Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Nova Gorica u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 73 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 7. 1941. Na Kremencu (kod Kostanjevice na Krasu) održana prva partijska konferencija za srez Goricu, na kojoj su donete odluke da otpočne obrazovanje odbora OF, prikupljanje oružja i formiranje partizanskih jedinica.

⚔️ 10. 7. 1941. U s. Renčama i s. Škrbini (kod Nove Gorice) obrazovani prvi odbori OF u Slovenačkom primorju.

⚔️ 3. 2. 1942. Pivčanska partizanska četa razoružala stražu kod železničkog tunela u blizini s. Štanjela, na pruzi Gorica-Trst.

⚔️ 31. 7. 1942. U Gorici predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini održao sastanak s načelnikom Glavnog generalštaba, načelnikom Generalštaba vojske, komandantom, načelnikom štaba i komandantom vazduhoplovstva Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) i komandantima italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa, na kome su razmotreni vojno-politička situacija i tok operacija protiv NOP odreda u Sloveniji i susednim područjima. Musolini je odobrio preduzete mere i naredio da se ubrza tempo operacija i još oštrijim merama (-gvožđem i vatrom-) uspostavi mir. Odobrena je saradnja sa četnicima Draže Mihailovića.

⚔️ 0. 8. 1942. Iznad s. Vitovlja (kod Gorice) formiran partizanski bataljon -Simon Gregorčič- u koji su ušle 1. i 2. vipavska i Tolminska četa.

⚔️ 28. 11. 1942. Jake snage neprijatelja otpočele pretres okoline Gorice, gde su se nalazili delovi Soškog NOP odreda.

⚔️ 9. 9. 1943. Jedinice Primorskog NOP odreda ušle u Goricu, blokirale nemačke snage u zamku i održale veliki narodni zbor, ali su se 12. septembra, zbog prodora jakih snaga nemačke 71. pešadijske divizije iz Vidma (Udine), povukle na levu obalu r. Soče.

⚔️ 11. 9. 1943. U s. Vogerskom (kod Gorice) obrazovano Narodnooslobodilačko veće za Slovenačko primorje. Veće je, kao svoj prvi akt, proglasilo opštu mobilizaciju stanovništva i raspisalo izbore za NO odbore.

⚔️ 12. 9. 1943. Iz Vidma (Udine, u Italiji) u Goricu prodrle snage 191. puka nemačke 71. pešadijske divizije. Zbog toga su se jedinice Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije povukle iz varoši i blokirale je, te obrazovale tzv. goriški front da bi sprečavale prodor nemačkih snaga u Vipavsku dolinu. Manje snage su na Mirenskom aerodromu uništile aerodromska postrojenja i veći broj aviona.

⚔️ 13. 9. 1943. Iz Gorice snage 191. i 194. puka nemačke 71. pešadijske divizije, podržane tenkovima, otpočele napade na goriški front s ciljem da jedinice Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije odbace od varoši i od druma Gorica-Ajdovščina-Postojna. Borbe su vođene do 26. septembra, kada su jake nemačke snage iz Trsta prodrle u Goricu i prinudile jedinice NOVJ da se povuku na pl. Trnovski gozd. Neprijatelju su naneti znatni gubici u ljudstvu i materijalu. Uništena su, pored ostalog, 2 tenka, dvoja oklopna kola i 4 kamiona.

⚔️ 21. 9. 1943. Iz Gorice, Tržiča i Trsta ojačani nemački 2. SS oklopni korpus -Hauzer- otpočeo prvu fazu operacije -Volkenbruh- kojom je, zahvatajući područje Krasa i Vipavske doline, trebalo uništiti jedinice Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije i osigurati jadranski obalski pojas od eventualnog iskrcavanja saveznika. U oštrim borbama do 30. septembra, jedinice Primorske operativne zone povukle su se glavninom na plato Trnovskog gozda, dok su nadmoćne nemačke snage uspostavile svoja uporišta u Vipavskoj dolini i na Krasu.

⚔️ 23. 9. 1943. U s. Vrhovlju (kod Gorice), od jedinica Zapadnoprimorskog NOP odreda (nazivanog i Briškim NOP odredom), formirana 1. slovenačka (soška) NO brigada, jačine pet bataljona (jedan je sastavljen od italijanskih partizana - garibaldinaca iz Furlanije).

⚔️ 25. 9. 1943. Kod s. Solkana, s. Sv. Marka, s. Volčje Drage, s. Vogerskog i s. Mirena jedinice Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije, u jednodnevnoj borbi, sprečile prodor nemačkih snaga iz Gorice u Vipavsku dolinu. Poginulo je oko 100 nemačkih vojnika i uništena su 3 kamiona.

⚔️ 26. 9. 1943. Kod s. Kromjperka (blizu Gorice), na osnovu naredbe Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju, od delova Severnoprimorskog NOP odreda formirana Goriška NO brigada.

⚔️ 10. 10. 1943. U s. Plavama jedinice 1. slovenačke (soške) NO brigade napale nemačku posadu. Posle višečasovne borbe posada se povukla u Goricu. Uništeni su žel. stanica, električna centrala i most na putu Gorica - Sv. Lucija (sada: Most na Soči).

⚔️ 7. 11. 1943. U s. Plavama (kod Gorice) 17. NOU brigada -Simon Gregorčič- 27. divizije NOVJ napala nemačko-italijansku posadu. U oštroj borbi sva posada je izginula, sem 42 italijanska vojnika koji su zarobljeni. Brigada je uništila postrojenja na ž. st. drumski most i tunel, a zaplenila 5 mitraljeza i 30 pušaka.

⚔️ 8. 11. 1943. U s. Ločniku (kod Gorice) delovi 17. NOU brigade -Simon Gregorčič- 27. divizije NOV i PO Slovenije uništio žand. stanicu. Poginuo je 1 i ranjena su 4 žandarma.

⚔️ 8. 11. 1943. U s. Ločniku (kod Gorice) delovi 17. NOU brigade -Simon Gregorčič- 27. divizije NOVJ iznenadnim jurišem zauzeli kasarnu u kojoj su razoružali 9 italijanskih karabinijera.

⚔️ 15. 11. 1943. U s. Prelesju (blizu Gorice) 4. bataljon 17. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napao nemačko-italijansku posadu i posle tročasovne borbe zarobio 27 nemačkih i italijanskih vojnika i zaplenio mitraljez, 3 p. mitraljeza i 26 pušaka.

⚔️ 18. 11. 1943. U Beneškoj Sloveniji i Goriškim brdima jake nemačke snage iz Gorice, Krmina, s. Št. Petra ob Nadiži i Tolmina otpočele napade protiv jedinica 27. divizije NOVJ. U višednevnim borbama delimično su razbijene jedinice 17. slovenačke (soške) NO brigade dok je 18. slovenačka (soška) NO brigada veštim manevrima izbegla udare nadmoćnih neprijateljskih snaga.

⚔️ 6. 12. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ u svom pismu GŠ NOV i PO za Sloveniju istakao da su slovenačke jedinice u toku nemačkih ofanzivnih operacija u severozapadnom delu Jugoslavije od sredine septembra do sredine novembra 1943. postigle izvanredne rezultate i da će one biti u stanju ne samo da lako reše sva pitanja u Sloveniji nego i da potpomognu u rešavanju situacije na drugim sektorima. Zato je on Glavnom štabu dao direktivu da delom snaga prodire ka Gorskom kotaru, Zagorju, Slovenačkim goricama i Trstu.

⚔️ 16. 12. 1943. Kod s. Rubija (blizu Gorice) 2. bataljon 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ, posle jednočasovne borbe, zauzeo italijansko fašističko uporište za obezbeđenje mosta na r. Vipavi i zarobio 18 vojnika a zaplenio 2 p. mitraljeza, 8 pušaka i dosta opreme i municije.

⚔️ 17. 12. 1943. U s. Solkanu (kod Gorice) delovi 2. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ prepadom zarobili 10 italijanskih fašista i zaplenili 9 pušaka, 22 mule i 4 konja.

⚔️ 18. 12. 1943. Između s. Čepovana i s.Vrata (kod Gorice) četa 3. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ napala nemačko-italijansku kolonu i posle kraće borbe prinudila je da se povuče u s. Sv. Luciju (kod Tolmina). Poginulo je 6 i zarobljeno 7 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeni su 3 p. mitraljeza, 10 pušaka i 3 automata.

⚔️ 11. 1. 1944. U s. Ločniku (kod Gorice) jedinice Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ izvršile prepad na nemačko skladište i uništile 3 vagona municije.

⚔️ 5. 2. 1944. Italijanski partizanski bataljon -Triestina dasalto Garibaldi- 9. korpusa NOVJ, pri napadu na nemački aerodrom kod s. Ronka (blizu Gorice), uništio 8 nemačkih bombardera i razna postrojenja.

⚔️ 0. 3. 1944. U s. Srednjem Lokovecu (kod Nove Gorice), od italijanskog partizanskog bataljona -Triestina dasalto-, formirana brigada -Triestina dasalto Garibaldi-, u sastavu 30. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 4. 1944. Delovi 2. bataljona 2. slovenačke brigade narodne odbrane napali četnički logor u s. Števerjanu (kod Gorice), odakle su četnici pobegli u Goricu uz gubitke od 5 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 3. 5. 1944. Delovi Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ zauzeli žand. st. koja je obezbeđivala glavnu kabinu električne centrale u Gorici, razoružali posadu i miniranjem porušili sve transformatore.

⚔️ 21. 5. 1944. Na putu Gorica-Ajdovščina 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu (12 kamiona) i posle kraće borbe odbacila je prema Ajdovščini, nanevši joj velike gubitke i zaplenivši 8 kamiona i veće količine oružja i ostale opreme.

⚔️ 22. 5. 1944. Iz Videma, Krmina, Gorice (u Italiji) i doline r. Soče otpočela dejstva nemačko-italijanskih snaga protiv jedinica Briško-beneškog NOP odreda u rejonu Brda. Izbegavajući frontalne borbe nadmoćnim neprijateljskim snagama, slovenački je odred, veštim manevrom, uspeo da sačuva svoje jedinice a da neprijatelju nanese gubitke od 168 mrtvih. U napadnim dejstvima koja su trajala do 25. maja, neprijatelj je angažovao 8000 ljudi.

⚔️ 27. 5. 1944. Jedinice 30. divizije NOVJ zauzele italijanska uporišta u s. Taboru i s. Prvačini (kod Gorice) i razoružale posadu, aus. Dornberku ubile 15 i zarobile 80 italijanskih fašista.

⚔️ 14. 6. 1944. Sedamnaesta slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30, divizije NOVJ zauzela italijansko uporište u s. Avčama (kod Tolmina) i porušila železnički most i više manjih mostova na putu Gorica-Tolmin.

⚔️ 21. 6. 1944. Na putu Gorica - s. Plave 2. bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ uništio nemačku auto-kolonu (2 kamiona i putnički automobil). Od posade se spasla samo četvorica.

⚔️ 26. 6. 1944. Delovi Briško-beneškog NOP odreda 9, korpusa NOVJ, u sadejstvu sa delovima 2. bataljona narodne odbrane (Vojske državne varnosti), zauzeli italijansko uporište Pevmu (kod Gorice), jačine 38 ljudi, i zaplenili dosta oružja i opreme.

⚔️ 30. 6. 1944. Ispod pl. Sabotina (kod Gorice) 1. bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu i posle višečasovne borbe uništio 6 kamiona i putnički auto i naneo neprijatelju gubitke od oko 80 mrtvi i više ranjenih.

⚔️ 10. 7. 1944. Patrola 3. bataljona Južnoprimorskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušila prugu Gorica-Tržič, uništila lokomotivu i 12 vagona s ratnim materijalom i iz stroja izbacila oko 150 nemačkih vojnika.

⚔️ 13. 7. 1944. Jedinice 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzele italijansko uporište u s. Hudajužni (u dolini r. Bače) koje je imalo zadatak da obezbeđuje železničku komunikaciju Gorica-Jesenice.

⚔️ 22. 7. 1944. Delovi 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ i Južnoprimorskog NOP odreda zauzeli uporište slovenačkih domobrana u s. Rihembergu (sada: Branik, kod Gorice). Posle oštre borbe predalo se 98 neprijateljskih vojnika, a zaplenjena je veća količina oružja i druge vojničke opreme.

⚔️ 3. 8. 1944. Iz zasede kod s. Dolge Njive (na putu Gorica-Tolmin) delovi Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ uništili nemačku auto-kolonu. Poginulo je oko 70 a ranjeno 15 nemačkih vojnika.

⚔️ 26. 8. 1944. Kod s. Vogerskog (blizu Gorice) delovi 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ napali kolonu italijanskih fašista, naneli jQj gubitke od 40 mrtvih i 10 ranjenih i odbacili je ka Gorici.

⚔️ 27. 8. 1944. Kod s. Oseka (na putu Gorica - Ajdovščina) delovi 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30 divizije NOVJ napali nemačku auto-kolonu. U jednodnevnoj borbi kolona je u potpunosti uništena (7 kamiona i 4 motocikla). Poginulo je 60 nemačkih vojnika.

⚔️ 12. 9. 1944. Na položajima kod s. Štanjela (blizu Trsta) sedam konvergentnih nemačkih kolona napalo jedinice 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ. Posle oštrih četvorodnevnih borbi neprijatelj je uspeo da izbije u s. Štanjel i uspostavi uporište. Brigada se pod borbom, preko komunikacije Gorica-Ajdovščina, prebacila na pl. Trnovski gozd.

⚔️ 5. 10. 1944. Kod pl. Sabotine (na putu Gorica-Kanal) delovi 6. bataljona 17. slovenačke NO brigade -Simon Gregorčič- napali na 4 nemačka kamiona i u kraćoj borbi uništili 3 kamiona i neprijatelju naneli gubitke od 40 mrtvih vojnika.

⚔️ 7. 10. 1944. Trideset prva divizija 9. korpusa NOVJ ponovo prodrla u Dolomite da bi uništila domobransko uporište Veharše (kod Idrije) i napala na s. Hotedršicu. Ona se zatim, zbog upada nemačkih snaga iz Vipavske doline i Gorice na područje Trnovskog gozda, prebacila na ovaj odsek u cilju odbrane slobodne teritorije.

⚔️ 8. 10. 1944. Iz Gorice delovi nemačke 159. pešadijske divizije, nemačkog 136. brdskog puka, nemačkog 10. SS policijskog puka i slovenačkih domobrana napali jedinice 9. korpusa NOVJ na Banjškoj planoti i Trnovskom gozdu. Posle teških borbi, neprijatelj je bio prinuđen da se 12. oktobra povuče u polazni garnizon.

⚔️ 8. 10. 1944. Na položajima s. Nemci - s. Trnovo 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila višečasovne oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale iz Gorice i s. Grgara. Svi napadi neprijatelja su zaustavljeni.

⚔️ 9. 10. 1944. Na položajima s. Nemci - s. Lokve (kod Nove Gorice) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nadmoćnih nemačkih snaga. Brigada se, pod borbom, postepeno povlačila ka s. Lokvama, gde su je naveče smenile snage 18. slovenačke udarne (Bazoviške) brigade 30. divizije NOVJ.

⚔️ 23. 10. 1944. Kod s. Bilja (blizu Gorice) sabotažna grupa 2. slovenačke brigade narodne odbrane napala nemačku patrolu jačine 20 ljudi, te posle kraće borbe ubila 18 i zarobila 2 nemačka vojnika.

⚔️ 3. 11. 1944. Na prostoriji Trnovskog gozda, Vipave i Krasa otpočela dejstva nemačkih i italijanskih fašističkih snaga protiv jedinica 9. korpusa NOVJ. U teškim trodnevnim borbama jedinice NOVJ su razbile neprijateljske kolone iz Gorice, Ajdovščine, Idrije i Trsta. Zbog toga je neprijatelj 23. novembra privremeno napustio uporišta u Ajdovščini i Vipavi ostavivši mnogo ratnog materijala i druge opreme.

⚔️ 19. 11. 1944. Iz Krmina, Koprive, Gorice i uporišta u dolini r. Soče delovi 2. bataljona italijanskog dobrovoljačkog puka, 2. bataljona nemačkog 10. SS policijskog puka i 194. pešadijskog puka nemačke 71. pešadijske divizije izvršili ispad na teritoriju Brda kod Gorice. Jedinice Operativnog štaba za zapadno Primorje izbegle su udar nadmoćnih nemačkih snaga, pa se neprijatelj, posle dvodnevnog zadržavanja u Brdima, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 4. 12. 1944. Iz rejona Gorice nemačka 71. pešadijska divizija prebačena u rejon Štrasburga.

⚔️ 19. 12. 1944. Iz Gorice, Trsta, Postojne i Idrije delovi nemačke 188. rezervne brdske divizije, italijanske divizije -San Marko- i nemačkog 10. SS policijskog puka, četnici i slovenački domobrani napali jedinice 30. divizije NOVJ na oslobođenoj teritoriji u širem rejonu Trnovskog gozda. U oštrim borbama do 5. januara 1945. kod s. Trnova, s. Lokava, s. Tribuše, s. Čepovana, s. Lokoveca i na Šentvjškoj gori, snage 30. i 31. divizije NOVJ su primorale neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 23. 12. 1944. U s. Čepovanu (kod Gorice) 1. bataljon 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napao nemačku posadu i snažnim jurišem odbacio je u donji deo sela. Zbog brze intervencije jakih neprijateljskih snaga iz s. Lokoveca i s. Grgara, bataljon se povukao iz s. Čepovana, ali je stalnim vatrenim uznemiravanjem prinudio nemačke jedinice da se u zoru povuku ka s. Grgaru.

⚔️ 26. 12. 1944. U rejon s. Čepovana (kod Nove Gorice) stigla 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ, kako bi pojačala odbranu slobodne teritorije. Brigada je napala jaku nemačku kolonu iz s. Grgara i posle oštre borbe odbacila je ka s. Lokovecu i s. Grgaru.

⚔️ 30. 12. 1944. Nemačke snage napustile uporišta na pl. Banjškoj planoti i povukle se u s. Grgar (kod Nove Gorice).

⚔️ 15. 1. 1945. Kod s. Škriija delovi 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ napali nemačku snabdevačku kolonu koja se kretala iz Gorice za Ajdovščinu i posle višečasovne borbe naneli joj gubitke od 13 poginulih i 9 ranjenih.

⚔️ 19. 1. 1945. U s. Trnovu (na pl. Trnovskom gozdu) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napala italijanski fašistički bataljon -Fulmine- jačine oko 250 vojnika raspoređenih u 12 fortifikacijskih dobro uređenih objekata. U trodnevnoj borbi poginula su 203 italijanska fašista, dok je ostatak od 46 vojnika, poslednje otporne tačke, povukla u Goricu jaka nemačka tenkovska kolona, koja je probila položaje 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ na liniji Sv. Danijel - Sv. Gabrijel.

⚔️ 1. 2. 1945. U rejonu s. Vitovlje - s. Ravnica - s. Podgozd 19. slovenačka brigada -Srećko Kosovel- 30. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe, odbila napad delova nemačkog 10. SS policijskog puka i italijanskih fašista iz s. Grgara i Gorice, nanevši im osetne gubitke.

⚔️ 7. 2. 1945. Na pl. Trnovskom gozdu i Banjskoj planoti delovi italijanske 10. MAS divizije, [Ta divizija, italijanskih fašista, formirana posle kapitulacije Italije, bila je pod komandom nemačkih oružanih snaga.] nemačkog 10. SS policijskog puka i 1. srpskog dobrovoljačkog korpusa iz s. Grgara, Gorice i Ajdovščine otpočeli napad na jedinice 9. korpusa NOVJ. U borbama kod s. Trnova, s. Krnice, s. Lokava, s. M. Lažni, s. Predmeje i s. Otlice, koje su, sa kraćim prekidima, vodile sve do 18. februara, jedinice 9. korpusa NOVJ su veštim manevrima izbegle frontalne napade nadmoćnog neprijatelja, a iznenadnim udarima u bokove i leđa nanosile mu znatne gubitke.

⚔️ 8. 2. 1945. U blizini s. Krnice i s. Nemala (kod Gorice) nemačke i italijanske fašističke snage iz s. Trnova i s. Grgara napale 19. slovenačku brigadu -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ, koja se posle višečasovne oštre borbe povukla u rejon s. Predmeja - s. M. Lažne - s. Mrzla Rupa.

⚔️ 9. 2. 1945. Kod s. Renča 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala jaku nemačko-italijansku motorizovanu kolonu i posle višečasovne borbe je prinudila da se, uz gubitke od 54 mrtva i više ranjenih, povuče u Goricu. Oštećeni su 2 tenka i kamion.

⚔️ 24. 2. 1945. U blizini s. Zagorja i s. Ravnice 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ posle tročasovne borbe odbila napad nemačkih i italijanskih fašističkih snaga iz Gorice koje su pokušale da se preko Solkana probiju u s. Trnovo. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 25. 2. 1945. U s. Taboru 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ razbila nemačku posadu za obezbeđenje puta Gorica-Ajdovščina (od koje se samo deo spasao bekstvom) i odbacila nemačku kolonu iz Ajdovščine koja je nadirala u pomoć napadnutoj posadi. Poginulo je 59 i ranjeno 37 nemačkih vojnika, a zaplenjen je top. Brigada je sutradan odbila više napada nemačkih snaga iz Gorice a posadu s. Vrtovina proterala u Ajdovščinu.

⚔️ 28. 2. 1945. Na pl. Tmovskom gozdu delovi 139. puka nemačke 188. brdske lovačke divizije, 10. SS policijskog puka, 10. MAS divizije i 1. srpskog dobrovoljačkog korpusa iz s. Grgara, Gorice, Ajdovščine i s. Cola otpočeli napade na jedinice 9. korpusa NOVJ s ciljem da ih odbace od komunikacija u Vipavskoj dolini. U oštrim borbama kod s. Podgozda, s. Ravnice, s. Trnova, s. Lokvi i s. G. Trebuše, jedinice 9. korpusa su do 7. marta zaustavile prodor neprijateljskih snaga i primorale ih da se povuku u polazne garnizone.

⚔️ 16. 3. 1945. U rejonu s. Čepovan - s. Trnovo - s. Otlica jedinice 9. korpusa JA izvršile napad na nemačke, italijanske fašističke i četničke snage, te ih posle dvodnevnih borbi, nanevši im znatne gubitke, odbacile u s. Grbar, Goricu i Ajdovščinu. Time su ponovo oslobođeni Banjska planota i pl. Trnovski gozd. Plen: 4 topa i veća količina oružja, municije i opreme.

⚔️ 26. 4. 1945. Na pl. Tmovskom gozdu jedinice 9. korpusa JA prešle u protivnapade na novouspostavljena nemačka uporišta i razbile nemačke snage u s. Otlici i s. Predmeji, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih, 60 ranjenih i 20 zarobljenih. Sutradan su oslobodile s. Trnovo, s. Ravnicu i s. Zagorje, a 28. aprila i s. Grgar, pošto se neprijatelj povukao u Goricu.

⚔️ 30. 4. 1945. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil, podržan od predsednika vlade SAD Hari Trumana, naredio feldmaršalu Haroldu Aleksanderu da okupira Trst, Tržič i Goricu i spreči ulazak jedinica JA u Julijsku krajinu.

⚔️ 30. 4. 1945. Nemački 10. SS policijski puk napustio Idriju, Ajdovščinu, Dornberg i uporišta u dolini r. Bače i povukao se u Goricu i Tolmin.

⚔️ 1. 5. 1945. Vrhovni komandant JA marial Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije i 7. i 9. korpusa JA koje su posle višednevnih ogorčenih borbi protiv jakih nemačkih snaga oslobodile Trst, Goricu i Tržič.

⚔️ 2. 5. 1945. Sedma slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije JA posle dvodnevnih uličnih borbi oslobodila Goricu.

⚔️ 5. 5. 1945. U Beogradu otpočeli trodnevni pregovori između Povereništva narodne odbrane DFJ i načelnika Štaba Savezničke vrhovne komande u Italiji generala Frederika Morgana. Saveznička komanda je zahtevala da snage JA napuste Julijsku krajinu i da se povuku iza linije: desna obala r. Mirne - Prosek - Gorica (-Morganova linija-). Pregovori nisu završeni.

⚔️ 12. 5. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu da se u Gorici formira Štab za repatrijaciju sa zadatkom da prihvata ljudstvo koje se iz nemačkih logora vraćalo u domovinu.

Dokumenti

📜 Telegram komandanta grupe karabinjera u Gorici od 19 aprila 1942 god. grupi karabinjera u Ljubljani o borbi na Nanosu

📜 Zapisnik na sastanku italijanskih viših rukovodilaca sa Musolinijem u Gorici 31 jula 1942 godine

📜 Izveštaj karabinjerske grupe u Gorici od 11 oktobra 1942 god. o napadu na pograničnu patrolu kod Ruta

📜 Pismo sekretara fašističke organizacije u Vipavi od 8 novembra 1942 god. federalnom sekretaru u Gorici o situaciji u opštini Vipava

📜 Izveštaj karabinjerske grupe u Gorici od 9 novembra 1942 god. o akcijama primorskih partizana

📜 Izveštaj karabinjerske grupe u Gorici od 24 novembra 1942 god. o razoružanju italijanske patrole kod Ljubinja (Tolmin)

📜 Izveštaj karabinjerske grupe u Gorici od 30 novembra 1942 god. o sukobima sa partizanima u Slovenačkom Primorju

📜 Izveštaj karabinijerske grupe Gorica od 12 februara 1943 god. Komandi kraljevskih karabinijera Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na stražu kod mosta u Zagi

📜 Izveštaj Prefekture Gorica od 17 aprila 1943 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu partizana na italijansku motorizovanu patrolu u Polju

📜 Izveštaj karabinijerske grupe Gorica od 4 maja 1943 god. Komandi kraljevskih karabinijera Jedanaestog armiskog korpusa o rezultatima čišćenja planine Golobar i Javornik

📜 Izveštaj Komande karabinijerske stanice Gorica od 7 maja 1943 god. Goričkoj kvćsturi o napadu partizana na kasarnu u Cepovanu

📜 Izveštaj karabinijerske grupe Gorica od 22 maja 1943 god. Komandi karabinijera Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mija-Kobarid-Zaga i borbi na planini Božca

📜 Izveštaj Komande karabinijerske grupe Gorica od 23 juna 1943 god. Komandi kraljevskih karabinijera Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na autobus kod Idrije

📜 Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 septembra 1943 o borbama na frontu kod Gorice

📜 Izveštaj Štaba Primorske operativne zone od 26 septembra 1943 o borbama kod Gorice, Solkana i Vogrskog

📜 Izveštaj Operativnog štaba soških brigada od 12 oktobra 1943 Primorskoj operativnoj zoni o borbama brigada na sektoru Gorice. Udina i severne Primorske

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Osamnaeste divizije NOV i POJ od 23 oktobra 1943 god. o situaciji na sektoru Vrhnika - Sinja Gorica - Javorje - Osredek

📜 Izveštaj Otseka za informacije Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11 decembra 1943 o borbama na sektoru Gorica-Kobarid i o napadu na Kočevje

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Dvadeset sedme (Gorške) divizije NOV i PO Jugoslavije od 18 decembra 1943 Štabu Treće (Alpske) Operativne zone o stanju neprijatelja na sektoru Gorica-Tolmin

📜 Naređenje Štaba Devetog korpusa NOVJ od 16. januara 1944. Štabu Trideset druge divizije da izvrši pokret i posedne položaje na liniji Trnovo-Voglarji-Gornji, Dolnji i Srednji Lokovec i onemogući ispade belogardista iz Gorice

📜 Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 16. januara 1944. Štabu Sedamnaeste i Osamnaeste slovenačke brigade da bataljoni brigada posednu najpogodnije položaje i obezbede se od neprijatelja iz pravca Gorice i Svete Lucije

📜 Izveštaj Štaba Briško-beneškog. NOP- odreda, od 4. maia. 1944. Štabu 9. korpusa o uništenju električne centrale u Gorici

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 22. maja 1944. Štabu 9. korpusa o borbi s nemačkom kolonom na putu Gorica-Ajdovščina

📜 Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 5. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o rušenju železničkog mosta na pruzi Gorica-Videm

📜 Naređenje Štaba 9. korpusa NOVI od 12. juna 1944. Štabu Briško-beneškog NOP odreda da spreči prodor neprijateljskih snaga iz Gorice u pravcu Plava

📜 Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda ud 30. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o razbijanju kolone na drumu Gorica-Plave

📜 Zapovest Štaba 30. NO divizije od 13. jula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Deskle i rušenje komunikacije Gorica - Most na Soči

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 14. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku auto-kolonu na drumu Gorica-Ajdovščina

📜 Izveštaj Operativnog štaba za Zapadno Primorsko od 7. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu grupe boraca na zatvor u Gorici

📜 Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 6. marta 1945. za obezbeđenje prostora Col – Cepovan – Gorica – Vipavska dolina

📜 Zapovest Štaba 7. korpusa JA od 15. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za protivnapad na neprijatelja na odseku Sv. Peter – Luška gorica

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 30. aprila 1945. načelniku Generalštaba JA da ubrza dejstva 4. armije za zauzimanje Tržiča i Gorice i spreči okupatora da razara postrojenja u istarskim lukama i uništava brodove

📜 Pohvala Vrhovnog komandanta JA od 1. maja 1945. jedinicama 4. armije i 7. i 9. korpusa za oslobođenje Trsta, Gorice i Tržiča

📜 Izveštaj štaba 31. divizije od 5. maja 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbama za oslobođenje Gorice, Tržiča i Nabrežine

📜 Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 10. maja 1945. Kombiniranom odboru načelnika generalštabova i Britanskim načelnicima generalštabova o završnim razgovorima general-potpukovnika W. D. Morgana maršalom Josipom Brozom Titom i njegovim prijedlozima za rješenje krize u Julijskoj krajini i o dislokaciji savezničkih snaga u Gorici, Tržiču i Trstu

Fotografije

Povezane odrednice

Dragoljub Draža Mihailović Britanija i Jugoslavija Avijacija u oslobodilačkom ratu Osvobodilna fronta Borbe u Dalmaciji 1942. 2. SS oklopni korpus Borbe u Istri 1945. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 9. slovenski korpus NOVJ 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) Glavni štab Slovenije Italijanski partizani Goriška brigada Operacija Provala oblaka Soški partizanski odred 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Zasede u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Saradnja četnika sa okupatorom Očekivano iskrcavanje saveznika Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bela garda 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Winston Churchill 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel 31. slovenska divizija NOVJ Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Četnici u drugom svetskom ratu Goriška divizija Borbe u Sloveniji 1943. Briško-beneški partizanski odred 11. italijanski armijski korpus Narodno oslobodilački odbori Ljubljana Borbe u Sloveniji 1945. 7. slovenski korpus NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Primorski partizanski odred Istra u oslobodilačkom ratu 20. slovenska (3. soška) brigada Kočevje Trst Severnoprimorski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Brigada Triestina d'Assalto Harold Alexander 18. slovenska divizija NOVJ Operacija Početak proleća Borbe u Sloveniji 1942. Slovensko domobranstvo Borbe u Sloveniji 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Beograd Ljubinje Italijanski zločini u Jugoslaviji 188. brdska divizija Vlada Velike Britanije 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Jesenice 3. udarna divizija NOVJ SAD i Jugoslavija Ustanak u Sloveniji 1941. 71. pešadijska divizija 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik 5. italijanski armijski korpus Završne operacije u Jugoslaviji Benito Mussolini