Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Glavni štab Bosne i Hercegovine

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Sporazum između Glavnog štaba NOPO Bosne i Hercegovine i Štaba bosanskih četničkih odreda od 1. oktobra 1941. o formiranju zajedničkog operativnog štaba i zajedničkih organa vlasti na oslobođenoj teritoriji

📜 Proglas Glavnog štaba NOP odreda Bosne i Hercegovine i Komande vojno-četničkih odreda od 1 oktobra 1941 god. za zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša

📜 Pismo četničke privremene uprave istočne Bosne i Hercegovine od 19. novembra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine da se nastave pregovori o saradnji

📜 Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ i Glavnog štaba NOPO za Bosnu i Hercegovinu od 19. januara 1942. narodu istočne Bosne

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 21 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o likvidaciji izdajničke grupice Kovačevića, koordinaciji daljih akcija sa Glavnim štabom za Bosnu i Hercegovinu i borbama oko Nikšića

📜 Izvještaj štaba Birčanskog NOP odreda od 3 februara 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine o stanju u odredu i o borbama za vrijeme Druge neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Mustafe Sadikovića Škraba, instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, od 6. februara 1942. Svetozaru Vukmanoviću Tempu, komandantu Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine i delegatu CK KPJ o borbama i stanju u rejonu planina Ozrena i Trebave

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o izvršenoj reorganizaciji bosanskih partizanskih jedinica i preduzetim merama za likvidaciju četnika u Istočnoj Bosni

📜 Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o izvršenoj reorganizaciji bosanskih partizanskih jedinica i preduzetim mjerama za likvidaciju četnika u Istočnoj Bosni

📜 Instrukcija Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozaru Vukmanoviću-Tempu

📜 Izvještaj štaba Majevičkog NOP odreda od 18 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine o četničkim provokacijama i o rezultatu napada na Miladije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu za stvaranje manevarskih udarnih jedinica i operativnih grupa radi uspešnijeg dejstva u Bosanskoj Krajini, Hercegovini, i Istočnoj Bosni

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine za izradu plana pokreta Druge proleterske brigade prema Glasincu

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na području Istočne Bosne posle Druge neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na terenu Romanije i Zvijezde i u odredima Romaniskom i Zvijezda poslije Druge neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 28 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o radu štaba odreda

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića Tempa, komandanta Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine, iz druge polovine marta 1942. vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu o akcijama Proleterske udarne grupe i situaciji u istočnoj Bosni

📜 Izvještaj štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 3. marta 1942. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o situaciji u gatačkom i nevesinjskom srezu

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 5 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV za Bosnu i Hercegovinu o razvoju ustanka u Bosanskoj Krajini

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa, komandanta Glavnog štaba NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu od 24 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o organizovanju jedinica u Istočnoj Bosni

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 2 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o organizaciji NOP odreda Zvijezda i stanju u Sarajevu

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 10 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremama za formiranje Istočnobosanske brigade i vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Bos. Krajinu od 11 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o borbama protiv četnika i njemačko-ustaških snaga u Bos. Krajini i Centralnoj Bosni

📜 Pismo Rate Dugonjića od 12 maja 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu u vezi s naređenjem Glavnog štaba NOP i DV za BiH o orijentaciji snaga prema Istočnoj Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Bos. Krajinu od 13 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o borbama protiv okupatora, ustaša i četnika na području Trećeg i Četvrtog krajiškog odreda

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 23 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o oslobođenju Prijedora

📜 Iz izveštaja Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku krajinu od 23. maja 1942. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o preletu pilota Franja Kluza i Rudija Čajavca na slobodnu teritoriju 

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Nevesinje 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Glavni štab Crne Gore Vrhovni štab NOVJ 1. proleterska udarna brigada Josip Broz Tito Četnici u drugom svetskom ratu Majevički partizanski odred Partizanska taktika Birčanski partizanski odred Nikšić Partizanski odred Zvijezda 2. proleterska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ustanak u NDH Prijedor Gacko Četnici u ustanku Ratomir Dugonjić Romanijski partizanski odred Durmitorski partizanski odred Partizanska avijacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Nikšićki partizanski odred Franjo Kluz Arso Jovanović Kalinovik Saradnja četnika sa okupatorom Borbe za Jajce 1942. 1. krajiški partizanski odred Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Svetozar Vukmanović Tempo Borbe u Hercegovini 1942. Centralni komitet KPJ Druga neprijateljska ofanziva Kalinovički partizanski odred Rudi Čajavec Saradnja partizana i četnika 1941. Borbe u Crnoj Gori 1942. Majevička četnička brigada Borbe za Istočnu Bosnu 1942.