Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 30.07.2023: 8 novih knjiga ****
ustanak

Glavni štab Crne Gore

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 396 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 11. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) VŠ NOP odreda Jugoslavije, na sastanku sa vojnim i političkim rukovodiocima NOP odreda koji su bili zahvaćeni neprijateljskom ofanzivom, doneo odluku da se što upornije brani slobodna teritorija zapadne Srbije, a potom da se deo snaga povlači za Sandžak a drugi deo zabaci neprijatelju za leđa i dalje dejstvuju na dodeljenim područjima. U vezi s tim, on je Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio da sa potčinjenim jedinicama poveća aktivnost prema Srbiji radi prilivata snaga koje se budu povlačile za Sandžak.

⚔️ 15. 4. 1942. PK KPH za Dalmaciju uputio dopis Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku, u kome izlaže značaj stalne veze između Dalmacije i Crne Gore za međusobno potpomaganje u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 8. 1943. Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku uputio proglas u kome, govoreči o saradnji četnika i separatista sa okupatorom i o neuspesima okupatora u bici na reci Sutjesci, pozivaju narod u sveopštu oružanu borbu, na osvetu za sva zločinstva koja su okupatori, uz pomoć pete kolone, počinili na teritoriji Crne Gore i Boke.

⚔️ 1. 1. 1944. Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio područnim štabovima NOP odreda da upute određen broj ljudstva za popunu 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 5. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa: Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku mora forsirati formiranje lakih pokretnih jedinica; tom štabu ostaviti 5. crnogorsku NOU brigadu za područje Crne Gore i još jednu brigadu za područje Sandžaka; u pozadini organizovati čvrstu vojnopozadinsku vlast; 29. udarna divizija NOVJ ostaje u Hercegovini i preuzima primorje od Boke do Neretve.

⚔️ 5. 1. 1944. Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Lovćenskog NOP odreda da pojača politički rad na svom području i na taj način stvori uslove za uspešniju mobilizaciju boraca.

⚔️ 2. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju direktivu: GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju preimenovan u Operativni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju; pošto područje Kosova i Metohije postaje važno za razvoj situacije ne samo u južnim krajevima Srbije nego i u severnoj Albaniji i susednim krajevima Crne Gore, nipošto se ne sme dozvoliti da se na njemu ugnezdi reakcija; VŠ NOV i POJ obaveštava ga da je naredio Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju da Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju stavi na raspolaganje sve jedinice s Kosova i Metohije, a predložio je Vrhovnom štabu NOV i PO Albanije da izvesne snage uputi na odsek severno od r. Drima.

Dokumenti

📜 Pozdravi upućeni sa savjetovanja Glavnog štaba za Crnu Goru i Boku

📜 Saučešće Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku porodicama partizana poginulih na Pljevljima

📜 Pismo delegata Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak pri Okružnom komitetu KPJ za Kolašinski okrug delegatu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stanju u Srezu beranskom

📜 Iz Saopštenja br. 6 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 januara 1942 god. o partizanskim borbama i akcijama

📜 Saopštenje br. 2 od oktobra 1941 god. o osnnvanju Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Prijedlog Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije za odavanje priznanja partizanima i jedinicama koji su se naročito istakli

📜 Iz Saopštenja br. 2 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. o borbama u Crnoj Gori

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. o zločinima okupatora i njegovih pomagača nad crnogorskim narodom

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 oktobra 1941 godine

📜 Saopštenje br. 1 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 oktobra 1941 god. o rezultatima borbe na Jelinom Dubu i pregovorima sa Komandom okupatorskih trupa u Crnoj Gori

📜 Izvještaj štaba Lovćenske NOP brigade od 27 oktobra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o političkoj situaciji na području brigade

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 31 oktobra 1941 god. o proslavi Oktobarske revolucije

📜 Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 31. oktobra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore i Boke o raspoloženju naroda za jačanje narodnooslobodilačke borbe

📜 Odgovor na proglas Pircia Birolia - članak iz Saopštenja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 2 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za energičnu borbu protiv narodnih izdajnika i stalno izvođenje akcija protiv okupatora

📜 Saopštenje br. 3 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 god. o smrti Alekse Đilasa

📜 Saopštenje br. 3 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 god. o borbama i diverzijama crnogorskih partizana

📜 Članak iz Saopštenja br. 3 Glavnbg štaba NOP odreda za Crnu Goru n Boku od novembra 1941 god. o zaštiti naroda i borbi protiv špekulacije

📜 Naredba br. 4 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 novembra 1941 god. o reorganizaciji vojnih jedinica

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 novembra 1941 god. za oslobođenje i odbranu naseljenih mjesta

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 13 novembra 1941 god. o pokretu Lovćenskog bataljona za Sandžak

📜 Zapisnik o savjetovanju Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku sa komandantima i političknm komesarima odreda od 15 novembra 1941 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za pokret jedinica Nikšićke i Bjelo-pavlićke grupe u pravcu Pljevalja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za pokret jedinica Podgoričke grupe u pravcu Pljevalja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za preduzimanje akcija radi olakšanja zauzimanja Pljevalja

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku Ivana Milutinovića od 20 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o zaključcima savetovanja Glavnog štaba sa štabovima odreda i formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 20 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o zaključcima savjetovanja Glavnog štaba sa štabovima odreda i formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 20 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o polasku Lovćenskog bataljona za Sandžak

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore od 24. novembra 1941. Štabu Katunskog bataljona Lovćenskog NOP odreda da pomogne Orjenskom i Grahovskom bataljonu u izvođenju akcija

📜 N:ređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za priključenje gornjolješanskih partizana Lješanskom bataljonu

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i zadacima Crnogorskog NOP odreda upućenog za Sandžak

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 27 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stanju na području odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 28 novembra 1941 god. o ukidanju principa izbornosti komandnog kadra, imenovanju štaba Lješanskog bataljona i neposrednim zadacima Lovćenskog odreda

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 29 novembra 1941 godine

📜 Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 29. nove.mbra 1941. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o formiranju dva bataljona i raspoloženju naroda u lješanskoj nahiji

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 novembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda u vezi formiranja Lješanskog bataljona

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stvaranju Prve proleterske NOU brigade, njenim prvim borbama, previranju u partizanskim odredima Istočne Bosne i naređenje za upućivanje dovoljno jakih snaga za čišćenje Foče, Goražda, Ustiprače i Kalinovika

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stavu prema četnicima i borbama na sektoru Crkvice - Grahovo

📜 Pismo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Proglas Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore od decembra 1941. narodu neoslobođenih krajeva Crne Gore i Boke da stupaju u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika 

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o borbama u Crnoj Gori

📜 Iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

📜 Saopštenje br. 4 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 7 decembra 1941 god. o borbama i diverzionim akcijama crnogorskih partizana

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9 decembra 1941 god. o borbi na Pljevljima i određivanje zadataka Lovćenskom odredu u vezi nastale vojno-političke situacije u Srbiji i Crnoj Gori

📜 Nzređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za čvrsto držanje obruča oko Nikšića i pomaganje bolnice na Žabljaku

📜 Izvještaj štaba Zetskog NOP odreda od 10 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o izvedenim akcijama

📜 Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Srez podgorički od 11 decembra 1941 god. o namirnicama koje sreski odbor NOF-a stavlja na raspoloženje Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 decembra 1941 godine

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 12 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o rezultatima borbi na sektoru Grahovo - Crkvice i naređenje za vršenje diverzija i pojačanje budnosti prema neprijatelju

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 15 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 18 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o našim i neprijateljskim gubicima u borbi na Pljevljima i najvažnijim vojno-političkim zadacima odreda

📜 Izvještaj delegata Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 18 decembra 1941 god. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Komskog odreda

📜 Izvještaj Štaba Zetskog NOP odreda od 19. decembra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore o dejstvima Odreda u prvoj polovini decembra

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o borbi za Pljevlja

📜 Članak iz Saopštenja br. 5 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o narodnim izdajnicima

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o borbama crnogorskih partizana

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 23 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkom stanju i izvedenim akcijama na teritoriji odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o načinu pružanja pomoći Narodnooslobodilačkom pokretu u Gatačkom srezu

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 27 decembra 1941 god. o rasformiranju Crnogorskog NOP odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o zadacima Odreda i Župopivskog bataljona

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4. januara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o postavljanju komandnog kadra u štabu i jedinicama Odreda

📜 Zapisnik sa savjetovanja pretstavnika Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku i Hercegovačkog NOP odreda od 4 januara 1942 god. o formiranju zajedničkog Operativnog štaba za Hercegovinu

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 13 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o političkim prilikama u Katunskoj Nahnji, formiranju Primorskog i Čevsko-bjeličkog bataljona i izvedenim akcijama na području odreda

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o važnijim borbama i akcijama crnogorskih i bokeljskih partizana od 16 decembra 1941 do 18 januara 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 1 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkom stanju na području odreda

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 21 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o likvidaciji izdajničke grupice Kovačevića, koordinaciji daljih akcija sa Glavnim štabom za Bosnu i Hercegovinu i borbama oko Nikšića

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 22 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o izvršenim pripremama za borbu na putu Cetinje - Podgorica i rezultatu borbe na Zagredi

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 23 januara 1942 god. štabu Lovćenskog odreda o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 januara 1942 god. za odbranu Bjelopavlića i sprečavanje prodora Italijana

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 28 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini, neuspjelom napadu četnika na Borač i stanju opsjednutog garnizona u Nikšiću

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 30 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni i razbijanju Druge neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za pojačanu budnost prema četnicima, stalno uznemiravanje neprijatelja u Nikšiću i formiranje udarnih četa

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jggoslavije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Crne Gore

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 31 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji na teritoriji odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o potapanju broda Skender beg i borbama u Pavlovoj Strani

📜 Proglas Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od februara 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Odreda

📜 Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od kraja februara 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o razmjeni zarobljenika

📜 Članak iz Saopštenja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 februara 1942 god. o značaju discipline i budnosti u borbi protiv neprijatelja

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 februara 1942 god. o četničkoj izdaji u Crnoj Gori

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 2 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o brojnom stanju bataljona, izvedenim akcijama i političkoj situaciji na području odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 2 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda povodom opsade Nikšića

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 4 februara 1942 god. Glavnbm štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 5 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za rušenje puta Cetinje - Podgorica i upućivanje zarobljenih italijanskih oficira Glavnom štabu

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 7 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o razbijanju tajne četničke organizacije u Srezu šavničkom i formiranju udarnih bataljona

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 13 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 16 februara 1942 god. Lovćenskom NOP odredu za upućivanje jednog bataljona na teren odreda Bijeli Pavle

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o borbama i akcijama odreda

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 februara 1942 god. o borbama partizanskih jedinica na području Crne Gore i Boke

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o bombardovanju Žabljaka i stanju u odredu

📜 Pismo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Peko Dapčević Nikšić Ustanak u Crnoj Gori 1941. Arso Jovanović Diverzije u oslobodilačkom ratu Cetinje Operacija Schwarz Borbe u Dalmaciji 1942. Italija u drugom svetskom ratu Glavatičevo Velimir Terzić Kalinovik Bolnice u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović Politički komesari u NOR-u Glavni štab Hrvatske Danilovgrad Andrijevica Crnogorski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. Gacko 18. slovenska divizija NOVJ Druga neprijateljska ofanziva 3. udarna divizija NOVJ Ivan Milutinović Kolašin Lovćenski partizanski odred 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Narodni heroji Jugoslavije Zarobljenici u ratu Pljevaljska bitka 1. alpska divizija Taurinense Četnici u drugom svetskom ratu Nevesinje Borbe u Crnoj Gori 1942. Zetski partizanski odred Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Bajo Sekulić Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 8. crnogorska udarna brigada 6. crnogorska udarna brigada Ranjenici u ratu 2. proleterska divizija NOVJ Sava Kovačević Šavnik Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Crnoj Gori 1944. Žabljak Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Partizanski odred Bijeli Pavle Bratstvo i jedinstvo u ratu Nikšićki partizanski odred Intendantura u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Mitar Bakić Mojkovac Vrhovni štab NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Pljevlja Saradnja četnika sa okupatorom Komski partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Glavni štab Kosova i Metohije Podgorica 2. udarni korpus NOVJ Durmitorski partizanski odred 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Moša Pijade Milovan Đilas Blažo Jovanović Josip Broz Tito 1. proleterska udarna brigada Borbe za Istočnu Bosnu 1942.