Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Krk u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. U zalivu Soline (na o. Krku), po naređenju komandanta Severnog sektora jugoslovenske Pomorske obalske komande, potopljeni obalski brodovi da ne bi pali u ruke neprijatelju.

⚔️ 31. 10. 1942. Šibenska četa Primorskog partizanskog bataljona digla u vazduh električnu centralu na reci Krki, koja je električnim osvetljenjem snabdevala Šibenik i služila za pogon fabrike aluminijuma Lozovac. Šibenik je ostao bez svetla više od 10 dana, a 38 električnih peći fabrike aluminijuma u Lozovcu bilo je paralisano, te je obustavilo rad za više od dva meseca.

⚔️ 12. 1. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao direktive štabovima 2 (notranjske) i 1. dolenjske operativne zone NOV i PO Slovenije da aktiviraju jedinice i usmere dejstva opštim pravcem s. Sv. Vid - s. Lužarje - s. Sv. Gregor - s. Kompolje - Žužemberk, odnosno gornja Krka - Suha krajina, radi uspostavljanja međusobne operativne veze i stvaranja šire slobodne teritorije kao polazne baze za dalje napade na okupatorske i belogardističke snage i njihova uporišta.

⚔️ 10. 8. 1943. Kod s. Breške Vasi (blizu Novog Mesta) 4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- sprečila pokušaj jakih italijanskih snaga, podržanih tenkovima, da forsiraju r. Krku i ojačaju posadu s. Bele Cerkev.

⚔️ 13. 11. 1943. Desant na o. Krk, o. Cres i o. Lošinj izvršile nemačke jedinice, pa su se mornaričke jedinice 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ morale povući na o. Rab.

⚔️ 6. 5. 1944. U luci Omišalj (na o. Krku) udarna grupa 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ potopila nemački parobrod -Plav- a posadu zarobila.

⚔️ 18. 5. 1944. Na o. Krk se iskrcalo preko 1000 nemačkih vojnika, koji su pohapsili oko 700 ljudi i spalili nekoliko kuća.

⚔️ 31. 5. 1944. U luci Olibu snage 847. puka nemačke 392. legionarske divizije napale i zarobile patrolni čamac PČ 76, koji je od o. Krka uplovio u luku ne znajući za akciju neprijatelja. Tom prilikom je poginuo i zamenik političkog komesara 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ Vlado Bagat, narodni heroj.

⚔️ 16. 7. 1944. Na o. Krku izabran Sreski odbor NOF-a.

⚔️ 16. 4. 1945. Iz rejona s. Sv. Juraj - Senj jedinice 26. udarne divizije JA i Kvarnerskog odreda mornaričke pešadije izvršile desant i, posle jednodnevne borbe protiv nemačko-ustaške posade, oslobodile ostrvo Krk. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 474 poginula vojnika i 6 oficira, a zarobljeno je 130 vojnika i 1 oficir. Gubici desantnih snaga: 16 mrtvih i 54 ranjena.

⚔️ 22. 4. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije i Jugoslovenske mornarice koje su, posle višednevnih ogorčenih borbi, oslobodile Sušak, Senj, Novi, Crikvenicu, Kraljevicu, Bakar, kao i ostrva Rab, Krk, Cres i Lošinj.

Dokumenti

📜 Telegram riječkog prefekta Teste od 22 svibnja 1942 god. o osnivanju koncentracionih logora na Krku i Rabu

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 18 avgusta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima Prve udarne grupe na otoku Krku

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 18 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na otoku Krku

📜 Operativni izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 25 novembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o operacijama na otocima Krku, Lošinju i Cresu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. septembra 1944. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga na komunikaciji Karlovac-Zagreb i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Krka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. septembra 1944. o pratnji konvoja Mornarice NOVJ i o napadu na nemačke brodove kod otoka Krka i u Ninskoj luci

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mavračič i o borbama na Bilo-gori, kod Obrovca, Gračaca, na otoku Krku i o iskrcavanju jedinica 26. divizije kod Omiša i Krila

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 22. decembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama Prve udarne čete na otoku Krku

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke položaje na Krku i brodove kod Lošinja i Karlobaga

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 21. februara 1945. o napadu na nemačke snage u Aleksandrovu na otoku Krku

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od marta 1945. o napadu na nemačke snage u Baškanovoj na ostrvu Krku

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 1. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Malinskoj na ostrvu Krku

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Baškanovoj na ostrvu Krku

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 14. aprila 1945. o traganju za pomorskim minama kod Krka i o napadu na nemačke plovne objekte kod Malog Lošinja

📜 Naređenje Pomorske komande sjevernog Jadrana od 15. aprila 1945. podređenim jedinicama za prevoženje jedinica Dvadeset šeste diviziji u desantu na otok Krk

📜 Naređenje Štaba 4. armije JA od 16. aprila 1945. štabovima podređenih jedinica za zaštitu bokova jedinica prema unskoj dolini i Karlovcu, za napad na Mrzlu Vodicu, Lokve, Fužine i Plaše i desant na otoke Krk, Cres i Lošinj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 16. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Slunja i o pronađenom minskom polju kod ostrva Krka

📜 Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda Mornaričke pješadije od 17. aprila 1945 Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o akciji na Basku i Baškastaru na otoku Krku

📜 Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 18. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o desantu i borbama za oslobođenje Krka

📜 Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 21. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otok Krk

📜 Izvještaj Štaba Kvarnerskog pomorskog sastava od 21. aprila 1945. Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o dejstvima mornaričkih jedinica za vrijeme desanta na otok Krk

Fotografije

Povezane odrednice

Politički komesari u NOR-u Crikvenica Aprilski rat Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Sušak Mostarska operacija Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Sloveniji 1943. Borbe na Jadranu 1945. Partizanska avijacija Narodni heroji Jugoslavije Borbe na Jadranu 1944. 2. lovačka eskadrila NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Solin Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Novo Mesto Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Logor Rab Britanija i Jugoslavija Završne operacije u Jugoslaviji Karlobag Senj Sarajevo Italija u drugom svetskom ratu Omiš 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Bela garda 1. lovačka eskadrila NOVJ Glavni štab Hrvatske Borbe na Jadranu 1943. Karlovac Mali Lošinj Mornarica NOVJ Rab Gračac Slovenska udarna brigada Matija Gubec Šibenik Vodice 392. legionarska divizija (plava) Borbe u Hrvatskoj 1942. Slunj Bakar