Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Intendantura u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 80 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 9. 1941. U s. Stolicama (kod Krupnja), pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ i komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita održano vojno savetovanje na kome su učestvovali neki članovi Politbiroa CK KPJ, predstavnici vojnih i partijskih rukovodstava iz Srbije, Hrvatske. Slovenije, BiH i komandanti najbližih NOP odreda iz Srbije. Na savetovanju su uopštena dotadašnja iskustva, razmotrena pitanja dalje oslobodilačke borbe i donete odluke veoma značajne za učvršćenje i razvijanje NOB-a; formirati glavne štabove u pokrajinama gde oni do tada nisu postojali, a Glavni štab NOP odreda Jugoslavije preimenovati u VŠ NOP odreda Jugoslavije; preći na čvršće i jedinstvenije vojne formacije i posvetiti službama (intendantskoj, sanitetskoj i drugim) veću pažnju; obrazovati nove slobodne teritorije i nastaviti rad na jačanju političkog jedinstva naroda u borbi protiv okupatora, te veću pažnju pokloniti formiranju NO odbora kao nosilaca istinske narodne vlasti.

⚔️ 0. 1. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije formirao Glavnu intendanturu, čiji je zadatak da snabdeva jedinice hranom, odećom, obućom i drugim potrebama.

⚔️ 2. 3. 1942. U duhu naređenja VŠ NOP i DV Jugoslavije, GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku izdao naređenje da se pri GŠ i NOP odredima formiraju intendanture a u bataljonima i četama postavljaju komesari za ishranu. Istim naređenjem formirani su pri NOP odredima vojni sudovi od 3 lica, koji su imali pravo da sude kako vojnim tako i civilnim licima.

⚔️ 9. 3. 1942. Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, Štab Durmitorskog NOP odreda uputio intendantsko odeljenje u s. Boljaniće (kod Pljevalja) da stupi u vezu sa GŠ NOP odreda za Sandžak u cilju nabavke hrane.

⚔️ 0. 4. 1942. U cilju pravilnijeg, organizovanijeg i ekonomičnijeg rada, Štab Nikšićkog NOP odreda izdao svim intendantima bataljona i samostalnih četa uputstvo o organizaciji ishrane, o postupku prilikom pretresa i konfiskacije i o izvorima snabdevanja jedinica. Štab je propisao i tablicu sledovanja hrane. 

⚔️ 31. 5. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio članu CK KPJ Moši Pijade da se deo Glavne intendanture premesti iz s. Rudine u s. Pišče i da se organizuju stočne farme u Pivi.

⚔️ 3. 6. 1942. Član VŠ NOP i DV Jugoslavije Aleksandar Ranković naredio komandantu mesta Čelebić da mobilise potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture VŠ sa Rudina i da suzbija nepravilne rekvizicije pojedinih partizanskih jedinica i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najnužnijih potreba NOP jedinica.

⚔️ 2. 7. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Josip Broz Tito izdao štabovima proleterskih udarnih brigada naređenje da prilikom pohoda u pravcu Bos. krajine suzbijaju sve nepravilne postupke boraca i intendantskih i drugih organa prema stanovništvu (u pogledu rekvizicije, konfiskacije ili zaplene namirnica i stoke).

⚔️ 12. 8. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito dao Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu uputstva o postupku prema četničkim vođama i kolebljivim četnicima i o intendantskoj službi u oslobođenim mestima.

⚔️ 15. 3. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio da budući štabovi operativnih zona i postojeći štabovi NOP odreda u Makedoniji formiraju sanitetsku, intendantsku, obaveštajnu službu i službu veze, kao i vojne sudove.

⚔️ 20. 9. 1943. U Jajcu, pri. Oficirskoj školi VŠ NOV i POJ, otpočeo prvi dvadesetodnevni viši kurs, za intendantske oficire. Pohađalo ga je 20 slušalaca.

⚔️ 17. 10. 1943. VŠ NOV i POJ izdao naredbu o organizaciji ekonomske službe u NOV i POJ. Sutradan je svim intendantskim organima izdato uputstvo o postupku pri snabdevanju.

⚔️ 0. 2. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem više kurseva pri Štabu 6. korpusa NOVJ, formirana 2. oficirska škola NOV Hrvatske. Imala je pešadijski, artiljerijski, protivavionski, obaveštajni, intendantski i sanitetski kurs i kurs za vezu. Školovala je uglavnom oficire koji su pripadali jedinicama 6. i 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 1. 2. 1944. VŠ NOV i POJ (ekonomsko odeljenje) uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ (za intendanturu) uputstva o snabdevanju i o rešavanju teških problema ishrane, o čuvanju i opravci odeće i obuće i o strukturi intendantura; ujedno nalaže da se pri Štabu korpusa otvori intendantski kurs.

⚔️ 3. 2. 1944. U s. Odri (kod Zagreba) brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ napala intendanturu nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ranila oko 30 Kozaka i zaplenila: 400 šinjela, 280 bluza, 1250 pari cipela, 37.000 cigareta i 1,450.000 kuna.

⚔️ 8. 2. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji i strukturi štabova koipusa. Štab korpusa ima operativni deo i korpusnu vojnu oblast; operativni deo ima odsek operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje, intendanturu, sanitet i vojni sud; korpusna vojna oblast, kojom rukovodi zamenik komandanta, ima odsek za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud; u slučaju odlaska operativnog dela štaba, rukovođenje jedinicama na području korpusa preuzima zamenik komandanta. Naredba precizira izvršne organe: komande područja (koje obuhvataju jednu ekonomsku teritorijalnu celinu od 2-3 sreza), komande mesta i seoske straže, njihov sastav i zadatke. Divizije koje su vezane za jednu teritoriju uspostavljaju vojnu vlast u duhu ove naredbe. Ukidaju se sve dotadašnje naredbe o organizaciji vojne vlasti u pozadini. (Tumačenja i razjašnjenja ove naredbe data su od strane VŠ 23. februara 1944.)

⚔️ 10. 2. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu o organizaciji intendantske (ekonomske) službe u jedinicama.

⚔️ 7. 3. 1944. Na osnovu naredbe Vrhovnog Štaba NOV i POJ od 8. februara 1944. godine, Glavni štab NOV i PO za Hrvatsku izdao naredbu o reorganizaciji štabova korpusa. Po njoj je predviđeno da Štab sačinjavaju: komandant, politički komesar, zamenik komandanta, načelnik štaba i pomoćnik načelnika štaba. Pored toga, štab ima operativni deo (odseci: operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje intendantura, sanitet i vojni sud) i korpusnu vojnu oblast (odseci: za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud).

⚔️ 14. 4. 1944. Po naređenju G5 NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem Pešadijske, Artiljerijske i Škole za vezu NOV Hrvatske, formirana 1. oficirska škola NOV Hrvatske. Školovala je pešadijske, artiljerijske i intendantske oficire i oficire službe veze, uglavnom iz jedinica koje su bile u sastavu 4, 8. i 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 21. 4. 1944. VŠ NOV i POJ (ekonomsko odeljenje) izdao uputstva o radu intendantskih organa posle odvajanja službe rukovanja, prijema, raspodele i opravke naoružanja iz sastava ekonomske službe: reguliše se prijem naoružanja, eksploziva, goriva i sanitetskog materijala od saveznika; ukazuje se na potrebu da se povećaju komore, jer njihov broj sada ne odgovara uvećanim potrebama jedinica.

⚔️ 6. 5. 1944. Ekonomsko odeljenje VŠ NOV i POJ dalo tumačenje naredbe VŠ NOV i POJ od 8. i 23. februara u vezi sa organizacijom ekonomske službe. U tumačenju se ističu: zajedničke dužnosti intendanture korpusa i ekonomskog odseka korpusne vojne oblasti; zadaci intendanture; zadaci ekonomskog odseka korpusne vojne oblasti; odnos ekonomskog i saobraćajnog odseka korpusne vojne oblasti.

⚔️ 15. 10. 1944. U s. Vranama (kod Arilja) 3. bataljon 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, odbio napad oko 800 četnika koji su pokušali da unište bolnicu i intendanturu te brigade. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je oko 50 pušaka. Bataljon je imao 1 poginulog i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji ekonomske službe u NOV i POJ: pri VŠ NOV i POJ i pri glavnim štabovima biće ekonomsko odeljenje; pri armijama, korpusima i divizijama - intendanture; pri brigadama, odredima i bataljonima - intendanti; pri komandama četa, vojnih škola, bolnica, područja i mesta - ekonomi. Naredba reguliše formaciju svakog organa i njegove zadatke.

⚔️ 5. 11. 1944. Peta makedonska brigada 49. divizije NOVJ, goneći zaštitne delove nemačke Borbene grupe -Štajrer-, koja se povlačila iz Bitolja, oslobodila Resen i pri tom zaplenila magacin intendantske opreme.

⚔️ 30. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio svim glavnim štabovima i štabovima korpusa i divizija: imati u vidu mnoge zadatke jedinica NOV i POJ prilikom prelaženja sa partizanskog ratovanja na frontalne borbe, boreći se protiv slabosti i grešaka koje se pri tom javljaju; operativne jedinice pod direktnom komandom VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju, GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štaba 2. udarnog i Štaba 8. udarnog korpusa NOVJ i jedinice u Vojvodini popunjavati samo borcima iz dopunskih jedinica i snabdevati samo preko vojnih intendantura VŠ, odnosno glavnih štabova; u svim jedinicama na frontu, za vreme dužih odmora, vršiti vojnu obuku novih boraca.

⚔️ 5. 3. 1945. U Beogradu, po naređenju Generalštaba JA, formirane Oficirska škola JA i Intendantska akademija JA.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. o formiranju Glavne intendanture, načinu snabdevanja jedinica i veličini tablice sledovanja pripadnika NOP i DV Jugoslavije

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 januara 1942 god. intendanturi Vrhovnog štaba da redovno podnosi izveštaj o količini i vrsti hrane i raspoloživim transportnim sredstvima

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 2 marta 1942 god. o formiranju intendantura i vojnih sudova pri štabovima odreda

📜 Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 7. marta 1942. o organizaciji intendantske službe i pripremi jedinica za dejstva na teritoriji naseljenoj hrvatskim stanovništvom

📜 Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 9 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak povodom upućivanja intendantskog odjeljenja za nabavku hrane u Sandžaku

📜 Uputstvo štaba Nikšićkog NOP odreda od aprila 1942 god. područnim intendantskim organima o načinu organizacije i ishrane jedinica

📜 Izvještaj komandanta područja Durmitorskog NOP odreda od 12 maja 1942 god. intendanturi Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku o problemima ishrane vojske

📜 Upozorenje Aleksandra Rankovića od 22 maja 1942 god. rukovodiocu stočne farme pri Glavnoj intendanturi Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije na nemarni odnos prema partizanskoj i narodnoj imovini i nedovoljnu brigu prema čobanima

📜 Izveštaj Glavne intendanture Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 maja 1942 god. Vrhovnom. štabu o stanju i radu intendanture

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 maja 1942 god. Moši Pijade za delimično premeštanje Glavne intendanture u Pišče i organizovanje stočnih farmi u Pivi

📜 Obaveštenje Moše Pijade od juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju ranjenika i Glavne intendanture

📜 Izveštaj Moše Pijade od 2 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o izvršenom formiranju stočnih farmi i traženje obaveštenja o teritoriji na kojoj treba pripremiti razmeštaj Glavne intendanture i bolnica pri Vrhovnom štabu

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. komandantu mesta Celebić da mobiliše potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture Vrhovnog štaba, suzbija nepravilne rekvizicije i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najosnovnijih potreba

📜 Uputstvo Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. Lenki Maestro o organizovanju smeštaja, ishrane i rada kod izbeglica iz Sandžaka i u radnoj koloni, o političko-partiskom radu među njima i zakmurskim seljacima i o prihvatu delova Glavne intendanture

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. komandantu mesta Čelebić da izvrši sve pripreme za povlačenje ka Pivi i podnese izveštaj o preduzetim merama za pomoć pri prebacivanju delova Glavne intendanture iz Rudina

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade da pripremi bataljon za pokret i pošalje sredstva za evakuaciju bolnice i delova Glavne intendanture iz Rudina

📜 Pismo Moše Pijade od 6 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture sa Rudina i o situaciji na planinopivskoj prostoriji

📜 Izvještaj intendanta Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 8. juna 1942. o brojnom stanju stoke pri glavnoj intendanturi

📜 Pregled namirnica u intendanturi Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku na dan 9. juna 1942. godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9. juna 1942. intendantu svoga štaba za hitno obezbjeđenje hrane jedinicama

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 jula 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Sretenu Žujoviću da se spreče nepravilni postupci intendantskih organa pri nabavci hrane od stanovništva

📜 Izveštaj intendanture Treće grupe odreda od 22 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o primitku vagonskih pošiljki materijala iz Ljubljane

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o postupku prema četničkim vođama i njihovim kolebljivim masama i o načinu vršenja intendantske službe u osvojenim mestima

📜 Pismo Edvarda Kardelja intendantu Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 4 novembra 1942 god. o načinu snabdevanja partizanskih jedinica iz Ljubljane

📜 Naredba Ekonomskog odsjeka Štaba III operativne zone svim intendantima podređenih jedinica, bolnica i komandi područja o poduzimanju mjera za bolju organizaciju intendantske službe na teritoriju zone

📜 Izvještaj Intendanture Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 14 siječnja 1943 god. o pripremama za obrazovanje koncentracionih logora na području Italije

📜 Dopis Guvernatorata Crne Gore od 17. januara 1943. intendanturi »Superslode« u vezi sa snabdevanjem četnika iz Crne Gore u operacijama »Weiss«

📜 Obavještenje Komande Psunjskog područja svim partizanskim stražama, relejnim stanicama, intendanturama i bolnicama o uvođenju znakova za raspoznavanje radi bržeg otkrivanja gerilskih upada neprijatelja na oslobođenu teritoriju

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 5 marta 1943 god. svojoj intendanturi da nagradi četnike i jedinice Šestog italijanskog armijskog korpusa

📜 Izvještaj Komande ispostave Psunjskog područja na Bilo-gori Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojno-politličkom radu partizanskih straža, djelatnosti HSS-a među narodom, obavještajnoj, informativnoj i intendantskoj službi i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o nedostatku političkih rukovodilaca i nedovoljnoj izgrađenosti boraca, o moralu, disciplini i socijalno-zdravstvenom stanju boraca, o radu Agitpropa, informativne, obavještajne i intendantske službe u Brigadi i o radu među narodom u vremenu od 10. marta do 13. aprila 1943. godine

📜 Izveštaj intendanta Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 23 aprila 1943 god. Štabu odreda o materijalnom stanju odreda

📜 Izvještaj Komande Diljskog .područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji i proslavi Prvog maja, o radu NOO-a i uspješnoj mobilizaciji boraca, o radu pete kolone i ubacivanju agenata u redove NOV, o formiranju Diljskog bataljona i o političkom radu partizanskih straža, relejnih stanica, intendantura i Agitpropa Područja

📜 Izvještaj Komande Bilogorskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o proslavi Prvog maja i raspoloženju naroda, o organizaciji i aktivnosti partizanskih straža i o stanju intendantske, sanitetske, obavještajne i informativne službe

📜 Izvještaj Komande Diljskog područja Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji na sektorima: Brod, Đakovo, Našice i Osijek, o radu partizanskih straža, intendanture, ambulante, relejnih stanica, o stanju u Diljskom bataljonu, suradnji s NOO-ima i političkom djelovanju među narodom, te radu Agitpropa Područja

📜 Obavijest Štaba XII divizije NOV Hrvatske podređenim jedinicama da je Ekonomski odsjek Vojne vlasti u pozadini po naredbi Štaba II korpusa promijenio naziv i da glasi: Intendantura II korpusa

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 2. juna 1943. političkim komesarima jedinica o merama intendantskih organa u pogledu stvaranja materijalnih rezervi

📜 Naredba Intendanture II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu Posavskog odreda kojom se zabranjuje dioba određenih prehrambenih artikala i platna zaplijenjenih u akcijama, zahtijevajući istovremeno da se označene namirnice i stvari dostave novoosnovanoj Centralnoj intendanturi saniteta za snabdijevanje bolnica i ambulanti

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o brojnom stanju Komande i njenih ustanova, akcijama bataljona, radu partizanskih straža, relejnih stanica i intendantura ovog područja

📜 Izveštaj delegata Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1943. Ekonomskom odseku o sprovođenju reorganizacije intendantske službe u Petoj krajiškoj NOU diviziji

📜 Izveštaj šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. avgusta 1943. Vrhovnom štabu o nedostacima službe snabdevanja i zapostavljanju intendantskog kadra u jedinicama Narodnooslobodilačke vojske

📜 Naredba Intendanture II korpusa NOV i PO Hrvatske svim komandama područja da se organizira akcija sabiranja žita za potrebe NOV

📜 Predlog šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. septembra 1943. Vrhovnom štabu za otvaranje Višeg intendantskog kursa pri Oficirskoj školi Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 12 rujna 1943 god. šefu Glavne intendanture u vezi evakuacije zaplijenjenog ratnog materijala

📜 Izvještaj Intendanture II korpusa NOV i PO Hrvatske Glavnoj intendanturi o radu, stanju i problemima — osnivanju pokretnih radionica, prehrambenih komisija, izgradnji sušionica za voće i kukuruz, osnivanju snabdjevnih centara i održavanju prvog intendantskog kursa, te o stanju zaliha živežnih namirnica u svim vojnopozadinskim područjima u Slavoniji

📜 Izvještaj Štaba VI korpusa NOV i POJ pomoćniku načelnika Glavnog štaba NOV i POH o djelatnosti vojne vlasti u pozadini i intendanture, te o radu Sudskog, Sanitetskog i Tehničkog odsjeka

📜 Obavijest Intendanture VI korpusa NOV i POJ štabovima divizije, grupama odreda, komandama područja i svim upravama bolnica da se ukida Intendantura pri Sanitetskom odsjeku

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Čazma Okružnome komitetu KPH Zagreb u kojemu traže da osiguraju kanale za prebacivanje hrane i ratnog plijena za Intendanturu Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske

📜 Uputstvo člana Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. oktobra 1943. intendantskim organima vojnopozadinskih vlasti i operativnih jedinica o nadležnosti u radu i o principima kojih se treba pridržavati pri snabdevanju NOV i POJ

📜 Naređenje šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. novembra 1943. Štabu Jugoslovenske ratne mornarice o organizaciji intendantske službe u cilju urednog snabdevanja i ishrane jedinica

📜 Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 15 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama o reorganizaciji intendantske službe

📜 Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 15 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o stanju flote, partizanskih odreda, obavještajne službe, intendanture i saniteta

📜 Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 15. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o stanju flote, partizanskih odreda, obavještajne službe, intendanture i saniteta

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se u jedinicama NOV i POJ ustroje vojničke intendanture i kuhinje

📜 Izvještaj Intendanture VI korpusa NOV i POJ Glavnoj intendanturi NOV Hrvatske u kome se detaljno govori o općem stanju ishrane i odjevenosti boraca, rezultatima rada Intendanture, kao i teškoćama otpreme hrane u ekonomski pasivne oslobođene krajeve Hrvatske

📜 Pismo Intendanture VI korpusa NOV i POJ u kome se naređuje svim komandama područja da preuzmu nadzor nad mlinovima i propisuje postotak koji će se ubirati od ušura za potrebe NOV. Uz pismo je priložen popis mlinova s naznakom kapaciteta

📜 Dopis Intendanture VI korpusa NOV i POJ štabovima podređenih jedinica i ustanova u kome se daje nova tabela sljedovanja pojedinih artikala

📜 Pismo Intendanture VI korpusa NOV i POJ štabovima divizija ... u kome ih upoznaje s nepravilnim postupkom seljaka prema radnoj stoci, poljoprivrednim alatkama i opremi koju im je NOV dala na korištenje. Izdaje se i naređenje kako te odnose treba regulirati

📜 Dopis Štaba VI korpusa NOV i POJ podređenim jedinicama u kome se prenosi naređenje Glavnog štaba NOV i POH o obaveznom organiziranju intendanture pri svim štabovima operativnih jedinica, koje su dužne osigurati živežne namirnice i kuhinje za prehranu boraca

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 34 - 35 - 36 za novembar, decembar 1943 - januar 1944 god. (Prvi intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 34 - 35 - 36 za novembar, decembar 1943 - januar 1944 god. (Drugi intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

📜 Naređenje šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. januara 1944. načelniku Intendanture 2. korpusa NOVJ za dostavljanje petnaestodnevnih izveštaja o stanju korpusne intendanture

📜 Uputstvo načelnika Ekonomiskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. februara 1944. Štaba 2. korpusa NOVJ o organizovanju intendantske službe u Korpusu i uzdizanju intendantskog kadra

📜 Naređenje načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o čuvanju odeće i obuće dobivene iz savezničke pomoći i o formiranju intendantskih radionica

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIX ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 37, 38, 39 za februar, mart, april 1944 god. (Treći intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

📜 Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. aprila 1944. Intendanturi 5. korpusa NOVJ o merama koje treba preduzeti u vezi s proletnjom setvom i transportovanjem žita iz centralne Bosne za Bosansku krajinu

📜 Osvrt načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. aprila 1944. na nedostatke u vezi s izborom slušalaca za intendantski kurs Oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ i uputstvo o daljem radu na uzdizanju intendantskih kadrova u jedinica NOV i POJ

📜 Izveštaj intendanta Glavnog štaba Kosmeta od 13. Aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o situaciji u Bakovičkoj Malesiji

📜 Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 6. maja 1944. operativnim štabovima NOVJ o radu organa ekonomske struke i o kompetencijama i međusobnim odnosima načelnika intendantura operativnih jedinica i šefova ekonomskih odseka vojnih oblasti

📜 Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 6. maja 1944. Ekonomskom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o planskom odabiranju i uzdizanju intendantskog kadra i njegovom stručnom usavršavanju

📜 Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. avgusta 1944. Intendanturi 2. korpusa NOVJ o načinu uzdizanja kadra ekonomske struke, o uskladištenju hrane odmah posle žetve i prikupljanju sirovina za odeću i obuću

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da zarobljene Nemce zameni za pripadnike NOP-a iz nemačkih zatvora ili logora i da izvrši kadrovska pomeranja na položaj intendanta Korpusa

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da prihvati 12. korpus NOVJ, snabde ga intendantskim potrebama i ubojnom opremom, preuzme njegove ranjenike i doprinese da se jedinicama toga i 1. proleterskog korpusa ne smanji borbenost i sposobnost prodiranja ka Srbiji

📜 Naređenje komandanta Jugoistoka od 3. septembra 1944. Prvoj brdskoj diviziji za razoružanje 1. bugarskog okupacionog korpusa i pritvaranje Štaba, kao i blokiranje bugarskih intendantskih skladišta u Doljevcu, Kraljevu, Nišu, Niskoj Banji i Prokuplju

📜 Izvještaj Štaba 8. korpusa od 14. novembra 1944. Ekonomskom odjeljenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o organizaciji intendantura i snabdijevanju jedinica

📜 Naredba Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 18. decembra 1944. o rasformiranju Baze Mornarice u Monopoliju, osnivanju lučke kapetanije u Monopoliju. formiranju intendanture pri Štabu Mornarice i o rasporedu komandnog kadra u Mornarici NOVJ

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o organizaciji komora i intendantura

📜 Brojno stanje ljudstva i naoružanja intendanture 4. NOU divizije od 28. februara 1945. godine

📜 Naredba Komande pozadine JA od 8. aprila 1945. o organizaciji i zadacima Glavne intendanture JA

📜 Izvještaj Štaba 4. udarnog korpusa od 10. aprila 1945. Komandi pozadine Glavnog štaba Hrvatske o radu i stanju intendanture

Fotografije

Povezane odrednice

Našice Saradnja četnika sa okupatorom Prokuplje Zagreb Osijek Prvi maj u oslobodilačkom ratu Durmitorski partizanski odred Resen Borbe u Crnoj Gori 1943. Aleksandar Ranković Borbe u Dalmaciji 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Jajce Niš Krupanj Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Srbiji 1944. Moša Pijade Borbe u Makedoniji 1944. 2. udarni korpus NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Vlado Šćekić Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 8. kordunaška divizija NOVJ Glavni štab Vojvodine Borbe na Jadranu 1943. Glavni štab Slovenije Borbe na Kosovu i Metohiji Bugojno Hvar Ranjenici u ratu Glavni štab Crne Gore Italija u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Arso Jovanović Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Bitola Vrhovni štab NOVJ Čazma Disciplina u oslobodilačkom ratu Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Rekvizicija u ratu Sanitet u ratu Pljevlja Narodno oslobodilački odbori Mornarica NOVJ Komandant Jugoistoka Valjevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ni zrno žita okupatoru! Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Josip Broz Tito Centralni komitet KPJ 1. proleterska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Nikšić Politički komesari u NOR-u Bolnice u oslobodilačkom ratu Kraljevo Bjelovar Nikšićki partizanski odred Glavni štab Hrvatske 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.