Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Bilogorski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 6. 1943. U s. Gakovu (kod Grubišnog Polja), po naređenju Štaba 2. korpusa NOV i PO Hrvatske, formiran Bilogorski NOP odred.

⚔️ 15. 8. 1943. Jedinice Bilogorskog NOP odreda zapalile ž. st. Virje (kod Koprivnice).

⚔️ 13. 9. 1943. Delovi Bilogorskog NOP odreda zapalili ž. st. Đurđevac (na pruzi Koprivnica-Virovitica).

⚔️ 7. 10. 1943. Kod tunela u blizini s. Katalene 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda minirao prugu Bjelovar-Kloštar i posle kraće borbe zapalio lokomotivu i oko 20 vagona. Zarobljeno je 18 vojnika iz nemačkog 135. puka i 25 domobrana, ustaša i žandarma.

⚔️ 15. 10. 1943. Kod ž. st. Vukosavljevice (na pruzi Virovitica - s. Kloštar) Bilogorski NOP odred uništio lokomotivu i 42 vagona teretnog voza. Poginulo je 10 uemačkih vojnika i domobrana.

⚔️ 20. 10. 1943. Kod ž. st. Paulovac (na pruzi Bjelovar - s. Kloštar) jedinice Bilogorskog NOP odreda uništile neprijateljski voz. Poginulo je 18 i zarobljeno 26 ustaša, domobrana i nemačkih vojnika. Odred je imao 2 ranjena.

⚔️ 18. 11. 1943. Kod ž. st. Kokinac jedan bataljon Bilogorskog NOP odreda porušio prugu Daruvar-Bjelovar i napao voz. Poginulo je 8, ranjeno 14, a zarobljeno 29 žandarma, domobrana, ustaša i nemačkih vojnika. Odred je imao 3 ranjena.

⚔️ 12. 12. 1943. Kod s. Kokinca (na pruzi Bjelovar - s. V. Pisanica) Bilogorski NOP odred napao grupu od 70 nemačkih policajaca koji su obezbeđivali prugu, te ubio 8 i ranio 14 policajaca.

⚔️ 20. 1. 1944. Jedinice Bilogorskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačko uporište u s. Trojstvu (kod Bjelovara), jačine 150 vojnika. [Po drugim podacima napad je izvršen 19/20. januara.]

⚔️ 22. 1. 1944. Kod s. Kokinca, iz zasede, delovi Bilogorskog NOP odreda napali domobranski transportni voz. Posle kraće borbe transport je vraćen prema Bjelovaru.

⚔️ 10. 2. 1944. Kod s. Vukosavljevice (blizu Virovitice) jedinice Bilogorskog NOP odreda napale nemačku kolonu jačine 500 vojnika i prinudile je na povlačenje u pravcu s. Špišić-Bukovice.

⚔️ 15. 3. 1944. Kod s. Špišić-Bukovice (blizu Virovitice) delovi Bilogorskog NOP odreda napali iz zasede nemačku kolonu jačine oko 400 vojnika. U borbi je izbačeno iz stroja oko 60 nemačkih vojnika, a oštećeni su 1 tenk, 1 oklopni i 1 putnički automobil.

⚔️ 6. 4. 1944. U blizini s. Rezovca (kod Virovitice) jedinice Bilogorskog NOP odreda napale iz zasede na 400 nemačkih vojnika i ustaša, ali su posle šestočasovne borbe prisiljene da se povuku.

⚔️ 10. 4. 1944. Prvi bataljon Bilogorskog NOP odreda upao u Viroviticu i razoružao posade triju bunkera, zarobivši 18 domobrana, a zatim se povukao.

⚔️ 12. 4. 1944. U s. Suhopoljsko Borovo (kod Virovitice) delovi Bilogorskog NOP odreda napali 150 ustaša i posle kraće borbe odbacili ih u Viroviticu, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i zaplenivši 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 7 pušaka i 3 automata.

⚔️ 25. 4. 1944. U s. Pčeliću (kod Virovitice) 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda napao na oko 200 nemačkih vojnika i ustaša i prinudio ih na povlačenje u pravcu Virovitice.

⚔️ 20. 6. 1944. Između s. V. Grđevca i Bjelovara jedinice Bilogorskog NOP odreda porušile 7 km pruge.

⚔️ 5. 7. 1944. Kod s. Lukača i s. Kolca nemačke, ustaške i mađarske snage (jačine 620 vojnika) iz Virovitice i Barča napale jedinice Bilogorskog NOP odreda. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 21. 7. 1944. Između Virovitice i s. Suhopolja delovi Bilogorskog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ srušili most i na 75 mesta porušili prugu.

⚔️ 29. 7. 1944. Jedinice Bilogorskog NOP odreda porušile 4 km železničke pruge Barč-Virovitica i 2 mosta.

⚔️ 7. 8. 1944. Kod s. Korija (između Virovitice i s. Špišić-Bukovice) 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda iz zasede napao kolonu jačine 600 nemačkih vojnika i ustaša, ali se povukao zbog dolaska pojačanja iz s. Pitomače.

⚔️ 24. 8. 1944. Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bilogorskog NOP odreda i 1. bataljon omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana Virovitička brigada 40. divizije NOVJ.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama i komandama područja o formiranju Diljskog, Požeškog, Daruvarskog i Bilogorskog NOP odreda

📜 Naredba Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 lipnja 1943 god. o formiranju Diljskog, Požeškog, Daruvarskog i Bilogorskog NOPOdreda

📜 Izvještaj štaba Bilogorskog NOP odreda štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu, akcijama i vojno-političkom stanju Odreda

📜 Izvještaj partijskog sekretara Bilogorskog NOP odreda o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, te o političkom radu u jedinicama i na terenu

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o akcijama i stanju Posavskog, Daruvarskog i Bilogorskog NOP odreda krajem oktobra 1943. godine

📜 Izvještaj Velike župe Bilo Gora od 2 listopada 1943 god. o napadu dijelova Bilogorskog NOP odreda na željezničku prugu kod Virja

📜 Izvještaj Velike župe Bilo Gora od 12 listopada 1943 god. o napadu Bilogorskog NOP odreda na rudnik uglja Mirna u Glogovcu

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 14 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o napadu Bilogorskog odreda na vlak na pruzi Kloštar - Bjelovar

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Bjelovaru od 20 listopada 1943 god. o napadu Bilogorskog NOP odreda na Gudovac i Jelavu

📜 Izvještaj Štaba Bilogorskog odreda od 17. prosinca 1943. god. Štabu Zapadne grupe NOP odreda Slavonije o borbama od 7. do 16. prosinca

📜 Izvještaj Štaba Bilogorskog NOP odreda Štabu Zapadne grupe NOP odreda o izvedenim akcijama, vojnoj obuci boraca i razmještaju svojih jedinica

📜 Spisak brojnog stanja i naoružanja te socijalnog i nacionalnog sastava Bilogorskog NOP odreda

📜 Izvještaj partijskog sekretara Bilogorskog NOP odreda Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju ... o političkom stanju na terenu i u jedinicama, brojnom stanju članova KP i SKOJ-a, političkom i kulturno-prosvjetnom radu u Odredu i među narodom te vojnoj osposobljenosti boraca i rukovodilaca

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPH za Viroviticu od 2. juna 1944. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o radu partijske organizacije u Daruvarskom i Bilogorskom odredu

📜 Uputstvo političkog komesara Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ od 6. juna 1944. političkim komesarima Posavskog, Daruvarskog i Bilogorskog odreda o organizaciji kulturno-prosvetnog rada

Fotografije

Povezane odrednice

Politički komesari u NOR-u 40. slavonska divizija NOVJ Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Glavni štab Hrvatske Zasede u oslobodilačkom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Đurđevac 6. slavonski korpus NOVJ Komunistička partija Hrvatske SKOJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Koprivnica Borbe u Slavoniji 1943. Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Bjelovar Grubišno Polje Borbe u Slavoniji 1944. Omladina u ratu Virovitička udarna brigada Virovitica