Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bihać u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 87 hronoloških zapisa, 95 dokumenata i 20 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 6. 1941. Ustaše prikupile Srbe i Jevreje iz Bihaća (preko 1.000 ljudi, žena i dece) i iselile ih u Kulen-Vakuf.

⚔️ 14. 8. 1941. Iz Bihaća i Bos. Krupe dva domobranska bataljona, ojačana tenkovima, posle dvodnevnih borbi deblokirala Bos. Petrovac, čiji su garnizon gerilski odredi Sreskog štaba za Bos. Petrovac držali u blokadi deset dana.

⚔️ 22. 8. 1941. U Bihaću ustaše streljale sekretara mesne organizacije KPJ u V. Kladuši Milana Pilipovića, narodnog heroja. Kad je Pilipović pokušao da vozom iz Bihaća ilegalno prebaci 70 pušaka i 3 sanduka municije ustaše su ga prepoznale, ranile i uhvatile.

⚔️ 6. 9. 1941. Delovi Drvarske brigade zauzeli Kulen-Vakuf, iz koga se, posle duže opsade i dvodnevnih borbi na spoljnim uporištima, evakuisala neprijateljska posada (2 čete domobrana, vod žandarma i nešto ustaša) i pod pretnjom smrtne kazne povukla sve muslimansko i hrvatsko stanovništvo (delom naoružano) iz grada i okoline. U toku probijanja posade prema Bihaću, delovi Drvarske brigade su zarobili jednu četu domobrana.

⚔️ 17. 9. 1941. Na putu Slunj-Rakovica partizani napali autokolonu koja je pratila velikog župana iz Bihaća, ubili 3 žandarma, 1 agenta i šofera i ranila 4 žandarma i šefa policije iz Bihaća.

⚔️ 25. 9. 1941. Oko 7 ustaško-domobranskih bataljona iz Bihaća, Bos. Krupe, San. Mosta i Bos. Petrovca, iskorišćujući uspehe italijanskih jedinica počeli akciju čišćenja šireg rejona Bos. Petrovca savlađujući jak otpor dva bataljona Drvarske brigade. U cetvorodnevnim borbama oni su ovladali komunikacijama između tih garnizona, spojili se sa delovima divizije -Sasari- kod Oštrelja i zauzeli Kulen-Vakuf.

⚔️ 0. 10. 1941. Formiran OK KPJ za Podgrmeč (nosio i nazive: OK KPJ za Bihać, za Grmeč, za Bos. Krupu, Bos. Novi i San. Most).

⚔️ 2. 11. 1941. U s. Razvalama (na pl. Ljunjevači) održan sastanak sekretara oblasnog komiteta za Bos. krajinu, OK KPJ za Bihać (Grmeč) i Štaba 1. krajiškog NOP odreda. Odlučeno da se Štab premesti u Podgrmeč i date detaljnije direktive za rad: formiranje četa aa borbu protiv italijanskog okupatora, NO odbora, magacina, logora itd.

⚔️ 1. 12. 1941. Kod Bos. Novog (na pruzi B. Novi - Bihać) delovi 1. krajiškog NOP odreda srušili oklopni voz. Jedan vagon pao u Unu.

⚔️ 11. 1. 1942. Kod s. Pritoke (blizu Bihaća) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda, u dva maha, uništili domobransku komoru i pratnju koje su pokušali da opkoljenojj domobranskoj posadi u s. Ripču doture borbene i druge potrebe.

⚔️ 12. 1. 1942. Kod sela Pritoke (blizu Bihaća) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda uništili neprijateljsku komoru i njenu pratnju (manje delove domobranskog 2. pešadijskog puka) kada su ove pokušale da se iz Bihaća probiju do okružene posade u selu Ripču.

⚔️ 19. 1. 1942. Između ž. st. Blatne i Rudica (na pruzi Bihać - Bos. Novi) 2. bataljon 1. krajiškog NOP odreda uništio oklopni voz i porušio prugu.

⚔️ 26. 4. 1942. Između ž. st. Rudice i Blatna (na pruzi Bihać - Bos. Novi) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda napali iz zasede domobransku kolonu. Posle kraće borbe poginulo je 11 neprijateljskih vojnika, 3 su ranjena i 11 je zarobljeno. Zaplenjene su 24 puške, 1 p. mitraljez i 1700 metaka.

⚔️ 16. 7. 1942. Prodorom od Bihaća i Bos. Novog, domobrani i ustaše zauzeli Bos. Krupu, iz koje su potisli delove 1. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 0. 10. 1942. U s. Golubiću (kod Bihaća) 4. krajiška NOU brigada razbila posadu od 150 milicionera, domobrana i ustaša.

⚔️ 18. 10. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu da izvrši sve pripreme za izvođenje bihaćke operacije.

⚔️ 27. 10. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito, zajedno s komandantom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, razradio plan za bihaćku operaciju. Početak operacije predviđen je za 2. novembar.

⚔️ 29. 10. 1942. Jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade napale ustaška i domobranska uporišta u selima Rakovici, Jelovu Klancu, Čatrnji, Bliznici, Oštarskim stanovima, Luketić-Selu i Poljanku i na brdu Lisini. Pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 28 ranjenih, one su se morale povući zbog dolaska ustaških i domobranskih ojačanja iz Bihaća, Slunja i Cazina.

⚔️ 0. 11. 1942. U Bihaću formiran SNO odbor za Bihać.

⚔️ 0. 11. 1942. U Bihaću održana oblasna konferencija KPJ za Bos. Krajinu. Između ostalog, upotpunjen je Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu (od 5. na 11 članova) i u cilju objedinjavanja rada partijskih organizacija u Cazinskoj krajini (do tada u sastavu OK KPJ za Karlovac i Podgrmeč), formiran OK KPJ za Bihać.

⚔️ 2. 11. 1942. Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

⚔️ 3. 11. 1942. Druga hrvatska NOU brigada zauzela Ličko Petrovo Selo (kod Bihaća) i uništila 31. bataljon ustaške 4. brigade.

⚔️ 3. 11. 1942. Delovi nemačke 714. pešadijske divizije, ojačani domobranima i ustašama, svega deset bataljona, formiranih u borbene grupe: -Hofman-, -Gerc-, -Dauter- i -Klajnenberg-, s linije Bos. Novi - Ljubija - San. Most otpočeli nastupanje u Podgrmeč u cilju uspostavljanja odbrambenog pojasa -Jugozapad- za obezbeđenje rudnika Ljubije. Shvativši to nastupanje kao intervenciju prema Bihaću, 5. i 6. krajiška NOU brigada, do 8. novembra, sprečile su njegovo posedanje i razbile dve napadne kolone.

⚔️ 4. 11. 1942. Posle dvodnevnih borbi, koncentričnim napadom pet ojačanih brigada NOVJ, zauzet Bihać i uništeni dva bataljona ustaške 4. brigade i delovi domobranskog 2. i 12. pešadijskog puka. Zauzimanje grada znatno je olakšano ubacivanjem 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade, koji je poseo most na r. Uni. U borbi je pored ostalih poginuo komandir 1. čete 1. bataljona 1. krajiške NOU brigade Mile Tubić, narodni heroj. Zbog. junačkog držanja u borbi za oslobođenje grada i okoline, Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU i 8. hrvatsku NO brigadu, a posebno komandanta 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade Ranka Šipku, narodnog heroja.

⚔️ 6. 11. 1942. Za uspešno izvedene borbe pri zauzimanju Bihaća i okolnih sela, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU brigadu i 8. hrvatsku NO brigadu.

⚔️ 18. 11. 1942. VŠ NOV i POJ, iz svojih vojnih sredstava, dodelio: 2,500.000 kuna stanovništvu D. i G, Vukovskog, Janja, Podgorja, Pljeve i drugih, koja su popaljena i opljačkana od ustaša, nemačkih vojnika i četnika; 500.000 kuna NO odboru Bihaća, za gradsku sirotinju; 200.000 kuna za Drvar i okolna mesta.

⚔️ 26. 11. 1942. U Bihaću otpočelo dvodnevno I zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ-a) u prisustvu 54 delegata NOP-a iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine (delegati iz Slovenije i Makedonije nisu mogli stići). Zasedanje je otvorio vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito koji je u govoru istakao karakter i značaj jednog centralnog političkog tela NOP-a Jugoslavije za dalje vođenje NOB-a. Potom su podneti referati: Narodnooslobodilačka borba i osnivanje AVNOJ-a i Organizacija AVNOJ-a. Zasedanje je donelo Rezoluciju i usvojilo Proglas. Rezolucija objavljuje da je konstituisano Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), kao najviši politički izraz stvorenog čvrstog jedinstva naroda Jugoslavije, sa zadatkom da dalja rukovodi borbom naroda Jugoslavije za konačno oslobođenje i za punu slobodu i ravnopravnost u bratskoj zajednici, koju niko neće moći razoriti jer se se iskovati u ognju zajedničke borbe. AVNOJ je izabrao Izvršni odbor. Osnovano je osam povereništava: za prosvetu, narodno zdravlje, unutrašnje poslove, socijalnu politiku, privredu, finansije, propagandu i vezu. U Proglasu je narodima Jugoslavije objavljeno osnivanje AVNOJ-a i istaknuto da se narodi Jugoslavije moraju boriti protiv fašističkog poretka koji hoće da nametnu okupator i njegove sluge i protiv reakcionarnog poretka koji hoće da održi izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije. AVNOJ je odao priznanje Vrhovnom štabu NOV i POJ i vrhovnom komandantu Josipu Brozu Titu.

⚔️ 28. 11. 1942. Naredbom Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ formirano Bihaćko vojno područje, sa sedištem u Bihaću.

⚔️ 12. 12. 1942. Pošto slovenački predstavnici nisu stigli na I zasedanje AVNOJ-a u Bihaću, na sednici Izvršnog odbora Osvobodilne fronte rešeno koja će lica ući u Izvršni odbor AVNOJ-a.

⚔️ 27. 12. 1942. U oslobođenom Bihaću, uz prisustvo 365 delegata iz svih krajeva Jugoslavije i iz NOV i POJ, otpočeo I kongres antifašističke omladine Jugoslavije, Na tom kongresu, koji je trajao tri dana, govorili su vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito i predstavnici CK KPJ, AVNOJ-a, AFŽ-a i NOV i PO Jugoslavije. Podneseni su sledeći referati: -Omladina u borbi protiv fašističkih istrebljivača naroda-, -Omladina i sutrašnjica naše domovine-, -Bratstvo omladine svih jugoslovenskih naroda i oružano bratstvo sa omladinom Sovjetskog Saveza - zaloga pobede-, -Stvorimo jedinstvenu antifašističku organizaciju-. Kongres je usvojio Organizacionu rezolociju, kojom se osniva Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ), sa zadatkom da ujedini i organizuje sve snage mlade generacije naše zemlje u službi oslobodilačkog rata i pobede nad fašističkim okupatorom i njegovim sarađnicima. Izabran je Zemaljski odbor od 30 članova i upućen proglas pod naslovom -Omladini svih naroda Jugoslavije-.

⚔️ 12. 1. 1943. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

⚔️ 15. 1. 1943. U Bihaću održana 1. konferencija predstavnika SNO odbora i komandi vojnih područja sa oslobođene teritorije, sazvana na inicijativu Upravnog odseka Izvršnog odbora AVNOJ-a i Odseka VŠ za vojne vlasti u pozadini. Na toj konferenciji, kojoj je prisustvovalo 60 delegata iz 30 NO odbora i iz 12 komandi područja [U drugoj knjizi Istorijskog arhiva CK KPJ (tom I, str. 399) stoji: 16 komandi područja.], pretresana su sva pitanja u vezi sa organizacijom i učvršćenjem narodne vlasti i sa razgraničenjem nadležnosti NO odbora i vojnopozadinskih organa.

⚔️ 28. 1. 1943. Kod s. Pokoja (blizu Bihaća) jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ posle višednevnih borbi protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- prešle na desnu obalu r. Une i posele položaje na liniji s. Gorijevac - s. Hrgar - s. Grabež (kod Bihaća).

⚔️ 28. 1. 1943. Posle višednevnih borbi protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 7. divizija NOVJ prebacila se kod s. Pokoja (blizu Bihaća) preko r. Une u Bosansku krajinu, gde je stavljena pod neposrednu komandu VŠ NOV i POJ.

⚔️ 29. 1. 1943. Bihać zauzeli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- posle dvanaestočasovne borbe protiv slušalaca Oficirske škole VŠ NOV i POJ i Bihaćkog područnog bataljona.

⚔️ 1. 2. 1943. U s. Tihotini (kod Bihaća) delovi 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ opkolili i potom razbili manje delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je i imao oko 80 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 2. 2. 1943. U rejonu s. Ripača, s. Tihotine, s. Hrgara i s. Velebita (kod Bihaća) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Bihaća i s. V. Radiča napali jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ i posle žestokih borbi prisilili ih da se povuku u rejon s. Tarkovca, s. Lipe i s. Teočaka (kod Kulen-Vakufa). U borbama je poginuo i komandant 1, bataljona 7. brigade 7. divizije NOVJ Živko Bronzić, narodni heroj.

⚔️ 8. 2. 1943. U Beogradu održali konferenciju vrhovni zapoveđnik Jugoistoka general-pukovnik Aleksandar Ler i komandant Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- general Mario Roboti, na kojoj su razmatrali zajedničke mere za dovršenje operacije -Vajs-1-. Odlučeno je da italijanske snage produže napad u cilju zauzimanja G. Lapca i izbijanja u rejon Kulen-Vakufa, gde će se spojiti sa delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, i da delom snaga, preko pl. Plješevice, izbiju na put Bihać - s. Zavalje - D. Lapac.

⚔️ 12. 3. 1943. Na putu Bihać - Bos. Petrovac 2. bataljon 2. krajiške NOU brigade napao iz zasede kolonu iz sastava nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 12 nemačkih vojnika i oficira i uništeno 8 kamiona sa 80 buradi benzina.

⚔️ 13. 3. 1943. Kod s. Lipe (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 2. bataljon 8. krajiške NOU brigade napao iz zasede nemačku motorizovanu kolonu iz sastava nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 13 a ranjeno 6 nemačkih vojnika, uništena su 2 kamiona i zaplenjena su 2 p. mitraljeza.

⚔️ 24. 3. 1943. Kod brda Lipnika i s. V. i M. Radića (na putu Bihać - Bos. Krupa) jedinice 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačku kolonu i posle žestokih borbi odbacile pešadiju u Bos. Krupu, dok su tenkovi i oklopna kola uspeli da se probiju za Bihać. Poginulo je i ranjeno 60 nemačkih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 10. 4. 1943. Kod s. Vrtoča (na putu Bos. Petrovac - Bihać) 3. bataljon 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništio iz zasede ojačanu četu 741. puka nemačke 114. lovačke divizije, zaplenivši 10 p. mitraljeza i 2 minobacača 81 mm.

⚔️ 28. 8. 1943. Kod s. Gorijevca (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ i. dva bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda uništili dva voda a potom razbili pionirsku četu nemačke 114. lovačke divizije, koju su, intervencijom iz Bihaća, spasli od uništenja delovi 114. i 373. izviđačkog bataljona, ojačani jednom streljačkom četom 721. puka i jednom motorizovanom baterijom. Neprijatelj je imao 86 mrtvih i ranjenih, 16 zarobljenih i 10 nestaiih. Uništeni su 4 motorna vozila i 1 protivtenkovski top, a zaplenjeni 1 mitraljez, 3 puškomitraljeza i oko 50 pušaka.

⚔️ 29. 8. 1943. Iz rejona Bihaća i Kulen-Vakufa nemačka 114. lovačka divizija otpočela prodor preko Like u severnu Dalmaciju u cilju zaposedanja ove teritorije, jer se očekivala kapitulacija Italije. Neprijatelj je odbacio 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala ove pravce i iduće noći zauzeo D. Lapac.

⚔️ 4. 10. 1943. U blizini s. Mokrog Polja (na putu Gračac - s. Kistanje) jedinice Kninskog NOP odreda napale nemačku pratnju koja je iz Zadra za Bihać sprovodila zarobljene italijanske vojnike i oslobodile 75 zarobljenika.

⚔️ 14. 11. 1943. Jedinice 7. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsko uporište Cazin, koje su branili 2. bataljon domobranskog 1. lovačkog puka, 80 žandarma i manji broj nemačkih vojnika. Mesto je zauzeto oko 13 časova, ali su ubrzo iz Bihaća prodrli delovi nemačke 373. legionarske divizije i ustaško-domobranske snage. Neprijatelj je imao 107 mrtvih, 50 ranjenih i 321 zarobljenog, a 7. divizija 15 mrtvih, 60 ranjenih i 4 nestala.

⚔️ 1. 12. 1943. Vrhovni štab NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da snagama jedne divizije dejstvuje na komunikaciji Bihać - G. Lapac - Srb - Knin.

⚔️ 10. 2. 1944. Između s. Čađavice i s. Buševića Blatne delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Bos. Novi - Bihać na 8 mesta. Saobraćaj je obustavljen 3 dana.

⚔️ 27. 2. 1944. Naredbom Štaba 4. korpusa NOVJ obnovljena Komanda Bihaćkog vojnog područja (obuhvatila srezove Bihać i Cazin).

⚔️ 29. 3. 1944. Između s. Buševića Blatne i s. Čađavice (na pruzi Bos. Novi - Bihać) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 7 vagona.

⚔️ 6. 4. 1944. Vš NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da glavninu 4. korpusa NOVJ usmeri ka Bihaću, Bos. Novom i Sisku, sa zadatkom: rušiti komunikacije u dolini Une.

⚔️ 8. 4. 1944. Otpočeo trodnevni napad delova 7. udarne i 8. divizije NOVJ i Unske operativne grupe na Cazin, koji su branili ustaški 8. bataljon, jedan bataljon nemačke 373. legionarske divizije i delovi 10. ustaškog bataljona. Usled prodora nemačkih i ustaškodomobranskih snaga iz Bihaća i s. Ostrošca i njihovog spajanja s posadom u Cazinu, napad je 11. aprila obustavljen. Ustaško-nemačke snage imale su 198 mrtvih, 153 ranjena i 15 zarobljenih vojnika, a jedinice NOVJ - 35 mrtvih, 151 ranjenog i 4 nestala borca.

⚔️ 15. 4. 1944. Između s. Otoke i s. Ostrošca (na pruzi Bos. Novi - Bihać) 3. i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ i Krajiški muslimanski NOP odred porušili 6 km železničke pruge i tt veze, a između Bos. Krupe i s. Otoke put na dva mesta.

⚔️ 7. 5. 1944. Devet bataljona iz nemačke 392. i 373. legionarske divizije i 4. ustaške brigade, nemački 1. puk -Brandenburg-, 92. motorizovani puk i četnički Medački odred otpočeli operaciju (-Morgenstern-) protiv delova 4. i 11. korpusa NOVJ u cilju njihovog uništenja i posedanja slobodne teritorije Like. Koncentričnim napadom iz Gospića, Perušića, s. Lešća, s. Vrhovina, Bihaća, Lapca i Gračaca ka Krbavskom polju, neprijatelj je privremeno ovladao gotovo čitavom slobodnom teritorijom i opustošio je. Pronašao je skoro sva skladišta hrane, municije i opreme i opljačkao ih. Jedinice 4. i 11. korpusa, vešto manevrišući, izbegle su teže udare. Neprijateljske snage su se 20. maja povukle radi učešća u drvarskoj operaciji, a jedinice 11. korpusa NOVJ ponovo su posele Krbavsko polje i Korenicu (sada: Titova Korenica).

⚔️ 17. 5. 1944. Kod s. Pokoja (na pruzi Bihać - Bos. Krupa) diverzantska četa Podgrmečkog NOP odreda minom srušila neprijateljski voz (6 vagona) sa životnim namirnicama i drugim materijalom.

⚔️ 19. 5. 1944. Delovi 6. krajiške udarne brigade 4. divizije NOVJ napali uporište u s. Spahićima (kod Bihaća) i naneli neprijatelju gubitke od oko 10 mrtvih i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 22. 5. 1944. Otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke i nemačke 373. legionarske divizije, nemačkog 1. rezervnog lovačkog i 92. motorizovanog puka, nemačkog 55. brdskog izviđačkog bataljona, domobranske 3. brdske i 8. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnika na jedinice 4. korpusa NOVJ u Cazinskoj krajini, na Kordunu i u Baniji. U borbama do 30. maja jedinice 4. korpusa NOVJ su uspele da odbace neprijateljske snage prema Bihaću, s. Otoci, Dvoru na Uni, Kostajnici, Sunji, Petrinji, Karlovcu, s. Generalskom Stolu i s. Tounju. Neprijatelj je imao oko 1200 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 47 mrtvih, 310 ranjenih i 6 nestalih boraca.

⚔️ 24. 5. 1944. Na putu Bos. Krupa - Bihać delovi 6. i 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustaški bataljon i, posle četvoročasovne borbe, naneli mu gubitke od oko 50 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 1 ranjen borac.

⚔️ 25. 5. 1944. Vazdušnim napadom na Drvar, nemačke, domobranske i četničke snage (ojačani 500. SS padobransko-lovački bataljon, ojačana pukovska grupa nemačke 373. legionarske divizije, pukovska grupa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemački 92. motorizovani puk ojačan domobranskim 1. pukom 2. lovačke brigade i nemačkim 54. brdskim izviđačkim odredom, nemački 105. izviđački SS odred sa ojačanim izviđačkim odredom nemačke 369. legionarske divizije, nemački 1. puk -Brandenburg- bez jednog bataljona, manje četničke snage upotrebljene na svim pravcima i oko 100 aviona za podršku jedinica) iz garnizona Bos. Krupa, Bihać, Srb, Knin, Livno, Jajce, Mrkonjić-Grad i Banja Luka otpočele drvarsku operaciju s ciljem da unište VŠ NOV i POJ, koji se nalazio u Drvaru, a zatim okruže i unište jedinice NOVJ u zapadnoj Bosni (1. proleterski udarni i 5. udarni korpus NOVJ i delove 8. korpusa NOVJ). Operacija je neuspešno završena sredinom, juna.

⚔️ 29. 5. 1944. Grupa od 40 anglo-američkih aviona bombardovala neprijateljski garnizon Bihać. Uništeni su skladište municije i veći broj vagona s vojnim materijalom. Grad je jako oštećen. Bilo je mnogo žrtava. Sutradan je napad ponovljen bez većih rezultata.

⚔️ 2. 6. 1944. Na komunikaciji Bihać - Bos. Krupa 6. krajiška udarna brigada 4. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i nanela joj gubitke od 77 poginulih i ranjenih vojnika.

⚔️ 9. 6. 1944. Iz zasede kod s. Dubovskog (blizu Bihaća) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od 30 mrtvih vojnika.

⚔️ 13. 6. 1944. Na putu Bos. Petrovac - Bihać jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale nemačku kolonu jačine preko 200 motornih vozila i tom prilikom oslobodile 30 žena i dece iz s. Vrtoča i s. Teočaka, koje su nemački vojnici poterali za Bihać. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 9 mrtvih i 24 ranjena. Minom je uništen 1 tenk i 1 kamion.

⚔️ 16. 6. 1944. Kod s. Čađavice (na pruzi Bos. Novi - Bihać) delovi 2. diverzantsog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz i uništili 8 vagona.

⚔️ 19. 6. 1944. Iz zasede kod s. Duhovskog (blizu Bihaća) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali delove domobranskog 1. lovačkog puka i naneli im gubitke od 32 mrtva, 25 ranjenih i 3 zarobljena, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 1 ranjenog borca. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 1 automat, 2 pištolja i 1000 metaka.

⚔️ 4. 7. 1944. U s. Ličkom Petrovom Selu (kod Bihaća) jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ napale posadu 8. ustaškog bataljona i zauzele selo.

⚔️ 12. 7. 1944. Kod Lipe (na putu Bos. Petrovac - Bihać) 8 krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu jačine 300 vojnika sa 19 kamiona, te joj nanela gubitke od 160 mrtvih i 90 ranjenih vojnika i uništila 19 kamiona. Brigada je imala 6 mrtvih i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 7. 1944. Delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz na železničkoj pruzi Bos. Novi - Bihać. Uništena je lokomotiva i 1 vagon, a 1 vagon je oštećen. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih vojnika i oficira.

⚔️ 1. 8. 1944. Delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijatelja u s. Gorijevcu, Ripačkom klancu i s. Vrtočama (na putu Bihać - Bos. Petrovac) i posle oštre borbe naneli mu gubitke od 68 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici delova 4. divizije: 22 mrtva i 60 ranjenih.

⚔️ 3. 8. 1944. Na putu Bihać - s. Gorijevac 4. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i posle šestočasovne borbe odbacio je u Bihać, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i 10 ranjenih. Gubici 8. krajiške udarne brigade: 2 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 13. 8. 1944. Na prostoriji s. Plitvički Ljeskovac - s. Prijeboj - s. Čujića Krčevine (kod Titove Korenice) otpočeo trodnevni napad u kome je 2. udarna brigada 8. udarne divizije NOVJ odbacila delove nemačke 392. legionarske divizije prema Bihaću i s. Babinom Potoku. Neprijatelj je imao oko 140 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 2. udarne brigade su imale 6 mrtvih i 29 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 8. 1944. Na putu Bihać - Bos. Petrovac 2. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i naneo joj gubitke od 42 mrtva i 12 ranjenih. Gubici 8. brigade: 4 ranjena borca. Zaplenjeno: 1 p. mitraljez, 29 pušaka, 4 pištolja, 11 ručnih bombi, 3000 metaka i ostala ratna oprema.

⚔️ 16. 8. 1944. Kod s. Lipe (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 1. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i naneo joj gubitke od 16 mrtvih, 9 ranjenih i 1 zarobljenog Gubici 8. brigade: 1 poginuo borac. Zaplenjene su 3 puške, 4 bombe i 1.100 metaka.

⚔️ 19. 8. 1944. Na putu Bihać - Bos. Petrovac (rejon s. Duhovskog) dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali artiljerijski divizion nemačke 373. legionarske divizije. U borbi je poginulo 129 a ranjeno preko 50 nemačkih vojnika, a 8. brigada je imala 3 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 8. 1944. U rejonu s. Vrtoča (na putu Bos. Petrovac - Bihać) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i 7 ranjenih vojnika. Gubici delova 8. brigade: 2 ranjena borca.

⚔️ 1. 9. 1944. Jedinice Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ otpočele osmodnevni napad na neprijateljska uporišta i kolone na komunikaciji Bihać - Bos. Krupa i da vrše diverzije na toj komunikaciji. Porušeno je oko 1400 m pruge i 4 mosta, a uništena su 3 kamiona. U tim borbama neprijatelj je imao 33 mrtva, 32 ranjena i 2 zarobljena vojnika, a jedinice NOVJ 5 mrtvih i 4 ranjena borca.

⚔️ 15. 9. 1944. Jedinice 1. udarne i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ napale ustaško uporište u s. Vagancu (kod Bihaća). Posle osmočasovne borbe one su se, zbog dolaska pojačanja iz Bihaća i Cazina, morale povući.

⚔️ 17. 12. 1944. Na okružnoj konferenciji AFŽ-a za okrug Bihać izabran Okružni odbor AFŽ-a.

⚔️ 6. 1. 1945. U blizini s. Vrela i s. Vrste (kod Bihaća) glavnina 2. brigade Unske operativne grupe NOVJ odbila napad delova nemačke 373. legionarske divizije.

⚔️ 8. 1. 1945. Kod s. Vrste i Kule Bisovače delovi 2. brigade Unske operativne grupe NOVJ odbili napad nemačkih snaga iz Bihaća, nanevši im gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 25. 1. 1945. Kod s. Baljevca i s. Željave 2. udarna brigada 8. udarne divizije NOVJ odbila napad ustaških i nemačkih snaga iz Bihaća, nanevši im velike gubitke. Brigada je imala 3 mrtva i 10 ranjenih.

⚔️ 11. 2. 1945. Kod s. Ličkog Petrovog Sela, Drežnik-Grada i s. Ličkih Jesenica nemačke, domobranske i ustaške snage iz Bihaća izvršile napad na jedinice 8. udarne divizije 4. udarnog korpusa NOVJ i 13. udarne i 35. udarne divizije 11. korpusa NOVJ, Borbe su vođene do 18. februara kada se neprijatelj povukao prema Bihaću, s. Nebljusima i D. Lapcu.

⚔️ 11. 3. 1945. Rasformiran Oblasni NO odbor za Bosansku krajinu (sa 8 postojećih ONO odbora) i doneta odluka da se formiraju tri okružna NO odbora (Banja Buka, Travnik i Bihać). Okružni NO odbor za banjalučki okrug (od 60 članova) i Okružni narodni sud (od 8 članova) izabrani su na okružnoj konferenciji održanoj toga dana u Prijedoru.

⚔️ 20. 3. 1945. Jedinice 4. armije JA počele operacije za oslobođenje Like i Bihaća. One su u Lapačkom i Krbavskom polju razbile delove nemačke 373. legionarske i ustaško-domobranske 10. lovačke divizije i istog dana oslobodile G. i D. Lapac i Udbinu, a sutradan Korenicu (sada: Titova Korenica) prodrevši do Bihaća.

⚔️ 22. 3. 1945. Na putu Bihać-Ostrožac 1. udarna brigada 7. udarne divizije JA napala iz zasede delove nemačke 373. legionarske divizije i prinudila ih da se vrate u Bihać. Uništeno: 3 kamiona, blindirani auto i 6 putničkih automobila.

⚔️ 24. 3. 1945. Na liniji s. Ljubovo - s. Kozjan - s. Kuzmanovača jedinice 13. udarne divizije JA zadržale oko pet bataljona nemačke 392. legionarske i ustaško-domobranske 11. pešadijske divizije. Ti bataljoni su iz Otočca i Perušića pokušali da prodru ka Bihaću koji su napadale jedinice 4, armije JA, Neprijatelj je sutradan prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 26. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 29. udarna divizija, posle četvorodnevnog marša iz rejona Bihaća, stigla u Ogulin i ušla u sastav 4, armije JA.

Dokumenti

📜 Izjava predstavnika ustaških vlasti iz Bosanskog Petrovca od 21. juna 1941. data u Kotarskom predstojništvu u Bihaću o streljanju Srba od strane ustaša i protestu komandanta italijanskih snaga povodom toga

📜 Izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja od 28. juna 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o opštoj situaciji i nasilnom iseljavanju Srba i Jevreja iz Bihaća i bekstvu srpskog življa u šume od zločina ustaša

📜 Izveštaj Oružničke postaje Zavalje od 28. juna 1941. Kotarskom poglavarstvu Bihać o hapšenju pravoslavnog življa

📜 Izveštaj Zapovjedništva 3. hrvatske oružničke pukovnije od 7. jula 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o radu obaveštajne službe i iseljavanju iz Bihaća svih pravoslavaca i Jevreja

📜 Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva Bihać od 19 avgusta 1941 god. o napadu ustanika na vojne kamione na putu Bosanski Petrovac - Vrtoče

📜 Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Bihać od 3 septembra 1941 god. o borbama protiv partizana u zapadnoj Bosni

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu bataljona ličkih NOP odreda za podnošenje izvještaja o stanju na području bataljona i za stezanje obruča oko Bihaća, i obavještenje o situaciji poslije četničke izdaje 

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda u Brdu Oraškom za dejstvo prema Bihaću u sadejstvu sa partizanskim odredima Krupa i Sana

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Slunj od 24. septembra 1941. o progonu i zlostavljanju Srba od strane muslimana-ustaša na području Cazina, Bihaća i Velike Kladuše

📜 Izvještaj komande Petog partizanskog odreda od 4 oktobra 1941 god. štabu Prvog bataljona Sloboda o napadu na ustaše kod Bihaća i o rasporedu vodova

📜 Dopis velike župe Krbava i Psat od 18. oktobra 1941. zapovjedništvu italijanskih trupa u Bihaću protiv mešanja italijanskih vojnih vlasti da se iseljeni Srbi iz Dvora na Uni vrate u Bihać

📜 Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 25. novembra 1941. Zapovjedništvu Oružničkog krila Bihać o borbama s partizanima u Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničke postaje Bihać od 1. jula 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu jedinica Ličko-krbavskog zdruga na bataljon Pekiša Vuksan u selu Sadilovac

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 21 avgusta 1942 god. Operativnom štabu o brojnom stanju neprijatelja u Bihaću i Grahovu

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od septembra 1942 god. o čišćenju neprijateljskih uporišta između Bihaća, Krupe i Cazina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničke postaje Bihać od 17. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu partizana na Hrvatski Blagaj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničke postaje Bihać od 2. septembra 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o prebacivanju jedinica Ličko-krbavskog zdruga na Udbinu

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 5 septembra 1942 god. komandantu Operativnog štaba o uspjelim akcijama na neprijateljska uporišta u Pounju i o snazi neprijatelja u Bihaću i drugim garnizonima

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. septembra 1942. Štabu 1. operativne zone za pripremu operacija na sektoru Bihać - Slunj - Velika Kladuša - Cazin

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružanih snaga u Bihaću od 2. oktobra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu ustaša iz Udbine na selo Jošane

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 14 oktobra 1942 god. štabu Četvrte krajiške NOU brigade za zatvaranje pravca Bihać - Vrtoče i za vršenje akcija na manje neprijateljske posade oko Bihaća i Bosanske Krupe

📜 Odluka Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 oktobra 1942 god. za napad na Bihać i naređenje Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku u vezi s tim

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO z? Bosansku Krajinu da se izvrši priprema za bihaćku operaciju

📜 Primedbe i uputstva Vrhovnog štaba NOP i DV Juugoslavije od 27 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu u vezi s predloženim planom bihaćke operacije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o upućivanju Koste Nada u Vrhovni štab radi dopune plana bihaćke operacije

📜 Izvještaj obavještajnih saradnika iz Bihaća od 31 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u Bihaću i okolnim neprijateljskim uporištima

📜 Bojna relacija Zapovjedništva osiguranja željezničke linije Sunja - Svodna, Bosanski Novi - Bihać za mjesec novembar 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 1 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu neprijateljskih snaga u Bihaću i okolnim uporištima

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o toku borbe u Bihaću i okolnim neprijateljskim uporištima

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o gubicima neprijatelja u borbama za Bihać i o rasporedu i zadacima jedinica poslije oslobođenja Bihaća

📜 Izvještaj 2. pješačke divizije od 7. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o stanju bihaćke posade poslije pada Bihaća

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 novembra 1942 god. Ekonomskom otseku Vrhovnog štaba da evakuiše ratni plen iz Bihaća u Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj štaba Osme NO brigade od 16 studenog 1942 god. o učešću brigade u oslobođenju Bihaća, Cazina, Cetingrada i Slunja

📜 Izvještaj štaba Četvrte NOU brigade od 17 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama kod Rakovice, Bihaća, Podcetina i Cetingrada

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružnnih snaga Slovenija-Dalmacija od 17 studenog 1942 god. o preuzimanju komande nad ustaško-domobranskim jedinicama na području Karlovca, o situaciji na području Bihaća, napada na Sv. Janu. borbama u Dalmaciji i razgovorima za preduzimanje Četvrte neprijateljske ofanzive

📜 Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 novembra 1942 god. na Prvom zasedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije

📜 Bojna relacija Zapovjedništva osiguranja željezničke linije Sunja - Svodna, Bosanski Novi - Bihać za mjesec decembar 1942 godine

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 30 siječnja 1943 god. o ulasku njemačkih trupa u Bihać i o borbama na području Like

📜 Zahtjev Komande njemačkih trupa u Hrvatskoj od 1 veljače 1943 god. za angažovanjem talijanskih jedinica na području Bihać - Kulen Vakuf

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 30 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji u Bosanskoj Krajini i zahtjev za upućivanje Osme krajiške brigade na sektor Bosanska Krupa - Bihać - Kulen Vakuf

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo radi sprečavanja neprijateljskog prodora na pravcu Bihać - Gornji Lapac - Knin

📜 Izvještaj Štaba Grmečke grupe NOP odreda od 1 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Vrhpolja, na komunikaciji Bosanska Krupa - Petrovac i Bihać - Petrovac

📜 Direktiva Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 3 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo protiv neprijatelja na komunikacijama Bihać - Lapac - Mazin i Gospić - Gračac

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 9 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na Drenovači i na komunikacijama Bihać - Vrtoče i Kulen Vakuf - Gornji Lapac

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije da napada neprijateljske transporte i ruši komunikacije Bihać - Gornji Lapac - Gračac

📜 Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 15 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijateljske transporte na komunikaciji Bihać - Gornji Lapac - Gračac

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 24 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o uništenju neprijatelja na cesti Bihać - Donji Lapac

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 27 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na liniji Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac - Bihać i kod Dobrljina

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske autokolone na cesti Bihać - Gračac i borbama kod Bilaja

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Gospića i na komunikaciji Bihać - Gračac

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 3 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske autokolone na cesti Bihać - Donji Lapac

📜 Izvještaj štaba 4. divizije od 15. novembra 1943. Štabu 5. korpusa NOVJ o akcijama kod Bosanske Krupe, Bihaću i Prijedoru i pogibiji Avde Ćuka, političkog komesara 8. krajiške NOU brigade

📜 Nedeljni izvještaj Velike župe Krbava i Psat od 19 novembra 1943 god. o borbama i situaciji na području Cazin - Bihać - Bos. Krupa

📜 Izvještaj 264. pješadijske divizije o sukobima s partizanima u vremenu od 1. listopada do 19. studenog 1943. za vrijeme njenog prebacivanja od Bihaća do Dalmatinske obale

📜 Naređenje Operativnog štaba za Liku od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja na komunikacijama: Gospić - Karlobag, Gospić - Gračac i Bihać - Lapac

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da snagama jedne divizije dejstvuje na komunakaciji Bihać - Lapac - Srb - Knin

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da 28 (slavonsku) diviziju sa rejona Petrinja - Sisak ne prebacuje na pravac Knin - Bihać - Gornji i Donji Lapac

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da izvesti o jačini nemačkih snaga u Bihaću i na unskoj komunikaciji Knin - Lapac

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da odmah ispolji pritisak u pravcu Bihaća i prikupi 19. NO diviziju na sektoru Bruvno - Mazin radi zajedničkog dejstva sa 6. proleterskom divizijom Nikola Tesla

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. aprila 1944. štabu 4. korpusa NOVJ da glavninu snaga angažovanih na komunikaciji u rejonu Bihaća izvuče ispod udara neprijateljeve avijacije i rasporedi nedaleko od te komunikacije

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bihaća i u istočnoj Bosni

📜 Zapovijest Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 12. maja 1944. grupi bataljona iz 1, 2. i 3. proleterske (ličke) brigade za prebacivanje na prostor Strbci - Mišljenovac - Bubanj i za dejstvo na komunikaciji Bihać - Srb

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bihać - Lipa - Vrtoče - Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa - Risovac - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Našica, Petrinje, Bihaća, Kistanja, na Krbavskom Polju i Biokovu

📜 Izvještaj Štaba 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 23. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o dejstvu na komunikaciji Bihać - Lapac

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 29. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac i Bihać - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o borbama na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba 4. NOU divizije od 22. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Podgorač, i o borbama kod Ludbrega, Bjelovara i na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima brigade u zahvatu komunikacije Bosanska Krupa - Bihać - Bosanski Petrovac - Drvar

📜 Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljeva uporišta na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac - Drvar

📜 Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Vaganca i na komunikacijama Bihać - Knin i Knin - Bosansko Grahovo

📜 Izvještaj Štaba 4 divizije od 6. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu na Bosanski Petrovac i na neprijateljska uporišta na liniji Bihać - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Končanicu i auto-kolonu na cesti Bihać - Knin i o borbama kod Daruvara

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranastva od 18. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Bilaj, Ribnik i na komunikaciji Bihać - Lapac i o borbama kod Krapine i u Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Varaždinske Toplice, Kukunjevac, Zlobin i kolone i izviđačke organe na cesti Bihać - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na željezničke komunikacije i o borbama kod Slavonske Požege, u Lici i na cesti Bihać - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. septembra 1944. o borbama kod Velikog Trgovišta, Petrinje, Kostajnice i na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pakrac, Lipik, Daruvar, otoke Brač i Pag, i o borbama kod Otočca, Splita i na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. septembra 1944. o borbama na području Banje Luke, Bihaća, Doboja i Nevesinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračenicu, Zemunik, Hrvače i Garčin i o borbama na Braču, Hvaru. Pelješcu i na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke, Bihaća i Tuzle

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Remetinec, na otok Šoltu i poluotok Pelješac i o borbama na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Štaba Unske grupe od 14. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama na pruzi Bihać - Bosanski Novi, o napadu na Cazin i Vaganac i o borbi kod Petrinje

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. novembra 1944. o borbama oko Bihaća, Kiseljaka i Zvornika

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. novembra 1944. o borbama kod Knina, Popovače, Bihaća, Ogulina

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. novembra 1944. o borbama kod Knina. Mostara, Duvna, Slavonskog Broda, Krapine, Karlovca, Ogulina, Bihaća i Kostajnice

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. novembra 1944. o borbama na sektoru Bihaća, Rogatice i Kreševa

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. novembra 1944. o borbama na sektoru Konjica, Bihaća, Bosanskog Novog i Drinjače

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. decembra T944. o dejstvima na području Bihaća, Banje Luke i Zenice

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 10. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Donji Lapac - Bihać - Otočac - Gospić i Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Gospić - Otočac - Bihać i Banjaluka - Bosanska Gradiška

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Sarajevo - Travnik, Gospić - Otočac i Donji Lapac - Bihać - Bosanski Novi

📜 Zapovijest Operativnog štaba Grupe korpusa JA od 13. aprila 1945. štabovima 3. i 29. divizije za pokret preko Ključa ka Bihaću i Bosanskom Novom

📜 Obavještajni izvještaj šefa 2. odsjeka majora Berkovića od 22. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o neprijateljskim snagama u dolini Une od Bihaća do Kostajnice

Fotografije

Povezane odrednice

Gračac Borbe u Hrvatskoj 1942. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Lici 1944. Partizanska avijacija 7. SS divizija Prinz Eugen 6. krajiška udarna brigada Bosanska Krupa Borbe u Lici 1945. Operacija Weiss Knin 114. lovačka divizija Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Josip Broz Tito Ustaški zločini 1941. Banja Luka 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 8. kordunaška divizija NOVJ Donji Lapac Cazin Italija u drugom svetskom ratu Bosanski Novi Borbe u Hrvatskoj 1945. Karlovac Hrvatsko domobranstvo Prvo zasedanje AVNOJ-a Ustanak u NDH 4. krajiška divizija NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Sanski Most Bihaćka operacija Genocid u NDH Gospić Borbe u Hrvatskoj 1944. AVNOJ Vrhovni štab NOVJ 2. krajiška udarna brigada 8. krajiška brigada Drvarska brigada Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Otočac Diverzije u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1943. Velika Kladuša Hrvatska Kostajnica 2. diverzantski bataljon NOVH 373. legionarska divizija Tiger Žene u ratu 1. krajiški partizanski odred Bosanski Petrovac Ustanak u Hrvatskoj 1941. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Završne operacije u Jugoslaviji Slunj Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1942. Glavni štab Hrvatske Narodno oslobodilački odbori USAOJ Saradnja četnika sa okupatorom Holokaust u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 392. legionarska divizija (plava) 4. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Petrinja Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.