Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

AVNOJ

Za ovaj pojam je pronađeno 101 hronoloških zapisa, 118 dokumenata i 37 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 11. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o obrazovanju osam divizija (sa po tri brigade), o njihovom naoružanju i nazivu i o predstojećem zasedanju AVNOJ-a.

⚔️ 0. 11. 1942. Kominterna uputila CK KPJ telegram u vezi sa predstojećim zasedanjem AVNOJ-a, ističući: da CK KPJ ne treba AVNOJ da smatra nekakvom vladom niti da ga suprotstavlja izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu; na toj etapi ne treba postavljati pitanje ukidanja monarhije, niti isticati parole o republici, jer će se o režimu u Jugoslaviji rešavati posle razbijanja italijansko-nemačke koalicije i posle oslobođenja zemlje od okupatora.

⚔️ 26. 11. 1942. U Bihaću otpočelo dvodnevno I zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ-a) u prisustvu 54 delegata NOP-a iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine (delegati iz Slovenije i Makedonije nisu mogli stići). Zasedanje je otvorio vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito koji je u govoru istakao karakter i značaj jednog centralnog političkog tela NOP-a Jugoslavije za dalje vođenje NOB-a. Potom su podneti referati: Narodnooslobodilačka borba i osnivanje AVNOJ-a i Organizacija AVNOJ-a. Zasedanje je donelo Rezoluciju i usvojilo Proglas. Rezolucija objavljuje da je konstituisano Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), kao najviši politički izraz stvorenog čvrstog jedinstva naroda Jugoslavije, sa zadatkom da dalja rukovodi borbom naroda Jugoslavije za konačno oslobođenje i za punu slobodu i ravnopravnost u bratskoj zajednici, koju niko neće moći razoriti jer se se iskovati u ognju zajedničke borbe. AVNOJ je izabrao Izvršni odbor. Osnovano je osam povereništava: za prosvetu, narodno zdravlje, unutrašnje poslove, socijalnu politiku, privredu, finansije, propagandu i vezu. U Proglasu je narodima Jugoslavije objavljeno osnivanje AVNOJ-a i istaknuto da se narodi Jugoslavije moraju boriti protiv fašističkog poretka koji hoće da nametnu okupator i njegove sluge i protiv reakcionarnog poretka koji hoće da održi izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije. AVNOJ je odao priznanje Vrhovnom štabu NOV i POJ i vrhovnom komandantu Josipu Brozu Titu.

⚔️ 29. 11. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito poslao Kominterni odgovor na njene primedbe o karakteru i kompetencijama AVNOJ-a, ističući: da će AVNOJ, iako neće biti vlada, rešavati sva pitanja državnog života i brinuti se o frontu; da će ga pri izvršavanju ovih zadataka pomagati NO odbori, koji postoje u svim oblastima na oslobođenoj i neoslobođenoj teritoriji; da su građanski aktivisti i narod osudili izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu kao izdajničku, a da je zasedanje AVNOJ-a sazvao VŠ NOV i POJ, koji uživa ogroman autoritet u zemlji.

⚔️ 0. 12. 1942. Zdravstveni odsek Izvršnog odbora AVNOJ-a izdao uputstvo o organizaciji zdravstvene službe na oslobođenoj teritoriji.

⚔️ 0. 12. 1942. Ekonomsko-finansijski odsek Izvršnog odbora AVNOJ-a doneo niz odluka: o regulisanju kirija, o svojini i poslovanju električnih centrala i mlinova, o ukidanju taksa, o zaštiti i seči šuma, i druge odluke.

⚔️ 1. 12. 1942. U s. Drinićima (kod Bos. Petrovca) izašao prvi broj lista -Narodno oslobođenje-, organa AVNOJ-a. List je doneo ceo tok I zasedanja AVNOJ-a.

⚔️ 4. 12. 1942. Referent saniteta VŠ NOV i POJ obavestio Privremeni upravni odsek pri VS o radu lekarske komisije i predložio da Sanitetski odsek u svom radu koordinira sa zdravstvenim odsekom Izvršnog odbora AVNOJ-a.

⚔️ 12. 12. 1942. Pošto slovenački predstavnici nisu stigli na I zasedanje AVNOJ-a u Bihaću, na sednici Izvršnog odbora Osvobodilne fronte rešeno koja će lica ući u Izvršni odbor AVNOJ-a.

⚔️ 14. 12. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio Centralnom komitetu KPJ opširan izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji posle neprijateljskih letnjih operacija i o drugim aktuelnim pitanjima: iznosi mere okupatora za razbijanje NOB-a govori o sadašnjem stanju NOV i PO u Sloveniji, o merama koje CK KP Slovenije i GŠ NOP odreda za Sloveniju preduzimaju u cilju jačanja oružane borbe, o formiranju brigada, o radu na učvršćenju OF; ističe da je narod u Sloveniji sa oduševljenjem primio obrazovanje AVNOJ-a i šalje predloge za izbor predstavnika Slovenije u to najviše telo; govori o političkim manevrima reakcije u vezi sa nacionalnim pitanjem i o merama CK KP Slovenije za njihovo razobličavanje; slika stanje u organizacijama KP Slovenije; u vezi sa problemima međunarodnog priznanja narodnooslobodilačkog pokreta ističe da ovaj mora pobeđu izvojevati vlastitim snagama i time onemogućiti da reakcija, uz pomoć inostranstva, narodima Jugoslavije nametne stari režim.

⚔️ 25. 12. 1942. U Slavoniji otpočelo trodnevno prošireno oblasno partijsko savetovanje. Odlučeno je: sprovoditi mobilizaciju u svim delovima Slavonije i proširiti oslobođenu teritoriju; posvetiti veću pažnju radu među nacionalnim manjinama, omladinom i ženama; formirati vojne komitete u kasarnama i pojedinim posadama radi aktivnijeg delovanja među domobranima; aktivnije prići raskrinkavanju izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, Draže Mihailovića i vodstva HSS, popularisati AVNOJ.

⚔️ 27. 12. 1942. Predsedništvo AVNOJ-a sprovelo opšte slobodne tajne izbore u okruzima Drvar i Podgrmeč. Biračko pravo prvi put su dobile žene i omladina od 18 godina. Tog dana su izabrani seoski i gradski NO odbori, koji su pak, po delegatskom sistemu, birali opštinske, sreske i okružne NO odbore.

⚔️ 27. 12. 1942. U oslobođenom Bihaću, uz prisustvo 365 delegata iz svih krajeva Jugoslavije i iz NOV i POJ, otpočeo I kongres antifašističke omladine Jugoslavije, Na tom kongresu, koji je trajao tri dana, govorili su vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito i predstavnici CK KPJ, AVNOJ-a, AFŽ-a i NOV i PO Jugoslavije. Podneseni su sledeći referati: -Omladina u borbi protiv fašističkih istrebljivača naroda-, -Omladina i sutrašnjica naše domovine-, -Bratstvo omladine svih jugoslovenskih naroda i oružano bratstvo sa omladinom Sovjetskog Saveza - zaloga pobede-, -Stvorimo jedinstvenu antifašističku organizaciju-. Kongres je usvojio Organizacionu rezolociju, kojom se osniva Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ), sa zadatkom da ujedini i organizuje sve snage mlade generacije naše zemlje u službi oslobodilačkog rata i pobede nad fašističkim okupatorom i njegovim sarađnicima. Izabran je Zemaljski odbor od 30 članova i upućen proglas pod naslovom -Omladini svih naroda Jugoslavije-.

⚔️ 14. 1. 1943. U San Pedru održan prošireni sastanak Glavnog odbora Hrvatske bratske zajednice (HBZ), na kome je donesena odluka da se pruži puna podrška narodima Jugoslavije i njihovom Antifašističkom veću (AVNOJ-u).

⚔️ 15. 1. 1943. AVNOJ raspisao desetogodišnji narodni zajam u visini od 500,000.000 dinara (odnosno kuna), sa godišnjom kamatom od 3%. Zajam je namenjen potrebama Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, kao i onih sela koja su uništili okupatori, ustaše i četnici. U. februaru je Izvršni odbor AVNOJ-a uputio apel narodima Jugoslavije da upisuju zajam. (Tokom 1943. godine emitovane su četiri transe ovog zajma, dve u Hrvatskoj i po jedna u Sloveniji i u Bosni i Hercegovini.)

⚔️ 15. 1. 1943. U Bihaću održana 1. konferencija predstavnika SNO odbora i komandi vojnih područja sa oslobođene teritorije, sazvana na inicijativu Upravnog odseka Izvršnog odbora AVNOJ-a i Odseka VŠ za vojne vlasti u pozadini. Na toj konferenciji, kojoj je prisustvovalo 60 delegata iz 30 NO odbora i iz 12 komandi područja [U drugoj knjizi Istorijskog arhiva CK KPJ (tom I, str. 399) stoji: 16 komandi područja.], pretresana su sva pitanja u vezi sa organizacijom i učvršćenjem narodne vlasti i sa razgraničenjem nadležnosti NO odbora i vojnopozadinskih organa.

⚔️ 23. 1. 1943. ?Borba? je objavila notu VŠ NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a upućenu vladama SAD, SSSR-a i V. Britanije, kojom se protestuje što saveznici pružaju gostoprimstvo vladi čiji ministar Draža Mihailović sarađuje s nemačkim i italijanskim okupatorom i ustaško-domobranskim snagama i vodi borbu protiv NOV i POJ. Notom se traži da pomenute savezničke vlade upute svoje misije u Jugoslaviju kako bi se uverili u tačnost ovih tvrdnji VŠ NOV i POJ i AVNOJ-a. Ona je istovremeno radio-depešom saopštena Kominterni.

⚔️ 8. 2. 1943. VŠ NOV i POJ i AVNOJ dali za svetsku javnost izjavu o karakteru, osnovnim ciljevima i platformi NOP-a u Jugoslaviji.

⚔️ 9. 2. 1943. Izvršni odbor AVNOJ-a izdao proglas narodima Jugoslavije povodom otpočinjanja tzv. četvrte neprijateljske ofanzive protiv NOV i POJ, u kome ih poziva na sveopštu borbu protiv okupatora i njegovih slugu.

⚔️ 20. 2. 1943. U Čikagu otpočeo kongres američkih Hrvata, kome je prisustvovalo oko 1000 delegata svih jugoslovenskih iseljeničkih organizacija u SAD (osim katoličke crkve i grupe oko -Srbobrana-), kao i predstavnici lokalnih vlasti SAD. Kongres je osudio izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije zbog razbijanja bratstva i jedinstva naroda i Dražu Mihailovića zbog saradnje sa okupatorima, a odao puno priznanje herojskoj borbi NOV i POJ za oslobođenje; uputio pozdravne telegrame AVNOJ-u i vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu; odlučio da se formira Koordinacioni odbor za saziv kongresa Amerikanaca jugoslovenskog porekla.

⚔️ 24. 2. 1943. Vrhovna komanda savezničkih snaga za Bliski istok proučila izjavu i notu VŠ NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a i dostavlja ih vladi V. Britanije, sa predlogom da se u Jugoslaviju uputi grupa posmatračn koja će utvrditi pravo stanje i istinitost navoda VŠ NOV i POJ.

⚔️ 25. 2. 1943. U Korenici (sada: Titova Korenica), u prisustvu predstavnika AVNOJ-a, CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku, održana izborna konferencija ONO odbora za Liku, na kojoj je izabran ONO odbor.

⚔️ 14. 3. 1943. U Vankuveru (u Kanadi) održan osnivački kongres naprednih organizacija jugoslovenskih iseljenika u Kanadi, na kome je formiran Komitet jugoslovenskih iseljenika. Kongres je osudio četnike Draže Mihailovića, usvojio i podržao izjavu VŠ NOV i POJ i AVNOJ-a, te zatražio da saveznici upute materijalnu pomoć NOV i POJ, a da izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije osudi sve grupe u zemlji i inostranstvu koje sarađuju sa okupatorom i rade protiv NOP-a i da objektivno informiše svetsku javnost o borbama u Jugoslaviji.

⚔️ 0. 4. 1943. Izvršni odbor AVNOJ-a dao izjavu u kojoj pobija tvrdnje kralja Petra II Karađorđevića (u intervjuu londonskom listu -Sandej di Speč-) da je Draža Mihailović centralna figura u borbi jugoslovenskih naroda protiv okupatora. Izvršni odbor govori o saradnji četnika sa okupatorima, te ponovo poziva saveznike da pošalju zajedničku misiju koja će se na licu mesta uveriti u istinitost njegove izjave i u netačnost tvrdnje kralja Petra II.

⚔️ 0. 5. 1943. U -Ljudskoj pravici-, organu CK KP Slovenije, objavljen članak člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja pod naslovom -Sloboda naroda Jugoslavije i demokratska prava naroda - cilj oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije-, u kome su razrađene postavke iz Izjave VŠ i AVNOJ-a o ciljevima NOP-a

⚔️ 13. 6. 1943. Na odseku s. Ocrkavlje - s. D. Budanj, probojem 1. proleterske NOU brigade, Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ počela forsiranje r. Bistrice i prelazak preko komunikacije Kalinovik-Foča. Taj prelazak preko reke i druma, pod neprekidnom vatrom sa zemlje i iz vazduha (117 aviopoleta), završen je idućeg dana po podne. Pri proboju neprijateljskog obruča razbijeni su znatni delovi nemačke 369. legionarske divizije i 724. puka nemačke 104. lovačke divizije i jedna tenkovska četa. Gubici Glavne operativne grupe bili su takođe veliki. Među ostalim, poginuli su član AVNOJ-a i PK KPJ za BiH i rukovodilac politodela 10. hercegovačke NOU brigade Boriša Kovačević Šćepan, komandant 7. brigade 7. divizije NOVJ Nikola Maraković Nina, i član politodela 4. proleterske NOU brigade Risto Lekić, a smrtno je ranjen komandant bataljona u 4. proleterskoj NOU brigadi Nenad Rakočevič, narodni heroji.

⚔️ 13. 6. 1943. U rejonu Kazani - Ravno borje, prilikom prelaza preko r. Sutjeske kod s. Tjentišta, poginuo član Izvršnog odbora AVNOJ-a Veselin Masleša, narodni heroj.

⚔️ 0. 7. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku o uspesima Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni i o kooptiranju slovenačkih delegata u AVNOJ.

⚔️ 14. 8. 1943. VŠ NOV i POJ obavestio CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku o uslovima primirja sa italijanskim okupacionim snagama, te zahtevao da radio-stanica CK KPH hitno otpočne radio-emisije u ime AVNOJ-a, ZAVNOH-a i Osvobodilne fronte.

⚔️ 1. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito upozorio GŠ NOV i PO za Hrvatsku na nedostatke Proklamacije ZAVNOH-a od 20. septembra 1943: u njoj je trebalo naglasiti da se garantuje sloboda i ravnopravnost italijanske manjine; nju je morao da potpiše AVNOJ, a predsedništvo ZAVNOH-a da supotpise.

⚔️ 2. 10. 1943. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio vladi SSSR-a depešu povodom predstojeće Moskovske konferencije ministara inostranih poslova SAD, V. Britanije i SSSR-a. U depeši se kaže: -Prvo. Mi ne priznajemo ni jugoslovensku vladu ni kralja u inostranstvu, zato što oni dvije i po godine i sada podržavaju saradnika okupatora, izdajnika Dražu Mihailovića i zbog toga nose svu odgovornost za to izdajstvo nad narodima Jugoslavije. Drugo. Mi nećemo dozvoliti da oni dođu u Jugoslaviju, jer bi to značilo građanski rat. Treće. Govorimo u ime ogromne većine naroda da on želi demokratsku republiku koja se oslanja na narodnooslobodilačke odbore. Četvrto. Jedino zakonita vlada u sadašnje vrijeme jesu narodnooslobodilački odbori, na čelu sa Antifašističkim vijećem-.

⚔️ 18. 10. 1943. VŠ NOV i POJ i AVNOJ objavili protestnu izjavu povodom četiri bombardera -Liberatora- koje je vlada SAD predala izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije. U izjavi se, pored ostalog, kaže: -U Jugoslaviji postoji samo jedna oružana snaga koja me vodi već dve godine borbu protiv okupatora, a to je Narodnooslobodilačka vojska. S druge strane, ministar jugoslovenske vlade Draža Mihailović zauzima neprijateljski stav prema Narodnooslobodilačkoj vojsci i sarađuje s okupatorom i do danas nije praktički pokazao ma kavu pomoć saveznicima u borbi protiv okupatora... Pošto je Amerika uručila aparate predstavnicima vlade koja nema nikakve veze s našom oslobodilačkom borbom, nama je taj čin nerazumljiv i smatramo da se ovaj akt protivi principima izraženim u Atlantskoj povelji-. U izjavi se traži da se NOV predaju oružje i brodovi koje je Italija zaplenila. aprila 1941.

⚔️ 5. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio Izvršnom odboru AVNOJ-a depešu u kojoj je istakao: da treba hitno sazvati plenum AVNOJ-a radi donošenja odluka u vezi s važnim događajima u svetu i našoj zemlji; da kralj Petar II Karađorđević i izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije nameravaju da iskoriste sporazum u Moskvi i dođu u Jugoslaviju.

⚔️ 20. 11. 1943. U Pljevljima, u prisustvu 252 delegata, održano I zasedanje Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja Sandžaka, na kome je obrazovan ZAVNO Sandžaka, kao najviši pokrajinski organ narodne vlasti.

⚔️ 27. 11. 1943. U Mrkonjić-Grad i završila dvodnevni rad osnivačka skupština Zemaljskog antifašističkog veća narednog oslobođenja Bosne i Hercegovine ZAVNOBiH, na kojoj su izabrani Veće i Prezidijum, kao i delegati za Drugo zasedanje AVNOJ-a. Skupština je odredila zadatko ZAVNOBiH-a kao najvišeg predstavništva naroda Bosne i Hercegovine.

⚔️ 29. 11. 1943. U Jajcu otpočelo Drugo zasedanje AVNOJ-a, kome su prisustvovali delegati iz svih krajeva Jugoslavije sem delegata iz Makedonije i Sandžaka koji nisu mogli stići. Na ovom istorijskom zasedanju, pošto je data politička ocena razvoja NOR-a, doneta je Deklaracija, a na osnovu nje niz vrlo važnih odluka ustavnog karaktera, opštejugoslovenskog značaja, kao što su: 1. - Da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organ vrhovne narodne vlasti za vreme NOR-a; 2. - Da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda; 3. - Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovensk.oj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću; 4. - Da se svi međunarodni ugovori i obaveze koje su u inostranstvu sklopile izbegličke -vlade- pregledaju u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenja, kao i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduće u inostranstvu eventualno sklopila izbeglička vlada; 5. - Odluka o zahvalnosti jedinicama NOV i POJ, kao i Vrhovnom štabu za izgradnju i organizaciju NOV i za uspešno rukovođenje operacijama; 6. - Da se u NOVJ uvede naziv -maršal Jugoslavije- (koji je tada dodeljen vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu); 7. - Da se odobri rad Izvršnog odbora AVNOJ-a između dva zasedanja; 8. - Da se potvrde sve odluke, naredbe i izjave koje je dotada objavio VŠ NOV i POJ; 9. - Da se obrazuju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. Zasedanje je potvrdilo odluke Osvobodilne fronte Slovenije i ZAVNOH-a: da se Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji priključe Slovenačko primorje, Istra, Rijeka, Zadar i ostali anektirani delovi. Na završetku zasedanja, 30. novembra u 5 časova, izdat je proglas narodima Jugoslavije.

⚔️ 0. 12. 1943. U Čikagu održan kongres Amerikanaca jugoslovenskog porekla, kome su prisustvo vali delegati svih iseljeničkih organizacija. Kongres je jednoglasno pozdravio odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a i odlučio: da nastavi sakupljanje pomoći NOV i POJ; da svi neregrutovani građani jugoslovenskog porekla stupe dobrovoljno u savezničke armije i da se sve jugoslovenske iseljeničke organizacije učlane u Ujedinjeni komitet Amerikanaca jugoslovenskog porekla. Formirana je specijalna komisija sa zadatkom da vladi SAD uputi zahtev da zabrani šovinistički list -Srbobran- i prikazivanje filma -Četnik-.

⚔️ 0. 12. 1943. Otečestveni front Bugarske, kao odgovor na odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a, izdao deklaraciju o makedonskom nacionalnom pitanju u kojoj negira pravo makedonskog naroda na samoopredeljenje, a zalaže se za -celokupnu slobodnu i nezavisnu Makedoniju- van sastava FNHJ.

⚔️ 0. 12. 1943. OK KPJ za Kruševac izdao proglas narodu kruševačkog okruga povodom odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a, pozivajući ga u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 5. 12. 1943. ?Njujork tajms? objavio članak ?Partizani obrazovali jugoslovensku vladu? u kome se govori o Drugom zasedanju AVNOJ-a i obrazovanju NKOJ-a u svojstvu privremene vlade.

⚔️ 8. 12. 1943. Američki časopis -Krišćen sajens monitor- (-Christian sience monitor-) objavio vest o Drugom zasedanju AVNOJ-a, sa opširnim pregledom borbi jedinica NOV i POJ u protekloj godini.

⚔️ 9. 12. 1943. Njujork tajms objavio napis povodom Drugog zasedanja AVNOJ-a, ističući da je sada uspostavljen nezvaničan kontakt ?političke prirode između savezničkih vlasti i nove privremene vlade maršala Tita u partizanskoj Jugoslaviji?. 

⚔️ 13. 12. 1943. Vlada SSSR-a izdala zvanično saopštenje povodom odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a, u kome, pored ostalog, stoji: -Na ove događaje u Jugoslaviji, koji su naišli na povoljan odaziv u Engleskoj i SAD, vlada SSSR gleda kao na pozitivne činjenice, koje pomažu daljoj uspešnoj borbi naroda Jugoslavije protiv hitlerovske Nemačke. Oni, takođe, svedoče o ozbiljnom uspehu novih vođa Jugoslavije u ujedinjenju svih nacionalnih snaga Jugoslavije-. Zatim se kaže: da su četnici nanosili štetu borbi naroda Jugoslavije, pa je stoga njihova delatnost naišla na negativan stav SSSR-a; da će vlada SSSR-a, u cilju đobijanja detaljnijih obaveštenja o operacijama NOV i POJ, uputiti vojnu misiju u Jugoslaviju.

⚔️ 18. 12. 1943. CK KPJ uputio direktivu svim partijskim i vojnim rukovodstvima da se i na neoslobođenoj teritoriji organizuju konferencije i sastanci, kao i da se ilegalnom štampom i usmenom agitacijom popularišu odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a i istakne značaj Nacionalnog komiteta narodnog oslobođenja Jugoslavije na čelu s generalnim sekretarom KPJ Josipom Brozom Titom.

⚔️ 20. 12. 1943. U s. Dramešini (kod Gacka), na sastanku većnika AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a iz Hercegovine, koji je održan na inicijativu Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, formiran Privremeni oblasni NO odbor za Hercegovinu (18 članova) i njegov Izvršni odbor (7 članova).

⚔️ 0. 1. 1944. Otečestveni front Bugarske štampao letak o makedonskom pitanju, u kome zastupa mišljenje da Makedonija bude samostalna država, izvan bilo kakve federacije. CK KPJ osudio uplitanje bugarskog rukovodstva u unutrašnje probleme naših naroda, jer se to kosilo s odlukama II zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

⚔️ 13. 1. 1944. Narodnooslobodilačko veće za Primorsku Sloveniju, najviši organ narodne vlasti u Slovenačkom primorju, donelo odluku o svom raspuštanju. Ova odluka je doneta na osnovu odluke Plenuma OF od 16. IX 1943. o priključenju Primorske Slovenije, koju je potvrdio i AVNOJ na svom zasedanju 29. XI. 1943.

⚔️ 15. 1. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a donelo Odluku o objavljivanju odluka i proglasa AVNOJ-a, njegovog Predsedništva i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije na srpskohrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

⚔️ 24. 1. 1944. Generalni sekretar CK KPJ Josip Broz Tito uputio telegram vladi SSSR-a: kritikuje stav prema makedonskom nacionalnom pitanju iznet u letku Otečestvenog fronta Bugarske, jer je suprotan odlukama II zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

⚔️ 25. 1. 1944. U selu Ba (kod Valjeva) otpočeo četverodnevni četnički kongres, uz prisustvo 274 delegata, među kojima su bili i predstavnici bivših političkih partija: Živko Topalović, predsednik Socijalističke stranke (SS), Anton Krejči, predstavnik jugoslovenske nacionalne stranke (JNS), inž. Vladimir Predavec, predstavnik HSS i lični izaslanik Vladimira Mačeka, Velimir Jojić, predstavnik Demokratske stranke (DS). Prisustvovao je i kapetan Mensfild, član vojne misije SAD kod četničke Vrhovne komande. Sve organizacije i stranke koje su podržavale četnički pokret ujedinile su se pod nazivom Jugoslovenska narodna demokratska zajednica; obrazovan je Centralni nacionalni komitet Kraljevine Jugoslavije; donet je Opšti narodni program; sastavljena je je rezolucija o zadacima u daljoj borbi protiv NOP-a. Ovaj kongres je bio još jedan pokušaj da se ospori zakonitost AVNOJ-a i da se svetska reakcija mobilise u odbrani četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 26. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: predstavniku NOV i PO Albanije dati odluke II zasedanja AVNOJ-a; drugovi u Albaniji treba još više da rade na povezivanju oslobodilačke borbe albanskog naroda sa oslobodilačkom borbom naroda Jugoslavije radi stvaranja zajednice ravnopravnih naroda na Balkanu; bilo bi dobro da VŠ NOV i PO Albanije pošalje u VŠ NOV i POJ svog oficira za vezu; nepravilan je stav CK BRP(k) prema pitanju Makedonije; drugovi u Albaniji moraju ojačati KP, jer je ona garancija pravilnog razvitka događaja u Albaniji; albanski NOP mora čuvati svoju samostalnost i sprečiti pokušaj strane i domaće reakcije da ga skrenu sa prave linije i iskoriste za svoje ciljeve.

⚔️ 27. 1. 1944. CK KPH izvestio depešom CK KPJ da je na oslobođenu teritoriju Like stigao delegat -Jugoslovenskog narodnooslobodilačkog komiteta za inostranstvo- čije je sedište u Ženevi; da taj komitet okuplja pristalice NOP i povezuje se sa našom emigracijom, izdaje štampu na našem i francuskom jeziku i vodi kampanju protiv izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije; po podacima Komiteta, oko 600 vojnika i oficira bivše jugoslovenske vojske koji su se zatekli u Svajcarskoj izjasnilo se posle II zasedanja AVNOJ-a za NOP, žele da se vrate kući i uvrste u NOVJ.

⚔️ 30. 1. 1944. CK KPJ analizirao pro-mene u držanju vlade SAD i V. Britanije prema NOP-u u Jugoslaviji, te zaključio da se u borbi za međunarodno priznanje nove Jugoslavije polazi od pozicija odbrane buduće samostalne države, koja je ponikla u borbi za nacionalno oslobođenje; u pogledu kralja i monarhije držati se odluka AVNOJ-a. U odnosu na suseđne komunističke partije odlučio je: sa CK KP Italije raspraviti pitanje saradnje i međusobne pomoći na onim područjima koja su naseljena jugoslovenskim i italijanskim stanovništvom; položaj koruških Slovenaca u Austriji nameće potrebu da se sa CK KP Austrije dogovori o zajedničkom radu na razvoju NOP-a u onom delu Koruške koji je posle prvog svetskog rata anektirala Austrija: i dalje pomagati CK BRP(k) u formiranju partizanskih odreda, a osuditi stav Otečestvenog fronta prema pitanju Makedonije: da ona bude samostalna država izvan bilo kakve federacije.

⚔️ 30. 1. 1944. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ uputio svima rukovodstvima KP Jugoslavije direktivno pismo o odnosu prema zapadnim saveznicima: izbegavati sektaški stav prema V. Britaniji i SAD koji se pojavljuje u našoj štampi, jer se raznim ispadima mogu naneti ozbiljne teškoće položaju nove države koju stvaramo; isticati sve što saveznici pozitivno čine; na klevete i laži protiv NOB-a doći će odgovor rukovodstva NOB-a kada bude trebalo; isticati sve saveznike prilikom govora o savezničkim konferencijama; ne kritikovati unutrašnje državno uređenje savezničkih država; izmeniti ton -štampe i agitacije u tom smislu da se svima pitanjima prilazi sa stanovišta jedne nove, samostalne državne tvorevine, koja nije ničija filijala, nego delo borbe naših naroda-; -u pogledu kralja i monarhije držati se odluka AVNOJ-a, ne preterivati i ne pridavati kralju veći značaj nego što ga ima. Izbegavati sitne polemike i čuvati dostojanstvo. Ali na zborovima pustiti narodu da kaže svoje mišljenje o kralju i monarhiji-; ukinuti okružne listove koji pišu bez veće kontrole, zadržavajući one koji su vezani za pojedine istorijske krajeve, s tim da se bave pitanjima toga kraja, a u opštim pitanjima drže samo centralne zemaljske štampe. Treba se strogo pridržavati ovih direktiva.

⚔️ 0. 2. 1944. NKOJ doneo odluku da se pregovori između izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i njega i dalje vode isključivo s pozicija odluka II zasedanja AVNOJ-a.

⚔️ 0. 2. 1944. Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, povi za da stupe u NOVJ.

⚔️ 9. 2. 1944. Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio pismo predsedniku vlade V. Britanije Vinstonu Čerčilu, u kome mu saopštava zaključke sa savetovanja članova NKOJ-a i AVNOJ-a: jedinstvo jugoslovenskih naroda ne može postojati dok postoje dve vlade, jedna u Jugoslaviji a druga u Kairu; zato izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije treba raspustiti, a sa njom i formacije Draže Mihailovića; ta vlada mora da položi vladi AVNOJ-a potpun račun o rashođovanju ogromnih suma narodnog novca; saveznici treba da priznaju NKOJ kao jedinu vladu Jugoslavije; pitanje monarhije odlučilo bi se slobodnom voljom naroda posle oslobođenja zemlje; jedino pod tim uslovima Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije bi bio spreman da sarađuje sa izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije.

⚔️ 16. 2. 1944. U Kolašinu održano IT zasedanje ZAVNO-a Crne Gore i Boke, na kome je podnet referat o političkoj situaciji i analizira rad Izvršnog odbora ZAVNO-a. Sa zasedanja su upućeni pozdravni telegrami NKOJ-u i AVNOJ-u.

⚔️ 17. 2. 1944. Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio AVNOJ-u nacrt državnog grba DF Jugoslavije.

⚔️ 10. 3. 1944. Ambasador izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Moskvi utanoje Simić podneo ostavku na svoj položaj i uputio otvoreno pismo uredniku moskovske -Pravde-, u kome, pored ostalog, kaže: -Maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu Obraćam se Vama kao predsedniku NKOJ-a i kao vođi NOB-a protiv fašizma u Jugoslaviji i stavljam Vam se na raspoloženje... smatram Vas i AVNOJ za jedine predstavnike jugoslovenskog naroda i za jedino organizovanu istinsku vlast kako u zemlji tako i u inostranstvu. Današnja reakcionarna jugoslovenska emigrantska vlada Purića u Kairu ne samo da ne zastupa jugoslovenski narod i ne želi da vodi borbu protiv neprijatelja i koči je, već neće da vodi borbu ni protiv Nemaca i kvislinga Pavelića, Nedića i drugih nego preko svog vojnog ministra Draže Mihailovića stupa u otvorenu saradnju sa izdajnicima i vodi otvorenu borbu protiv NOVJ... -

⚔️ 14. 3. 1944. Inicijativni odbor ASNOM-a uputio pismo NO odborima u Makedoniji: iznosi odluku II zasedanja AVNOJ-a kojom je Makedonija priznata za ravnopravnu federalnu jedinicu; objašnjava postupak pri biranju legalnih i ilegalnih opštinskih, sreskih i okružnih NO odbora i delegata za I zasedanje ASNOM-a.

⚔️ 16. 3. 1944. Povereništvo za finansije NKOJ-a uputilo svim zemaljskim antifašističkim većima uputstvo o organizaciji finansijske službe.

⚔️ 19. 3. 1944. Grupa oficira vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, privremeno smeštena u logorima Švajcarske, potpisala deklaraciju u kojoj izjavljuje da se stavlja pod komandu maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita a od švajcarskih vlasti tražila da je od oficira vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije četnički orijentisanih odvoje u zasebne logore. Pored toga, oni su osudili izdajnički rad svih protivnarodnih elemenata u zemlji pod vođstvom Pavelića, Nedića, Rupnika, Draže Mihailovića i drugih i odrekli se izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, smatrajući da su AVNOJ i NKOJ jedini, od naroda izabrani, zakonodavni i izvršni organ.

⚔️ 23. 3. 1944. Izvršni odbor NKOJ-a izdao uputstvo Izvršnom odboru ZAVNOH-a: odmah pristupiti pripremama za prolećnu setvu koju treba sprovesti pod parolom: sve za pobedu. Istovetna ili slična uputstva upućena su izvršnim odborima ostalih zemaljskih antifašističkih veća u Jugoslaviji.

⚔️ 31. 3. 1944. CK KPJ uputio iz Drvara direktivno pismo Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak: odobrava dotadašnji rad Oblasnog komiteta; ukazuje na nepravilan stav Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ u oceni borbenosti naroda u Sandžaku; osuđuje stav nekih drugova iz Crne Gore u pitanju pripajanja Sandžaka, ističući da je AVNOJ doneo principijelne odluke a položaj Sandžaka će biti onakav za kakav se izjasne njegovi slobodno izabrani predstavnici; odobrava odluke Oblasnog komiteta o kažnjavanju nekih njegovih članova; skreće pažnju na upornost i budnost pri obnavljanju i učvršćivanju partijske organizacije u Sandžaku; smatra da posle ofanzive treba celo područje Sandžaka obuhvatiti partijskim i političkim radom i dejstvima manjih i većih partizanskih jedinica.

⚔️ 1. 5. 1944. CK KPJ uputio narodima Jugoslavije proglas u kome, pored ostalog, kaže: -U trogodišnjoj teškoj borbi protiv okupatora i njihovih pomagača, naša slavna Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije postala je snažan, nesalomiv vojni faktor, koji zadaje okupatoru sve teže udarce. Pobjede naše Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i jedinstvo narodnih masa u herojskoj borbi na život i smrt omogućili su našim narodima da njihovi prestavnici na Drugom zasedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije u Jajcu donesu istorijske odluke, kojima su za uvijek skinuli sa vlasti protivnarodne reakcionarne izdajničke Idike i obezbijedili narodnim masama Jugoslavije sva nacionalna i demokratska prava-. Zatim ih poziva da pojačaju svoje napore u borbi protiv okupatora i njegovih pomagača.

⚔️ 8. 5. 1944. U Topuskom otpočelo dvodnevno III zasedanje ZAVNOH-a. Na njemu su donete ove odluke: o odobrenju rada predstavnika Hrvatske na II zasedanju AVNOJ-a; o ZAVNOH-u kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom predstavničkom telu i najvišem organu državne vlasti; o ustrojstvu i poslovanju NO odbora i skupština u federalnoj državi Hrvatskoj; o osnivanju zakonodavne komisije pri predsedništvu ZAVNOH-a. Sem toga, doneti su Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske i Poslovnik za rad ZAVNOH-a.

⚔️ 9. 5. 1944. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil obavestio predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita o izboru Ivana Šubašića za predsednika buduće vlade i o zadacima Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije. Čerčil nije insistirao na formiranju jedinstvene vlade u koju bi ušli i predstavnici NKOJ-a i nije postavljao pitanje u vezi sa odlukama II zasedanja AVNOJ-a. Josip Broz Tito je izjavio da prihvata izbor Šubašića pod uslovom da buduća vlada odstrani Dražu Mihailovića i osudi sve sarađnike okupatora u Jugoslaviji.

⚔️ 0. 6. 1944. Odlukom AVNOJ-a formiran Centralni odbor Crvenog krsta NOP-a.

⚔️ 13. 6. 1944. Na o. Visu održan sastanak NKOJ-a. Potvrđene su ranije odluke da se pregovori sa izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije vode sa pozicija odluka II zasedanja AVNOJ-a. Izabrana je delegacija u sledećem sastavu: maršal Jugoslavije Josip Broz Tito, Edvard Kardelj, Vladimir Bakarić i Josip Smodlaka; ona je dobila sva ovlašćenja NKOJ-a da sa Ivanom Šubašićem zaključi sporazum u duhu stavova AVNOJ-a.

⚔️ 16. 6. 1944. Na o. Visu potpisan sporazum između predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita i predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića. Po odredbama sporazuma izbeglička vlada - mora biti sastavljena od demokratskih elemenata koji se nisu kompromitovali u borbi protiv NOP-a. Glavna joj je dužnost da organizuje pomoć NOVJ, da se stara za prehranu stanovništva i da rad predstavništva u inostranstvu dovede u sklad s potrebama naroda i NOB-a. Vlada Šubašića se obavezala da izda deklaraciju u kojoj će priznati nacionalne i demokratske tekovine izvojevane u trogodišnjoj borbi, demokratsko federativno uređenje, AVNOJ i NKOJ, odati priznanje NOVJ i osuditi izdajnike koji su javno ili prikriveno sarađivali s neprijateljem i uputiti poziv narodu da se ujedini oko NOVJ u borbi za konačno oslobođenje. NKOJ je dao saglasnost da o konačnom državnom uređenju odluči narod posle oslobođenja cele zemlje, da u vladu uđu Sreten Vukosavljević i Drago Marušič (kao saradnici NOP-a), ali ne i kao njegovi predstavnici, da se u London uputi predstavnik NKOJ-a koji će zajedno sa predstavnikom izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije koordinirati saradnju u borbi protiv neprijatelja.

⚔️ 19. 6. 1944. Predsednik NKOJ-a maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ i, preko njega, GŠ NOV i PO za Srbiju i GŠ NOV i PO za Makedoniju, u kojoj ističe: da je ovih dana došlo do sastanka između predstavnika NKOJ i predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića, po želji svih saveznika; da je učinjen sporazum o saradnji u borbi protiv okupatora i u obnovi zemlje; da odluke AVNOJ-a i druge tekovine NOB-a nisu dirane; da su ovim sporazumom Draža Mihailović i drugi izdajnici naroda politički likvidirani; da će tačke sporazuma biti objavljene; da treba učiniti sve da se ovaj sporazum, koji će ojačati međunarodni položaj NOB

⚔️ 23. 6. 1944. Predsednik NKOJ-a maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pismeno obavestio članove NKOJ-a i AVNOJ-a o razlozima sporazuma sa predsednikom izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivanom Šubašićem i o perspektivama koje je stvorio taj sporazum.

⚔️ 25. 6. 1944. U Vlasenici održana konferencija većnika AVNOJ-a i ZAVNOBIH-a iz istočne Bosne. Podneseni su referati o spoljnoj i unutrašnjoj političkoj situaciji i o stanju i zadacima narodne vlasti u istočnoj Bosni.

⚔️ 30. 6. 1944. U San. Mostu otpočelo II zasedanje Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH-a). Prisustvovalo je oko 150 delegata iz svih krajeva BiH. Na zasedanju su prihvaćene sledeće glavne odluke: o odobrenju rada Predsedništva ZAVNOBiH-a; o konstituisanju ZAVNOBiH-a u najviše zakonodavno i izvršno narodno predstavničko telo federalne BiH; o ustrojstvu i radu NO odbora i NO skupštine u federalnoj BiH. Usvojena je i deklaracija o pravima građana BiH. Zbog mogućnosti napada neprijateljske avijacije, zasedanje je održano noću 30. juna (1. jula i 1/2. jula).

⚔️ 24. 7. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, donelo odluku o odlikovanju 20 jedinica NOV i POJ ordenom Narodnog oslobođenja.

⚔️ 25. 7. 1944. Na sednici Izvršnog odbora Antifašističkog veća za Sandžak izabrana komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača za teritoriju Sandžaka.

⚔️ 2. 8. 1944. U manastiru Sv. Prohor Pčinjski (kod Kumanova), u prisustvu 122 predstavnika-delegata makedonskog naroda, održano I zasedanje Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije (ASNOM-a). Na zasedanju je, u skladu sa odlukama II zasedanja AVNOJ-a potvrđen državnopravni položaj Makedonije kao ravnopravne federalne jedinice u okviru federativne Jugoslavije; doneta je odluka o najvišim organima vlasti, i ASNOM se konstituisao u najviši predstavnički, zakonodavni i izvršni organ vlasti makedonskog naroda; makedonski jezik je uveden kao službeni jezik u Makedoniji.

⚔️ 7. 8. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito obišao front savezničkih armija u Italiji. Kod Bolenskog jezera on se sastao s komandantom savezničkih kopnenih snaga u Italiji generalom Haroldom Aleksanderom, Tom prilikom je došlo do ovog sporazuma: da u NOVJ stupe oni Hrvati i Slovenci iz Istre i Slovenačkog primorja koji su prisilno bili mobilisani u italijansku vojsku; da se Istra i Slovenačko Primorje, shodno odlukama II zasedanja AVNOJ-a, imaju smatrati operacijskim područjem NOVJ.

⚔️ 8. 8. 1944. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije, sa Ivanom Šubašićem na čelu, na svojoj drugoj plenarnoj sednici, donela deklaraciju kojom se obavezuje da će potpuno izvršiti sporazum zaključen u. junu 1944. na ostrvu Visu. Ona priznaje -privremenu upravu koju je postavilo Antifašističko veće i Nacionalni komitet-, obećava da će raditi na okupljanju svih demokratskih snaga pod rukovodstvom maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, osuđuje javno i prikriveno sarađivanje sa okupatorom kao najveći zločin i izdajstvo narodnih interesa i obavezuje se da će raditi na pripajanju Jugoslaviji svih krajeva oduzetih Rapalskim ugovorom. Deklaracija je zvanično objavljena posle završenih razgovora između Nacionalnog komiteta i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije koji su održani na o. Visu 16. avgusta 1944.

⚔️ 26. 8. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju uputio direktivno pismo skojevskim organizacijama Makedonije, u kome postavlja zadatke u duhu pisma CK SKOJ-a i I zasedanja AVNOJ-a: nastojati da se omladina masovno aktivira u NOF-u i da stupa u NOVJ; naročito prihvatiti omladinu koja stoji po strani ili je zavedena propagandom okupatora; u svim gradovima i selima formirati omladinske organizacije i odbore. U pismu se ukazuje na dotadanje greške u radu i daju smernice za budući rad.

⚔️ 8. 9. 1944. Inž. August Košutić, član rukovodstva HSS u Hrvatskoj, došao u Otočac da pregovara sa CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku. On je, pored ostalog, zahtevao: da se sreski prvaci i zastupnici HSS, izabrani 1938. godine, priznaju kao predstavnici naroda i izjednače s većnicima ZAVNOH-a, te da se formira zajedničko ustavotvorno telo: Vrhovno veće republike Hrvatske (u kome bi predloženih 79 poslanika HSS, prema 72 poslanika ZAVNOH-a, imali apsolutnu većinu); da se NOV i PO i domobrani spoje u jedinstvenu Hrvatsku vojsku; da se usvoje principi tzv. seljačke demokratije HSS CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku odbacili su Košutićeve zahteve i prekinuli svake dalje političke razgovore sa vođstvom HSS, čiji su predloži negirali odluke II zasedanja AVNOJ-a.

⚔️ 12. 9. 1944. Na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, Predseđništvo AVNOJ-a donelo odluku da se 1. dalmatinska NOU brigada odlikuje Ordenom narodnog oslobođenja.

⚔️ 17. 9. 1944. U Bariju (u Italiji), na inicijativu Američke počasne legije (ALM), otpočeli desetodnevni razgovori između predstavnika NOP-a, ALM i Unre. Predstavnici Unre i ALM pregovarali su s pozicija Balkanskog sporazuma, koje NOP nije mogao prihvatiti. Zato je NKOJ 28. septembra 1944. izdao sledeće saopštenje: -Pošto UNRR-a nije prihvatila predlog AVNOJ-a da dodeljivanje pomoći obećane Jugoslaviji treba da bude izvršeno po organima narodne vlasti, već insistira da ta pomoć bude dodeljena preko naročitih organizacija, AVNOJ je obavestio UNRR-u da je pod takvim uslovima prisiljen odbiti pomoć-.

⚔️ 0. 10. 1944. Glavni odbor Antifašističke omladine Makedonije (NOMSM) uputio proglas makedonskoj omladini: poziva je da učvrsti bratstvo i jedinstvo i zbije svoje redove u omladinskim organizacijama i da ispolji što veću aktivnost u jedinicama NOVJ, radi oslobođenja zemlje, kao i u pozadini, kako bi se II kongres Antifašističke omladine Makedonije dočekao sa što krupnijim uspesima i rezultatima.

⚔️ 3. 10. 1944. Ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Sava Kosanović nosetio u Londonu potpređseđnika Centralnog odbora i predsednika Oblasnog odeljenja Unre za Evropu Rosa Litita i podvukao istovetnost stava izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i AVNOJ-a u pogledu prijema pomoći za stanovništvo na oslobođenoj teritoriji Jugoslavije.

⚔️ 2. 11. 1944. U Beogradu završeni trinaestodnevni pregovori između predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita i predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića: postignut sporazum o obrazovanju jedinstvene jugoslovenske vlade; ostala na snazi odluka II zasedanja AVNOJ-a da se kralj ne može vratiti u zemlju dok jugoslovenski narodi ne donesu konačnu odluku o državnom uređenju, a do tog vremena kraljevsku vlast u zemlji vršiće kraljevsko namesništvo, koje će imenovati kralj na predlog kraljevske vlade i uz saglasnost predsednika NKOJ-a; rešeno da se jedinstvena vlada obrazuje u saglasnosti sa Predseđništvom AVNOJ-a i da ona za svoj rad odgovara AVNOJ-u.

⚔️ 9. 11. 1944. U Beogradu otpočelo I zasedanje Velike antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije (ASNOS). Zasedanje je trajalo četiri dana. Skupština je, polazeći od odluka II zasedanja AVNOJ-a, utvrdila pored ostalog, da Srbija ulazi u DFJ kao ravnopravna federalna jedinica i da je prvi i neodložni zadatak: dalja nepoštedna borba srpskog naroda za definitivno oslobođenje cele Jugoslavije. Izborom ASNOS-a prestao je da radi Glavni NO odbor Srbije.

⚔️ 15. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom partizanske zvezde I reda 1. proletersku udarnu brigadu, 3. proletersku (krajišku) udarnu brigadu i 13. proletersku udarnu brigadu -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 15. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlag vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom narodnog oslobođenja 1. i 2. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije i 3. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 15. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom partizanske zvezde I reda 5. krajišku udarnu brigadu 11. udarne divizije i 6. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 18. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za besprimerno herojstvo omladine na frontu, u pozadini i u još neoslobođenim krajevima, za okupljanje omladine svih naroda Jugoslavije radi borbe protiv fašističkih osvajača i njihovih slugu, za neumorno izgrađivanje bratstva naših naroda, odlikovalo Ordenom narodnog oslobođenja Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ).

⚔️ 19. 11. 1944. U oslobođenom Beogradu Predsedništvo AVNOJ-a, na svojoj prvoj sednici, donelo odluku kojom se generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu dodeljuje naziv narodnog heroja. Predlog za ovu odluku dala je, na svom zasedanju 12. novembra, Velika antifašistička skupština narodnog oslobođenja Srbije.

⚔️ 21. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a donelo odluku o prelasku u državnu svojinu celokupne neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom neprijateljskih lica i o sekvestraciji imovine koju su okupatorske vlasti prisilno oduzele.

⚔️ 28. 12. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a uputilo II zasedanju ASNOM-a pozravni telegram.

⚔️ 28. 1. 1945. U Londonu održana sednica izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije na kojoj je raspravljano o proširenju AVNOJ-a ulaskom predstavnika jugoslovenskih građanskih partija. Član vlade Juraj Šutej je predložio da se svi poslanici izabrani 1938. godine autonfatski kooptiraju u AVNOJ. Nasuprot njemu, Sava Kosanović je predložio da se u AVNOJ kooptiraju samo one političke ličnosti u emigraciji i u zemlji koje se nisu ogrešile o NOP. Zaključeno je da se oba predloga, u pismenoj formi, iznesu pred vladu V. Britanije.

⚔️ 3. 2. 1945. Završeno trodnevno zasedanje NKOJ-a na kome su donesene odluke o osnivanju Vrhovnog suda DFJ i o ustrojstvu i nadležnosti Javnog tužilaštva DFJ. Izabran je i zakonodavni odbor Predseđništva AVNOJ-a.

⚔️ 12. 2. 1945. Šefovi vojnih misija V. Britanije i SSSR-a u Beogradu obavestili NKOJ da je na konferenciji u Jalti odlučeno da se Jugoslovenima preporuči: -da sporazum Tito-Šubašić stupi odmah na snagu; da članovi Skupštine (poslednje jugoslovensko zakonodavno telo) koji nisu sarađivali sa okupatorom mogu biti uključeni u AVNOJ i da zakoni koje donese AVNOJ moraju naknadno biti potvrđeni od Ustavotvorne skupštine-.

⚔️ 26. 2. 1945. Predsedništvo AVNOJ-a donelo odluku da se maršal Jugoslavije Josip Broz Tito odlikuje Ordenom narodnog oslobođenja.

⚔️ 7. 3. 1945. U Beogradu maršal Jugoslavije Josip Broz Tito obrazovao privremenu narodnu vladu Demokratske Federativne Jugoslavije (DFJ) (predsednik i ministar narodne odbrane Josip Broz Tito, ministar inostranih poslova dr Ivan Šubašić, potpredsednici Edvard Kardelj i Milan Grol). Istog dana, na predlog Predsedništva AVNOJ-a, novu vladu su ukazom potvrdili kraljevski namesnici.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Poziv Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 novembra 1942 god. Đuru Čagoroviću na Konstitucionalnu skupštinu Veća narodnog oslobođenja Jugoslavije

📜 Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 novembra 1942 god. na Prvom zasedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije

📜 Obaveštenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 decembra 1942 god Moši Pijade o radu lekarske komisije i predlog za koordinaciju rada Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba i Zdravstvenog otseka Izvršnog odbora AVNOJ-a

📜 Zahtev predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 17. decembra 1942. Draži Mihailoviću za proveru podataka o formiranju AVNOJ-a

📜 Raspis šefa Pozadinskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 decembra 1942 god. kojim se od Izvršnog odbora AVNOJ-a, Ekonomskog, Tehničkog i Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba, kao i narodnooslobodilačkih odbora i vojnopozadinskih komandi traži upućivanje svih Dalmatinaca na raspolaganje Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske

📜 Obavijest Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu Okružnom komitetu KPH Krapina o formiranju AVNOJ-a i potrebi njegove popularizacije, zatim organiziraju dopisništvo za Borbu i ostalu štampu te sprovođenju odluke CK KPH o reorganiziranju seoskih partijskih jednica i odluke Povjerenstva o fuzioniranju organizacija Narodne pomoći i NOO-a

📜 Nota Vrhovnog štaba NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a vladama Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država o izdajničkoj ulozi jugoslovenske izbegličke vlade i njenog ministra Dragoljuba (Draže) Mihailovića

📜 Izjava Vrhovnog štaba NOV i POJ i antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije o karakteru narodnooslobodilačkag pokreta u Jugoslaviji

📜 Poziv Izvršnog odbora antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije na sveopštu borbu protiv okupatora i njegovih slugu

📜 Gradi se budućnost Južnih Slovena - članak Moše Pijade povodom priprema za Drugo zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije

📜 Dopis Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem i Štaba III operativne zone vijećnicima AVNOJ-a sa područja Hrvatske u kojem se predlažu kandidati iz Slavonije za vijećnike ZAVNOH-a i daju njihove karakteristike

📜 Obaveštenje Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 28 januara 1943 god. Privredno-finansiskom otseku Izvršnog odbora AVNOJ-a o obrazovanju Makarskog područja i mogućnostima naturalne razmene životnih namirnica s njim

📜 Dopis Okružnoga komiteta KPH Krapina partijskim jedinicama okruga o dostavi poziva Izvršnoga odbora AVNOJ-a, s apelom narodnooslobodilačkim odborima da vode kampanju sakupljanja pomoći za jedinice NOV

📜 Obavještenje Odsjeka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 28. siječnja 1943. Privredno-financijskom odsjeku Izvršnog odbora AVNOJ-a o formiranju Makarskog područja i mogućnostima naturalne razmjene životnih namirnica s njim

📜 Zajednički proglas Inicijativnoga odbora ZAVNOH-a i vijećnika AVNOJ-a iz Hrvatske hrvatskome i srpskome narodu u kojemu iznose zadatke Inicijativnoga odbora te pozivaju sve rodoljube u redove JNOF i NOV, u borbu za konačno oslobođenje zemlje

📜 Prvomajska čestitka boraca i rukovodilaca Prve proleterske divizije drugu Titu i pretsjedniku AVNOJ-a dr Ivanu Ribaru

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba Hrvatske od 2. juna 1943. političkim komesarima i političkim radnicima jedinica NOV i PO Hrvatske o pravilnom tumačenju uloge AVNOJ-a i pravilnom funkcionisanju organa narodne vlasti

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspesima Glavne operativne grupe u istočnoj Bosni i o kooptiranju slovenačkih delegata u AVNOJ

📜 Izveštaj grupe članova Vrhovnog štaba NOV i POJ i AVNOJ-a od 12. avgusta 1943. Vrhovnom štabu o uspešno pređenom putu od centralne Bosne do Bosanske krajine i o povoljnoj vojno-političkoj situaciji u Bosanskoj krajini

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske i Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uslovima za primirje s italijanskim okupacionim snagama i zahtev da hitno počnu radio-emisije u ime AVNOJ-a, ZAVNOH-a i Osvobodilne fronte

📜 Poziv Ivana Milutinovića, člana Vrhovnog štaba NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a, od 8. septembra 1943. Komandantima italijanskih trupa u Crnoj Gori i Boki da pređu na stranu jedinica NOVJ ili im predaju svoje naoružanje i ratnu opremu

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. novembra 1943. Izvršnom odboru Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije o potrebi hitnog sazivanja plenuma AVNOJ-a i obrazovanja Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije

📜 Pismo Mome Markovića od 11. novembra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pokretima novoformiranih brigada i o direktivi Centralnog komiteta za upućivanje delegata na Drugo zasedanje AVNOJ-a

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 11. novembra 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske da uputi delegate iz Hrvatske i Slovenije na Drugo zasedanje AVNOJ-a u Jajcu

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da obavesti delegate iz Crne Gore i Boke da hitno pođu na Drugo zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da prenese poziv sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu o upućivanju delegata za Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine

📜 Godišnjica osnivanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 26. novembra 1943. godine

📜 Razvitak oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije u vezi sa međunarodnim događajima - referat vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije druga Tita održan 29. novembra 1943. na Drugom zasedanju AVNOJ-a

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 30. novembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o broju i imenima delegata iz Makedonije određenih za Drugo zasedanje AVNOJ-a

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da obezbedi prebacivanje delegata koji se vraćaju sa Drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije u Jajcu

📜 Povodom Drugog zasedanja AVNOJ-a - članak Moše Pijade od 3. decembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga

📜 Maršal Jugoslavije Tito - članak Moše Pijade od 6. decembra 1943. povodom odluke Predsedništva AVNOJ-a da se vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu dodeli zvanje maršala Jugoslavije

📜 Cirkularno pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske o obavezi i načinu populariziranja odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a

📜 Pismo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. decembra 1943. Glavnom štalbu NOV i PO Hrvatske u kome mu se zahvaljuje na čestitki upućenoj povodom njegovog imenovanja za maršala Jugoslavije odlukom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije

📜 Pismo vrhovnog komandanta NOV i. POJ druga Tita od 14. decembra 1943, Vladimiru Nazoru, predsedniku Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja Hrvatske, povodom čestitke o dodeljivanju zvanja maršala Jugoslavije

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 18. decembra 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske za organizaciju prorade materijala sa Drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije

📜 Izvještaj Lepe Perović Centralnom komitetu KP Hrvatske o pokušajima nekih HSS-ovaca da pregovaraju s predstavnicima NOP-a, odjecima odluka AVNOJ-a, radu Mjesnoga komiteta KP i Mjesnoga NOO Zagreb, drugovima za zamjenu, te agentima ubačenima u jedinice NOV

📜 Uputstvo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Crne Gore n Boke za pravilno tumačenje odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a borcima i narodu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o odnosu predstavnika bivše HSS prema odlukama AVNOJ-a, te o ekonomskim prilikama i snabdijevanju na području okruga

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta Skoja za Sloveniju od 22. decembra 1943. svim brigadnim i odredskim rukovodstvima Skoja o merama za popularisanje odluka Drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije

📜 Naređenje političkog komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 decembra 1943 god. političkom komesaru Druge proleterske divizije o upoznavanju boraca i naroda sa odlukama Drugog zasedanja AVNOJ-a

📜 Dokumenta Prvog i Drugog zasedanja AVNOJ-a

📜 Zahvalnica dr Ivana Ribara na poverenju koje su mu ukazali većnici povodom njegovog izbora za predsednika Predsedništva AVNOJ-a

📜 Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju partijskim i antifašističkim organizacijama u kome se ukazuje na propuste prilikom upoznavanja naroda s odlukama Drugog zasjedanja AVNOJ-a. Zahtijeva se od političkih radnika da prethodno temeljito obrazlože svaku odluku nakon čega treba da slijedi njena primjena

📜 Pismo Propagandnog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju u kome se daju detaljne upute kako treba organizirati proučavanje i objašnjavanje odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a

📜 Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju partijskim organizacijama i političkim radnicima na terenu u kome se daju detaljna uputstva za razobličavanje politike pristaša reakcionarnog dijela HSS-a kojom nastoje odvratiti hrvatski narod od uključivanja u NOP i spriječiti mobilizaciju u NOV. Ističe se da su odluke II zasjedanja AVNOJ-a najsnažnije oružje za mobilizaciju masa u NOB i da ih treba stalno tumačiti narodu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju kojim se analizira vojno-politička situacija na području okruga. Uočava se naglašeno djelovanje neprijateljske propagande, a i vojnih upada u poluoslobođena i oslobođena sela, pa se stoga ističe još veća obaveza političkih aktivista da upoznaju narod sa ciljevima NOP-a i odlukama II zasjedanja AVNOJ-a. Ukazuje se i na slučajeve lošeg ponašanja partizana u nekim selima

📜 Izvještaj politkomesara Posavskog NOP odreda komesaru Zapadne grupe NOP odreda u kome se analizira vojno-politička situacija na terenu, politički rad u narodu, naročito objašnjavanje odluka II zasjedanja AVNOJ-a, kulturno-prosvjetni i politički rad u jedinicama, zatim djelovanje neprijateljske propagande i poduzimanje mjera da se ona razobliči

📜 Pismo Propagandnog odjela Kotarskog NOO-a Našice Općinskom NOO-u Čačinci u kome se detaljno razrađuju uputstva za tumačenje i popularizaciju odluka II zasjedanja AVNOJ-a i oblicima organiziranja sastanaka. Naročito se naglašava potreba djelovanja na neoslobođenom teritoriju 

📜 Pismo političkog komesara VI korpusa NOV i POJ komesaru XII divizije NOV Hrvatske u kome se analizira vojnopolitičko stanje u vezi sa svjetskim događajima i upozorava na pojavu izvjesne besperspektivnosti kod boraca zbog porasta okupatorskih snaga u našoj zemlji. Da bi se takvo štetno mišljenje što prije otklonilo, treba pojačati politički rad u jedinicama NOV i među narodom, objašnjavati odluke II zasjedanja AVNOJ-a, razobličavati politiku čekanja dr V. Mačeka i mobilizirati u NOB preostali dio hrvatskog naroda

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 34 - 35 - 36 za novembar, decembar 1943 - januar 1944 god. (Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije odobrilo je dosadašnji rad Vrhovnog štaba NOV i POJ, odluka br. 6)

📜 Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o odjeku odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a, o kretanju neprijateljske vojske, o formiranju novih jedinica te o pripremi masovne mobilizacije u kotarima Koprivnici i Đurđevcu

📜 Izvještaj Milana Miškovića Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o odjeku odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a u Zagrebu, radu Mjesnoga komiteta, stanju u N00, AFŽ-u i SKOJ-u.

📜 Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o odjeku odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a, neuspjeloj akciji na Zlatar, o mogućnostima mobilizacije, o radu pete kolone o kadrovskim promjenama u OK KPH Varaždin te o stanju u Međimurju.

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 23. januara 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o odlasku predstavnika AVNOJ-a i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije u Belu krajinu

📜 Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Edvarda Kardelja, od 31. januara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da su Predsedništvo AVNOJ-a i Centralni komitet SKOJ-a došli iz Hrvatske u Sloveniju

📜 Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u o kampanji za popularizaciju odluka AVNOJ-a u garešničkome čazmanskome i kutinskom kotaru .

📜 Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast okružnim komitetima KPH o potrebi popularizacije odluke II zasjedanja AVNOJ-a i obavezi okružnih NOO da o tome informiraju ZAVNOH

📜 Zahtev predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 17. februara 1944. Predsedništvu AVNOJ-a da prema slici koju prilaže i njenom opisu donese odluku o državnom grbu nove Jugoslavije

📜 Drugo zasedanje AVNOJ-a i naši zadaci - referat Edvarda Kardelja na Prvom zasedanju Slovenskog narodnoosvobodilnog sveta od 19. februara 1944. u Crnomelju

📜 Poruka potpredsednika Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 27. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da se Ivan Božić, dr Stevan Jakovljević, dr Milan Bartoš i još četiri zarobljenika razmene za zarobljene nemačke oficire

📜 Značaj odluka AVNOJ-a za dalji razvoj naše borbe i stvaranje federativne državne zajednice - članak druga Tita od 1. marta 1944. objavljen u časopisu Nova Jugoslavija u Drvaru

📜 Predlog potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja od 2. marta 1944. predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu da se jedan deo članova NKOJ-a i Predsedništva AVNOJ-a prebaci iz Slovenije u sedište Vrhovnog štaba ili Centralnog komiteta KP Hrvatske

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi zbirku fotografija s ranijih izložbi i snimke sa Drugog zasedanja AVNOJ-a

📜 Poruka predsedmka NKOJ-a Josipa Broza Tita od 7. marta 1944. Edvardu Kardelju da se svi članovi NKOJ-a i Predsedništva AVNOJ-a koji nisu suviše stari prebace iz Slovenije u Hrvatsku i da se obustave sve pripreme za proslavu 25-godišnjice osnivanja KPJ

📜 Upozorenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 14. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da ne pristupa formiranju narodnih sudova pre nego što AVNOJ donese načelne odluke o njima

📜 Obaveštenje potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja Bevca od 22. marta 1944. predsedniku NKOJ-a maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je iz Slovenije, s nekoliko članova Predsedništva AVNOJ-a i NKOJ-a, prispeo u sedište Glavnog štaba Hrvatske

📜 Obaveštenje člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja Bevca od 23. marta 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije da će se s grupom članova Predsedništva AVNOJ-a i NKOJ-a zadržati kraće vreme u sedištu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske

📜 Obaveštenje potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja od 23. marta 1944. potpredsedniku Predsedništva AVNOJ-a Moši Pijade da se Predsedništvo AVNOJ-a može zadržati u Sloveniji sve dok se ne prolepša vreme i putevi ne postanu prohodni

📜 Pismo potpredsednika Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 27. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju u kojem ga obaveštava da mu šalje tekst državne himne i nove verzije ranije dostavljenih projekata osnovnih zakona vrhovne vlasti Demokratske Federativne Jugoslavije

📜 Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 30. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a članu te komisije Edvardu Kardelju da se prouči pitanje državnog kontinuiteta Jugoslavije i ukidanje oktroisanog ustava i svih zakona i zakonskih odredaba Kraljevine Jugoslavije

📜 Drugo zasedanje AVNOJ-a i zadaci Antifašističkog omladinskog pokreta - članak Edvarda Kardelja od aprila 1944. godine

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIX ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 37, 38, 39 za februar, mart, april 1944 god. (Odluke Prezidijuma AVNOJ-a)

📜 Obaveštenje predsednika Zakonodavne komisije Moše Pijade od 10. aprila 1944. članu te Komisije i potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju o izrađenoj novoj varijanti projekata glavnih zakonskih odluka i predloga da se hitno sazove plenum Predsedništva AVNOJ-a radi njihovog pretresa i proglašenja

📜 Predlog potpredsednika AVNOJ-a Moše Pijade od 11. aprila 1944. organizacionom sekretaru CK KPJ, da se, uz pomoć Predsedništva AVNOJ-a, u najširim razmerama pristupi političkom i stručnom obrazovanju ratnih invalida, žena i omladine za buduće kadrove u državnom i samoupravnom aparatu i u raznim granama privrednog i kulturnog života nove Jugoslavije

📜 Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 12. aprila 1944. predsedniku NKOJ-a maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da se što pre obrazuje Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomoćnika i da se donese pravilnik o njenim kompetencijama i načinu rada

📜 Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 12. aprila 1944. članu te Komisije i potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju da se u projekt zajedničke deklaracije AVNOJ-a i predsedništava zemaljskih antifašističkih veća dodaju odredbe o kralju i monarhiji

📜 Pismo Moše Pijade od 13. aprila 1944. Edvardu Kardelju u kojem obrazlaže neophodnost da se u projekt zajedničke deklaracije AVNOJ-a i predsedništava zemaljskih antifašističkih veća obavezno unesu odredbe o obliku vladavine i državnom uređenju Jugoslavije

📜 Pismo predsednika NKOJ-a Maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. juna 1944. zemaljskim antifašističkim većima u Jugoslaviji članovima Predsedništva AVNOJ-a i članovima NKOJ-a o razlozima koji su uslovili sklapanje sporazuma između NKOJ-a i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade u inostranstvu i o konkretnim rezultatima toga sporazuma

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 40 - 43 za maj - avgust 1944 god. (Odluka AVNOJ-a o odlikovanju ordenom narodnog oslobođenja jedinica Narodnooslobodilačke vojske)

📜 Obaveštenje predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 15. septembra 1944. predsedniku Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Makedonije o razlozima nepominjianja Makedonije u svom govoru od 12. septembra 1944. prilikom dvogodišnjice formiranja 1. dalmatinske brigade

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 44 - 45 za septembar - oktobar 1944 god. (Odluke Pretsjedništva Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije o odlikovanjima)

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za prebacivanje NKOJ-a, AVNOJ-a i Vrhovnog štaba u Valjevo

📜 Instrukcija predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 8. oktobra 1944. svim zemaljskim antifašističkim većima narodnog oslobođenja za dostavljanje karakteristika istaknutih političara u zemlji i inostranstvu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za pripremanje aerodroma u Divcima za prihvatanje članova Vrhovnog štaba, Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije i Centralnog komiteta KP Jugoslavije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za slanje dvojice organizatora špijunske mreže u 5. udarnom korpusu i prebacivanje Vrhovnog štaba, AVNOJ-a i NKOJ-a na valjevski sektor

📜 Kosovo i Metohija i odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a članak Pavla Jovićevića u listu Sloboda od novembra 1944. godine

📜 Pozdrav sa svečane sednice Osnivačke skupštine AVNOJ-a upućen Vrhovnom štabu NOV i POJ 26. novembra 1942. godine

📜 Pozdravni telegram sa svečane sednice Osnivačke skupštine AVNOJ-a upućen Centralnom komitetu KPJ 26. novembra 1942. godine

📜 Rezolucija o osnivanju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije usvojena 27. novembra 1942. na prvoj radnoj sednici Osnivačke skupštine AVNOJ-a

📜 Rezolucija o organizaciji AVNOJ-a usvojena 27. novembra 1942. na prvoj radnoj sednici Osnivačke skupštine AVNOJ-a

📜 Proglas AVNOJ-a narodima Jugoslavije usvojen 27. novembra 1942. na prvoj radnoj sednici Osnivačke skupštine AVNOJ-a

📜 Pozdravni telegram maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. novembra 1944. Antifašističkom veću narodnog oslobođenja Albanije povodom albanskog dana nacionalne zastave

📜 Izveštaj dr Ivana Ribara od 29. novembra 1943. o radu Izvršnog odbora AVNOJ-a u razdoblju između Prvog i Drugog zasedanja AVNOJ-a

📜 Pozdrav Aleksandra Rankovića u ime Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije 29. novembra 1943. Delegatima na Drugom zasedanju AVNOJ-a

📜 Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom predstavničkom telu Jugoslavije i Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije kao privremenim organima vrhovne narodne vlasti u Jugoslaviji za vreme narodnooslobodilačkog rata

📜 Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. O oduzimanju prava zakonite vlade jugoslovenskoj vladi u inostranstvu i o zabrani povratka u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću

📜 Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu

📜 Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. o priznanju i zahvalnosti Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima Jugoslavije

📜 Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. o uvođenju naziva maršala Jugoslavije u Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima Jugoslavije

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Beograd Glavni štab Hrvatske Operacija Schwarz Beogradska operacija Bihać Valjevo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Partizanke Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Prvo zasedanje AVNOJ-a Sanitet u ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Saradnja četnika sa okupatorom Zagreb SSSR i Jugoslavija Žene u ratu SAD i Jugoslavija Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Vlada Sovjetskog Saveza Avijacija u oslobodilačkom ratu Ivan Šubašić Štampa u ratu Komunistička partija Slovenije Komunistička partija Hrvatske Ivan Ribar ASNOM Dragoljub Draža Mihailović Moša Pijade USAOJ Albanski partizani Vrhovni štab NOVJ Jajce Osvobodilna fronta Vis Edvard Kardelj Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Sloveniji 1944. Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Crnoj Gori 1943. Vlada Velike Britanije Centralni komitet KPJ 2. udarni korpus NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu ZAVNOBiH Kominterna Borbe u Makedoniji 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Josip Broz Tito Hrvatska seljačka stranka Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) SKOJ Borbe u Srbiji 1944. Italija u drugom svetskom ratu Britanija i Jugoslavija Vlado Zečević Omladina u ratu Narodni heroji Jugoslavije Otečestveni front Bugarske Narodno oslobodilački odbori ZAVNOH Istra u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Sloveniji 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Petar II Karađorđević Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Glavna operativna grupa NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vladimir Bakarić Mrkonjić Grad Drugo zasedanje AVNOJ-a