Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Osvobodilna fronta

Za ovaj pojam je pronađeno 71 hronoloških zapisa, 51 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 4. 1941. Na inicijativu CK KP Slovenije obrazovana Osvobodilna fronta (OF), u koju su, pored KPS, ušli: hrišćanski socijalisti, napredni članovi Sokola i kulturni radnici Slovenije.

⚔️ 0. 5. 1941. U Ljubljani izašao prvi ratni broj lista -Slovenski poročevalec-, informacijski vesnik OF Slovenije.

⚔️ 20. 5. 1941. Na pl. Kozjici (kod Rimskih Toplica), na sastanku predstavnika KP i hrišćanskih socijalista, formiran Pokrajinski odbor OF za Severn u Sloveniju.

⚔️ 27. 5. 1941. Od vrhova slovenačke reakcionarne buržoazije, Musolinijevim dekretom, naimenovan Savet (-Konzulta-), koji je radio protiv Osvobodilne fronte.

⚔️ 15. 6. 1941. Održan prvi sastanak Vrhovnog plenuma OF koji su sačinjavali predstavnici svih grupa učlanjenih u OF.

⚔️ 2. 7. 1941. Izvršni odbor OF uputio proglas slovenačkom narodu sa pozivom na oružanu borbu protiv okupatora.

⚔️ 8. 7. 1941. Na ž. st. u Ljubljani OF organizovala protivnemačke i protivtalijanske demonstracije povodom raseljavanja slovenačkog stanovništva. Demonstracije su dostigle vrhunac kada je naišao voz kojim su prevoženi Slovenci iz Gorenjske za Srbiju.

⚔️ 10. 7. 1941. U s. Renčama i s. Škrbini (kod Nove Gorice) obrazovani prvi odbori OF u Slovenačkom primorju.

⚔️ 11. 7. 1941. Slovenski poročevalec objavio članak -Na posao- sa pozivom: da se svaki član OF bori da ni parče gvožđa, ni mrvu hrane neprijatelj ne izvuče iz Slovenije; da neprijatelja ometa u organizaciji pozadine. 

⚔️ 28. 7. 1941. Na drugom sastanku Vrhovnog plenuma OF izabran Izvršni odbor i pripremljen proglas kojim se poziva narod na oružani otpor.

⚔️ 0. 8. 1941. Na Brdu kod Ljubljane otpočeo rad ilegalne štamparije -Podmornica-, koja je štampala -Delo-, -Osvobodilnu frontu-, letke i drugo.

⚔️ 9. 8. 1941. U Rožnoj Dolini u Ljubljani pripadnici službe VOS OF minirali železničku prugu.

⚔️ 0. 9. 1941. Formiran Narodni odbor, vrhovni politički organ slovenačke buržoazije, koji je stupio u vezu sa Slovenskim narodnim odborom u Londonu radi zajedničke borbe protiv OF i NOP-a.

⚔️ 26. 9. 1941. Na Podmolniku (kod Ljubljane), kao priznanje borcima Kamničkog partizanskog bataljona za uspešne borbe protiv nemačkog okupatora Boris Kidrič, u ime CK KPS i Izvršnog odbora OF predao zastave Radomeljskoj partizanskoj četi.

⚔️ 0. 10. 1941. Izvršni odbor OF obrazovao Omladinsku osvobođilnu frontu sa zadatkom na mobilise sve mlade snage u borbu protiv okupatora.

⚔️ 12. 10. 1941. U Ljubljani održan plenum delegata okružnih odbora OF iz Ljubljanske pokrajine, koji je potvrdio konstituisanje Slovenačkog NO odbora i jednoglasno prihvatio dotadašnje odluke Slovenačkog NO odbora i Izvršnog odbora OF.

⚔️ 17. 10. 1941. U -Slovenskom poročevalcu- objavljena odluka Izvršnog odbora OF o formiranju Narodne zaštite kao vojne organizacije masovnog karaktera za zaštitu slovenskog naroda od terora i odmazde okupatora.

⚔️ 24. 10. 1941. U -Slovenskom poročevalcu- Izvršni odbor OF objavio odluku o proslavi 29. oktobra (kada je Slovenija oslobođena austrijskog jarma) kao slovenačkog narodnog praznika.

⚔️ 0. 11. 1941. U Ljubljani izašao prvi broj lista -Osvobodilna fronta-, organa OF Slovenije.

⚔️ 1. 11. 1941. U Ljubljani održana četvrta plenarna sednica Vrhovnog plenuma OF (ujedno i druga sednica Slovenačkog NO odbora), na kojoj je prihvaćen program OF, nazvan Temeljnim tačkama OF.

⚔️ 1. 11. 1941. OF objavila proglas sa pozivom na oružani otpor zbog nemačke odluke o iseljavanju Slovenaca iz Štajerske i Gorenjske u Šleziju i Poljsku.

⚔️ 7. 11. 1941. Otpočele emisije radio-stanice OF (zvane -Kričač-;); Emisije su vršene ponedeljkom, sredom i petkom uveče, po 15 minuta, sve do 5. IV 1942.

⚔️ 12. 11. 1941. Iz sudskog zatvora u Sevnici, partizani Brežičke čete oslobodili 5 boraca OF osuđenih na smrt.

⚔️ 17. 11. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije pismom upoznao Izvršni odbor OF o izdajstvu Draže Mihailovića u Srbiji i dao uputstva za sprečavanje sličnih događaja u Sloveniji.

⚔️ 30. 11. 1941. U Ljubljani izašao prvi broj lista -Mlada Slovenija-, organa Omladinske osvobodilne fronte Slovenije.

⚔️ 0. 1. 1942. U -Osvobodilnoj fronti-, centralnom organu Izvršnog odbora OF, objavljena novogodišnja poslanica Osvobodilne fronte, u kojoj se ističe da slovenačkom narodu može doneti slobodu samo njegova jedinstvena oružana borba protiv fašističkih ugnjetača.

⚔️ 2. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije izdao uputstvo Izvršnom odboru OF Slovenije: prići širokoj mobilizaciji u NOP odrede; izvoditi akcije radi obrazovanja i proširenja slobodnih teritorija; još više raditi na učvršćenju jedinstva oslobodilačkih snaga; odbore OF sve više isticati kao organe koji će već sutra postati nosioci celokupne vlasti slovenačkog naroda.

⚔️ 7. 1. 1942. Sekretar Izvršnog odbora OF Boris Kidrič uputio CK KPJ izveštaj o merama za sprovođenje direktiva CK KPJ koje se odnose na razobličavanje četništva Draže Mihailovića i na učvršćivanje jedinstva narodnih masa u borbi protiv okupatora i njegovih saradnika.

⚔️ 10. 1. 1942. CK KPJ uputio CK KP Slovenije direktivno pismo u kome mu ukazuje na put kojim treba da idu OF i njeni terenski odbori, na neprijateljske pojave u OF i izvan nje i na potrebu da časopis -Delo- što redovnije izlazi.

⚔️ 25. 1. 1942. Iz OF isključena grupa Črtomira Nagode (-Stara pravda-), koja je pokušala da razbije OF, a bila je direktno povezana sa Dražom Mihailovićem.

⚔️ 3. 4. 1942. Izvršni odbor OF doneo odluku o razvlašćenju veleposeda radi naknade štete koju je prouzrokovao okupator. Odluka je objavljena u -Slovenskom poročevalecu-, br. 14, od 6. aprila 1942.

⚔️ 5. 4. 1942. Radio-stanica OF (-Kričač-) prekinula rad zbog toga što su italijanske okupacione vlasti pokupile sve radio-prijemnike.

⚔️ 22. 4. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o razvoju NOB-a u Sloveniji, ističući narastanje NOB-a u Štajerskoj, o preduzetim merama za širenje NOB-a u Koruškoj, u radu i uticaju Partije i OF u Ljubljani.

⚔️ 18. 5. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju i Izvršni odbor OF otišli iz Ljubljane na oslobođenu teritoriju.

⚔️ 20. 5. 1942. U Ljubljani izašao prvi broj lista -Slovenska revolucija-, organa katolika u OF Slovenije.

⚔️ 24. 5. 1942. U s. šmarjeti (kod Novog Mesta) 2. bataljon Dolenjskog NOP odreda pohvatao belogardiste, a zaplenjeno brašno predao terenskom odboru OF za snabdevanje civilnog stanovništva.

⚔️ 0. 6. 1942. U -Osvobodilnoj fronti- (br. 2, posebno izdanje) objavljeni izjava CK KP Slovenije o neprijateljskom radu kvislinških formacija i poziv na još odlučniju borbu protiv potpaljivača građanskog rata.

⚔️ 27. 6. 1942. Na sednici Izvršnog odbora OF doneta odluka o osnivanju privremenog NO veća i odluka o načinu njegovog izbora. Veće je imalo svoja povereništva (za opštu upravu, za vezu s južnoslovenskim narodima, za finansije itd.).

⚔️ 1. 8. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo Izvršnom odboru OF, u kome izražava uverenje da će OF biti stub oko koga će se cementirati jedinstvo slovenačkog naroda i bratstvo sa ostalim narodima Jugoslavije.

⚔️ 2. 8. 1942. U Polju (kod Ljubljane) Rejonski odbor OF uputio Glavnom štabu NOP odreda za Sloveniju molbu da se formira Polianiski partizanski bataljon. Ovaj bi bataljon osiguravao vezu između Ljubljane i GŠ NOP odreda za Sloveniju, koji se nalazio na oslobođenoj teritoriji.

⚔️ 14. 8. 1942. Italijanski vojnici otpočeli napad na, gotovo sa svili strana okruženi, Kočevski rog, gde su se nalazili CK KP Slovenije, GŠ NOP odreda za Sloveniju, Izvršni odbor OF i bolnica 5. grupe NO odreda.

⚔️ 23. 8. 1942. CK KP Slovenije, Izvršni odbor OF i GŠ NOP odreda za Sloveniju napustili Kočevski rog i uputili se u pravcu Suhe krajine.

⚔️ 5. 9. 1942. Izvršni odbor OF i GŠ NOP odreda za Sloveniju izdali proglas u kome sve one koji su primili oružje od okupatora pozivaju da to oružje odmah predaju partizanima.

⚔️ 22. 9. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj, u ime Izvršnog odbora OF i GŠ NOP odreda za Sloveniju, uputio slovenačkim internircima u Gonarsu (u Italiji) pismo o spoljnoj i unutrašnjoj političkoj situaciji i o saradnji izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, četnika, Bele garde i okupatora protiv NOB-a, postavljajući zadatak da se Beloj gardi onemogući vrbovanje interniraca u njene redove.

⚔️ 28. 9. 1942. U s. Podlipoglavu (kod Ljubljane) otpočeo dvodnevni sastanak GŠ NOP odreda za Sloveniju, Izvršnog odbora OF i CK KP Slovenije, na kome su analizirani vojno-politički događaji i postavljeni novi zadaci.

⚔️ 1. 10. 1942. Izvršni odbor OF doneo odluku o reorganizaciji GŠ NOP odreda za Sloveniju.

⚔️ 15. 11. 1942. Izvršni odbor OF sve Slovence sposobne da nose oružje pozvao da stupaju u partizanske jedinice.

⚔️ 12. 12. 1942. Pošto slovenački predstavnici nisu stigli na I zasedanje AVNOJ-a u Bihaću, na sednici Izvršnog odbora Osvobodilne fronte rešeno koja će lica ući u Izvršni odbor AVNOJ-a.

⚔️ 10. 2. 1943. PK KPS za Štajersku izdao direktivu predstavniku OK KPS za Korušku: raditi na proširenju terenskih organizacija OF i KP; jačati partizanske jedinice mobilizacijom stanovništva; NOP proširiti na teritoriju austrijskog dela Koruške do r. Drave.

⚔️ 20. 2. 1943. Kod s. Dešena (blizu Moravča) otpočela dvodnevna konferencija aktivista OF iz Savinjske doline. Analiziran je dotadašnji rad i postavljeni su zadaci u vezi sa omasovljenjem NOP-a u Štajerskoj.

⚔️ 1. 3. 1943. Na predlog CK KPS, tri osnivačke grupe OF (KPS, hrišćanski socijalisti i levo krilo Sokola) objavile tzv. Dolomitsku izjavu o merama za učvršćenje političkog i organizacionog jedinstva OF pod rukovodstvom KP. (Izjava je omogućila izgradnju OF kao jedinstvene opštenarodne organizacije, uz priznanje avangardne uloge KP, dok su se ostale političke grupe odrekle zahteva za formiranje vlastitih političkih organizacija. Time je OF potpuno izgubila karakter koalicije.)

⚔️ 6. 4. 1943. CK KP Slovenije uputio PK KPS za Slovenačko primorje direktivno pismo u kome ukazuje na greške u sprovođenju pravilne linije CK KPJ (opasnost od desnog skretanja, nedovoljna -doslednost u sprovođenju linije na čuvanju karaktera OF kao jedinstvenog pokreta-, potcenjivanje opasnosti i tendencija negiranja socijalnih izvora belogardizma u Primorskoj), zahtevajući da se nastavi borba protiv sektaštva i svih pojava koje sužavaju širinu OF.

⚔️ 30. 4. 1943. U s. Pugledu (kod Kočevja) završen Zbor aktivista OF, kome su prisustvovali i delegati Slovenačkog primorja i Koruške. U trodnevnom radu analizirani su dotadašnji uspesi, postavljeni su novi zadaci OF i jednoglasno je usvojena i potvrđena -Dolomitska izjava- od 1. marta 1943. god.

⚔️ 19. 6. 1943. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj pismom upoznao Izvršni odbor Osvobodilne fronte Slovenije o radu I zasedanja ZAVNOH-a i o početku pregovora sa predstavnicima HSS, te preneo poziv da nekoliko članova Izvršnog odbora poseti ZAVNOH.

⚔️ 4. 8. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji, naglasivši da su člana CK KP Slovenije i sekretara Izvršnog odbora OF Slovenije Borisa Kidriča uputili u Ljubljanu radi pripreme generalnog štrajka i oružanog ustanka u gradu; da su slovenačke jedinice većim delom prikupljene oko ljubljanske pokrajine zbog velikih nemačkih koncentracija u Primorju, Gorenjskoj i Koruškoj; da su formirane dve divizije; da se Bela garda raspada; da nove grupe, koje su se do tada držale rezervisano prema NOP-u, traže ulazak u Osvobodilnu frontu. Zatim predlaže za komandanta GŠ NOV i PO za Sloveniju Franca Rozmana, dotadašnjeg komandanta Štajerske operativne zone.

⚔️ 12. 8. 1943. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj poslao Centralnom komitetu KP Slovenije uputstvo za dalji vojno-politički rad u Sloveniji, u kome, pored ostalog, ističe: član CK KP Slovenije i sekretar Izvršnog odbora Osvobodilne fronte Slovenije Boris Kidrič ne sme ići u Ljubljanu da organizuje generalni štrajk i otpor nemačkim jedinicama ako ove prodru u grad, već se za taj posao mora odrediti neko drugi; novu izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije, sa Božidarom Purićem na čelu, treba prikazati kao velikosrpsku četničku vladu, od koje slovenačka klerikalna frakcija nije dobila nikakve garantije u pogledu nacionalnih zahteva slovenačkog naroda; doći će do nove diferencijacije među svim reakcionarnim frakcijama, od Bele garde, preko pristalica Draže Mihailovića, do ostalih koji sačinjavaju -sredinu-, te je potrebno da se Osvobodilna fronta približi onima koji će početi bežati iz tih frakcija itd.

⚔️ 14. 8. 1943. VŠ NOV i POJ obavestio CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku o uslovima primirja sa italijanskim okupacionim snagama, te zahtevao da radio-stanica CK KPH hitno otpočne radio-emisije u ime AVNOJ-a, ZAVNOH-a i Osvobodilne fronte.

⚔️ 9. 9. 1943. CK KP Slovenije povodom kapitulacije Italije izdao uputstvo okružnim i rejonskim komitetima: uspostaviti vlast Osvobodilne fronte i izvršiti mobilizaciju svih muškaraca sposobnih za oružje.

⚔️ 9. 9. 1943. Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Slovenačko primorje i Štab Primorskog NOP odreda uputili komandantu italijanske divizije -Torino- poziv u zajedničku borbu protiv nemačkog okupatora. Međutim, italijanske snage nisu htele da se bore.

⚔️ 11. 9. 1943. Izvršni odbor Osvobodilne fronte raspisao izbore za Zbor poslanika slovenačkog naroda i izdao proglas o opštoj mobilizaciji i preuzimanju celokupne vlasti na teritoriji Slovenije.

⚔️ 12. 9. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio Vrhovni štab da je cela Ljubljanska pokrajina, sem Ljubljane, u rukama Narodnooslobodilačke vojske; da su jedinice NOVJ razoružale glavninu italijanske divizije -Izonco- i zaplenile veliku količinu ratnog materijala; da su Bela i Plava garda razbijene i da je uspostavljena vlast Osvobodilne fronte.

⚔️ 16. 9. 1943. Vrhovni plenum Osvobodilne fronte, kao najviši predstavnik narodne vlasti slovenačkog naroda, izdao proglas o priključenju Slovenačkog primorja slobodnoj Sloveniji u okviru slobodne i demokratske Jugoslavije. Istovremeno su zagarantovana sva prava nacionalnih manjina na priključenoj teritoriji, dok je javna uprava poverena NO veću za Slovenačko primorje.

⚔️ 1. 10. 1943. U Kočevju otpočeo Zbor poslanika slovenačkog naroda, kome su prisustvovala 572 poslanika izabrana na slobodnim izborima 20-25. septembra. Na trodnevnom zasedanju Zbor je odobrio sve do tada donete odluke Izvršnog odbora OF i odlučio da se obrazuje Slovenački narodnooslobodilački odbor (SNOO), kao najviše narodno predstavništvo, s pravom izvršne i zakonodavne vlasti na teritoriji Slovenije.

⚔️ 26. 11. 1943. Izašao prvi broj -Partizanskog dnevnika-, lista Osvobodilne fronte za Primorje i Gorenjsku.

⚔️ 29. 11. 1943. U Jajcu otpočelo Drugo zasedanje AVNOJ-a, kome su prisustvovali delegati iz svih krajeva Jugoslavije sem delegata iz Makedonije i Sandžaka koji nisu mogli stići. Na ovom istorijskom zasedanju, pošto je data politička ocena razvoja NOR-a, doneta je Deklaracija, a na osnovu nje niz vrlo važnih odluka ustavnog karaktera, opštejugoslovenskog značaja, kao što su: 1. - Da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organ vrhovne narodne vlasti za vreme NOR-a; 2. - Da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda; 3. - Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovensk.oj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću; 4. - Da se svi međunarodni ugovori i obaveze koje su u inostranstvu sklopile izbegličke -vlade- pregledaju u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenja, kao i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduće u inostranstvu eventualno sklopila izbeglička vlada; 5. - Odluka o zahvalnosti jedinicama NOV i POJ, kao i Vrhovnom štabu za izgradnju i organizaciju NOV i za uspešno rukovođenje operacijama; 6. - Da se u NOVJ uvede naziv -maršal Jugoslavije- (koji je tada dodeljen vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu); 7. - Da se odobri rad Izvršnog odbora AVNOJ-a između dva zasedanja; 8. - Da se potvrde sve odluke, naredbe i izjave koje je dotada objavio VŠ NOV i POJ; 9. - Da se obrazuju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. Zasedanje je potvrdilo odluke Osvobodilne fronte Slovenije i ZAVNOH-a: da se Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji priključe Slovenačko primorje, Istra, Rijeka, Zadar i ostali anektirani delovi. Na završetku zasedanja, 30. novembra u 5 časova, izdat je proglas narodima Jugoslavije.

⚔️ 13. 1. 1944. Narodnooslobodilačko veće za Primorsku Sloveniju, najviši organ narodne vlasti u Slovenačkom primorju, donelo odluku o svom raspuštanju. Ova odluka je doneta na osnovu odluke Plenuma OF od 16. IX 1943. o priključenju Primorske Slovenije, koju je potvrdio i AVNOJ na svom zasedanju 29. XI. 1943.

⚔️ 16. 3. 1944. Naredbom Izvršnog odbora OF Slovenije formiran Pokrajinski odbor OF za Korušku sa zadatkom da organizuje i rukovodi NOB-om u Koruškoj, obuhvatajući i predeo severno od r. Drave.

⚔️ 13. 5. 1944. U Gorenjskoj održano prvo savetovanje političkih radnika OF. Učestvovalo je 120 delegata. U dvodnevnom radu razmotreni su dotadašnji uspesi, postavljeni su zadaci za budući rad i izabran je Pokrajinski odbor OF za Gorenjsku.

⚔️ 31. 7. 1944. U Gorenjskoj održana prva sednica Pokrajinskog odbora OF za Gorenjsku. Odbor je konstituisan; analizirani su dotadašnji rad i postignuti uspesi; postavljeni su novi zadaci.

⚔️ 7. 11. 1944. U s. Okonini (kod Mozirja) otpočeo rad skuoštine aktivista OF za okrug Celje. Na dvodnevnom zasedanju analiziran je dotadašnji rad i uspeh, pa su postavljeni zadaci u pogledu još šire političke aktivnosti stanovništva, i njegove mobilizacije za borbu protiv okupatora. Izabran je Plenum okružnog odbora OF Celje.

⚔️ 15. 12. 1944. Iz zatvora -Stari pisker- u Celju 4 politička aktivista OF oslobodili 360 zatvorenika, među kojima se nalazio veći broj pripadnika OF koje su nemačke vlasti osudile na smrt.

Dokumenti

📜 Obaveštenje italijanske karabinjerske komande u Logatecu od 16 juna 1941 god. područnim karabinjerskim stanicama o Osvobodilnoj fronti slovenačkog naroda

📜 Slovenski poročevalec od 11 jula 1941 god. o aktuelnim političkim i akcionim zadacima Osvobodilne fronte

📜 Za Osvobodilnu frontu slovenačkog naroda - članak druga Edvarda Kardelja od avgusta 1941 godine

📜 Proglas Vrhovnog plenuma Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 2 avgusta 1941 god. slovenačkom narodu

📜 U partizane! - direktivni članak člana Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od septembra 1941 god. upućen članovima Komunističke partije Slovenije i rukovodstvu Osvobodilne fronte

📜 Rezolucija plenuma izabranih delegata okružnih odbora OF sa slovenačke teritorije okupirane od Italije od sredine oktobra 1941 god. o osnovnim zadacima Osvobodilne fronte

📜 Program Osvobodilne fronte slovenačkog naroda

📜 Proglas Izvršnog odbora OF povodom preseljavanja Slovenaca u Poljsku i Šleziju

📜 Izveštaj komande karabinjera italijanske divizije Granatieri di Sardegna komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 14 oktobra 1941 god. o nemogućnosti angažovanja konfidenata zbog akcije Osvobodilne fronte i partizanskih jedinica

📜 Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda i Glavnog Štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 17 oktobra 1941 god. o osnivanju Narodne zaštite

📜 Rezolucija od 17 oktobra 1941 god. plenuma izabranih delegata okružnih odbora OF sa slovenačke teritorije okupirane od Italijana

📜 Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 24 oktobra 1941 god. o proslavljanju 29 oktobra kao narodnog praznika

📜 Saopštenje Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 30 oktobra 1941 god. o proslavi 29 oktobra - dana oslobodjenja Slovenaca ispod jarma Austrougarske

📜 Osvobodilna fronta o rezultatima koje je OF postigla za 6 meseci od svoga osnivanja

📜 Članak Osvobodilne fronte od novembra 1941 god o nužnosti oružane borbe za samostalnost slovenačkog naroda i preobražaj slovenačkog čoveka

📜 Pismo Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 17 novembra 1941 god. Izvršnom odboru Osvobodilne fronte slovenačkog naroda o izdajstvu Draže Mihailovića

📜 Pismo Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije Izvršnom odboru Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 17 novembra 1941 god. o izdajstvu Draže Mihailovića

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca od 22 novembra 1941 god. o prvoj emisiji radio stanice Osvobodilne fronte i prvom broju centralnog organa Izvršnog odbora OF Osvobodilna fronta

📜 Zadaci terenskih odbora OF - članak iz Osvobodilne fronte od decembra 1941 godine

📜 Izjava Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda o samostalnosti i nezavisnosti slovenačkog narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Članak Osvobodilne fronte od sredine decembra 1941 god. o uzrocima sloma bivše jugoslovenske vojske i karakteru nove narodne vojske

📜 Izveštaj italijanske kraljevske kvesture u Ljubljani odeljku vojnog ratnog suda Druge armije u Ljubljani od 27 decembra 1941 god. o organizaciji i delovanju Osvobodilne fronte

📜 Članak druga Borisa Kidriča u Osvobodilnoj fronti od sredine januara 1942 god. o snazi i osnovnim zadacima Osvobodilne fronte

📜 Osvobodilna fronta od sredine januara 1942 god. o karakteru buduće slovenačke narodne vojske

📜 Poslanica Osvobodilne fronte slovenačkom narodu povodom nove 1942 godine

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 2 januara 1942 god. Izvršnom odboru Osvobodilne fronte slovenačkog naroda o opštoj vojno-političkoj situaciji posle Druge neprijateljske ofanzive i uputstvo o radu na širem i bržem razmahu oslobodilačke borbe u Sloveniji

📜 Izveštaj Borisa Kidriča, sekretara Izvršnog odbora Osvobodilne fronte, Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije od 7 januara 1942 god. o političkoj situaciji u Sloveniji

📜 Uputstvo Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 24 januara 1942 god. terenskim odborima Osvobodilne fronte, odredima Narodne zaštite i partizanskim jedinicama o merama za sprečavanje širenja belogardističke propagande

📜 Izjava Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 28 februara 1942 god. povodom italijanskog fašističkog terora protiv slovenačkog stanovništva

📜 Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 3 aprila 1942 god. o razvlašćenju tuđih veleposeda radi naknade štete koju je prouzrokovao okupator

📜 Saopštenje Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije i Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 15 maja 1942 god. povodom uspostavljanja kontakta slovenačkih i hrvatskih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda

📜 Pozdravno pismo Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 16 maja 1942 god. prilikom uspostavljanja veze s hrvatskim narodnooslobodilačkim partizanskim odredima

📜 Odluka Izvršnog odbora OF slovenačkog naroda od 17 maja 1942 god. o postavljanju narodne vlasti na oslobođenoj slovenačkoj teritoriji

📜 Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 14 juna 1942 god. o odlikovanjima

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 avgusta 1942 god. Izvršnom odboru osvobodilne fronte slovenačkog naroda

📜 Molba Rejonskog odbora OF u Polju od 2 avgusta 1942 god. za formiranje posebnog bataljona za odbranu prelaza iz Ljubljane

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 3 avgusta 1942 god. Kominterni o merama Izvršnog odbora Osvobodilne fronte za proširenje slovenačke Narodnooslobodilačke borbe

📜 Proglas Pokrajinskog odbora OF za Slovenačko Primorje poštenoj italijanskoj javnosti

📜 Proglas Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda i Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 5 septembra 1942 god Slovencima koji su primili oružje iz ruku okupatora

📜 Uputstva Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda i Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 5 septembra 1942 god. politkomesarima i terenskim radnicima o zadacima u akciji protiv belogardističkih seoskih straža u Suhoj Krajini

📜 Izveštaj štaba Dolenjske operativne zone od 8 septembra 1942 god. Izvršnom odboru Osvobodilne fronte o političkoj situaciji u Dolenjskoj

📜 Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 1 oktobra 1942 god. o reorganizaciji Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda

📜 Naredba Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije i Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 30 oktobra 1942 god. o načinu obezbeđenja hrane partizanskim jedinicama

📜 Poziv Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda i Glavnog štaba partizanske vojske Slovenije od 15 novembra 1942 god. Slovencima koji su sposobni da nose oružje

📜 Dolomitska izjava - izjava Komunističke partije Slovenije, slovenačkih sokola i hrišćanskih socijalista o učvršćenju jedinstva političke organizacije OF pod rukovodstvom KP

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 19 juna 1943 Izvršnom odboru Osvobodilne fronte Slovenije

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske i Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uslovima za primirje s italijanskim okupacionim snagama i zahtev da hitno počnu radio-emisije u ime AVNOJ-a, ZAVNOH-a i Osvobodilne fronte

📜 Uputstvo CK KPS od 9 septembra 1943 okružnim i rejonskim komitetima o uspostavljanju vlasti Osvobodilne fronte i o mobilizaciji svih muškaraca sposobnih za oružje

📜 Uputstvo Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 4. juna 1944. pokrajinskim i okružnim odborima da se rezolucijama italijanskoj vladi i saveznicima podupru zahtevi Slovenaca i Hrvata u italijanskoj vojsci za prelazak u redove NOVJ

📜 Odluka Pokrajinskog odbora Osvobodilne fronte za Štajersku od 31. avgusta 1944. o proterivanju stranaca naseljenih od strane nemačke okupatorske vlasti i konfiskaciji njihove imovine

📜 Depeša predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 5. oktobra 1944. predsedniku Slovenskega narodnoosvobodiltiega sveta (SNOS-a) s molbom da oslobodi dužnosti Borisa Kidriča u Izvršnom odboru Osvobodilne fronte radi njegovog imenovanja za političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije

Fotografije

Povezane odrednice

Ilegala u ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Jajce ZAVNOH Primorski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom ZAVNO Sandžaka Ustanak u Sloveniji 1941. Britanija i Jugoslavija Novo Mesto Boris Kidrič Centralni komitet KPJ Partizanke Slovenski poročevalec Borbe u Hrvatskoj 1943. Hrvatska seljačka stranka Bihać Celje Operacija Ljubljanska pokrajina Glavni štab Hrvatske Narodno oslobodilački odbori Benito Mussolini Kominterna Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Druga neprijateljska ofanziva Črnomelj Drugo zasedanje AVNOJ-a Komunistička partija Slovenije Edvard Kardelj Prvo zasedanje AVNOJ-a Italija u drugom svetskom ratu Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Bela garda Ivan Ribar Deportacije Slovenaca Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Dolenjski partizanski odred Bolnice u oslobodilačkom ratu Žene u ratu Nemački zločini u Sloveniji 1941. Ljubljana Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Sloveniji 1944. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Kapitulacija Italije Dragoljub Draža Mihailović Politički komesari u NOR-u Josip Broz Tito Glavni štab Slovenije Vrhovni štab NOVJ Aprilski rat AVNOJ Borbe u Sloveniji 1943. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Kočevje Borbe u Sloveniji 1942. 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Franc Rozman Božidar Purić 14. pešadijska divizija Isonzo Petar II Karađorđević Nova Gorica Štampa u ratu Komunistička partija Hrvatske Omladina u ratu