Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška)

Za ovaj pojam je pronađeno 44 hronoloških zapisa, 55 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 10. 1943. Na području Kobarida, od Kobariškog i Bovškog partizanskog bataljona, formirana 2. slovenačka (soška) NO brigada jačine 5 bataljona. Njeno se operativno područje protezalo sve do Čedada.

⚔️ 6. 10. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 30. divizija NOVJ [Formirana kao Gorička divizija; ubrzo dobila naziv 32. divizija NOVJ. Krajem januara 1944. preimenovana u 30. diviziju NOVJ.], u čiji su sastav ušle 17. NOU brigada -Simon Gregorčič-, 18. NO (soška, kasnije bazoviška), 19. NO brigada -Srečko Kosovel- i 20 NO (soška) brigada.

⚔️ 6. 10. 1943. U s. Zagi (kod Boveca) jedinice 2. slovenačke (soške) NO brigade zadržale nemačku kolonu koja je iz Boveca nadirala u pravcu Kobarida. Poginulo je ili je ranjeno 30 nemačkih vojnika. Uništen je 1 kamion.

⚔️ 6. 10. 1943. Kod s. Sv. Lenarta, s. Ažle i s. Sv. Kvirina (blizu Čedada, u Italiji) jedinice 2. slovenačke (soške) NO brigade otpočele oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su iz Čedada, preko s. Št. Petra ob Nadiži i s. Klodiča, pokušale da uspostave vezu sa uporištima u Trbižu i Bovecu. Posle višednevnih borbi neprijateljske snage su odbijene uz gubitke od 30 mrtvih.

⚔️ 10. 10. 1943. U rejonu s. Sv. Kvirina i & Št. Petra ob Nadiži (kod Čedada, u Italiji) jedinice 2. slovenačke (soške) NO brigade, posle petočasovne oštre borbe, odbile napad nemačkih snaga koje su iz Cedađa pokušale da se probiju do Kobarida.

⚔️ 25. 10. 1943. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju, od 17. oktobra, preimenovane 1, 2. i 3. slovenačka (soška) NO brigada u 17, 18. i 20. slovenačku (sošku) NO brigadu a Goriška divizija NOVJ u 27. diviziju NOVJ.

⚔️ 27. 10. 1943. Kod Boveca, s. Srpenice i na pl. Stolu otpočele petodnevne oštre borbe jedinica 18. slovenačke (soške) NO brigade protiv nemačkih snaga koje su nadirale prema Kobaridu. Posle više uzastopnih napada i protivnapada neprijatelj je zauzeo s. Zagu, s. Srpenicu i s. Trnovo, a 31. oktobra i Kobarid. Poginuo je ili je bio ranjen veliki broj nemačkih vojnika.

⚔️ 2. 11. 1943. Kod s. Stanovišča delovi 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napali iz zasede manju nemačku kolonu iz Kobarida, ali su se, posle višečasovne borbe, zbog snažne minobacačke vatre povukli ka s. Breginju uz gubitke od 4 mrtva. Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka od oko 20 mrtvih, nemački vojnici su spalili s. Stanovišče.

⚔️ 3. 11. 1943. Kod s. Breginja 1. bataljon 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku kolonu iz Kobarida i naneo joj gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih, ali se, zbog pristiglih nemačkih pojačanja, morao povući na pl. Stol, zaplenivši 4 konja s teškim minobacačem.

⚔️ 11. 11. 1943. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju rasformirana 3 (odnosno 20) slovenačka (soška) NO brigada, a njenim sastavom popunjena 18. slovenačka (soška) NO brigada.

⚔️ 18. 11. 1943. Jedinice 18. slovenačke (soške) NO brigade 27. divizije NOVJ napale nemačku posadu u Tolminu i zauzele nekoliko objekata, ali su napad obustavile zbog jakog otpora neprijatelja. Poginula su 24 nemačka vojnika i zarobljena su 2 bersaljera u bunkeru na mostu, a zaplenjeni su mitraljez i 17 pušaka.

⚔️ 18. 11. 1943. U Beneškoj Sloveniji i Goriškim brdima jake nemačke snage iz Gorice, Krmina, s. Št. Petra ob Nadiži i Tolmina otpočele napade protiv jedinica 27. divizije NOVJ. U višednevnim borbama delimično su razbijene jedinice 17. slovenačke (soške) NO brigade dok je 18. slovenačka (soška) NO brigada veštim manevrima izbegla udare nadmoćnih neprijateljskih snaga.

⚔️ 17. 12. 1943. Kod s. Čadrga 1. bataljon 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napao nemačke snage koje su prodrle iz Tolmina. Posle petočasovne borbe on ih je prinudio da se, uz gubitke od oko 15 mrtvih i više ranjenih, povuku u polazni garnizon. Bataljon je imao 2 mrtva i 1 ranjenog.

⚔️ 17. 12. 1943. U dolini r. Bače delovi 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- i 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napali italijansko fašističko uporište u s. Koritnici i železničku čuvarnicu kod s. Hudajužne. Zbog snažnog fortifikacijskog uređenja uporišta brigade su, posle jednočasovne borbe, odustale od daljih napada. Poginulo je 6 i ranjeno 25 neprijateljskih vojnika, dok su brigade imale 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 18. 12. 1943. U rudniku olova i kalaja u s. Rabelju (kod Trbiža, u Italiji) delovi 3. bataljona 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ uništili električnu centralu, crpnu stanicu i druga postrojenja, zbog čega je proizvodnja duže vremena obustavljena.

⚔️ 21. 12. 1943. U blizini s. Nemškog Ruta i s. Granta (kod Tolmina) 1. bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- i 2. bataljon 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ vodili oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su napadale iz s. Podbrda, s. Koritnice i s. Stržišča. Posle sedmočasovne borbe, u kojoj su pretrpele gubitke od 13 mrtvih i 3 zarobljena, nemačke snage su se povukle u polazne garnizone. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 13 ranjenih.

⚔️ 27. 12. 1943. U rejonu s. Lepene jake nemačke snage iz Boveca napale 3. bataljon 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ. Posle kraće borbe neprijatelj je snažnim jurišem odbačen ka s. Soči. Poginulo je 9 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza i 7 pušaka.

⚔️ 2. 2. 1944. Na prostoriji s. Debenje - s. Lig - s. Kambreško (kod Tolmina) 18. slovenačka (Soška) brigada 30. divizije NOVJ vodila teške odbrambene borbe protiv delova nemačke 162. pešadijske divizije i SS lovačkog bataljona za odbranu Krša koji su iz Kobarida i Sv. Lucije (sada: Most na Soči) nadirali na njene položaje te ih posle višečasovne borbe odbacila u polazne garnizone.

⚔️ 5. 2. 1944. Kod s. Liveka (blizu Kobarida) 1. bataljon 18. slovenačke (Soške) brigade 30. divizije NOVJ odbio napad nemačkih vojnika sa pravca Kobarid-Livek i naneo im osetne gubitke.

⚔️ 6. 2. 1944. Kod s. Stupice (blizu Kobarida) 18. slovenačka (Soška; brigada 30. divizije NOVJ uništila nemačku motorizovanu kolonu koja je pokušavala da se dolinom r. Nadiže probije iz Čedada u Kobarid.

⚔️ 1. 4. 1944. Otpočeo napad 18. slovenačke (Soške) brigade 30. divizije NOVJ na nemačko uporište Spodnju Idriju. Ostale brigade 30. divizije i brigade 31. divizije NOVJ bile su na obezbeđenju i blokirale snage u Idriji. U teškim četvorodnevnim borbama snage 18. slovenačke (Soške) brigade su uspele da prodru, u uporište, ali ga, zbog jakog fortifikacijskog uređenja i zbog otpora branilaca, nisu mogle zauzeti. Za to vreme su brigade na obezbeđenju vodile teške borbe protiv kolona koje su iz Idrije, s. Godoviča i s. Rovta nadirale u pomoć okruženoj posadi.

⚔️ 25. 4. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju 18. slovenačka (Soška) brigada 30. divizije NOVJ dobila naziv: 18. slovenačka (bazoviška) udarna brigada.

⚔️ 10. 5. 1944. Na putu Senožeče - s. Razdrto (kod Divače) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ napala i uništila nemačku motorizovanu kolonu (4 kamiona i putnički automobil).

⚔️ 18. 7. 1944. Osamnaesta slovenačka udarna (Bazoviška) brigada 30. divizije NOVJ zauzela italijansko uporište Lušin (u dolini r. Bače), gde je zarobila 22 italijanska vojnika, koje je zatim uputila u italijanske partizanske jedinice.

⚔️ 26. 8. 1944. Kod s. Vogerskog (blizu Gorice) delovi 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ napali kolonu italijanskih fašista, naneli jQj gubitke od 40 mrtvih i 10 ranjenih i odbacili je ka Gorici.

⚔️ 27. 8. 1944. Kod s. Oseka (na putu Gorica - Ajdovščina) delovi 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30 divizije NOVJ napali nemačku auto-kolonu. U jednodnevnoj borbi kolona je u potpunosti uništena (7 kamiona i 4 motocikla). Poginulo je 60 nemačkih vojnika.

⚔️ 5. 9. 1944. Naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ rasformiran Južnoprimorski NOP odred a njegovo ljudstvo ušlo u sastav 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ.

⚔️ 12. 9. 1944. Na položajima kod s. Štanjela (blizu Trsta) sedam konvergentnih nemačkih kolona napalo jedinice 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ. Posle oštrih četvorodnevnih borbi neprijatelj je uspeo da izbije u s. Štanjel i uspostavi uporište. Brigada se pod borbom, preko komunikacije Gorica-Ajdovščina, prebacila na pl. Trnovski gozd.

⚔️ 9. 10. 1944. Na položajima s. Nemci - s. Lokve (kod Nove Gorice) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nadmoćnih nemačkih snaga. Brigada se, pod borbom, postepeno povlačila ka s. Lokvama, gde su je naveče smenile snage 18. slovenačke udarne (Bazoviške) brigade 30. divizije NOVJ.

⚔️ 25. 10. 1944. U s. Gaberku (kod Škofje Loke) Ruski bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) brigade 30. divizije NOVJ, dodeljen 3. slovenačkoj udarnoj brigadi -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ kao pojačanje, uništio nemačko uporište. Ostale snage 31. divizije NOVJ vodile su ogorčene borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Idrije i Škofje Loke nadirale u pomoć napadnutoj posadi. Nakon višečasovne borbe deo posade je uspeo da se probije u s. Črni Vrh (kod Škofje Loke).

⚔️ 14. 12. 1944. Kod s. Štjaka (blizu Sežane) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ razbila jaku nemačku kolonu koja je nadirala iz Sežane. Zbog toga je nemačka posada napustila s. Štjak i povukla se u Sežanu.

⚔️ 17. 12. 1944. U s. Suhoru (kod Metlike), naredbom GŠ NOV i PO Slovenije, od italijanskih boraca u jedinicama NOV i PO Slovenije formirana 24. brigada -Fontanot-. Ona se, u sastavu 7. korpusa NOVJ, borila sve do završetka ratals. decembar - Kod varošice Rabelj (u Italiji) 3. bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ uništio sva postrojenja u rudniku olova. Zbog toga je eksploatacija rudnika obustavljena do kraja rata.

⚔️ 24. 12. 1944. Između s. Vipave i Št. Vida 4. bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu od 15 kamiona i naneo joj znatne gubitke u ljudstvu i materijalu.

⚔️ 26. 12. 1944. U rejonu s. Lokava (na pl. Trnovskom gozdu) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- i Ruski bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ vodili ceo dan oštru borbu protiv jakih nemačko-italijanskih snaga iz Trnova koje su napadale uz podršku artiljerije. Neprijatelj je najzad zaposeo s. Lokve.

⚔️ 26. 12. 1944. Između s. Velikih Žablja i s. Planine (kod Ajdovščine) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ napala nemačko-italijanske snage i posle kraće borbe odbacila ih u Ajdovščinu.

⚔️ 31. 12. 1944. U rejonu s. Otlice i s. Cola (kod Ajdovščine) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv nemačko-četničkih snaga koje su iz Cola nadirale ka Predmeji. Posle više uzastopnih obostranih juriša ona ih je odbacila ka Colu, nanevši im gubitke od 20 mrtvih i 30 ranjenih.

⚔️ 9. 1. 1945. Kod s. Cola 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i posle višečasovne borbe je prinudila da se vrati u Ajdovščinu.

⚔️ 26. 1. 1945. U Vipavi grupa od 40 ubačenih dobrovoljaca iz 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ bombama napala nemačku posadu u više zgrada i nanela joj gubitke od 20 poginulih, 15 ranjenih i 4 zarobljena, a potom se bez gubitaka izvukla iz varošice.

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu pl. Sinji vrh - pl. Obli vrh (kod Otlice) nemačko-četničke snage iz s. Cola i s. Crnog Vrha napale 18. slovenačku (bazovišku) udarnu brigadu 30. divizije NOVJ. Brigada se posle dvodnevnih borbi protiv nadmoćnog neprijatelja morala povući na liniju s. Predmeja - Kozje Stene.

⚔️ 16. 2. 1945. U rejonu s. Vojsko - s. Mrzla Rupa 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada i 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ izvršile napad na jake nemačke, italijanske fašističke i četničke snage angažovane u ofanzivi protiv jedinica 9. korpusa NOVJ. U dvodnevnim oštrim borbama brigade su razdvojile snage neprijatelja i odbacile ih ka Idriji i s. Trnovu, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 25. 2. 1945. U s. Taboru 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ razbila nemačku posadu za obezbeđenje puta Gorica-Ajdovščina (od koje se samo deo spasao bekstvom) i odbacila nemačku kolonu iz Ajdovščine koja je nadirala u pomoć napadnutoj posadi. Poginulo je 59 i ranjeno 37 nemačkih vojnika, a zaplenjen je top. Brigada je sutradan odbila više napada nemačkih snaga iz Gorice a posadu s. Vrtovina proterala u Ajdovščinu.

⚔️ 6. 3. 1945. U s. G. Trebuši (kod Idrije) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada i 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napale delove 730. puka nemačke 710. pešadijske divizije i odbacile ih u pravcu s. V. Lažne.

⚔️ 13. 3. 1945. U rejonu s. Čekovnika 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije JA posle višečasovne borbe odbila napad nemačke kolone iz Idrije, nanevši joj gubitke od 8 mrtvih.

⚔️ 22. 3. 1945. U blizini Sinjeg vrha (kod Ajdovščine) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije JA napala nemačko-četničke snage koje su prodrle ka s. Otlici. Posle petodnevnih borbi, po pristizanju delova 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije JA, neprijatelj je razbijen i, uz znatne gubitke, odbačen ka s. Colu.

Dokumenti

📜 Izveštaj Operativnog štaba soških brigada od 12 oktobra 1943 Primorskoj operativnoj zoni o borbama brigada na sektoru Gorice. Udina i severne Primorske

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i PO Slovenije od 20 oktobra 1943 Štabu Osamnaeste brigade za odbranu linije Polovnik-Zaga

📜 Naređenje Štaba Goriške divizije NOV i PO Slovenije od 21 oktobra 1943 god. Štabu Briško-beneškog odreda za formiranje Treće Soške brigade

📜 Izveštaj Štaba Druge Soške brigade od 21 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije o aktivnosti brigade

📜 Izveštaj Štaba Druge Soške NO brigade od 21 oktobra 1943 god Štabu Goriške divizije o napadu na nemački automobil kod Boveca

📜 Izveštaj Štaba Druge Soške NO brigade od 23 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije NOV i PO Slovenije o brojnom stanju brigade i o sukobu s neprijateljem kod mesta pri Žvikarju

📜 Izveštaj Štaba Druge Soške NO brigade od 24 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije o stanju i aktivnosti brigade

📜 Zapovest Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 26 oktobra 1943 god. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste brigade za napad na Tolmin

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ od 27 oktobra 1943 god. Štabu Osamnaeste brigade za rušenje komunikacija u dolini Soče

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 29 oktobra 1943 god. Štabu Osamnaeste brigade za raspored jedinica u slučaju prodora neprijatelja prema Kobaridu

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade od 31 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o borbama na sektoru Golobar Planina - Polovnik - Stol

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade od 31 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o akcijama i stanju u brigadi

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade od 2 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o borbi kod Stanovisča i o opštoj situaciji u brigadi

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 16 novembra 1943 god. Štabu Osamnaeste slovenačke NO brigade za izvršenje priprema napada na nemačka uporišta u rejonu Čiginj-Kozaršče-Doblarji

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade Štabu Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi Trećeg bataljona kod sela Soče

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 9 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme divizije NOV i POJ o rušenju mosta kod Kobarida

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i PO Jugoslavije od 9 decembra 1943 Štabu Osamnaeste slovenačke NO brigade za rušenje komunikacija Kobarid-Predil i Sv. Lucija - Podbrdo

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i PO Jugoslavije od 12 decembra 1943 Štabu Osamnaeste slovenačke NO brigade za mobilizaciju i pokret na levu obalu Soče

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 13 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i POJ o miniranju mostova kod Kobarida i Kamna

📜 Izveštaj Štaba Trećeg bataljona Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 13 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i POJ o rušenju ceste kod Kluža

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i PO Jugoslavije od 15 decembra 1943 Štabu Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade za raspored jedinica i za zaštitu bolnice

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 15 decembra 1943 Štabu Treće (Alpske) Operativne zone o nemačkoj ofanzivi na Kobarid

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 16 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i POJ o akcijama od 9 do 16 decembra

📜 Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 16 decembra 1943 Štabu brigade o borbi kod Krnice i o stanju bataljona

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke Soške NO brigade od 18 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i POJ o borbi kod Cadrga

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke Soške NO brigade od 18 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i POJ o stanju Četvrtog bataljona

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 22 decembra 1943 Štabu brigade o sukobu kod Nemškog Ruta i Granta

📜 Izveštaj Štaba Trećeg bataljona Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigada od 22 decembra 1943 Štabu brigade o akciji u rudniku Rabelju

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Sedamnaeste slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 23 decembra 1943 Štabu Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade,o borbi kod Ruta

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Osamnaeste slovenačke NO brigade Soške od 27 decembra 1943 Štabu brigade o napadu na železničku prugu kod Hudajužne

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 28 decembra 1943 Štabu Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi kod Granta i Nemeškog Ruta

📜 Izveštaj Prvog bataljona Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 30 decembra 1943 o napadu na železničku prugu kod Hudajužne

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade od 31 decembra 1943 Propagandnom otseku Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu na uporišta Hudajužnu i Koritnicu

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke (Sočke) NO brigade od 31 decembra 1943 Štabu Trideset druge divizije NOV i PO Jugoslavije o aktivnosti od 17 do 31 decembra

📜 Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 8. januara 1944. Štabu Osamnaeste slovenačke NO brigade Soške za prebacivanje u Cepovansku dolinu

📜 Naređenje Štaba Devetog korpusa NOVJ od 11. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije za prelaz Osamnaeste slovenačke NO brigade preko Soče radi akcija u Beneškoj Sloveniji

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke brigade Soške od 12. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije o borbi protiv Nemaca kod Tolminskog Loma

📜 Izveštaj Prvog bataljona Osamnaeste NO brigade Soške od 13. januara 1944. Štabu Brigade o demonstrativnom napadu na neprijateljsko uporište Doblar.

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Osamnaeste slovenačke NO brigade Soške od 13. januara 1944. Štabu Brigade o borbi protiv Nemaca kod sela Strana

📜 Izveštaj Drugog bataljona Osamnaeste slovenačke NO brigade Soške od 13. januara 1944. Štabu Brigade o napadu na nemačko uporište Doblar

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste NO brigade Soške od 14. januara 1944. Štabu Trideset druge divizije o napadu na neprijateljske posade na železničkoj pruzi od Loga do Doblara

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste brigade Soške od 18. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije o borbi kod Srednjeg Lokoveca

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke brigade Soške od 21. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije o borbama na prostoru Trnovo-Lokve-Cepovan

📜 Zapovest Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade Soške od 23. januara 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Knežu

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke brigade Soške od 25. januara 1944. Štabu Trideset druge divizije o napadu na neprijateljsko uporište u Kneži

📜 Naređenje Štaba Trideset druge NO divizije od 27. januara 1944. Štabu Osamnaeste slovenačke brigade Soške za napad na Nemce u selu Slap

📜 Dnevna zapovest Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24 aprila 1944. o proglašenju 18. slovenačke NO brigade za udarnu brigadu Bazovišku

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 19. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi koju je vodila 18. slovenačka NOU brigada Bazoviška u rejonu Štanjela

📜 Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 25. februara 1945. Štabu 4. bataljona 18. slovenačke NOU brigade Bazoviška o zadacima bataljona

📜 Izveštaj Štaba 30. divizije od 8. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti 18. slovenačke NOU brigade Bazoviška na području Trnovskog gozda i Vipavske doline

📜 Izveštaj Štaba 4. bataljona 18. slovenačke NOU brigade Bazoviška od 15. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti bataljona u prvoj polovini marta

📜 Izveštaj Štaba 4. bataljona 18. slovenačke NOU brigade Bazoviška od 31. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti na području Brkina

📜 Izveštaj Štaba 18. slovenačke NOU brigade Bazoviška od 20. aprila 1945. Štabu 30. divizije JA o borbenoj aktivnosti u martu i prvoj polovini aprila

📜 Izveštaj Štaba 30. divizije od 23. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbi 18. slovenačke NOU brigade Bazoviška u rejonu Zagorja

📜 Izveštaj Štaba 4. bataljona 18. slovenačke NOU brigade Bazoviška od 25. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti u aprilu

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1943. Borbe na Kosovu i Metohiji Italija u drugom svetskom ratu 7. slovenski korpus NOVJ Škofja Loka 31. slovenska divizija NOVJ 162. pešadijska divizija (Turkestanska) 20. slovenska (3. soška) brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu Glavni štab Slovenije Nova Gorica Završne operacije u Jugoslaviji 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Diverzije u oslobodilačkom ratu Goriška divizija Nemački zločini u Jugoslaviji 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Kozara u oslobodilačkom ratu Brigada Fontanot Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Trst Borbe u Sloveniji 1945. 9. slovenski korpus NOVJ Metlika Briško-beneški partizanski odred 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Italijanski partizani Operacija Početak proleća