazali da britansko Ministarstvo ratnog transporta nije voljno da prihvati jugoslovenske zahteve.

⚔️ 29. 7. 1944. Kod o. Vira britanske motorne topovnjače MGB 662 i 660 i torpedni čamac MTB 634 potopili nemački motorni jedrenjak -Tritone- od 390 tona.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Popis ratnih brodova bivše jugoslavenske ratne mornarice u službi talijanske i engleske mornarice i kraljevske vlade u Kairu u prvoj polovini 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima u februaru 1944

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije primljenih od Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora u februaru 1944

📜 Izvještaj komandanta naoružanog broda Miran od 2 februara 1944 Štabu Trećeg pomorskog obalskog sektora o prebacivanju ranjenika i materijala na otok Vis

📜 Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 12 februara 1944 o formiranju mornaričke stanice na otoku Lastovu

📜 Naređenje njemačke Druge oklopne armije od 13 februara 1944 za evakuaciju muškog stanovništva sa otoka i jadranske obale

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 14 februara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o uništenju ribarskih čamaca

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 14 februara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zadacima i organizacionom stanju sektora

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 15 febru-ara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju i organizacionim promjenama u sektoru

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 15 februara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju u sektoru i o borbama od 16 januara do 15 februara

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 16 februar 1944

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 17 februar 1944

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 veljače 1943 god. o borbama na komunikaciji Ostrvica - Boričevac

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 18 februara 1944 Štabu Osmog korpusa o organizaciji i stanju sanitetske službe u Mornarici

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice za 18 februar 1944

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 20 februar 1944

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 21 februar 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 22 februar 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 23 februar 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 24 februar 1944

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Mornarice iz prve polovine marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju u Trećem pomorskom obalskom sektoru

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Trećeg pomorskog obalskog sektora za mart 1944 godine

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije primljenih od Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije u februaru i martu 1944 godine

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice upućenih Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije u februaru i martu 1944

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije upućenih Drugom i Trećem pomorskom obalskom sektoru u martu 1944

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije primljenih od Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora u martu 1944

📜 Vojno-obavještajni izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 1 marta 1944 Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 3 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljske jedinice 28 februara jugoistočno od Jakišnice (na otoku Pagu)

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 3 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zarobljavanju neprijateljskog motornog jedrenjaka Đuzepe Cezarije 28 februara 1944 godine

📜 Zapovijest Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 5 marta 1944 patrolnom čamcu 21 da prebaci dijelove bataljona Sjevernodalmatinskog odreda sa Dugog Otoka na otok Pašman

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 5 mart 1944

📜 Izvještaj Štaba Baze NOV Jugoslavije u Monopoliju od 5 marta 1944 god. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizaciji Baze

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 6 mart 1944

📜 Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 8 marta 1944 o izmjeni granice između Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice za 8 mart 1944

📜 Izvještaj Baze mornarice NOV Jugoslavije u Monopoliju od 10 marta 1944 Štabu Mornarice o organizaciji škola i kurseva

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 12 marta 1944 Štabu Osmog korpusa o organizacionom stanju Mornarice

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 12 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju i radu jedinica poslije zauzimanja obale i otoka od strane neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju sektora

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslaviji o dejstvima neprijateljskih snaga na teritoriji sektora

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Mornarice NOV Jugoslavije od 14 marta 1944 Štabu Mornarice o radu i organizacionom stanju Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora

📜 Pismo Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 14 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o novim kanalima za održavanje veze između otoka i kopna

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 15 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima i organizacionom stanju

📜 Odluka posade parobroda Senga od 16 marta 1944 o dobrovoljnom priključenju Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije

📜 Izvještaj tehničke sekcije Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 16 marta 1944 Štabu sektora o radu u mehaničkim radio-nicama i brodogradilištima

📜 Pismo britanskog Ministarstva za ratni transport od 17 marta 1944 komandantu parobroda Senga kojim se potvrđuje priključenje posade Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije

📜 Potvrda Štaba Baze NOVJ u Monopoliju od 17 marta 1944 o preuzimanju parobroda Senge od strane jedinica Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 20 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o napadima neprijateljskih aviona na brodove i teritoriju sektora

📜 Izvještaj komande NB 2 od 20 marta 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o gubitku broda u Lastovskom Kanalu

📜 Izvještaj Štaba flotile od 22 marta 1944 Štabu Trećeg pomorskog obalskog sektora o prebacivanju trupa i materijala sa otoka na kopno

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 22 mart 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 23 mart 1944

📜 Izvještaj Štaba Baze NOV Jugoslavije u Monopoliju od 23 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju Baze i o prelasku brodova kraljevske mornarice na stranu NOV Jugoslavije

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 24 mart 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 25 mart 1944

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 26 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama na teritoriji sektora

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 27 mart 1944

📜 Pismo velikog župana Župe Dubrava od 27 marta 1944 Ministar-stvu unutrašnjih poslova NDH o prisilnoj evakuaciji stanovništva sa obale

📜 Pismo ministra za oslobođene krajeve NDH od 27 marta 1944 njemačkom poslaniku Zigfridu Kašeu o prisilnoj evakuaciji hrvatskog stanovništva sa otoka

📜 Uputstvo za rad Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 28 marta 1944 Štabu Drugog pomorskog obalskog sektora poslije povlačenja na Dugi Otok

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 29 mart 1944

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 30 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljski motorni čamac kod luke Lučine na otoku Molatu

📜 Pregled rada i organizacionog stanja Mornarice NOV Jugoslavije od decembra 1943 do aprila 1944

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Trećeg pomorskog obalskog sektora za april 1944 godine

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Dvadeset šeste divizije upućenih Štabu Mornarice za vrijeme operacija na otoku Mljetu i Korčuli u aprilu 1944

📜 Obavještenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 1 aprila 1944 zapovjedništvu parobroda Senga povodom priključenja posade jedinicama NOV Jugoslavije

📜 Izvod iz radio-vijesti od 8 aprila 1944 o priključenju posade parobroda Senga Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije

📜 Obavještenje Baze NOV Jugoslavije u Monopoliju od 10 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o preuzimanju parobroda Sitnice

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 11 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zarobljavanju neprijateljskog motornog jedrenjaka San Antonio

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akciji u blizini otoka Vrgade

📜 Izvještaj Štaba Baze mornarice NOV Jugoslavije u Monopoliju od 12 aprila 1944 Štabu Mornarice o organizaciji škola i kurseva

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 13 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama i dejstvima neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 15 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima mornaričkih jedinica i o organizacionom stanju sektora

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 15 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o raspodjeli pomorskih čamaca i naoružanih brodova

📜 Izvještaj tehničke sekcije Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 16 aprila 1944 o radu u mehaničkoj radionici i brodogradilištu

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 17 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju i radu jedinica poslije zauzimanja obale i otoka od strane neprijatelja

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 18 aprila 1944 Četvrtom pomorskom obalskom sektoru za prebacivanje snaga Dvadeset šeste divizije sa otoka Lastova na otok Mljet

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 20 aprila 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora za prebacivanje dijelova Dvadeset šeste divizije sa otoka Visa na otok Korčulu

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 22 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o organizacionom stanju u Mornarici

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije od 22 aprila 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 23 april 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 24 april 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 25 april 1944

📜 Izvještaj komandanta Istočne grupe od 25 aprila 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o prevoženju jedinica Dvadeset šeste divizije na otoke Lastovo i Mljet

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 17 aprila 1944 Četvrtom pomorskom obalskom sektoru za prebacivanje snaga 26 divizije sa otoka Visa na otok Lastovo

📜 Izvještaj komande motornog jedrenjaka Maksim Gorki od 26 aprila 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o ukrcavanju zbjega i materijala

📜 Naređenje njemačke komande Petnaestog brdskog armiskog kor-pusa od 7 aprila 1944 god. 264 njemačkoj pješadiskoj diviziji za operacije na otocima

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 27 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama od 12 do 27 aprila

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 maja 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju i o borbama vođenim od 27 aprila do 11 maja

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 30 aprila 1944 Štabu Dvadeset šeste divizije o učešću mornaričkih jedinica u desantu na otoke Mljet i Korčulu

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 30 aprila 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zarobljavanju neprijateljskog broda A 144 - Bjanka Stela u uvali Sv. Nikola na otoku Olibu

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 30 april 1944

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice primljenih od štabova Drugog i Trećeg pomorskog obalskog sektora u aprilu, maju i junu 1944

📜 Pohvala Vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije i Komandanta savezničkih snaga na Sredozemlju od 3 maja 1944 jedinicama Dvadeset šeste divizije i Mornarice NOV Jugoslavije za postignute uspjehe prilikom napada na otoke Mljet i Korčulu

📜 Zapovijest komandanta iskrcavanja od 3 maja 1944 za savezničke brodove koji su učestvovali pri desantu jedinica Dvadeset šeste divizije na otok Šoltu

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 4 maja 1944 Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu jedinica Trećeg pomorskog obalskog sektora na neprijateljske jedrenjake

📜 Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 4 maja 1944 za prebacivanje jedinica Dvadeset šeste divizije prilikom desanta na otok Šoltu

📜 Uputstvo Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 8 maja 1944 za rad pomorske policije na teritoriji Lučke kapetanije Šibenik

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 10 maj 1944

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 11 maj 1944

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe na Jadranu 1943. Operacija Jesenji pljusak Mali Lošinj Borbe u Hrvatskoj 1944. Pelješac SAD i Jugoslavija SSSR i Jugoslavija Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Komandant Jugoistoka Borbe u Hrvatskoj 1943. Ivan Šubašić Brač Sjevernodalmatinski partizanski odred Mornarica NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu Partizanska avijacija 26. dalmatinska divizija NOVJ Vis Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Vlada Velike Britanije 2. oklopna armija Omiš Zarobljenici u ratu Italija u drugom svetskom ratu 118. lovačka divizija Glavni štab Slovenije Zadar Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 29. hercegovačka divizija NOVJ Desant NOVJ na Korčulu 1944. Borbe u Istri 1943. Sreten Žujović Hvar Dubrovnik Borbe u Dalmaciji 1944. Desant NOVJ na Šoltu maja 1944. Centralni komitet KPJ Maximilian von Weichs Sanitet u ratu 392. legionarska divizija (plava) Vrhovni štab NOVJ 264. pešadijska divizija 1. tenkovska brigada NOVJ 15. brdski armijski korpus Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Divizija Brandenburg Diverzije u oslobodilačkom ratu Krk Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Bitka za Brač 1944. Ranjenici u ratu Split Glavni štab Hrvatske 3. prekomorska brigada - udarna Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Knin Vicko Krstulović Josip Broz Tito Makarska Korčula Britanija i Jugoslavija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Borbe u Dalmaciji 1943. Luftwaffe u Jugoslaviji Senj Šibenik Borbe u Istri 1944. 1. lovačka eskadrila NOVJ Politički komesari u NOR-u Vladimir Velebit