Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Prvi maj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 5. 1941. CK KPJ uputio Lazara Koliševskog u Skoplje, kao člana PK KPJ za Makedoniju, sa uputstvima za rad i partijskim materijalima, među kojima su se nalazili proglas CK KPJ od 1. maja (koji je sekretar PK KPJ za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo odbio da rasturi) i zaključci sa Majskog savetovanja.

⚔️ 1. 5. 1941. CK KPJ izdao prvomajski proglas radnom narodu Jugoslavije, u kome objašnjava uzroke. aprilskog sloma, ne priznaje rasparčavanje Jugoslavije, poziva radničku klasu na jedinstvo i ističe da će KPJ, kao i do sada, stajati u prvim redovima narodne borbe i još upornije organizovati i voditi borbu protiv okupatora i njegovih slugu, protiv raspirivanja šovinizma, za bratstvo naroda Jugoslavije, za srećniju budućnost.

⚔️ 1. 5. 1941. CK KPH izdao prvomajski proglas kojim poziva narode Hrvatske na oružani otpor okupatoru.

⚔️ 27. 4. 1942. Partijska organizacija u Rijeci rasturila prvomajske letke po gradu.

⚔️ 1. 5. 1942. Povodom proslave 1. maja PK KPJ za Srbiju izdao proglas u kome ističe značaj proslave u jeku borbe protiv okupatora.

⚔️ 1. 5. 1942. Povodom proslave 1. maja Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju izdao proglas narodima Kosova i Metohije pozivajući sve rodoljube u aktivnu i zajedničku borbu protiv fašističkog okupatora i njegovih slugu.

⚔️ 0. 4. 1943. U Vrbasu, povodom 1. maja PK KPJ za Vojvodinu izdao proglas narodima Bačke i Baranje, s pozivom da se ne odazivaju naredbi o stupanju u neprijateljsku vojsku, nego da prikupljaju oružje i pridružuju se jedinicama NOVJ.

⚔️ 1. 5. 1943. PK KPJ za Srbiju izdao proglas povodom 1. maja, u kome je objasnio vojno-političku situaciju kod nas i u svetu i pozvao narod Srbije na pojačanu borbu protiv okupatora i njegovih pomagača.

Dokumenti

📜 Zapovijest Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 travnja 1942 god. Prvom i Drugom odredu da Prvi maj proslave napadima na neprijatelja i diverzantskim akcijama

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 22 aprila 1942 god. svim partiskim organizacijama za proslavu Prvog maja

📜 Uputstvo Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 24. aprila 1942. štabovima bataljona i samostalnih četa za proslavu Prvog maja

📜 Naređenje štaba Ljubinjskog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda od 28 aprila 1942 god. da se izvrše pripreme za proslavu Prvog maja

📜 Prvomajska čestitka Štaba Bjelopoljskog NOP odreda Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije

📜 Čestitka štaba NOP odreda za Srem Fruškogorskom i Podunavskom NOP odredu povodom proslave Prvog maja

📜 Pozdrav Okružnog komiteta KPJ za Srem Fruškogorskom i Podunavskom NOP odredu povodom proslave Prvog maja 1942. godine

📜 Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 1. maja 1942. narodima Kosova i Metohije povodom proslave međunarodnog praznika rada

📜 Proglas Okružnog komiteta KPJ za Grmeč i Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 1. maja 1942. narodu Bosanske krajine

📜 Direktivno pismo Centralnog komiteta KPH od 22. travnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju u povodu predstojeće proslave 1. maja

📜 Izveštaj Štaba Petog bataljona Prve proleterske brigade od 3. maja 1942 Štabu brigade o političko-prosvetnom radu i o prvomajskoj akciji

📜 Izvještaj Komande 1. čete južnodalmatinskog NOP odreda od 6. svibnja 1942. Štabu dinarsko-dalmatinskog odreda o proslavi 1. maja i o potapanju bagera na ušću Neretve

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 140 od 11. svibnja 1942. o pogibiji članova KPJ, proslavi 1. maja i akcijama partizana u Dalmaciji

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 7. lipnja 1942. Centralnom komitetu KPH o proslavi 1. maja i akcijama partizana u Dalmaciji

📜 Članak Edvarda Kardelja pisan krajem aprila 1943 povodom proslave Prvog maja

📜 Uputstvo političkog komesara 5. NOU divizije od aprila 1943. političkim komesarima brigada i Banjalučkog NOP odreda o proslavi Prvog maja, organizaciji političkog i kulturno-prosvetnog rada i poboljšanju higijene i ishrane boraca

📜 Dopis Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju svim okružnim i kotarskim komitetima KPH o pripremama za proslavu Prvog maja

📜 Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske upućen svim štabovima odreda povodom proslave Prvog maja

📜 Uputstvo političkog komesara 4. slavonske NO divizije od 23. aprila 1943. političkim komesarima brigada o pripremama za proslavu Prvog maja

📜 Izvještaj štaba Petnaeste (Prve) Majevpčke NOU brigade od 29 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jutoslavije o rasporedu jedinica

📜 Zapovest zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 29 aprila 1943 god. za pripravno stanje jedinica uoči Prvog maja

📜 Prvomajska čestitka boraca i rukovodilaca Prve proleterske divizije drugu Titu i pretsjedniku AVNOJ-a dr Ivanu Ribaru

📜 Proglas Štaba Druge proleterske divizije borcima, komandantima i političkim radnicima u vezi sa proslavom Prvog maja 1943 godine

📜 Proglas Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju upućen narodu Slavonije povodom proslave Prvog maja - praznika rada

📜 Izvještaj sekretara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu i radu na vojnom uzdizanju boraca, o svečanoj proslavi Prvog maja, jačanju discipline u Brigadi, povećanju broja žena boraca i njihovom uključivanju u Antifašistički front žena, političkom radu među narodom u selima Požeške kotline i o ubacivanju četničkih i ustaških agenata u partizanske jedinice

📜 Izvještaj Komande Diljskog .područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji i proslavi Prvog maja, o radu NOO-a i uspješnoj mobilizaciji boraca, o radu pete kolone i ubacivanju agenata u redove NOV, o formiranju Diljskog bataljona i o političkom radu partizanskih straža, relejnih stanica, intendantura i Agitpropa Područja

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji, raspoloženju naroda, proslavi Prvog maja, akciji NOO-a za obradu njiva, sjetvi i zbrinjavanju stanovništva u popaljenim selima, o radu obavještajne službe i otkrivanju petokolonaša, o stanju sanitetske službe i uzdizanju bolničarskog kadra i o radu ćelija KP i SKOJ-a

📜 Izvještaj Komande Bilogorskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o proslavi Prvog maja i raspoloženju naroda, o organizaciji i aktivnosti partizanskih straža i o stanju intendantske, sanitetske, obavještajne i informativne službe

📜 Izvještaj Glavnog ureda za narodno gospodarstvo Njemačke narodne skupine u NDH o organizacionim promjenama i formiranju (strukovnih udruženja za trgovinu ugijem, drvetom i građevnim materijalom, o brojnom stanju Njemačke zajednice rada, proslavi Prvog maja kao Dana njemačkog rada i o sve težim životnim uslovima radnika, koji se sve više obraćaju za pomoć Njemačkoj zajednici rada

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 1. maja 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o neprijateljskoj ofanzivi u okrugu

📜 Izveštaj Kamniško-savinjskog odreda od 4 maja 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone - Štajerske o prvomajskim akcijama

📜 Izvještaj Komande Požeškog područja štabu II operativne zone NOV i PO Hrvatske o iproslavi Prvog majja, provođenju izbora za NOO-e i o partijsko-političkom i kulturno-prosvjetnom radu partizanskih straža u selima i bolnicama od 30. aprila do 10. maja

📜 Pohvala Štaba Četvrte operativne zone - Štajerske od 12 maja 1943 god. Štabu Kamniško-savinjskog odreda i štabovima bataljona za uspešne prvomajske akcije

📜 Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru III operativne zone o radu na političkom i kulturno-prosvjetnom uzdizanju boraca, proslavi Prvog maja, radu Agitpropa, o moralu i visokoj političkoj svijesti boraca i o zdravstveno-socijalnom stanju partizana u vremenu od 2. do 12. maja 1943. god.

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Pokuplje Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji, radu skojevskih komiteta i rukovodstava, te o prvomajskim i ostalim akcijama u okrugu

📜 Proglas Centralnog komiteta KPJ od 1. maja 1944. narodima Jugoslavije

📜 Zahvalnosti i priznanje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 26. NO divizije i Mornarice NOVJ povodom desantnog napada na ostrvu Mljet i Korčula

📜 Izveštaj Džavida Nimanija od 2. maja 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o prvomajskoj akciji Haske partizanske čete

Fotografije

Povezane odrednice

Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Omladina u ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe u Sremu 1942. Politički komesari u NOR-u Borbe u Sremu 1943. Lazar Koliševski Desant NOVJ na Korčulu 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Crnoj Gori 1944. Centralni komitet KPJ Dinarsko-dalmatinski partizanski odred Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Srbiji 1943. 1. krajiški partizanski odred Vrbas Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. proleterska divizija NOVJ Požarevac Diverzije u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Žene u ratu Vaso Jovanović Disciplina u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1942. Sremska Mitrovica Borbe u Hrvatskoj 1943. Vrhovni štab NOVJ Ljubinje Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Bjelopoljski partizanski odred Skoplje Borbe u Sloveniji 1943. 2. proleterska divizija NOVJ Ustanak u NDH Borbe u Slavoniji 1945. Sanitet u ratu 17. slavonska udarna brigada SKOJ Borbe u Slavoniji 1943. Komunistička partija Hrvatske Borbe u Crnoj Gori 1942. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Mornarica NOVJ Metodije Šatorov Borbe na Kosovu i Metohiji Kutjevo Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Borbe na Jadranu 1944. 2. kordunaški partizanski odred Ivan Ribar Štampa u ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Intendantura u ratu Operacija Schwarz Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1942. Južnohercegovački partizanski odred Josip Broz Tito Borbe u Dalmaciji 1942. AVNOJ Edvard Kardelj Narodno oslobodilački odbori 1. proleterska udarna brigada Slunj Pakrac Korčula Novo Mesto Črnomelj