Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

188. brdska divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 19. 2. 1944. Na prostoriji s. Srednje - s. Kambreško - s. Lig (kod Tolmina) delovi nemačke 162. pešadijske i 188. rezervne divizije i 10. SS policijskog puka napali na snage 30. divizije NOVJ. Divizija je posle teških borbi posela položaje na pl. Kolovratu, odakle se 20. februara, preko Soče, probila delom na Banjsku planotu a delom u rejon pl. Krna (kod Tolmina).

⚔️ 24. 2. 1944. Delovi 1. udarne brigade i 2. NOP odreda 13. divizije NOVJ vodili ceo dan jake borbe protiv 750 vojnika iz 138. puka nemačke 188. rezervne divizije koji su iz Sušaka prodrli u rejon s. Hreljin, s. Plase, s. Križišće.

⚔️ 8. 3. 1944. Iz Sušaka delovi 138. puka nemačke 188. rezervne divizije otpočeli napad u cilju zauzimanja s. Zlobina, s. Plasa i s. Hreljina. U trodnevnim borbama neprijatelj je potisnuo 2. brigadu i 2. NOP odred 13. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.

⚔️ 18. 3. 1944. Jedinice 9. korpusa NOVJ otpočele jednovremeni napad na nemačko-belogardistička uporišta s. Godovič i Hotedršicu (kod Vrhnike). Zbog snažne i brze intervencije delova nemačkog 10. SS policijskog puka i 139. brdskog lovačkog puka nemačke 188. rezervne divizije iz Idrije, Postojne i Škofje Loke, jedinice 9. korpusa NOVJ su obustavile napad, te su sve do 23. marta vodile teške odbrambene borbe.

⚔️ 11. 4. 1944. Delovi nemačke 188. rezervne divizije, 10. SS policijskog puka i kvislinških formacija otpočeli ofanzivnu operaciju protiv jedinica 9. korpusa NOVJ na prostoriji Št. Viška gora - Žiri - s. Col - s. Predmeja - s. Lokve - Banjska planota, težeći da ih nabace na nepovoljne položaje u rejonu s. Vrsnik - s. Ledine, tu ih okruže i unište. Uspelim manevrom jedinice 9. korpusa NOVJ su izbegle okruženje, i posle prvih odbrambenih borbi prešle u protivnapade i do 22. aprila razbile neprijatelja.

⚔️ 19. 7. 1944. Otpočeo koncentričan napad nemačkih snaga na jedinice 9. korpusa NOVJ. U prvoj fazi, do 23. jula, obuhvaćena je prostorija s. St. Viška Gora - Cerkno - Idrija, a u drugoj, do 13. avgusta, prostorija Banjske planote i Trnovskog gozda. Angažovane su sledeće nemačke snage: 162. turkestanska i 188. rezervna brdska divizija i delovi 10. SS policijskog puka. Oštre borbe su vođene na Cerkljanskom vrhu, u s. Želinu, na Oblakovom vrhu, u s. Čepovanu, s. Kanalskom Lomu. s. Lokvama, s. Laznama, s. Trnovu, s. Predmeji i s. Krnici. Jedinice 9. korpusa NOVJ uspele su da izbegnu okružavanje i da iznenadnim udarima u leđa nanesu nemačkim kolonama veće gubitke. Neprijatelj je 13. avgusta povukao svoje snage u polazne garnizone.

⚔️ 6. 10. 1944. Iz Rijeke, Postojne i Kočevja delovi nemačke 188. rezervne brdske divizije i 10. i 14. SS policijskog puka otpočeli napad na jedinice 18. divizije NOVJ u Notranjskoj, s ciljem da ih odbace od železničke pruge Ljubljana-Trst. U šestodnevnim borbama u rejonu s. Bloške Police, s. Knežje Njive i s. Prezida jedinice NOVJ uspešno su zadržavale neprijatelja, te ga najzad primorale da se 12. oktobra povuče u polazne garnizone.

⚔️ 2. 12. 1944. Iz garnizona Idrije, Žirija, s. Lučina, s. Gorenje Vasi i uporišta u dolini r. Bače jake snage nemačke 188, rezervne brdske divizije i 10. SS policijskog puka napale 31. diviziju NOVJ u rejonu s. Goropeka, Golog vrha, s. Oreheka i s. Zakriža (kod Cerkna). Posle trodnevnih borbi neprijatelj je prinuđen da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 6. 12. 1944. Iz s. Razdrtog (kod Postojne) 75 naoružanih Francuza prebegli iz sastava nemačke 188. rezervne brdske divizije i priključili se jedinicama NOVJ.

⚔️ 19. 12. 1944. Iz Gorice, Trsta, Postojne i Idrije delovi nemačke 188. rezervne brdske divizije, italijanske divizije -San Marko- i nemačkog 10. SS policijskog puka, četnici i slovenački domobrani napali jedinice 30. divizije NOVJ na oslobođenoj teritoriji u širem rejonu Trnovskog gozda. U oštrim borbama do 5. januara 1945. kod s. Trnova, s. Lokava, s. Tribuše, s. Čepovana, s. Lokoveca i na Šentvjškoj gori, snage 30. i 31. divizije NOVJ su primorale neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 11. 1. 1945. Delovi 137. puka nemačke 188 rezervne divizije iz Ilirske Bistrice otpočeli napade protiv jedinica Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ u Brkinima. Odred je izbegao udare nadmoćnog neprijatelja, nanoseći mu znatne gubitke povremenim prepadima na manje grupe pa se neprijatelj 13. januara povukao u polazni garnizon.

⚔️ 28. 2. 1945. Na pl. Tmovskom gozdu delovi 139. puka nemačke 188. brdske lovačke divizije, 10. SS policijskog puka, 10. MAS divizije i 1. srpskog dobrovoljačkog korpusa iz s. Grgara, Gorice, Ajdovščine i s. Cola otpočeli napade na jedinice 9. korpusa NOVJ s ciljem da ih odbace od komunikacija u Vipavskoj dolini. U oštrim borbama kod s. Podgozda, s. Ravnice, s. Trnova, s. Lokvi i s. G. Trebuše, jedinice 9. korpusa su do 7. marta zaustavile prodor neprijateljskih snaga i primorale ih da se povuku u polazne garnizone.

⚔️ 20. 3. 1945. Delovi nemačke 188. rezervne i 14. SS divizije, 10. i 28. SS policijskog puka i SDK, sa italijanskim fašističkim i slovenačkim domobranskim jedinicama, preduzeli napad protiv jedinica 9. korpusa JA na području Škofje Loke, Selske doline, r. Bače, r. Soče, Vipavske doline, Idrije i Postojne. (U borbama do 3. aprila, u kojima su obe strane pretrpele znatne gubitke, jedinice 9. korpusa JA bile su dvaput okružene ali su veštim manevrima uspevale da se izvuku iz obruča i sačuvaju živu silu, dok je neprijatelj vršio masovna ubijanja civilnog stanovništva, pljačkao i palio čitava naselja.)

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Saradnja četnika sa okupatorom Pljačka u ratu Borbe u Sloveniji 1945. 7. slovenski korpus NOVJ Goriška divizija Bela garda Škofja Loka Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnici u drugom svetskom ratu 31. slovenska divizija NOVJ Trst Cerkno 162. pešadijska divizija (Turkestanska) 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1944. 9. slovenski korpus NOVJ Slovensko domobranstvo Ilirska Bistrica Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu Sušak Istrski partizanski odred Kočevje Nova Gorica 14. SS divizija Galizia Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Istri 1945.