Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Borbe u Slavoniji 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 88 hronoloških zapisa, 242 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 1. 1943. Posle šestodnevnih borbi jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Voćin (kod Podrav. Slatine). Poginulo je 116 a zarobljeno 226 domobrana i ustaša. Gubici 4. divizije: 31 mrtav i 75 ranjenih.

⚔️ 22. 1. 1943. Na poziv VŠ NOV i POJ da sve jedinice NOVJ pojačaju dejstva na komunikacijama, 4. (slavonska) divizija i 1. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali delove 741. puka nemačke 114. lovačke divizije i nemačkog Vazduhoplovnog građevinskog bataljona i domobranski 8. železničko stražarski bataljon u s. Rajiču, s. Okučanima i s. Dragaliću (na pruzi Nova Gradiška - Novska). Posle višečasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog jakih pojačanja pristiglih iz Zagreba, Pakraca i Lipika. One su zapalile ž. st. i sve magacine u Dragaliću, uništile lokomotivu sa 20 vagona i porušile prugu Novska - Nova Gradiška na šest mesta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 48 časova. Zarobljeno je 118, poginula su 23 i ranjena su 32 nemačka vojnika, ustaše i domobrana. Jedinice NOVJ su imale 48 mrtvih i 69 ranjenih.

⚔️ 26. 1. 1943. Na pruzi Nova Gradiška - Novska jedinice 4. (slavonske) divizije NOVJ napale ustaško-domobranske posade u s. Okučanima, s. G. Bogićevcima, s. Smrtiću i s. Medarima i porušile prugu između s. Rajića i s. Paklenice. Poginula su 3, ranjena su 2 i zarobljen 1 neprijateljski vojnik, dok su jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ imale 2 mrtva i 8 ranjenih.

⚔️ 1. 2. 1943. Jedinice 4. (slavonske) divizije NOVJ otpočele napad na delove domobranske 1, brdske divizije u Pakracu. Borbe su vođene do 3. februara, ali mesto nije zauzeto. Zarobljeno je 25 domobrana, dok su jedinice 4. divizije imale 14 mrtvih i 39 ranjenih.

⚔️ 7. 2. 1943. U s. Budićima (kod Slav. Požege) svečano otvoren Omladinski dom.

⚔️ 10. 2. 1943. Formiran Okružni komitet SKOJ-a za Viroviticu, koji je obuhvatao srezove Viroviticu i Podravsku Slatinu.

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Mijači (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 18. brigada 4. (slavonske) divizije NOVJ.

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Lukaču (kod Virovitice) jedinice 16. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ uništile ž. st. i opštinsku zgradu.

⚔️ 11. 2. 1943. Na domobransko-nemačku posadu u Virovitici otpočeo napad 4. (slavonske) divizije NOVJ. Napad je obustavljen 13. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja (4 oklopna voza). Zarobljeno je 56 neprijateljskih vojnika, dok je 4. divizija NOVJ pretrpela gubitke od 54 mrtva i 3 ranjenih. Među poginulima se nalazio i komandant bataljona 16. brigade Stojan Komljenović Čoka, narodni heroj.

⚔️ 16. 2. 1943. U s. Sopje (kod Osijeka) upao 1. bataljon 2. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobio 13 žandarma i finansa.

⚔️ 18. 2. 1943. Jedinice 18. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Levanjsku Varoš (kod Đakova) i zarobile 37 ustaša i žandarma. Brigada je imala 3 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 21. 2. 1943. Između s. Levanjske Varoši i s. Paučja (kod Našica) jedinice 18. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ napale 2. bataljon domobranskog 4. puka i jedan nemački bataljon. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 22 mrtva i 28 zarobljenih, dok je 18. brigada imala 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 21. 2. 1943. 2. st. Mikleuš (kod Podrav. Slatine) zapalio 1. bataljon 2. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 0. 3. 1943. U rejonu s. Gromačnika (kod Slav. Broda), prilikom diverzije na pruzi, poginuo Bogoljub Vukajlović Lala, narodni heroj.

⚔️ 5. 3. 1943. U s. Ljeskovici (kod Našica) jedinice 18. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ napale posadu i zarobile 61 domobrana. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 9. 3. 1943. Formiran novi SK KPH za Viroviticu.

⚔️ 9. 3. 1943. U s. Pitomači (kod Virovitice) jedinice Kalničkog NOP odreda napale ž. i žand. stanicu i zarobile 14 domobrana i žandarma.

⚔️ 11. 3. 1943. U s. Orljavcu (kod Slav. Požege) održana okružna konferencija KPH za okrug Nova Gradiška.

⚔️ 16. 3. 1943. Domobransko uporište Veliku (kod Slav. Požege) zauzele jedinice 18. i 12. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ i nanele delovima domobranskog 4. puka gubitke od 24 mrtva, 18 ranjenih i 110 zarobljenih, uz sopstvene gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Mihaljevcima (kod Slav. Požege) 1. bataljon 12. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ zapalio tvornicu špiritusa.

⚔️ 19. 3. 1943. Uporište s. Vetovo (kod Slav. Požege) zauzele jedinice 12. i 18. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ. Poginulo je 20, a nestalo 16 nemačkih vojnika.

⚔️ 19. 3. 1943. U napadu na s. Kutjevo (kod Slav. Požege) 17. brigada 4 (slavonske) divizije NOVJ zarobila 21 domobrana.

⚔️ 20. 3. 1943. U Požeškoj kotlini jake ustaško-domobranske jedinice i snage nemačke 187. rezervne divizije iz Podravske Slatine, Daruvara, Pakraca, Okučana, Nove Gradiške i Slav. Požege otpočele operaciju -Braun- protiv 4 (slavonske) divizije NOVJ. Žestoke borbe na planinama Papuku, Psunju, Dilju i Krndiji vođene su do 31. marta, ali je 4. divizija veštim manevrom izbegla uništenje. Pošto je ostavio posade u svim većim mestima, neprijatelj je iz SI. Broda i Našica uveo nove snage i do 7. aprila čistio Dilj-planinu, pljačkajući i zlostavljajući stanovništvo. Prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je pretrpeo gubitke od 214 mrtvih, 225 ranjenih i 342 nestala, dok je 4. divizija imala 110 mrtvih, 135 ranjenih i 120 nestalih.

⚔️ 7. 4. 1943. Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda uništile ž. st. Pitomaču (kod Virovitice).

⚔️ 8. 4. 1943. Jedinice 12. i 17. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Bučje (kod Slav. Požege). Poginula su 42, a ranjeno je 60 domobrana iz 4. brdske brigade, dok su jedinice NOVJ imale 16 mrtvih i 24 ranjena.

⚔️ 12. 4. 1943. Kod ž. st. Pčelić (na pruzi Virovitica - Podrav. Slatina) partizani uništili lokomotivu i 7 vagona teretnog voza.

⚔️ 16. 4. 1943. Kod s. Šušnjara (blizu Slav. Požege) 12. i 17. brigada 4. divizije NOVJ razbile domobransku Slavonsku brigadu. Poginulo je preko 100, a zarobljeno 583 domobrana i 10 oficira, dok su jedinice 4. divizije NOVJ imale 2 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 9. 5. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 4. slavonska divizija NOV i POH preimenovana u 12. diviziju NOVJ.

⚔️ 9. 5. 1943. Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

⚔️ 16. 5. 1943. U s. Noskovcima (kod Podrav. Slatine) jedinice 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalile ž. st. i uništile lokomotivu i vagone koji su se tu zatekli.

⚔️ 17. 5. 1943. U s. Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 21. brigada 10. divizije NOVJ.

⚔️ 29. 5. 1943. Ustaška uporišta Ferovac, Majur, Kutjevo i Kulu (kod Slav. Požege) zauzele jedinice 12. divizije NOVJ. Poginule su 72 ustaše iz 16. ustaškog bataljona, dok su jedinice 12. divizije imale 20 mrtvih i 53 ranjena.

⚔️ 31. 5. 1943. Sela Čaglin, Ljeskovicu i Darkovac (kod Slav. Požege) zauzele 12. brigada 12. divizije NOVJ i 17. brigada 10. divizije NOVJ, te zarobile 206 domobrana i 3 oficira, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 2. 6. 1943. Kod ž. st. Kapela-Batrina (na pruzi SI. Brod - Nova Gradiška) Diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništila teretni voz (lokomotivu i 8 vagona).

⚔️ 3. 6. 1943. Na pruzi Virovitica - Podrav. Slatina Diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske izbacila iz šina oklopni voz, a uništila lokomotivu i 6 vagona teretnog voza.

⚔️ 4. 6. 1943. U Našicama jedinice 12. brigade 12. divizije NOVJ napale domobranski 4. inžinjerijski bataljon. Istovremeno je 17. brigada 10. divizije NOVJ odbila tri ustaška bataljona upućena kao pojačanje iz Osijeka. Poginulo je 57 i zarobljeno 190 domobrana, dok su 12. i 17. brigada imale 16 mrtvih i 24 ranjena.

⚔️ 4. 6. 1943. Ustaško uporište D. Motičinu (kod Našica) zauzele jedinice 21. brigade 10. divizije NOVJ. Poginula su 93 a ranjeno je 6 ustaša. Brigada je imala 7 mrtvih i 13 ranjenih.

⚔️ 12. 6. 1943. Jedinice 16. brigade 12. divizije NOVJ napale obezbeđenje ž. st. Suhopolje (kod Virovitice), te zarobile 16 domobrana i 1 oficira i zapalile staničnu zgradu, 3 skladišta i 8 vagona.

⚔️ 13. 6. 1943. Jedinice 17. brigade 10. divizije NOVJ zauzele s. Sirač (kod Daruvara) a za to vreme 21. brigada odbila neprijateljska pojačanja iz Pakraca. Poginulo je 57, ranjeno 55 i zarobljeno 85 vojnika domobranske 4. brdske brigade, dok su jedinice 10, divizije imale 27 mrtvih i 63 ranjena. Tom prilikom je poginula Persa Bosanac, desetar 1. čete 2. bataljona 17. brigade, narodni heroj.

⚔️ 22. 6. 1943. U rejonu s. Nježića (kod Slav. Požege) 21. brigada 10. divizije NOVJ napala nemačku borbenu grupu koja je prodrla u oslobođenu Požešku kotlinu, te je posle teške jednodnevne borbe odbacila u Slav. Požegu. Poginulo je 11, ranjeno 26 i nestalo 5 nemačkih vojnika. Brigada je imala 8 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 0. 7. 1943. Kod s. Otoka (na pruzi Vinkovci-Brčko) jedinice 3. vojvođanske NOU brigade napale voz kojim se prevozio 4. radni bataljon domobranskog 2. puka. Zarobljeno je 5 oficira i 80 naoružanih i 165 nenaoružanih vojnika.

⚔️ 8. 7. 1943. Neprijateljsko uporište Brodsku Varoš (kod Slav. Broda) napale jedinice Diljskog NOP odreda i ubile 6 ustaša, a zarobile 66 domobrana, uz sopstvene gubitke od 2 ranjena.

⚔️ 13. 7. 1943. Između s. Đulaveca i s. Pivnice (na putu Virovitica-Daruvar) 18. brigada 12. divizije NOVJ, u pokretu iz Bilo-gore u Slavoniju, sukobila se sa delovima 54. puka nemačke 100. lovačke divizije. Poginulo je 36, a zarobljena su 22 nemačka vojnika. Brigada je imala 16 mrtvih i 19 ranjenih.

⚔️ 20. 7. 1943. Na pruzi Osijek-Našice jedinice Diljskog NOP odreda zapalile ž. st. Koška i zarobile 4 ustaše.

⚔️ 22. 7. 1943. Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s. Duga Rijeka - s. Ribnjak - s. Radeljevo 12. udarnu i 16. omladinsku brigadu -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, koji su se tek vratili iz Hrvatskog zagorja, napali jake ustaško-domobranske snage i delovi nemačke 187. rezervne divizije, podržani tenkovima i avijacijom. Uveče, posle žestoke borbe u toku celog dana, jedinice NOVJ su se povukle na Bilo-goru. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, 32 ranjena i 45 zarobljenih, a jedinice NOVJ 17 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 27. 7. 1943. U s. Starim Perkovcima (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda napale žandarmerijski vod i zarobile 29 žandarma.

⚔️ 8. 8. 1943. U s. Lisičinama (kod Podravske Slatine) održan narodni zbor kome je prisustvovalo oko 800 ljudi iz 15 obližnjih sela.

⚔️ 13. 8. 1943. Diverzantski bataljon 2. hrvatskog korpusa NOVJ, zapalio ž. stanice Pčelić i Cabunu (kod Virovitice).

⚔️ 15. 8. 1943. U s. Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine), od pripadnika mađarske i nemačke nacionalne manjine, Štab 2. korpusa NOV i PO Hrvatske, formirao mađarski bataljon -Šandor Petefi- i nemačku partizansku četu -Ernest Telman-.

⚔️ 18. 8. 1943. U s. Vrbanji (na pruzi Vinkovci-Brčko) 2. sremski odred NOV i PO za Vojvodinu izvršio napad na 2. bataljon domobranske Sremske brigade, nanevši mu gubitke u mrtvima i zarobivši 28 domobrana.

⚔️ 22. 8. 1943. U s. Vrbanju (na pruzi Vinkovci-Brčko) upali delovi 2. sremskog odreda NOV i PO za Vojvodinu, zapalili opštinsku arhivu i školu, porušili bunkere, a na ž. st. uništili uređaje i zapalili magacin hrane.

⚔️ 22. 8. 1943. Jedinice 17. udarne brigade 10. divizije NOVJ odbile napad nemačkih vojnika na s. Veliku i odbacile ih ka Slav. Požegi uz gubitke od 1 mrtvog i 10 ranjenih. Brigada je imala 4 mrtva i 13 ranjenih.

⚔️ 22. 8. 1943. U s. Starim Mikanovcima (kod Vinkovaca) delovi Diljskog NOP odreda zarobili 22 domobrana i 1 žandarma.

⚔️ 24. 8. 1943. Kod Pakraca 2. bataljon 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ uništio domobransku stražu i porušio železnički vijađukt dug 56 m. Ostali bataljoni te brigade su odbili pokušaje neprijatelja da iz Pakraca i Daruvara spreči rušenje vijadukta. Poginulo je 14, ranjeno 25 i zarobljeno 11 domobrana. Brigada je imala 8 mrtvih i 24 ranjena.

⚔️ 25. 8. 1943. Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka, delovi 135. puka nemačke 187. rezervne divizije, tri bataljona domobranske 1. brdske brigade i delovi domobranskog 8. brdskog puka otpočeli trodnevno -čišćenje- istočnog dela Bilo-gore. U rejonu s. Lončarice i s. Miletinca (kod Daruvara) neprijatelju su pružile jači otpor 16. i 18. brigada 12. divizije NOVJ, koje su se noću 25/26. avgusta prebacile na severne padine pl. Papuka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih, 8 ranjenih i 10 nestalih, a brigade 12. divizije NOVJ 5 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 25. 8. 1943. U blizini Slav. Požege formiran Protivčetnički bataljon 2. hrvatskog korpusa NOVJ.

⚔️ 25. 8. 1943. Kod postaje Spačva (na pruzi Vinkovci-Brčko) jedinice 2. sremskog odreda NOV i PO za Vojvodinu napale voz i stražu koja je osiguravala prugu. Poginula su 2, a zarobljeno je 6 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 28. 8. 1943. U rejonu s. Podgorača (kod Našica) 1. bataljon 17. udarne brigade 10. divizije NOVJ napao ustaške i nemačke policijske jedinice. Poginuli su 3 ustaše i 10 nemačkih vojnika, a ranjeno je 6 i nestalo 5 nemačkih vojnika.

⚔️ 30. 8. 1943. Između Vinkovaca i Brčkog delovi 2. sremskog odreda NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili teretni voz od 14 vagona.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija AFŽ-a za Slavoniju, na kojoj je, u prisustvu 320 delegatkinja iz čitave Slavonije, izabran Oblasni odbor AFŽ-a za Slavoniju.

⚔️ 9. 9. 1943. Kod ž. st. Spačva (na pruzi Vinkovci-Brčko) delovi 2. sremskog NOP odreda napali oklopni i putnički voz, te oštetili 2 lokomotive, zapalili 17 vagona i zarobili 71 domobrana.

⚔️ 13. 9. 1943. Delovi Bilogorskog NOP odreda zapalili ž. st. Đurđevac (na pruzi Koprivnica-Virovitica).

⚔️ 13. 9. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ porušile prugu Nova Gradiška - Kapela - Batrina na više mesta i napale nemačko-domobransku posadu u s. Starom Petrovom Selu i na ž. stanicama Zapolje, Vrbova i Bili Brig, uništivši 3 lokomotive i 42 vagona i zarobivši 21 domobrana i 1 oficira, oS sopstvene gubitke od 7 mrtvih i 31 ranjenog.

⚔️ 21. 9. 1943. Na ž. st. Stari Perkovci (na pruzi SI. Brod - Vinkovci) jedinice Diljskog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 2. hrvatskog korpusa NOVJ, napale nemački transportni voz i zapalile 14 vagona sa 16 kamiona i 5 putničkih automobila. Poginulo je 10, ranjeno 9 i zarobljeno 8 nemačkih vojnika, dok je Diljski NOP odred imao 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 23. 9. 1943. Kod ž. st. Prandanovci (na pruzi Našice-Osijek) delovi Diljskog NOP odreda i Diverzantskog bataljona 2. hrvatskog korpusa NOVJ u kratkotrajnoj borbi, uništili oklopni voz s posadom koju su sačinjavali komandant 2. ustaške brigade, još 2 oficira i 16 ustaša. Jedinice NOVJ su imale 3 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 25. 9. 1943. Iz SI. Broda, Đakova, Našica i s. Čaglina otpočeo napad delova nemačke 187. rezervne divizije i 2. ustaške brigade na pl. Dilj i Krndiju u cilju uništenja Diljskog NOP odreda i obezbeđenja saobraćaja na prugama u Slavoniji. Posle petodnevnih teških borbi protiv jedinica 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda neprijatelj se povukao u polazne rejene. Jedinice NOVJ su imale 32 mrtva i nestala i 89 ranjenih.

⚔️ 29. 9. 1943. U s. Orahoviei (kod Našica), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ.

⚔️ 3. 10. 1943. Ustaško-domobransko uporište Čačince (kod Našica) posle višečasovne borbe zauzele jedinice 12. divizije NOVJ. Poginulo je 10 i ranjeno 30 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak posade probio u D. Miholjac i Podrav. Slatinu.

⚔️ 5. 10. 1943. U s. Gromačniku (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda uništile dva neprijateljska skladišta municije.

⚔️ 7. 10. 1943. U rejonu s. Kukunjevca i s. Dobrovca Daruvarski NOP odred posle tročasovne borbe odbacio prema Lipiku delove domobranske 4. brdske brigade koji su bili prodrli iz Pakraca. Neprijatelj je imao 57 mrtvih i veći broj ranjenih. Odred je imao 5 mrtvih i 10 ranjenih; tada je poginuo i zamenik komandanta odreda Pajo Orozović Brko, narodni heroj.

⚔️ 12. 10. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ napale bataljon domobrana 4. brdske brigade, četu ustaša i oko 100 meštana-ustaša u Pakracu. Posle dvodnevnih borbi neprijatelju su pristigla jaka pojačanja iz Daruvara i Lipika, pa je napad obustavljen, uz gubitke od 35 mrtvih, 145 ranjenih i 10 nestalih. Neprijatelj je imao 38 mrtvih, 47 ranjenih i 10 nestalih.

⚔️ 15. 10. 1943. Kod ž. st. Vukosavljevice (na pruzi Virovitica - s. Kloštar) Bilogorski NOP odred uništio lokomotivu i 42 vagona teretnog voza. Poginulo je 10 uemačkih vojnika i domobrana.

⚔️ 17. 10. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ 10. slavonska divizija preimenovana u 28. diviziju NOVJ.

⚔️ 20. 10. 1943. Između Nove Gradiške i SI. Broda jedinice 6. korpusa NOVJ porušile prugu na 170 mesta.

⚔️ 26. 10. 1943. U s. Bučju (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od pripadnika čehoslovačke nacionalne manjine formirana Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ.

⚔️ 6. 11. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ i Zapadne grupe NOP odreda 6, korpusa NOVJ napale 2. divizion domobranskog 1. konjičkog puka, 120 nemačkih vojnika i ustaše u Virovitici. Konjički divizion (oko 500 domobrana sa 12 oficira i 22 podoficira) predao se bez borbe, ali je nemačko-ustaška posada pružila ogorčen otpor, i grad je zauzet tek posle 20-časovne borbe. Viroviticu su 8. novembra posle podne ponovo zauzele neprijateljske snage iz Osijeka, pošto su je jedinice NOVJ napustile, izvukavči veliku količinu naoružanja, opreme i drugog materijala. Zarobljeno je 55, poginulo 17 i ranjeno 17 nemačkih vojnika i ustaša, dok su jedinice NOVJ imale 16 mrtvih i 53 ranjena.

⚔️ 7. 11. 1943. U Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana konferencija kojoj je prisustvovalo preko 150 prosvetnih radnika iz cele Slavonije. Donet- je rezolucija kojom se pozivaju svi rodoljubi s neoslobođene teritorije da pristupaju NOP-u.

⚔️ 12. 11. 1943. Viroviticu ponovo napale jedinice 12. divizije NOVJ, ali je napad obustavljen 14. novembra zbog zamorenosti jedinica, jakog otpora neprijatelja i nemačko-ustaških pojačanja iz Osijeka i Daruvara.

⚔️ 21. 11. 1943. U blizini s. Podgorača (kod Našica) jedinice Osječkog NOP odreda napale iz zasede auto-kolonu nemačke 1. kozačke konjičke divizije, uništile svih 6 kamiona, ubile 2 i zarobile 5 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 22. 11. 1943. U s. Cabuni (kod Podrav. Slitine) jedinice Brodske NO brigade 12. divizije NOVJ odbile napad oko 250 vojnika nemačkog policijskog bataljona i odbacile ih u Viroviticu, nanevši im gubitke od oko 20 mrtvih i 7 zarobljenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 24. 11. 1943. Kod s. Nove Bukovice Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ odbila napad nemačkog SS policijskog bataljona iz Podrav. Slatine. Poginulo je 33 i ranjeno 5 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 27. 11. 1943. U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija NO odbora za Slavoniju.

⚔️ 27. 11. 1943. U s. Čačincima (kod Našica) jedinice 12. divizije NOVJ napale nemačku posadu i zarobile 20 vojnika, dok se ostatak razbežao. Ujutro je nemački 901. motorizovani puk, upućen iz Našica, napao jedinice 12. divizije NOVJ kada su se povlačile na liniju Orahovica - s. Crkvari i naneo im gubitke od oko 100 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 5. 12. 1943. Na ž. st. Gradište (kod Vinkovaca) jedna četa Diljskog NOP odreda napala voz i uništila lokomotivu i 20 vagona, a zarobila 22 domobrana.

⚔️ 6. 12. 1943. Kod s. Koprivne (na pruzi Pleternica - Kapela Batrina) jedinice Požeškog NOP odreda napale voz i uništile lokomotivu i 4 vagona. Poginulo je 20, a zarobljeno 42 nemačka vojnika, domobrana i ustaše.

⚔️ 15. 12. 1943. Kod s. Jazavice (na pruzi Novska - Nova Gradiška) jedinice Posavskog NOP odreda minirale prugu i napale voz. Poginulo je 5 nemačkih vojnika i 2 oficira, a zarobljeno 18 domobrana, 2 nemačka vojnika i 2 ustaše. Posavski NOP odred je imao 1 ranjenog.

⚔️ 23. 12. 1943. Između s. Badljevine i s. Omanovca (kod Pakraca) jedinice Daruvarskog NOP odreda napale iz zasede bataljon domobrana, te ubile 4 domobrana i 1 oficira, ranile 2 i zarobile 6 domobrana.

⚔️ 29. 12. 1943. U rejonu s. Čaglina (kod Našica) bataljon Diljskog NOP odreda napao kolona 6. ustaškog bataljona i ubio 17, a ranio 20 ustaša.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o vojnim akcijama Odreda od 28. XII 1942. do 3. I 1943. godine

📜 Izvještaj Osme pješačke pukovnije od 6 siječnja 1943 god. o zločinima njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Slav. Požege

📜 Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o stanju u Odredu i vojnim akcijama od 13. do 19. I 1943. god.

📜 Zabeleška komisije nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 16. januara 1943. o razvrstavanju talaca i pohapšenog stanovništva na grupe i upućivanju na rad u Nemačku ili nemačke specijalne logore u Osijeku, Zemunu i Sisku

📜 Izvještaj Prve gorske divizije od 17 siječnja 1943 god. o bijegu grupe domobranskih podoficira iz Daruvara i o napadu na Pakračku Poljanu

📜 Izvještaj Komande Drugog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o napadu na komunikaciju Novska - Nova Gradiška

📜 Izvještaj Komande Drugog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška

📜 Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 24 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška

📜 Izvještaj Komande Drugog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Okučani - N. Gradiška

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 24 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe duž pruge Novska - Nova Gradiška

📜 Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 26 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška

📜 Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 30 siječnja 1943 god. o kretanju jedinica Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske i dovlačenju pojačanja na prugu Novska - N. Gradiška

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ustaške pripreme iz Nove Gradiške od 30 siječnja 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na ustaško-domobranske posade duž pruge Okučani - Nova Gradiška u drugoj polovini siječnja

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 31 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Pakrac

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade Hrvatske od 31 siječnja 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Pakrac

📜 Naređenje štaba Dvanaeste brigade NOV i PO Hrvatske od 1 veljače 1943 god. za napad na Pakrac

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 veljače 1943 god. o napadu na posadu Pakrac

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 veljače 1943 god. 0 rezultatima borbe za Pakrac, o borbi u rejonu D. Caglić i o diverzijama u Slavoniji

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NO brigade od 3 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 veljače 1943 god. o napadu na posadu Pakrac i slanju pojačanja iz Daruvara i Kutine

📜 Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 4 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 4 veljače 1943 god. štabu Četvrte NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 4 veljače 1943 god. o odvođenju stanovništva iz sela sjeverno od pruge Novska - Nova Gradiška

📜 Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 10 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac i borbi kod Donjeg Caglića

📜 Zapovijest štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 10 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Zapovijest štaba Dvanaeste NOU brigade od 11 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Zapovijest štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu i Spišić Bukovicu

📜 Naređenje štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 veljače 1943 god. potčinjenim jedinicama da nastave borbe za oslobođenje Virovitice

📜 Izvještaj oružničkog voda iz Virovitice od 12 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Virovitici

📜 Obavještenje Zapovjedništva ustaške nadzorne službe od 12 veljače 1943 god. o upadu jedinica Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske u Viroviticu

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske diyizije od 12 veljače 1943 god. o slanju pojačanja napadnutoj posadi u Virovitici

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 12 veljače 1943 god. o akciji čišćenja na Moslavini i borbama za Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Obavještenje zapovjedništva Slavonskog zdruga od 13 veljače 1943 god. o borbama u Virovitici i zahtjevu da se upute pojačanja

📜 Izvještaj Ustaškog stožera iz Osijeka od 13 veljače 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na uporište u Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 16 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 17 veljače 1943 god. o napadu na Pakrac i zahtjev da se bombarduje područje s. Đakovac

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 18 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 21 veljače 1943 god. o borbama u rejonu s. Levanjska Varoš

📜 Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 25 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu, Veliku Pisanicu i Garešnicu

📜 Izvještaj Osamnaeste NO brigade od 28 veljače 1943 god. štabu Treće operativne zone o napadu na Levanjsku Varoš, Drenje i Pridvorje

📜 Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojnim akcijama Brigade od 11. do 28. februara 1943. god.

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 ožujka 1943 god. o napadu na Pakrac

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama da postave obezbjeđenja na pravcima Podravska Slatina, Đulavec, Borki

📜 Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu III operativne zone o vojnim akcijama Brigade od 1. III do 10. III 1943. godine

📜 Okružnica Komiteta KP IV divizije NOV i PO Hrvatske upućena svim podređenim jedinicama da se upoznaju sa zaključcima partijskog savjetovanja Divizije, održanog 9. i 10. marta 1943. god.

📜 Naredba Štaba III operativine zone NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica kojom se određuje da se izbori za NOO-e u Slavoniji i Srijemu održe 14. marta 1943. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 15 ožujka 1943 god. o akciji iz Pakraca u pravcu s. Bijela i Borki

📜 Ustaški izvještaj iz Požege od 17 ožujka 1943 god. o napadu Dvanaeste NOU brigade na s. Veliku

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 19 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 25 ožujka 1943 god. o napadu na Kloštar Ivanić, Vetovo i Kutjevo

📜 Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o vojnim akcijama Odreda od 27. II do 7. III 1943. godine

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ Broj 23 - 27 za decembar 1942 - april 1943 god. (Slavonija)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ Broj 23 - 27 za decembar 1942 - april 1943 god. (Slavonija)

📜 Izvještaj Štaba XII NO brigade Štabu IV divizije NOV Hrvatske o akcijama Brigade od 20. marta do 5. aprila 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 travnja 1943 god. Dvanaestoj NOU i Sedamnaestoj NO brigade da opkole i unište neprijatelja koji nastupa od Slavonske Požege

📜 Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o nedostatku političkih rukovodilaca i nedovoljnoj izgrađenosti boraca, o moralu, disciplini i socijalno-zdravstvenom stanju boraca, o radu Agitpropa, informativne, obavještajne i intendantske službe u Brigadi i o radu među narodom u vremenu od 10. marta do 13. aprila 1943. godine

📜 Izvještaj organizacionog vođe Njemačke narodne skupine u NDH o organizacionom stanju, moralu i borbenom raspoloženju pripadnika Skupine od 15. marta do 15. aprila 1943. godine, i o otežanom radu Skupine uslijed učestalih akcija partizana na njemačka naselja i personalnih promjena u vođstvu mjesnih i okružnih skupina zbog poziva u oružane SS jedinice

📜 Izveštaj političkog komesara 1. NOP odreda od 16. aprila 1943. političkom komesaru 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u ovom odredu i o političko-propagandnom radu na području Nove Gradiške i Okučana

📜 Izvještaj Štaba IV divizije Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama Divizije od 1. marta do 16. aprila 1943. godine

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Štabu III operativne zone o radu komandi mjesta i komandi straža od 21. marta do 17. aprila 1943. god.

📜 Izveštaj partijske ćelije vojno-partizanske bolnice br. VI od 18. aprila 1943. Okružnom komitetu KPH za Slavonski Brod o sastanku i radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o vojno-političkim akcijama i organizacionom stanju Odreda od 10. do 21. aprila 1943. godine

📜 Izvještaj vođe Njemačke narodne skupine u NDH Njemačkom poslanstvu u Zagrebu o gubicima pripadnika Skupine od 1. I do 31. III. 1943. god. U prilozima izvještaju navode se gubici civilnog stanovništva Skupine na teritoriju NDH i gubici u njenim oružanim formaoijama: Einsatzstaffelu (Ajnzacštafelu), Heimatwachtu (Hajmatvahtu) i Njemačkim četama Hrvatskog domobranstva, kao i u jedinicama Wehrmachrta (Vermahta) i Waffen (Vafen) SS

📜 Izvještaj Agrarije, centralne njemačke nabavljačko-prodajne zadruge u Osijeku, o uvjetima prodaje monopolskih artikala seljacima, o sađenju krumpira i uljarica i o ostvarenom prometu od 1. januara do 31. marta 1943.

📜 Izveštaj Borbene grupe Zapad od 1. maja 1943. o rezultatima i iskustvu iz operacija Braun i Virovitica, vođenih protiv NOVJ u Slavoniji

📜 Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o ekonomskim akcijama i organizacionom stanju Odreda od 21. aprila do 2. maja 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru III operativne zone o radu na političkom i kulturno-prosvjetnom uzdizanju boraca, proslavi Prvog maja, radu Agitpropa, o moralu i visokoj političkoj svijesti boraca i o zdravstveno-socijalnom stanju partizana u vremenu od 2. do 12. maja 1943. god.

📜 Izvještaj organizacionog vođe Njemačke narodne skupine u NDH o organizacionom stanju i nastalim promjenama u Skupini uslijed obustavljanja rada i preseljenja nekih mjesnih skupina u okruzima Istočni Srijem i Donja Drava, o personalnim promjenama u vodstvu i o moralu i djelatnosti pripadnika Skupine u vremenu od 15. aprila do 15. maja 1943. godine

📜 Zapovijest Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo

📜 Izvještaj Štaba XVII NO brigade Štabu X divizije NOV i PO Hrvatske o vojnim akcijama Brigade od 15. do 25. maja 1943. godine

📜 Zapovijest Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo

📜 Pismo Štaba Prvog Slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 svibnja 1943 god. Štabu Desete divizije o toku borbe za Kutjevo

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 30 svibnja 1943 god. o napadu Osamnaeste NO brigade na Kutjevo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 30 svibnja 1943 god. o napadu Osamnaeste NO brigade na Kutjevo

📜 Naređenje Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade za uništenje željezničke pruge Našice - Slavonska Požega

📜 Izvještaj — samokritički osvrt komandanta i politkomesara II korpusa NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KP Hrvatske o vojnom i političkom radu Korpusa u prvoj polovini 1943. god.

📜 Izvještaj Ravnateljstva željeznica NDH o broju izvršenih partizanskih diverzija na željezničkim prugama u NDH od januara do juna 1943. god.

📜 Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Donja Drava o radu i stanju Skupine za mjesec juni 1943. god. ističući da se zbog mobilizacije osjeća nedostatak kadra za organizacioni rad i izgradnju mjesnih vodstava i da stalna opasnost od NOV ometa rad, pa se djelatnost Skupine u junu svodila uglavnom na suzbijanje te opasnosti, a kod pripadnika Skupine vlada ogorčenost zbog ratnog stanja, crne berze, nesigurnih prilika, a kritikuje se i vodstvo Skupine

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 1 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 1 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Kutjeva, Kule, Ljeskovice i Darkovca

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade od 1 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Pleternica - Našice

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 2 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ferovac Majur i Ljeskovicu

📜 Zapovijest Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 2 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Našice

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 2 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ferovac i Kulu

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 3 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Našice

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 3 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo i Čaglin

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 3 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Našice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 4 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Našice i zauzeću V. Trnovitice, Stare i Nove Ploščice od strane Šesnaeste NO brigade

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 6 lipnja 1943 god. o napadu Dvanaeste NOU brigade na Našice i napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na Našičku Breznicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 6 lipnja 1943 god. o napadu Dvanaeste NOU brigade na Našice

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 7 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Našice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 7 lipnja 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti na području Slavonske Požege i gubicima u zadnjim borbama oko Našica

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 8 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o obezbjeđenju napada na Našice

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOUbrigade od 8 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Našice

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 8 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ljeskovicu i Našice

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 8 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Čaglin, Donju Motičinu i Našice

📜 Izvještaj vođe Glavnog ureda za narodno gospodarstvo Njemačke narodne skupine u NDH o djelatnosti Ureda od 15. maja do 15. juna 1943. godine, organizacionom stanju, personalnim promjenama u Vodstvu i o moralu, kao i djelatnosti pripadnika Skupine u narednim zadacima Glavnog ureda

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Lipik 187. rezervna divizija Beograd Zasede u oslobodilačkom ratu Prvi maj u oslobodilačkom ratu Našice Narodni heroji Jugoslavije Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1942. Podravska Slatina 4. gorski zdrug (NDH) Borbe u Sremu 1943. Diljski partizanski odred Daruvar Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 1. gorski zdrug (NDH) Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. Donji Miholjac AFŽ Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Slavonski Brod Pleternica 69. rezevni korpus Đulovac Sanitet u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Slavonska Požega Glavni štab Hrvatske Osijek 2. sremski partizanski odred Ni zrno žita okupatoru! Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. 12. slavonska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Pakrac 6. slavonski korpus NOVJ Kutjevo Vinkovci Levanjska Varoš Hrvatsko domobranstvo Komunistička partija Hrvatske Avijacija u oslobodilačkom ratu Kalnički partizanski odred Novska Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Zagreb Podgorač 18. slavonska udarna brigada Županja Četnici u drugom svetskom ratu 12. slavonska proleterska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zemun Voćin Čehoslovačka brigada Jan Žiška Disciplina u oslobodilačkom ratu Virovitica 1. brdska brigada NDH Bilogorski partizanski odred Brčko 17. slavonska udarna brigada Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu USAOH Nova Gradiška Koprivnica Pljačka u ratu Narodno oslobodilački odbori Omladina u ratu Politički komesari u NOR-u SKOJ