Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Goriška divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 102 hronoloških zapisa, 130 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 10. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 30. divizija NOVJ [Formirana kao Gorička divizija; ubrzo dobila naziv 32. divizija NOVJ. Krajem januara 1944. preimenovana u 30. diviziju NOVJ.], u čiji su sastav ušle 17. NOU brigada -Simon Gregorčič-, 18. NO (soška, kasnije bazoviška), 19. NO brigada -Srečko Kosovel- i 20 NO (soška) brigada.

⚔️ 25. 10. 1943. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju, od 17. oktobra, preimenovane 1, 2. i 3. slovenačka (soška) NO brigada u 17, 18. i 20. slovenačku (sošku) NO brigadu a Goriška divizija NOVJ u 27. diviziju NOVJ.

⚔️ 2. 11. 1943. Kod s. Stanovišča delovi 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napali iz zasede manju nemačku kolonu iz Kobarida, ali su se, posle višečasovne borbe, zbog snažne minobacačke vatre povukli ka s. Breginju uz gubitke od 4 mrtva. Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka od oko 20 mrtvih, nemački vojnici su spalili s. Stanovišče.

⚔️ 3. 11. 1943. Kod s. Breginja 1. bataljon 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku kolonu iz Kobarida i naneo joj gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih, ali se, zbog pristiglih nemačkih pojačanja, morao povući na pl. Stol, zaplenivši 4 konja s teškim minobacačem.

⚔️ 7. 11. 1943. Kod s. Senožeča (blizu Divače) 1. bataljon 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku auto-kolonu. Poginuli su 4 nemačka viša oficira i 1 general.

⚔️ 8. 11. 1943. U s. Ločniku (kod Gorice) delovi 17. NOU brigade -Simon Gregorčič- 27. divizije NOV i PO Slovenije uništio žand. stanicu. Poginuo je 1 i ranjena su 4 žandarma.

⚔️ 15. 11. 1943. U s. Prelesju (blizu Gorice) 4. bataljon 17. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napao nemačko-italijansku posadu i posle tročasovne borbe zarobio 27 nemačkih i italijanskih vojnika i zaplenio mitraljez, 3 p. mitraljeza i 26 pušaka.

⚔️ 15. 11. 1943. U s. Št. Petru ob Nadiži (kod Čedada) 1. i 2. bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 27. divizije NOVJ napali nemačku posadu jačine 60 ljudi, koja se posle dvočasovne borbe povukla u pravcu Čedada. Poginula su 2 nemačka vojnika, a zaplenjeno je: 2 minobacača, p. mitraljez, automat i 3 puške s većom količinam municije i druge opreme.

⚔️ 18. 11. 1943. Jedinice 18. slovenačke (soške) NO brigade 27. divizije NOVJ napale nemačku posadu u Tolminu i zauzele nekoliko objekata, ali su napad obustavile zbog jakog otpora neprijatelja. Poginula su 24 nemačka vojnika i zarobljena su 2 bersaljera u bunkeru na mostu, a zaplenjeni su mitraljez i 17 pušaka.

⚔️ 18. 11. 1943. U Beneškoj Sloveniji i Goriškim brdima jake nemačke snage iz Gorice, Krmina, s. Št. Petra ob Nadiži i Tolmina otpočele napade protiv jedinica 27. divizije NOVJ. U višednevnim borbama delimično su razbijene jedinice 17. slovenačke (soške) NO brigade dok je 18. slovenačka (soška) NO brigada veštim manevrima izbegla udare nadmoćnih neprijateljskih snaga.

⚔️ 19. 11. 1943. Kod s. Topolova (blizu Kobarida) nemačke snage iz Čedada, posle višečasovne borbe, razbile delove 17. slovenačke NOU brigade -Simon Gregorčič-. Poginuo je politički komesar 27. divizije NOVJ Rudi Mahnič, narodni heroj.

⚔️ 19. 11. 1943. Između Sežane i s. Opčina minerski vod 4. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ minirao prugu i uništio lokomotivu i više vagona.

⚔️ 24. 11. 1943. U s. Štanjelu na Krasu (kod Sežane) 4. bataljon 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ zaplenio u karabinijerskoj stanici 2900 sanduka municije, 2 p. mitraljeza i dosta druge opreme, pošto su karabinijeri bez borbe pobegli u Sežanu.

⚔️ 12. 12. 1943. U s. Rihemberku (sada: s. Branik), kod Ajdovščine dve ćete 4. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ napale karabinijersku stanicu jačine 60 ljudi. Zbog jakog fortifikacijskog uređenja uporišta napad je obustavljen posle dvočasovne borbe, u kojoj je neprijatelj pretrpeo gubitke od 15 mrtvih i 7 ranjenih, a jedinice 4. bataljona imale 3 ranjena.

⚔️ 14. 12. 1943. Kod Ilirske Bistrice delovi 1. bataljona 19. slovenačke brigade -Srećko Kosovel- 27, divizije NOVJ upali bez borbe u rudnik gline i uništili sve pumpe, trafostanicu i uređaje za proizvodnju.

⚔️ 15. 12. 1943. Diverzantska grupa 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ, koja je dejstvovala u Trstu, minirala tramvajsku prugu Trst - s. Opčine.

⚔️ 16. 12. 1943. Kod s. Rubija (blizu Gorice) 2. bataljon 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ, posle jednočasovne borbe, zauzeo italijansko fašističko uporište za obezbeđenje mosta na r. Vipavi i zarobio 18 vojnika a zaplenio 2 p. mitraljeza, 8 pušaka i dosta opreme i municije.

⚔️ 17. 12. 1943. Kod s. Čadrga 1. bataljon 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napao nemačke snage koje su prodrle iz Tolmina. Posle petočasovne borbe on ih je prinudio da se, uz gubitke od oko 15 mrtvih i više ranjenih, povuku u polazni garnizon. Bataljon je imao 2 mrtva i 1 ranjenog.

⚔️ 17. 12. 1943. U dolini r. Bače delovi 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- i 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napali italijansko fašističko uporište u s. Koritnici i železničku čuvarnicu kod s. Hudajužne. Zbog snažnog fortifikacijskog uređenja uporišta brigade su, posle jednočasovne borbe, odustale od daljih napada. Poginulo je 6 i ranjeno 25 neprijateljskih vojnika, dok su brigade imale 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 17. 12. 1943. U s. Solkanu (kod Gorice) delovi 2. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ prepadom zarobili 10 italijanskih fašista i zaplenili 9 pušaka, 22 mule i 4 konja.

⚔️ 18. 12. 1943. Između s. Čepovana i s.Vrata (kod Gorice) četa 3. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ napala nemačko-italijansku kolonu i posle kraće borbe prinudila je da se povuče u s. Sv. Luciju (kod Tolmina). Poginulo je 6 i zarobljeno 7 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeni su 3 p. mitraljeza, 10 pušaka i 3 automata.

⚔️ 18. 12. 1943. U rudniku olova i kalaja u s. Rabelju (kod Trbiža, u Italiji) delovi 3. bataljona 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ uništili električnu centralu, crpnu stanicu i druga postrojenja, zbog čega je proizvodnja duže vremena obustavljena.

⚔️ 21. 12. 1943. U blizini s. Nemškog Ruta i s. Granta (kod Tolmina) 1. bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- i 2. bataljon 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ vodili oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su napadale iz s. Podbrda, s. Koritnice i s. Stržišča. Posle sedmočasovne borbe, u kojoj su pretrpele gubitke od 13 mrtvih i 3 zarobljena, nemačke snage su se povukle u polazne garnizone. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 13 ranjenih.

⚔️ 22. 12. 1943. Naredbom VŠ NOV i POJ formiran 9. korpus NOVJ, u čiji su sastav ušli: 31. i 30. divizija NOVJ, svi odredi i komande područja u Slovenačkom primorju, Gorenjskoj i zapadnoj Koruškoj. Istom naredbom je rasformirana 3. (alpska) operativna zona NOV i PO Slovenije i preimenovana 26. divizija (triglavska) u 31. diviziju a 27. divizija u 32. diviziju 9. korpusa NOVJ (koja krajem. januara 1944. dobija naziv 30. divizija NOVJ).

⚔️ 24. 12. 1943. Kod s. D. Ležeča (blizu Divače) 1. bataljon 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ minirao prugu Postojna-Trst i izbacio iz koloseka električni voz - 40 vagona, te 10 vagona natovarenih ugljem i drvenom građom zapalio i uništio oko 700 tona materijala.

⚔️ 24. 12. 1943. U Goriškim brdima i Beneškoj Sloveniji, naredbom Štaba 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije, od 1. bataljona 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 27. divizije NOVJ formiran Briško-beneški NOP odred, u čiji sastav je uključena i Rezijska partizanska četa.

⚔️ 25. 12. 1943. Kod s. Gabrovice (na Krasu), naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ, od 4. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ formiran Južnoprimorski NOP odred.

⚔️ 27. 12. 1943. U rejonu s. Lepene jake nemačke snage iz Boveca napale 3. bataljon 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ. Posle kraće borbe neprijatelj je snažnim jurišem odbačen ka s. Soči. Poginulo je 9 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza i 7 pušaka.

⚔️ 12. 1. 1944. Jedinice 30. divizije NOVJ zauzele neprijateljsko uporište s. Avče (u dolini r. Soče). Tom prilikom miniranjem su srušena 4 mosta i električna centrala u s. Doblarju (kod Kanala).

⚔️ 30. 1. 1944. S područja Banjške planote 30. divizija 9. korpusa NOVJ otpočela marš preko r. Soče u Brda i Benešku Sloveniju sa zadatkom da tamo izvrši mobilizaciju boračkog ljudstva i proširi ustanak do krajnjih etničkih granica na zapadu. Divizija je prešla r. Nadižu i izbila delom snaga sve do s. Platišča, vodeći teške borbe kod s. Debenja, s. Liga i s. Kambreškog (kod Tolmina). 20. februara, izvršivši zadatak, probila se preko r. Soče na područje Banjske planote i pl. Krna.

⚔️ 2. 2. 1944. Za vreme pohoda u Benešku Sloveniju i Režiju (u Italiji), delovi 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ izvršili demonstrativne napade na italijanska uporišta s. Ajbu i s. Anhovo u dolini r. Soče, a kod Sv. Kvirina (u Italiji) porušili mostove na r. Nadiži.

⚔️ 2. 2. 1944. Na prostoriji s. Debenje - s. Lig - s. Kambreško (kod Tolmina) 18. slovenačka (Soška) brigada 30. divizije NOVJ vodila teške odbrambene borbe protiv delova nemačke 162. pešadijske divizije i SS lovačkog bataljona za odbranu Krša koji su iz Kobarida i Sv. Lucije (sada: Most na Soči) nadirali na njene položaje te ih posle višečasovne borbe odbacila u polazne garnizone.

⚔️ 3. 2. 1944. Na položajima kod s. Kambreškog jedinice 18, i 19. slovenačke brigade 30. divizije NOVJ izvršile napad na nemačke snage iz Tolmina i Sv. Lucije (sada: Most na Soči) i, u žestokoj borbi, prinudile ih da se povuku u dolinu r. Soče.

⚔️ 5. 2. 1944. Kod s. Liveka (blizu Kobarida) 1. bataljon 18. slovenačke (Soške) brigade 30. divizije NOVJ odbio napad nemačkih vojnika sa pravca Kobarid-Livek i naneo im osetne gubitke.

⚔️ 6. 2. 1944. Kod s. Stupice (blizu Kobarida) 18. slovenačka (Soška; brigada 30. divizije NOVJ uništila nemačku motorizovanu kolonu koja je pokušavala da se dolinom r. Nadiže probije iz Čedada u Kobarid.

⚔️ 14. 2. 1944. Posle marša preko pl. Matajura, r. Nadiže i s. Macarola (kod Čedada) 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ napala nemačku posadu u s. Fojdi (u Italiji) i u uličnim borbama nanela neprijatelju osetne gubitke.

⚔️ 19. 2. 1944. Na prostoriji s. Srednje - s. Kambreško - s. Lig (kod Tolmina) delovi nemačke 162. pešadijske i 188. rezervne divizije i 10. SS policijskog puka napali na snage 30. divizije NOVJ. Divizija je posle teških borbi posela položaje na pl. Kolovratu, odakle se 20. februara, preko Soče, probila delom na Banjsku planotu a delom u rejon pl. Krna (kod Tolmina).

⚔️ 0. 3. 1944. U s. Srednjem Lokovecu (kod Nove Gorice), od italijanskog partizanskog bataljona -Triestina dasalto-, formirana brigada -Triestina dasalto Garibaldi-, u sastavu 30. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 4. 1944. Otpočeo napad 18. slovenačke (Soške) brigade 30. divizije NOVJ na nemačko uporište Spodnju Idriju. Ostale brigade 30. divizije i brigade 31. divizije NOVJ bile su na obezbeđenju i blokirale snage u Idriji. U teškim četvorodnevnim borbama snage 18. slovenačke (Soške) brigade su uspele da prodru, u uporište, ali ga, zbog jakog fortifikacijskog uređenja i zbog otpora branilaca, nisu mogle zauzeti. Za to vreme su brigade na obezbeđenju vodile teške borbe protiv kolona koje su iz Idrije, s. Godoviča i s. Rovta nadirale u pomoć okruženoj posadi.

⚔️ 5. 4. 1944. U s. Sr. Lokovecu (kod Ajdovščine), od partizanskog bataljona -Triestina dasalto-, formirana italijanska partizanska brigada -Triestina dasalto Garibaldi-. Ona je ušla u sastav 30. divizije NOVJ.

⚔️ 25. 4. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju 18. slovenačka (Soška) brigada 30. divizije NOVJ dobila naziv: 18. slovenačka (bazoviška) udarna brigada.

⚔️ 10. 5. 1944. Na putu Senožeče - s. Razdrto (kod Divače) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ napala i uništila nemačku motorizovanu kolonu (4 kamiona i putnički automobil).

⚔️ 21. 5. 1944. Na putu Gorica-Ajdovščina 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu (12 kamiona) i posle kraće borbe odbacila je prema Ajdovščini, nanevši joj velike gubitke i zaplenivši 8 kamiona i veće količine oružja i ostale opreme.

⚔️ 27. 5. 1944. Jedinice 30. divizije NOVJ zauzele italijanska uporišta u s. Taboru i s. Prvačini (kod Gorice) i razoružale posadu, aus. Dornberku ubile 15 i zarobile 80 italijanskih fašista.

⚔️ 28. 5. 1944. Devetnaesta slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ zauzela uporište italijanskih fašista u s. Štanjelu (kod Sežane).

⚔️ 6. 6. 1944. Jedinice 30. divizije NOVJ napale jako nemačko-belogardejsko uporište s. Razdrto i obezbeđenje na mostu kod s. Kazarja (blizu Postojne), ali, zbog jakog fortifikacijskog uređenja, nisu zauzele ni uporište ni most.

⚔️ 14. 6. 1944. Sedamnaesta slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30, divizije NOVJ zauzela italijansko uporište u s. Avčama (kod Tolmina) i porušila železnički most i više manjih mostova na putu Gorica-Tolmin.

⚔️ 9. 7. 1944. Kod s. Levpe (blizu Kanala) otpočele teške dvodnevne borbe 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ protiv jake nemačke kolone koja je nadirala iz doline r. Soče.

⚔️ 18. 7. 1944. Osamnaesta slovenačka udarna (Bazoviška) brigada 30. divizije NOVJ zauzela italijansko uporište Lušin (u dolini r. Bače), gde je zarobila 22 italijanska vojnika, koje je zatim uputila u italijanske partizanske jedinice.

⚔️ 19. 7. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzela uporište slovenačkih domobrana u s. Hotavlju (u dolini r. Selske Sore). Dok se vodila borba za to uporište, 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- i 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ vodile su teške borbe protiv nemačkih kolona iz Škofje Loke, Idrije, s. Lučina i s. Rovta koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi u s. Hotavlju.

⚔️ 28. 7. 1944. U rejonu Veliki vrh - Ilovica - Prezren (na Trnovskom gozdu) 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale iz s. Lokava i nastojale da se probiju u pravcu s. Čepovana i s. G. Tribuše. U višečasovnim borbama nemačke snage su odbijene u polazni garnizon Lokve (kod Ajdovščine).

⚔️ 20. 8. 1944. Jake nemačke snage iz Kobarida i Tolmina otpočele napad na 17. slovenačku brigadu -Simon Gregorčič- 30. divizije i Idrijsko-tolminski NOP odred 9. korpusa NOVJ na odseku Planica - s. Sleme - s. Pretovče (kod Kobarida). U teškim četvoročasovnim borbama slovenačke jedinice su uspele da se preko r. Tolminke probiju u pravcu s. Čadrga (kod Tolmina).

⚔️ 26. 8. 1944. Kod s. Vogerskog (blizu Gorice) delovi 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ napali kolonu italijanskih fašista, naneli jQj gubitke od 40 mrtvih i 10 ranjenih i odbacili je ka Gorici.

⚔️ 1. 9. 1944. Posle jednodnevnih uličnih borbi 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ zauzela s. Crni Vrh (kod Idrije) u kome se branila 15. četa slovenačkih domobrana. Gubici neprijatelja: 84 mrtva i 35 zarobljenih. Ostale brigade 31. divizije i 30. divizija NOVJ, na obezbeđenju napada, vodile su oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Idrije, s. Godoviča, s. Hotedršice i Logateca nadirale u pomoć napadnutoj posadi.

⚔️ 5. 9. 1944. Naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ rasformiran Južnoprimorski NOP odred a njegovo ljudstvo ušlo u sastav 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ.

⚔️ 7. 9. 1944. Jake neprijateljske snage (dobrovoljački fašistički bataljon -Italija- i delovi 10. SS policijskog puka) iz s. Koprive (kod Komena) otpočele napad na 19. slovenačku brigadu -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ na položajima s. Kobdilj - s. Štanjel, nastojeći da prodru u s. Štanjel i tu uspostave uporište. Brigada je, posle četvorodnevnih borbi, uspela da neprijatelja odbaci u polazni garnizon i da zapleni veću količinu opreme i oružja, između ostalog i dva topa.

⚔️ 8. 9. 1944. Naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ rasformiran Idrijsko-tolminski NOP odred a njegovo ljudstvo ušlo u sastav 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- i 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ.

⚔️ 12. 9. 1944. Na položajima kod s. Štanjela (blizu Trsta) sedam konvergentnih nemačkih kolona napalo jedinice 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ. Posle oštrih četvorodnevnih borbi neprijatelj je uspeo da izbije u s. Štanjel i uspostavi uporište. Brigada se pod borbom, preko komunikacije Gorica-Ajdovščina, prebacila na pl. Trnovski gozd.

⚔️ 9. 10. 1944. Na položajima s. Nemci - s. Lokve (kod Nove Gorice) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nadmoćnih nemačkih snaga. Brigada se, pod borbom, postepeno povlačila ka s. Lokvama, gde su je naveče smenile snage 18. slovenačke udarne (Bazoviške) brigade 30. divizije NOVJ.

⚔️ 19. 10. 1944. Između Zarščine i Podmiščeka (kod Čedada) Beneški bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ napao jaku nemačku kolonu, te joj naneo gu bitke od 35 mrtvih i više ranjenih i oštetio 3 kamiona.

⚔️ 25. 10. 1944. U s. Gaberku (kod Škofje Loke) Ruski bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) brigade 30. divizije NOVJ, dodeljen 3. slovenačkoj udarnoj brigadi -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ kao pojačanje, uništio nemačko uporište. Ostale snage 31. divizije NOVJ vodile su ogorčene borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Idrije i Škofje Loke nadirale u pomoć napadnutoj posadi. Nakon višečasovne borbe deo posade je uspeo da se probije u s. Črni Vrh (kod Škofje Loke).

⚔️ 30. 10. 1944. Kod s. Breginja (blizu Kobarida), na povratku iz zapadnog dela Beneške Slovenije, 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ sukobila se s jakim nemačko-italijanskim snagama i, posle kraće borbe, odbacila ih, a zatim, da bi izbegla dalje borbe pod nepovoljnim uslovima, promenila pravac kretanja, te se kod s. Stupice prebacila preko r. Nadiže i izbila u rejon s. Mašera (kod Kobarida).

⚔️ 14. 12. 1944. Kod s. Štjaka (blizu Sežane) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ razbila jaku nemačku kolonu koja je nadirala iz Sežane. Zbog toga je nemačka posada napustila s. Štjak i povukla se u Sežanu.

⚔️ 17. 12. 1944. U s. Suhoru (kod Metlike), naredbom GŠ NOV i PO Slovenije, od italijanskih boraca u jedinicama NOV i PO Slovenije formirana 24. brigada -Fontanot-. Ona se, u sastavu 7. korpusa NOVJ, borila sve do završetka ratals. decembar - Kod varošice Rabelj (u Italiji) 3. bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ uništio sva postrojenja u rudniku olova. Zbog toga je eksploatacija rudnika obustavljena do kraja rata.

⚔️ 19. 12. 1944. Iz Gorice, Trsta, Postojne i Idrije delovi nemačke 188. rezervne brdske divizije, italijanske divizije -San Marko- i nemačkog 10. SS policijskog puka, četnici i slovenački domobrani napali jedinice 30. divizije NOVJ na oslobođenoj teritoriji u širem rejonu Trnovskog gozda. U oštrim borbama do 5. januara 1945. kod s. Trnova, s. Lokava, s. Tribuše, s. Čepovana, s. Lokoveca i na Šentvjškoj gori, snage 30. i 31. divizije NOVJ su primorale neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 20. 12. 1944. U rejonu s. Otlice (kod Ajdovščine) 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačko-četničkih snaga koje su iz Postojne, preko s. Cola, fiadirale ka Trnovskom gozdu. Brigada se sutradan, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga, povukla u rejon s. Mrzle Rupe (kod Idrije), nanevši neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 22. 12. 1944. Da bi smanjila pritisak nemačkih snaga na jedinice 30. divizije NOVJ u rejonu Trnovskog gozda, 31. divizija NOVJ, na povratku iz Gorenjske, napala nemačko-domobranske garnizone n. Veharše, Idriju i Spodnju Idrija i primorale nemačke snage da izvuku deo jedinica iz borbe na Trnovskom gozdu i pojačaju posade u Idriji i Spodnjoj Idriji.

⚔️ 23. 12. 1944. U s. Čepovanu (kod Gorice) 1. bataljon 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napao nemačku posadu i snažnim jurišem odbacio je u donji deo sela. Zbog brze intervencije jakih neprijateljskih snaga iz s. Lokoveca i s. Grgara, bataljon se povukao iz s. Čepovana, ali je stalnim vatrenim uznemiravanjem prinudio nemačke jedinice da se u zoru povuku ka s. Grgaru.

⚔️ 24. 12. 1944. Između s. Vipave i Št. Vida 4. bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu od 15 kamiona i naneo joj znatne gubitke u ljudstvu i materijalu.

⚔️ 25. 12. 1944. U s. Nemcima (kod Trnova) delovi 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napali nemačku posadu. Posle petočasovne borbe, kad im je jaka nemačko-italijanska kolona iz Trnova udarila u leđa, oni su se povukli ka s. Lokvama.

⚔️ 26. 12. 1944. U rejonu s. Lokava (na pl. Trnovskom gozdu) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- i Ruski bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ vodili ceo dan oštru borbu protiv jakih nemačko-italijanskih snaga iz Trnova koje su napadale uz podršku artiljerije. Neprijatelj je najzad zaposeo s. Lokve.

⚔️ 26. 12. 1944. Između s. Velikih Žablja i s. Planine (kod Ajdovščine) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ napala nemačko-italijanske snage i posle kraće borbe odbacila ih u Ajdovščinu.

⚔️ 28. 12. 1944. U rejonu s. Malih Lažna (na pl. Trnovskom gozdu) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nastojale da se iz s. Lokava i s. Nemaca probiju ka s. Predmeji. Neprijatelj je odbačen na polazne položaje.

⚔️ 29. 12. 1944. U rejonu prevoja Kobilice (kod Čepovana) 2. bataljon 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ vodio tročasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su iz Čepovana nadirale ka Dolenjoj Trebuši, Bataljon se ispred nadmoćnog neprijatelja povukao u pravcu s. Vojsko.

⚔️ 31. 12. 1944. U rejonu s. Otlice i s. Cola (kod Ajdovščine) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv nemačko-četničkih snaga koje su iz Cola nadirale ka Predmeji. Posle više uzastopnih obostranih juriša ona ih je odbacila ka Colu, nanevši im gubitke od 20 mrtvih i 30 ranjenih.

⚔️ 3. 1. 1945. Na liniji Sinji vrh - Obli vrh (blizu Ajdovščine) 13. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbila napad četničko-nedićevskih snaga iz s. Cola.

⚔️ 9. 1. 1945. Kod s. Cola 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i posle višečasovne borbe je prinudila da se vrati u Ajdovščinu.

⚔️ 10. 1. 1945. U blizini s. Kompara i s. Slokarja 17, slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ posle jednodnevne oštre borbe odbila napad jakih nemačkih snaga iz Ajdovščine, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 15. 1. 1945. Kod s. Škriija delovi 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ napali nemačku snabdevačku kolonu koja se kretala iz Gorice za Ajdovščinu i posle višečasovne borbe naneli joj gubitke od 13 poginulih i 9 ranjenih.

⚔️ 19. 1. 1945. U s. Trnovu (na pl. Trnovskom gozdu) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napala italijanski fašistički bataljon -Fulmine- jačine oko 250 vojnika raspoređenih u 12 fortifikacijskih dobro uređenih objekata. U trodnevnoj borbi poginula su 203 italijanska fašista, dok je ostatak od 46 vojnika, poslednje otporne tačke, povukla u Goricu jaka nemačka tenkovska kolona, koja je probila položaje 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ na liniji Sv. Danijel - Sv. Gabrijel.

⚔️ 23. 1. 1945. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju Mornarički odred 1. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ uključen vi sastav 30. divizije NOVJ pod nazivom: 1. bataljon pomorske pešadije 1. pomorsko-obalskog sektora.

⚔️ 26. 1. 1945. U Vipavi grupa od 40 ubačenih dobrovoljaca iz 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ bombama napala nemačku posadu u više zgrada i nanela joj gubitke od 20 poginulih, 15 ranjenih i 4 zarobljena, a potom se bez gubitaka izvukla iz varošice.

⚔️ 1. 2. 1945. U rejonu s. Vitovlje - s. Ravnica - s. Podgozd 19. slovenačka brigada -Srećko Kosovel- 30. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe, odbila napad delova nemačkog 10. SS policijskog puka i italijanskih fašista iz s. Grgara i Gorice, nanevši im osetne gubitke.

⚔️ 2. 2. 1945. Kod s. Koprive (blizu Sežane) udarna četa 30. divizije NOVJ napala manju italijansku fašističku kolonu i posle kraće borbe je odbacila u s. Štanjel, nanevši joj gubitke od 12 poginulih i 2 zarobljena.

⚔️ 8. 2. 1945. U blizini s. Krnice i s. Nemala (kod Gorice) nemačke i italijanske fašističke snage iz s. Trnova i s. Grgara napale 19. slovenačku brigadu -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ, koja se posle višečasovne oštre borbe povukla u rejon s. Predmeja - s. M. Lažne - s. Mrzla Rupa.

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu pl. Sinji vrh - pl. Obli vrh (kod Otlice) nemačko-četničke snage iz s. Cola i s. Crnog Vrha napale 18. slovenačku (bazovišku) udarnu brigadu 30. divizije NOVJ. Brigada se posle dvodnevnih borbi protiv nadmoćnog neprijatelja morala povući na liniju s. Predmeja - Kozje Stene.

⚔️ 16. 2. 1945. U rejonu s. Vojsko - s. Mrzla Rupa 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada i 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ izvršile napad na jake nemačke, italijanske fašističke i četničke snage angažovane u ofanzivi protiv jedinica 9. korpusa NOVJ. U dvodnevnim oštrim borbama brigade su razdvojile snage neprijatelja i odbacile ih ka Idriji i s. Trnovu, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 25. 2. 1945. U s. Taboru 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ razbila nemačku posadu za obezbeđenje puta Gorica-Ajdovščina (od koje se samo deo spasao bekstvom) i odbacila nemačku kolonu iz Ajdovščine koja je nadirala u pomoć napadnutoj posadi. Poginulo je 59 i ranjeno 37 nemačkih vojnika, a zaplenjen je top. Brigada je sutradan odbila više napada nemačkih snaga iz Gorice a posadu s. Vrtovina proterala u Ajdovščinu.

⚔️ 2. 3. 1945. U rejonu s. Predmeje 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA posle višečasovne borbe odbacila u Ajdovščinu nemačku kolonu koja je pokušala da se probije na pl. Trnovski gozd. Neprijatelj je imao 18 mrtvih.

⚔️ 6. 3. 1945. U s. G. Trebuši (kod Idrije) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada i 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napale delove 730. puka nemačke 710. pešadijske divizije i odbacile ih u pravcu s. V. Lažne.

⚔️ 13. 3. 1945. U rejonu s. Čekovnika 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije JA posle višečasovne borbe odbila napad nemačke kolone iz Idrije, nanevši joj gubitke od 8 mrtvih.

⚔️ 18. 3. 1945. U rejonu s. Gnjezda 17. slovenačka udarna brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije JA napala nemačke snage i posle dvodnevnih borbi odbacila ih u Idriju, nanevši im gubitke od 23 poginula, 4 zarobljena i većeg broja ranjenih.

⚔️ 22. 3. 1945. U blizini Sinjeg vrha (kod Ajdovščine) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije JA napala nemačko-četničke snage koje su prodrle ka s. Otlici. Posle petodnevnih borbi, po pristizanju delova 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije JA, neprijatelj je razbijen i, uz znatne gubitke, odbačen ka s. Colu.

⚔️ 28. 3. 1945. U Trstu delovi Minersko-sabotažnog voda 30. divizije JA namestili magnetsku minu na kamion nemačke SS policije koji se vraćao u garažu. Eksplozijom u garaži je uništeno 25 kamiona, 15 putničkih automobila i 20 000 litara benzina.

⚔️ 28. 3. 1945. Obrazujući širi obruč oko pl. Trnovskog gozda, nemačke, italijanske fašističke i četničke snage otpočele napad na jedinice 9. korpusa JA. (U trodnevnim borbama, pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, jedinice 9. korpusa postepeno su se povlačile u rejon s. Mrzla Rupa - s. Otlica - s. Male Lažne. Da bi izbegla dalju borbu u okruženju, 31. divizija JA izvukla je svoje snage u rejon Pivke, italijanska partizanska divizija -Garibaldi Natizone- povukla se na Banjsku planotu, a 30. divizija JA, posle žestokih borbi, probila se na Šentvišku planotu. Neprijatelj se sledećih dana povukao u polazne garnizone.)

⚔️ 4. 4. 1945. U rejonu s. Ponikva - s. Pečina - s. Prapetno (na Šentviškoj planoti) nemačke snage, nadirući iz doline r. Idrije, izvršile napad na jedinice 30. divizije JA. Zbog premorenosti ljudstva, ova se divizija u toku noći, preko r. Idrijice prebacila u rejon s. Šebrelja (kod Cerkna).

⚔️ 8. 4. 1945. U s. Zgodnjim Gorjama (kod Bleda) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napala i posle kraće borbe savladala nemačku posadu. Poginulo je 18 nemačkih vojnika i oficira.

⚔️ 12. 4. 1945. U rejonu s. Robidnice (kod Cerkna) 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napala kolonu četnika i domobrana iz s. Gorenje Vasi. Posle devetočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 28. 4. 1945. Na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa JA, 30. divizija JA krenula sa pl. Tmovskog gozda, preko Vipavske doline, u pravcu Trsta. Sutradan je izbila na liniju s. Repentabor - s. Dutovlje.

⚔️ 30. 4. 1945. Dvadeseta udarna i 30. divizija JA otpočele borbe za oslobođenje Trsta. U toku dana oslobođeni su Sežana, s. Kozina, Bazovica, Repentabor i Prosek i okružene jake nemačko-kvislinške snage u Općinama i Trstu.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Naredba Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 6 oktobra 1943 podređenim jedinicama o ukidanju Primorske operativne zone i formiranju Triglavske. Tršćanske i Goričke divizije

📜 Naređenje Goričke divizije NOV i PO Slovenije od 10 oktobra 1943 štabovima brigada o njihovim zadacima

📜 Naređenje Štaba Goričke divizije od 11 oktobra 1943 Štabu Prve soške brigade o formiranju talijanske brigade i o njenim zadacima

📜 Naređenje Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 17 oktobra 1943 štabovima Tršćanske, Goričke i Triglavske divizije o njihovom operativnom području i o uključivanju novih brigada u njihov sastav

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i PO Slovenije od 20 oktobra 1943 Štabu Osamnaeste brigade za odbranu linije Polovnik-Zaga

📜 Izveštaj Štaba Druge brigade - Soča od 20 oktobra 1943 Štabu Goričke divizije o reorganizaciji štaba brigade

📜 Naređenje Štaba Goriške divizije NOV i PO Slovenije od 21 oktobra 1943 god. Štabu Briško-beneškog odreda za formiranje Treće Soške brigade

📜 Izveštaj Štaba Druge Soške brigade od 21 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije o aktivnosti brigade

📜 Izveštaj Štaba Druge Soške NO brigade od 21 oktobra 1943 god Štabu Goriške divizije o napadu na nemački automobil kod Boveca

📜 Naredba Štaba Goriške divizije NOV i PO Slovenije od 22 oktobra 1943 god. štabovima brigada o postavljenju komandnog kadra u podređenim jedinicama

📜 Obaveštenje Štaba Goriške divizije NOV i PO Slovenije od 22 oktobra 1943 god. štabovima brigada o formiranju Prateće čete u diviziji

📜 Izveštaj Štaba Prve Soške NO brigade od 22 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije o aktivnosti brigade u vremenu od 15 do 20 oktobra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Treće Soške NO brigade od 22 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije o opštoj situaciji u brigadi

📜 Izveštaj Štaba Druge Soške NO brigade od 23 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije NOV i PO Slovenije o brojnom stanju brigade i o sukobu s neprijateljem kod mesta pri Žvikarju

📜 Izveštaj Štaba Druge Soške NO brigade od 24 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije o stanju i aktivnosti brigade

📜 Naredba Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 25 oktobra 1943 god. o promeni naziva divizije i brigade

📜 Zapovest Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 26 oktobra 1943 god. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste brigade za napad na Tolmin

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste brigade od 26 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške o napadu na nemački automobil kod Ročinja

📜 Izveštaj Štaba 3. SNOU brigade 27. divizije Goričke od 26. oktobra 1943. političkom komesaru Divizije o programu političkog rada u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba Dvadesete brigade od 27 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške o borbama brigade i o političkoj situaciji u Beneškoj Sloveniji

📜 Izveštaj Štaba Dvadesete slovenačke NO brigade od 28 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške o organizaciji i stanju u brigadi

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 29 oktobra 1943 god. Štabu Osamnaeste brigade za raspored jedinica u slučaju prodora neprijatelja prema Kobaridu

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 30 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o akcijama i opštoj situaciji u brigadi

📜 Izveštaj Štaba Dvadesete slovenačke NO brigade od 30 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o opštoj situaciji i o izvršenim zadacima

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade od 31 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o borbama na sektoru Golobar Planina - Polovnik - Stol

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade od 31 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o akcijama i stanju u brigadi

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 1 novembra 1943 god. Štabu Treće operativne zone - Alpske o borbama kod Kobarida i o opštoj situaciji na teritoriji Beneške Slovenije

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 2 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o napadu na nemačke automobile kod Ročinja i Doblarja

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade od 2 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o borbi kod Stanovisča i o opštoj situaciji u brigadi

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 9 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o napadu na Ločnik

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 16 novembra 1943 god. Štabu Osamnaeste slovenačke NO brigade za izvršenje priprema napada na nemačka uporišta u rejonu Čiginj-Kozaršče-Doblarji

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 16 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije o napadu na neprijateljska uporišta Št. Peter (Ob Nadiži) i Prelesje

📜 Zapovest Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 17 novembra 1943 god. za napad na nemačka uporišta u dolini Soče

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade Štabu Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi Trećeg bataljona kod sela Soče

📜 Uputstvo političkog komesara 27. divizije NOV i PO Slovenije od 5. decembra 1943. partijskim komitetima 17. i 18. SNOU brigade za rad partijskih organizacija posle nemačke ofanzive krajem novembra 1943. godine

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 9 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme divizije NOV i POJ o rušenju mosta kod Kobarida

📜 Naređenje Štaba Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije od 27 decembra 1943 štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste slovenačke NO brigade za promenu rasporeda jedinica

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 28 decembra 1943 Štabu Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi kod Granta i Nemeškog Ruta

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 31 decembra 1943 Propagandnom otseku Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu na uporišta Hudajužnu i Koritnicu

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke (Sočke) NO brigade od 31 decembra 1943 Štabu Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije o aktivnosti od 17 do 31 decembra

📜 Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 8. januara 1944. Štabu Osamnaeste slovenačke NO brigade Soške za prebacivanje u Cepovansku dolinu

📜 Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 12. januara 1944. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste slovenačke NO brigade za preduzimanje mera obezbeđenja u slučaju neprijateljskog napada

📜 Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 16. januara 1944. Štabu Sedamnaeste i Osamnaeste slovenačke brigade da bataljoni brigada posednu najpogodnije položaje i obezbede se od neprijatelja iz pravca Gorice i Svete Lucije

📜 Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 20. januara 1944. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste slovenačke brigade da prikupe jedinice i organizuju napad na neprijateljska uporišta Klavže i Knežu

📜 Zapovest Štaba Trideset druge divizije od 21. januara 1944. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste slovenačke brigade za napad na neprijateljska uporišta Knežu i Klavže

📜 Izveštaj Štaba Briško-beneškog odreda od 23. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset druge NO divizije o aktivnosti Odreda

📜 Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 24. januara 1944. štabovima brigada da posednu položaje na liniji Pečine-Ponikve-Kal-Sleme-Kremenkar

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke brigade Soške od 25. januara 1944. Štabu Trideset druge divizije o napadu na neprijateljsko uporište u Kneži

📜 Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 26. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset druge NO divizije o borbenim dejstvima partizanskih jedinica na području Odreda

📜 Naređenje Štaba Trideset druge NO divizije od 26. januara 1944. štabovima brigada za formiranje minersko-pionirskih odeljenja i pratećih četa

📜 Naređenje Štaba 32. divizije NOVJ od 6. februara 1944. štabovima podređenih jedinica za pojačanje položaja na sektoru Svinska planina - Sovodnje - Barca

📜 Zapovest Štaba 32. divizije NOVJ od 7. februara 1944. štabovima podređenih jedinica za zaposedanje položaja na liniji Macaroli-Logje-Drežnica

📜 Naređenje Štaba 32. divizije NOVJ od 11. februara 1944. štabovima podređenih jedinica za prelaz preko r. Nadiže

📜 Izveštaj Štaba 9. korpusa od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama jedinica 30. divizije od 15. do 20. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba 9. korpusa od 27. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akciji 30. divizije u Brdima i Beneškoj Sloveniji

📜 Izveštaj rukovodstva Partijske škole 30. divizije NOV i POJ od 16. aprila 1944. o uspehu Drugog tečaja

📜 Izveštaj Partijskog komiteta 30. divizije NOV i POJ od 18. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju u Diviziji i aktivnosti partijske organizacije

📜 Zapovest Štaba 30. NO divizije od 7. maja 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje komunikacija u Slovenačkom primorju

📜 Izveštaj Štaba 30. divizije od 12. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o dejstvima potčinjenih jedinica

📜 Naređenje Štaba 30. NO divizije od 20. maja 1944. štabovima pot-činjenih jedinica za napad na nemačke kolone na sektoru Ajdovščina-Gorica

📜 Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 22. maja 1944. Štabu Južno-primorskog NOP odreda za prelaz jednog bataljona u sastav jedinica 30. divizije

📜 Naređenje Štaba 30. divizije od 22. maja 1944. štabovima potči-njenih jedinica za prelazak na sektor Zavino-Šmarje-Gabrije

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 22. maja 1944. Štabu 9. korpusa o borbi s nemačkom kolonom na putu Gorica-Ajdovščina

📜 Naređenje Štaba 30. NO divizije od 28. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se pripreme za izvršenje daljih zadataka

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 1. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica u toku maja

📜 Zapovest Štaba 30. NO divizije od 4. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na nemačko-domobransko uporište Razdrto i demonstrativni napad na Senožeče i Postojnu

📜 Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 9. juna 1944. Glavnom štabu Slovenije o napadima Južnoprimorskog NOP odreda na neprijateljske kolone na drumu Senožeče-Storje i o napadu 30. divizije na nemačko domobransko uporište Razdrto

📜 Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 9. juna 1944. štabu 30. divizije za napad na neprijateljska uporišta, železničku prugu i objekte u dolini reke Soče

📜 Izveštaj štaba 9. korpusa NOVJ od 17. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu jedinica 30. divizije na neprijateljska uporišta Kanal i Avče i o rušenju železničke pruge i objekata u dolini reke Soče

📜 Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 19. juna 1944. Štabu 30. divizije za napad na uporišta Vipavu i Ajdovščinu

📜 Izveštaj Štaba 30. divizije od 23. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica sredinom juna

📜 Izveštaj Štaba 19. slovenačke brigade Srećko Kosovel od 2. jula 1944. Štabu 30. NO divizije o napadu na neprijateljska uporišta Klavže i Knežu

📜 Naređenje štaba 30. NO divizije od 3. jula 1944. potčinjenim jedinicama da se razmeste na sektoru Banjške planote i pripreme za dalje zadatke

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 6. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Šentviška Gora - Ponikve

📜 Zapovest Štaba 30. NO divizije od 13. jula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Deskle i rušenje komunikacije Gorica - Most na Soči

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 13. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Predmeje

📜 Zapovest Štaba 30. NO divizije od 18. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za obezbeđenje prelaza ranjenika preko železničke pruge Rakek-Postojna

📜 Zapovest Štaba 30. NO divizije od 22. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za postavljanje zasede na drumu Ajdovščina-Gorica

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 11. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama kod Štanjela

📜 Izveštaj načelnika Štaba 30. NO divizije od 12. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o reorganizaciji Briško-beneškog i Idrijsko-tolminskog NOP odreda

📜 Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 13. septembra 1944. Štabu 30. NO divizije za napad na neprijateljska uporišta Hudajužnu, Koritnicu i Knežu

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 14. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku auto-kolonu na drumu Gorica-Ajdovščina

📜 Direktive Partijskog komiteta 30. NO divizije od 18. septembra 1944. pomoćnicima političkih komesara brigada i bataljona o zadacima partijskih organizacija na propagandnom i kulturno-prosvetnom polju

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 19. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi koju je vodila 18. slovenačka NOU brigada Bazoviška u rejonu Štanjela

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 20. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljeva uporišta u Kneži, Koritnici i Hudajužni

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 20. septembra 1944. Štabu 9. korpusa o akciji 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič u uporištu Anhovo

📜 Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 20. septembra 1944. štabovima 9. korpusa NOVJ i 30. NO divizije o rasformiranju 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda i odlasku Brigade na teritoriju Beneške Slovenije i Rezije

📜 Izveštaj sekretara organizacije SKOJ-a 30. NO divizije od 23. septembra 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Sloveniju o stanju u skojevskim organizacijama u potčinjenim jedinicama

📜 Izveštaj političkog komesara 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 28. septembra 1944. političkom komesaru 30. NO divizije o političkom jadu i stanju u Brigadi i na terenu

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 31. oktobra 1944. štabu 9. kor-pusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica u drugoj polovini oktobra

📜 Relacija Štaba 30. NO divizije od 9. novembra 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o borbama na području Trnovske Planote

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 16. novembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini novembra

📜 Izveštaj Politodela 30. NO divizije od 3. decembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu i stanju u potčinjenim jedinicama

📜 Zapovest Štaba 30. NO divizije od 16. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta Dutovlje i Kreplje

📜 Relacija Štaba 30. NO divizije od 20. decembra 1944. dostavljena Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljeva uporišta Dutovlje i Kreplje

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 20. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u Vipavskoj dolini i na Colu

📜 Izveštaj Štaba 19. slovenačke NO brigade Srečko Kosovel od od 31. decembra 1944. štabu 30. NO divizije o borbama u rejonu Ćepovana

📜 Izveštaj Štaba 20. italijanske NOU brigade Triestina Garibaldi od 1. januara 1945. Štabu 30. NO divizije o aktivnosti Brigade za vreme neprijateljeve ofanzive u drugoj polovini decembra

📜 Izveštaj Mornaričke grupe pri 9. korpusu NOVJ od 9. januara 1945. Štabu Korpusa i Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sastavu grupe sa predlogom da se Mornarički odred uključi u 30. NO diviziju

📜 Zapovest Štaba 30. NO divizije od 17. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Trnovu 332

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1944. 17. slavonska udarna brigada Škofja Loka 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) Glavni štab Slovenije Saradnja četnika sa okupatorom Divizija Garibaldi Bela garda 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji SKOJ Četnici u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Italijanski partizani Kurirska služba u ratu Slovensko domobranstvo Komunistička partija Slovenije Brigada Fontanot 162. pešadijska divizija (Turkestanska) Ranjenici u ratu Mornarica NOVJ Drežnica Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 9. slovenski korpus NOVJ Brigada Triestina d'Assalto Borbe u Sloveniji 1943. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 7. slovenski korpus NOVJ Cerkno Nova Gorica 188. brdska divizija Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Bled 26. dalmatinska divizija NOVJ Briško-beneški partizanski odred 31. slovenska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen 20. slovenska (3. soška) brigada Ilirska Bistrica 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Italija u drugom svetskom ratu Kozara u oslobodilačkom ratu 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Divizija Garibaldi Natisone 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe na Jadranu 1945. Metlika Operacija Početak proleća Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Završne operacije u Jugoslaviji Trst Diverzije u oslobodilačkom ratu 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Nemački zločini u Jugoslaviji Zasede u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945.