Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Glavni štab Crne Gore

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 396 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 11. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) VŠ NOP odreda Jugoslavije, na sastanku sa vojnim i političkim rukovodiocima NOP odreda koji su bili zahvaćeni neprijateljskom ofanzivom, doneo odluku da se što upornije brani slobodna teritorija zapadne Srbije, a potom da se deo snaga povlači za Sandžak a drugi deo zabaci neprijatelju za leđa i dalje dejstvuju na dodeljenim područjima. U vezi s tim, on je Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio da sa potčinjenim jedinicama poveća aktivnost prema Srbiji radi prilivata snaga koje se budu povlačile za Sandžak.

⚔️ 15. 4. 1942. PK KPH za Dalmaciju uputio dopis Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku, u kome izlaže značaj stalne veze između Dalmacije i Crne Gore za međusobno potpomaganje u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 8. 1943. Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku uputio proglas u kome, govoreči o saradnji četnika i separatista sa okupatorom i o neuspesima okupatora u bici na reci Sutjesci, pozivaju narod u sveopštu oružanu borbu, na osvetu za sva zločinstva koja su okupatori, uz pomoć pete kolone, počinili na teritoriji Crne Gore i Boke.

⚔️ 1. 1. 1944. Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio područnim štabovima NOP odreda da upute određen broj ljudstva za popunu 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 5. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa: Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku mora forsirati formiranje lakih pokretnih jedinica; tom štabu ostaviti 5. crnogorsku NOU brigadu za područje Crne Gore i još jednu brigadu za područje Sandžaka; u pozadini organizovati čvrstu vojnopozadinsku vlast; 29. udarna divizija NOVJ ostaje u Hercegovini i preuzima primorje od Boke do Neretve.

⚔️ 5. 1. 1944. Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Lovćenskog NOP odreda da pojača politički rad na svom području i na taj način stvori uslove za uspešniju mobilizaciju boraca.

⚔️ 2. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju direktivu: GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju preimenovan u Operativni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju; pošto područje Kosova i Metohije postaje važno za razvoj situacije ne samo u južnim krajevima Srbije nego i u severnoj Albaniji i susednim krajevima Crne Gore, nipošto se ne sme dozvoliti da se na njemu ugnezdi reakcija; VŠ NOV i POJ obaveštava ga da je naredio Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju da Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju stavi na raspolaganje sve jedinice s Kosova i Metohije, a predložio je Vrhovnom štabu NOV i PO Albanije da izvesne snage uputi na odsek severno od r. Drima.

Dokumenti

📜 Pozdravi upućeni sa savjetovanja Glavnog štaba za Crnu Goru i Boku

📜 Saučešće Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku porodicama partizana poginulih na Pljevljima

📜 Pismo delegata Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak pri Okružnom komitetu KPJ za Kolašinski okrug delegatu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stanju u Srezu beranskom

📜 Iz Saopštenja br. 6 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 januara 1942 god. o partizanskim borbama i akcijama

📜 Saopštenje br. 2 od oktobra 1941 god. o osnnvanju Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Prijedlog Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije za odavanje priznanja partizanima i jedinicama koji su se naročito istakli

📜 Iz Saopštenja br. 2 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. o borbama u Crnoj Gori

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. o zločinima okupatora i njegovih pomagača nad crnogorskim narodom

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 oktobra 1941 godine

📜 Saopštenje br. 1 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 oktobra 1941 god. o rezultatima borbe na Jelinom Dubu i pregovorima sa Komandom okupatorskih trupa u Crnoj Gori

📜 Izvještaj štaba Lovćenske NOP brigade od 27 oktobra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o političkoj situaciji na području brigade

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 31 oktobra 1941 god. o proslavi Oktobarske revolucije

📜 Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 31. oktobra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore i Boke o raspoloženju naroda za jačanje narodnooslobodilačke borbe

📜 Odgovor na proglas Pircia Birolia - članak iz Saopštenja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 2 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za energičnu borbu protiv narodnih izdajnika i stalno izvođenje akcija protiv okupatora

📜 Saopštenje br. 3 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 god. o smrti Alekse Đilasa

📜 Saopštenje br. 3 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 god. o borbama i diverzijama crnogorskih partizana

📜 Članak iz Saopštenja br. 3 Glavnbg štaba NOP odreda za Crnu Goru n Boku od novembra 1941 god. o zaštiti naroda i borbi protiv špekulacije

📜 Naredba br. 4 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 novembra 1941 god. o reorganizaciji vojnih jedinica

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 novembra 1941 god. za oslobođenje i odbranu naseljenih mjesta

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 13 novembra 1941 god. o pokretu Lovćenskog bataljona za Sandžak

📜 Zapisnik o savjetovanju Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku sa komandantima i političknm komesarima odreda od 15 novembra 1941 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za pokret jedinica Nikšićke i Bjelo-pavlićke grupe u pravcu Pljevalja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za pokret jedinica Podgoričke grupe u pravcu Pljevalja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za preduzimanje akcija radi olakšanja zauzimanja Pljevalja

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku Ivana Milutinovića od 20 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o zaključcima savetovanja Glavnog štaba sa štabovima odreda i formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 20 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o zaključcima savjetovanja Glavnog štaba sa štabovima odreda i formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 20 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o polasku Lovćenskog bataljona za Sandžak

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore od 24. novembra 1941. Štabu Katunskog bataljona Lovćenskog NOP odreda da pomogne Orjenskom i Grahovskom bataljonu u izvođenju akcija

📜 N:ređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za priključenje gornjolješanskih partizana Lješanskom bataljonu

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i zadacima Crnogorskog NOP odreda upućenog za Sandžak

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 27 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stanju na području odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 28 novembra 1941 god. o ukidanju principa izbornosti komandnog kadra, imenovanju štaba Lješanskog bataljona i neposrednim zadacima Lovćenskog odreda

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 29 novembra 1941 godine

📜 Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 29. nove.mbra 1941. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o formiranju dva bataljona i raspoloženju naroda u lješanskoj nahiji

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 novembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda u vezi formiranja Lješanskog bataljona

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stvaranju Prve proleterske NOU brigade, njenim prvim borbama, previranju u partizanskim odredima Istočne Bosne i naređenje za upućivanje dovoljno jakih snaga za čišćenje Foče, Goražda, Ustiprače i Kalinovika

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stavu prema četnicima i borbama na sektoru Crkvice - Grahovo

📜 Pismo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Proglas Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore od decembra 1941. narodu neoslobođenih krajeva Crne Gore i Boke da stupaju u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika 

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o borbama u Crnoj Gori

📜 Iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

📜 Saopštenje br. 4 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 7 decembra 1941 god. o borbama i diverzionim akcijama crnogorskih partizana

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9 decembra 1941 god. o borbi na Pljevljima i određivanje zadataka Lovćenskom odredu u vezi nastale vojno-političke situacije u Srbiji i Crnoj Gori

📜 Nzređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za čvrsto držanje obruča oko Nikšića i pomaganje bolnice na Žabljaku

📜 Izvještaj štaba Zetskog NOP odreda od 10 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o izvedenim akcijama

📜 Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Srez podgorički od 11 decembra 1941 god. o namirnicama koje sreski odbor NOF-a stavlja na raspoloženje Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 decembra 1941 godine

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 12 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o rezultatima borbi na sektoru Grahovo - Crkvice i naređenje za vršenje diverzija i pojačanje budnosti prema neprijatelju

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 15 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 18 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o našim i neprijateljskim gubicima u borbi na Pljevljima i najvažnijim vojno-političkim zadacima odreda

📜 Izvještaj delegata Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 18 decembra 1941 god. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Komskog odreda

📜 Izvještaj Štaba Zetskog NOP odreda od 19. decembra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore o dejstvima Odreda u prvoj polovini decembra

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o borbi za Pljevlja

📜 Članak iz Saopštenja br. 5 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o narodnim izdajnicima

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o borbama crnogorskih partizana

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 23 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkom stanju i izvedenim akcijama na teritoriji odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o načinu pružanja pomoći Narodnooslobodilačkom pokretu u Gatačkom srezu

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 27 decembra 1941 god. o rasformiranju Crnogorskog NOP odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o zadacima Odreda i Župopivskog bataljona

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4. januara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o postavljanju komandnog kadra u štabu i jedinicama Odreda

📜 Zapisnik sa savjetovanja pretstavnika Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku i Hercegovačkog NOP odreda od 4 januara 1942 god. o formiranju zajedničkog Operativnog štaba za Hercegovinu

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 13 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o političkim prilikama u Katunskoj Nahnji, formiranju Primorskog i Čevsko-bjeličkog bataljona i izvedenim akcijama na području odreda

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o važnijim borbama i akcijama crnogorskih i bokeljskih partizana od 16 decembra 1941 do 18 januara 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 1 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkom stanju na području odreda

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 21 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o likvidaciji izdajničke grupice Kovačevića, koordinaciji daljih akcija sa Glavnim štabom za Bosnu i Hercegovinu i borbama oko Nikšića

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 22 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o izvršenim pripremama za borbu na putu Cetinje - Podgorica i rezultatu borbe na Zagredi

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 23 januara 1942 god. štabu Lovćenskog odreda o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 januara 1942 god. za odbranu Bjelopavlića i sprečavanje prodora Italijana

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 28 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini, neuspjelom napadu četnika na Borač i stanju opsjednutog garnizona u Nikšiću

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 30 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni i razbijanju Druge neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za pojačanu budnost prema četnicima, stalno uznemiravanje neprijatelja u Nikšiću i formiranje udarnih četa

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jggoslavije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Crne Gore

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 31 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji na teritoriji odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o potapanju broda Skender beg i borbama u Pavlovoj Strani

📜 Proglas Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od februara 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Odreda

📜 Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od kraja februara 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o razmjeni zarobljenika

📜 Članak iz Saopštenja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 februara 1942 god. o značaju discipline i budnosti u borbi protiv neprijatelja

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 februara 1942 god. o četničkoj izdaji u Crnoj Gori

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 2 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o brojnom stanju bataljona, izvedenim akcijama i političkoj situaciji na području odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 2 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda povodom opsade Nikšića

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 4 februara 1942 god. Glavnbm štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 5 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za rušenje puta Cetinje - Podgorica i upućivanje zarobljenih italijanskih oficira Glavnom štabu

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 7 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o razbijanju tajne četničke organizacije u Srezu šavničkom i formiranju udarnih bataljona

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 13 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 16 februara 1942 god. Lovćenskom NOP odredu za upućivanje jednog bataljona na teren odreda Bijeli Pavle

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o borbama i akcijama odreda

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 februara 1942 god. o borbama partizanskih jedinica na području Crne Gore i Boke

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o bombardovanju Žabljaka i stanju u odredu

📜 Pismo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

2. proleterska divizija NOVJ Crnogorski partizanski odred Nevesinje Žabljak Bajo Sekulić Pljevaljska bitka Kalinovik Blažo Jovanović Komski partizanski odred Gacko Glavni štab Hrvatske Moša Pijade Borbe u Crnoj Gori 1944. Narodno oslobodilački odbori Diverzije u oslobodilačkom ratu Zetski partizanski odred Šavnik Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Milovan Đilas Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ustanak u Crnoj Gori 1941. 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Bolnice u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Mojkovac Vrhovni štab NOVJ Partizanski odred Bijeli Pavle Intendantura u ratu Glavatičevo Pljevlja Borbe u Dalmaciji 1942. Italija u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Ranjenici u ratu 6. crnogorska udarna brigada Nikšić Andrijevica Četnici u drugom svetskom ratu 1. alpska divizija Taurinense Ivan Milutinović Durmitorski partizanski odred Cetinje Borbe u Crnoj Gori 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Danilovgrad Lovćenski partizanski odred 8. crnogorska udarna brigada Velimir Terzić Mitar Bakić Nikšićki partizanski odred Operacija Schwarz Narodni heroji Jugoslavije 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Sava Kovačević Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Druga neprijateljska ofanziva Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 2. udarni korpus NOVJ Josip Broz Tito 3. udarna divizija NOVJ Kolašin Arso Jovanović Bratstvo i jedinstvo u ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Glavni štab Kosova i Metohije Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Zarobljenici u ratu 18. slovenska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. proleterska udarna brigada Peko Dapčević Podgorica