Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Novo Mesto u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 103 hronoloških zapisa, 75 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 4. 1941. U Ljubljani održan sastanak Nacionalnog veća Slovenije na kome je ban dravske banovine Natlačen predložio da se, po ugledu na ustašku NDH, proglasi i -nezavisna- Slovenija. Upućeni su predstavnici komandantima jedinica jugoslovenske vojske u Višnjoj Gori i Novom Mestu sa zahtevom da se potčine Nacionalnom veću, što je odbijeno. 

⚔️ 18. 6. 1941. U Banovoj Jaruzi, u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana partijska konferencija OK KPH za Novu Gradišku na kojoj je odlučeno da se omasovi partijska organizacija, vrše pripreme za oružani ustanak i odmah pređe na izvršenje sitnih diverzantskih akcija. U OK su kooptirani neki članovi umesto onih koji su bili pohapšeni.

⚔️ 0. 8. 1941. Kod s. Prečne, od boraca iz Novog Mesta i Dolenjskih Toplica, formirana Novomeštanska partizanska četa.

⚔️ 18. 3. 1942. U blizini ž. st. Škofljica (na pruzi Ljubljana - Novo Mesto), 2. i 4. četa 2. štajerskog partizanskog bataljona napale teretni voz i teško oštetile lokomotivu.

⚔️ 23. 5. 1942. Drugi bataljon Dolenjskog NOP odreda proterao karabinijersku posadu iz s. Škocjana (kod Novog Mesta).

⚔️ 24. 5. 1942. U s. šmarjeti (kod Novog Mesta) 2. bataljon Dolenjskog NOP odreda pohvatao belogardiste, a zaplenjeno brašno predao terenskom odboru OF za snabdevanje civilnog stanovništva.

⚔️ 31. 5. 1942. U Novom Mestu belogardisti i komandant italijanske divizije -Izonco- sklopili sporazum o zajedničkoj borbi protiv slovenačkih partizana.

⚔️ 0. 6. 1942. Belogardističko vodstvo formiralo Štajerski bataljon, koji je bio prvo jezgro slovenačke Bele garde na području Novog Mesta.

⚔️ 18. 6. 1942. Otpočeo dvodnevni napad 2. čete 2. bataljona Dolenjskog NOP odreda na s. Ratež (kod Novog Mesta). Napad nije uspeo.

⚔️ 13. 8. 1942. Prva slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- iznenada napala belogardističko uporište kod Sv. Ane (blizu Novog Mesta). Italijanski vojnici su artiljerijskom vatrom podržali odbranu uporišta, te je stoga napad samo delimično uspeo.

⚔️ 4. 9. 1942. U logoru blizu s. Trebelnog (kod Novog Mesta), po naređenju GŠ NOP odreda za Sloveniju, od jedinica iz Zapadnodolenjskog i Krškog NOP odreda, na svečan način formirana slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-.

⚔️ 23. 10. 1942. Kod s. Šmarjete (blizu Novog Mesta) patrola 1. bataljona Istočnodolenjskog NOP odreda sukobila se sa belogardističkom patrolom i nanela joj gubitke.

⚔️ 7. 11. 1942. Kod s. Mirne Peči (blizu Novog Mesta) jedna četa 3. bataljona slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- napala teretni voz, uništila dve lokomotive i više cisterni i prekinula saobraćaj za više dana.

⚔️ 8. 11. 1942. Na putu Metlika - Novo Mesto jedinice slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- iz zasede napale italijansku kolonu i nanele joj velike gubitke.

⚔️ 15. 11. 1942. Kod s. Mačkovca 3. bataljon slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- sukobio se sa oko 150 italijanskih vojnika. Neprijatelj se u neredu povukao u Novo Mesto.

⚔️ 1. 1. 1943. Kod Trebnja 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- minirala prugu Novo Mesto

⚔️ 18. 2. 1943. Belogardistička uporišta u s. D. Brezovici i s. Pleterju (kod Novog Mesta) napale 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- i 13. proleterska brigada -Rade Končar-. Posle oštre 40-časovne borbe protiv posade u Pleterju i italijanskih kolona koje su intervenisale iz Novog Mesta, jedna italijanska motorizovana kolona se probila u Pleterje i izvukla ostatak belogardističke posade. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 138 mrtvih, a zaplenjena je izvesna količina oružja i vojne opreme. Poginuo je operativni oficir Štaba 13. proleterske brigade -Rade Končar- Simo Vučinic Šime, narodni heroj.

⚔️ 1. 3. 1943. Na odseku s. Uršna Sela - s. Birčna Vas (kod Novog Mesta) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- porušile na više mesta tt veze i prugu Novo Mesto - Metlika, zbog čega je nekoliko dana bio prekinut saobraćaj.

⚔️ 10. 3. 1943. Kod s. Malenške Vasi 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- porušila prugu Novo Mesto - Trebnje na više mesta i uništila italijanski teretni voz, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 4 dana.

⚔️ 15. 3. 1943. Iz rejona Novo Mesto - s. Trebelno - s. Šmarijeta jedinice 1 (dolenjske) opera tivne zone NOV i PO Slovenije (slovenačke NOU brigade: -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-) prebacile se preko r. Krke u Suhu Krajinu. Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju u Suhoj krajini je trebalo uništiti belogardističke seoske straže i niz utvrđenih uporišta.

⚔️ 8. 4. 1943. Kod s. Uršnih Sela (blizu Novog Mesta) jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- porušile na više mesta prugu Novo Mesto - Črnomelj i uništile teretni voz iz koga su zaplenile veću količinu životnih namirnica i razne opreme.

⚔️ 18. 4. 1943. Delovi italijanske divizije -Izonco- iz Novog Mesta i Metlike otpočeli koncentričan napad na jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Posle višednevnih borbi u rejonima Jugorje - Mišino brdo - Ugljarica - Strmec (kod Metlike) i Oklinak-Lipovec-Gaj (kod Novog Mesta) jedinice NOVJ su se, zbog opasnosti da budu okružene, 21. aprila uveče povukle preko Sv. gore i r. Krke u rejon s. Škocijana (kod Novog Mesta).

⚔️ 15. 5. 1943. U blizini s. Okroga, s. Zabukovja, s. Sv. Petera i Kumpoljskog grada (kod Trebnja) tri italijanske kolone iz Temenice, Trebnja i s. Št. Ruperta napale 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar-. Brigada se posle jednodnevne borbe protiv nadmoćnog neprijatelja prebacila u rejon s. Šmarjeta (kod Novog Mesta).

⚔️ 25. 5. 1943. Na Tolstom vrhu (kod Novog Mesta) 3. bataljon 23. pešadijskog puka italijanske divizije -Izonco- iz Rateža i formacije Bele garde iz s. Št. Jerneja i s. Stopiča napali 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar- i posle oštre borbe zauzeli Tolsti vrh, ali su se sutradan sami povukli.

⚔️ 12. 7. 1943. Kod s. Mihova (blizu Novog Mesta) 2. bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- sukobio se sa snagama italijanskog 2. specijalnog bataljona, pa se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, posle kraće borbe povukao u pravcu s. Gaberja, u sastav svoje brigade.

⚔️ 24. 7. 1943. Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

⚔️ 1. 8. 1943. U s. Družinskoj Vasi (kod Novog Mesta) grupa boraca Zapadno-dolenjskog NOP odreda opkolila i razoružala grupu od 17 četnika Draže Mihailovića, među njima i veći broj rukovodilaca četničkog pokreta u Sloveniji.

⚔️ 9. 8. 1943. Italijansko-belogardističko uporište s. Belu Cerkev (kod Novog Mesta) napala 4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i uništila nekoliko otpornih tačaka, ali je, zbog snažnog otpora neprijatelja, pred zoru odustala od daljih napada i povukla se u s. Zbure i s. Gorenju Vas.

⚔️ 10. 8. 1943. Kod s. Breške Vasi (blizu Novog Mesta) 4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- sprečila pokušaj jakih italijanskih snaga, podržanih tenkovima, da forsiraju r. Krku i ojačaju posadu s. Bele Cerkev.

⚔️ 21. 8. 1943. U blizini s. Ponikava delovi 4. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- razoružali italijansku posadu na obezbeđenju pruge i na više mesta porušili prugu Trebnje - Novo Mesto.

⚔️ 26. 8. 1943. U blizini s. Ceroveca i s. Brezja (kod Novog Mesta) jedan bataljon 15. divizije NOVJ napao italijansko-belogarđističku kolonu koja se kretala iz s. Mirne Peči. Snažnim naletom neprijatelj je razbijen a potom gonjen sve do s. D. Kamnje, gde je okružen. Zahvaljujući preciznoj artiljerijskoj vatri iz Novog Mesta, neprijatelj se kroz. nastalu brešu povukao u s. Dobravu, gde se spojio sa drugom kolonom i vratio u s. Mirnu Peč.

⚔️ 7. 9. 1943. Na pruzi Novo Mesto - Trebnje jedinice 15. divizije NOVJ napale italijansko-belogardističku posadu, te u noćnoj borbi uništile italijansko uporište u s. Dolenjim Kamilicama (dok su se posade s. Hudog i s. Potočne Vasi povukle u Novo Mesto), porušile ž. st. Mirna Peč i više km pruge, a neprijatelju nanele gubitke od preko 50 mrtvih.

⚔️ 8. 9. 1943. Istočnodolenjski NOP odred razoružao italijanske jedinice i zaposeo sve otporne tačke i manja uporišta oko Kostanjevice (kod Brezica), osim same varošice, koju su branile nemačke snage. Razoružane italijanske snage su se povukle u Novo Mesto.

⚔️ 9. 9. 1943. U s. Straži (kod Novog Mesta) članovi Narodne zaštite i OK KPS za Novo Mesto razoružali italijansku posadu i uspostavili narodnu vlast.

⚔️ 10. 9. 1943. U s. Dolenjskim Toplicama (kod Novog Mesta), od Levstikovog partizanskog bataljona i od pridošlog ljudstva, formirana 8. slovenačka NO brigada -Fran Levstik-, jačine tri bataljona.

⚔️ 11. 9. 1943. U s. Gorenjoj Vasi (kod Novog Mesta) 1. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- razoružao italijansku posadu od oko 1000 vojnika.

⚔️ 15. 9. 1943. Kod s. Mokrog Polja (blizu Novog Mesta) 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- napala nemačku kolonu koja je, uz podršku tenkova, nadirala iz s. Zameškog (kod Kostanjevice). Brigada je energičnim udarom odbacila nemačke snage i gonila ih do polaznog garnizona.

⚔️ 25. 9. 1943. U Novom Mestu, na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od mobilisanih železničara formirana 14. slovenačka (železničarska) NO brigada, jačine 3 bataljona.

⚔️ 25. 9. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju naredio potčinjenim jedinicama da potpuno unište pruge: Ljubljana - Novo Mesto - Metlika i Ljubljana-Kočevje, čime bi se onemogućilo brzo prebacivanje neprijateljskih snaga u slučaju napada na oslobođenu teritoriju Dolenjske.

⚔️ 28. 9. 1943. U rejonu s. Mirna - s. Čatež - s. Velika Loka (kod Trebnja) otpočele trodnevne teške borbe 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankarx protiv jakih nemačkih motorizovanih delova koji su napadali iz Novog Mesta, Mokronoga i Litije. Za odmazdu zbog teških gubitaka, nemačke jedinice su popalile više sela i ubijale civilno stanovništvo.

⚔️ 7. 10. 1943. U blizini s. Soteske (kod Novog Mesta) na oslobođenoj teritoriji održano partijsko savetovanje za čitavu Sloveniju.

⚔️ 21. 10. 1943. Na slobodnu teritoriju Žumberka otpočeo napad nemačkih SS motorizovanih divizija -Viking- i -Herman Gering- iz Karlovca, s. Draganića i Jastrebarskog i delova nemačke SS oklopne divizije -Adolf Hitler- i 162. pešadijske turkestanske divizije iz Novog Mesta i Metlike. Posle trodnevnih borbi kod s. Okića, s. Sv. Jane, s. Pribića, s. Relića i s. Baroni-Sela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, veštim manevrom (sa tek pristiglim ranjenicima iz Slovenije), prebacila se u Turopolje, a zatim, preko r. Kupe, na Kordun. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Brigada je imala 14 mrtvih, 40 ranjenih i 33 nestala.

⚔️ 21. 10. 1943. Posle borbi protiv 4. slovenačke NOU brigade 15. divizije NOVJ kod s. Šentjerneja i s. Škocijana nemačke snage zauzele Novo Mesto (koje su jedinice NOVJ držale od kapitulacije Italije).

⚔️ 22. 10. 1943. Na Trškoj gori 2. divizion 15. divizije NOVJ vodio višečasovnu oštru borbu protiv nemačke kolone koja je nadirala iz Novog Mesta i naneo joj gubitke od 19 mrtvih i 25 ranjenih. Divizion se naveče povukao ka s. Štravberku.

⚔️ 26. 10. 1943. S vatrenih položaja kod s. Daljnog Vrha i s. Hudog 2. divizion 15. divizije NOVJ vodio višečasovnu borbu protiv nemačke kolone koja se probila iz Novog Mesta u pravcu Mirne Peči. Poginulo je 15 neprijateljskih vojnika i uništena su 3 automobila.

⚔️ 27. 10. 1943. U s. Globodolu (kod Mirne Peči) 12. slovenačka (štajerska) NO brigada napala nemačku kolonu koja se probila iz Novog Mesta ka Trebnju. Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka nemački vojnici su spalili s. Globodol.

⚔️ 28. 10. 1943. U rejonu s. Mirna - s. Čatež - s. V. Loka (kod Trebnja) otpočele trodnevne teške borbe 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- protiv jakih nemačkih motorizovanih delova koji su napadali iz Novog Mesta, Mokronoga i Litije. Za odmazdu zbog teških gubitaka, nemačke jedinice su popalile više sela, ubijajući civilno stanovništvo.

⚔️ 4. 11. 1943. U blizini s. Črmošnjice, s. Težke Vode i s. Stranske Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ sačekala u zasedama dve nemačke motorizovane kolone koje su nadirale iz Novog Mesta u pravcu Crnomelja i posle višečasovne borbe ih prinudila da se uz znatne gubitke povuku u s. Gotnu Vas.

⚔️ 7. 11. 1943. Kod prevoja Vahte (na putu Novo Mesto - Metlika) 3. bataljon 15. slovenačke (belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ uništio iz zasede dva nemačka vojna kamiona i putnički automobil. U borbi je poginulo oko 30 nemačkih vojnika i belogardista.

⚔️ 12. 11. 1943. Jedinice 15. divizije NOVJ napale nemački garnizon Novo Mesto, probile spoljnu odbranu i delom snaga prodrle u grad. Ulične borbe u predgrađu trajale su sve do 16. novembra, kada su jake nemačke kolone iz Krškog, posle višečasovne borbe, prebile položaje 12. slovenačke NO brigade kod s. Št. Petra i s. Šmarjete i prodrle u grad. a jedinice 15. divizije NOVJ povukle se i pristupile široj blokadi mesta.

⚔️ 20. 11. 1943. Kod Novog Mesta 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe, razbila nemačku kolonu koja je pokušala da se probije u pravcu Mirne Peči i spoji s kolonom koja je nadirala iz Trebnja.

⚔️ 24. 11. 1943. U blizini s. V. Vodenica, s. V. Slatnika i s. G. Težkih Voda 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga koje su napale iz Novog Mesta i Kostanjevice. Posle višečasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 12 mrtvih i 40 ranjenih, prinuđen da se povuče u polazne garnizone. Brigada je imala 4 ranjena.

⚔️ 26. 11. 1943. U rejonu s. Težkih Voda i s. Škrjanča jedinice 15. divizije NOVJ, posle teške višečasovne borbe, razbile nemačko-belogardističke snage i, uz gubitke, proterale ih u Novo Mesto.

⚔️ 29. 11. 1943. Delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ sprečili pokušaj prodora nemačko-belogardističkih snaga iz blokiranog Novog Mesta prema Črnomelju i posle višečasovnih oštrih borbi kod s. Stranske Vasi, s. Rakovnika i s. G. i D. Lakovnice odbacili ih u polazni garnizon.

⚔️ 1. 12. 1943. Kod s. Kozarjevog Kala (blizu Novog Mesta) jake nemačke snage napale 2. artilierijski divizion 15. divizije NOVJ. Posle oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 2 mrtva i 8 ranjenih, divizion se prebacio na Novu goru.

⚔️ 2. 12. 1943. Kod s. G. Lakovnica 4. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ, posle dvočasovne borbe, odbacio nemačku motorizovanu kolonu koja je nadirala iz Novog Mesta i naneo joj gubitke od 11 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 4. 12. 1943. U rejonu s. D. Lakovnice - s. Stranska Vas - s. D. Težka Voda nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta napale 4. bataljon 12. slovenačke (štajerske) NO brigade i 4. slovenačku udarnu brigadu -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbe odbačene u polazni garnizon. Poginulo je oko 40 i ranjen je veći broj neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 3 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 5. 12. 1943. U rejonu s. Harinja Vas - s. Trška Gora - s. Bučna Vas - s. Bršljin nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta napale 12. slovenačku (štajersku) brigadu 15. divizije NOVJ, ali su posle oštre borbe prinuđene da se povuku u polazni garnizon, uz gubitke od 20 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 5. 12. 1943. U s. M. Slatnik (kod Novog Mesta) upala 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ i posle šestočasovne borbe uništila belogardističko uporište jačine 100 ljudi. Veći deo posade, uz zaštitu nemačkih tenkova, povukao se u Novo Mesto, odnevši mrtve i ranjene.

⚔️ 7. 12. 1943. U rejonu s. Bučna Vas - s. Zdinja Vas - s. Trška Gora 12. slovenačka (štajerska) brigada 15. divizije NOVJ odbila napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta, preduzet u cilju razbijanja blokade. U tročasovnoj borbi neprijatelj je pretrpeo gubitke od 6 mrtvih i 10 ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 nestalog.

⚔️ 9. 12. 1943. U rejonu s. M. Slatnik - s. Gotna Vas - s. Stranska Vas nemačko-blogardističke snage iz Novog Mesta, uz podršku tenkova, napale jedinice 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, ali su posle oštre borbe primorane da se vrate u polazni garnizon.

⚔️ 10. 12. 1943. Kod s. Regerče Vasi delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodili višečasovnu oštru borbu protiv nemačko-belogardističkih snaga koje su, uz podršku tenkova, napadale iz Novog Mesta. Oni su najzad odbacili neprijatelja u polazni garnizon, uništivši mu 1 tenk.

⚔️ 11. 12. 1943. U blizini s. Težke Gore, s. Harinje Vasi, s. Zabije Vasi i s. Regerče Vasi jedinice 4 slovenačke udarne brigade i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona koje su nadirale iz Novog Mesta. Neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 12. 12. 1943. U s. Žalovičama (kod Novog Mesta) 2. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15 divizije NOVJ napao nemačko-belogardističke snage koje su prodrle preko s. St. Petra i s. Harinje Vasi. Posle dvočasovne borbe neprijatelj se, uz gubitke od 2 mrtva i 7 ranjenih, povukao u Novo Mesto.

⚔️ 19. 12. 1943. U blizini s. Žabje Vasi, s. Gotne Vasi i s. Regerče Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ odbila nekoliko ispada nemačko-belogardističkih snaga podržanih tenkovima iz Novog Mesta i prinudila ih da se povuku. Brigada je imala gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 22. 12. 1943. Kod s. Žabje Vasi 1. bataljon 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ odbio napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta i naneo im gubitke od 3 mrtva i više ranjenih.

⚔️ 23. 12. 1943. Između Žužemberka i s. Dvora 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka (loška) brigada 14. divizije NOVJ napale kolonu iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja se kretala iz Žužemberka u pravcu Novog Mesta. U višečasovnoj borbi je poginulo 100 nemačkih vojnika i uništen je kamion.

⚔️ 24. 12. 1943. U rejonu s. Reber - s. Dobrnič - s. Jordankale - s. Mirna Peč 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napala motorizovanu kolonu iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja se kretala iz Žužemberka. Sutradan se nemačka kolona, uz velike gubitke, probila u Mirnu Peč i dalje za Novo Mesto, a jedinice 14. divizije NOVJ zaposele su Žužemberk i s. Dvor.

⚔️ 27. 12. 1943. U blizini s. Ušiveca, s. Ruperč Vrha, s. Težke Vode i s. Koroške Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila višečasovne oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona i odbacila ih u Novo Mesto, uz gubitke od 9 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 27. 12. 1943. U rejonu s. Karlovec - s. Ždinja Vas - s. Trška Gora dva bataljona 12, slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ odbili napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta i odbacili ih ka s. Bučnoj Vasi, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 29. 12. 1943. U rejonu s. Karlovec - s. Ždinja Vas - s. Nova Gora - s. Gornji Vrh - s. Toplice 2. i 3. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ napali nemačko-belogardističke snage koje su prodrle iz Novog Mesta i posle višečasovne borbe ih primorali da se povuku u polazni garnizon. Istovremeno je u rejonu s. Gotne Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- sa 1. artiljerijskim divizionom 15. divizije NOVJ, sprečila neprijatelja da popravi most na putu za Metliku.

⚔️ 30. 12. 1943. U blizini s. Birčne Vasi i s. Uršnih Sela 2, bataljon 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodio jednodnevnu borbu protiv nemačko-belogardističke kolone iz Novog Mesta. Bataljon je posle podne protivnapadom odbacio neprijatelja i povratio stare položaje, koje je, zbog opasnosti od okruženja, bio napustio. Poginulo je 11 i ranjeno oko 20 neprijateljskih vojnika, dok je bataljon imao 3 poginula i 18 lakše ranjenih.

⚔️ 9. 2. 1944. Na Trškoj gori (kod Novog Mesta) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila upornu borbu protiv jake nemačko-belogardejske kolone. Posle mnogih obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

⚔️ 27. 2. 1944. Na sektoru Grosuplje - s. Turjak - V. Lašče jedinice 7. korpusa NOVJ prešle u napad da bi okupatora i domaće izdajnike sprečile u opravci železničke pruge Ljubljana-Grosuplje-Kočevje. Te jedinice su istovremeno vršile pritisak na garnizone: s. Škofljicu, Rakek, Kočevje, Novo Mesto i Kostanjevicu.

⚔️ 29. 2. 1944. Na položajima s. Konec - s. Vinja Vas - s. Podgrad 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta koje su nastojale da deblokiraju ovaj grad. Posle više obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

⚔️ 10. 3. 1944. Otpočeo napad 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ na nemačko uporište u s. Trškoj Gori (kod Novog Mesta). Brigada je, zbog brze i snažne intervencije neprijatelja, vodila teške borbe protiv nemačkih kolona kod s. Karteljeva i s. Trške Gore sve do 12. marta, kada je odustala od daljeg napada na s. Tršku Goru.

⚔️ 14. 4. 1944. Na položajima kod s. Trebelna i s. Češnjice 4. slovenačka udarna brigada, -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ otpočela tešku borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz Novog Mesta. U dvodnevnim borbama pretrpevši znatne gubitke (oštećena su i tri tenka), neprijatelj se povukao u polazni garnizon.

⚔️ 18. 4. 1944. Radi obezbeđenja napada 18. divizije NOVJ na Ribnicu sa pravca Ljubljana-Grosuplje, 15. divizija NOVJ prebačena iz rejona Novo Mesto - Suha krajina na odsek Ribnica - Grosuplje - s. Pijava Gorica.

⚔️ 25. 4. 1944. Iskoristivši odsutnost jedinica NOVJ, neprijateljske snage sa pravca Novog Mesta, Grosuplja i Litije prodrle na oslobođenu teritoriju Suhe krajine i uspostavile uporišta u Žužemberku Trebnju, s. Mirnoj Peči i s. Dobrniču.

⚔️ 4. 5. 1944. Posle četvorodnevnih borbi jedinice 7. korpusa NOVJ (15. i 18. divizija) zauzele nemačko-belogardističko uporište Žužemberk, čija se posada, uz podršku tenkova, probila u Novo Mesto. Za to vreme jedinice na obezbeđenju su vodile teške borbe protiv nemačko-belogarđističkih kolona koje su iz Ribnice i Novog Mesta nadirale u pomoć posadi Žužemberka.

⚔️ 20. 5. 1944. Posle dvodnevnih oštrih borbi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ zauzela nemačko-domobransko uporište u s. Mirnoj Peči, čija se posada, prihvaćena od jake tenkovske kolone, izvukla u Novo Mesto.

⚔️ 10. 7. 1944. Iz Karlovca i Novog Mesta jake neprijateljske snage 1. donski puk, 4. kubanski puk, 1. lovački rezervni puk, 10, 13. i 30. ustaški bataljon sa dva diviziona artiljerije i nemačko-domobranske snage otpočele koncentričan napad na oslobođenu teritoriju Žumberka i Bele krajine. Posle teških borbi kod s. Drašića, s. Radoviće, s. Teške Vode i Metlike neprijatelj je uspeo da 16. jula prodre u Metliku, ali se, ubrzo, pod pritiskom slovenačkih i hrvatskih NO snaga, povukao. Borbe za odbranu slobodne teritorije završene su 19. jula.

⚔️ 22. 8. 1944. Nemačke jedinice iz Novog Mesta, V. Lašča i Ribnice napale 15. diviziju NOVJ na području Suhe krajine. U dvodnevnim oštrim borbama na položajima s. Kal - s. Ambrus, s. Ajdovec - s. Vinkov Vrh i kod s. Hinja nemačke jedinice su prinuđene da se pod pritiskom 15. divizije povuku u polazne garnizone.

⚔️ 27. 8. 1944. Nemačke jedinice iz Novog Mesta i s. St. Vida, preko s. Zagrađeca, s. Sela pri Šumberku i s. Straže, u više kolona izvršile napad na oslobođenu teritoriju Suhe krajine. Pošto su u trodnevnim oštrim borbama na položajima s. Zavrh - s. Zalisec - s. Cvibel - s. Zafara i s. Mačkin Hrib - s. Vinkov Vrh, jedinice 15. divizije NOVJ odbile sve napade i sprečile prodor na oslobođenu teritoriju, neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

⚔️ 4. 9. 1944. Na položajima s. Jurna Vas - s. Podgrad - s. Vrh (kod Novog Mesta) 12. slovenačka (Štajerska) brigada 15. divizije NOVJ vodila borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su iz Novog Mesta, u tri kolone, nadirale na njene položaje. Posle teških borbi, neprijatelj se sutradan, preko s. Št. Jerneja (sada: Šentjernej), povukao u Novo Mesto.

⚔️ 15. 10. 1944. Snage 14. SS policijskog puka i slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, s. Št. Vida, s. Stične, s. Višnje Gore, Velikih Lašča, Ribnice i Kočevja otpočele napad na jedinice 7. korpusa NOVJ na području Suhe krajine s ciljem da uspostave uporišta u Trebnju i s. Žužemberku i time obezbede saobraćajnu arteriju Novo Mesto - Ljubljana. U teškim borbama, uz obostrane teške gubitke, neprijatelj je do 24. oktobra prinuđen da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 15. 10. 1944. Na položajima s. G. Nemška Vas - s. Račje Selo - s. Pekel - s. Mc-dvedje (kod Novog Mesta) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4.operativne zone NOV i PO Slovenije, posle šestočasovne oštre borbe, odbacila nemačko-domobranske kolone koje su nadirale iz Trebnja i s. Št. Vida.

⚔️ 17. 10. 1944. U rejonima Trebni vrh - s. Kamenje - pi. Kozjek i s. Smuka - s. Stari Log - s. Hinje - s. Korinj jedinice 7. korpusa NOVJ, sa 6. slovenačkom udarnom brigadom -Slavko Šlander- i 11. slovenačkom brigadom -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, vodile otšre borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su iz Novog Mesta, s. Mirne, Trebnja, s. Stične i Kočevja nadirale na slobodnu teritoriju Suhe krajine.

⚔️ 18. 10. 1944. Na položajima s. Volčja Jama - s. Reber (kod Žužemberka) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15, divizije NOVJ vodila teške borbe protiv neprijateljskih kolona koje su nadirale sa pravaca Novo Mesto i s. Št. Vid.

⚔️ 4. 11. 1944. U rejonu s. Sadinje Vasi, s. Mačkoveca i s. Vinkovog Vrha (kod Žužemberka) jedinice 15. divizije NOVJ vodile višečasovne oštre borbe protiv nemačko-domobranskih kolona koje su nadirale iz Novog Mesta. Kolone su najzad primorane da se, uz znatne gubitke, vrate u polazni garnizon.

⚔️ 13. 11. 1944. Iz Novog Mesta i Kočevja tri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i dva bataljona nemačkog 19. SS policijskog puka, u više kolona, otpočeli napad na slobodnu teritoriju Bele krajine. U žestokim trodnevnim borbama na položajima s. Uršna Sela - s. Pribišje - s. Semič i s. Koprivnik - s. Hrib jedinice 15. i 18. divizije NOVJ razbile su sve neprijateljske kolone i odbacile ih u polazne garnizone, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 15. 11. 1944. Kod s. Koprivnika (blizu Kočevja), u oštroj borbi, jedinice 18. divizije NOVJ razbile 2. pokretni bataljon slovenačkih domobrana. Poginulo je preko 10 neprijateljskih vojnika. Istovremeno su jedinice 15. divizije NOVJ kod s. Pribišja razbile neprijateljsku kolonu iz Novog Mesta, nanevši joj velike gubitke.

⚔️ 30. 11. 1944. Na položajima kod s. Ajdoveca 12. slovenačka (Štajerska) brigada 15. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv neprijatelja koji je iz Novog Mesta, u dve kolone, nadirao na njene položaje. Energičnim napadom neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 1. 1. 1945. U s. Občinama (blizu Trebnja) jedinice 15. divizije NOVJ izvršile napad na dve čete slovenačkih domobrana. Divizija je zatim, zbog brze intervencije delova nemačkog 14. SS policijskog puka, SS bataljona kraških lovaca i šest pokretnih bataljona slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, Kočevja, s. Stične i s. Št. Vida, odustala od daljih napada, ali je na linijama s. Ajdovec - s. Lipovec - Žužemberk, s. Dobrnič - s. Dobrava i s. Hinje - s. Polom vodila teške borbe sve do 7. januara, kada je neprijatelj primoran da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 19. 1. 1945. U Suhoj krajini delovi nemačkog 13. i 14. SS policijskog puka i četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, Kočevja, Ribnice i s. Št. Vida otpočeli napad na jedinice 15. i 18. divizije NOVJ. Posle šestodnevnih borbi nemačko-domobranske snage su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 23. 1. 1945. U rejonu s. Vavta Vas - s. Gradišće 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec-, 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ i Dolenjski NOP odred 7. korpusa NOVJ okružili jake nemačko-domobranske snage. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 24 mrtva i oko 50 ranjenih, neprijatelj se probio u Novo Mesto.

⚔️ 1. 2. 1945. Kod s. Ljubena 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, posle oštre višečasovne borbe, odbili napad nemačko-domobranskih snaga iz Novog Mesta, nanevši im gubitke od 25 poginulih i 15 ranjenih.

⚔️ 7. 3. 1945. U rejonu s. Vodica - s. Sv. Križ - s. Dol (kod Trebnja) 1, 3. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana iz s. Stične, s. Višnje Gore i s. Št. Vida (kod Grosuplja) napali 12. slovenačku udarnu brigadu 15. divizije i Dolenjski NOP odred 7. korpusa JA. Ove su se jedinice JA, posle dvodnevne oštre borbe u kojoj su neprijatelju nanele gubitke od 18 poginulih i 42 ranjena, preko puta Ljubljana - Novo Mesto prebacile u rejon s. Muljave.

⚔️ 19. 3. 1945. U rejonu s. Ruperč Vrh - s. Birčna Vas - s. Težke Vode 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA i 24. italijanska brigada -Fontanot- 7. korpusa JA napale i, posle višečasovne borbe, odbacile u Novo Mesto nemačko-domobranske snage, sprečivši im prodor u Belu krajinu.

⚔️ 20. 4. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu o formiranju Ljubljanskog vojnog područja, s komandama mesta: Novo Mesto, Črnomelj, Vinica, Stari Trg na Kupi, Stari Trg pri Ložu i Kočevje.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj karabinijerske stanice Trebnje od 2 januara 1943 god. o napadu partizana na voz i rušenju železničke pruge Ljubljana - Novo Mesto

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o rušenju pruge Novo Mesto - Ljubljana i Ogulin - Gospić i zarobljavanju motornih jedrenjaka kod Igrana

📜 Izveštaj Štaba Prve operativne zone-Dolenjske od 9 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama na pruzi Trebnje - Št. Janž, Trebnje - Novo Mesto i o napadu na Primskovo, Temenicu i Dolenju Vas

📜 Pismo Okružnoga komiteta SKOJ-a Novo Mesto Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku s prijedlozima o suradnji

📜 Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 18 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu partizana na železničku prugu Novo Mesto - Metlika

📜 Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 25 aprila 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o sukobima sa neprijateljem posle rušenja pruge Metlika - Novo Mesto

📜 Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade Rade Končar od 4 maja 1943 god. za rušenje pruge Novo Mesto - Velika Loka

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 22 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na prugu Trebnja - Novo Mesto

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26 septembra 1943 o situaciji na sektoru Novo Mesto - Kostanjevica

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5 oktobra 1943 o nemačkom bombardovanju Grahova i Novog Mesta

📜 Naređenje Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 22 oktobra 1943 god. Štabu Prvog bataljona Pete udarne brigade za rušenje komunikacije Žužemberk - Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 24 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i borbama na sektoru Sv. Križ - Mokronog - Novo Mesto

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Petnaeste divizije NOV i POJ od 25 oktobra 1943 god. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i aktivnosti neprijatelja na teritoriji Litija - Novo Mesto - Krško

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 29 oktobra 1943 god. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Catež - Velika Loka - Mirna - Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i FOJ od 30 oktobra 1943 god. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o borbama Dvanaeste brigade kod Globodola i o situaciji na sektoru Novo Mesto - Trebnje - Trebelno

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti brigade prilikom blokade Novog Mesta

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 novembra 1943 god. Štabu Prvog bataljona Udarne brigade Ivan Cankar za zaprečavanje i obezbeđenje sektora Novo Mesto - Straža - Uršna Sela

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 9 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pripremi napada na Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 11 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pripremama za napad na Novo Mesto

📜 Zapovest Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 12 novembra 1943 god. za napad na Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 13 novembra 1943 god. Štabu Petnaeste divizije o borbama kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 15 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 15 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Novo Mesto

📜 Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 15 novembra 1943 god. štabovima Pete i Dvanaeste brigade za produženje napada na Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 15 novembra 1943 god. o napadu na Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 16 novembra 1943 god. o borbama za Novo Mesto i naređenje o zadacima i promeni rasporeda podređenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 16 novembra 1943 god. o borbama za Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade za 17 i 18 novembar 1943 god. o situaciji na sektoru Novo Mesto - Trebnje - Mirna

📜 Izveštaj Štaba Četvrte udarne brigade Matija Gubec od 18 novembra 1943 god. Štabu petnaeste divizije o napadu na Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar od 18 novembra 1943 god. o napadu na Novo Mesto

📜 Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 19 novembra 1943 god. štabovima podređenih jedinica za rušenje drumova u pravcu Novog Mesta

📜 Izveštaj zamenika politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 novembra 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije o situaciji Petnaeste divizije kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 2 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama jedinica na teritoriji Kostanjevica - Novo Mesto - Gro-suplje

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 2 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama jedinica na teritoriji Grosuplje - Novo Mesto - Žuzem-berk

📜 Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30 decembra 1943 o borbama kod Novog Mesta i Zagorice

📜 Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 31 decembra 1943 o borbama kod Novog Mesta i Straže

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 2. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i Ruperč Vrha

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije cd 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Četvrte brigade Matija Gubec kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 5. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i Ribnice

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 6. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i o napadu na neprijateljsku kolonu kod Ribnice

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 8. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i Stare Cerkve

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga kod Rakitnice, Dolenje Vasi i Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Četvrte slovenačke brigade Matija Gubec kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o demonstrativnom napadu na Novo Mesto i o borbi kod Broda

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o jačini neprijateljslkih snaga u Novom Mestu

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 23. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta, Velikih Lašća i Pijave Gorice

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 24. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta, Turjaka i Zlebiča

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 24. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Četvrte slovenačke brigade Matija Gubec kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 27. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta, Predola i Križke Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 29. januara 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o borbama, kod Novog Mesta, Predola i Križke Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 30. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta, Krke i Križke Vasi

📜 Izvod iz dnevnika Prve čete Trećeg bataljona Četrnaestog policijskog SS puka o borbama kod Novog Mesta od 25. do 31. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 4. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 6. februara 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Vodenica i Novog Mesta i o rušenju pruge na sektoru Zdenska Vas - Čušperk

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 7. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta, Brusnica i Cušperka

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 9. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta, Zdenske Vasi i Ilove Gore

📜 Zapovest Štaba 15. divizije od 14. februara 1944. štabovima podređenih jedinica za napad na Račnu, Zdensku Vas, Grosuplje i Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 19. februara 1944. Štabu 7. korpusa o borbama kod Novog Mesta i Cušperka

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 21. februara 1944. Štabu 7. korpusa o napadu neprijatelja na položaje 1. bataljona 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 22. februara 1944. o borbi kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 23. februara 1944. Štabu 7. korpusa o borbi kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade Ivan Cankar od 3. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta

📜 Dopunski izveštaj štaba 7. korpusa od 10. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta

📜 Izvod iz operativnog dnevnika 1. voda 1. čete 1. bataljona 14. SS policijskog puka o delatnosti delova 15. NO divizije od 1. marta do 15. aprila 1944. na sektoru Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 28. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji oko Novog Mesta i o sukobima kod Žužemberka

📜 Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od druge polovine maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar i ostalim jedinicama koje su se istakle u borbama na sektoru Trebnje - Novo Mesto

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 18. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica da u toku izvođenja napada na Mirnu Peč spreče prodor neprijateljevih pojačanja iz Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 24. maja 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama za Mirnu Peč i Novo Mesto

📜 Zapovest komandanta borbene grupe Nikel od 6. januara 1945. borbenoj grupi Flekner za akciju čišćenja na prostoru severno i južno od druma Št. Vid - Novo Mesto

📜 Zapovest komandanta zaštitne oblasti Ljubljanske pokrajine od 8. januara 1945. potčinjenim jedinicama za akciju čišćenja na prostoru između reke Save i druma Št. Vid - Novo Mesto

📜 Mesečni izveštaj Štaba 18. divizije od 1. aprila 1945. političkim komesarima GS Slovenije, 4. armije i 7. korpusa JA o politčkoj situaciji na terenu južno od Novog Mesta i o problemima u jedinicama divizije

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 21. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbenoj aktivnosti krajem marta i u aprilu na sektoru južno od Novog Mesta i u Suhoj krajini

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 23. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbama krajem marta i u aprilu na području Suhe krajine i južno od Novog Mesta

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 3. maja 1945. Štabu 2. armije za dejstva opštim pravcem Novo Mesto - Ljubljana

Fotografije

Povezane odrednice

23. srpska udarna divizija NOVJ Ljubljana Komunistička partija Hrvatske Ranjenici u ratu Politički komesari u NOR-u Diverzije u oslobodilačkom ratu Kapitulacija Italije 14. pešadijska divizija Isonzo 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Nova Gradiška Prvi maj u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. Rade Končar 3. udarna divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Sanitet u ratu SKOJ Završne operacije u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu Črnomelj Borbe u Sloveniji 1945. 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 12. slovenska udarna brigada (štajerska) 1. SS oklopna divizija Telesna garda Adolfa Hitlera Blajburška operacija Brežice Borbe u Sloveniji 1943. Narodni heroji Jugoslavije Glavni štab Slovenije Borbe u Sloveniji 1944. Jastrebarsko Bela garda Samobor 7. slovenski korpus NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Dolenjski partizanski odred Divizija Herman Gering Ustanak u Slavoniji 1941. Borbe u Hrvatskoj 1944. Osvobodilna fronta Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 5. SS oklopna divizija Viking Slovensko domobranstvo Metlika 162. pešadijska divizija (Turkestanska) Kozara u oslobodilačkom ratu Brigada Fontanot Slovenska udarna brigada Matija Gubec 15. slovenska divizija NOVJ 18. slovenska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Marko Natlačen 8. slovenska brigada Fran Levstik Hrvatsko domobranstvo Avijacija u oslobodilačkom ratu Karlovac Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Sloveniji 1942. 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Josip Broz Tito Kočevje 14. slovenska divizija NOVJ 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Ogulin Glavni štab Hrvatske Semič 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Zasede u oslobodilačkom ratu