Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Intendantura u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 80 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 9. 1941. U s. Stolicama (kod Krupnja), pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ i komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita održano vojno savetovanje na kome su učestvovali neki članovi Politbiroa CK KPJ, predstavnici vojnih i partijskih rukovodstava iz Srbije, Hrvatske. Slovenije, BiH i komandanti najbližih NOP odreda iz Srbije. Na savetovanju su uopštena dotadašnja iskustva, razmotrena pitanja dalje oslobodilačke borbe i donete odluke veoma značajne za učvršćenje i razvijanje NOB-a; formirati glavne štabove u pokrajinama gde oni do tada nisu postojali, a Glavni štab NOP odreda Jugoslavije preimenovati u VŠ NOP odreda Jugoslavije; preći na čvršće i jedinstvenije vojne formacije i posvetiti službama (intendantskoj, sanitetskoj i drugim) veću pažnju; obrazovati nove slobodne teritorije i nastaviti rad na jačanju političkog jedinstva naroda u borbi protiv okupatora, te veću pažnju pokloniti formiranju NO odbora kao nosilaca istinske narodne vlasti.

⚔️ 0. 1. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije formirao Glavnu intendanturu, čiji je zadatak da snabdeva jedinice hranom, odećom, obućom i drugim potrebama.

⚔️ 2. 3. 1942. U duhu naređenja VŠ NOP i DV Jugoslavije, GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku izdao naređenje da se pri GŠ i NOP odredima formiraju intendanture a u bataljonima i četama postavljaju komesari za ishranu. Istim naređenjem formirani su pri NOP odredima vojni sudovi od 3 lica, koji su imali pravo da sude kako vojnim tako i civilnim licima.

⚔️ 9. 3. 1942. Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, Štab Durmitorskog NOP odreda uputio intendantsko odeljenje u s. Boljaniće (kod Pljevalja) da stupi u vezu sa GŠ NOP odreda za Sandžak u cilju nabavke hrane.

⚔️ 0. 4. 1942. U cilju pravilnijeg, organizovanijeg i ekonomičnijeg rada, Štab Nikšićkog NOP odreda izdao svim intendantima bataljona i samostalnih četa uputstvo o organizaciji ishrane, o postupku prilikom pretresa i konfiskacije i o izvorima snabdevanja jedinica. Štab je propisao i tablicu sledovanja hrane. 

⚔️ 31. 5. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio članu CK KPJ Moši Pijade da se deo Glavne intendanture premesti iz s. Rudine u s. Pišče i da se organizuju stočne farme u Pivi.

⚔️ 3. 6. 1942. Član VŠ NOP i DV Jugoslavije Aleksandar Ranković naredio komandantu mesta Čelebić da mobilise potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture VŠ sa Rudina i da suzbija nepravilne rekvizicije pojedinih partizanskih jedinica i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najnužnijih potreba NOP jedinica.

⚔️ 2. 7. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Josip Broz Tito izdao štabovima proleterskih udarnih brigada naređenje da prilikom pohoda u pravcu Bos. krajine suzbijaju sve nepravilne postupke boraca i intendantskih i drugih organa prema stanovništvu (u pogledu rekvizicije, konfiskacije ili zaplene namirnica i stoke).

⚔️ 12. 8. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito dao Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu uputstva o postupku prema četničkim vođama i kolebljivim četnicima i o intendantskoj službi u oslobođenim mestima.

⚔️ 15. 3. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio da budući štabovi operativnih zona i postojeći štabovi NOP odreda u Makedoniji formiraju sanitetsku, intendantsku, obaveštajnu službu i službu veze, kao i vojne sudove.

⚔️ 20. 9. 1943. U Jajcu, pri. Oficirskoj školi VŠ NOV i POJ, otpočeo prvi dvadesetodnevni viši kurs, za intendantske oficire. Pohađalo ga je 20 slušalaca.

⚔️ 17. 10. 1943. VŠ NOV i POJ izdao naredbu o organizaciji ekonomske službe u NOV i POJ. Sutradan je svim intendantskim organima izdato uputstvo o postupku pri snabdevanju.

⚔️ 0. 2. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem više kurseva pri Štabu 6. korpusa NOVJ, formirana 2. oficirska škola NOV Hrvatske. Imala je pešadijski, artiljerijski, protivavionski, obaveštajni, intendantski i sanitetski kurs i kurs za vezu. Školovala je uglavnom oficire koji su pripadali jedinicama 6. i 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 1. 2. 1944. VŠ NOV i POJ (ekonomsko odeljenje) uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ (za intendanturu) uputstva o snabdevanju i o rešavanju teških problema ishrane, o čuvanju i opravci odeće i obuće i o strukturi intendantura; ujedno nalaže da se pri Štabu korpusa otvori intendantski kurs.

⚔️ 3. 2. 1944. U s. Odri (kod Zagreba) brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ napala intendanturu nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ranila oko 30 Kozaka i zaplenila: 400 šinjela, 280 bluza, 1250 pari cipela, 37.000 cigareta i 1,450.000 kuna.

⚔️ 8. 2. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji i strukturi štabova koipusa. Štab korpusa ima operativni deo i korpusnu vojnu oblast; operativni deo ima odsek operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje, intendanturu, sanitet i vojni sud; korpusna vojna oblast, kojom rukovodi zamenik komandanta, ima odsek za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud; u slučaju odlaska operativnog dela štaba, rukovođenje jedinicama na području korpusa preuzima zamenik komandanta. Naredba precizira izvršne organe: komande područja (koje obuhvataju jednu ekonomsku teritorijalnu celinu od 2-3 sreza), komande mesta i seoske straže, njihov sastav i zadatke. Divizije koje su vezane za jednu teritoriju uspostavljaju vojnu vlast u duhu ove naredbe. Ukidaju se sve dotadašnje naredbe o organizaciji vojne vlasti u pozadini. (Tumačenja i razjašnjenja ove naredbe data su od strane VŠ 23. februara 1944.)

⚔️ 10. 2. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu o organizaciji intendantske (ekonomske) službe u jedinicama.

⚔️ 7. 3. 1944. Na osnovu naredbe Vrhovnog Štaba NOV i POJ od 8. februara 1944. godine, Glavni štab NOV i PO za Hrvatsku izdao naredbu o reorganizaciji štabova korpusa. Po njoj je predviđeno da Štab sačinjavaju: komandant, politički komesar, zamenik komandanta, načelnik štaba i pomoćnik načelnika štaba. Pored toga, štab ima operativni deo (odseci: operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje intendantura, sanitet i vojni sud) i korpusnu vojnu oblast (odseci: za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud).

⚔️ 14. 4. 1944. Po naređenju G5 NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem Pešadijske, Artiljerijske i Škole za vezu NOV Hrvatske, formirana 1. oficirska škola NOV Hrvatske. Školovala je pešadijske, artiljerijske i intendantske oficire i oficire službe veze, uglavnom iz jedinica koje su bile u sastavu 4, 8. i 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 21. 4. 1944. VŠ NOV i POJ (ekonomsko odeljenje) izdao uputstva o radu intendantskih organa posle odvajanja službe rukovanja, prijema, raspodele i opravke naoružanja iz sastava ekonomske službe: reguliše se prijem naoružanja, eksploziva, goriva i sanitetskog materijala od saveznika; ukazuje se na potrebu da se povećaju komore, jer njihov broj sada ne odgovara uvećanim potrebama jedinica.

⚔️ 6. 5. 1944. Ekonomsko odeljenje VŠ NOV i POJ dalo tumačenje naredbe VŠ NOV i POJ od 8. i 23. februara u vezi sa organizacijom ekonomske službe. U tumačenju se ističu: zajedničke dužnosti intendanture korpusa i ekonomskog odseka korpusne vojne oblasti; zadaci intendanture; zadaci ekonomskog odseka korpusne vojne oblasti; odnos ekonomskog i saobraćajnog odseka korpusne vojne oblasti.

⚔️ 15. 10. 1944. U s. Vranama (kod Arilja) 3. bataljon 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, odbio napad oko 800 četnika koji su pokušali da unište bolnicu i intendanturu te brigade. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je oko 50 pušaka. Bataljon je imao 1 poginulog i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji ekonomske službe u NOV i POJ: pri VŠ NOV i POJ i pri glavnim štabovima biće ekonomsko odeljenje; pri armijama, korpusima i divizijama - intendanture; pri brigadama, odredima i bataljonima - intendanti; pri komandama četa, vojnih škola, bolnica, područja i mesta - ekonomi. Naredba reguliše formaciju svakog organa i njegove zadatke.

⚔️ 5. 11. 1944. Peta makedonska brigada 49. divizije NOVJ, goneći zaštitne delove nemačke Borbene grupe -Štajrer-, koja se povlačila iz Bitolja, oslobodila Resen i pri tom zaplenila magacin intendantske opreme.

⚔️ 30. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio svim glavnim štabovima i štabovima korpusa i divizija: imati u vidu mnoge zadatke jedinica NOV i POJ prilikom prelaženja sa partizanskog ratovanja na frontalne borbe, boreći se protiv slabosti i grešaka koje se pri tom javljaju; operativne jedinice pod direktnom komandom VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju, GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štaba 2. udarnog i Štaba 8. udarnog korpusa NOVJ i jedinice u Vojvodini popunjavati samo borcima iz dopunskih jedinica i snabdevati samo preko vojnih intendantura VŠ, odnosno glavnih štabova; u svim jedinicama na frontu, za vreme dužih odmora, vršiti vojnu obuku novih boraca.

⚔️ 5. 3. 1945. U Beogradu, po naređenju Generalštaba JA, formirane Oficirska škola JA i Intendantska akademija JA.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. o formiranju Glavne intendanture, načinu snabdevanja jedinica i veličini tablice sledovanja pripadnika NOP i DV Jugoslavije

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 januara 1942 god. intendanturi Vrhovnog štaba da redovno podnosi izveštaj o količini i vrsti hrane i raspoloživim transportnim sredstvima

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 2 marta 1942 god. o formiranju intendantura i vojnih sudova pri štabovima odreda

📜 Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 7. marta 1942. o organizaciji intendantske službe i pripremi jedinica za dejstva na teritoriji naseljenoj hrvatskim stanovništvom

📜 Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 9 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak povodom upućivanja intendantskog odjeljenja za nabavku hrane u Sandžaku

📜 Uputstvo štaba Nikšićkog NOP odreda od aprila 1942 god. područnim intendantskim organima o načinu organizacije i ishrane jedinica

📜 Izvještaj komandanta područja Durmitorskog NOP odreda od 12 maja 1942 god. intendanturi Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku o problemima ishrane vojske

📜 Upozorenje Aleksandra Rankovića od 22 maja 1942 god. rukovodiocu stočne farme pri Glavnoj intendanturi Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije na nemarni odnos prema partizanskoj i narodnoj imovini i nedovoljnu brigu prema čobanima

📜 Izveštaj Glavne intendanture Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 maja 1942 god. Vrhovnom. štabu o stanju i radu intendanture

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 maja 1942 god. Moši Pijade za delimično premeštanje Glavne intendanture u Pišče i organizovanje stočnih farmi u Pivi

📜 Obaveštenje Moše Pijade od juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju ranjenika i Glavne intendanture

📜 Izveštaj Moše Pijade od 2 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o izvršenom formiranju stočnih farmi i traženje obaveštenja o teritoriji na kojoj treba pripremiti razmeštaj Glavne intendanture i bolnica pri Vrhovnom štabu

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. komandantu mesta Celebić da mobiliše potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture Vrhovnog štaba, suzbija nepravilne rekvizicije i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najosnovnijih potreba

📜 Uputstvo Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. Lenki Maestro o organizovanju smeštaja, ishrane i rada kod izbeglica iz Sandžaka i u radnoj koloni, o političko-partiskom radu među njima i zakmurskim seljacima i o prihvatu delova Glavne intendanture

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. komandantu mesta Čelebić da izvrši sve pripreme za povlačenje ka Pivi i podnese izveštaj o preduzetim merama za pomoć pri prebacivanju delova Glavne intendanture iz Rudina

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade da pripremi bataljon za pokret i pošalje sredstva za evakuaciju bolnice i delova Glavne intendanture iz Rudina

📜 Pismo Moše Pijade od 6 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture sa Rudina i o situaciji na planinopivskoj prostoriji

📜 Izvještaj intendanta Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 8. juna 1942. o brojnom stanju stoke pri glavnoj intendanturi

📜 Pregled namirnica u intendanturi Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku na dan 9. juna 1942. godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9. juna 1942. intendantu svoga štaba za hitno obezbjeđenje hrane jedinicama

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 jula 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Sretenu Žujoviću da se spreče nepravilni postupci intendantskih organa pri nabavci hrane od stanovništva

📜 Izveštaj intendanture Treće grupe odreda od 22 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o primitku vagonskih pošiljki materijala iz Ljubljane

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o postupku prema četničkim vođama i njihovim kolebljivim masama i o načinu vršenja intendantske službe u osvojenim mestima

📜 Pismo Edvarda Kardelja intendantu Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 4 novembra 1942 god. o načinu snabdevanja partizanskih jedinica iz Ljubljane

📜 Naredba Ekonomskog odsjeka Štaba III operativne zone svim intendantima podređenih jedinica, bolnica i komandi područja o poduzimanju mjera za bolju organizaciju intendantske službe na teritoriju zone

📜 Izvještaj Intendanture Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 14 siječnja 1943 god. o pripremama za obrazovanje koncentracionih logora na području Italije

📜 Dopis Guvernatorata Crne Gore od 17. januara 1943. intendanturi »Superslode« u vezi sa snabdevanjem četnika iz Crne Gore u operacijama »Weiss«

📜 Obavještenje Komande Psunjskog područja svim partizanskim stražama, relejnim stanicama, intendanturama i bolnicama o uvođenju znakova za raspoznavanje radi bržeg otkrivanja gerilskih upada neprijatelja na oslobođenu teritoriju

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 5 marta 1943 god. svojoj intendanturi da nagradi četnike i jedinice Šestog italijanskog armijskog korpusa

📜 Izvještaj Komande ispostave Psunjskog područja na Bilo-gori Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojno-politličkom radu partizanskih straža, djelatnosti HSS-a među narodom, obavještajnoj, informativnoj i intendantskoj službi i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o nedostatku političkih rukovodilaca i nedovoljnoj izgrađenosti boraca, o moralu, disciplini i socijalno-zdravstvenom stanju boraca, o radu Agitpropa, informativne, obavještajne i intendantske službe u Brigadi i o radu među narodom u vremenu od 10. marta do 13. aprila 1943. godine

📜 Izveštaj intendanta Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 23 aprila 1943 god. Štabu odreda o materijalnom stanju odreda

📜 Izvještaj Komande Diljskog .područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji i proslavi Prvog maja, o radu NOO-a i uspješnoj mobilizaciji boraca, o radu pete kolone i ubacivanju agenata u redove NOV, o formiranju Diljskog bataljona i o političkom radu partizanskih straža, relejnih stanica, intendantura i Agitpropa Područja

📜 Izvještaj Komande Bilogorskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o proslavi Prvog maja i raspoloženju naroda, o organizaciji i aktivnosti partizanskih straža i o stanju intendantske, sanitetske, obavještajne i informativne službe

📜 Izvještaj Komande Diljskog područja Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji na sektorima: Brod, Đakovo, Našice i Osijek, o radu partizanskih straža, intendanture, ambulante, relejnih stanica, o stanju u Diljskom bataljonu, suradnji s NOO-ima i političkom djelovanju među narodom, te radu Agitpropa Područja

📜 Obavijest Štaba XII divizije NOV Hrvatske podređenim jedinicama da je Ekonomski odsjek Vojne vlasti u pozadini po naredbi Štaba II korpusa promijenio naziv i da glasi: Intendantura II korpusa

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 2. juna 1943. političkim komesarima jedinica o merama intendantskih organa u pogledu stvaranja materijalnih rezervi

📜 Naredba Intendanture II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu Posavskog odreda kojom se zabranjuje dioba određenih prehrambenih artikala i platna zaplijenjenih u akcijama, zahtijevajući istovremeno da se označene namirnice i stvari dostave novoosnovanoj Centralnoj intendanturi saniteta za snabdijevanje bolnica i ambulanti

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o brojnom stanju Komande i njenih ustanova, akcijama bataljona, radu partizanskih straža, relejnih stanica i intendantura ovog područja

📜 Izveštaj delegata Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1943. Ekonomskom odseku o sprovođenju reorganizacije intendantske službe u Petoj krajiškoj NOU diviziji

📜 Izveštaj šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. avgusta 1943. Vrhovnom štabu o nedostacima službe snabdevanja i zapostavljanju intendantskog kadra u jedinicama Narodnooslobodilačke vojske

📜 Naredba Intendanture II korpusa NOV i PO Hrvatske svim komandama područja da se organizira akcija sabiranja žita za potrebe NOV

📜 Predlog šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. septembra 1943. Vrhovnom štabu za otvaranje Višeg intendantskog kursa pri Oficirskoj školi Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 12 rujna 1943 god. šefu Glavne intendanture u vezi evakuacije zaplijenjenog ratnog materijala

📜 Izvještaj Intendanture II korpusa NOV i PO Hrvatske Glavnoj intendanturi o radu, stanju i problemima — osnivanju pokretnih radionica, prehrambenih komisija, izgradnji sušionica za voće i kukuruz, osnivanju snabdjevnih centara i održavanju prvog intendantskog kursa, te o stanju zaliha živežnih namirnica u svim vojnopozadinskim područjima u Slavoniji

📜 Izvještaj Štaba VI korpusa NOV i POJ pomoćniku načelnika Glavnog štaba NOV i POH o djelatnosti vojne vlasti u pozadini i intendanture, te o radu Sudskog, Sanitetskog i Tehničkog odsjeka

📜 Obavijest Intendanture VI korpusa NOV i POJ štabovima divizije, grupama odreda, komandama područja i svim upravama bolnica da se ukida Intendantura pri Sanitetskom odsjeku

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Čazma Okružnome komitetu KPH Zagreb u kojemu traže da osiguraju kanale za prebacivanje hrane i ratnog plijena za Intendanturu Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske

📜 Uputstvo člana Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. oktobra 1943. intendantskim organima vojnopozadinskih vlasti i operativnih jedinica o nadležnosti u radu i o principima kojih se treba pridržavati pri snabdevanju NOV i POJ

📜 Naređenje šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. novembra 1943. Štabu Jugoslovenske ratne mornarice o organizaciji intendantske službe u cilju urednog snabdevanja i ishrane jedinica

📜 Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 15 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama o reorganizaciji intendantske službe

📜 Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 15 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o stanju flote, partizanskih odreda, obavještajne službe, intendanture i saniteta

📜 Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 15. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o stanju flote, partizanskih odreda, obavještajne službe, intendanture i saniteta

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se u jedinicama NOV i POJ ustroje vojničke intendanture i kuhinje

📜 Izvještaj Intendanture VI korpusa NOV i POJ Glavnoj intendanturi NOV Hrvatske u kome se detaljno govori o općem stanju ishrane i odjevenosti boraca, rezultatima rada Intendanture, kao i teškoćama otpreme hrane u ekonomski pasivne oslobođene krajeve Hrvatske

📜 Pismo Intendanture VI korpusa NOV i POJ u kome se naređuje svim komandama područja da preuzmu nadzor nad mlinovima i propisuje postotak koji će se ubirati od ušura za potrebe NOV. Uz pismo je priložen popis mlinova s naznakom kapaciteta

📜 Dopis Intendanture VI korpusa NOV i POJ štabovima podređenih jedinica i ustanova u kome se daje nova tabela sljedovanja pojedinih artikala

📜 Pismo Intendanture VI korpusa NOV i POJ štabovima divizija ... u kome ih upoznaje s nepravilnim postupkom seljaka prema radnoj stoci, poljoprivrednim alatkama i opremi koju im je NOV dala na korištenje. Izdaje se i naređenje kako te odnose treba regulirati

📜 Dopis Štaba VI korpusa NOV i POJ podređenim jedinicama u kome se prenosi naređenje Glavnog štaba NOV i POH o obaveznom organiziranju intendanture pri svim štabovima operativnih jedinica, koje su dužne osigurati živežne namirnice i kuhinje za prehranu boraca

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 34 - 35 - 36 za novembar, decembar 1943 - januar 1944 god. (Prvi intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 34 - 35 - 36 za novembar, decembar 1943 - januar 1944 god. (Drugi intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

📜 Naređenje šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. januara 1944. načelniku Intendanture 2. korpusa NOVJ za dostavljanje petnaestodnevnih izveštaja o stanju korpusne intendanture

📜 Uputstvo načelnika Ekonomiskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. februara 1944. Štaba 2. korpusa NOVJ o organizovanju intendantske službe u Korpusu i uzdizanju intendantskog kadra

📜 Naređenje načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o čuvanju odeće i obuće dobivene iz savezničke pomoći i o formiranju intendantskih radionica

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIX ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 37, 38, 39 za februar, mart, april 1944 god. (Treći intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

📜 Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. aprila 1944. Intendanturi 5. korpusa NOVJ o merama koje treba preduzeti u vezi s proletnjom setvom i transportovanjem žita iz centralne Bosne za Bosansku krajinu

📜 Osvrt načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. aprila 1944. na nedostatke u vezi s izborom slušalaca za intendantski kurs Oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ i uputstvo o daljem radu na uzdizanju intendantskih kadrova u jedinica NOV i POJ

📜 Izveštaj intendanta Glavnog štaba Kosmeta od 13. Aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o situaciji u Bakovičkoj Malesiji

📜 Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 6. maja 1944. operativnim štabovima NOVJ o radu organa ekonomske struke i o kompetencijama i međusobnim odnosima načelnika intendantura operativnih jedinica i šefova ekonomskih odseka vojnih oblasti

📜 Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 6. maja 1944. Ekonomskom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o planskom odabiranju i uzdizanju intendantskog kadra i njegovom stručnom usavršavanju

📜 Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. avgusta 1944. Intendanturi 2. korpusa NOVJ o načinu uzdizanja kadra ekonomske struke, o uskladištenju hrane odmah posle žetve i prikupljanju sirovina za odeću i obuću

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da zarobljene Nemce zameni za pripadnike NOP-a iz nemačkih zatvora ili logora i da izvrši kadrovska pomeranja na položaj intendanta Korpusa

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da prihvati 12. korpus NOVJ, snabde ga intendantskim potrebama i ubojnom opremom, preuzme njegove ranjenike i doprinese da se jedinicama toga i 1. proleterskog korpusa ne smanji borbenost i sposobnost prodiranja ka Srbiji

📜 Naređenje komandanta Jugoistoka od 3. septembra 1944. Prvoj brdskoj diviziji za razoružanje 1. bugarskog okupacionog korpusa i pritvaranje Štaba, kao i blokiranje bugarskih intendantskih skladišta u Doljevcu, Kraljevu, Nišu, Niskoj Banji i Prokuplju

📜 Izvještaj Štaba 8. korpusa od 14. novembra 1944. Ekonomskom odjeljenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o organizaciji intendantura i snabdijevanju jedinica

📜 Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 18. decembra 1944. o rasformiranju Baze Mornarice u Monopoliju, osnivanju lučke kapetanije u Monopoliju. formiranju intendanture pri Štabu Mornarice i o rasporedu komandnog kadra u Mornarici NOVJ

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o organizaciji komora i intendantura

📜 Brojno stanje ljudstva i naoružanja intendanture 4. NOU divizije od 28. februara 1945. godine

📜 Naredba Komande pozadine JA od 8. aprila 1945. o organizaciji i zadacima Glavne intendanture JA

📜 Izvještaj Štaba 4. udarnog korpusa od 10. aprila 1945. Komandi pozadine Glavnog štaba Hrvatske o radu i stanju intendanture

Fotografije

Povezane odrednice

Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Komandant Jugoistoka Borbe u Dalmaciji 1943. Prvi maj u oslobodilačkom ratu Zagreb Borbe u Makedoniji 1944. Prokuplje Vlado Šćekić Resen Arso Jovanović Disciplina u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1942. Italija u drugom svetskom ratu Sanitet u ratu Nikšić Bjelovar Valjevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 8. kordunaška divizija NOVJ Čazma Nikšićki partizanski odred Bitka za Srbiju Saradnja četnika sa okupatorom Glavni štab Vojvodine 1. proleterska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Hvar Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Jajce Borbe u Crnoj Gori 1942. Kraljevo Bolnice u oslobodilačkom ratu Glavni štab Slovenije Aleksandar Ranković Krupanj Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Niš Politički komesari u NOR-u Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Crnoj Gori 1943. Našice Josip Broz Tito 8. dalmatinski korpus NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Rekvizicija u ratu Ranjenici u ratu Moša Pijade Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Narodno oslobodilački odbori Glavni štab Crne Gore Vrhovni štab NOVJ Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. Mornarica NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Borbe na Jadranu 1943. Bratstvo i jedinstvo u ratu Pljevlja Durmitorski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 2. udarni korpus NOVJ Bugojno Bitola Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Osijek Centralni komitet KPJ