Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

1. krajiški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 57 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1941. Po naređenju Glavnog štaba NOP odreda za BiH (na savetovanju u Ataševcu) 1. brigada rasformiranog Štaba Krajiške divizije reorganizovana u 1. krajiški (Grmečki) NOP odred.

⚔️ 2. 11. 1941. U s. Razvalama (na pl. Ljunjevači) održan sastanak sekretara oblasnog komiteta za Bos. krajinu, OK KPJ za Bihać (Grmeč) i Štaba 1. krajiškog NOP odreda. Odlučeno da se Štab premesti u Podgrmeč i date detaljnije direktive za rad: formiranje četa aa borbu protiv italijanskog okupatora, NO odbora, magacina, logora itd.

⚔️ 18. 11. 1941. Delovi 1. krajiškog NOP odreda uništili voz između ž. st. Lanište i Bravsko (na pruzi Srnetica - Sanski Most).

⚔️ 30. 11. 1941. Delovi 1. krajiškog NOP odreda zauzeli žand. st. St. Majdan (kod San. Mosta).

⚔️ 1. 12. 1941. Kod Bos. Novog (na pruzi B. Novi - Bihać) delovi 1. krajiškog NOP odreda srušili oklopni voz. Jedan vagon pao u Unu.

⚔️ 15. 12. 1941. U Majkić-Japri održana konferencija komandnog kadra 1. krajiškog NOP odreda u cilju reorganizacije, učvršćenja i borbenog aktiviranja partizanskih jedinica.

⚔️ 21. 12. 1941. U s. Panju (kod Sinja) borci Sinjskog NOP odreda i Grahovsko-ždralovačke čete 1. krajiškog NOP odreda napali i razoružali domobransku posadu. Zarobljeno je 15 domobrana a dva žandarma su poginula.

⚔️ 30. 12. 1941. GŠ NOP odreda za BiH uputio u Podgrmeč đr Mladena Stojanovića u cilju pomoći na konsolidaciji 1. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 0. 1. 1942. U selima oko Bos. Petrovca 3. bataljon 1. krajiškog NOP odreda razoružao preko 60 četnika. Time je na sektoru tog odreda, posle krize, otpočela odlučna borba i protiv četnika.

⚔️ 6. 1. 1942. U s. Sajkovićima (kod Livna), na sastanku štabova 1. krajiškog i Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda, odlučeno da delovi 1. krajiškog NOP odreda u Livanjskom polju uđu u sastav Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda.

⚔️ 11. 1. 1942. Kod s. Pritoke (blizu Bihaća) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda, u dva maha, uništili domobransku komoru i pratnju koje su pokušali da opkoljenojj domobranskoj posadi u s. Ripču doture borbene i druge potrebe.

⚔️ 12. 1. 1942. Kod sela Pritoke (blizu Bihaća) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda uništili neprijateljsku komoru i njenu pratnju (manje delove domobranskog 2. pešadijskog puka) kada su ove pokušale da se iz Bihaća probiju do okružene posade u selu Ripču.

⚔️ 17. 1. 1942. Delovi 1. krajiškog NOP odreda zauzeli uporište Ripač (kod Bihaća), čija se posada izvukla preko Une.

⚔️ 19. 1. 1942. Između ž. st. Blatne i Rudica (na pruzi Bihać - Bos. Novi) 2. bataljon 1. krajiškog NOP odreda uništio oklopni voz i porušio prugu.

⚔️ 22. 1. 1942. Na konferenciji svih vojno-političkih rukovodilaca 1. krajiškog NOP odreda, u prisustvu đeleagta Glavnog štaba NOP i DV za Bosnu i Hercegovinu, pretresen celokupan rad, razjašnjena mnoga nejasna pitanja i izvršena reorganizacija tog odreda.

⚔️ 23. 1. 1942. U s. Koluniću (kod Bos. Petrovca) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda zarobili 21 italijanskog vojnika.

⚔️ 24. 1. 1942. Kod s. Medenog Polja (blizu Bos. Petrovca) dva voda 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda razbili jednu ojačanu četu italijanske divizije -Sasari- i manji broj četnika (oko 300 vojnika) te ubili i ranili oko 80 vojnika i oficira, zarobili 2 oficira i zaplenili 80 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 2 topa 65 mm.

⚔️ 29. 1. 1942. Dve čete 1. krajiškog NOP odreda napale miliciju i posle šestočasovne borbe zauzele s. Agiće (kod Bos. Novog), sem utvrđene škole. U borbi je poginuo politčki komesar 3. čete 3. bataljona 1. krajiškog NOP dreda Rađivoj Rodič, narodni heroj.

⚔️ 5. 3. 1942. Lapački bataljon i bataljon -Marko Orešković-, uz sadejstvo tri čete 1. krajiškog NOP odreda, otpočeli desetodnevni napad na Srb, u kome su se nalazili 44. bataljon crnih košulja, četnici i žandarmi. I pored vrlo oštrih borbi, Srb nije zauzet. U prvom jurišu poginuo je desetar i puškomitraljezac Branko Vladušić, narodni heroj.

⚔️ 12. 3. 1942. Delovi 2. bataljona 1. krajiškog NOP odreda, posle tročasovne borbe kod s. V. Radića, odbili ispad nepotpunog 3. bataljona 1. pešadijskog puka italijanske divizije -Re- iz Bos. Krupe.

⚔️ 13. 3. 1942. U s. Crnom Vrhu (kod Glamoča) delovi 1. krajiškog NOP odreda razoružali četničku Prekajsku četu.

⚔️ 14. 3. 1942. Posle tromesečne opsade 1. krajiški NOP odred, bez gubitaka, zauzeo s. Budimlić Japru (kod Bos. Novog). Posada, ojačana četa (290 domobrana i žandarma) predala se.

⚔️ 23. 3. 1942. U s. Hrustovima (kod San. Mosta) delovi 1. krajiškog NOP odreda zarobili 10. četu 10. domobranskog puka.

⚔️ 16. 4. 1942. Banijski NOP odred, u sadejstvu sa delovima 1. krajiškog NOP odreda, izvršio napad na neprijateljske objekte između ž. st. Rudice i Blatna (kod Bos. Novog) i zarobio 47 domobrana sa naoružanjem.

⚔️ 4. 5. 1942. Delovi italijanske divizije -Sasari- i trupe Zadra (oko dva puka sa ojačanjima i nešto četnika) prodrli iz Drvara i Ključa ka Bos. Petrovcu. Delovi 3. i 1. krajiškog NOP odreda naneli su im gubitke od nekoliko stotina izbačenih iz stroja ali su se italijanske jedinice sutradan probile i deblokirale okruženi Bos. Petrovac.

⚔️ 16. 5. 1942. Delovi 2. i 1. krajiškog NOP odreda i Banijska proleterska četa, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, zauzeli Prijedor, savladavši posadu (10 domobranskih četa iz sastava 2, 10. i 11. pešadijskog puka i Sanskog posadnog bataljona, ojačanja i nešto ustaša, žandarma i milicionera). Zarobljeno je 1.100 domobrana i 200 ustaša i žandarma, a zaplenjeno 1.200 pušaka, 15 p. mitraljeza, 8 mitraljeza, 5 minobacača, 2 haubice, 1 oštećen avion i velike količine municije, sanitetskog materijala i opreme.

⚔️ 25. 5. 1942. Pod pritiskom 5. i 1. krajiškog NOP odreda, delovi italijanske divizije -Sasari-, ustaše i četnici pod borbom se povukli iz Bos. Petrovca u Drvar.

⚔️ 29. 5. 1942. Četnički odred -Kočić-, ojačan četom ustaša, otpočeo dvodnevni napad na s. Ribnik (kod Ključa). Napad je odbio 3. bataljon 1. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 20. 6. 1942. Delovi 1. krajiškog NOP odreda zauzeli Bos: Krupu, porušili železničku prugu do Bos. Novog i mostove na Uni u Krupi i Otoci. Posada Krupe i Otoke (pet četa domobrana, ustaša i milicionera) odbačena je preko Une. dok je jedna četa domobrana zarobljena.

⚔️ 26. 6. 1942. Dva bataljona 1. krajiškog NOP odreda napali San. Most, slomili spoljnu odbranu ustaško-domobranske posade i prodrli u grad. Međutim, kad je iznenadna magla prekinula vezu između jedinica oni su se bez potrebe povukli.

⚔️ 7. 7. 1942. Prva krajiška NOU brigada, 1. krajiški i Banijski NOP odred i manji delovi 2. krajiškog NOP odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, napali Bos. Novi u cilju rasterećenja ostataka 2. krajiškog NOP odreda okruženih na Kozari. Zbog velike nadmoćnosti nemačko-ustaške posade, uprkos obostrano visokim gubicima, napad nije uspeo.

⚔️ 16. 7. 1942. Prodorom od Bihaća i Bos. Novog, domobrani i ustaše zauzeli Bos. Krupu, iz koje su potisli delove 1. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 2. 8. 1942. U s. Bošnjacima (kod San. Mosta), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od dva bataljona 2. krajiškog NOP odreda i jednog bataljona 1. krajiškog NOP odreda Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu formirao 2. krajišku NOU brigadu.

⚔️ 0. 10. 1942. Naredbom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, na teritoriji rasformiranog 1. krajiškog NOP odreda formirano Podgrmečko vojno područje, sa sedištem u s. Benakovcu (kod Bos. Krupe).

⚔️ 14. 10. 1942. U Podgrmeču, po naređenju Operativnog štaba NOP i DV za Bos. Krajinu, od 1. krajiškog NOP odreda formirana 6. krajiška NOU brigada.

Dokumenti

📜 Proglas Prijekog vojnog suda Prvog krajiškog NOP odreda od 23 novembra 1941 god. povodom presude trojici izdajnika i špijuna

📜 Proglas vojnog suda Prvog krajiškog NOP odreda od decembra 1941 god. povodom nzvršenja smrtne kazne nad dvojicom zlikovaca

📜 Proglas štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 2 decembra 1941 god. borcima i narodu na području odreda

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o izvedenim akcijama od 1-9 januara 1942 godine

📜 Zapisnik sa konferencije vojnih i političkih rukovodilaca Prvog krajiškog NOP odreda održane 22 januara 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o izvedenim akcijama i političkom radu u pozadini u vremenu od 12 decembra 1941 do 26 januara 1942 godine

📜 Naređenje štaba Trećeg bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 21 februara 1942 god. zamjeniku komandanta bataljona za upućivanje boraca radi formiranja proleterske čete

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o vojnim i političkim akcijama potčinjenih jedinica izvedenim u vremenu od 28 januara do 10 februara 1942 godine

📜 Pismo zamjenika komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 8 marta 1942 god. komandi Cetvrte čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o zadacima čete u vezi s prodorom Nijemaca u Prijedor

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama i političkom radu u vremenu od 3 do 18 marta 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 19 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o oslobođenju Budimlić Japre, borbama protiv četnika i saradnje sa Drugim krajiškim NOP odredom

📜 Naređenje štaba Prvog bataljona Petar Škundrić Prvog krajiškog NOP odreda od 20 marta 1942 god. komandama Treće i Cetvrte čete za postavljanje zasjeda i onemogućavanje pokreta neprijatelja od Ključa prema Prijedoru

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 24 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o predaji 38 domobrana i stvaranju bataljonskih i četnih ambulanti

📜 Izvještaj Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o situaciji u Starom Majdanu i okolini poslije oslobođenja Budimlić Japre i o organizaciji bataljona

📜 Saopštenje komande Pete čete Drugog bataljona Drugog Krajiškog NOP odreda od 27 marta 1942 god. komandi Cetvrte čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o preduzimanju mjera za sprečavanje prodora neprijatelja iz Prijedora ka Kozarcu

📜 Petnaestodnevni izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 4 aprila 1942 god. o akcijama i političkom radu potčinjenih jedinica

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 4 aprila 1942 god. o ishrani ljudstva, organizaciji saniteta i borbenoj sposobnosti četa

📜 Obavještenje štaba Treće čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 7 aprila 1942 god. štabu Četvrte čete o prikupljanju i evakuaciji žita sa područja čete

📜 Naređenje štaba Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 8 aprila 1942 god. štabu Četvrte čete za strogu pripravnost u vezi sa pretstojećim pokretom neprijatelja iz Sanskog Mosta

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 10 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o preduzetim mjerama za suzbijanje talijanske ofanzive

📜 Naređenje zamjenika komandanta Prvog krajiškog NOP odreda od 12 aprila 1942 god. komandiru Četvrte čete Prvog bataljona da dođe u Podvidaču i podnese izvještaj o borbi vođenoj 11 aprila

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 14 aprila 1942 god. sekretaru Oblasnog komitieta KPJ za Bos. Krajinu o uspjesima Udarnog bataljona u borbama protiv četnika i stanju na teritoriji odreda

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama o političkom radu u vremenu od 1 do 15 aprila 1942 godine

📜 Uputstvo Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 24. aprila 1942. štabovima bataljona i samostalnih četa za proslavu Prvog maja

📜 Proglas Okružnog komiteta KPJ za Grmeč i Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 1. maja 1942. narodu Bosanske krajine

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama i političkom radu u vremenu od 1 do 15 maja 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 20 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o zarobljavanju Miloša Tice i drugova od strane četnika

📜 Pismo štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 20 maja 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o pružanju pomoći u hrani hrvatskim partizanima i o rezultatu borbe za Prijedor

📜 Pismo štaba Petog krajiškog NOP odreda od 31 maja 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda o pripremama italijanskih okupatora za evakuaciju Drvara, o potrebi međusobne pomoći u oružju i o čišćenju četničkih uporišta u Peuljama, Grkovcima i Crnom Lugu

📜 Izvještaj političkog komesara Trećeg bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 31 maja 1942 god. Štabu odreda o borbama protiv četnika i ustaša na Ribniku i Busijama

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 6 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijateljskih snaga iz Bosanske Dubice za Bosanski Novi

📜 Izvještaj zamjenika politkomesara Prvog krajiškog NOP odreda od 22 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o zauzeću Blatne i neuspjelom napadu na Rudice

📜 Izvještaj zamjenika politkomesara Prvog krajiškog NOP odreda od 23 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rezultatu napada na ćore, Crkvinu i Otoku

📜 Pismo štaba Prvog bataljona Prve krajiške NOU brigade od 29 juna 1942 god. štabu Udarnog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o situaciji na sektoru bataljona i zahtjev za upućivanje obučenih artiljeraca

📜 Dopis političkog komesara Operativnog štaba NOP i Dv za Bosansku Krajinu od 6 jula 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda o organizaciji vojno-političkog kursa

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 6 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o završetku rada šestog omladinskog kursa i prijedlog za izradu novog programa za kurseve

📜 Saopštenje štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 10 jula 1942 god. povodom napada na Bosanski Novi

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 16 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja u Badić i Ostrožnicu

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 20 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu neprijatelja iz pravca Suhače i o potrebi sadejstvovanja susjednih jedinica

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 22 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o pokretima i koncentraciji neprijateljskih snaga na terenu Prvog i Drugog krajiškog odreda

📜 Izveštaj političkog komesara bolnica Prvog krajiškog NOP odreda od 12. avgusta 1942. Operativnom štabu za Bosansku krajinu o političkom radu u bolnicama

📜 Obavještenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 18 avgusta 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda o ofanzivi neprijatelja u Baniji i o potrebi pojačanja budnosti

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 31 avgusta 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda za napad na neprijateljska uporišta u Sanskoj dolini

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 5 septembra 1942 god. Štabu odreda o rezultatu napada na Cazin

📜 Izvještaj referenta saniteta Prvog krajiškog NOP odreda od 6 septembra 1942 god. sanitetu Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu o izgradnji bolnica i stanju saniteta u odredu

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 28 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Kraiinu o napadu na neprijatelja iz zasjede u Kljevcima i Hrastovu

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rezultatu napada na neprijateljska uporišta Stara Rijeka i Stari Majdan

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o diverzijama na putu od Ivanjske i Blatne

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 3 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja na sektor Kršlje

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Četvrtog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 3 oktobra 1942 god. Štabu odreda o neprijateljskim snagama u Šurkovcu i kod Janjoša

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 oktobra 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda za održavanje konferencije u Trećoj četi Trećeg bataljona povodom neuspjele akcije na Stari Majdan

📜 Telefonski izvještaj štaba Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 13 oktobra 1942 god. Štabu odreda o nadiranju neprijatelja od Vojića prema Biljanima

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 14 oktobra 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda za reorganizaciju odreda u Šestu krajišku NOU brigadu

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 17 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu na neprijateljsku komoru kod Ivanjske

📜 Obavještenje Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 21 oktobra 1942 god. Prvom krajiškom NOP odredu o pretstojećem proboju jedinica brigade na teritoriju odreda

📜 Izvještaj Komande područja Prvog krajiškog NOP odreda od 21 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru Italijana i četnika u selo Peći

📜 Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 22 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o dolasku brigade i izbjeglica sa Kozare na teritoriju Prvog krajiškog NOP odreda

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Narodni heroji Jugoslavije 6. krajiška udarna brigada Ni zrno žita okupatoru! Drvar Italija u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Bataljon Marko Orešković Sinjski partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Bosanski Petrovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bihać 2. krajiška udarna brigada Kozarska Dubica Sanski Most Borbe za Jajce 1942. Prijedor Sanitet u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Dinarsko-dalmatinski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Bosanski Novi Prvi maj u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Zadar Bosanska Krupa 2. krajiški partizanski odred Banijski partizanski odred 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Srb Kozara u oslobodilačkom ratu Operacija Prijedor Sinj 1. krajiška udarna brigada Napad NOVJ na Sanski Most 1942. 12. pešadijska divizija Sassari Ključ Omladina u ratu 13. pešadijska divizija Re Četnički odred Petar Kočić Livno Bitka na Kozari 11. krajiška divizija NOVJ 39. krajiška divizija NOVJ Ustanak u NDH Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Cazin Glamoč Narodno oslobodilački odbori Glavni štab Bosne i Hercegovine