Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Bijelo Polje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 58 hronoloških zapisa, 84 dokumenata i 19 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1941. Kod varošice Šahovići (sada: Tomaševo kod Bijelog Polja) održana partijska konferencija kojoj je prisustvovalo oko 20 komunista iz bjelopoljskog sreza. Izneti su rezultati dotadašnjeg rada na pripremama za oružani ustanak i odlučeno je da se formiraju borbene oružane grupe koje će, kad bude doneta odluka za oružani ustanak, biti spremne da stupe u borbu.

⚔️ 16. 7. 1941. Šahovićki gerilci, pošto su prethodno porušili komunikaciju i tt linije Šahovići-Slijepač-Most i Šahovići-Pljevlja, uz pomoć mojkovačkih gerilaca, zauzeli karabinijersku stanicu u varošici Šahovićima (sadaTomaševo), kod Bijelog Polja.

⚔️ 17. 7. 1941. U s. Čeoču (kod Bijelog Polja) održan zbor kome je prisustvovalo oko 400 ljudi iz okolnih sela. Predstavnici KPJ su prisutne upoznali s vojno-političkom situacijom i s odlukom Partije o oružanom ustanku, i pozvali ih da učestvuju u napadu na italijanski garnizon u Bijelom Polju. Tom prilikom je formirana teritorijalna gerilska četa.

⚔️ 20. 7. 1941. Posle dvodnevne blokade, ustaničke jedinice iz Nedakusa, Zatona, Grančareva, Čeoča i Rasova, iz više pravaca, izvršile napad na italijanski garnizon (jedinicu iz sastava divizije -Mesina-) u Bijelom Polju. Posle višečasovne borbe italijanska jedinica se predala. Neprijatelj je imao 2 mrtva, 10 ranjenih i oko 120 zarobljenih, dok su ustanici imali 3 ranjena borca. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, jedan teški i nekoliko lakih minobacača, oko 150 pušaka i veliko skladište municije, hrane, odeće i obuće.

⚔️ 21. 7. 1941. U oslobođenom Bijelom Polju održan zbor ustanika i naroda. Pred oko 5.000 ljudi govorio je sekretar Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak Rifat Burdžović Tršo: objasnio im ciljeve NOB-a i sve ih pozvao na jedinstvo i na dalje učešće u borbama. Formiran je NO komitet (odbor) za srez bjelopoljski.

⚔️ 8. 8. 1941. Jedinice italijanske divizije -Pusterija-, nastupajući od Kolašina prema Bijelom Polju, zapalile u s. Rijeci Mušovića (kod Kolašina) 15 kuća, internirale 7 muškaraca i dve žene i oterale svu stoku koju su našle u selu. Neprijatelj je zatim zapalio katune na pl. Bjelasici, s. D. Štitaricu i deo s. Podbišća.

⚔️ 9. 8. 1941. Italijanska divizija -Pusterija- ušla u Bijelo Polje.

⚔️ 15. 10. 1941. Draža Mihailović naimenovao Đorđija Lašića,. majora bivše jugoslovenske vojske, za komandanta svih četničkih snaga u Crnoj Gori, a kapetana Pavla Đurišića za komandanta četničkih snaga na teritorije srezova Berane, Andrijevica, Bijelo Polje, Pljevlja.

⚔️ 0. 11. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio štabovima NOP odreda na teritoriji Crne Gore i Boke da, radi lakšeg zauzimanja Pljevalja, blokiraju neprijatelja u Bijelom Polju, Beranama (sada: Ivangrad), Kolašinu i Andrijevici i prekinu sve komunikacije koje iz neprijateljskih garnizona vode ka Pljevljima.

⚔️ 2. 11. 1941. U s. Ravnoj Rijeci (kod Bijelog Polja) u borbi protiv krilaša poginuo Aleksa Đilas Bećo, narodni heroj.

⚔️ 9. 11. 1941. U Tifranskoj klisuri partizani porušili put Berane (sada: Ivangrad) - Bijelo Polje.

⚔️ 10. 12. 1941. U Šahovićima (sada: Tomaševo, kod Bijelog Polja), na inicijativu MK KPJ za Bijelo Polje, formiran 1. udarni bataljon na teritoriji sreza bjelopoljskog.

⚔️ 12. 1. 1942. U s. Ravnoj Rijeci (kod Bijelog Polja) bataljon -Aleksa Đilas- Komskog NOP odreda, 1. udarni bjelopoljski bataljon, Mojkovački i Ravnorečki bataljon, napali na četnike i krilaše i tom prilikom razbili posadu koja je obezbeđivala most na r. Limu. Neprijatelju su naneti gubici od 6 mrtvih, 3 ranjena i 20 zarobljenih, dok su partizani imali 2 ranjena borca.

⚔️ 14. 1. 1942. Na komunikaciji Bijelo Polje - Ravna Rijeka jedinice Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda napale italijansku kolonu od oko 500 vojnika, razbile je i odbacile prema Bijelom Polju. U toku borbe od Berana (sada: Ivangrad) je prema Bijelom Polju naišla druga kolona italijanskih vojnika. Partizanske jedinice su je dočekale i u višečasovnoj borbi nanele joj veće gubitke. Ukupni gubici neprijatelja: 24 mrtva, veći broj ranjenih.

⚔️ 0. 3. 1942. U rejonu Palske kose (kod Bijelog Polja) poginuo Dragomir Nenadović, narodni heroj.

⚔️ 3. 3. 1942. Otpočeo napad jedinica Sinjajevinskog sektora na četničke snage na prostoru s. Podbišće - s. Polja Kolašinska - Mojkovac i napad jedinica Crnogorsko-sandžačkog odreda na četničke snage kod s. Ravne Rijeke i s. Majstorovine. Posle dosta jakih dvodnevnih borbi neprijatelj je bio razbijen i odbačen prema Kolašinu i Bijelom Polju, a partizanske jedinice su zauzele s. Polja Kolašinska, varošicu Mojkovac i sva sela do Markovog brda (3 km sever no od Kolašina). Osetne gubitke su imale obe strane. Ukupni gubici jedinica Sinjajevinskog sektora iznosili su 13 poginulih i lfi ranjenih boraca.

⚔️ 16. 4. 1942. Jedinice Bjelopoljskog NOP odreda koje su se nalazile na položajima prema Bijelom Polju i Beranama (sada: Ivangrad) otpočele petodnevne borbe protiv četničkih snaga u rejonu s. Maoča i s. Ravne Rijeke. Partizanske jedinice su razbile četnike i proterale ih prema Bijelom Polju, nanevši im gubitke od 37 mrtvih, 6 ranjenih i 12 zarobljenih. Partizani su imali 6 poginulih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 29. 4. 1942. Italijanski vojnici iz Bijelog Polja upali u s. Kukulje i G. Selo, vršili teror i pljačkali, i tom prilikom streljali dve žene a jednu i dete ranili. Peti udarni bataljon Bjelopoljskog NOP odreda izvršio je snažan napad na neprijatelja i odbacio ga, nunevši mu gubitke od 8 mrtvih i više ranjenih (među kojima i jedan oficir).

⚔️ 4. 5. 1942. Jake četničke snage, dobro naoružane italijanskim lakim i teškim oružjem, otpočele koncentrične napade od Kolašina, dolinom Tare i preko Sinjajevine, i od Berana. preko pl. Bjelasice i Bijelog Polja, u pravcu Mojkovca i s. Šahovića, na jedinice Bjelopoljskog, Durmitorskog, Komskog NOP odreda, delove Zetskog NOP odreda i 1. bataljona 1. proleterske NOU brigade. Četnici su u toku dvodnevnih borbi, i pored jakog otpora partizanskih jedinica, uspeli da zauzmu Mojkovac i da izbiju na padine Sinjajevine. U tim borbama oni su, prema nepotpunim podacima, imali 66 mrtvih, više ranjenih i 14 zarobljenih, a partizani 11 poignulih i ranjenih boraca.

⚔️ 14. 5. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP i DO za Sandžak da jedinice pod njegovom komandom spreče prodor neprijatelja u pravcu s. Kovrena (kod Bijelog Polja) dok ne pristignu jedinice 2. proleterske NOU brigade; da se ispita mogućnost iznenadnog napada na Novu Varoš.

⚔️ 17. 3. 1943. U širem rejonu s. Glavatičeva jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 1. proleterske udarne i 10. hercegovačke NOU brigade napale četničke snage. Posle žestokih borbi, u kojima su pretrpeli velike gubitke, četnici su sutradan u neredu odstupili: crnogorski četnici preko s. G. i D. Zimija ka Nevesinju, radi odbrane grada, a hercegovački ka s. Bijelom Polju, radi sprečavanja prodora ka Mostaru. Poginuli su komandant 2. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Pavle Vukoje Korčagin, narodni heroj, i komandir 1. čete 1. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Obren Šupić, narodni heroj.

⚔️ 10. 4. 1943. U s. Kovrenu i s. Šahovićima (kod Bijelog Polja) jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle višečasovne borbe, slomile otpor četničkih Limsko-sandžačkih odreda i produžile nastupanje ka Kolašinu.

⚔️ 5. 5. 1943. U rejonu s. Kovren - pl. Stožer - s. Barice - s. Šahovići (kod Bijelog Polja) delovi 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, razbili oko 2000 četnika, čija se glavnina prebacila na levu obalu r. Tare i povukla ka Mojkovcu i Kolašinu.

⚔️ 10. 5. 1943. Kod s. Dobrakova (blizu Bijelog Polja) 2. bataljon 1. proleterske NOU brigade, u višečasovnoj borbi, uništio italijansku kolonu od 19 kamiona, s posadom od 300 vojnika, koja je išla iz Priboja za Bijelo Polje. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 150 mrtvih i 70 ranjenih, a zaplenjeno je 11 minobacača, 10 p. mitraljeza i 150.000 metaka.

⚔️ 15. 5. 1943. Jake snage nemačke 1. brdske divizije, posle oštrih borbi u rejonu Mojkovca, potisle delove 1. proleterske udarne divizije NOVJ i ovladale prostorijom istočno od linije s. Šahovići - Slepač most i grebenom Rudina, Željeva i Sokoloviće (kod Bijelog Polja).

⚔️ 17. 5. 1943. Nemačka pukovska borbena grupa -Remold- (99. brdski puk, ojačan divizionom artiljerije i četom pionira), uz snažno sadejstvo avijacije, potisla delove 1. proleterske NOU brigade i zauzela s. Šahoviće (kod Bijelog Polja).

⚔️ 18. 5. 1943. Nastupajući od Bijelog Polja, delovi italijanske divizije -Venecija- odbacili delove 1. proleterske udarne divizije NOVJ i zauzeli Golo brdo.

⚔️ 0. 9. 1943. Četničke snage Istočnog fronta (Crne Gore) ubrzo posle kapitulacije Italije posele Bijelo Polje, Prijepolje, Brodarevo, Rudo i Novu Varoš.

⚔️ 20. 9. 1943. Četnička 1. i 2. bjelopoljska i Jurišna brigada i deo četničke Kolašinske brigade izbili iz Bijelog Polja na liniju s. Kovren - s. Bliškovo s ciljem da prodru prema Pljevljima i odbrane ih od jedinica 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 29. 9. 1943. Jedinice 2. proleterske udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ zauzele Bijelo Polje, nanevši četničkim jedinicama Istočnog fronta gubitke od 18 mrtvih i 22 ranjena.

⚔️ 8. 10. 1943. U Bijelom Polju jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad četničke 1. i 2. bjelopoljske brigade.

⚔️ 7. 12. 1943. Delovi nemačke 1, brdske divizije iz Brodareva iznenada napali i odbacili Bjelopoljski partizanski bataljon i zauzeli Bijelo Polje.

⚔️ 10. 12. 1943. Delovi 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbili četnike i muslimansku miliciju, nanevši im gubitke od 25 mrtvih i 27 zarobljenih, i ponovo zauzeli Bijelo Polje.

⚔️ 13. 12. 1943. Dva bataljona (3. i 5. bataljon) 4. proleterske udarne brigade i 6. udarna crnogorska brigada 3. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima 3. proleterske (sandžačke) brigade, Komskog i Bjelopoljskog NOP odreda, u trodnevnim borbama u rejonu s. Pavino Polje - s. Kovren (kod Bijelog Polja) razbili delove nemačke 1. brdske divizije, četnike i muslimansku miliciju. Poginulo je oko 70 četnika i milicionera i 20 nemačkih vojnika i ranjen ih je veći broj, dok su jedinice NOVJ imale 6 mrtvih i 16 ranjenih. Zaplenjeno je 50 pušaka i veća količina municije i drugog ratnog materijala.

⚔️ 16. 1. 1944. Na odseku s. Draškovina - Grab - s. Slatina (kod Bijelog Polja) 3. i 4. bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ otpočeli dvodnevne borbe protiv nemačkih i četničkih snaga i muslimanske milicije.

⚔️ 0. 2. 1944. U oslobođenom Bijelom Polju formirana Komanda vojnog područja za srezove pljevaljski i bjelopoljski.

⚔️ 6. 3. 1944. Kod s. Žminjca (blizu Bijelog Polja), posle dvočasovne borbe, Bjelopoljski NOP odred prinudio muslimansku miliciju da se povuče na položaje Kurila, s. Stubno i s. Šipovice (kod Bijelog Polja). Neprijatelj je imao 5 mrtvih, a zaplenjeno je 12 pušaka i druga ratna oprema.

⚔️ 26. 3. 1944. Deseta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Mosorski NOP odred pružali su žilav otpor na pravcima s. Aržano - s. Voštane i s. Trilj - s. Voštane sve do 28. marta, a zatim su se povukli ka s. Bijelom Polju i s. Prologu. Nemački vojnici su i ovom prilikom popalili sela: Otoku, Rudu, Voštane, Krivodol i druga i pobili ili žive u kućama zapalili 1675 ljudi, među kojima veći broj žena, dece i staraca.

⚔️ 11. 4. 1944. Nemačke i četničke snage i pripadnici muslimanske milicije (oko 5000 vojnika), uz podršku avijacije, preduzeli ofanzivna dejstva glavnim snagama od Brodareva ka Bijelom Polju i s. Lekovini (kod Sahovića) a delom snaga iz Pljevalja ka s. Đurđevića Tari protiv jedinica 37. udarne divizije NOVJ koje su zatvarale te pravce. Cilj neprijatelja je bio: ovladati dolinom Lima, zauzeti Kolašin i spojiti se sa snagama koje će napadati iz Podgorice (sada: Titograd), razdvojiti 2. udarni korpus NOVJ i njegove jedinice nabaciti na masiv pl. Sinjajevine i pl. Durmitora.

⚔️ 12. 4. 1944. Jače nemačke i četničke snage, podržane artiljerijom i tenkovima, zauzele Bijelo Polje, odbacivši tamošnje jedinice 37. divizije NOVJ.

⚔️ 19. 4. 1944. U duhu naređenja Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, u rejonu Mojkovca jedinice 3. i 37. udarne divizije prešle u opšti protivnapad protiv jačih nemačkih i četničkih snaga i pripadnika muslimanske milicije. (Razbivši neprijatelja na položajima Burenj - Mojkovac - Razvršje - s. Pržišta, jedinice 2. udarnog korpusa uspele su da u narednim šestodnevnim ogorčenim borbama zauzmu Šahoviće (sada: Tomaševo) i Bijelo Polje, nanevši neprijatelju gubitke od 230 mrtvih i oko 300 ranjenih. Gubici 3. i 37. divizije također su bili osetni.)

⚔️ 28. 4. 1944. Jedinice 5. crnogorske brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37, udarne divizije NOVJ zauzele Bijelo Polje i odbacile nemačke i četničke snage prema Sjenici i Brodarevu.

⚔️ 22. 5. 1944. U Bijelom Polju Štab 2. udarnog korpusa NOVJ održao savetovanje sa štabovima 2, 3. i 5. divizije NO.VJ. Jedinicama je određen raspored: 37. udarnoj diviziji rejon Pljevlja-Prijepolje-Priboj; 5. udarnoj diviziji rejon Brodarevo-Pljevlja; 3. udarnoj diviziji rejon Prijepolje-Sjenica, a njena 9. udarna brigada ostala je na odseku prema Podgorici (sada: Titograd); 2. proleterskoj udarnoj diviziji rejon Andrijevica - Berane (sada: Ivangrad) - Rožaje.

⚔️ 10. 6. 1944. Na položajima Petrovo brdo - Gradac - Gradina - s. Grgaje - s. Višnjevo - s. Šipovice snage 14. puka nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen- i oko 400 pripadnika muslimanske milicije, nastupajući iz Sjenice preko Peštera ka Bijelom Polju, napali 7. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i 1. brigadu italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i odbacili ih na položaje Kosi - Klisura - s. Višnjevo. Gubici 7. brigade: 3 mrtva i 10 ranjenih boraca, dok gubici 1. brigade i neprijatelja nisu poznati.

⚔️ 22. 6. 1944. U rejonu s. Obrova, Gradine i s. Dubova (kod Bijelog Polja) 5. i 7. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije, uz sadejstvo 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ, izvršile napad na delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 21. SS divizije -Skenderbeg-. Gubici neprijatelja bili su oko 20 mrttvih i više ranjenih vojnika, dok su obe brigade 3. udarne divizije imale 10 mrtvih i 32 ranjena borca. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, veće količine municije, sanitetskog materijala i druge opreme.

⚔️ 23. 6. 1944. Posle četvorodnevnih borbi, delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 21. SS divizije -Skenderbeg-, s četnicima i muslimanskom milicijom, iz Sjenice prodrli preko Peštera ka Bijelom Polju, potisli jedinice 3. udarne divizije NOVJ s desne na levu obalu r. Lima i ovladali mostobranom u širem rejonu Bijelog Polja. U tim borbama neprijatelj je imao oko 150 mrtvih i 200 ranjenih vojnika, dok su jedinice 3. divizije imale 41 mrtvog i 112 ranjenih boraca. Plen: 3 mitraljeza sa 15.000 metaka, 1 minobacač, 18 pušaka i druga ratna oprema.

⚔️ 2. 7. 1944. U s. Obrovu (kod Bijelog Polja) delovi 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napali neprijatelja i naneli mu gubitke od oko 20 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 9. 1944. Peta proleterska (crnogorska) udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ napala Bijelo Polje, u kome se nalazilo oko 300 pripadnika muslimanske milicije, 60 četnika i nešto nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen preko r. Lima i ka Brodarevu a grad je oslobođen. Neprijatelj je imao 4 mrtva; zaplenjena su 3 minobacača i druga ratna oprema. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 27. 9. 1944. U Bijelo Polje ušla 7. crnogorska brigada 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 19. 11. 1944. Saveznički avioni greškom bombardovali već oslobođeno Bijelo Polje, pričinivši veliku materijalnu štetu i znatne ljudske gubitke: samo iz 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ poginulo je 7 i ranjeno je 35 boraca.

⚔️ 22. 11. 1944. Iz rejona Skadra, Podgorice (sada: Titograda) i Danilovgrada nemački 21. brdski armijski korpus otpočeo proboj pravcem Podgorica - s. Bioče - Kolašin - Bijelo Polje - Prijepolje u cilju izvlačenja iz Crne Gore, preko Sandžaka, za Sarajevo. Na tom pravcu, koji su zatvarale jedinice 3. udarne divizije NOVJ, ogorčene borbe su trajale mesec i po dana. Neprijatelj je uspeo da se, uz velike gubitke u ljudstvu i tehnici, probije i spoji sa 22. pešadijskom divizijom nemačkog 91. armijskog korpusa, koja je od Prijepolja išla ka Mojkovcu. [Od početka proboja do 30. decmbra na tom pravcu (prema nepotpunim podacima) 21. korpus je imao oko 3000 mrtvih, još više ranjenih i 150 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 22 topa, 27. mitraljeza i p. mitraljeza, 400 pušaka, 15 automata, 500.000 metaka i drugi ratni materijal. Uništeno je 500 raznih motornih vozila. U istom vremenu 3. divizija je imala 195 mrtvih, 420 ranjenih i oko 130 promrzlih boraca.]

⚔️ 27. 11. 1944. Koncentričnim napadom iz Nevesinja, Glavatičeva (kod Konjica) i s. Bijelog Polja (kod Mostara) jače snage nemačke 369. legionarske divizije odsekle 14. hercegovačku (omladinsku) udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ i okružile je u rejonu s. Zimlje - s. Lakat. Brigada se 28/29. novembra, uz gubitke od 12 mrtvih, 16 ranjenih i 74 nestala borca, preko pl. Crne gore probila u Gornje nevesinjsko polje.

⚔️ 1. 12. 1944. U cilju pružanja pomoći nemačkom 21. brdskom armijskom korpusu, koji se iz rejona Podgorice (sada: Titograd) i Danilovgrada probijao u pravcu Kolašina i dalje u Sandžak, jake snage nemačke 22. pešadijske divizije iz Prijepolja zauzele Bijelo Polje.

⚔️ 4. 12. 1944. Iz rejona Bijelog Polja snage nemačke 22. pešadijske divizije, posle ogorčene borbe protiv jedinica 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ, uspele da ovladaju Obrovom, s. Zatonom, s. Femića Kršem, da pređu na levu obalu Lima i da ugroze pravac Bijelo Polje - Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazila bolnica i ostale pozadinske ustanove 3. divizije. Dalji prodor neprijatelja na tom pravcu i u pravcu Mojkovca zaustavljen je otporom 7. crnogorske brigade: s položaja Privijansko brdo - s. Rakita - Pale. U tim borbama poginulo je 75 neprijateljskih vojnika i više ih je ranjeno. Brigada je imala 7 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 12. 1944. Na položajima Ćafa - Previjansko brdo - s. Rakita - Pale jedinice 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv delova nemačke 22, pešadijske divizije koji su težili da prodru u Mojkovac. Neprijatelj je uspeo da ovlada s. Ravnom Rijekom (kod Bijelog Polja). U tim borbama on je imao 25 mrtvih i više ranjenih. Zaplenjen je 1 p. mitraljez i izvesna količina municije.

⚔️ 31. 12. 1944. Na položajima Pavlovo brdo - Cer (kod Bijelog Polja) 6, crnogorska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napala nemačke snage i nanela im gubitke od 40 mrtvih i više ranjenih vojnika. Brigada je imala 4 poginula borca.

⚔️ 1. 1. 1945. U rejonu Mojkovca jedinice 3. udarne divizije NOVJ počele dvodnevnu tešku borbu protiv delova nemačke 22. i 181. pešadijske divizije. Neprijatelj se povukao prema Bijelom Polju, pretrpevši velike gubitke u mrtvima i ranjenima. Jedinice NOVJ imale su 7 mrtvih i 18 ranjenih. Zaplenjena je velika količina oružja, municije i druge ratne opreme, kao i 50 kamiona.

⚔️ 4. 1. 1945. Sedma crnogorska omladinska brigada -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Bijelo Polje. Nemačke snage su pod borbom odstupile prema s. Brodarevu i Prijepolju.

Dokumenti

📜 Izvještaj mjesnog komiteta KPJ Bijelo Polje krajem decembra 1941 god. Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak o razvoju Bjelopoljske partizanske čete

📜 Izveštaj Štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP Odreda od 7 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o povlačenju četnika od Kovrena prema Bijelom Polju i Beranama i o njihovim nedelima

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o slabom moralno-političkom stanju u Kosaničkom bataljonu i potiskivanju četnika prema Kolašinu i Bijelom Polju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. štabu Bjelopoljskog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bijelo Polje Mojkovac

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 18 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbi protiv četnika kod Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 24 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji četnika i Italijana u Bijelom Polju

📜 Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 28 aprila 1943 god. potčinjenim jedinicama za prikupljanje jedinica za pokret na prostoriju Bijelo Polje-Berane

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da proveri podatke o neprijatelju i prikupljenim snagama nastupa u pravcu Bijelog Polja

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 6 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na prostoriji Bijelog Polja, Kolašina i Nikšića

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da što pre izbije u dolinu Lima i preseče komunikaciju severno i južno od Bijelog Polja

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za pregrupaciju snaga na prostoriji Pljevlja, Bijelo Polje, Prijepolje

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 10 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju italijanske kolone na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 maja 1943 god. Štabu Prve brigade za demonstrativni napad na Bijelo Polje

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 12 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima oko Bijelog Polja i Nikšića

📜 Obavještenje Štaba 1. proleterske divizije od 12. maja 1943. Štabu 2. proleterske divizije o borbi 1. proleterske brigade na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o razbijanju neprijateljskih snaga na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 12 maja 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama na komunikaciji Bijelo Polje, Prijepolje

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 13 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima u rejonu Bijelog Polja i Nikšića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 13 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama o zaposjedanju položaja na komunikaciji Bijelo Polje, Brodarevo

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 14. maja 1943. Štabu 1. proleterske brigade za zatvaranje pravca Bijelo Polje - Šahovići

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 15 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima italijanskih i njemačkih trupa oko Bijelog Polja i Šahovića

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 maja 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za razbijanje neprijateljskih snaga na prostoru Bijelo Polje - Ribarevina

📜 Izvještaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade od 17 maja 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Bijelo Polje, Pljevlja, Prijepolje

📜 Izvještaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade od 17 maja 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Bijelo Polje, Pljevlja, Prijepolje

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 18 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima u rejonu Bijelog Polja i Podgorice

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 19 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima na sektoru Bijelog Polja, Kolašina i Podgorice

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama o namjerama neprijatelja na području Bijelo Polje, Pljevlja, Foča

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 23 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskom prodoru na komunikaciji Pljevlja - Bijelo Polje

📜 Proglas Sreskog komiteta KPJ za Bijelo Polje od jula 1943. narodu sreza bjelopoljskog za pristupanje Narodnooslobodilačkoj borbi

📜 Izveštaj političkog komesara Treće Sandžačke brigade od 30 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi s četnicima kod Bijelog Polja

📜 Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 30. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o oslobođenju Pljevalja, Bijelog Polja i Kolašina i vojno-političkoj situaciji u ostalim dijelovima Crne Gore

📜 Naređenje Štaba limsko-sandžačkih četničkih odreda od 8. oktobra 1943. komandantima bjelopoljskih brigada za napad na jedinice 2. proleterske divizije u Bijelom Polju

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 10 oktobra 1943 god. Štabu Druge dalmatinske udarne brigade za preuzimanje komande nad bataljonnma koji dolaze od Bijelog Polja i Zaostra

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 20 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija da se prebaci na sektor Mojkovac - Šahovići - Bijelo Polje i stavi na raspoloženje jedinicama Korpusa artiljeriju, motorizaciju i sredstva veze

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 26 oktobra 1943 god. štabu Četvrte proleterske brigade za zatvaranje pravaca Berane-Bijelo Polje i Kolašin-Mojkovac

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 novembra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija za razmeštaj jedinica na prostorijama: Rudo - Ustibar, Bijelo Polje, Berane i Sjenica

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. štabu italijanske divizije Venecija za smještaj jedinica na sektoru Prnjepolje-Bijelo Polje-Pljevlja

📜 Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 28 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu bataljona na sektoru Bijelo Polje, Brodarevo, Berane, Andrijevica i situaciji u ovim srezovima

📜 Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 8 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Bijelo Polje-Mojkovac-Berane- Andrijevica-Kuči-Bjeloplavlići i rezultatima bojeva udarne grupe

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Četvrte crnogorske proleterske brigade od 11 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o izvršenom pokretu do Bijelog Polja

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Sandžaka od 17 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku, o borbi s Nemcima kod s. Crnobori i o formiranju komande područja u Bijelom Polju 360

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 17 marta 1944 god. štabovima brigada za ofanzivna dejstva na komunikacije Čajniče - Pljevlja, Prijepolje - Bijelo Polje radi sadejstva Drugoj proleterskoj i Petoj NOU diviziji u njihovom prodoru u Srbiju

📜 Obaveštenje Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 8. aprila 1944. Štabu 181. pešadijske divizije o zajedničkom nemačko-četničkom planu za operaciju »Frilingservahen« protiv jedinica 2. korpusa NOVJ na prostoriji Bijelo Polje — Pljevlja — Kolašin

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 12 aprila 1944 god. komandantu Bjelopoljskog sektora da spreči prodor neprijatelja sa pl. Lisa ka Bijelom Polju

📜 Saopštenje Štaba Komande četničkih odreda Crne Gore i Sandžaka od 12. aprila 1944. o borbama protiv jedinica 37. divizije NOVJ kod Pljevalja i Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu Nijemaca i četnika od Brodareva u pravcu Bijelog Polja i Šahovića

📜 Pregled brojnog stanja četnika iz Crne Gore i Sandžaka od 13. aprila 1944. u borbama protiv jedinica 37. divizije NOVJ kod Pljevalja i Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama oko Šahovića i Bijelog Polja

📜 Izvještaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 aprila 1944 god. svome Štabu o napadima Nijemaca na sektoru Bijelo Polje - Mojkovac

📜 Zapovest Štaba Trideset sedme NOU divizije od 18 aprila 1944 god. za razbijanje neprijateljskih snaga između Ljubovije i Lima i oslobođenje Bijelog Polja

📜 Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 aprila 1944 god. za napad na neprijateljske snage u južnom Sandžaku i za oslobođenje Bijelog Polja

📜 Zapovijest Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 aprila 1944 god. za napad na neprijatelja pravcem Laništa - Brskovo - Slepač Most - Bijelo Polje i pravcem Turjak - Majstorovina

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 aprila 1944 god. štabovima brigada za gonjenje razbijenih neprijateljskih snaga u pravcu Bijelog Polja, Brodareva i Pljevalja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 aprila 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade za napad na Bijelo Polje

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o pojačavanju neprijateljskih garnizona u Nikšiću i Podgorici i borbama oko Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 27. aprila 1944. Štabu 37. NOU divizije o neuspjelom napadu na Bijelo Polje

📜 Izveštaj načelnika Štaba Trideset sedme NOU divizije od 28 aprila 1944 god. Štabu divizije o situaciji na sektoru Bijelog Polja i o rasporedu i stanju Osme crnogorske brigade

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 28 aprila 1944 god. Štabu Pete i Sedme brigade da uz sadejstvo Trideset sedme divizije oslobode Bijelo Polje

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju muslimansko-njemačke kolone na sektoru Bijelo Polje - Brodarevo

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Bijelog Polja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 30 aprila 1944 god. štabovima brigada za razbijanje neprijateljskih snaga od Bijelog Polja prema Prijepolju i Pljevljima

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 30. aprila 1944. štabovima 16. 36.i 38. divizije za raspored i dejstvo na prostoriji Bijelo Polje - Akmačiči, Donasci i Dole

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 9 maja 1944 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona za prebacivanje na sektor Bijelog Polja

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 3 juna 1944 god. štabovima brigada za čišćenje Bihora i zatvaranje pravca Prijepolje - Sjenica - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 juna 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje i Sjenica - Bihor - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 7 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za upućivanje jednog bataljona u Bijelo Polje

📜 Zapovijest komandanta Prvog bataljona Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 26 juna 1944 god. za prelaz na lijevu obalu Lima na sektoru Bijelog Polja

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da Operativna grupa divizija kreće u pravcu jugozapadne Srbije, dok su druge jedinice posele desnu obalu Lima od Bijelog Polja do Prijepolja i naređenje da Glavni štab redovno izveštava o situaciji kod svojih jedinica

📜 Zapovest štaba Komande Crne Gore i Starog Rasa od 12. avgusta 1944. komandantu kolone za napad na jedinice NOVJ u rejonu Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 13. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o dejstvima na prostoru Kalinovik - Foča - Pljevlja - Bijelo Polje u julu

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 1. septembra 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Pljevlja - Bijelo Polje - Priboj

📜 Izvještaj Pete crnogorske proleterske brigade od 10 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu bataljona za pritisak na Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade za koncentraciju brigade u oblasti Bijelog Polja

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade o dolasku Štaba divizije i Sedme brigade u Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za razbijanje neprijatelja u oblasti Bijelog Polja, Mojkovca i Trebaljeva

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o razbijanju četnika na sektoru Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 3 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o odbranbenim borbama oko Peleva Brijega i o protivnapadu Sedme crnogorske NOU brigade na pravcu Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 4 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama oko Vjetarnika, Mojkovca i Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o svojim i neprijateljskim gubicima na sektoru Bioče - Mateševo - Bijelo Polje - Mojkovac do 11 decembra

📜 Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja na liniji Brodarevo - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 23 decembra 1944 god. Desetoj srpskoj brigadi da ostane na prostoru Brodarevo - Bijelo Polje, a Osmoj i Dvanaestoj srpskoj brigadi da izvrše pokret prema Kosovskoj Mitrovici i Raškoj

Fotografije

Povezane odrednice

5. krajiška udarna divizija NOVJ Druga neprijateljska ofanziva Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Avijacija u oslobodilačkom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji 8. crnogorska udarna brigada Pljevlja Arso Jovanović 21. SS divizija Skenderbeg 21. brdski armijski korpus Borbe u Crnoj Gori 1943. Durmitorski partizanski odred 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 7. SS divizija Prinz Eugen 37. sandžačka divizija NOVJ Komski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Omladina u ratu Kapitulacija Italije 1. brdska divizija Vermahta 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 22. pešadijska divizija 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Brodarevo Mojkovac 181. pešadijska divizija Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Crnoj Gori 1942. Nova Varoš 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Pavle Đurišić Četnici u drugom svetskom ratu Bjelopoljski partizanski odred Đorđije Lašić 19. pešadijska divizija Venecija Andrijevica Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. 1. proleterska udarna brigada Žene u ratu 2. udarni korpus NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Deca u ratu Josip Broz Tito Priboj 3. udarna divizija NOVJ Vojislav Lukačević Dragoljub Draža Mihailović Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Berane Operacija Schwarz Borbe u Crnoj Gori 1944. Italija u drugom svetskom ratu Mostar 1. proleterska divizija NOVJ Operacija Kugelblitz Vrhovni štab NOVJ Prijepolje Kolašin 2. proleterska divizija NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji Danilovgrad 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Bitka za Ivanjicu januara 1944. Sjenica Podgorica Saradnja četnika sa okupatorom Nikšić 22. srpska divizija NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ Peko Dapčević 6. italijanski armijski korpus Ustanak u Crnoj Gori 1941.