Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Slovensko domobranstvo

Za ovaj pojam je pronađeno 72 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 9. 1943. U vezi s kapitulacijom Italije, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku i GŠ NOV i PO za Sloveniju: da stupe u vezu sa štabovima italijanskih jedinica radi predaje oružja i radi eventualne saradnje u borbi protiv nemačkih jedinica; da proglasom pozovu domobrane na predaju i saradnju.

⚔️ 11. 12. 1943. U s. Ravnoj Gori oko 300 domobrana iz Vrbovskog napalo dva bataljona 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ. U dvočasovnoj borbi neprijatelj je razbijen i odbačen u Vrbovsko uz gubitke od 5 poginulih i 18 zarobljenih vojnika.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ i Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda otpočele teške borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga na komunikaciji Ljubljana-Kočevje. Neprijatelj je nastojao da jedinice NOVJ odbaci od komunikacija i time sebi obezbedi nesmetano kretanje i snabdevanje. Borbe kod Grosuplja, Vlašča, Ribnice i Kočevja trajale su, s kraćim prekidima, sve do 29. januara.

⚔️ 17. 5. 1944. Posle višednevnih oštrih borbi 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ zauzela uporište Trebnje, koje su branile 32. i 55. četa 3. bataljona slovenačkih domobrana (oko 350 ljudi). Neprijateljska posada je uništena, sem manjeg dela koji se izvukao u s. Mirnu Peč.

⚔️ 20. 5. 1944. Posle dvodnevnih oštrih borbi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ zauzela nemačko-domobransko uporište u s. Mirnoj Peči, čija se posada, prihvaćena od jake tenkovske kolone, izvukla u Novo Mesto.

⚔️ 8. 6. 1944. Jedinice 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle snažnog juriša, prodrle u domobransko uporište s. Ig (kod Ljubljane) i u uličnim borbama nanele neprijatelju teške gubitke (24 mrtva i 30 ranjenih), ali su se sutradan ujutro povukle iz uporišta.

⚔️ 21. 6. 1944. Posle jednodnevne borbe 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ zauzela Krišku Vas (kod Višnje Gore), uporište 63. čete jurišnog bataljona (jačine 150 slovenačkih domobrana), a 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i 12. slovenačka brigada, na obezbeđenju sa pravca Kočevja i Grosuplja, vodile oštre borbe protiv nemačko-domobranskih nadirućih kolona.

⚔️ 5. 7. 1944. U s. Ilovoj Gori 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15, divizije NOVJ, posle teških borbi odbacile nemačko-domobranske kolone koje su nadirale iz V. Lašča, Grosuplja i s. Višnje Gore na oslobođenu teritoriju Suhe krajine.

⚔️ 10. 7. 1944. Iz Karlovca i Novog Mesta jake neprijateljske snage 1. donski puk, 4. kubanski puk, 1. lovački rezervni puk, 10, 13. i 30. ustaški bataljon sa dva diviziona artiljerije i nemačko-domobranske snage otpočele koncentričan napad na oslobođenu teritoriju Žumberka i Bele krajine. Posle teških borbi kod s. Drašića, s. Radoviće, s. Teške Vode i Metlike neprijatelj je uspeo da 16. jula prodre u Metliku, ali se, ubrzo, pod pritiskom slovenačkih i hrvatskih NO snaga, povukao. Borbe za odbranu slobodne teritorije završene su 19. jula.

⚔️ 19. 7. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzela uporište slovenačkih domobrana u s. Hotavlju (u dolini r. Selske Sore). Dok se vodila borba za to uporište, 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- i 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ vodile su teške borbe protiv nemačkih kolona iz Škofje Loke, Idrije, s. Lučina i s. Rovta koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi u s. Hotavlju.

⚔️ 22. 7. 1944. Delovi 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ i Južnoprimorskog NOP odreda zauzeli uporište slovenačkih domobrana u s. Rihembergu (sada: Branik, kod Gorice). Posle oštre borbe predalo se 98 neprijateljskih vojnika, a zaplenjena je veća količina oružja i druge vojničke opreme.

⚔️ 28. 7. 1944. Na položajima kod s. Sela pri Šumberku (blizu Žužemberka) 12. slovenačka (Štajerska) brigada i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv dva bataljona slovenačkih domobrana koji su iz Stične i s. Št. Vida nadirali ka Žužemberku, Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen ka s. Reberu.

⚔️ 3. 8. 1944. Na položajima s. Prapreče - s. Cvibel - s. Zafara 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile žestoku borbu protiv nemačko-domobranskih kolona koje su iz Stične i Trebnja težile da prodru u Žužemberk. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se, uz velike obostrane gubitke, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 7. 8. 1944. Na položajima s. Kutni Vrh - s. Reber - s. Cvibel - s. Zafara 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv nemačko-domobranskih kolona iz s. Stične i s. Št. Vida koje su težile da prodru u Žužemberk. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se, razbijen, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 30. 8. 1944. Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio poziv [Pre toga poziva upućivano je još nekoliko sličnih poziva.] svim hrvatskim i slovenačkim domobranima, četnicima i pripadnicima drugih neprijateljskih oružanih formacija da napuste okupatora i pređu na stranu NOVJ. U pozivu se izjavljuje da će svi oni koji se posle 15. septembra 1944. zateknu u kvislinškim vojnim formacijama biti izvedeni pred ratni sud i kao izdajnici naroda kažnjeni najstrožijom kaznom.

⚔️ 1. 9. 1944. Posle jednodnevnih uličnih borbi 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ zauzela s. Crni Vrh (kod Idrije) u kome se branila 15. četa slovenačkih domobrana. Gubici neprijatelja: 84 mrtva i 35 zarobljenih. Ostale brigade 31. divizije i 30. divizija NOVJ, na obezbeđenju napada, vodile su oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Idrije, s. Godoviča, s. Hotedršice i Logateca nadirale u pomoć napadnutoj posadi.

⚔️ 4. 9. 1944. Na položajima s. Jurna Vas - s. Podgrad - s. Vrh (kod Novog Mesta) 12. slovenačka (Štajerska) brigada 15. divizije NOVJ vodila borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su iz Novog Mesta, u tri kolone, nadirale na njene položaje. Posle teških borbi, neprijatelj se sutradan, preko s. Št. Jerneja (sada: Šentjernej), povukao u Novo Mesto.

⚔️ 7. 9. 1944. Sedma slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napala četnike i slovenačke domobrane u s. Suhom Dolu. s. Korenu i s. Horjulu (kod Ljubljane). Posle višečasovne borbe napad je obustavljen.

⚔️ 9. 9. 1944. Nemačko-domobranske snage iz Velikih Lašča i s. Čabra otpočele, u više kolona, nastupanje u pravcu Loške doline. Snage 8. slovenačke brigade -Fran Levstik-, na položajima Sv. Primož - s. Naredi - Šv. Ožbolt (kod Velikih Lašča), i 9. slovenačke brigade, na položajima s. Dane - s. G Jezero - s. Zerovnica (blizu Cerknice), uspele su da u teškim dvodnevnim borbama prinude neprijatelja na povlačenje.

⚔️ 14. 9. 1944. Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan 43. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na s. Klanu (kod Rijeke), gde se branilo oko 350 nemačkih vojnika i slovenačkih domobrana.

⚔️ 14. 9. 1944. Iz garnizona Idrije, Veharša i Gorenje Vasi nemački vojnici i slovenački domobrani otpočeli ofanzivna dejstva protiv snaga 31. divizije NOVJ u Dolomitima, kako bi time slovenačkim domobranskim jedinicama u uporištima u Dolomitima podigli moral snažno poljuljan aktivnim dejstvom jedinica 31 divizije NOVJ.

⚔️ 26. 9. 1944. Posle dvočasovne borbe 10. slovenačka (Ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ, po treći put, porušila Stampetov most (na železničkoj pruzi Ljubljana-Trst), a jedinice na obezbeđenju vodile žestoke borbe protiv nemačkih i domobranskih kolona iz Ljubljane, Rakeka i Postojne i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.

⚔️ 0. 10. 1944. U Rimu dr Miha Krek, bivši ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, primio tajnu delegaciju Natlačena i Rupnika i s njom izradio plan o stvaranju samostalne slovenačke države, koja će, u zajednici sa četnicima Draže Mihailovića, Seljačkom zaštitom HSS - i ustaškim i domobranskim snagama Ante Pavelića, organizovati tzv. slovenački mostobran da bi se sprečio prodor NOVJ na zapad.

⚔️ 4. 10. 1944. Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala neprijateljska uporišta u s. Cerkljama, s. Brniku i s. Lahovčama (kod Kamnika). Iznenadnim udarom ona je u s. Brniku uništila rukovodstvo gorenjskih četnika, koje se nalazilo na konferenciji s nemačkim oficirima, aus. Cerkljama srušila jednu utvrđenu zgradu sa slovenačkim domobranima. Zbog jakih utvrđenja, napadi na ostale otporne tačke nisu uspeli. Brigada se, sutradan, u jutarnjim časovima povukla, a zatim se predveče prebacila na odsek Tuhinja, nanevši neprijatelju osetne gubitke.

⚔️ 8. 10. 1944. Iz Gorice delovi nemačke 159. pešadijske divizije, nemačkog 136. brdskog puka, nemačkog 10. SS policijskog puka i slovenačkih domobrana napali jedinice 9. korpusa NOVJ na Banjškoj planoti i Trnovskom gozdu. Posle teških borbi, neprijatelj je bio prinuđen da se 12. oktobra povuče u polazni garnizon.

⚔️ 8. 10. 1944. Iz s. Stične i s. Št. Vida slovenački domobrani napali 4. slovenačku udarnu brigadu -Matija Gubec- i 5. slovenačku udarnu brigadu -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ na položajima s. Cvibelj - s. Zafara - s. Mačkin Hrib i s. Muljava - s. Zagradec. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 15. 10. 1944. Snage 14. SS policijskog puka i slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, s. Št. Vida, s. Stične, s. Višnje Gore, Velikih Lašča, Ribnice i Kočevja otpočele napad na jedinice 7. korpusa NOVJ na području Suhe krajine s ciljem da uspostave uporišta u Trebnju i s. Žužemberku i time obezbede saobraćajnu arteriju Novo Mesto - Ljubljana. U teškim borbama, uz obostrane teške gubitke, neprijatelj je do 24. oktobra prinuđen da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 15. 10. 1944. Na položajima s. G. Nemška Vas - s. Račje Selo - s. Pekel - s. Mc-dvedje (kod Novog Mesta) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4.operativne zone NOV i PO Slovenije, posle šestočasovne oštre borbe, odbacila nemačko-domobranske kolone koje su nadirale iz Trebnja i s. Št. Vida.

⚔️ 16. 10. 1944. Na položajima s. Mrzla Luža - s. Pekel - s. Hudenje 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su nadirale iz Trebnja. Uveče se neprijatelj, uz veće gubitke, povukao u polazni garnizon.

⚔️ 17. 10. 1944. U rejonima Trebni vrh - s. Kamenje - pi. Kozjek i s. Smuka - s. Stari Log - s. Hinje - s. Korinj jedinice 7. korpusa NOVJ, sa 6. slovenačkom udarnom brigadom -Slavko Šlander- i 11. slovenačkom brigadom -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, vodile otšre borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su iz Novog Mesta, s. Mirne, Trebnja, s. Stične i Kočevja nadirale na slobodnu teritoriju Suhe krajine.

⚔️ 18. 10. 1944. Na položajima s. Cirnik - s. Ravne - s. Selska Gora (kod Trebnja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga koje su u dve kolone nadirale iz s. Mirne. Brigada se najzad, da bi izbegla okruženje, pod borbom povukla na položaje kod s. Stehanje Vasi.

⚔️ 19. 10. 1944. Kod s. Lašča (blizu Žužemberka), 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije u pokretu od s. Dvora za s. Podhostu, sukobila se s jakim nemačko-domobranskim snagama. Posle sedmočasovne oštre borbe ona se morala povući zbog nedostatka municije.

⚔️ 21. 10. 1944. U s. Velikim Lipljenima (kod Grosuplja) delovi 18. divizije NOVJ razbili 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana. Poginulo je preko 60 domobrana a zaplenjena je veća količina oružja i materijala.

⚔️ 25. 10. 1944. U s. Št. Vidu (kod Grosuplja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala uporište slovenačkih domobrana i vodila oštre ulične borbe, a pred veče, kada su jake nemačko-domobranske snage iz Stične prodrle u uporište, ona se povukla na položaje kod s. Velikih Peca. Za to vreme je 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije kod s. Boge Vasi vodila ogorčene borbe protiv neprijateljskih kolona, ali nije uspela da spreči njihov prodor u Št. Vid.

⚔️ 25. 10. 1944. Za vreme napada 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- na uporište u s. Št. Vidu, nemačke i domobranske snage iz garnizona Grosuplje, Višnja Gora i s. Stična otpočele prodor na oslobođenu teritoriju Suhe krajine. Energičnim dejstvom 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i snaga 15. divizije NOVJ, posle dvodnevnih oštrih borbi, neprijateljske kolone su odbačene u polazne garnizone, uz osetne gubitke.

⚔️ 26. 10. 1944. Na položajima s. Zagorica - s. Sad (kod Trebnja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile ogorčenu borbu protiv nemačko-domobranskih kolona koje su iz s. Stične, preko s. Doba, nadirale na te položaje: Brigade su ih pred veče prinudile na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 28. 10. 1944. Na položajima s. Rdeči Kal - s. Sad (kod Trebnja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv slovenačke domobranske kolone koja je iz s. Št. Vida, preko s. Doba, nadirala na njene položaje. Energičnim udarom neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 13. 11. 1944. Iz Novog Mesta i Kočevja tri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i dva bataljona nemačkog 19. SS policijskog puka, u više kolona, otpočeli napad na slobodnu teritoriju Bele krajine. U žestokim trodnevnim borbama na položajima s. Uršna Sela - s. Pribišje - s. Semič i s. Koprivnik - s. Hrib jedinice 15. i 18. divizije NOVJ razbile su sve neprijateljske kolone i odbacile ih u polazne garnizone, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 15. 11. 1944. Kod s. Koprivnika (blizu Kočevja), u oštroj borbi, jedinice 18. divizije NOVJ razbile 2. pokretni bataljon slovenačkih domobrana. Poginulo je preko 10 neprijateljskih vojnika. Istovremeno su jedinice 15. divizije NOVJ kod s. Pribišja razbile neprijateljsku kolonu iz Novog Mesta, nanevši joj velike gubitke.

⚔️ 24. 11. 1944. U rejonu s. Klinje Vasi (kod Kočevja) S. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga koje su iz Ljubljane, preko Ribnice, nadirale u pravcu Kočevja. Brigada se uveče, po naređenju Štaba 7. korpusa NOVJ, prebacila na odsek s. Hinje - Žužemberk.

⚔️ 8. 12. 1944. U rejonu s. Krušnog Vrha i s. Luže (kod Trebnja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila višečasovnu blisku borbu protiv nemačko-domobranskih snaga koje su, u više kolona, nadirale iz garnizona Št. Vida (kod Stične). Brigada se zatim, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga prebacila u rejon s. Liseca (kod Žužemberka).

⚔️ 19. 12. 1944. Iz Gorice, Trsta, Postojne i Idrije delovi nemačke 188. rezervne brdske divizije, italijanske divizije -San Marko- i nemačkog 10. SS policijskog puka, četnici i slovenački domobrani napali jedinice 30. divizije NOVJ na oslobođenoj teritoriji u širem rejonu Trnovskog gozda. U oštrim borbama do 5. januara 1945. kod s. Trnova, s. Lokava, s. Tribuše, s. Čepovana, s. Lokoveca i na Šentvjškoj gori, snage 30. i 31. divizije NOVJ su primorale neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 1. 1. 1945. U s. Občinama (blizu Trebnja) jedinice 15. divizije NOVJ izvršile napad na dve čete slovenačkih domobrana. Divizija je zatim, zbog brze intervencije delova nemačkog 14. SS policijskog puka, SS bataljona kraških lovaca i šest pokretnih bataljona slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, Kočevja, s. Stične i s. Št. Vida, odustala od daljih napada, ali je na linijama s. Ajdovec - s. Lipovec - Žužemberk, s. Dobrnič - s. Dobrava i s. Hinje - s. Polom vodila teške borbe sve do 7. januara, kada je neprijatelj primoran da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 13. 1. 1945. U rejonu s. G. Jezero - s. Klanac - s. Podlož (kod Cerknice) jedinice Notranjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ posle višečasovne borbe odbile napad 47. čete 2. pokretnog bataljona slovenačkih domobrana iz Rakeka.

⚔️ 19. 1. 1945. U Suhoj krajini delovi nemačkog 13. i 14. SS policijskog puka i četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, Kočevja, Ribnice i s. Št. Vida otpočeli napad na jedinice 15. i 18. divizije NOVJ. Posle šestodnevnih borbi nemačko-domobranske snage su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 21. 1. 1945. U s. Lipjama (kod Žužemberka) jedan bataljon 9. slovenačke brigade i jurišni bataljon 18. divizije NOVJ okružili i posle dvodnevnih oštrih borbi uništili 39. i 71. četu slovenačkih domobrana (čiji se manji deo spasao bekstvom).

⚔️ 22. 1. 1945. U rejonu s. Lipje - s. Gradenec - s. Lašče (kod Žužemberka) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar-, 12. slovenačka brigada i jurišni bataljon 15. divizije NOVJ napali 1. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana i jedan bataljon nemačkog 14. SS policijskog puka i posle višečasovne borbe, uz osetne gubitke, odbacili ih u polazne garnizone s. Stičnu, s. Št. Vid i Kočevje. U borbi je poginuo i komandant SS policijskog bataljona.

⚔️ 23. 1. 1945. U rejonu s. Vavta Vas - s. Gradišće 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec-, 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ i Dolenjski NOP odred 7. korpusa NOVJ okružili jake nemačko-domobranske snage. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 24 mrtva i oko 50 ranjenih, neprijatelj se probio u Novo Mesto.

⚔️ 1. 2. 1945. Kod s. Ljubena 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, posle oštre višečasovne borbe, odbili napad nemačko-domobranskih snaga iz Novog Mesta, nanevši im gubitke od 25 poginulih i 15 ranjenih.

⚔️ 3. 2. 1945. U blizini s. Gradeneca i s. Stare Gore (kod Žužemberka) 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ posle kraće borbe odbila napad delova 5. pokretnog bataljona slovenačkih domobrana iz s. Stranske Vasi, nanevši im gubitke od 5 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 5. 2. 1945. U s. Vinkovom Vrhu 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ napala posadu slovenačkih domobrana, pa posle višečasovne borbe, zbog pristiglih pojačanja iz Žužemberka, odustala od daljih napada. Poginulo je 20 i ranjeno 35 domobrana. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 6. 2. 1945. U s. Stranskoj Vasi 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ napala posadu slovenačkih domobrana i probila spoljnu odbranu, ali je zbog snažne artiljerijske vatre i zbog pristiglog pojačanja iz Žužemberka morala odustati od daljih napada. Poginulo je 25 a ranjeno preko 20 domobrana. Brigada je imala 3 mrtva i 11 ranjenih.

⚔️ 7. 2. 1945. U zamku Brdu kod Kranja predstavnici nemačke vlasti u Gorenjskoj i u Ljubljanskoj pokrajini održali prvi sastanak sa Leom Rupnikom, vrhovnim inspektorom slovenačkog domobranstva, i s njim raspravljali o preuzimanju vlasti od strane slovenačkih domobrana i o formiranju jedinica slovenačkih domobrana koje bi bile upućivane na frontove. (Sledeći sastanci su održani 14. i 15. februara na Bledu, 18. februara u Kranju i 24. februara u Ljubljani, ali konačna odluka nije donesena.)

⚔️ 7. 2. 1945. U rejonu s. Gradenec - s. Stara Gora - s. M. Lipje 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ posle višečasovne oštre borbe odbile napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka, nanevši im gubitke od 45 poginulih i 65 ranjenih.

⚔️ 9. 2. 1945. Kod s. Gradeneca i s. Stare Gore 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbila napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i većeg broja ranjenih.

⚔️ 12. 2. 1945. U s. Stranskoj Vasi 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napala nemačko-domobransku posadu, te posle višečasovne borbe prodrla u mesto i zauzela nekoliko utvrđenih zgrada, zatim se, zbog pristizanja nemačko-domobranskih pojačanja iz Žužemberka, povukla ka s. Gradenecu.

⚔️ 15. 2. 1945. U s. Hlevnom Vrhu (kod Žirija) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napala slovenačke domobrane. U oštroj borbi je poginulo 20 domobrana. Sva oprema i oružje ostali su u ruševinama minirane zgrade.

⚔️ 21. 2. 1945. U rejonu s. Prevala - pl. Vršiček (kod Žužemberka) jedinice 15. divizije NOVJ okružile i posle višečasovne borbe razbile 5. pokretni bataljon slovenačkih domobrana iz V. Lašča. Poginulo je 75, a ranjeno 85 domobrana dok se ostatak bekstvom spasao od uništenja. Jedinice 15. divizije NOVJ su imale 4 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 22. 2. 1945. Delovi nemačkog 14. i 28. SS policijskog puka i jedinica slovenačkih domobrana otpočeli napade u rejonu pl. Stol - pl. Dobrča - pl. Storžič s ciljem da odbace jedinice Kokrškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije od putnih i železničkih komunikacija i omoguće nesmetano povlačenje u Austriju. U borbama do 28. februara Kokrški NOP odred je izbegao udare nadmoćnog neprijatelja i sačuvao svoju živu silu.

⚔️ 7. 3. 1945. U rejonu s. Vodica - s. Sv. Križ - s. Dol (kod Trebnja) 1, 3. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana iz s. Stične, s. Višnje Gore i s. Št. Vida (kod Grosuplja) napali 12. slovenačku udarnu brigadu 15. divizije i Dolenjski NOP odred 7. korpusa JA. Ove su se jedinice JA, posle dvodnevne oštre borbe u kojoj su neprijatelju nanele gubitke od 18 poginulih i 42 ranjena, preko puta Ljubljana - Novo Mesto prebacile u rejon s. Muljave.

⚔️ 10. 3. 1945. U s. Sv. Križu (kod Železnika) delovi 31. divizije JA napali slovenačke domobrane i naneli im gubitke od 35 poginulih i 4 zarobljena.

⚔️ 12. 3. 1945. U s. Vinkovom Vrhu (kod Žužemberka) Jurišni bataljon 18. divizije JA napao slovenačke domobrane, te im naneo gubitke od oko 25 poginulih i oko 30 ranjenih i zaplenio 3 mitraljeza i 25 pušaka.

⚔️ 19. 3. 1945. U rejonu s. Ruperč Vrh - s. Birčna Vas - s. Težke Vode 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA i 24. italijanska brigada -Fontanot- 7. korpusa JA napale i, posle višečasovne borbe, odbacile u Novo Mesto nemačko-domobranske snage, sprečivši im prodor u Belu krajinu.

⚔️ 20. 3. 1945. Delovi nemačke 188. rezervne i 14. SS divizije, 10. i 28. SS policijskog puka i SDK, sa italijanskim fašističkim i slovenačkim domobranskim jedinicama, preduzeli napad protiv jedinica 9. korpusa JA na području Škofje Loke, Selske doline, r. Bače, r. Soče, Vipavske doline, Idrije i Postojne. (U borbama do 3. aprila, u kojima su obe strane pretrpele znatne gubitke, jedinice 9. korpusa JA bile su dvaput okružene ali su veštim manevrima uspevale da se izvuku iz obruča i sačuvaju živu silu, dok je neprijatelj vršio masovna ubijanja civilnog stanovništva, pljačkao i palio čitava naselja.)

⚔️ 7. 4. 1945. U Suhoj krajini nemački 17, 19. i 25. SS policijski puk, četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i više bataljona ROA (jedinica generala Vlasova) otpočeli napade na jedinice 7. korpusa JA s ciljem da zaposedanjem Suhe krajine obrazuju neprekidan front od Postojne do Brežice. U oštrim devetodnevnim borbama u blizini s. Starog Loga, s. Smuke, s. Tople Reberi, s. Podhoste, s. Podturena, s. Toplice i s. Starih Žaga jedinice 7. korpusa su odbile sve neprijateljske napade, sačuvale slobodnu teritoriju i time obezbadile desni bok jedinica 4. armije JA koje su prodirale u pravcu Rijeke. Poginulo je preko 560 neprijateljskih vojnika i zaplenjena je velika količina oružja i opreme, dok su jedinice 7. korpusa JA imale 52 poginula i 175 ranjenih.

⚔️ 10. 4. 1945. U blizini s. Nadleska i s. Šmarate nemačke snage i slovenački domobrani iz Cerknice napale Notranjski NOP odred 7. korpusa JA. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon, uz gubitke od 8 poginulih i 12 ranjenih.

⚔️ 12. 4. 1945. U rejonu s. Robidnice (kod Cerkna) 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napala kolonu četnika i domobrana iz s. Gorenje Vasi. Posle devetočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 15. 4. 1945. U s. Podhosti 9. slovenačka brigada 18. divizije JA napala nemačko-domobransku posadu i posle višečasovne borbe zauzela selo.

⚔️ 3. 5. 1945. Na pruzi Ljubljana-Postojna 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije JA oslobodila Rakek i Unec, a slovenački domobrani se povukli ka Cerknici i Logatecu.

⚔️ 4. 5. 1945. Jedinice 29. udarne divizije 4. armije JA odbacile nemačko-domobranske snage ka Ljubljani i oslobodile Cerknicu i G, i D. Logatec.

⚔️ 5. 5. 1945. Jedinice 29. udarne divizije 4. armije JA, goneći nemačko-domobranske snage ka Ljubljani, oslobodile Borovnicu i Vrhniku.

⚔️ 6. 5. 1945. Nastupajući ka Ljubljani, jedinice 15. divizije JA napale nemačko-domobranske snage i oslobodile s. Višnju Goru i Grosuplje (u Austriji).

Dokumenti

📜 Dnevna zapovest višeg vođe SS i policije Osamnaeste vojne oblasti od 6 novembra 1943 god. u vezi s određivanjem starešina za obuku slovenačkih domobranaca

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30 novembra 1943 god. Štabu Dolenjskog odreda za borbu protiv domobrana i za izvršenje mobilizacije

📜 Poziv Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 4 decembra 1943 Rupnikovim domobrancima za prelaz u jedinice NOV i PO Slovenije

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o uspehu jedinica Osamnaeste NO divizije u čišćenju nemačkih i ustaško-domobranskih uporišta u Gorskom kotaru

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga kod Rakitnice, Dolenje Vasi i Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade Ivan Cankar protiv nemačkih i ustaško-domobranskih kolona iz Ljubljane i Kočevja kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 12. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini nemačkih i domobranskih snaga u Kočevju i borbama Pete brigade kod sela Rakitnice

📜 Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 9. juna 1944. Glavnom štabu Slovenije o napadima Južnoprimorskog NOP odreda na neprijateljske kolone na drumu Senožeče-Storje i o napadu 30. divizije na nemačko domobransko uporište Razdrto

📜 Naređenje štaba 7. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. štabu 18. divizije da se zbog promenjene situacije odustane od napada na uporište slovenačkih domobranaca Šentvid pri Stični

📜 Naređenje komandanta SS i policije u 18. vojnom okrugu od 27. septembra 1944. o rasporedu i zadacima nemačkih oficira kod jedinica slovenačkog domobranstva

📜 Izveštaj komandanta 2. bataljona slovenačkih domobranaca od 1. oktobra 1944. o borbama u rejonu Cerknica-Rakitna-Pokojišče

📜 Izveštaj komandanta 2. bataljona slovenačkih domobranaca od 22. oktobra 1944. o borbama na području Suhe krajine

📜 Izvod iz dnevnog izveštaja Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva od 16. novembra 1944. o dejstvu 1. bataljona slovenačkih domobranaca pri upadu u Belu krajinu

📜 Izveštaj komandanta 2. bataljona slovenačkih domobranaca od 17. novembra 1944. o dejstvu Bataljona pri upadu u Belu krajinu

📜 Izveštaj komandanta 4. bataljona slovenačkih domobranaca od 18. novembra 1944. komandantu Školske grupe o dejstvu Bataljona pri upadu u Belu krajinu

📜 Izveštaj Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva od 26. januara 1945. o akciji 1, 4. i 5. bataljona na području Suhe krajine

📜 Saopštenje štaba Vrhovne komande od 23. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica povodom odluke Komande Crne Gore, Boke i Starog Rasa o prebacivanju potčinjenih jedinica u Sloveniju uz pomoć ustaško-domobranskih snaga

📜 Izveštaj komandanta 2. bataljona slovenačkih domobranaca od 5. aprila 1945. o aktivnosti bataljona za vreme operacije Frilingsanfang

📜 Izveštaj zastupnika komandanta slovenačkih četničkih trupa od 10. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o nepostojanju instrukcija u vezi sa pozivom domobrana u četničke redove

Fotografije

Povezane odrednice

29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1942. 15. slovenska divizija NOVJ Goriška divizija Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Borbe u Hrvatskoj 1944. Bled 18. slovenska divizija NOVJ SAD i Jugoslavija Borbe u Sloveniji 1943. Brežice Zarobljenici u ratu Dinarska četnička divizija Dragoljub Draža Mihailović Cerkno 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Brigada Fontanot 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Borbe u Istri 1944. Istra u oslobodilačkom ratu 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Marko Natlačen 14. SS divizija Galizia 14. slovenska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Semič 7. slovenska udarna brigada France Prešeren 8. slovenska brigada Fran Levstik Italija u drugom svetskom ratu 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Kočevje Saradnja četnika sa NDH 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Borbe u Hrvatskoj 1942. Vermaht u Jugoslaviji 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Početak proleća 7. slovenski korpus NOVJ 43. istarska divizija NOVJ Kokrški partizanski odred Novo Mesto Dolenjski partizanski odred 9. slovenski korpus NOVJ Rijeka Slovenska udarna brigada Matija Gubec Saradnja četnika sa okupatorom Nova Gorica 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Josip Broz Tito 1. istarska brigada Vladimir Gortan Ruski zaštitni korpus Hrvatska seljačka stranka Škofja Loka 188. brdska divizija Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Završne operacije u Jugoslaviji 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Ljubljana Trst 9. slovenska brigada 31. slovenska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Maribor Notranjski partizanski odred Glavni štab Slovenije Blajburška operacija Leon Rupnik Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Sloveniji 1944.