Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Virovitica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 89 hronoloških zapisa, 158 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 4. 1941. Ustaški elementi izazvali pobunu u 108. puku Slavonske divizije, koji je sa 40. dopunskim pukom napustio položaje i na taj način omogućio prodor nemačkih jedinica u Viroviticu. Pobuna se odmah prenela i na jedan puk Savske divizije. To je bio početak rasula jedinica 4, armije.

⚔️ 9. 4. 1941. Nemačke jedinice zauzele Koprivnicu i proširile mostobran kod Virovitice.

⚔️ 28. 6. 1941. Ustaše izvršile prisilno iseljavanje oko 4.000 Srba iz sreza virovitičkog na područje Brčkog.

⚔️ 0. 7. 1941. U Virovitici održana konferencija SKOJ-a na kojoj su doneti zaključci da se proširi omladinska organizacija i vrše sabotaže.

⚔️ 0. 10. 1941. U vinogradima kraj Virovitice održan sastanak SK KPH za Viroviticu na kome se raspravljalo o načinu snabdevanja NOP odreda oružjem.

⚔️ 21. 5. 1942. U Novoj Gradiški, na sastanku predstavnika policije, žandarmerije i ustaške i domobranske komande Velike župe Livac-Zapolje, odlučeno da se, radi osiguranja -javnog reda i mira- u srezovima Našice, Podravska Slatina, Virovitica, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška i Slav. Požega, prikupi i transportuje u koncentracione logore sve stanovništvo koje sarađuje s NOP-om.

⚔️ 24. 5. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda, posle kratke borbe, razoružali domobransku stražu vojnog strelišta kod Virovitice, zaplenivši 1 p. mitraljez, 10 pušaka, 1250 metaka, 8 bombi i drugi ratni materijal.

⚔️ 29. 6. 1942. U s. Đulavecu (kod Daruvara) 3. bataljon 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali delove ustaškog Pripremnog bataljona i nekoliko žandarma i naoružanih pripadnika nemačke nacionalne manjine, u toku napada uništili električnu centralu, žand, i ž. st. i opštinu i zaplenili oko 150 pušaka i 4 p. mitraljeza, zatim se, zbog dolaska pojačanja iz Virovitice, povukli.

⚔️ 9. 8. 1942. U s. Trapinsku (kod Virovitice) delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zarobili 22 domobrana s naoružanjem.

⚔️ 14. 8. 1942. Kod ž. st. Vukosavljevice (blizu Virovitice) delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali putnički voz i zarobili 37 domobrana i ustaša s naoružanjem, a kompoziciju voza oštetili.

⚔️ 18. 9. 1942. Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali s. Pitomaču, s. Kloštar i rudnik uglja kod Pitomače (blizu Virovitice), koje su branili domobrani i žandarmi. U toku borbe te jedinice su zapalile železničke stanice u Kloštaru i Pitomači, opštinu i žandarmerijsku stanicu u Pitomači, postrojenja u rudniku, 1 mlin sa 20 vagona žita, 2 lokomotive i 40 vagona, porušile železničku prugu i zaplenile mnogo sanitetskog materijala i veliku sumu novca.

⚔️ 28. 9. 1942. Grubišno Polje (kod Virovitice) napala 7. hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda, Moslavačkog i Krajiškog proleterskog bataljona i Banijske proleterske čete. Mesto je zauzeto, sem ustaškog doma i škole gde se neprijatelj zadržao. Zarobljeno 113 domobrana i ustaša i zaplenjeno 4 p. mitraljeza, 145 pušaka i 6000 metaka. U borbi je poginuo puškomitraljezac Proleterskog bataljona Operativnog štaba za Bos. krajinu Pero Kecman Mukonja, narodni heroj.

⚔️ 14. 10. 1942. Jedinice Kalničkog NOP odreda napale domobransko uporište u s. Špišić Bukovici (kod Virovitice) i zarobile 20 domobrana a zaplenile 16 pušaka.

⚔️ 4. 11. 1942. U Špišić-Bukovici (kod Virovitice) jedinice 1. bataljona 1. slavonske NOU brigade napale žand. st. i domobransku posadu, ali su posle jednočasovne borbe odbijene.

⚔️ 18. 11. 1942. Između s. Pitomače i s. Vukosavljevice (na pruzi Virovitica-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda napali teretni voz, zarobili oko 80 domobrana i zaplenili vagon brašna i vagon svinja, a kompoziciju spalili.

⚔️ 16. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade porušile prugu Banova Jaruga-Virovitica u dužini od 3 km (između Bastaja i Đulaveca) i tt veze u dužini od 8 km. Pored toga, prekopale su put Voćin-Pivnica na 6 mesta i porušile 1 most.

⚔️ 10. 2. 1943. Formiran Okružni komitet SKOJ-a za Viroviticu, koji je obuhvatao srezove Viroviticu i Podravsku Slatinu.

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Lukaču (kod Virovitice) jedinice 16. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ uništile ž. st. i opštinsku zgradu.

⚔️ 11. 2. 1943. Na domobransko-nemačku posadu u Virovitici otpočeo napad 4. (slavonske) divizije NOVJ. Napad je obustavljen 13. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja (4 oklopna voza). Zarobljeno je 56 neprijateljskih vojnika, dok je 4. divizija NOVJ pretrpela gubitke od 54 mrtva i 3 ranjenih. Među poginulima se nalazio i komandant bataljona 16. brigade Stojan Komljenović Čoka, narodni heroj.

⚔️ 9. 3. 1943. Formiran novi SK KPH za Viroviticu.

⚔️ 9. 3. 1943. U s. Pitomači (kod Virovitice) jedinice Kalničkog NOP odreda napale ž. i žand. stanicu i zarobile 14 domobrana i žandarma.

⚔️ 7. 4. 1943. Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda uništile ž. st. Pitomaču (kod Virovitice).

⚔️ 12. 4. 1943. Kod ž. st. Pčelić (na pruzi Virovitica - Podrav. Slatina) partizani uništili lokomotivu i 7 vagona teretnog voza.

⚔️ 3. 6. 1943. Na pruzi Virovitica - Podrav. Slatina Diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske izbacila iz šina oklopni voz, a uništila lokomotivu i 6 vagona teretnog voza.

⚔️ 12. 6. 1943. Jedinice 16. brigade 12. divizije NOVJ napale obezbeđenje ž. st. Suhopolje (kod Virovitice), te zarobile 16 domobrana i 1 oficira i zapalile staničnu zgradu, 3 skladišta i 8 vagona.

⚔️ 13. 7. 1943. Između s. Đulaveca i s. Pivnice (na putu Virovitica-Daruvar) 18. brigada 12. divizije NOVJ, u pokretu iz Bilo-gore u Slavoniju, sukobila se sa delovima 54. puka nemačke 100. lovačke divizije. Poginulo je 36, a zarobljena su 22 nemačka vojnika. Brigada je imala 16 mrtvih i 19 ranjenih.

⚔️ 13. 8. 1943. Diverzantski bataljon 2. hrvatskog korpusa NOVJ, zapalio ž. stanice Pčelić i Cabunu (kod Virovitice).

⚔️ 25. 8. 1943. Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka, delovi 135. puka nemačke 187. rezervne divizije, tri bataljona domobranske 1. brdske brigade i delovi domobranskog 8. brdskog puka otpočeli trodnevno -čišćenje- istočnog dela Bilo-gore. U rejonu s. Lončarice i s. Miletinca (kod Daruvara) neprijatelju su pružile jači otpor 16. i 18. brigada 12. divizije NOVJ, koje su se noću 25/26. avgusta prebacile na severne padine pl. Papuka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih, 8 ranjenih i 10 nestalih, a brigade 12. divizije NOVJ 5 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 13. 9. 1943. Delovi Bilogorskog NOP odreda zapalili ž. st. Đurđevac (na pruzi Koprivnica-Virovitica).

⚔️ 15. 10. 1943. Kod ž. st. Vukosavljevice (na pruzi Virovitica - s. Kloštar) Bilogorski NOP odred uništio lokomotivu i 42 vagona teretnog voza. Poginulo je 10 uemačkih vojnika i domobrana.

⚔️ 6. 11. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ i Zapadne grupe NOP odreda 6, korpusa NOVJ napale 2. divizion domobranskog 1. konjičkog puka, 120 nemačkih vojnika i ustaše u Virovitici. Konjički divizion (oko 500 domobrana sa 12 oficira i 22 podoficira) predao se bez borbe, ali je nemačko-ustaška posada pružila ogorčen otpor, i grad je zauzet tek posle 20-časovne borbe. Viroviticu su 8. novembra posle podne ponovo zauzele neprijateljske snage iz Osijeka, pošto su je jedinice NOVJ napustile, izvukavči veliku količinu naoružanja, opreme i drugog materijala. Zarobljeno je 55, poginulo 17 i ranjeno 17 nemačkih vojnika i ustaša, dok su jedinice NOVJ imale 16 mrtvih i 53 ranjena.

⚔️ 12. 11. 1943. Viroviticu ponovo napale jedinice 12. divizije NOVJ, ali je napad obustavljen 14. novembra zbog zamorenosti jedinica, jakog otpora neprijatelja i nemačko-ustaških pojačanja iz Osijeka i Daruvara.

⚔️ 22. 11. 1943. U s. Cabuni (kod Podrav. Slitine) jedinice Brodske NO brigade 12. divizije NOVJ odbile napad oko 250 vojnika nemačkog policijskog bataljona i odbacile ih u Viroviticu, nanevši im gubitke od oko 20 mrtvih i 7 zarobljenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 10. 2. 1944. Kod s. Vukosavljevice (blizu Virovitice) jedinice Bilogorskog NOP odreda napale nemačku kolonu jačine 500 vojnika i prinudile je na povlačenje u pravcu s. Špišić-Bukovice.

⚔️ 4. 3. 1944. Po naređenju Glavnog Štaba NOV i PO za Hrvatsku [To naređenje je Štab 6. korpusa NOVJ preneo tek 16. maja 1944. godine.], sledeća vojna područja s teritorije vojne oblasti 6. korpusa NOVJ promenila nazive: Psunjsko u Novogradiško, Bilogorsko u Virovitičko, Papučko-krndijsko u Slatinsko i Diljsko u Brodsko.

⚔️ 5. 3. 1944. Jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačke delove u s. Pčelicu (kod Virovitice), ali su se posle kraće borbe povukle prema s. Popelani.

⚔️ 9. 3. 1944. Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačku kolonu jačine 200 vojnika, razbile je i prinudile na povlačenje u pravcu s. Suhopolja.

⚔️ 15. 3. 1944. Kod s. Špišić-Bukovice (blizu Virovitice) delovi Bilogorskog NOP odreda napali iz zasede nemačku kolonu jačine oko 400 vojnika. U borbi je izbačeno iz stroja oko 60 nemačkih vojnika, a oštećeni su 1 tenk, 1 oklopni i 1 putnički automobil.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod s. Miokovićeva (blizu Daruvara) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, koja je ipak uspela da prodre u pravcu Virovitice.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) delovi 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napali motorizovanu nemačku kolonu, ali je ova uspela da se probije u pravcu s. Suhopolja. Uništena su joj 3 kamiona.

⚔️ 20. 3. 1944. Na pruzi Virovitica-Barč delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 8 vagona.

⚔️ 20. 3. 1944. Između s. Pčelica i s. Popelane (kod Virovitice) jedinice Brodsko NO brigade, u sadejstvu sa delovima 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale kolonu nemačke 1. brdske divizije i nanele joj gubitke od 39 mrtvih i isto toliko zarobljenih vojnika.

⚔️ 22. 3. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

⚔️ 30. 3. 1944. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

⚔️ 6. 4. 1944. U blizini s. Rezovca (kod Virovitice) jedinice Bilogorskog NOP odreda napale iz zasede na 400 nemačkih vojnika i ustaša, ali su posle šestočasovne borbe prisiljene da se povuku.

⚔️ 10. 4. 1944. Prvi bataljon Bilogorskog NOP odreda upao u Viroviticu i razoružao posade triju bunkera, zarobivši 18 domobrana, a zatim se povukao.

⚔️ 12. 4. 1944. U s. Suhopoljsko Borovo (kod Virovitice) delovi Bilogorskog NOP odreda napali 150 ustaša i posle kraće borbe odbacili ih u Viroviticu, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i zaplenivši 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 7 pušaka i 3 automata.

⚔️ 25. 4. 1944. U s. Pčeliću (kod Virovitice) 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda napao na oko 200 nemačkih vojnika i ustaša i prinudio ih na povlačenje u pravcu Virovitice.

⚔️ 27. 4. 1944. Delovi nemačke 42. lovačke divizije, domobranske 4. brdske brigade, nemačkog 1. policijskog puka, 2. bataljona domobranske Brze brigade, 16. ustaškog bataljona i drugih ustaško-domobranskih snaga iz Podrav. Slatine, Virovitice, Daruvara i Slav. Požege otpočeli koncentričan napad na jedinice 6. korpusa NOVJ na pl. Papuku. U borbama do 10. maja neprijatelj je prešao celu slobodnu teritoriju, uništio mnoge građevinske objekte i radionice vojnopozadinskih organa, popalio mnoga sela i ubijao nevino stanovništvo, ali nije uništio jedinice 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 27. 4. 1944. Nemačka borbena grupa -Hofman- iz Virovitice zauzela s. Pivnicu (kod Virovitice), a delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara zauzeli s. Đulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara), potisnuvši delove 28. udarne divizije NOVJ prema Voćinu).

⚔️ 5. 7. 1944. Kod s. Lukača i s. Kolca nemačke, ustaške i mađarske snage (jačine 620 vojnika) iz Virovitice i Barča napale jedinice Bilogorskog NOP odreda. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 21. 7. 1944. Između Virovitice i s. Suhopolja delovi Bilogorskog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ srušili most i na 75 mesta porušili prugu.

⚔️ 29. 7. 1944. Jedinice Bilogorskog NOP odreda porušile 4 km železničke pruge Barč-Virovitica i 2 mosta.

⚔️ 7. 8. 1944. Kod s. Korija (između Virovitice i s. Špišić-Bukovice) 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda iz zasede napao kolonu jačine 600 nemačkih vojnika i ustaša, ali se povukao zbog dolaska pojačanja iz s. Pitomače.

⚔️ 15. 8. 1944. Na zboru u s. Pčeliću (kod Virovitice) izabran Sreski odbor NOF-a za Viroviticu.

⚔️ 18. 8. 1944. U s. Humu (kod Virovitice), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od boraca iz 6. korpusa NOVJ formirana 4. brigada narodne odbrane Hrvatske. Ona je ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 24. 8. 1944. Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bilogorskog NOP odreda i 1. bataljon omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana Virovitička brigada 40. divizije NOVJ.

⚔️ 29. 8. 1944. Virovitička brigada 40. divizije NOVJ prekinula železničku prugu Virovitica-Bare na 9 mesta.

⚔️ 5. 9. 1944. Između s. Suhopolja i s. Suhop. Čemernice (blizu Virovitice) Virovitička brigada 40. divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu iz s. Suhopolja, jačine 150 vojnika. Neprijatelj je uspeo da se probije u Viroviticu.

⚔️ 5. 9. 1944. Između Virovitice i Barča Virovitička brigada 40. divizije NOVJ porušila železničku prugu na 36 mesta.

⚔️ 8. 9. 1944. U s. Cjepidlakama (kod Križevaca), na okružnoj konferenciji NOF-a za okrug Viroviticu, izabrani Okružni odbor NOF-a i delegati za oblasnu i zemaljsku konferenciju NOF-a Hrvatske.

⚔️ 10. 9. 1944. Ustaško-domobranske i nemačke snage, pod pritiskom delova 40. divizije NOVJ, napustile s. Suhopolje (kod Virovitice), a neposredno posle toga u selo ušla Virovitička NO brigada.

⚔️ 16. 9. 1944. Virovitička brigada i dva bataljona 18. brigade 40. divizije NOVJ ušli u Daruvar, iz koga su se, uz pomoć snaga iz Banove Jaruge (2. kozačkog puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 1. bataljona domobranske 1. brdske brigade), povukli domobranski 4. brdski puk (bez 2. bataljona) i ll. ustaški bataljon.

⚔️ 22. 9. 1944. Po naređenju Vojne oblasti 6. korpusa NOVJ rasformirana Komanda Daruvarskog vojnog područja, a formirana Komanda mesta Daruvar (potčinjena Komandi Virovitičkog vojnog područja), koja je preuzela sve poslove na tom odseku.

⚔️ 5. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 12. udarne i Osječke udarne brigade 12. divizije NOVJ zauzele Viroviticu, koju je branila domobranska podoficirska škola (675 podoficira), 270 ustaša iz 2. ustaške brigade, 120 milicionera i 72 žandarma. Poginulo je i ranjeno 746 neprijateljskih vojnika a ostalo je zarobljeno. Zaplenjene su 602 puške, 8 automata, 12 p. mitraljeza, 14 mitraljeza, 9 minobacača sa 44 mine, 7 protivtenkovskih pušaka, 9 topova sa 331 granatom, 642 ručne bombe, 110.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 5. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzele ustaško uporište u s. Pitomači (kod Virovitice).

⚔️ 5. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 33. divizije NOVJ, uz sadejstvo jedne brigade 7, udarne divizije 4. korpusa NOVJ, zauzele Kloštar (kod Virovitice), u kome se branilo oko 550 ustaša i domobrana.

⚔️ 8. 10. 1944. U rejonu s. Kloštra (kod Virovitice) delovi Pavelićeve gardijske brigade, ojačani tenkovima, napali 33. diviziju NOVJ. Napad je odbijen.

⚔️ 8. 12. 1944. Jedan puk 233. pešadijske divizije Crvene armije ušao u Viroviticu.

⚔️ 16. 12. 1944. Jedinice 40. divizije NOVJ, u cilju podrške virovitičkom mostobranu, otpočele blokadu nemačkih i ustaško-domobranskih uporišta u Našicama i s. Đurđenovcu. Blokada je trajala do 31. decembra, kada su se jedinice 40. divizije NOVJ povukle.

⚔️ 21. 12. 1944. Od rana zadobijenih prethodnog dana, u borbi protiv delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije kod s. Podrav. Kloštra (blizu Virovitice), umro komandant 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ Stevan Došen, narodni heroj.

⚔️ 28. 12. 1944. Kod s. Sedlarice i s. Tumašice (blizu Virovitice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaške snage napali 1. zagorsku NO brigadu i 3. brigadu -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Brigade su protivnapadom odbile neprijatelja, ali ih je on sledećeg dana prinudio da se povuku u s. Vukosavljevicu.

⚔️ 2. 1. 1945. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaške snage, posle borbi sa delovima 10. korpusa NOVJ, zauzeli s. Špišić-Bukovicu (kod Virovitice), ali su se sledeeeg dana, pod pritiskom jedinica 10. korpusa NOVJ, povukli u pravcu s. Pitomače i s. St. Graca.

⚔️ 6. 1. 1945. Na liniji s. Špišić-Bukovica - s. Lozan - s. Stari Gradac (kod Virovitice) jedinice 32. i 33. divizije NOVJ i 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ izvršile napad na nemačke jedinice i prinudile ih da se povuku na liniju s. Pitomača - s. Otrovanec - s. Grabovnica - s. Kozarevac - s. Suha Katalena.

⚔️ 8. 1. 1945. U cilju zauzimanja s. Pitomače (kod Virovitice) i odbacivanja nemačkih i domobranskih jedinica prema Barču i Đurđevcu, 10. korpus NOVJ i 40, divizija 6. udarnog korpusa NOVJ napali neprijatelja u rejonu. s. Pitomače. Posle jednodnevnih borbi protiv tri puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. pešadijske divizije napad jedinica NOVJ je odbijen, te su se one 9. januara ujutro povukle prema s. Špišić-Bukovici (kod Virovitice).

⚔️ 16. 1. 1945. Kod Barča jedinice 36. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Drave i produžile marš prema s. Spišić-Bukovici (kod Virovitice) radi smenjivanja jedinica 33. divizije NOVJ.

⚔️ 21. 1. 1945. Jedinice 36. udarne i 40. divizije NOVJ sa 12. proleterskom udarnom brigadom 12. udarne divizije NOVJ napale s. Pitomaču (kod Virovitice) i opkolile okolna nemačko-ustaška i domobranska uporišta. Ujutro 23. januara, posle više uzastopnih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su se, zbog jakog neprijateljskog otpora i velikih gubitaka povukle pravcima s. Sedlarica - s. Turnašica i s. Stari Gradac - s. Ložan.

⚔️ 31. 1. 1945. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 40. divizija NOVJ i Virovitička brigada iste divizije dobile naziv udarna.

⚔️ 6. 2. 1945. Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

⚔️ 9. 2. 1945. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. armije NOVJ: onemogućiti da neprijateljske snage likvidiraju virovitički mostobran.

⚔️ 2. 4. 1945. Virovitička udarna brigada 40. udarne divizije JA, posle kraće borbe protiv ustaša, zauzela s. Trenkovo (kod Slav. Požege), nanevši neprijatelju gubitke od 9 mrtvih i 15 ranjenih. Brigada je imala 4 ranjena.

⚔️ 20. 4. 1945. Jedinice 3. armije JA, u sađejstvu s jedinicama 32. divizije 10. korpusa JA, posle dvodnevnih žestokih borbi odbacile prema Virovitici delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i oslobodile Podrav. Slatinu i više okolnih sela.

⚔️ 23. 4. 1945. U s. Budakovac (kod Virovitice) ušao 13. pešadijski puk bugarske 11. pešadijske divizije, pošto je u borbi odbacio nemačke snage prema s. Detkovcu i s. Rušanima.

⚔️ 25. 4. 1945. Jedinice 16. udarne i 36. udarne divizije JA, posle trodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Viroviticu i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Koprivnici.

⚔️ 26. 4. 1945. Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije JA posle dvodnevnih žestokih borbi protiv delova ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije, oslobodile M. Grđevac (kod Virovitice) i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Bjelovaru.

⚔️ 27. 4. 1945. U Podrav. Slatini, od posledica rana zadobivenih u borbi protiv nemačkih jedinica, ustaša i domobrana 23. aprila kod s. Pčelica (blizu Virovitice), umro komandant 32. divizije 10. korpusa JA Petar Marija Biškup Veno, narodni heroj.

⚔️ 30. 4. 1945. Posle sedmodnevnih borbi protiv nemačkih snaga u dolini r. Drave 13. pešadijski puk bugarske 11. pešadijske divizije izbio na liniju s. Stari Gradac - s. Đuretina (kod Virovitice).

⚔️ 1. 5. 1945. Delovi 51. udarne divizije JA, u sađejstvu sa delovima 13. pešadijskog puka bugarske 11. pešadijske divizije, oslobodili s. Pitomaču (kod Virovitice).

⚔️ 2. 5. 1945. Na odseku s. Đuretina - s. Gajce (kod Virovitice) 30. pešadijski puk bugarske 8. pešadijske divizije otpočeo dvodnevno prebacivanje preko r. Drave da bi smenio jedinice 13. pešadijskog puka bugarske 11. pešadijske divizije, koji je s linije s. Heresnje - s. Ferdinandovac (kod Đurđevaca) povučen u rezervu.

Dokumenti

📜 Izvještaj kotarskog predstojnika iz Virovitice od 4. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima na sektoru Lisičine - Stara Krivaja

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o uspješnom sakrivanju živežnih namirnica, pripremama predstojećih izbora za NOO-e i o formiranju Okružnog AOŽ

📜 Zapovijest štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 10 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Zapovijest štaba Dvanaeste NOU brigade od 11 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Zapovijest štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu i Spišić Bukovicu

📜 Naređenje štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 veljače 1943 god. potčinjenim jedinicama da nastave borbe za oslobođenje Virovitice

📜 Izvještaj oružničkog voda iz Virovitice od 12 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Virovitici

📜 Obavještenje Zapovjedništva ustaške nadzorne službe od 12 veljače 1943 god. o upadu jedinica Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske u Viroviticu

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske diyizije od 12 veljače 1943 god. o slanju pojačanja napadnutoj posadi u Virovitici

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 12 veljače 1943 god. o napadu na Viroviticu, akciji čišćenja na Baniji i preduzimanju vojne nadležnosti na području Glina - Petrinja od njemačkih jedinica

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 12 veljače 1943 god. o akciji čišćenja na Moslavini i borbama za Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Obavještenje zapovjedništva Slavonskog zdruga od 13 veljače 1943 god. o borbama u Virovitici i zahtjevu da se upute pojačanja

📜 Izvještaj Ustaškog stožera iz Osijeka od 13 veljače 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na uporište u Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 16 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 18 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 25 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu, Veliku Pisanicu i Garešnicu

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i agitaciono-propagandnom radu partijske i skojevske organizacije, kao i pripremama za predstojeće izbore NOO-a

📜 Zapovijed Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima XII, XVI i XVII NO brigade za napad na Viroviticu

📜 Telegram Velike župe Baranja u Osijeku vođi Njemačke narodne skupine o napadu partizana na Viroviticu

📜 Pismo Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Okružnom komitetu KPH Virovitica u kojem se navode podaci o organizacionom stanju Partije i SKOJ-a u kotarskim komitetima i ukazuje na neke nedostatke u radu Okružnog komiteta

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Virovitica Štabu III operativne zone o potrebi formiranja komandi straža na sektoru Bilo-gore, koje bi osiguravale spremanje hrane u bunkere i sprečavale kretanje neprijateljskih špijuna

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije, o formiranju kotarskih komiteta i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Dopis Mjesne Njemačke narodne skupine u Budakovcu Okružnom rukovodstvu Skupine u Virovitici o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o namjeri pripadnika Skupine da se presele u Mađarsku ukoliko se ne pruži zaštita stanovništvu

📜 Izvještaj ustaškog logornika u Virovitici Ustaškom stožeru Velike župe Baranja u Osijeku o preseljenju mađarskog stanovništva sa područja Virovitice i Daruvara u Mađarsku i prebacivanje njihove imovine bez znanja i dozvole carinskih organa NDH, a pod zaštitom oružanih snaga pripadnika Njemačke narodne skupine (Einsatzstaffela)

📜 Izvještaj Okružnog komiteta ŠKOJ-a Virovitica Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu SKOJ-a i USAOJ-a na okrugu

📜 Letak Okružnog komiteta KPH Virovitica hrvatskom i srpskom narodu Podravine s pozivom na borbu protiv okupatora i njegovih domaćih suradnika

📜 Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i reakcionarnom radu HSS-a, naročito na području OK KPH Virovitica, o pojačanom teroru, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u okružnim komitetima KPH, operativnim jedinicama, partizanskim odredima i vojnopozadinskim ustanovama, o provođenju izbora za NOO-e, formiranju Privremenog oblasnog NOO-a za Slavoniju i o radu AFŽ i Agitpropa Oblasnog komiteta

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, AFŽ i Agitpropa Komiteta

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, USAOJ-a, AFŽ i Agitpropa Okružnog komiteta

📜 Izveštaj Borbene grupe Zapad od 1. maja 1943. o rezultatima i iskustvu iz operacija Braun i Virovitica, vođenih protiv NOVJ u Slavoniji

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, AFŽ, NOO-a d agitpropa u oslobođenim i neoslobođenim selima toga područja

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na području kotara: Virovitica, Grubišno Polje, Podravska Slatina i Donji Miholjac, o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, masovnim organizacijama USAOJ-a i AFŽ, o NOO-ima, agitaciji i propagandi te o radu s vojskom u uporištu Virovitica

📜 Zapisnik sjednice Okružnog NOO-a Virovitica o političkoj situaciji na okrugu, izvještaju delegata o radu kotarskih NOO-a i daljnjim smjernicama za rad

📜 Izvještaj člana Okružnog komiteta KPH Virovitica političkom sekretaru Komiteta o političkoj situaciji i radu društveno-političkih organizacija na području Okruga

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama na kotaru i uspješno održanim mitinzima u hrvatskim selima s ciljem pridobijanja naroda na suradnju s NOP-om, napominjući da je formiran KNOO i kotarsko rukovodstvo SKOJ-a

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, teroru i raspoloženju naroda, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a i AFŽ-a, te o radu i stanju NOO-a i Agitpropa, napominjući na je osnovana žetvena komisija pri KNOO-u Podravska Slatina

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP i drugih društveno-političkih organizacija, te o radu Agitpropa i izvršenoj mobilizaciji na području kotara

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP i SKOJ-a, NOO-ima, AFŽ-u, Agit-propu i mobilizaciji na području KK Virovitica

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na području slatinskog kotara, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, te o radu NOO-a i formiranja Općinskog NOO-a za Podravsku Slatinu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju komunikacija Pakrac - Suhopolje i Virovitica - Cačinci

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, SKJ-a, NOO-a, AFŽ-a, o agitaciji i propagandi, uspješnoj mobilizaciji i o formiranju Kotarskog odbora AFŽ-a

📜 Dopis Državne poslovne središnjice za zemaljske proizvode Ministarstvu narodnog gospodarstva NDH u Zagrebu o teškoćama otkupa hrane na području kotara Virovitica i Podravska Slatina, predlažući istovremeno mjere kako da se otkup ipak izvrši

📜 Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o radu SKOJ-a i USAOH-a na okrugu Virovitica, političkim prilikama, organizacionom stanju SKOJ-a i USAOH-a, agitaciji i propagandi te zaduženjima omladinaca, ali se kritikuju i propusti u radu omladinskih organizacija

📜 Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o radu i organizacionom stanju SKOJ-a u Bilogorskom i Podravskom NOP odredu

📜 Izvještaj sa sastanka Kotarskog komiteta KPH Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a i NOO-a, o mobilizaciji, naročito Hrvata, i o daljnjim konkretnim smjernicama za rad

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o akcijama jedinica NOV na području Podravine između Virovitice i Osjeka

📜 Dopis Velike župe Baranja Predsjedništvu vlade NDH ... kojim se prosljeđuje vijest Kotarske oblasti Virovitica da je njemačka vojska izvršila hapšenje stanovnika na području općina Spišić-Bukovica i Gradina

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkom stanju na kotaru, organizacionom pitanju KP, SKOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o organiziranju proslave dvogodišnjice ustanka u tom kraju

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim i ekonomskim prilikama, organizacionom stanju KP, SKOJ-a i NOO-a, te drugih antifašističkih organizacija na području kotara

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, NOO-a i AFŽ-a, o brojnom stanju KP u vojsci i u komandama područja, te o radu s domobranima

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim i ekonomskim prilikama na području KK, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te o mobilizaciji i radu s narodom na terenu u oktobru 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o broju članova KP u kotarskim komitetima, općinskim komitetima i partijskim jedinicama u selima na području ovog komiteta

📜 Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji u okrugu, organizacionom stanju SKO-a, USAOH-a, radu s vojskom i o Agitpropu

📜 Naredba Štaba XII divizije NOV i POH podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Uputstvo Štaba XII divizije NOV i POH političkim komesarima podređenih jedinica o postupcima i političkim akcijama prilikom napada na uporište Viroviticu

📜 Pismo VI korpusa NOV i POJ Štabu II operativne zone Hrvatske i štabu XXVIII divizije NOVJ o uspjesima podređenih jedinica u borbama za Kravice, Gorjane, Gašince i Viroviticu, te prelasku XII NOU brigade u Bosnu i XVI omladinske NO brigade u Žumberak

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a, NOO-a i o radu s vojskom i vojnom pozadinom na području ovog OK

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade Štabu XII divizije NOVJ o stanju u Brigadi i njenom operativnom sektoru, izvedenim akcijama na Gašince i Viroviticu, i o radu štabova i podređenih jedinica u prvoj dekadi novembra 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a i drugih društveno-političkih organizacija, te o radu i brojnom stanju NOO-a. U izvještaju se kritikuju objektivni i subjektivni propusti u radu ovog KK

📜 Izvještaj Ministarstva Hrvatskog domobranstva NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o radu Vojnog komiteta u virovitičkom garnizonu, prelasku domobranskih oficira i vojnika na stranu NOV i o stanju u Virovitici neposredno pred napad NOV na grad

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o borbama kod Grubišnog Polja i Virovitice protiv jedinica NOV

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 2 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 4 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Izvještaj Velike Župe Bilo Gora od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 8 studenog 1943 god. o naoadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama kod Karlovca, Ogulina, Gosoića i Šibenika

📜 Pismo Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 9 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Kravice, Gorjane, Gašince, Viroviticu i drugim borbama

📜 Izvještaj Štaba čehoslovačke NO brigade Jan Žiška od 9 studenog 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o osiguranju napada na Viroviticu i stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 9 studenog 1943 god. o napadu iedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama na Pelješcu

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Gašince i obezbjeđenju napada na Viroviticu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 10 studenog 1943 god. o naoadu iedinica NOV i PO Hrvatska na Koprivnicu i Viroviticu i borbama kod Grubišnog Polia, Gospića i na Pelješcu

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 11 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivanovo Selo, Gornju Rašenicu i dijelove razbijene neprijateljske posade u Virovitici

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 11 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu, Lekenik i Pešćenicu i borbama u srednjoj Dalmaciji

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 12 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na ustaše i gestapovce u Virovitici

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 12 studenog 1943 god. o borbama kod Križevaca, Virovitice i na Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 13 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Rašenicu i borbama kod Vrlike i na liniji, Zadvarje - Šestanovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 14 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Rašenicu i borbama kod Ludbrega, Sinja i Lovreča

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 15 studenog 1943 god. o borbama kod Grubišnog Polja, Virovitice i Zadvarja

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 16 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Viroviticu, Rašenicu i Ivanovo Selo

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 17 studenog 1943 god. o gubicima Nijemaca i ustaša u Virovitici i borbama kod Gospića i Zadvarja

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije od 20 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Virovitica - Našice

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rušenju željezničke pruge Virovitica - Slatina i borbi u Cabuni

📜 Izvještaj Komande mjesta Pitomača Okružnome komitetu KPH Virovitica o napuštanju Đurđevca od strane neprijatelja

📜 Izvještaj okružnog vođe Njemačke skupine Okruga Srednja Drava - Ilova o organiziranju iseljavanja mjesnih skupina Suhopolje, Borova i Kapan. Izbjeglice su smještene, kao i njihova pokretna imovina, u virovitičke domobranske kasarne

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju u kome se daje informacija o političkoj situaciji i poduzetim mjerama protiv djelovanja reakcionarnog dijela HSS-a, koji pokušava organizirati i oružane grupe protiv NOB-a

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 12 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i' POJ kod Ludbrega, Virovitice, Otočca i o potapanju brodova duž jadranske obale

📜 Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 29 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkim prugama Beograd - Zagreb, Banova Jaruga - Pakrac i Virovitica - Našice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Križevaca, Virovitice, Omiša i Livna

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 17 marta 1944 god. ŠLabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 19 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Daruvar - Virovitica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Virovitice, Daruvara, Ogulina, Donjeg Lapca i Benkovca

📜 Zapovijest Št.aba Dvadeset osme divizije od 20 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Daruvara, Virovitice, Jastrebarskog, Karlovca, Otočca i na otoku Rabu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 29 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera.domobranstva od 2. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Goru i Viroviticu i o borbama na Papuku, Žumberku i kod Vrhovina

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPH za Viroviticu od 2. juna 1944. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o radu partijske organizacije u Daruvarskom i Bilogorskom odredu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama kod Varaždina, Cazina, Sinja, Virovitice i na Korčuli

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Slavonsku Požegu, Široku Kulu i Skradin i o borbama kod Križevaca, Virovitice, Petrinje i Cazina

📜 Mesečni izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara Komande Virovitičkog područja od 28. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju na teritoriji područja

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 8. avgusta 1944. komitetu 40. NO divizije i Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom i organizacionom stanju i kulturno-prosvetnom radu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Petrinja Nova Gradiška 6. slavonski korpus NOVJ Zagreb Ogulin Pakrac Borbe u Slavoniji 1945. Borbe u Slavoniji 1943. Komunistička partija Hrvatske Virovitička udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Slavonski Brod 28. slavonska divizija NOVJ Daruvar Narodno oslobodilački odbori 12. vojvođanski korpus NOVJ 18. slavonska udarna brigada 40. slavonska divizija NOVJ Podravska Slatina 33. hrvatska divizija NOVJ Našice Omladina u ratu Osijek Borbe u Hrvatskoj 1943. Mađarska u drugom svetskom ratu Kalnički partizanski odred 32. zagorska divizija NOVJ Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. Borbe u Slavoniji 1942. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Mobilizacija u oslobodilačkom ratu AFŽ Operacija Landsturm Glavni štab Hrvatske Borbe u Slavoniji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu 17. slavonska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. SKOJ Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Benkovac Josip Broz Tito Slavonska Požega 4. gorski zdrug (NDH) 16. vojvođanska divizija NOVJ Hrvatska Kostajnica Bilogorski partizanski odred Ustanak u Hrvatskoj 1941. Narodni heroji Jugoslavije Grubišno Polje Borbe u Hrvatskoj 1944. Ludbreg 10. zagrebački korpus NOVJ Pelješac Koprivnica 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Ustanak u Slavoniji 1941. Politički komesari u NOR-u Voćin Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. slavonski partizanski odred Križevci USAOJ 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1942. Donji Miholjac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. kozačka divizija Vermahta USAOH 36. vojvođanska divizija NOVJ Otočac