Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Bjelopoljski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 2. 1942. Po naređenju Štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda, od Bjelopoljskog bataljona formiran Bjelopoljski NOP odred od pet bataljona.

⚔️ 16. 3. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio GŠ NOP odreda za Sandžak da objedini dejstva svih jedinica na području Sandžaka i likvidira četnike; da Bjelopoljski NOP odred sadejstvu je sa crnogorskim jedinicama pri napadu na Kolašin.

⚔️ 16. 4. 1942. Jedinice Bjelopoljskog NOP odreda koje su se nalazile na položajima prema Bijelom Polju i Beranama (sada: Ivangrad) otpočele petodnevne borbe protiv četničkih snaga u rejonu s. Maoča i s. Ravne Rijeke. Partizanske jedinice su razbile četnike i proterale ih prema Bijelom Polju, nanevši im gubitke od 37 mrtvih, 6 ranjenih i 12 zarobljenih. Partizani su imali 6 poginulih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 29. 4. 1942. Italijanski vojnici iz Bijelog Polja upali u s. Kukulje i G. Selo, vršili teror i pljačkali, i tom prilikom streljali dve žene a jednu i dete ranili. Peti udarni bataljon Bjelopoljskog NOP odreda izvršio je snažan napad na neprijatelja i odbacio ga, nunevši mu gubitke od 8 mrtvih i više ranjenih (među kojima i jedan oficir).

⚔️ 0. 5. 1942. Od omladinaca s teritorije bjelopoljskog sreza formiran 4. udarni (omladinski) bataljon Bjelopoljskog NOP odreda.

⚔️ 9. 5. 1942. Jedinice Sinjajevinskog sektora i Bjelopoljskog NOP odreda, izvršile snažne napade na četnike u rejonu Gojakovića, Polja Kolašinskih, Podbišća, Štitarice i Bistrice i do 11. maja uspele da zauzmu pomenuta sela i Mojkovac i da četnike odbace prema Kolašinu. U tim borbama četnicima su naneseni gubici od oko 100 mrtvih, nešto ranjenih i 25 zarobljenih. Zaplenjeni su 1 minobacač sa 18 granata, 1 mitraljez sa preko 2000 metaka, nekoliko p. mitraljeza i veći broj pušaka. Ukupni gubici partizanskih jedinica su bili 24 poginula i 21 ranjeni borac. Pored ostalih, poginuo je komandant bataljona Bjelopoljskog NOP odreda Ljubo Bakoč, narodni heroj.

⚔️ 16. 5. 1942. Dvanaest partizanskih udarnih bataljona, u sadejstvu s jedinicama Bjelopoljskog NOP odreda, izvršilo napad na četnike u Kolašinu. Partizanske jedinice, iscrpljene glađu i višemesečnim borbama, s malo municije, nisu bile kadre da izvrše zadatak, Pretrpevši gubitke od 15 poginulih i 15 ranjenih boraca, one su se povukle na polazne položaje. U borbama za Kolašin četnici su imali oko 30 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 28. 5. 1942. Na položajima između s. Kosanice i s. Glibaća (na putu Pljevlja - r. Tara) jedinice Bjelopoljskog NOP odreda i Mileševski partizanski bataljon vodili dvodnevne borbe protiv italijanskih i četničkih snaga iz Pljevalja.

⚔️ 0. 9. 1943. U Sandžaku, po naređenju GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku, obnovljeni Bjelopoljski i Pljevaljski NOP odred.

⚔️ 13. 12. 1943. Dva bataljona (3. i 5. bataljon) 4. proleterske udarne brigade i 6. udarna crnogorska brigada 3. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima 3. proleterske (sandžačke) brigade, Komskog i Bjelopoljskog NOP odreda, u trodnevnim borbama u rejonu s. Pavino Polje - s. Kovren (kod Bijelog Polja) razbili delove nemačke 1. brdske divizije, četnike i muslimansku miliciju. Poginulo je oko 70 četnika i milicionera i 20 nemačkih vojnika i ranjen ih je veći broj, dok su jedinice NOVJ imale 6 mrtvih i 16 ranjenih. Zaplenjeno je 50 pušaka i veća količina municije i drugog ratnog materijala.

⚔️ 6. 3. 1944. Kod s. Žminjca (blizu Bijelog Polja), posle dvočasovne borbe, Bjelopoljski NOP odred prinudio muslimansku miliciju da se povuče na položaje Kurila, s. Stubno i s. Šipovice (kod Bijelog Polja). Neprijatelj je imao 5 mrtvih, a zaplenjeno je 12 pušaka i druga ratna oprema.

Dokumenti

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za objedinjavanje dejstava na području Sandžaka i sadejstvo Bjelopoljskog NOP odreda pri napadu na Kolašin

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. štabu Bjelopoljskog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bijelo Polje Mojkovac

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o načinu izvođenja akcija kod Pljevalja, čišćenju sela pored Lima i sadejstvovanju Bjelopoljskom NOP odredu

📜 Izvještaj štaba Bjelopoljskog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na terenu odreda

📜 Izveštaj političkog komesara Bjelopoljskog NOP odreda od 22 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o stanju u Odredu

📜 Prvomajska čestitka Štaba Bjelopoljskog NOP odreda Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije

📜 Izveštaj političkog komesara Bjelopoljskog NOP odreda od 3 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o moralno-političkom stanju Odreda

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Štaba bjelopoljskog NOP odreda od 3. maja 1942. o brojnom stanju partijske organizacije i SKOJ-a

📜 Izvještaj štaba Bjelopoljskog NOP odreda od 6 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o borbama oko Mojkovca

📜 Izveštaj komandanta Bjelopoljskog NOP odreda od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o borbama protiv četnika kod Mojkovca

📜 Izveštaj Štaba Bjelopoljskog NOP odreda od 30 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Beranskom srezu i o izvršenoj mobilizaciji za NOV

📜 Depeša Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 21 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o potrebama italijanske brigade Garibaldi i Bjelopoljskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 7. aprila 1944. za rasformiranje Pljevaljskog i Bjelopoljskog NOP odreda

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Crnoj Gori 1943. Italija u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Divizija Garibaldi Omladina u ratu Bijelo Polje Četnici u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Žene u ratu Prvi maj u oslobodilačkom ratu Druga neprijateljska ofanziva Vrhovni štab NOVJ Arso Jovanović Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Josip Broz Tito Kolašin Pljačka u ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. 3. udarna divizija NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Pljevaljski partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1944. Komski partizanski odred SKOJ Mojkovac Saradnja četnika sa okupatorom 2. udarni korpus NOVJ Pljevlja 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ 1. brdska divizija Vermahta Mobilizacija u oslobodilačkom ratu