Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Bijelo Polje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 58 hronoloških zapisa, 84 dokumenata i 19 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1941. Kod varošice Šahovići (sada: Tomaševo kod Bijelog Polja) održana partijska konferencija kojoj je prisustvovalo oko 20 komunista iz bjelopoljskog sreza. Izneti su rezultati dotadašnjeg rada na pripremama za oružani ustanak i odlučeno je da se formiraju borbene oružane grupe koje će, kad bude doneta odluka za oružani ustanak, biti spremne da stupe u borbu.

⚔️ 16. 7. 1941. Šahovićki gerilci, pošto su prethodno porušili komunikaciju i tt linije Šahovići-Slijepač-Most i Šahovići-Pljevlja, uz pomoć mojkovačkih gerilaca, zauzeli karabinijersku stanicu u varošici Šahovićima (sadaTomaševo), kod Bijelog Polja.

⚔️ 17. 7. 1941. U s. Čeoču (kod Bijelog Polja) održan zbor kome je prisustvovalo oko 400 ljudi iz okolnih sela. Predstavnici KPJ su prisutne upoznali s vojno-političkom situacijom i s odlukom Partije o oružanom ustanku, i pozvali ih da učestvuju u napadu na italijanski garnizon u Bijelom Polju. Tom prilikom je formirana teritorijalna gerilska četa.

⚔️ 20. 7. 1941. Posle dvodnevne blokade, ustaničke jedinice iz Nedakusa, Zatona, Grančareva, Čeoča i Rasova, iz više pravaca, izvršile napad na italijanski garnizon (jedinicu iz sastava divizije -Mesina-) u Bijelom Polju. Posle višečasovne borbe italijanska jedinica se predala. Neprijatelj je imao 2 mrtva, 10 ranjenih i oko 120 zarobljenih, dok su ustanici imali 3 ranjena borca. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, jedan teški i nekoliko lakih minobacača, oko 150 pušaka i veliko skladište municije, hrane, odeće i obuće.

⚔️ 21. 7. 1941. U oslobođenom Bijelom Polju održan zbor ustanika i naroda. Pred oko 5.000 ljudi govorio je sekretar Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak Rifat Burdžović Tršo: objasnio im ciljeve NOB-a i sve ih pozvao na jedinstvo i na dalje učešće u borbama. Formiran je NO komitet (odbor) za srez bjelopoljski.

⚔️ 8. 8. 1941. Jedinice italijanske divizije -Pusterija-, nastupajući od Kolašina prema Bijelom Polju, zapalile u s. Rijeci Mušovića (kod Kolašina) 15 kuća, internirale 7 muškaraca i dve žene i oterale svu stoku koju su našle u selu. Neprijatelj je zatim zapalio katune na pl. Bjelasici, s. D. Štitaricu i deo s. Podbišća.

⚔️ 9. 8. 1941. Italijanska divizija -Pusterija- ušla u Bijelo Polje.

⚔️ 15. 10. 1941. Draža Mihailović naimenovao Đorđija Lašića,. majora bivše jugoslovenske vojske, za komandanta svih četničkih snaga u Crnoj Gori, a kapetana Pavla Đurišića za komandanta četničkih snaga na teritorije srezova Berane, Andrijevica, Bijelo Polje, Pljevlja.

⚔️ 0. 11. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio štabovima NOP odreda na teritoriji Crne Gore i Boke da, radi lakšeg zauzimanja Pljevalja, blokiraju neprijatelja u Bijelom Polju, Beranama (sada: Ivangrad), Kolašinu i Andrijevici i prekinu sve komunikacije koje iz neprijateljskih garnizona vode ka Pljevljima.

⚔️ 2. 11. 1941. U s. Ravnoj Rijeci (kod Bijelog Polja) u borbi protiv krilaša poginuo Aleksa Đilas Bećo, narodni heroj.

⚔️ 9. 11. 1941. U Tifranskoj klisuri partizani porušili put Berane (sada: Ivangrad) - Bijelo Polje.

⚔️ 10. 12. 1941. U Šahovićima (sada: Tomaševo, kod Bijelog Polja), na inicijativu MK KPJ za Bijelo Polje, formiran 1. udarni bataljon na teritoriji sreza bjelopoljskog.

⚔️ 12. 1. 1942. U s. Ravnoj Rijeci (kod Bijelog Polja) bataljon -Aleksa Đilas- Komskog NOP odreda, 1. udarni bjelopoljski bataljon, Mojkovački i Ravnorečki bataljon, napali na četnike i krilaše i tom prilikom razbili posadu koja je obezbeđivala most na r. Limu. Neprijatelju su naneti gubici od 6 mrtvih, 3 ranjena i 20 zarobljenih, dok su partizani imali 2 ranjena borca.

⚔️ 14. 1. 1942. Na komunikaciji Bijelo Polje - Ravna Rijeka jedinice Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda napale italijansku kolonu od oko 500 vojnika, razbile je i odbacile prema Bijelom Polju. U toku borbe od Berana (sada: Ivangrad) je prema Bijelom Polju naišla druga kolona italijanskih vojnika. Partizanske jedinice su je dočekale i u višečasovnoj borbi nanele joj veće gubitke. Ukupni gubici neprijatelja: 24 mrtva, veći broj ranjenih.

⚔️ 0. 3. 1942. U rejonu Palske kose (kod Bijelog Polja) poginuo Dragomir Nenadović, narodni heroj.

⚔️ 3. 3. 1942. Otpočeo napad jedinica Sinjajevinskog sektora na četničke snage na prostoru s. Podbišće - s. Polja Kolašinska - Mojkovac i napad jedinica Crnogorsko-sandžačkog odreda na četničke snage kod s. Ravne Rijeke i s. Majstorovine. Posle dosta jakih dvodnevnih borbi neprijatelj je bio razbijen i odbačen prema Kolašinu i Bijelom Polju, a partizanske jedinice su zauzele s. Polja Kolašinska, varošicu Mojkovac i sva sela do Markovog brda (3 km sever no od Kolašina). Osetne gubitke su imale obe strane. Ukupni gubici jedinica Sinjajevinskog sektora iznosili su 13 poginulih i lfi ranjenih boraca.

⚔️ 16. 4. 1942. Jedinice Bjelopoljskog NOP odreda koje su se nalazile na položajima prema Bijelom Polju i Beranama (sada: Ivangrad) otpočele petodnevne borbe protiv četničkih snaga u rejonu s. Maoča i s. Ravne Rijeke. Partizanske jedinice su razbile četnike i proterale ih prema Bijelom Polju, nanevši im gubitke od 37 mrtvih, 6 ranjenih i 12 zarobljenih. Partizani su imali 6 poginulih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 29. 4. 1942. Italijanski vojnici iz Bijelog Polja upali u s. Kukulje i G. Selo, vršili teror i pljačkali, i tom prilikom streljali dve žene a jednu i dete ranili. Peti udarni bataljon Bjelopoljskog NOP odreda izvršio je snažan napad na neprijatelja i odbacio ga, nunevši mu gubitke od 8 mrtvih i više ranjenih (među kojima i jedan oficir).

⚔️ 4. 5. 1942. Jake četničke snage, dobro naoružane italijanskim lakim i teškim oružjem, otpočele koncentrične napade od Kolašina, dolinom Tare i preko Sinjajevine, i od Berana. preko pl. Bjelasice i Bijelog Polja, u pravcu Mojkovca i s. Šahovića, na jedinice Bjelopoljskog, Durmitorskog, Komskog NOP odreda, delove Zetskog NOP odreda i 1. bataljona 1. proleterske NOU brigade. Četnici su u toku dvodnevnih borbi, i pored jakog otpora partizanskih jedinica, uspeli da zauzmu Mojkovac i da izbiju na padine Sinjajevine. U tim borbama oni su, prema nepotpunim podacima, imali 66 mrtvih, više ranjenih i 14 zarobljenih, a partizani 11 poignulih i ranjenih boraca.

⚔️ 14. 5. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP i DO za Sandžak da jedinice pod njegovom komandom spreče prodor neprijatelja u pravcu s. Kovrena (kod Bijelog Polja) dok ne pristignu jedinice 2. proleterske NOU brigade; da se ispita mogućnost iznenadnog napada na Novu Varoš.

⚔️ 17. 3. 1943. U širem rejonu s. Glavatičeva jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 1. proleterske udarne i 10. hercegovačke NOU brigade napale četničke snage. Posle žestokih borbi, u kojima su pretrpeli velike gubitke, četnici su sutradan u neredu odstupili: crnogorski četnici preko s. G. i D. Zimija ka Nevesinju, radi odbrane grada, a hercegovački ka s. Bijelom Polju, radi sprečavanja prodora ka Mostaru. Poginuli su komandant 2. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Pavle Vukoje Korčagin, narodni heroj, i komandir 1. čete 1. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Obren Šupić, narodni heroj.

⚔️ 10. 4. 1943. U s. Kovrenu i s. Šahovićima (kod Bijelog Polja) jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle višečasovne borbe, slomile otpor četničkih Limsko-sandžačkih odreda i produžile nastupanje ka Kolašinu.

⚔️ 5. 5. 1943. U rejonu s. Kovren - pl. Stožer - s. Barice - s. Šahovići (kod Bijelog Polja) delovi 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, razbili oko 2000 četnika, čija se glavnina prebacila na levu obalu r. Tare i povukla ka Mojkovcu i Kolašinu.

⚔️ 10. 5. 1943. Kod s. Dobrakova (blizu Bijelog Polja) 2. bataljon 1. proleterske NOU brigade, u višečasovnoj borbi, uništio italijansku kolonu od 19 kamiona, s posadom od 300 vojnika, koja je išla iz Priboja za Bijelo Polje. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 150 mrtvih i 70 ranjenih, a zaplenjeno je 11 minobacača, 10 p. mitraljeza i 150.000 metaka.

⚔️ 15. 5. 1943. Jake snage nemačke 1. brdske divizije, posle oštrih borbi u rejonu Mojkovca, potisle delove 1. proleterske udarne divizije NOVJ i ovladale prostorijom istočno od linije s. Šahovići - Slepač most i grebenom Rudina, Željeva i Sokoloviće (kod Bijelog Polja).

⚔️ 17. 5. 1943. Nemačka pukovska borbena grupa -Remold- (99. brdski puk, ojačan divizionom artiljerije i četom pionira), uz snažno sadejstvo avijacije, potisla delove 1. proleterske NOU brigade i zauzela s. Šahoviće (kod Bijelog Polja).

⚔️ 18. 5. 1943. Nastupajući od Bijelog Polja, delovi italijanske divizije -Venecija- odbacili delove 1. proleterske udarne divizije NOVJ i zauzeli Golo brdo.

⚔️ 0. 9. 1943. Četničke snage Istočnog fronta (Crne Gore) ubrzo posle kapitulacije Italije posele Bijelo Polje, Prijepolje, Brodarevo, Rudo i Novu Varoš.

⚔️ 20. 9. 1943. Četnička 1. i 2. bjelopoljska i Jurišna brigada i deo četničke Kolašinske brigade izbili iz Bijelog Polja na liniju s. Kovren - s. Bliškovo s ciljem da prodru prema Pljevljima i odbrane ih od jedinica 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 29. 9. 1943. Jedinice 2. proleterske udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ zauzele Bijelo Polje, nanevši četničkim jedinicama Istočnog fronta gubitke od 18 mrtvih i 22 ranjena.

⚔️ 8. 10. 1943. U Bijelom Polju jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad četničke 1. i 2. bjelopoljske brigade.

⚔️ 7. 12. 1943. Delovi nemačke 1, brdske divizije iz Brodareva iznenada napali i odbacili Bjelopoljski partizanski bataljon i zauzeli Bijelo Polje.

⚔️ 10. 12. 1943. Delovi 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbili četnike i muslimansku miliciju, nanevši im gubitke od 25 mrtvih i 27 zarobljenih, i ponovo zauzeli Bijelo Polje.

⚔️ 13. 12. 1943. Dva bataljona (3. i 5. bataljon) 4. proleterske udarne brigade i 6. udarna crnogorska brigada 3. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima 3. proleterske (sandžačke) brigade, Komskog i Bjelopoljskog NOP odreda, u trodnevnim borbama u rejonu s. Pavino Polje - s. Kovren (kod Bijelog Polja) razbili delove nemačke 1. brdske divizije, četnike i muslimansku miliciju. Poginulo je oko 70 četnika i milicionera i 20 nemačkih vojnika i ranjen ih je veći broj, dok su jedinice NOVJ imale 6 mrtvih i 16 ranjenih. Zaplenjeno je 50 pušaka i veća količina municije i drugog ratnog materijala.

⚔️ 16. 1. 1944. Na odseku s. Draškovina - Grab - s. Slatina (kod Bijelog Polja) 3. i 4. bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ otpočeli dvodnevne borbe protiv nemačkih i četničkih snaga i muslimanske milicije.

⚔️ 0. 2. 1944. U oslobođenom Bijelom Polju formirana Komanda vojnog područja za srezove pljevaljski i bjelopoljski.

⚔️ 6. 3. 1944. Kod s. Žminjca (blizu Bijelog Polja), posle dvočasovne borbe, Bjelopoljski NOP odred prinudio muslimansku miliciju da se povuče na položaje Kurila, s. Stubno i s. Šipovice (kod Bijelog Polja). Neprijatelj je imao 5 mrtvih, a zaplenjeno je 12 pušaka i druga ratna oprema.

⚔️ 26. 3. 1944. Deseta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Mosorski NOP odred pružali su žilav otpor na pravcima s. Aržano - s. Voštane i s. Trilj - s. Voštane sve do 28. marta, a zatim su se povukli ka s. Bijelom Polju i s. Prologu. Nemački vojnici su i ovom prilikom popalili sela: Otoku, Rudu, Voštane, Krivodol i druga i pobili ili žive u kućama zapalili 1675 ljudi, među kojima veći broj žena, dece i staraca.

⚔️ 11. 4. 1944. Nemačke i četničke snage i pripadnici muslimanske milicije (oko 5000 vojnika), uz podršku avijacije, preduzeli ofanzivna dejstva glavnim snagama od Brodareva ka Bijelom Polju i s. Lekovini (kod Sahovića) a delom snaga iz Pljevalja ka s. Đurđevića Tari protiv jedinica 37. udarne divizije NOVJ koje su zatvarale te pravce. Cilj neprijatelja je bio: ovladati dolinom Lima, zauzeti Kolašin i spojiti se sa snagama koje će napadati iz Podgorice (sada: Titograd), razdvojiti 2. udarni korpus NOVJ i njegove jedinice nabaciti na masiv pl. Sinjajevine i pl. Durmitora.

⚔️ 12. 4. 1944. Jače nemačke i četničke snage, podržane artiljerijom i tenkovima, zauzele Bijelo Polje, odbacivši tamošnje jedinice 37. divizije NOVJ.

⚔️ 19. 4. 1944. U duhu naređenja Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, u rejonu Mojkovca jedinice 3. i 37. udarne divizije prešle u opšti protivnapad protiv jačih nemačkih i četničkih snaga i pripadnika muslimanske milicije. (Razbivši neprijatelja na položajima Burenj - Mojkovac - Razvršje - s. Pržišta, jedinice 2. udarnog korpusa uspele su da u narednim šestodnevnim ogorčenim borbama zauzmu Šahoviće (sada: Tomaševo) i Bijelo Polje, nanevši neprijatelju gubitke od 230 mrtvih i oko 300 ranjenih. Gubici 3. i 37. divizije također su bili osetni.)

⚔️ 28. 4. 1944. Jedinice 5. crnogorske brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37, udarne divizije NOVJ zauzele Bijelo Polje i odbacile nemačke i četničke snage prema Sjenici i Brodarevu.

⚔️ 22. 5. 1944. U Bijelom Polju Štab 2. udarnog korpusa NOVJ održao savetovanje sa štabovima 2, 3. i 5. divizije NO.VJ. Jedinicama je određen raspored: 37. udarnoj diviziji rejon Pljevlja-Prijepolje-Priboj; 5. udarnoj diviziji rejon Brodarevo-Pljevlja; 3. udarnoj diviziji rejon Prijepolje-Sjenica, a njena 9. udarna brigada ostala je na odseku prema Podgorici (sada: Titograd); 2. proleterskoj udarnoj diviziji rejon Andrijevica - Berane (sada: Ivangrad) - Rožaje.

⚔️ 10. 6. 1944. Na položajima Petrovo brdo - Gradac - Gradina - s. Grgaje - s. Višnjevo - s. Šipovice snage 14. puka nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen- i oko 400 pripadnika muslimanske milicije, nastupajući iz Sjenice preko Peštera ka Bijelom Polju, napali 7. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i 1. brigadu italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i odbacili ih na položaje Kosi - Klisura - s. Višnjevo. Gubici 7. brigade: 3 mrtva i 10 ranjenih boraca, dok gubici 1. brigade i neprijatelja nisu poznati.

⚔️ 22. 6. 1944. U rejonu s. Obrova, Gradine i s. Dubova (kod Bijelog Polja) 5. i 7. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije, uz sadejstvo 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ, izvršile napad na delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 21. SS divizije -Skenderbeg-. Gubici neprijatelja bili su oko 20 mrttvih i više ranjenih vojnika, dok su obe brigade 3. udarne divizije imale 10 mrtvih i 32 ranjena borca. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, veće količine municije, sanitetskog materijala i druge opreme.

⚔️ 23. 6. 1944. Posle četvorodnevnih borbi, delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 21. SS divizije -Skenderbeg-, s četnicima i muslimanskom milicijom, iz Sjenice prodrli preko Peštera ka Bijelom Polju, potisli jedinice 3. udarne divizije NOVJ s desne na levu obalu r. Lima i ovladali mostobranom u širem rejonu Bijelog Polja. U tim borbama neprijatelj je imao oko 150 mrtvih i 200 ranjenih vojnika, dok su jedinice 3. divizije imale 41 mrtvog i 112 ranjenih boraca. Plen: 3 mitraljeza sa 15.000 metaka, 1 minobacač, 18 pušaka i druga ratna oprema.

⚔️ 2. 7. 1944. U s. Obrovu (kod Bijelog Polja) delovi 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napali neprijatelja i naneli mu gubitke od oko 20 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 9. 1944. Peta proleterska (crnogorska) udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ napala Bijelo Polje, u kome se nalazilo oko 300 pripadnika muslimanske milicije, 60 četnika i nešto nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen preko r. Lima i ka Brodarevu a grad je oslobođen. Neprijatelj je imao 4 mrtva; zaplenjena su 3 minobacača i druga ratna oprema. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 27. 9. 1944. U Bijelo Polje ušla 7. crnogorska brigada 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 19. 11. 1944. Saveznički avioni greškom bombardovali već oslobođeno Bijelo Polje, pričinivši veliku materijalnu štetu i znatne ljudske gubitke: samo iz 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ poginulo je 7 i ranjeno je 35 boraca.

⚔️ 22. 11. 1944. Iz rejona Skadra, Podgorice (sada: Titograda) i Danilovgrada nemački 21. brdski armijski korpus otpočeo proboj pravcem Podgorica - s. Bioče - Kolašin - Bijelo Polje - Prijepolje u cilju izvlačenja iz Crne Gore, preko Sandžaka, za Sarajevo. Na tom pravcu, koji su zatvarale jedinice 3. udarne divizije NOVJ, ogorčene borbe su trajale mesec i po dana. Neprijatelj je uspeo da se, uz velike gubitke u ljudstvu i tehnici, probije i spoji sa 22. pešadijskom divizijom nemačkog 91. armijskog korpusa, koja je od Prijepolja išla ka Mojkovcu. [Od početka proboja do 30. decmbra na tom pravcu (prema nepotpunim podacima) 21. korpus je imao oko 3000 mrtvih, još više ranjenih i 150 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 22 topa, 27. mitraljeza i p. mitraljeza, 400 pušaka, 15 automata, 500.000 metaka i drugi ratni materijal. Uništeno je 500 raznih motornih vozila. U istom vremenu 3. divizija je imala 195 mrtvih, 420 ranjenih i oko 130 promrzlih boraca.]

⚔️ 27. 11. 1944. Koncentričnim napadom iz Nevesinja, Glavatičeva (kod Konjica) i s. Bijelog Polja (kod Mostara) jače snage nemačke 369. legionarske divizije odsekle 14. hercegovačku (omladinsku) udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ i okružile je u rejonu s. Zimlje - s. Lakat. Brigada se 28/29. novembra, uz gubitke od 12 mrtvih, 16 ranjenih i 74 nestala borca, preko pl. Crne gore probila u Gornje nevesinjsko polje.

⚔️ 1. 12. 1944. U cilju pružanja pomoći nemačkom 21. brdskom armijskom korpusu, koji se iz rejona Podgorice (sada: Titograd) i Danilovgrada probijao u pravcu Kolašina i dalje u Sandžak, jake snage nemačke 22. pešadijske divizije iz Prijepolja zauzele Bijelo Polje.

⚔️ 4. 12. 1944. Iz rejona Bijelog Polja snage nemačke 22. pešadijske divizije, posle ogorčene borbe protiv jedinica 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ, uspele da ovladaju Obrovom, s. Zatonom, s. Femića Kršem, da pređu na levu obalu Lima i da ugroze pravac Bijelo Polje - Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazila bolnica i ostale pozadinske ustanove 3. divizije. Dalji prodor neprijatelja na tom pravcu i u pravcu Mojkovca zaustavljen je otporom 7. crnogorske brigade: s položaja Privijansko brdo - s. Rakita - Pale. U tim borbama poginulo je 75 neprijateljskih vojnika i više ih je ranjeno. Brigada je imala 7 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 12. 1944. Na položajima Ćafa - Previjansko brdo - s. Rakita - Pale jedinice 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv delova nemačke 22, pešadijske divizije koji su težili da prodru u Mojkovac. Neprijatelj je uspeo da ovlada s. Ravnom Rijekom (kod Bijelog Polja). U tim borbama on je imao 25 mrtvih i više ranjenih. Zaplenjen je 1 p. mitraljez i izvesna količina municije.

⚔️ 31. 12. 1944. Na položajima Pavlovo brdo - Cer (kod Bijelog Polja) 6, crnogorska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napala nemačke snage i nanela im gubitke od 40 mrtvih i više ranjenih vojnika. Brigada je imala 4 poginula borca.

⚔️ 1. 1. 1945. U rejonu Mojkovca jedinice 3. udarne divizije NOVJ počele dvodnevnu tešku borbu protiv delova nemačke 22. i 181. pešadijske divizije. Neprijatelj se povukao prema Bijelom Polju, pretrpevši velike gubitke u mrtvima i ranjenima. Jedinice NOVJ imale su 7 mrtvih i 18 ranjenih. Zaplenjena je velika količina oružja, municije i druge ratne opreme, kao i 50 kamiona.

⚔️ 4. 1. 1945. Sedma crnogorska omladinska brigada -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Bijelo Polje. Nemačke snage su pod borbom odstupile prema s. Brodarevu i Prijepolju.

Dokumenti

📜 Izvještaj mjesnog komiteta KPJ Bijelo Polje krajem decembra 1941 god. Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak o razvoju Bjelopoljske partizanske čete

📜 Izveštaj Štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP Odreda od 7 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o povlačenju četnika od Kovrena prema Bijelom Polju i Beranama i o njihovim nedelima

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o slabom moralno-političkom stanju u Kosaničkom bataljonu i potiskivanju četnika prema Kolašinu i Bijelom Polju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. štabu Bjelopoljskog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bijelo Polje Mojkovac

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 18 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbi protiv četnika kod Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 24 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji četnika i Italijana u Bijelom Polju

📜 Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 28 aprila 1943 god. potčinjenim jedinicama za prikupljanje jedinica za pokret na prostoriju Bijelo Polje-Berane

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da proveri podatke o neprijatelju i prikupljenim snagama nastupa u pravcu Bijelog Polja

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 6 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na prostoriji Bijelog Polja, Kolašina i Nikšića

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da što pre izbije u dolinu Lima i preseče komunikaciju severno i južno od Bijelog Polja

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za pregrupaciju snaga na prostoriji Pljevlja, Bijelo Polje, Prijepolje

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 10 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju italijanske kolone na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 maja 1943 god. Štabu Prve brigade za demonstrativni napad na Bijelo Polje

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 12 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima oko Bijelog Polja i Nikšića

📜 Obavještenje Štaba 1. proleterske divizije od 12. maja 1943. Štabu 2. proleterske divizije o borbi 1. proleterske brigade na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o razbijanju neprijateljskih snaga na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 12 maja 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama na komunikaciji Bijelo Polje, Prijepolje

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 13 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima u rejonu Bijelog Polja i Nikšića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 13 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama o zaposjedanju položaja na komunikaciji Bijelo Polje, Brodarevo

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 14. maja 1943. Štabu 1. proleterske brigade za zatvaranje pravca Bijelo Polje - Šahovići

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 15 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima italijanskih i njemačkih trupa oko Bijelog Polja i Šahovića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 maja 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za razbijanje neprijateljskih snaga na prostoru Bijelo Polje - Ribarevina

📜 Izvještaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade od 17 maja 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Bijelo Polje, Pljevlja, Prijepolje

📜 Izvještaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade od 17 maja 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Bijelo Polje, Pljevlja, Prijepolje

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 18 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima u rejonu Bijelog Polja i Podgorice

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 19 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima na sektoru Bijelog Polja, Kolašina i Podgorice

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama o namjerama neprijatelja na području Bijelo Polje, Pljevlja, Foča

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 23 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskom prodoru na komunikaciji Pljevlja - Bijelo Polje

📜 Proglas Sreskog komiteta KPJ za Bijelo Polje od jula 1943. narodu sreza bjelopoljskog za pristupanje Narodnooslobodilačkoj borbi

📜 Izveštaj političkog komesara Treće Sandžačke brigade od 30 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi s četnicima kod Bijelog Polja

📜 Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 30. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o oslobođenju Pljevalja, Bijelog Polja i Kolašina i vojno-političkoj situaciji u ostalim dijelovima Crne Gore

📜 Naređenje Štaba limsko-sandžačkih četničkih odreda od 8. oktobra 1943. komandantima bjelopoljskih brigada za napad na jedinice 2. proleterske divizije u Bijelom Polju

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 10 oktobra 1943 god. Štabu Druge dalmatinske udarne brigade za preuzimanje komande nad bataljonnma koji dolaze od Bijelog Polja i Zaostra

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 20 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija da se prebaci na sektor Mojkovac - Šahovići - Bijelo Polje i stavi na raspoloženje jedinicama Korpusa artiljeriju, motorizaciju i sredstva veze

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 26 oktobra 1943 god. štabu Četvrte proleterske brigade za zatvaranje pravaca Berane-Bijelo Polje i Kolašin-Mojkovac

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 novembra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija za razmeštaj jedinica na prostorijama: Rudo - Ustibar, Bijelo Polje, Berane i Sjenica

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. štabu italijanske divizije Venecija za smještaj jedinica na sektoru Prnjepolje-Bijelo Polje-Pljevlja

📜 Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 28 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu bataljona na sektoru Bijelo Polje, Brodarevo, Berane, Andrijevica i situaciji u ovim srezovima

📜 Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 8 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Bijelo Polje-Mojkovac-Berane- Andrijevica-Kuči-Bjeloplavlići i rezultatima bojeva udarne grupe

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Četvrte crnogorske proleterske brigade od 11 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o izvršenom pokretu do Bijelog Polja

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Sandžaka od 17 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku, o borbi s Nemcima kod s. Crnobori i o formiranju komande područja u Bijelom Polju 360

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 17 marta 1944 god. štabovima brigada za ofanzivna dejstva na komunikacije Čajniče - Pljevlja, Prijepolje - Bijelo Polje radi sadejstva Drugoj proleterskoj i Petoj NOU diviziji u njihovom prodoru u Srbiju

📜 Obaveštenje Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 8. aprila 1944. Štabu 181. pešadijske divizije o zajedničkom nemačko-četničkom planu za operaciju »Frilingservahen« protiv jedinica 2. korpusa NOVJ na prostoriji Bijelo Polje — Pljevlja — Kolašin

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 12 aprila 1944 god. komandantu Bjelopoljskog sektora da spreči prodor neprijatelja sa pl. Lisa ka Bijelom Polju

📜 Saopštenje Štaba Komande četničkih odreda Crne Gore i Sandžaka od 12. aprila 1944. o borbama protiv jedinica 37. divizije NOVJ kod Pljevalja i Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu Nijemaca i četnika od Brodareva u pravcu Bijelog Polja i Šahovića

📜 Pregled brojnog stanja četnika iz Crne Gore i Sandžaka od 13. aprila 1944. u borbama protiv jedinica 37. divizije NOVJ kod Pljevalja i Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama oko Šahovića i Bijelog Polja

📜 Izvještaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 aprila 1944 god. svome Štabu o napadima Nijemaca na sektoru Bijelo Polje - Mojkovac

📜 Zapovest Štaba Trideset sedme NOU divizije od 18 aprila 1944 god. za razbijanje neprijateljskih snaga između Ljubovije i Lima i oslobođenje Bijelog Polja

📜 Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 aprila 1944 god. za napad na neprijateljske snage u južnom Sandžaku i za oslobođenje Bijelog Polja

📜 Zapovijest Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 aprila 1944 god. za napad na neprijatelja pravcem Laništa - Brskovo - Slepač Most - Bijelo Polje i pravcem Turjak - Majstorovina

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 aprila 1944 god. štabovima brigada za gonjenje razbijenih neprijateljskih snaga u pravcu Bijelog Polja, Brodareva i Pljevalja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 aprila 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade za napad na Bijelo Polje

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o pojačavanju neprijateljskih garnizona u Nikšiću i Podgorici i borbama oko Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 27. aprila 1944. Štabu 37. NOU divizije o neuspjelom napadu na Bijelo Polje

📜 Izveštaj načelnika Štaba Trideset sedme NOU divizije od 28 aprila 1944 god. Štabu divizije o situaciji na sektoru Bijelog Polja i o rasporedu i stanju Osme crnogorske brigade

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 28 aprila 1944 god. Štabu Pete i Sedme brigade da uz sadejstvo Trideset sedme divizije oslobode Bijelo Polje

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju muslimansko-njemačke kolone na sektoru Bijelo Polje - Brodarevo

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Bijelog Polja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 30 aprila 1944 god. štabovima brigada za razbijanje neprijateljskih snaga od Bijelog Polja prema Prijepolju i Pljevljima

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 30. aprila 1944. štabovima 16. 36.i 38. divizije za raspored i dejstvo na prostoriji Bijelo Polje - Akmačiči, Donasci i Dole

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 9 maja 1944 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona za prebacivanje na sektor Bijelog Polja

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 3 juna 1944 god. štabovima brigada za čišćenje Bihora i zatvaranje pravca Prijepolje - Sjenica - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 juna 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje i Sjenica - Bihor - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 7 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za upućivanje jednog bataljona u Bijelo Polje

📜 Zapovijest komandanta Prvog bataljona Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 26 juna 1944 god. za prelaz na lijevu obalu Lima na sektoru Bijelog Polja

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da Operativna grupa divizija kreće u pravcu jugozapadne Srbije, dok su druge jedinice posele desnu obalu Lima od Bijelog Polja do Prijepolja i naređenje da Glavni štab redovno izveštava o situaciji kod svojih jedinica

📜 Zapovest štaba Komande Crne Gore i Starog Rasa od 12. avgusta 1944. komandantu kolone za napad na jedinice NOVJ u rejonu Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 13. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o dejstvima na prostoru Kalinovik - Foča - Pljevlja - Bijelo Polje u julu

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 1. septembra 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Pljevlja - Bijelo Polje - Priboj

📜 Izvještaj Pete crnogorske proleterske brigade od 10 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu bataljona za pritisak na Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade za koncentraciju brigade u oblasti Bijelog Polja

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade o dolasku Štaba divizije i Sedme brigade u Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za razbijanje neprijatelja u oblasti Bijelog Polja, Mojkovca i Trebaljeva

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o razbijanju četnika na sektoru Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 3 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o odbranbenim borbama oko Peleva Brijega i o protivnapadu Sedme crnogorske NOU brigade na pravcu Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 4 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama oko Vjetarnika, Mojkovca i Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o svojim i neprijateljskim gubicima na sektoru Bioče - Mateševo - Bijelo Polje - Mojkovac do 11 decembra

📜 Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja na liniji Brodarevo - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 23 decembra 1944 god. Desetoj srpskoj brigadi da ostane na prostoru Brodarevo - Bijelo Polje, a Osmoj i Dvanaestoj srpskoj brigadi da izvrše pokret prema Kosovskoj Mitrovici i Raškoj

Fotografije

Povezane odrednice

Luftwaffe u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu 3. udarna divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) Andrijevica Operacija Kugelblitz Danilovgrad Podgorica Vojislav Lukačević Brodarevo Omladina u ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Berane Borbe u Srbiji 1944. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 22. srpska divizija NOVJ 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 19. pešadijska divizija Venecija Dragoljub Draža Mihailović Ustanak u Crnoj Gori 1941. 2. proleterska divizija NOVJ Komski partizanski odred 7. SS divizija Prinz Eugen Bjelopoljski partizanski odred 37. sandžačka divizija NOVJ Kapitulacija Italije Borbe u Crnoj Gori 1943. 6. italijanski armijski korpus Nikšić Bitka za Ivanjicu januara 1944. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Durmitorski partizanski odred 2. udarni korpus NOVJ 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Druga neprijateljska ofanziva Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Mostar Kolašin Mojkovac 8. crnogorska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Žene u ratu 22. pešadijska divizija 1. proleterska udarna brigada Operacija Schwarz Saradnja četnika sa okupatorom Italija u drugom svetskom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Sjenica 21. SS divizija Skenderbeg Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Pavle Đurišić Prijepolje 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Priboj 181. pešadijska divizija Vrhovni štab NOVJ Arso Jovanović Avijacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Crnoj Gori 1942. 1. brdska divizija Vermahta Peko Dapčević Đorđije Lašić 21. brdski armijski korpus Josip Broz Tito 1. proleterska divizija NOVJ Pljevlja Nova Varoš Deca u ratu 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944.