Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Glavatičevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 9. 1941. U ponovljenom napadu Konjički bataljon Bosansko-hercegovačke brigade NOP odreda zauzeo žand. st. Glavatičevo (kod Konjica).

⚔️ 0. 10. 1941. U Glavatičevu, na inicijativu Štaba Konjičkog partizanskog bataljona, formiran opštinski NO odbor.

⚔️ 0. 5. 1942. U s. Glavatičevu (kod Konjica), na konferenciji delegata seoskih i četiri opštinska NO odbora, izabran SNO odbor za Konjic.

⚔️ 14. 6. 1942. Po četama Konjičkog bataljona Severnohercegovačkog NOP odreda počeli četnički pučevi. U trodnevnim borbama u selima Glavatičevu, Zimlju, Bijeloj i Blacama (kod Konjica) poginulo je preko 30, ranjeno desetak i zarobljeno i 2 partizana, ali se bataljon održao i glavninom prikupio u rejonu katuna Tisovice na pl. Prenju, a manjim delom na pl. Igmanu.

⚔️ 0. 3. 1943. Po naređenju odseka VŠ NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini, formirano Konjičko vojno područje, sa sedištem u s. Odžacima (kod Konjica), koje je obuhvatilo komande mesta: Bjelimić, Glavatičevo, Borci i Umoljani.

⚔️ 13. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 2. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ da energično napadne i potuče četnike na liniji s. Cičevo - s. Glavatičevo - s. Zaborani, a zatim produži prema drumu Nevesinje-Ulog-Kalinovik. Trećoj udarnoj diviziji NOVJ naredio je da razbije neprijatelja na pravcu s. D. i G. Zimlje - Nevesinjsko polje, a 6. istočnobosanskoj NOU brigadi i Majevičkoj grupi udarnih bataljona - da krenu ka Kalinoviku, u susret Glavnoj operativnoj grupi.

⚔️ 14. 3. 1943. U rejonu s. Čičeva (kod Konjica) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 1 proleterske i 10. Hercegovačke NOU brigade razbile centar četničke odbrane, a sutradan, posle upornih borbi, prodrle i zauzele s. Glavatičevo. Četnici su se iduće noći povukli na liniju Krstac (k. 807) - Devojački kuk - Tjeme (trig. 1328) - Rat kamen (k. 1302) - Bahtijevica. Poginulo je 20, ranjeno 30 i zarobljeno 7 četnika dok su jedinice NOVJ imale 9 ranjenih i 4 mrtva, među kojima je bio i zamenik komandira 3. čete 3. bataljona 1. proleterske NOU brigade Dragoljub Božović Zuća narodni heroj.

⚔️ 17. 3. 1943. U širem rejonu s. Glavatičeva jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 1. proleterske udarne i 10. hercegovačke NOU brigade napale četničke snage. Posle žestokih borbi, u kojima su pretrpeli velike gubitke, četnici su sutradan u neredu odstupili: crnogorski četnici preko s. G. i D. Zimija ka Nevesinju, radi odbrane grada, a hercegovački ka s. Bijelom Polju, radi sprečavanja prodora ka Mostaru. Poginuli su komandant 2. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Pavle Vukoje Korčagin, narodni heroj, i komandir 1. čete 1. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Obren Šupić, narodni heroj.

⚔️ 28. 3. 1943. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 7. divizije NOVJ da sa 7. i 8. brigadom zatvara pravac Konjic - s. Glavatičevo i osigura bolnice na prostoru s. Glavatičevo, s. Bjelemić, Kalinovik.

⚔️ 30. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito precizirao zadatke i naredio štabovima divizija: da 2. proleterska udarna divizija NOVJ obrazuje južnu grupu, forsira r. Drinu kod s. Broda i napadne Foču; da glavnina 1. proleterske udarne divizije NOVJ, kao severna grupa, pređe r. Drinu u rejonu s. Ustikoline i takođe napadne Foču; da 3. udarna divizija NOVJ, iz Nevesinjskog i Gatačkog polja, razbije četnike i oslobodi Gacko, Avtovac i druga uporišta, a da delovi 10. hercegovačke NOU brigade nastupaju ka Popovom polju; da 7. divizija NOVJ zatvori pravce: Konjic - s. Glavatičevo i s. Trnovo-Kalinovik, a 9. divizija NOVJ pravce: Mostar - Nevesinje - s. Plužine, Prijevorac - Nevesinjsko polje, Rujište-Čehoje i Lokve - s. Kula.

⚔️ 0. 4. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio jedinice 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ za pokazanu hrabrost i čvrstinu u borbama kod s. Glavatičeva, Kalinovika i prilikom forsiranja r. Drine i u borbama protiv italijanskih jedinica na odseku r. Drina-Čajniče.

⚔️ 27. 11. 1944. Koncentričnim napadom iz Nevesinja, Glavatičeva (kod Konjica) i s. Bijelog Polja (kod Mostara) jače snage nemačke 369. legionarske divizije odsekle 14. hercegovačku (omladinsku) udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ i okružile je u rejonu s. Zimlje - s. Lakat. Brigada se 28/29. novembra, uz gubitke od 12 mrtvih, 16 ranjenih i 74 nestala borca, preko pl. Crne gore probila u Gornje nevesinjsko polje.

Dokumenti

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da energično nadire u pravcu Glavatičeva

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 14 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade da obustavi izdavanje zapovijesti jedinicama za napad na četnike na položajima Glavatičevo- Lipeta

📜 Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 14. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda za napad na jedinice 2. proleterske divizije u predelu Borci— Glavatičevo

📜 Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 16 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika na sektoru Kvanj, Lipeta, Glavatičevo

📜 Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o situaciji kod Glavatičeva — Kruševljana i Luke

📜 Naređenje štaba Sedme NOU divizije od 18 marta 1943 god. štabu Šesnaeste brigade za pokret na prostoriju Idbar-Borci- Glavatičevo

📜 Izveštaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smeštaju centralne bolnice u širem rejonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdevanja ranjenika

📜 Izvještaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23. ožujka 1943. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smještaju Centralne bolnice u širem rajonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdijevanja ranjenika

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da uputi zaplenjenu hartiju i lakove za Kalinovik, a zarobljene Italijane u Glavatičevo

📜 Izvestaj Glavnog štaba Komande Narodne vojske Crne Gore i Hercegovine od 28. marta 1943. o borbama crnogorskih i hercegovačkih jedinica protiv jedinica NOVJ na pravcu Kula — Cičevo — Glavatičevo — Nevesinje

📜 Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da obezbedi pravac Konjic - Glavatičevo

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da obezbedi pravac Konjic - Glavatičevo i evakuiše zaraznu bolnicu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da razbije četnike u rejonu Glavatičeva

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji na sektorima Gacka i Glavatičeva

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da saopšti štabu 29. NOU divizije da je glavnina 27. NOU divizije pošla sa sektora Kalinovika na sektor Glavatičeva

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. aprila 1944. o napadu na jedinice NOV i POJ kod Kresova, Vlasenice, Kladnja, Drinjače i Glavatičeva

📜 Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 25. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije za izviđanje u pravcu Cuhovići - Glavatičevo

📜 Naređenje načelnika Štaba 29. NOU divizije od 16. decembra 1944. štabovima 11. i 14. hercegovačke (omladinske) brigade i Brigadi narodne odbrane za Hercegovinu za dejstva prema Foči i Glavatičevu

Fotografije

Povezane odrednice

Foča 10. hercegovačka udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Zetski četnički odred 3. udarna divizija NOVJ Kalinovik Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hercegovini 1943. Petar Baćović Ustanak u NDH 2. gorski zdrug (NDH) Bolnice u oslobodilačkom ratu Bitka na Neretvi Centralna bolnica NOVJ 1. proleterska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Konjic Aleksandar Ranković Borbe u Crnoj Gori 1943. Pavle Ilić Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 8. banijska udarna brigada Dragoljub Draža Mihailović 27. istočnobosanska divizija NOVJ Glavna operativna grupa NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Ranjenici u ratu 16. banijska udarna brigada 2. udarni korpus NOVJ Bijelo Polje 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 7. banijska divizija NOVJ Nevesinje Sjevernohercegovački partizanski odred 369. legionarska divizija (vražja) Omladina u ratu Glavni štab Crne Gore Arso Jovanović Borbe u Hercegovini 1942. 9. dalmatinska divizija NOVJ Operacija Weiss Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 29. hercegovačka divizija NOVJ Vlasenica Gacko Narodno oslobodilački odbori 2. proleterska divizija NOVJ Gojko Nikoliš Borbe u Hercegovini 1944. Mostar Vrhovni štab NOVJ