Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

31. slovenska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 87 hronoloških zapisa, 167 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 10. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 31. divizija NOVJ [Formirana kao Triglavska divizija; ubrzo dobila naziv 26. divizija NOVJ, a 22. decembra 1943. preimenovana u 31. diviziju NOVJ.], u čiji su sastav ušle 3. NOU brigada -Ivan Gradnik-. 7. NOU brigada -France Prešern- i 16. NOU brigada -Janko Premrl Vojko-.

⚔️ 22. 12. 1943. Naredbom VŠ NOV i POJ formiran 9. korpus NOVJ, u čiji su sastav ušli: 31. i 30. divizija NOVJ, svi odredi i komande područja u Slovenačkom primorju, Gorenjskoj i zapadnoj Koruškoj. Istom naredbom je rasformirana 3. (alpska) operativna zona NOV i PO Slovenije i preimenovana 26. divizija (triglavska) u 31. diviziju a 27. divizija u 32. diviziju 9. korpusa NOVJ (koja krajem. januara 1944. dobija naziv 30. divizija NOVJ).

⚔️ 22. 1. 1944. U s. Železnikima i s. Selcama (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napala nemačke žandarmerijske stanice. Posle višečasovnih borbi ona je uništila nekoliko uporišta, ali je, zbog jakog fortifikacijskog uređenja, po naređenju Štaba divizije odustala od daljih napada.

⚔️ 2. 2. 1944. Delovi 3. bataljona 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ uništili ž. st. Medno (na pruzi Ljubljana-Jesenice) i na više mesta porušili prugu.

⚔️ 5. 2. 1944. U Idriji minerska grupa 31. divizije 9. korpusa NOVJ uništila postrojenja rudnika žive i time onemogućila dalju eksploataciju.

⚔️ 18. 2. 1944. Na položajima kod s. Planine jaka belogardistička kolona iz Ajdovščine napala 3. slovenačku udarnu brigadu -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ. Brigada ju je odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 20. 2. 1944. Kod Idrije delovi 31. divizije NOVJ uništili pomoćna rudnička postrojenja i topionice žive.

⚔️ 1. 4. 1944. Otpočeo napad 18. slovenačke (Soške) brigade 30. divizije NOVJ na nemačko uporište Spodnju Idriju. Ostale brigade 30. divizije i brigade 31. divizije NOVJ bile su na obezbeđenju i blokirale snage u Idriji. U teškim četvorodnevnim borbama snage 18. slovenačke (Soške) brigade su uspele da prodru, u uporište, ali ga, zbog jakog fortifikacijskog uređenja i zbog otpora branilaca, nisu mogle zauzeti. Za to vreme su brigade na obezbeđenju vodile teške borbe protiv kolona koje su iz Idrije, s. Godoviča i s. Rovta nadirale u pomoć okruženoj posadi.

⚔️ 1. 4. 1944. Kod s. Zadloga (blizu Idrije) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačke kolone koja je ispadom iz Idrije nastojala da pomogne svojoj posadi u garnizonu Spodnja Idrija. Brigada je energičnim jurišem odbacila neprijatelja u Idriju.

⚔️ 3. 4. 1944. U rejonu Idrije jedinice 31. divizije NOVJ napale na nemačko-belogardističke kolone koje su iz garnizona Idrije, s. Godoviča i s. Veharša nastojale da 31. diviziju odbace od Idrije i time razbiju blokadu garnizona. Posle višečasovnih borbi neprijateljske kolone su, uz znatne gubitke, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 9. 4. 1944. Kod s. Cola (blizu Ajdovščine) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala nemačko-belogardističku kolonu koja je nadirala iz Ajdovščine. Brigada ju je, posle višečasovne borbe, razbila i odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 22. 4. 1944. Diverzantska grupa 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ uništila nemačko skladište benzina u Postojnskoj špilji. Izgorelo je 12 vagona benzina

⚔️ 4. 5. 1944. Na severoistočnim padinama pl. Blegoša 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačke kolone koja je nadirala iz Škofje Loke. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen ka Škofjoj Loki.

⚔️ 5. 5. 1944. Nemačke snage, pod zaštitom magle, napale 2. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ na položajima kod s. Leskovice. Zbog energičnog udara 1. bataljona iz s. Robidnice u njegov bok, neprijatelj se panično povukao u polazni garnizon s. Gorenju Vas (kod Škofje Loke).

⚔️ 7. 5. 1944. U rejonu s. Leskovice (kod Gorenje Vasi) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu oštru borbu protiv nemačke kolone iz Gorenje Vasi i odbacila je u polazni garnizon.

⚔️ 16. 5. 1944. Kod Lavtarskog vrha (blizu Škofje Loke) 1. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 31. divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbacio nemačku kolonu iz Škofje Loke i naneo joj znatne gubitke.

⚔️ 21. 5. 1944. Nemačke jedinice iz Radovljice, Bleda i s. Železnika napale 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 31. divizije NOVJ na pl. Jelovici. Pošto su mu, u dvodnevnim teškim borbama, odbijeni svi napadi, neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

⚔️ 27. 5. 1944. Jedinice 31. divizije NOVJ zauzele nemačka uporišta u s. Ribnom, s. Koritnu, s. Srednjoj Vasi, s. Spodnjem i Zgornjem Gorju i uništile električnu centralu u s. Spodnjoj Radovni (kod Bleda).

⚔️ 7. 6. 1944. Otpočeo napad jakih nemačko-italijanskih snaga iz Idrije i s. Sv. Lucije (sada: Most na Soči) na jedinice 31. divizije NOVJ na području Cerkna Posle trodnevnih teških borbi kod s. Sebrelja, s. Reke i s. Jageršča (blizu Cerkna) jedinice 31. divizije su se povukle ka s. G. Tribuši i s. Čepovanu.

⚔️ 19. 6. 1944. U rejonu pl. Rovtarica - Selska planina 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ upala u nemačku zasedu, ali je posle kraće borbe, odlučnim jurišem, odbacila neprijatelja u pravcu s. Bohinjske Bele.

⚔️ 24. 6. 1944. Kod s. Ledina (blizu Idrije) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala nemačke snage koje su nadirale iz Idrije preko s. Gore. Posle višečasovne borbe ona im je nanela gubitke od preko 20 mrtvih i odbacila ih ka s. Gori.

⚔️ 1. 7. 1944. Jedinice 31. divizije NOVJ zauzele italijanska fašistička uporišta u s. Koritnici i Prangern u dolini r. Bače. Poginulo je 38 i zarobljeno 30 italijanskih fašističkih vojnika, a zaplenjeno: 40 pušaka, 7 p. mitraljeza, 3 mitraljeza, 1 top i druga oprema.

⚔️ 2. 7. 1944. Jake nemačke snage iz Idrije i s. Sv. Lucije (sada: Most na Soči) otpočele protivnapad na jedinice 31. divizije NOVJ koje su napadale uporišta u dolini r. Bače. U teškim borbama kod s. Želina, Ritavčevog vrha i s. Zakojce (kod Cerkna), sve do 4. jula, neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 13. 7. 1944. Jedinice 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzele italijansko uporište u s. Hudajužni (u dolini r. Bače) koje je imalo zadatak da obezbeđuje železničku komunikaciju Gorica-Jesenice.

⚔️ 19. 7. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzela uporište slovenačkih domobrana u s. Hotavlju (u dolini r. Selske Sore). Dok se vodila borba za to uporište, 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- i 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ vodile su teške borbe protiv nemačkih kolona iz Škofje Loke, Idrije, s. Lučina i s. Rovta koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi u s. Hotavlju.

⚔️ 22. 7. 1944. Delovi 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ i Južnoprimorskog NOP odreda zauzeli uporište slovenačkih domobrana u s. Rihembergu (sada: Branik, kod Gorice). Posle oštre borbe predalo se 98 neprijateljskih vojnika, a zaplenjena je veća količina oružja i druge vojničke opreme.

⚔️ 23. 7. 1944. U rejonu Oblakovog vrha (blizu Idrije) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- i 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napale jaku nemačku kolonu iz Idrije i posle višečasovne borbe odbacile je u polazni garnizon. Poginulo je i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeni su 2 minobacača, 4 mitraljeza, veći broj pušaka i druga oprema.

⚔️ 26. 7. 1944. Delovi 31. divizije NOVJ napali nemačku auto-kolonu od 8 kamiona koja je iz Ajdovščine nadirala ka Predmeji, te uništili 6 kamiona (a ostali se povukli u Ajdovščinu). Zaplenjeno: 1 top, 1 minobacač, 1 p. mitraljez i 15 pušaka. Poginulo je 48 nemačkih vojnika, a tri su zarobljena.

⚔️ 4. 8. 1944. Na položajima s. Lokve - s. M. Lažne - s. Mrzla Rupa (na Trnovskom gozdu) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu oštru borbu protiv nemačke kolone iz s. Lokava i odbacila je u polazni garnizon. Poginulo je 11 a ranjeno 6 nemačkih vojnika.

⚔️ 6. 8. 1944. Kod s. Lokava (na pl. Trnovskom gozdu) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv jake nemačke kolone koja je nastojala da se probije iz s. Lokava u pravcu s. Predmeje (kod Ajdovščine). U borbi je poginulo 14 a ranjeno 10 nemačkih vojnika; ostatak je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 8. 8. 1944. Kod s. Lokava (na pl. Trnovskom gozdu) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila je jednodnevnu oštru borbu protiv nemačke kolone koja je nastojala da se probije iz okruženja; a pred veče, kada joj je druga nemačka kolona, iz s. Nemaca, udarila u leđa, ona se povukla na položaje kod s. M. Lažni.

⚔️ 14. 8. 1944. Iz Centralne vojne bolnice 9. korpusa NOVJ (kod Cerkna) 31. divizija 9. korpusa NOVJ otpočela transportovanje nepokretnih ranjenika u Notranjsku radi prebacivanja u savezničke vojne bolnice u južnoj Italiji.

⚔️ 30. 8. 1944. U s. Pređama (kod Postojne), od 1. bataljona 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ, formiran Jeseničko-bohinjski NOP odred 9. korpusa NOVJ. On se prebacio na svoje operativno područje u. rejon Bohinja.

⚔️ 1. 9. 1944. Posle jednodnevnih uličnih borbi 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ zauzela s. Crni Vrh (kod Idrije) u kome se branila 15. četa slovenačkih domobrana. Gubici neprijatelja: 84 mrtva i 35 zarobljenih. Ostale brigade 31. divizije i 30. divizija NOVJ, na obezbeđenju napada, vodile su oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Idrije, s. Godoviča, s. Hotedršice i Logateca nadirale u pomoć napadnutoj posadi.

⚔️ 7. 9. 1944. Sedma slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napala četnike i slovenačke domobrane u s. Suhom Dolu. s. Korenu i s. Horjulu (kod Ljubljane). Posle višečasovne borbe napad je obustavljen.

⚔️ 14. 9. 1944. Iz garnizona Idrije, Veharša i Gorenje Vasi nemački vojnici i slovenački domobrani otpočeli ofanzivna dejstva protiv snaga 31. divizije NOVJ u Dolomitima, kako bi time slovenačkim domobranskim jedinicama u uporištima u Dolomitima podigli moral snažno poljuljan aktivnim dejstvom jedinica 31 divizije NOVJ.

⚔️ 15. 9. 1944. Na položajima s. Razpotje - s. Govejek - s. Ledine 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv jakih nemačkih snaga koje su nadirale sa pravca Idrije. Brigada je odbila više uzastopnih juriša neprijatelja, nanela mu osetne gubitke i prinudila ga da se povuče u Idriju.

⚔️ 18. 9. 1944. Na položajima kod s. Cerljanskog Vrha 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz Gorenje Vasi. Posle više uzastopnih juriša neprijatelj se, uz veće gubitke, povukao u polazni garnizon.

⚔️ 20. 9. 1944. Na položajima kod s. Ribinđnice (blizu Cerkna) 1. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ, veštim manevrom i koncentričnom vatrom automatskog oružja, napao neprijateljsku kolonu iz Gorenje Vasi, naneo joj osetne gubitke i prinudio je da se povuče u polazni garnizon.

⚔️ 22. 9. 1944. Jedinice 31. divizije NOVJ, ojačane Dolomitskim i Škofjološkim NOP odredom, izvršile prodor u Dolomite, jako belogardejsko i četničko područje iz koga se širio belogardistički uticaj na susedne predele. Trebalo je sistematskim iznenadnim udarima na tamošnja uporišta uneti razdor u redove neprijatelja.

⚔️ 24. 9. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Jarko Prernrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzela uporište četničkog Gorenjskog odreda u s. Samotorci (kod Polhovog Gradeča). Zarobljen je komandir 3. čete tog četničkog odreda, dok je veći deo četnika, pod zaštitom mraka, uspeo pobeći, ostavivši i oružje (koje je izgorelo u uporištu).

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Kucelja (blizu Polhovog Gradeča) Dolomitski NOP odred vodio borbe protiv jakih nemačkih i domobranskih kolona iz s. Gorenje Vasi, s. Horjula, Škofje Loke i Polhovog Gradeča, a uveče se, sa ostalim jedinicama 31. divizije NOVJ, koje nisu stupile u borbu, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga povukao na Zirovski vrh.

⚔️ 26. 9. 1944. Na položajima Lomovec-Planina 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv neprijateljskih kolona iz Lućina i Gorenje Vasi, a uveče je probila neprijateljski obruč i prebacila se na odsek s. Martinji Vrh - s. Crni Kal, nanevši neprijatelju gubitke od oko 60 mrtvih vojnika. Gubici 7. brigade: 6 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 9. 1944. Na Pasjoj ravni (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada 31. divizije NOVJ vodna oštre borbe protiv nemačkih kolona iz uporišta s. Lučne i Gorenje Vasi. Neprijatelj je izvršio vise uzastopnih juriša. Brigada ga je, najzad, u 19 časova odbacila u polazne garnizone.

⚔️ 29. 9. 1944. Treća slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala četničko uporište u s. Žažaru i s. Kogelu (kod Škofje Loke). Pod zaštitom mraka, četnici su se iz s. Žažara povukli u s. Kogel, koje je bilo fortilikacijski jače utvrđeno, usled čega je napad 1. bataljona na ovo uporište bio odbijen. Brigada je u s. Žažaru zaplenila mnogo materijala i spalila školu, koju su četnici bili utvrdili i iskoristili kao kasarnu.

⚔️ 7. 10. 1944. Trideset prva divizija 9. korpusa NOVJ ponovo prodrla u Dolomite da bi uništila domobransko uporište Veharše (kod Idrije) i napala na s. Hotedršicu. Ona se zatim, zbog upada nemačkih snaga iz Vipavske doline i Gorice na područje Trnovskog gozda, prebacila na ovaj odsek u cilju odbrane slobodne teritorije.

⚔️ 8. 10. 1944. Na položajima s. Nemci - s. Trnovo 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila višečasovne oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale iz Gorice i s. Grgara. Svi napadi neprijatelja su zaustavljeni.

⚔️ 9. 10. 1944. Na položajima s. Nemci - s. Lokve (kod Nove Gorice) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nadmoćnih nemačkih snaga. Brigada se, pod borbom, postepeno povlačila ka s. Lokvama, gde su je naveče smenile snage 18. slovenačke udarne (Bazoviške) brigade 30. divizije NOVJ.

⚔️ 11. 10. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su iz Ajdovščine nadirale na oslobođenu teritoriju Trnovskog gozda. Uveče, kad ju je neprijatelj napao s leđa, brigada se pod borbom izvukla na nove položaje kod s. Otlica.

⚔️ 14. 10. 1944. Sedma slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napale nemačko uporište u s. Praprotnom ikođ Škofje Loke). Ona je, snažnim udarom, uništila nekoliko utvrđenih zgrada i porušila most. Međutim, betonske bunkere, u koje se povukla posada, nije mogla savladati bez teškog oružja, pa je u zoru odustala od daljih napada.

⚔️ 21. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ uništila nemačko uporište u s. Poljanama (kod Škofje Loke). Za to vreme su 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- i 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Škofje Loke, s. Gorenje Vasi i s. Selca nadirale u pomoć opkoljenoj posadi. Svi napadi neprijatelja su odbijeni, a uporište je minirano i spaljeno s posadom.

⚔️ 25. 10. 1944. U s. Gaberku (kod Škofje Loke) Ruski bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) brigade 30. divizije NOVJ, dodeljen 3. slovenačkoj udarnoj brigadi -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ kao pojačanje, uništio nemačko uporište. Ostale snage 31. divizije NOVJ vodile su ogorčene borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Idrije i Škofje Loke nadirale u pomoć napadnutoj posadi. Nakon višečasovne borbe deo posade je uspeo da se probije u s. Črni Vrh (kod Škofje Loke).

⚔️ 25. 10. 1944. Kod s. Gorenje Vasi 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu ogorčenu borbu protiv nemačkih snaga koje su pokušavale da probiju blokadu s. Gorenje Vasi i priteknu u pomoć posadi u s. Gaberku. Brigada se pred veče, kada su je neprijateljske kolone iz s. Lučina i s. Crnog Vrha (kod Škofje Loke) udarile s leđa, povukla na Martinji vrh.

⚔️ 27. 10. 1944. Na području Škofja Loka - Železniki - Poljanska dolina jedinice 31. divizije NOVJ otpočele tešku borbu protiv nemačkih snaga. One su je vodile sve do 30. oktobra, kada se neprijatelj povukao u polazne garnizone.

⚔️ 30. 10. 1944. Na položajima s. Breznica - s. Zalubnikar - s. Sv. Tomaž (kod Škofje Loke) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko-, 31. divizije NOVJ vodila ogorčene borbe protiv jakih nemačkih snaga koje su u tri kolone nadirale iz Škofje Loke. Brigada se sutradan, zbog opasnosti da bude okružena, povukla na nove položaje kod s. Gornje Žetine (blizu Škofje Loke). Ovde su je smenile snage 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ.

⚔️ 9. 11. 1944. U rejonu s. Mrzla Rupa - s. Kočevše - s. Vojsko (kod Idrije) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila šestočasovnu oštru borbu protiv 2. bataljona nemačkog 10. SS policijskog puka koji je nadirao iz Idrije. Najzad ga je odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 20. 11. 1944. Otpočele trodnevne oštre borbe u kojima je 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ uništila fortifikacijski dobro uređeno žandarmerijsko uporište u s. Železnikima, jačine 52 žandarma, od kojih se samo deo probio u pravcu Škofje Loke.

⚔️ 21. 11. 1944. U rejonu s. Lavtarski Vrh - s. Križna Gora - Sv. Vrh (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv delova nemačkog 3 84. landesšicen-ouka koji su iz Škofje Loke nadirali u pomoć napadnutoj posadi u s. Železnikima. Brigada se pred veče, zbog nadmoćnosti nemačkih snaga, prebacila na položaje s. Pozirno - s. Hudi Lazi, i dalje zatvarajući pravac ka s. Železnikima.

⚔️ 21. 11. 1944. U rejonu s. Sv. Tomaž - Soteska - pl. Lubnik (kod Škofje Loke) 18. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila borbe protiv delova nemačkog 184. landesšicen-puka koji su iz Škofje Loke, preko Lubnika, nadirali u pomoć posadi u s. Železnikima. Neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 27. 11. 1944. Nredbom 9. korpusa NOVJ rasformiran Štab artiljerije 9, korpusa NOVJ a artiljerijski divizioni dodeljeni 30. i 31. diviziji NOVJ.

⚔️ 29. 11. 1944. U rejonu s. Razpotja i s. Vrsnika (kod Idrije) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz Idrije i Žirija, te ih najzad odbacile u polazne garnizone.

⚔️ 2. 12. 1944. Iz garnizona Idrije, Žirija, s. Lučina, s. Gorenje Vasi i uporišta u dolini r. Bače jake snage nemačke 188, rezervne brdske divizije i 10. SS policijskog puka napale 31. diviziju NOVJ u rejonu s. Goropeka, Golog vrha, s. Oreheka i s. Zakriža (kod Cerkna). Posle trodnevnih borbi neprijatelj je prinuđen da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 3. 12. 1944. U rejonu s. Razpotja (kod Idrije) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila oštru jednodnevnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale u dve kolone. Najzad, cdbivši tri juriša, ona ih je odbacila u Idriju.

⚔️ 3. 12. 1944. U rejonu s. Lajša (kod s. Gorenje Vasi) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačkih policijskih i žandarmerijskih snaga koje su nadirale iz s. Gorenje Vasi i s. Hotavlja, te ih najzad odbacila u polazne garnizone.

⚔️ 17. 12. 1944. U s. Gorenjoj Vasi (kod Škofje Loke) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napala nemačko-belogardističku posadu, razmeštenu u 6 otpornih tačaka. Brigada je 20. decembra, posle dvodnevnih uličnih borbi, zbog prodora tenkova iz Škofje Loke odustala od daljih napada. Ostale jedinice 31. divizije, na obezbeđenju u pravcu s. Žirija, s. Rovta, s. Crnog Vrha i Škofje Loke, vodile su Uspešne borbe protiv nemačkih snaga koje su nadirale u pomoć posadi Gorenje Vasi, all zbog nedostatka protivtenkovskog oružja nisu mogle sprečiti prodor tenkova iz Škofje Loke.

⚔️ 19. 12. 1944. Iz Gorice, Trsta, Postojne i Idrije delovi nemačke 188. rezervne brdske divizije, italijanske divizije -San Marko- i nemačkog 10. SS policijskog puka, četnici i slovenački domobrani napali jedinice 30. divizije NOVJ na oslobođenoj teritoriji u širem rejonu Trnovskog gozda. U oštrim borbama do 5. januara 1945. kod s. Trnova, s. Lokava, s. Tribuše, s. Čepovana, s. Lokoveca i na Šentvjškoj gori, snage 30. i 31. divizije NOVJ su primorale neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 22. 12. 1944. Da bi smanjila pritisak nemačkih snaga na jedinice 30. divizije NOVJ u rejonu Trnovskog gozda, 31. divizija NOVJ, na povratku iz Gorenjske, napala nemačko-domobranske garnizone n. Veharše, Idriju i Spodnju Idrija i primorale nemačke snage da izvuku deo jedinica iz borbe na Trnovskom gozdu i pojačaju posade u Idriji i Spodnjoj Idriji.

⚔️ 23. 12. 1944. U rejonu s. Cerkljanski Vrh - s. Ravne - s. Razpotje (kod Cerkna) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napala jaču nemačkukolonu koja je iz Idrije nadirala u pravcu Cerkna Neprijatelj je, uz znatne gubitke, odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 25. 12. 1944. U rejonu s. Vrščeva i s. Otaleža bataljon 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- i Udarna četa 31. divizije NOVJ napali i razbili nemačku policijsku kolonu koja je iz Idrije nadirala u pravcu s. Zelina. Razbijeni delovi su se utvrdili u kućama u s. Vrščevu, iz, kojih su pružali otpor do 27. decembra, kada su uspeli da se preko r. Idrijce i s. Masore prebace u Idriju.

⚔️ 26. 12. 1944. U rejon s. Čepovana (kod Nove Gorice) stigla 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ, kako bi pojačala odbranu slobodne teritorije. Brigada je napala jaku nemačku kolonu iz s. Grgara i posle oštre borbe odbacila je ka s. Lokovecu i s. Grgaru.

⚔️ 27. 12. 1944. U rejonu s. Lažne (kod Čepovana) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale sa pravca s. Lokava, a zatim se, ispred nadmoćnog neprijatelja, povukla u rejon pl. Kobilica - s. Podčepovan - s. Vrše (kod Čepovana), zatvarajući pravac prema s. Dolenjoj Trebuši.

⚔️ 28. 12. 1944. U rejonu s. Kobilice, s. Dola i pl. Koprivnika (kod Čepovana) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih snaga koje su preko s. Lokoveca i s. Lokava nadirale ka Čepovanu. Brigada se pred veče, zbog nadmoćnosti nemačkih jedinica, povukla ka s. Dolenjoj Trebuši i s. Zabrđu (na Banjškoj planoti).

⚔️ 30. 12. 1944. U rejonu s. Lazeca i s. Straže bataljon 3 6. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napao jaču nemačku kolonu koja je iz Idrije nadirala ka s. Želinu. Posle višečasovne borbe neprijatelj se razbijen, preko s. Masore, povukao u Idriju.

⚔️ 9. 1. 1945. Na Bledu minersko-sabotažni vodovi 7. slovenačke udarne brigade 31. divizije i Jeseniško-bohinjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem oštetili hotel -Petran-, u kome se nalazila 16. četa nemačkog nastavnog puka -Brandenburg-, i hotel -Park-, u kome je bio smešten štab toga puka. Poginulo je preko 40 nemačkih vojnika i oficira i uništena je radio-stanica.

⚔️ 10. 1. 1945. Kod s. Lipe udarna četa 31. divizije NOVJ napala nemačku SS policijsku kolonu jačine 350 ljudi, te posle četvoročasovne oštre borbe razbila je i odbacila u pravcu Kostanjevice na Krasu, nanevši joj gubitke od oko 50 mrtvih i 20 ranjenih i zaplenivši joj 3 minobacača, mitraljez i dvoja kola sa opremom.

⚔️ 19. 1. 1945. U s. Trnovu (na pl. Trnovskom gozdu) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napala italijanski fašistički bataljon -Fulmine- jačine oko 250 vojnika raspoređenih u 12 fortifikacijskih dobro uređenih objekata. U trodnevnoj borbi poginula su 203 italijanska fašista, dok je ostatak od 46 vojnika, poslednje otporne tačke, povukla u Goricu jaka nemačka tenkovska kolona, koja je probila položaje 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ na liniji Sv. Danijel - Sv. Gabrijel.

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu s. Srednje Brdo - s. Kopačnice - s. Stara Oselica (kod Idrije) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ odbila napad delova nemačkog 28. SS policijskog puka iz s. Gorenje Vasi.

⚔️ 9. 2. 1945. Kod s. Renča 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala jaku nemačko-italijansku motorizovanu kolonu i posle višečasovne borbe je prinudila da se, uz gubitke od 54 mrtva i više ranjenih, povuče u Goricu. Oštećeni su 2 tenka i kamion.

⚔️ 11. 2. 1945. U blizini s. Javorja i s. Malenskog Vrha (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ i Skofjološki NOP odred vodili oštru višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz s. Gorenje Vasi, a zatim se, zbog napada nemačke kolone iz Železnika, izvukli iz borbe i prebacili na pl. Crni kal i pl. Blegoš.

⚔️ 15. 2. 1945. U s. Hlevnom Vrhu (kod Žirija) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napala slovenačke domobrane. U oštroj borbi je poginulo 20 domobrana. Sva oprema i oružje ostali su u ruševinama minirane zgrade.

⚔️ 24. 2. 1945. U blizini s. Zagorja i s. Ravnice 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ posle tročasovne borbe odbila napad nemačkih i italijanskih fašističkih snaga iz Gorice koje su pokušale da se preko Solkana probiju u s. Trnovo. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 3. 3. 1945. U rejonu s. Trnovo - s. Predmeja - s. Lokve (na pl. Trnovskom gozdu) nemačke, četničke i italijanske fašističke snage napale delove 30. i 31. divizije 9. korpusa JA. Posle dvodnevnih borbi jedinice 9. korpusa su se povukle u rejon s. Mrzla Rupa - s. Vojsko (kod Idrije).

⚔️ 10. 3. 1945. U s. Sv. Križu (kod Železnika) delovi 31. divizije JA napali slovenačke domobrane i naneli im gubitke od 35 poginulih i 4 zarobljena.

⚔️ 22. 3. 1945. U blizini Sinjeg vrha (kod Ajdovščine) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije JA napala nemačko-četničke snage koje su prodrle ka s. Otlici. Posle petodnevnih borbi, po pristizanju delova 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije JA, neprijatelj je razbijen i, uz znatne gubitke, odbačen ka s. Colu.

⚔️ 28. 3. 1945. Obrazujući širi obruč oko pl. Trnovskog gozda, nemačke, italijanske fašističke i četničke snage otpočele napad na jedinice 9. korpusa JA. (U trodnevnim borbama, pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, jedinice 9. korpusa postepeno su se povlačile u rejon s. Mrzla Rupa - s. Otlica - s. Male Lažne. Da bi izbegla dalju borbu u okruženju, 31. divizija JA izvukla je svoje snage u rejon Pivke, italijanska partizanska divizija -Garibaldi Natizone- povukla se na Banjsku planotu, a 30. divizija JA, posle žestokih borbi, probila se na Šentvišku planotu. Neprijatelj se sledećih dana povukao u polazne garnizone.)

⚔️ 1. 5. 1945. Treća slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije JA oslobodila Tržič, slomivši otpor nemačkih i italijanskih fašističkih snaga, a potom na r. Soči uspostavila vezu sa snagama 2. novozelandske divizije.

⚔️ 2. 5. 1945. Sedma slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije JA posle dvodnevnih uličnih borbi oslobodila Goricu.

Dokumenti

📜 Izveštaj Štaba Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 2 2decembra 1943 Štabu Trideset prve divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi Trećeg bataljona na Goreljeku

📜 Naređenje Štaba Trideset prve divizije NOV i PO Jugoslavije od 24-decembra 1943 Štabu Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern za pojačanje aktivnosti i izvršenje mobilizacije

📜 Naređenje Štaba Trideset prve divizije NOV i PO Jugoslavije od 25 decembra 1943 štabovima brigada za pojačanje budnosti i mera obezbeđenja

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Štaba Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 25 decembra 1943 Propagandnom otseku Trideset prve divizije NOV i POJ o borbi kod Jamnika

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Sedme slovenačke brigade France Prešern od 2. januara 1944. dopisniku Trideset prve NO divizije o borbi protiv Nemaca kod Sv. Mohora

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 3. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na neprijateljsko uporište Ajdovščinu

📜 Izveštaj Obaveštajnog odseka Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 5. januara 1944. Obaveštajnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na Poljane

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 7. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o borbama protiv Nemaca i belogardista kod Sv. Trije Kralji i Goropeka od 4. do 6. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 9. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o borbi Trećeg i Četvrtog bataljona protiv Nemaca kod Trebča

📜 Zapovest Štaba Trideset prve divizije od 12. januara 1944. Štabu Sedme NOU brigade France Prešern za odbranu mesta Žiri

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 13. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve divizije o aktivnosti Trećeg bataljona

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 14. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o neuspeloj akciji na postrojenja Rudnika u Idriji i stanju Brigade

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NO brigade Janko Premrl Vojko od 15. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o prodoru Nemaca iz Idrije prema Godoviču

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NO brigade Janko Premrl Vojko od 15. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o demonstrativnom napadu na nemačko uporište Godovič

📜 Izveštaj Štaba Sedme NO udarne brigade France Prešern od 16. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o napadu i uništenju nemačkog uporišta Kamna Gorica

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke brigade Ivan Gradnik od 18. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na belogardističko uporište Hotedršica i o napadu Nemaca na Štab brigade u Vojskom

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Sedme slovenačke brigade France Prešern od 19. januara 1944. dopisniku Trideset prve NO divizije o napadu na nemačku motorizovanu kolonu kod Idrije

📜 Predlog Štaba Šesnaeste slovenačke brigade Janko Premrl Vojko od 19. januara 1944. Štabu Trideset prve NO divizije o reorganizaciji štabova bataljona

📜 Naredba Štaba Trideset prve divizije od 21. januara 1944. Štabu Sedme slovenačke brigade France Prešern za napad na neprijateljska uporišta Selca i Železnike

📜 Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 22. januara 1944. Štabu Trideset prve NO divizije o dejstvima brigade od 15. do 22. januara

📜 Naređenje Štaba Trideset prve divizije od 23. januara 1944. štabovima brigada da izvrše pokret i posednu položaje na liniji Davča-Leskovice-Koprivnik

📜 Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 24. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o napadu na nemačka uporišta Selca i Železnike

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Šesnaeste slovenačke brigade Janko Premrl Vojko od 24. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o akciji na cesti Škofja Loka - Železniki

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke brigade Ivan Gradnik od 25. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o demonstrativnom napadu na neprijateljsko uporište Zgornja Sorica

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste slovenačke brigade Janko Premrl Vojko od 28. januara 1944. Štabu Trideset prve NO divizije o upadu Nemaca u Cerkno

📜 Naredba Štaba Trideset prve divizije od 29. januara 1944. za promenu položaja brigada i o njihovim zadacima

📜 Naređenje Štaba Trideset prve divizije od 29. januara 1944. Štabu Sedme slovenačke NOU brigade da deo snaga prikupi u selu Zakriž a delom posedne položaje u rejonu Novaki

📜 Naređenje Štaba Trideset prve divizije od 29. januara 1944. štabovima brigada za prebacivanje na desnu obalu reke Soče radi dejstva u Beneškoj Sloveniji

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste slovenačke brigade Janko Premrl Vojko od 29. januara 1944. Štabu Trideset prve NOU divizije o situaciji u Brigadi

📜 Naređenje Štaba Trideset prve divizije od 31. januara 1944. o sprovođenju opšte mobilizacije u Gorenjskoj i delu Slovenačkog primorja

📜 Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 31. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o napadu na neprijateljska uporišta Železnike i Selca

📜 Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 31. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije NOVJ o uzrocima neuspelog napada na nemačka uporišta Železnike i Selca

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 2. februara 1944. Štabu 31. divizije NOVJ o borbi kod Sovodenja i Nove Oselice

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 21. februara 1944. Štabu 31. divizije NOVJ o miniranju električnih postrojenja rudnika žive u Idriji

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 14. marta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Godovič

📜 Izveštaj žandarmerijskog odeljenja Gorenja Vas od 16. marta 1944. žandarmerijskoj kapetaniji Kranj o akciji protiv delova 31. NO divizije u rejonu Leskovice

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 21. marta 1944. potčinjenim jedinicama za ponovan napad na Hotedršicu

📜 Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 22. marta 1944. za izmenu zapovesti Štaba 31. divizije u vezi s napadom na Hotedršicu

📜 Obaveštenje Štaba 31. divizije od 22. marta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o sprovođenju naređenih izmena u vezi s blokadom Idrije

📜 Naređenje Štaba 31. NO divizije od 27. marta 1944. potčinjenim jedinicama za blokadu Idrije i rušenje komunikacije i neprijateljevih industrijskih postrojenja

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 31. marta 1944. potčinjenim jedinicama za blokadu Idrije

📜 Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 15. aprila 1944. štabovima 30. i 31. divizije za rušenje komunikacija i komunikacijskih objekata na sektoru Logatec-Trst i napadanje manjih uporišta na sektoru Logatec-Divača

📜 Zapovest Štaba 31. divizije 9. korpusa NOVJ od 16. aprila 1944. štabovima brigada za napad na železničku prugu Ljubljana-Trst

📜 Naređenje Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 16. aprila 1944. štabovima bataljona da zasedama i patrolama obezbede predstojeća dejstva ostalih jedinica 31. divizije

📜 Dopunsko naređenje Štaba 31. divizije od 23. aprila 1944. štabovima potčinjenih brigada u vezi sa prelaskom na sektor Otlica-Col

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 4. maja 1944. Štabu 31. divizije

📜 Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 7. maja 1944. Štabu 9. korpusa o dejstvima potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 7. maja 1944. Štabu 9. korpusa o akcijama izvedenim na sektoru Pivke

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 14. maja 1944. potčinjenim jedinicama za prelazak u ofanzivne akcije na sektoru Gorenjske

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 15. maja 1944. Štabu 31. divizije o petnaestodnevnoj aktivnosti brigade

📜 Izveštaj partijskog komiteta 31. NO divizije od 18. maja 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u potčinjenim jedinicama

📜 Izveštaj Štaba 31. divizije od 19. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOV o akcijama potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 31. divizije od 21. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o pripremi za napad na plavogardističke grupe na sektoru Gorenjske

📜 Izveštaj Štaba 31. divizije od 24. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik na neprijateljsko uporište u Nomenju i o borbi kod Goreljeka

📜 Naređenje Štaba 31. NO divizije od 26. maja 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta u Radovni, Gorju, Ribnu i Koritnu

📜 Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 29. maja 1944. Štabu 9. korpusa o savlađivanju nemačkog uporišta u Srednjoj Vasi

📜 Izveštaj Štaba 31. divizije od 31. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o zauzimanju nemačkih uporišta u Zgornjim Gorjama i Radovni

📜 Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade Franc Prešern od 31. maja 1944. Štabu 31. divizije o akcijama brigadnog minerskog voda

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 31. maja 1944. Štabu 31. divizije o akcijama Brigade

📜 Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 1. juna 1944. Štabu 31. divizije o akcijama brigade u Gorenjskoj

📜 Izveštaj Štaba 31. divizije od 3. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 5. juna 1944. Štabu 16. slovenačke brigade Janko Premrl Vojko da se prebaci u rejon Jageršča radi zaprečavanja komunikacije Idrija-Dolenja Trebuša

📜 Izveštaj partijskog komiteta 31. NO divizije od 5. juna 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijskih organizacija u jedinicama divizije

📜 Izveštaj Štaba 31. divizije od 7. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica u drugoj polovini maja u Gorenjskoj

📜 Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 10 juna 1944. Štabu 31. divizije da savlada neprijateljeve posade koje čuvaju tunel i železnički most preko Save kod Globokog i poruši te objekte

📜 Izveštaj Štaba 31. divizije od 10. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u rejonu sela Reke i Spodnjih Šebrelja

📜 Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 11. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama 31. divizije u rejonu Šebrelje

📜 Izveštaj Štaba 31. divizije od 13. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Šebrelje-Jagršče-Pšenkar

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke udarne brigade Ivan Gradnik od 14. juna 1944. Štabu 31. NO divizije o aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini juna

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 16. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporišta Podnart i Zgornju Besnicu i za rušenje železničke pruge i objekata između Kranja i Otoča

📜 Naređenje Štaba 31. NO divizije od 20. juna 1944. potčinjenim jedinicama da pređu na sektor Davća - Javorje - Martinj Vrh

📜 Izveštaj štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 23. juna 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica u prvoj polovini juna

📜 Izveštaj Štaba 31. divizije od 26. juna 1944. Štabu 9 korpusa NOVJ o aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini juna

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 30. juna 1944. potčinjenim jedinicama da obnove napad na uporište Koritnicu i poruše železničku prugu u dolini reke Bače

📜 Izveštaj Štaba 7. slovenačke brigade France Prešeren od 30. juna 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama u drugoj polovini juna

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 1. jula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporište Hudajužnu i bunkere između Koritnice i Hudajužne

📜 Izveštaj Štaba 31. divizije od 1 jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o savlađivanju neprijateljskog uporišta Koritnica

📜 Izveštaj partijskog komiteta 31. NO divizije od 4. jula 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u potčinjenim jedinicama

📜 Izveštaj Štaba 31. divizije od 6. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke udarne brigade Ivan Gradnik od 6. jula 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i aktivnosti brigade u drugoj polovini juna

📜 Izveštaj člana Politodela 31. NO divizije od 12. jula 1944. Centralnom komitetu KP. Slovenije o svom radu i o stanju u potčinjenim jedinicama

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 15. jula 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored radi sprovođenja mobilizacije

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 17. jula 1944. štabovima 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko i 19. slovenačke NO brigade Srečko Kosovel za napad na neprijateljeva uporišta Hotavlje i Gorenju vas

📜 Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 2. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 2. avgusta 1944. Štabu 31. NO divizije o uništenju uporišta Hotavlje i borbama u rejonu Oblakov Vrh i Lokve

📜 Izveštaj sekretara partijskog komiteta 31. NO divizije od 4. avgusta 1944. Oblasnom komitetu KPS za Gorenjsku o stanju i radu u potčinjenim jedinicama

📜 Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinca na sektoru Cerkno, Oblakov Vrh i Lokve-Ćepovan

📜 Naređenje Štaba 31. NO divizije od 16. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama u vezi sa transportovanjem ranjenika na sektor Notranjske

📜 Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 20. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 25. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o transportovanju ranjenika u Lošku dolinu

📜 Izveštaj V. D. političkog komesara 31. NO divizije od 31. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o političkom radu i stanju u jedinicama

📜 Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 2. septembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama prilikom obezbeđenja napada na Crni Vrh

📜 Izveštaj partijskog komiteta 31. NO divizije od 5. septembra 1944. pretpostavljenim partijskim forumima o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 6. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta u Dolomitima

📜 Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 10. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljeva uporišta u Horjulu i Zibršama

📜 Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 15. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica u prvoj polovini septembra

📜 Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 16. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u širem rejonu Zirovskog vrha

📜 Izveštaj sekretara Partijskog komiteta 31. NO divizije od 19. septembra 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu u Diviziji

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 21. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta u Dolomitima

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 27. septembra 1944. Štabu 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik za napad na Notranjski i Gorenjski četnički odred

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Kranj 15. slovenska divizija NOVJ 9. slovenski korpus NOVJ 188. brdska divizija Divizija Garibaldi Natisone 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Saradnja četnika sa okupatorom Kurirska služba u ratu Deca u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Goriška divizija Četnici u drugom svetskom ratu Nova Gorica Sanitet u ratu Slovensko domobranstvo Dinarska četnička divizija Borbe u Lici 1945. Glavni štab Slovenije Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Ranjenici u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1944. Divizija Brandenburg Bolnice u oslobodilačkom ratu Trst Operacija Početak proleća Jesenice 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Politički komesari u NOR-u 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Gorenjski partizanski odred 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Zasede u oslobodilačkom ratu Ljubljana Italija u drugom svetskom ratu Dolomitski partizanski odred Gorenjski četnički odred Cerkno Škofja Loka Bela garda Italijanski partizani Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. Bled