Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

12. slovenska udarna brigada (štajerska)

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 9. 1943. U Mokronogu, po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, formirana 12. slovenačka (štajerska) NO brigada u čiji su sastav ušli dva bataljona 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander-, jedan bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- i novopridošli borci.

⚔️ 6. 10. 1943. U s. Vrhu (kod Mokronoga) jedinice 12. slovenačke (štajerske) NO brigade, posle kraće borbe, zauzele nemačko granično utvrđenje. Poginulo je 8 nemačkih vojnika, a ostali su pobegli.

⚔️ 12. 10. 1943. Jedinice 12. slovenačke (štajerske) NO brigade posle višečasovne borbe, zauzele nemačko-belogardističko uporište s. Št. Janž (kod Mokronoga). Neprijatelj se povukao ostavivši veliku količinu oružja i municije.

⚔️ 23. 10. 1943. U rejonu Mokronog-Tržišče jedinice 12. slovenačke (štajerske) NO brigade otpočele oštre dvodnevne borbe protiv nemačkih snaga iz Sevnice. Neprijatelj je, i pored žilavog otpora, zauzeo Tržišče i u dva maha prodro u Mokronog, odakle je protivnapadom izbačen.

⚔️ 27. 10. 1943. U s. Globodolu (kod Mirne Peči) 12. slovenačka (štajerska) NO brigada napala nemačku kolonu koja se probila iz Novog Mesta ka Trebnju. Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka nemački vojnici su spalili s. Globodol.

⚔️ 7. 11. 1943. Kod s. Globodola (blizu Mirne Peči) otpočele borbe jedinica 12. slovenačke (štajerske): brigade 15. divizije NOVJ protiv nemačkih jedinica iz Trebnja i Mirne Peči. U oštrim trodnevnim borbama nemačke kolone su primorane da se, uz znatne gubitke, povuku u polazne garnizone.

⚔️ 12. 11. 1943. Jedinice 15. divizije NOVJ napale nemački garnizon Novo Mesto, probile spoljnu odbranu i delom snaga prodrle u grad. Ulične borbe u predgrađu trajale su sve do 16. novembra, kada su jake nemačke kolone iz Krškog, posle višečasovne borbe, prebile položaje 12. slovenačke NO brigade kod s. Št. Petra i s. Šmarjete i prodrle u grad. a jedinice 15. divizije NOVJ povukle se i pristupile široj blokadi mesta.

⚔️ 29. 11. 1943. Delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ sprečili pokušaj prodora nemačko-belogardističkih snaga iz blokiranog Novog Mesta prema Črnomelju i posle višečasovnih oštrih borbi kod s. Stranske Vasi, s. Rakovnika i s. G. i D. Lakovnice odbacili ih u polazni garnizon.

⚔️ 2. 12. 1943. U blizini s. Čateža (kod Trebnja), na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju od delova 12. slovenačke (štajerske) NO brigade formiran Dolenjski NOP odred.

⚔️ 2. 12. 1943. Kod s. G. Lakovnica 4. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ, posle dvočasovne borbe, odbacio nemačku motorizovanu kolonu koja je nadirala iz Novog Mesta i naneo joj gubitke od 11 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 4. 12. 1943. U rejonu s. D. Lakovnice - s. Stranska Vas - s. D. Težka Voda nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta napale 4. bataljon 12. slovenačke (štajerske) NO brigade i 4. slovenačku udarnu brigadu -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbe odbačene u polazni garnizon. Poginulo je oko 40 i ranjen je veći broj neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 3 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 5. 12. 1943. U rejonu s. Harinja Vas - s. Trška Gora - s. Bučna Vas - s. Bršljin nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta napale 12. slovenačku (štajersku) brigadu 15. divizije NOVJ, ali su posle oštre borbe prinuđene da se povuku u polazni garnizon, uz gubitke od 20 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 7. 12. 1943. U rejonu s. Bučna Vas - s. Zdinja Vas - s. Trška Gora 12. slovenačka (štajerska) brigada 15. divizije NOVJ odbila napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta, preduzet u cilju razbijanja blokade. U tročasovnoj borbi neprijatelj je pretrpeo gubitke od 6 mrtvih i 10 ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 nestalog.

⚔️ 11. 12. 1943. U blizini s. Težke Gore, s. Harinje Vasi, s. Zabije Vasi i s. Regerče Vasi jedinice 4 slovenačke udarne brigade i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona koje su nadirale iz Novog Mesta. Neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 12. 12. 1943. U s. Žalovičama (kod Novog Mesta) 2. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15 divizije NOVJ napao nemačko-belogardističke snage koje su prodrle preko s. St. Petra i s. Harinje Vasi. Posle dvočasovne borbe neprijatelj se, uz gubitke od 2 mrtva i 7 ranjenih, povukao u Novo Mesto.

⚔️ 27. 12. 1943. U rejonu s. Karlovec - s. Ždinja Vas - s. Trška Gora dva bataljona 12, slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ odbili napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta i odbacili ih ka s. Bučnoj Vasi, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 29. 12. 1943. U rejonu s. Karlovec - s. Ždinja Vas - s. Nova Gora - s. Gornji Vrh - s. Toplice 2. i 3. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ napali nemačko-belogardističke snage koje su prodrle iz Novog Mesta i posle višečasovne borbe ih primorali da se povuku u polazni garnizon. Istovremeno je u rejonu s. Gotne Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- sa 1. artiljerijskim divizionom 15. divizije NOVJ, sprečila neprijatelja da popravi most na putu za Metliku.

⚔️ 30. 3. 1944. U s. Lavrici (kod Ljubljane) 12. slovenačka brigada 15. divizije NOVJ uništila nemačko-belogardističku posadu koja se nalazila na obezbeđenju pruge Ljubljana-Grosuplje.

⚔️ 3. 6. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ (4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 12. slovenačka NO brigada) zauzele neprijateljska uporišta kod Zidanog Mosta: (s. Polšnik 40 žandarma i 80 graničara i s. Št. Jurij 27 žandarma) i spalile fabriku hartije -Piatnik- kod Radeča, iz koje su prethodno evakuisale veliku količinu hartije.

⚔️ 21. 6. 1944. Posle jednodnevne borbe 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ zauzela Krišku Vas (kod Višnje Gore), uporište 63. čete jurišnog bataljona (jačine 150 slovenačkih domobrana), a 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i 12. slovenačka brigada, na obezbeđenju sa pravca Kočevja i Grosuplja, vodile oštre borbe protiv nemačko-domobranskih nadirućih kolona.

⚔️ 28. 7. 1944. Na položajima kod s. Sela pri Šumberku (blizu Žužemberka) 12. slovenačka (Štajerska) brigada i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv dva bataljona slovenačkih domobrana koji su iz Stične i s. Št. Vida nadirali ka Žužemberku, Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen ka s. Reberu.

⚔️ 4. 9. 1944. Na položajima s. Jurna Vas - s. Podgrad - s. Vrh (kod Novog Mesta) 12. slovenačka (Štajerska) brigada 15. divizije NOVJ vodila borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su iz Novog Mesta, u tri kolone, nadirale na njene položaje. Posle teških borbi, neprijatelj se sutradan, preko s. Št. Jerneja (sada: Šentjernej), povukao u Novo Mesto.

⚔️ 30. 11. 1944. Na položajima kod s. Ajdoveca 12. slovenačka (Štajerska) brigada 15. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv neprijatelja koji je iz Novog Mesta, u dve kolone, nadirao na njene položaje. Energičnim napadom neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 22. 1. 1945. U rejonu s. Lipje - s. Gradenec - s. Lašče (kod Žužemberka) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar-, 12. slovenačka brigada i jurišni bataljon 15. divizije NOVJ napali 1. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana i jedan bataljon nemačkog 14. SS policijskog puka i posle višečasovne borbe, uz osetne gubitke, odbacili ih u polazne garnizone s. Stičnu, s. Št. Vid i Kočevje. U borbi je poginuo i komandant SS policijskog bataljona.

⚔️ 27. 2. 1945. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju nazvane udarnom 10. slovenačka (Ljubljanska) NO brigada, 12. slovenačka (Štajerska) NO brigada i 19. slovenačka NO brigada -Srečko Kosovel-.

⚔️ 7. 3. 1945. U rejonu s. Vodica - s. Sv. Križ - s. Dol (kod Trebnja) 1, 3. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana iz s. Stične, s. Višnje Gore i s. Št. Vida (kod Grosuplja) napali 12. slovenačku udarnu brigadu 15. divizije i Dolenjski NOP odred 7. korpusa JA. Ove su se jedinice JA, posle dvodnevne oštre borbe u kojoj su neprijatelju nanele gubitke od 18 poginulih i 42 ranjena, preko puta Ljubljana - Novo Mesto prebacile u rejon s. Muljave.

Dokumenti

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Dvanaeste slovenačke NO brigade od 24 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu Nemaca na Mokronog

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 13 novembra 1943 god. Štabu Petnaeste divizije o borbama kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 15 novembra 1943 god. o napadu na Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 16 novembra 1943 god. o borbama za Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade za 17 i 18 novembar 1943 god. o situaciji na sektoru Novo Mesto - Trebnje - Mirna

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 28 novembra 1943 god. o borbi kod Stranske Vasi i Ruperč Vrha

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 6 decembra 1943 Štabu Petnaeste divizije o aktivnosti brigade od 16 do 30 novembra

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 9 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti jedinica i o borbi Dvanaeste slovenačke NO brigade kod Bučne Vasi

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Dvanaeste slovenačke NO brigade od 9 decembra 1943 o borbi kod Zdinje Vasi

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste Slovenačke NO brigade od 18 decembra 1943 Štabu Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije o borbama i političkom stanju brigade u vremenu od 1 do 15 decembra

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 29 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Dvanaeste slovenačke NO brigade na sektoru Trška Gora - Karlovec

📜 Izveštaj Štaba 12. slovenačke brigade od 2. marta 1944. Štabu 15. NO divizije o aktivnosti Brigade

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 12. slovenačke NOU brigade od 17. aprila 1944. Partijskom komitetu 15. NO divizije o stanju i aktivnosti partijske organizacije u Brigadi

📜 Uputstvo Štaba 12. slovenačke NO brigade od 26. aprila 1944. štabovima bataljona o načinu vođenja borbe protiv neprijatelja na sektoru Brezje - Sveti Ahac

📜 Zapovest Štaba 15. divizije od 1. juna 1944. štabovima 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec i 12. slovenačke NO brigade za akciju na tvornicu hartije Piatnik

📜 Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 18. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu 12. slovenačke NO brigade na Višnju Goru i 15. slovenačke NO brigade Belokranjska na Stičnu i o borbama ovih brigada na sektoru Stična - Višnja Gora

📜 Izveštaj Štaba 12. slovenačke NO brigade od 30. septembra 1944. Štabu 15. NO divizije o aktivnosti u drugoj polovini septembra

📜 Izveštaj Štaba 12. slovenačke NO brigade od 31. decembra 1944. Štabu 15. NO divizije o borbi u rejonu Kamnog Vrha

📜 Šestonedeljni izveštaj Štaba 12. slovenačke NO brigade od 11. januara 1945. političkom komesaru 7. korpusa NOVJ o stanju i političkom radu u Brigadi

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 12. slovenačke brigade od 25. januara 1945. sekretaru Divizijskog komiteta 15. NO divizije o radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 12. slovenačke NO brigade od 26. januara 1945. Štabu 15. NO divizije o borbenoj aktivnosti Brigade u januaru

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27. februara 1945. o proglašenju 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska, 12. slovenačke NO brigade i 19. slovenačke NO brigade Srečko Kosovel udarnim

Fotografije

Povezane odrednice

15. slovenska divizija NOVJ 7. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Nemački zločini u Jugoslaviji Metlika 7. SS divizija Prinz Eugen Dolenjski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1944. 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Novo Mesto Kočevje Glavni štab Slovenije Slovensko domobranstvo 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Ljubljana Slovenska udarna brigada Matija Gubec Borbe u Sloveniji 1945. Bela garda Črnomelj