Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Virovitica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 89 hronoloških zapisa, 158 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 4. 1941. Ustaški elementi izazvali pobunu u 108. puku Slavonske divizije, koji je sa 40. dopunskim pukom napustio položaje i na taj način omogućio prodor nemačkih jedinica u Viroviticu. Pobuna se odmah prenela i na jedan puk Savske divizije. To je bio početak rasula jedinica 4, armije.

⚔️ 9. 4. 1941. Nemačke jedinice zauzele Koprivnicu i proširile mostobran kod Virovitice.

⚔️ 28. 6. 1941. Ustaše izvršile prisilno iseljavanje oko 4.000 Srba iz sreza virovitičkog na područje Brčkog.

⚔️ 0. 7. 1941. U Virovitici održana konferencija SKOJ-a na kojoj su doneti zaključci da se proširi omladinska organizacija i vrše sabotaže.

⚔️ 0. 10. 1941. U vinogradima kraj Virovitice održan sastanak SK KPH za Viroviticu na kome se raspravljalo o načinu snabdevanja NOP odreda oružjem.

⚔️ 21. 5. 1942. U Novoj Gradiški, na sastanku predstavnika policije, žandarmerije i ustaške i domobranske komande Velike župe Livac-Zapolje, odlučeno da se, radi osiguranja -javnog reda i mira- u srezovima Našice, Podravska Slatina, Virovitica, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška i Slav. Požega, prikupi i transportuje u koncentracione logore sve stanovništvo koje sarađuje s NOP-om.

⚔️ 24. 5. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda, posle kratke borbe, razoružali domobransku stražu vojnog strelišta kod Virovitice, zaplenivši 1 p. mitraljez, 10 pušaka, 1250 metaka, 8 bombi i drugi ratni materijal.

⚔️ 29. 6. 1942. U s. Đulavecu (kod Daruvara) 3. bataljon 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali delove ustaškog Pripremnog bataljona i nekoliko žandarma i naoružanih pripadnika nemačke nacionalne manjine, u toku napada uništili električnu centralu, žand, i ž. st. i opštinu i zaplenili oko 150 pušaka i 4 p. mitraljeza, zatim se, zbog dolaska pojačanja iz Virovitice, povukli.

⚔️ 9. 8. 1942. U s. Trapinsku (kod Virovitice) delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zarobili 22 domobrana s naoružanjem.

⚔️ 14. 8. 1942. Kod ž. st. Vukosavljevice (blizu Virovitice) delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali putnički voz i zarobili 37 domobrana i ustaša s naoružanjem, a kompoziciju voza oštetili.

⚔️ 18. 9. 1942. Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali s. Pitomaču, s. Kloštar i rudnik uglja kod Pitomače (blizu Virovitice), koje su branili domobrani i žandarmi. U toku borbe te jedinice su zapalile železničke stanice u Kloštaru i Pitomači, opštinu i žandarmerijsku stanicu u Pitomači, postrojenja u rudniku, 1 mlin sa 20 vagona žita, 2 lokomotive i 40 vagona, porušile železničku prugu i zaplenile mnogo sanitetskog materijala i veliku sumu novca.

⚔️ 28. 9. 1942. Grubišno Polje (kod Virovitice) napala 7. hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda, Moslavačkog i Krajiškog proleterskog bataljona i Banijske proleterske čete. Mesto je zauzeto, sem ustaškog doma i škole gde se neprijatelj zadržao. Zarobljeno 113 domobrana i ustaša i zaplenjeno 4 p. mitraljeza, 145 pušaka i 6000 metaka. U borbi je poginuo puškomitraljezac Proleterskog bataljona Operativnog štaba za Bos. krajinu Pero Kecman Mukonja, narodni heroj.

⚔️ 14. 10. 1942. Jedinice Kalničkog NOP odreda napale domobransko uporište u s. Špišić Bukovici (kod Virovitice) i zarobile 20 domobrana a zaplenile 16 pušaka.

⚔️ 4. 11. 1942. U Špišić-Bukovici (kod Virovitice) jedinice 1. bataljona 1. slavonske NOU brigade napale žand. st. i domobransku posadu, ali su posle jednočasovne borbe odbijene.

⚔️ 18. 11. 1942. Između s. Pitomače i s. Vukosavljevice (na pruzi Virovitica-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda napali teretni voz, zarobili oko 80 domobrana i zaplenili vagon brašna i vagon svinja, a kompoziciju spalili.

⚔️ 16. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade porušile prugu Banova Jaruga-Virovitica u dužini od 3 km (između Bastaja i Đulaveca) i tt veze u dužini od 8 km. Pored toga, prekopale su put Voćin-Pivnica na 6 mesta i porušile 1 most.

⚔️ 10. 2. 1943. Formiran Okružni komitet SKOJ-a za Viroviticu, koji je obuhvatao srezove Viroviticu i Podravsku Slatinu.

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Lukaču (kod Virovitice) jedinice 16. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ uništile ž. st. i opštinsku zgradu.

⚔️ 11. 2. 1943. Na domobransko-nemačku posadu u Virovitici otpočeo napad 4. (slavonske) divizije NOVJ. Napad je obustavljen 13. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja (4 oklopna voza). Zarobljeno je 56 neprijateljskih vojnika, dok je 4. divizija NOVJ pretrpela gubitke od 54 mrtva i 3 ranjenih. Među poginulima se nalazio i komandant bataljona 16. brigade Stojan Komljenović Čoka, narodni heroj.

⚔️ 9. 3. 1943. Formiran novi SK KPH za Viroviticu.

⚔️ 9. 3. 1943. U s. Pitomači (kod Virovitice) jedinice Kalničkog NOP odreda napale ž. i žand. stanicu i zarobile 14 domobrana i žandarma.

⚔️ 7. 4. 1943. Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda uništile ž. st. Pitomaču (kod Virovitice).

⚔️ 12. 4. 1943. Kod ž. st. Pčelić (na pruzi Virovitica - Podrav. Slatina) partizani uništili lokomotivu i 7 vagona teretnog voza.

⚔️ 3. 6. 1943. Na pruzi Virovitica - Podrav. Slatina Diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske izbacila iz šina oklopni voz, a uništila lokomotivu i 6 vagona teretnog voza.

⚔️ 12. 6. 1943. Jedinice 16. brigade 12. divizije NOVJ napale obezbeđenje ž. st. Suhopolje (kod Virovitice), te zarobile 16 domobrana i 1 oficira i zapalile staničnu zgradu, 3 skladišta i 8 vagona.

⚔️ 13. 7. 1943. Između s. Đulaveca i s. Pivnice (na putu Virovitica-Daruvar) 18. brigada 12. divizije NOVJ, u pokretu iz Bilo-gore u Slavoniju, sukobila se sa delovima 54. puka nemačke 100. lovačke divizije. Poginulo je 36, a zarobljena su 22 nemačka vojnika. Brigada je imala 16 mrtvih i 19 ranjenih.

⚔️ 13. 8. 1943. Diverzantski bataljon 2. hrvatskog korpusa NOVJ, zapalio ž. stanice Pčelić i Cabunu (kod Virovitice).

⚔️ 25. 8. 1943. Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka, delovi 135. puka nemačke 187. rezervne divizije, tri bataljona domobranske 1. brdske brigade i delovi domobranskog 8. brdskog puka otpočeli trodnevno -čišćenje- istočnog dela Bilo-gore. U rejonu s. Lončarice i s. Miletinca (kod Daruvara) neprijatelju su pružile jači otpor 16. i 18. brigada 12. divizije NOVJ, koje su se noću 25/26. avgusta prebacile na severne padine pl. Papuka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih, 8 ranjenih i 10 nestalih, a brigade 12. divizije NOVJ 5 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 13. 9. 1943. Delovi Bilogorskog NOP odreda zapalili ž. st. Đurđevac (na pruzi Koprivnica-Virovitica).

⚔️ 15. 10. 1943. Kod ž. st. Vukosavljevice (na pruzi Virovitica - s. Kloštar) Bilogorski NOP odred uništio lokomotivu i 42 vagona teretnog voza. Poginulo je 10 uemačkih vojnika i domobrana.

⚔️ 6. 11. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ i Zapadne grupe NOP odreda 6, korpusa NOVJ napale 2. divizion domobranskog 1. konjičkog puka, 120 nemačkih vojnika i ustaše u Virovitici. Konjički divizion (oko 500 domobrana sa 12 oficira i 22 podoficira) predao se bez borbe, ali je nemačko-ustaška posada pružila ogorčen otpor, i grad je zauzet tek posle 20-časovne borbe. Viroviticu su 8. novembra posle podne ponovo zauzele neprijateljske snage iz Osijeka, pošto su je jedinice NOVJ napustile, izvukavči veliku količinu naoružanja, opreme i drugog materijala. Zarobljeno je 55, poginulo 17 i ranjeno 17 nemačkih vojnika i ustaša, dok su jedinice NOVJ imale 16 mrtvih i 53 ranjena.

⚔️ 12. 11. 1943. Viroviticu ponovo napale jedinice 12. divizije NOVJ, ali je napad obustavljen 14. novembra zbog zamorenosti jedinica, jakog otpora neprijatelja i nemačko-ustaških pojačanja iz Osijeka i Daruvara.

⚔️ 22. 11. 1943. U s. Cabuni (kod Podrav. Slitine) jedinice Brodske NO brigade 12. divizije NOVJ odbile napad oko 250 vojnika nemačkog policijskog bataljona i odbacile ih u Viroviticu, nanevši im gubitke od oko 20 mrtvih i 7 zarobljenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 10. 2. 1944. Kod s. Vukosavljevice (blizu Virovitice) jedinice Bilogorskog NOP odreda napale nemačku kolonu jačine 500 vojnika i prinudile je na povlačenje u pravcu s. Špišić-Bukovice.

⚔️ 4. 3. 1944. Po naređenju Glavnog Štaba NOV i PO za Hrvatsku [To naređenje je Štab 6. korpusa NOVJ preneo tek 16. maja 1944. godine.], sledeća vojna područja s teritorije vojne oblasti 6. korpusa NOVJ promenila nazive: Psunjsko u Novogradiško, Bilogorsko u Virovitičko, Papučko-krndijsko u Slatinsko i Diljsko u Brodsko.

⚔️ 5. 3. 1944. Jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačke delove u s. Pčelicu (kod Virovitice), ali su se posle kraće borbe povukle prema s. Popelani.

⚔️ 9. 3. 1944. Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačku kolonu jačine 200 vojnika, razbile je i prinudile na povlačenje u pravcu s. Suhopolja.

⚔️ 15. 3. 1944. Kod s. Špišić-Bukovice (blizu Virovitice) delovi Bilogorskog NOP odreda napali iz zasede nemačku kolonu jačine oko 400 vojnika. U borbi je izbačeno iz stroja oko 60 nemačkih vojnika, a oštećeni su 1 tenk, 1 oklopni i 1 putnički automobil.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod s. Miokovićeva (blizu Daruvara) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, koja je ipak uspela da prodre u pravcu Virovitice.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) delovi 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napali motorizovanu nemačku kolonu, ali je ova uspela da se probije u pravcu s. Suhopolja. Uništena su joj 3 kamiona.

⚔️ 20. 3. 1944. Na pruzi Virovitica-Barč delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 8 vagona.

⚔️ 20. 3. 1944. Između s. Pčelica i s. Popelane (kod Virovitice) jedinice Brodsko NO brigade, u sadejstvu sa delovima 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale kolonu nemačke 1. brdske divizije i nanele joj gubitke od 39 mrtvih i isto toliko zarobljenih vojnika.

⚔️ 22. 3. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

⚔️ 30. 3. 1944. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

⚔️ 6. 4. 1944. U blizini s. Rezovca (kod Virovitice) jedinice Bilogorskog NOP odreda napale iz zasede na 400 nemačkih vojnika i ustaša, ali su posle šestočasovne borbe prisiljene da se povuku.

⚔️ 10. 4. 1944. Prvi bataljon Bilogorskog NOP odreda upao u Viroviticu i razoružao posade triju bunkera, zarobivši 18 domobrana, a zatim se povukao.

⚔️ 12. 4. 1944. U s. Suhopoljsko Borovo (kod Virovitice) delovi Bilogorskog NOP odreda napali 150 ustaša i posle kraće borbe odbacili ih u Viroviticu, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i zaplenivši 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 7 pušaka i 3 automata.

⚔️ 25. 4. 1944. U s. Pčeliću (kod Virovitice) 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda napao na oko 200 nemačkih vojnika i ustaša i prinudio ih na povlačenje u pravcu Virovitice.

⚔️ 27. 4. 1944. Delovi nemačke 42. lovačke divizije, domobranske 4. brdske brigade, nemačkog 1. policijskog puka, 2. bataljona domobranske Brze brigade, 16. ustaškog bataljona i drugih ustaško-domobranskih snaga iz Podrav. Slatine, Virovitice, Daruvara i Slav. Požege otpočeli koncentričan napad na jedinice 6. korpusa NOVJ na pl. Papuku. U borbama do 10. maja neprijatelj je prešao celu slobodnu teritoriju, uništio mnoge građevinske objekte i radionice vojnopozadinskih organa, popalio mnoga sela i ubijao nevino stanovništvo, ali nije uništio jedinice 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 27. 4. 1944. Nemačka borbena grupa -Hofman- iz Virovitice zauzela s. Pivnicu (kod Virovitice), a delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara zauzeli s. Đulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara), potisnuvši delove 28. udarne divizije NOVJ prema Voćinu).

⚔️ 5. 7. 1944. Kod s. Lukača i s. Kolca nemačke, ustaške i mađarske snage (jačine 620 vojnika) iz Virovitice i Barča napale jedinice Bilogorskog NOP odreda. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 21. 7. 1944. Između Virovitice i s. Suhopolja delovi Bilogorskog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ srušili most i na 75 mesta porušili prugu.

⚔️ 29. 7. 1944. Jedinice Bilogorskog NOP odreda porušile 4 km železničke pruge Barč-Virovitica i 2 mosta.

⚔️ 7. 8. 1944. Kod s. Korija (između Virovitice i s. Špišić-Bukovice) 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda iz zasede napao kolonu jačine 600 nemačkih vojnika i ustaša, ali se povukao zbog dolaska pojačanja iz s. Pitomače.

⚔️ 15. 8. 1944. Na zboru u s. Pčeliću (kod Virovitice) izabran Sreski odbor NOF-a za Viroviticu.

⚔️ 18. 8. 1944. U s. Humu (kod Virovitice), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od boraca iz 6. korpusa NOVJ formirana 4. brigada narodne odbrane Hrvatske. Ona je ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 24. 8. 1944. Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bilogorskog NOP odreda i 1. bataljon omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana Virovitička brigada 40. divizije NOVJ.

⚔️ 29. 8. 1944. Virovitička brigada 40. divizije NOVJ prekinula železničku prugu Virovitica-Bare na 9 mesta.

⚔️ 5. 9. 1944. Između s. Suhopolja i s. Suhop. Čemernice (blizu Virovitice) Virovitička brigada 40. divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu iz s. Suhopolja, jačine 150 vojnika. Neprijatelj je uspeo da se probije u Viroviticu.

⚔️ 5. 9. 1944. Između Virovitice i Barča Virovitička brigada 40. divizije NOVJ porušila železničku prugu na 36 mesta.

⚔️ 8. 9. 1944. U s. Cjepidlakama (kod Križevaca), na okružnoj konferenciji NOF-a za okrug Viroviticu, izabrani Okružni odbor NOF-a i delegati za oblasnu i zemaljsku konferenciju NOF-a Hrvatske.

⚔️ 10. 9. 1944. Ustaško-domobranske i nemačke snage, pod pritiskom delova 40. divizije NOVJ, napustile s. Suhopolje (kod Virovitice), a neposredno posle toga u selo ušla Virovitička NO brigada.

⚔️ 16. 9. 1944. Virovitička brigada i dva bataljona 18. brigade 40. divizije NOVJ ušli u Daruvar, iz koga su se, uz pomoć snaga iz Banove Jaruge (2. kozačkog puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 1. bataljona domobranske 1. brdske brigade), povukli domobranski 4. brdski puk (bez 2. bataljona) i ll. ustaški bataljon.

⚔️ 22. 9. 1944. Po naređenju Vojne oblasti 6. korpusa NOVJ rasformirana Komanda Daruvarskog vojnog područja, a formirana Komanda mesta Daruvar (potčinjena Komandi Virovitičkog vojnog područja), koja je preuzela sve poslove na tom odseku.

⚔️ 5. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 12. udarne i Osječke udarne brigade 12. divizije NOVJ zauzele Viroviticu, koju je branila domobranska podoficirska škola (675 podoficira), 270 ustaša iz 2. ustaške brigade, 120 milicionera i 72 žandarma. Poginulo je i ranjeno 746 neprijateljskih vojnika a ostalo je zarobljeno. Zaplenjene su 602 puške, 8 automata, 12 p. mitraljeza, 14 mitraljeza, 9 minobacača sa 44 mine, 7 protivtenkovskih pušaka, 9 topova sa 331 granatom, 642 ručne bombe, 110.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 5. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzele ustaško uporište u s. Pitomači (kod Virovitice).

⚔️ 5. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 33. divizije NOVJ, uz sadejstvo jedne brigade 7, udarne divizije 4. korpusa NOVJ, zauzele Kloštar (kod Virovitice), u kome se branilo oko 550 ustaša i domobrana.

⚔️ 8. 10. 1944. U rejonu s. Kloštra (kod Virovitice) delovi Pavelićeve gardijske brigade, ojačani tenkovima, napali 33. diviziju NOVJ. Napad je odbijen.

⚔️ 8. 12. 1944. Jedan puk 233. pešadijske divizije Crvene armije ušao u Viroviticu.

⚔️ 16. 12. 1944. Jedinice 40. divizije NOVJ, u cilju podrške virovitičkom mostobranu, otpočele blokadu nemačkih i ustaško-domobranskih uporišta u Našicama i s. Đurđenovcu. Blokada je trajala do 31. decembra, kada su se jedinice 40. divizije NOVJ povukle.

⚔️ 21. 12. 1944. Od rana zadobijenih prethodnog dana, u borbi protiv delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije kod s. Podrav. Kloštra (blizu Virovitice), umro komandant 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ Stevan Došen, narodni heroj.

⚔️ 28. 12. 1944. Kod s. Sedlarice i s. Tumašice (blizu Virovitice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaške snage napali 1. zagorsku NO brigadu i 3. brigadu -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Brigade su protivnapadom odbile neprijatelja, ali ih je on sledećeg dana prinudio da se povuku u s. Vukosavljevicu.

⚔️ 2. 1. 1945. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaške snage, posle borbi sa delovima 10. korpusa NOVJ, zauzeli s. Špišić-Bukovicu (kod Virovitice), ali su se sledeeeg dana, pod pritiskom jedinica 10. korpusa NOVJ, povukli u pravcu s. Pitomače i s. St. Graca.

⚔️ 6. 1. 1945. Na liniji s. Špišić-Bukovica - s. Lozan - s. Stari Gradac (kod Virovitice) jedinice 32. i 33. divizije NOVJ i 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ izvršile napad na nemačke jedinice i prinudile ih da se povuku na liniju s. Pitomača - s. Otrovanec - s. Grabovnica - s. Kozarevac - s. Suha Katalena.

⚔️ 8. 1. 1945. U cilju zauzimanja s. Pitomače (kod Virovitice) i odbacivanja nemačkih i domobranskih jedinica prema Barču i Đurđevcu, 10. korpus NOVJ i 40, divizija 6. udarnog korpusa NOVJ napali neprijatelja u rejonu. s. Pitomače. Posle jednodnevnih borbi protiv tri puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. pešadijske divizije napad jedinica NOVJ je odbijen, te su se one 9. januara ujutro povukle prema s. Špišić-Bukovici (kod Virovitice).

⚔️ 16. 1. 1945. Kod Barča jedinice 36. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Drave i produžile marš prema s. Spišić-Bukovici (kod Virovitice) radi smenjivanja jedinica 33. divizije NOVJ.

⚔️ 21. 1. 1945. Jedinice 36. udarne i 40. divizije NOVJ sa 12. proleterskom udarnom brigadom 12. udarne divizije NOVJ napale s. Pitomaču (kod Virovitice) i opkolile okolna nemačko-ustaška i domobranska uporišta. Ujutro 23. januara, posle više uzastopnih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su se, zbog jakog neprijateljskog otpora i velikih gubitaka povukle pravcima s. Sedlarica - s. Turnašica i s. Stari Gradac - s. Ložan.

⚔️ 31. 1. 1945. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 40. divizija NOVJ i Virovitička brigada iste divizije dobile naziv udarna.

⚔️ 6. 2. 1945. Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

⚔️ 9. 2. 1945. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. armije NOVJ: onemogućiti da neprijateljske snage likvidiraju virovitički mostobran.

⚔️ 2. 4. 1945. Virovitička udarna brigada 40. udarne divizije JA, posle kraće borbe protiv ustaša, zauzela s. Trenkovo (kod Slav. Požege), nanevši neprijatelju gubitke od 9 mrtvih i 15 ranjenih. Brigada je imala 4 ranjena.

⚔️ 20. 4. 1945. Jedinice 3. armije JA, u sađejstvu s jedinicama 32. divizije 10. korpusa JA, posle dvodnevnih žestokih borbi odbacile prema Virovitici delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i oslobodile Podrav. Slatinu i više okolnih sela.

⚔️ 23. 4. 1945. U s. Budakovac (kod Virovitice) ušao 13. pešadijski puk bugarske 11. pešadijske divizije, pošto je u borbi odbacio nemačke snage prema s. Detkovcu i s. Rušanima.

⚔️ 25. 4. 1945. Jedinice 16. udarne i 36. udarne divizije JA, posle trodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Viroviticu i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Koprivnici.

⚔️ 26. 4. 1945. Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije JA posle dvodnevnih žestokih borbi protiv delova ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije, oslobodile M. Grđevac (kod Virovitice) i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Bjelovaru.

⚔️ 27. 4. 1945. U Podrav. Slatini, od posledica rana zadobivenih u borbi protiv nemačkih jedinica, ustaša i domobrana 23. aprila kod s. Pčelica (blizu Virovitice), umro komandant 32. divizije 10. korpusa JA Petar Marija Biškup Veno, narodni heroj.

⚔️ 30. 4. 1945. Posle sedmodnevnih borbi protiv nemačkih snaga u dolini r. Drave 13. pešadijski puk bugarske 11. pešadijske divizije izbio na liniju s. Stari Gradac - s. Đuretina (kod Virovitice).

⚔️ 1. 5. 1945. Delovi 51. udarne divizije JA, u sađejstvu sa delovima 13. pešadijskog puka bugarske 11. pešadijske divizije, oslobodili s. Pitomaču (kod Virovitice).

⚔️ 2. 5. 1945. Na odseku s. Đuretina - s. Gajce (kod Virovitice) 30. pešadijski puk bugarske 8. pešadijske divizije otpočeo dvodnevno prebacivanje preko r. Drave da bi smenio jedinice 13. pešadijskog puka bugarske 11. pešadijske divizije, koji je s linije s. Heresnje - s. Ferdinandovac (kod Đurđevaca) povučen u rezervu.

Dokumenti

📜 Izvještaj kotarskog predstojnika iz Virovitice od 4. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima na sektoru Lisičine - Stara Krivaja

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o uspješnom sakrivanju živežnih namirnica, pripremama predstojećih izbora za NOO-e i o formiranju Okružnog AOŽ

📜 Zapovijest štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 10 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Zapovijest štaba Dvanaeste NOU brigade od 11 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Zapovijest štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu i Spišić Bukovicu

📜 Naređenje štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 veljače 1943 god. potčinjenim jedinicama da nastave borbe za oslobođenje Virovitice

📜 Izvještaj oružničkog voda iz Virovitice od 12 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Virovitici

📜 Obavještenje Zapovjedništva ustaške nadzorne službe od 12 veljače 1943 god. o upadu jedinica Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske u Viroviticu

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske diyizije od 12 veljače 1943 god. o slanju pojačanja napadnutoj posadi u Virovitici

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 12 veljače 1943 god. o napadu na Viroviticu, akciji čišćenja na Baniji i preduzimanju vojne nadležnosti na području Glina - Petrinja od njemačkih jedinica

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 12 veljače 1943 god. o akciji čišćenja na Moslavini i borbama za Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Obavještenje zapovjedništva Slavonskog zdruga od 13 veljače 1943 god. o borbama u Virovitici i zahtjevu da se upute pojačanja

📜 Izvještaj Ustaškog stožera iz Osijeka od 13 veljače 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na uporište u Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 16 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 18 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 25 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu, Veliku Pisanicu i Garešnicu

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i agitaciono-propagandnom radu partijske i skojevske organizacije, kao i pripremama za predstojeće izbore NOO-a

📜 Zapovijed Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima XII, XVI i XVII NO brigade za napad na Viroviticu

📜 Telegram Velike župe Baranja u Osijeku vođi Njemačke narodne skupine o napadu partizana na Viroviticu

📜 Pismo Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Okružnom komitetu KPH Virovitica u kojem se navode podaci o organizacionom stanju Partije i SKOJ-a u kotarskim komitetima i ukazuje na neke nedostatke u radu Okružnog komiteta

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Virovitica Štabu III operativne zone o potrebi formiranja komandi straža na sektoru Bilo-gore, koje bi osiguravale spremanje hrane u bunkere i sprečavale kretanje neprijateljskih špijuna

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije, o formiranju kotarskih komiteta i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Dopis Mjesne Njemačke narodne skupine u Budakovcu Okružnom rukovodstvu Skupine u Virovitici o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o namjeri pripadnika Skupine da se presele u Mađarsku ukoliko se ne pruži zaštita stanovništvu

📜 Izvještaj ustaškog logornika u Virovitici Ustaškom stožeru Velike župe Baranja u Osijeku o preseljenju mađarskog stanovništva sa područja Virovitice i Daruvara u Mađarsku i prebacivanje njihove imovine bez znanja i dozvole carinskih organa NDH, a pod zaštitom oružanih snaga pripadnika Njemačke narodne skupine (Einsatzstaffela)

📜 Izvještaj Okružnog komiteta ŠKOJ-a Virovitica Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu SKOJ-a i USAOJ-a na okrugu

📜 Letak Okružnog komiteta KPH Virovitica hrvatskom i srpskom narodu Podravine s pozivom na borbu protiv okupatora i njegovih domaćih suradnika

📜 Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i reakcionarnom radu HSS-a, naročito na području OK KPH Virovitica, o pojačanom teroru, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u okružnim komitetima KPH, operativnim jedinicama, partizanskim odredima i vojnopozadinskim ustanovama, o provođenju izbora za NOO-e, formiranju Privremenog oblasnog NOO-a za Slavoniju i o radu AFŽ i Agitpropa Oblasnog komiteta

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, AFŽ i Agitpropa Komiteta

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, USAOJ-a, AFŽ i Agitpropa Okružnog komiteta

📜 Izveštaj Borbene grupe Zapad od 1. maja 1943. o rezultatima i iskustvu iz operacija Braun i Virovitica, vođenih protiv NOVJ u Slavoniji

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, AFŽ, NOO-a d agitpropa u oslobođenim i neoslobođenim selima toga područja

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na području kotara: Virovitica, Grubišno Polje, Podravska Slatina i Donji Miholjac, o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, masovnim organizacijama USAOJ-a i AFŽ, o NOO-ima, agitaciji i propagandi te o radu s vojskom u uporištu Virovitica

📜 Zapisnik sjednice Okružnog NOO-a Virovitica o političkoj situaciji na okrugu, izvještaju delegata o radu kotarskih NOO-a i daljnjim smjernicama za rad

📜 Izvještaj člana Okružnog komiteta KPH Virovitica političkom sekretaru Komiteta o političkoj situaciji i radu društveno-političkih organizacija na području Okruga

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama na kotaru i uspješno održanim mitinzima u hrvatskim selima s ciljem pridobijanja naroda na suradnju s NOP-om, napominjući da je formiran KNOO i kotarsko rukovodstvo SKOJ-a

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, teroru i raspoloženju naroda, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a i AFŽ-a, te o radu i stanju NOO-a i Agitpropa, napominjući na je osnovana žetvena komisija pri KNOO-u Podravska Slatina

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP i drugih društveno-političkih organizacija, te o radu Agitpropa i izvršenoj mobilizaciji na području kotara

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP i SKOJ-a, NOO-ima, AFŽ-u, Agit-propu i mobilizaciji na području KK Virovitica

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na području slatinskog kotara, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, te o radu NOO-a i formiranja Općinskog NOO-a za Podravsku Slatinu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju komunikacija Pakrac - Suhopolje i Virovitica - Cačinci

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, SKJ-a, NOO-a, AFŽ-a, o agitaciji i propagandi, uspješnoj mobilizaciji i o formiranju Kotarskog odbora AFŽ-a

📜 Dopis Državne poslovne središnjice za zemaljske proizvode Ministarstvu narodnog gospodarstva NDH u Zagrebu o teškoćama otkupa hrane na području kotara Virovitica i Podravska Slatina, predlažući istovremeno mjere kako da se otkup ipak izvrši

📜 Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o radu SKOJ-a i USAOH-a na okrugu Virovitica, političkim prilikama, organizacionom stanju SKOJ-a i USAOH-a, agitaciji i propagandi te zaduženjima omladinaca, ali se kritikuju i propusti u radu omladinskih organizacija

📜 Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o radu i organizacionom stanju SKOJ-a u Bilogorskom i Podravskom NOP odredu

📜 Izvještaj sa sastanka Kotarskog komiteta KPH Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a i NOO-a, o mobilizaciji, naročito Hrvata, i o daljnjim konkretnim smjernicama za rad

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o akcijama jedinica NOV na području Podravine između Virovitice i Osjeka

📜 Dopis Velike župe Baranja Predsjedništvu vlade NDH ... kojim se prosljeđuje vijest Kotarske oblasti Virovitica da je njemačka vojska izvršila hapšenje stanovnika na području općina Spišić-Bukovica i Gradina

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkom stanju na kotaru, organizacionom pitanju KP, SKOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o organiziranju proslave dvogodišnjice ustanka u tom kraju

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim i ekonomskim prilikama, organizacionom stanju KP, SKOJ-a i NOO-a, te drugih antifašističkih organizacija na području kotara

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, NOO-a i AFŽ-a, o brojnom stanju KP u vojsci i u komandama područja, te o radu s domobranima

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim i ekonomskim prilikama na području KK, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te o mobilizaciji i radu s narodom na terenu u oktobru 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o broju članova KP u kotarskim komitetima, općinskim komitetima i partijskim jedinicama u selima na području ovog komiteta

📜 Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji u okrugu, organizacionom stanju SKO-a, USAOH-a, radu s vojskom i o Agitpropu

📜 Naredba Štaba XII divizije NOV i POH podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Uputstvo Štaba XII divizije NOV i POH političkim komesarima podređenih jedinica o postupcima i političkim akcijama prilikom napada na uporište Viroviticu

📜 Pismo VI korpusa NOV i POJ Štabu II operativne zone Hrvatske i štabu XXVIII divizije NOVJ o uspjesima podređenih jedinica u borbama za Kravice, Gorjane, Gašince i Viroviticu, te prelasku XII NOU brigade u Bosnu i XVI omladinske NO brigade u Žumberak

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a, NOO-a i o radu s vojskom i vojnom pozadinom na području ovog OK

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade Štabu XII divizije NOVJ o stanju u Brigadi i njenom operativnom sektoru, izvedenim akcijama na Gašince i Viroviticu, i o radu štabova i podređenih jedinica u prvoj dekadi novembra 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a i drugih društveno-političkih organizacija, te o radu i brojnom stanju NOO-a. U izvještaju se kritikuju objektivni i subjektivni propusti u radu ovog KK

📜 Izvještaj Ministarstva Hrvatskog domobranstva NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o radu Vojnog komiteta u virovitičkom garnizonu, prelasku domobranskih oficira i vojnika na stranu NOV i o stanju u Virovitici neposredno pred napad NOV na grad

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o borbama kod Grubišnog Polja i Virovitice protiv jedinica NOV

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 2 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 4 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Izvještaj Velike Župe Bilo Gora od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 8 studenog 1943 god. o naoadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama kod Karlovca, Ogulina, Gosoića i Šibenika

📜 Pismo Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 9 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Kravice, Gorjane, Gašince, Viroviticu i drugim borbama

📜 Izvještaj Štaba čehoslovačke NO brigade Jan Žiška od 9 studenog 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o osiguranju napada na Viroviticu i stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 9 studenog 1943 god. o napadu iedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama na Pelješcu

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Gašince i obezbjeđenju napada na Viroviticu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 10 studenog 1943 god. o naoadu iedinica NOV i PO Hrvatska na Koprivnicu i Viroviticu i borbama kod Grubišnog Polia, Gospića i na Pelješcu

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 11 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivanovo Selo, Gornju Rašenicu i dijelove razbijene neprijateljske posade u Virovitici

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 11 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu, Lekenik i Pešćenicu i borbama u srednjoj Dalmaciji

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 12 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na ustaše i gestapovce u Virovitici

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 12 studenog 1943 god. o borbama kod Križevaca, Virovitice i na Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 13 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Rašenicu i borbama kod Vrlike i na liniji, Zadvarje - Šestanovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 14 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Rašenicu i borbama kod Ludbrega, Sinja i Lovreča

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 15 studenog 1943 god. o borbama kod Grubišnog Polja, Virovitice i Zadvarja

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 16 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Viroviticu, Rašenicu i Ivanovo Selo

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 17 studenog 1943 god. o gubicima Nijemaca i ustaša u Virovitici i borbama kod Gospića i Zadvarja

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije od 20 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Virovitica - Našice

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rušenju željezničke pruge Virovitica - Slatina i borbi u Cabuni

📜 Izvještaj Komande mjesta Pitomača Okružnome komitetu KPH Virovitica o napuštanju Đurđevca od strane neprijatelja

📜 Izvještaj okružnog vođe Njemačke skupine Okruga Srednja Drava - Ilova o organiziranju iseljavanja mjesnih skupina Suhopolje, Borova i Kapan. Izbjeglice su smještene, kao i njihova pokretna imovina, u virovitičke domobranske kasarne

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju u kome se daje informacija o političkoj situaciji i poduzetim mjerama protiv djelovanja reakcionarnog dijela HSS-a, koji pokušava organizirati i oružane grupe protiv NOB-a

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 12 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i' POJ kod Ludbrega, Virovitice, Otočca i o potapanju brodova duž jadranske obale

📜 Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 29 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkim prugama Beograd - Zagreb, Banova Jaruga - Pakrac i Virovitica - Našice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Križevaca, Virovitice, Omiša i Livna

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 17 marta 1944 god. ŠLabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 19 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Daruvar - Virovitica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Virovitice, Daruvara, Ogulina, Donjeg Lapca i Benkovca

📜 Zapovijest Št.aba Dvadeset osme divizije od 20 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Daruvara, Virovitice, Jastrebarskog, Karlovca, Otočca i na otoku Rabu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 29 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera.domobranstva od 2. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Goru i Viroviticu i o borbama na Papuku, Žumberku i kod Vrhovina

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPH za Viroviticu od 2. juna 1944. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o radu partijske organizacije u Daruvarskom i Bilogorskom odredu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama kod Varaždina, Cazina, Sinja, Virovitice i na Korčuli

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Slavonsku Požegu, Široku Kulu i Skradin i o borbama kod Križevaca, Virovitice, Petrinje i Cazina

📜 Mesečni izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara Komande Virovitičkog područja od 28. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju na teritoriji područja

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 8. avgusta 1944. komitetu 40. NO divizije i Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom i organizacionom stanju i kulturno-prosvetnom radu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Landsturm Zasede u oslobodilačkom ratu Otočac Borbe u Slavoniji 1945. Pakrac Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Našice Komunistička partija Hrvatske 33. hrvatska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Voćin Bilogorski partizanski odred Ludbreg 1. kozačka divizija Vermahta Bugarska u drugom svetskom ratu Donji Miholjac Osijek Omladina u ratu 4. gorski zdrug (NDH) Ustanak u Hrvatskoj 1941. Narodni heroji Jugoslavije Hrvatsko domobranstvo USAOJ 10. zagrebački korpus NOVJ Slavonski Brod 32. zagorska divizija NOVJ AFŽ 17. slavonska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1944. Petrinja Zagreb Borbe u Hrvatskoj 1945. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Borbe u Slavoniji 1942. 16. vojvođanska divizija NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 12. slavonska divizija NOVJ SKOJ 40. slavonska divizija NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ 18. slavonska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. 28. slavonska divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Koprivnica Benkovac 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta USAOH Josip Broz Tito Kalnički partizanski odred Podravska Slatina Ustanak u Slavoniji 1941. Hrvatska Kostajnica Borbe u Hrvatskoj 1943. 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Diverzije u oslobodilačkom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Virovitička udarna brigada Daruvar Ogulin Pelješac Nova Gradiška Križevci Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. Slavonska Požega Grubišno Polje Narodno oslobodilački odbori Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Politički komesari u NOR-u 1. slavonski partizanski odred