Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Križevci u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 69 hronoloških zapisa, 59 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 4. 1941. Delovi nemačke 14. oklopne divizije sa pravca Križevaca ušli u Zagreb.

⚔️ 22. 10. 1942. Blizu s. Apatovca (kod Križevaca) Kalnički NOP odred razbio domobransku Konjičku četu iz Varaždina, naneo joj gubitke od 4 mrtva i 2 ranjena domobrana, zarobio 35 domobrana, 4 podoficira i 1 oficira i zaplenio 37 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez, 1 automat i mnogo municije.

⚔️ 6. 11. 1942. Jake ustaške i domobranske snage otpočele čeivorodnevni napad na Kalnički NOP odred na Kalniku, pa ne uspevši da ga unište, povukle se u Križevce, Koprivnicu, Ludbreg i Varaždin.

⚔️ 12. 11. 1942. Jedinice 2. bataljona Moslavačkog NOP odreda zauzele s. Dubravu (kod Križevaca), koje su branili žandarmi. U toku borbe zarobljeno je 5 žandarma, a zaplenjeno 10 pušaka, 1200 metaka i druga oprema.

⚔️ 19. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda razoružali domobranske pogranične straže u s. Hrženici i s. Strugi (kod Ludbrega) i uništili praznu kompoziciju mešovitog voza na pruzi Križevci-Koprivnica.

⚔️ 22. 11. 1942. Kod ž. st. Carevdar (na pruzi Križevci-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz. Lokomotiva i 22 vagona su izgoreli.

⚔️ 26. 11. 1942. U Sv. Petru Orehovcu, kod Križevaca, 1. bataljon Kalničkog NOP odreda razoružao posadu žand. st. i zapalio opštinsku i poštansku arhivu.

⚔️ 29. 11. 1942. Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

⚔️ 22. 12. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Lepavini (kod Križevaca), zarobili 37 domobrana i zaplenili 34 puške, 3000 metaka, 35 vojničkih odela, 35 pari cipela i drugu opremu.

⚔️ 18. 2. 1943. U rejonu ž. st, Carevdar (kod Križevaca) jedinice Kalničkog NOP odreda izbacile iz šina putnički voz i zarobile 15 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 25. 5. 1943. Na pruzi Križevci - s. Dugo Selo Kalnički NOP odred istovremeno napao domobranske posade na ž. st. Majurec, Repinec, Gradec i Vrbovec. Uništene su ž. st. Majurec i Gradec, a posade zarobljene.

⚔️ 26. 7. 1943. U s. Dubravi (kod Križevaca) Moslavački NOP odred napao četu žandarmerijske podoficirske škole. Poginuo je jedan i zarobljeno je 15 žandarma. Odred je imao 1 mrtvog i 11 ranjenih.

⚔️ 14. 8. 1943. Na pruzi Zagreb-Križevci partizani (verovatno delovi Kalničkog NOP odreda) napali ž. st. Gradec i zapalili nemački voz sa 25 vagona sena i slame.

⚔️ 19. 8. 1943. U šumi Novakuši (kod Križevaca) Udarni bataljon Moslavačkog NOP odreda napao iz zasede motorizovanu kolonu nemačkog policijskog bataljona. Poginulo je 6, a ranjeno 26 nemačkih vojnika.

⚔️ 19. 9. 1943. U rejonu s. Kalnika (kod Križevaca) delovi Pavelićeve gardijske brigade iznenada napali NO brigadu -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i naneli joj gubitke od 1 mrtvog i 12 zarobljenih.

⚔️ 22. 9. 1943. Jedinice 10. divizije NOVJ posle danonoćne borbe zauzele s. Sv. Ivan Žabno (kod Križevaca) i zarobile 32 žandarma, a veći broj ubile, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 18 ranjenih.

⚔️ 27. 9. 1943. Jedinice 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred napali nemačko-domobransku posadu u s. Vrbovcu (kod Križevaca) i domobransku stražu koja je obezbeđivala tvornicu suhomesnatih proizvoda u s. Đurđišću. te zarobili 57 domobrana i 4 žandarma, uništili tvornička postrojenja i zaplenili oko 200 kola suhomesnatih proizvoda.

⚔️ 15. 10. 1943. Na ž. st. Prikraj (kod Križevaca) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile stražu od 23 domobrana i uništile postrojenja.

⚔️ 7. 11. 1943. Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

⚔️ 10. 11. 1943. Kod s. Kloštara (blizu Križevaca) delovi nemačke 187. rezervne divizije izneada napali 2. bataljon 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvsske i naneli mu gubitke od 10 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 26. 11. 1943. Na ž. st. Vrbovec (kod Križevaca) 3. bataljon Zagrebačkog NOP odreda napao domobransku posadu, ali se morao povući kad je na stanicu pristiglo nemačko pojačanje. Zarobljen je 41 domobran, dok je 3. bataljon imao 1 mrtvog i 6 ranjenih.

⚔️ 7. 1. 1944. Prvi pešadijski puk i tenkovska grupa Pavelićeve gardijske brigade, s vodom brdskih topova, prodrli u s. Ivanec (kod Križevaca) i spalili ga.

⚔️ 15. 1. 1944. Jedinice 3. diverzantskog bataljona 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske miniranjem pruge srušile dva teretna voza na prugama Banova Jaruga - Zagreb i Zagreb-Križevci, uništivši 1 lokomotivu i 6 vagona i oštetivši 1 lokomotivu i 12 vagona.

⚔️ 28. 1. 1944. Delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Sv. Ivan Žabno (kod Križevaca). Mesto je branilo 80 žandarma.

⚔️ 30. 1. 1944. Kod s. Grabrovca jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 300-400 ustaša od Križevaca i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 31. 1. 1944. Između s. Žabljaka i s. Sv. Ivana Žabna (na pruzi Križevci-Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ, sa 2. bataljonom 1. brigade, porušila prugu u dužini od 10 km, telefonske stubove na celoj relaciji i 3 mosta.

⚔️ 1. 2. 1944. Kod s. Žabljaka (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ porušile 4,5 km pruge.

⚔️ 4. 2. 1944. Kod ž. st. Prikraj (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile domobranski transportni voz. Poginulo je 19 domobrana, a 13 ranjeno. Uništena su 4 vagona, a oštećeni su lokomotiva i 5 vagona.

⚔️ 26. 2. 1944. Oko 150 nemačkih vojnika i ustaša iz s. Graca (kod Križevaca) napali 2. bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ u s. Habjanovcu, ali su posle vrlo kratke borbe odbačeni u polazni garnizon.

⚔️ 28. 2. 1944. Između ž. stanica Klokočevac i Rovišće (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i napale neprijateljski transportni voz. Poginulo je 7 i ranjeno 7 neprijateljskih vojnika, a saobraćaj je obustavljen 48 časova.

⚔️ 4. 3. 1944. Delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i tri nemačke kolone iz Križevaca napali jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ na severoistočnim padinama Kalnika. Divizija se, posle dvodnevnih borbi prsa u prsa, prebacila na prostoriju Bilo-gore.

⚔️ 4. 3. 1944. Kod s. Rovišća (na pruzi Bjelovar-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile ustaško-domobranski transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 50 časova.

⚔️ 11. 3. 1944. Kod s. Donjare (na komunikaciji Križevci-Koprivnica) delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali, iz zasede, nemačku kolonu jačine oko 1000 vojnika, od kojih je oko 120 izbačeno iz stroja.

⚔️ 1. 5. 1944. Drugi bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ izvršio neuspeo napad na domobransko uporište u s. Sv. Ivan Žabno (kod Križevaca).

⚔️ 5. 5. 1944. Kod ž. st. Prikraja (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona.

⚔️ 11. 5. 1944. Delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali ustaško uporište u s. Kominu (kod Križevaca). Posle dvodnevnih borbi napad 2. brigade -Matija Gubec- je odbijen.

⚔️ 11. 5. 1944. Između s. Vrbovca i s. Prikraja delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ, na 19 mesta porušili prugu Zagreb-Križevci i srušili 1 most, zbog čega je saobraćaj tom prugom obustavljen 7 dana.

⚔️ 21. 5. 1944. Između s. Sv. Ivana Žabna i Križevaca i između s. Prikraja i s. Gradca (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 28. udarne divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušile 4 mosta i prugu na 275 mesta. Saobraćaj je prekinut nekoliko dana.

⚔️ 12. 6. 1944. Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ razrušili prugu na 6 mesta i srušili železnički most.

⚔️ 23. 6. 1944. Kod s. Velike i s. Sredice nemački vojnici, ustaše i domobrani iz Koprivnice, nadirući preko s. Hudovljana i s. Mosta, napali jedinice 32. divizije NOVJ i probili se prema s. Pavlin-Kloštru (kod Križevaca). Neprijatelj je imao oko 85 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 11 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 7. 7. 1944. Između s. Hrsova i s. Crkvene (na pruzi Križevci-Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila prugu na 52 mesta i most.

⚔️ 8. 7. 1944. Kod s. Trnovca i s. Širokog Sela (blizu Križevaca) jedinice 32. divizije NOVJ i 1. zagorske NO brigade napale na nemačke i ustaško-domobranske snage iz s. M. Mučne i s. Miličana. Neprijatelj se, pod zaštitom mraka, povukao u pravcu s. Pavlin-Kloštra.

⚔️ 13. 7. 1944. U rejonu s. G. Križa, s. Topolovca i s. Pavlin-Kloštra nemačke i ustaško-domobranske snage (jačine oko 4000 vojnika) iz Bjelovara. Podravskog Novigrada, Koprivnice i Križevaca napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu. Pod pritiskom tih snaga jedinice NOVJ su se povukle na pl. Bilogoru, u rejon s. Lipovog Brda i s. Rakitnice (kod Bjelovara).

⚔️ 13. 7. 1944. Između s. Gradeca i s. Vrbovca (kod Križevaca) jedinice 33. divizije NOVJ porušile železničku prugu na 190 mesta i dva mosta.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Sv. Ivana Žabno 1. brigada 33. divizije NOVJ porušila železničku prugu Križevci-Bjelovar na 86 mesta.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Repinca (između Zagreba i Križevaca) 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila železničku prugu na 125 mesta i tri mosta.

⚔️ 2. 8. 1944. Između s. Vrbovca i s. Gradeča delovi 3. diverzantskog bataljona i Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Križevci na 28 mesta.

⚔️ 10. 8. 1944. Kod s. Crkvine delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu Križevci-Bjelovar.

⚔️ 15. 8. 1944. Delovi 3. diverzantskog bataljona i Udarnog bataljona Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Križevci na 100 mesta.

⚔️ 30. 8. 1944. Između s. Gradeca i s. Prikraja (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzant skog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva neprijateljska transportna voza. Uništeno je 16 vagona i 1 lokomotiva a 1 lokomotiva je oštećena.

⚔️ 1. 9. 1944. Na prostoriji s. M. Branjska - s. Većeslavac - s. Hudovljani (kod Križevaca) jedinice 33. divizije NOVJ odbile napad oko 1000 ustaša iz Koprivnice i s. Novigrada Podravskog.

⚔️ 2. 9. 1944. Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i 2 neprijateljska transportna voza. Uništeno je 7 vagona i 1 lokomotiva, a 1 lokomotiva je oštećena. Saobraćaj je obustavljen do 4. septembra [Po drugom podatku diverzijaje izvršena 1. septembra.].

⚔️ 8. 9. 1944. U s. Cjepidlakama (kod Križevaca), na okružnoj konferenciji NOF-a za okrug Viroviticu, izabrani Okružni odbor NOF-a i delegati za oblasnu i zemaljsku konferenciju NOF-a Hrvatske.

⚔️ 9. 9. 1944. Delovi 7. udarne divizije NOVJ i 1. brigada 33. divizije NOVJ zauzeli ustaškodomobranska uporišta u s. Vrbovcu i s. Repincu (na pruzi Zagreb-Križevci), oštetili železničke pruge Križevci-Bjelovar i Križevci-Zagreb na 123 mesta i porušili 5 mostova, dve železničke stanice, 12 bunkera i 8 km tt linije.

⚔️ 13. 9. 1944. Delovi 10. korpusa i 7. udarne divizije NOVJ napali Križevce, koje su branili delovi domobranske 1. posadne brigade. Zbog zakašnjenja nekih jedinica NOVJ, neprijatelj je organizovao odbranu i sprečio zauzimanje Križevaca.

⚔️ 28. 9. 1944. Kod ž. st. Božjakovine (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili domobranski transportni voz.

⚔️ 6. 11. 1944. Kod s. Sv. Ivana Žabno oko 600 ustaša iz Križevaca i Bjelovara napalo na delove 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle jednočasovne borbe, zbog nadmoćnosti neprijatelja u ljudstvu i naoružanju, delovi 1. brigade su se povukli.

⚔️ 9. 11. 1944. Na odseku s. Snagovo - s. Križevići 17. majevička udarna brigada 38. udarne divivizije NOVJ odbacila delove nemačke 1. brdske divizije i četnike (jačine oko 2000 vojnika) koji su pokušali da se probiju u Tuzlu. Neprijatelj je imao 35 mrtvih i oko 40 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ - 12 mrtvih, 18 ranjenih i 20 nestalih boraca.

⚔️ 13. 11. 1944. Između s. Sesveta i s. Dugog Sela jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ na 18 mesta porušile železničku prugu Zagreb-Križevci.

⚔️ 22. 11. 1944. Kod s. Hrsova (blizu Križevaca) 3, bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ napao iz zasede na oko 200 ustaša i odbacio ih u Bjelovar.

⚔️ 23. 11. 1944. Kod s. Hrsova i s. Farkaševca (blizu Križevaca) jedinice 3. bataljona 2. brigade 33. divizije NOVJ razbile ustašku i žandarmerijsku kolonu (jačine oko 250 vojnika).

⚔️ 28. 11. 1944. Na prostoriji s. Zaistovec - s. Preseka -s. Slatina 20. pešadijski puk domobranske 1. pešadijske divizije i dve čete ustaško-domobranske 1. posadne brigade iz Križevaca, s. G. Rijeke, Sv. Ivana Zeline i s. Vrbovca napali jedinice 32. divizije NOVJ i prinudili ih da se u toku noći prebace na prostoriju s. Buzadovac - s. Cugovac - s. Remetinec (kod Križevaca).

⚔️ 29. 11. 1944. U rejonu s. Sv. Ivan Žabno - Križevci 3. brigada -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ na 200 mesta porušila železničku prugu Bjelovar-Križevci i srušila 1 most.

⚔️ 5. 12. 1944. Kod s. Cugovca i s. Sv, Ivana Zabna neprijateljske kolone iz Križevaca i s. Gradeča napale na delove 32. divizije NOVJ i potisnule ih u pravcu s. Srpske Kapele.

⚔️ 10. 12. 1944. Kod s. Donjara, s. Lepavine, s. M. i V. Mučne (na komunikaciji Križevci-Koprivnica) 1. zagorska NO brigada iz zasede napala delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ali su se oni, posle dvodnevnih borbi, uz osetne gubitke, probili u Koprivnicu.

⚔️ 4. 5. 1945. Jedinice 16. udarne i 17. udarne divizije JA, posle dvodnevnih oštrih borbi, odbacile delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije prema Križevcima i oslobodile Bjelovar.

⚔️ 6. 5. 1945. Jedinice 17. udarne i 33, divizije JA posle jednodnevne žestoke borbe razbile 111. lovački puk nemačke 111. vazduhoplovno-poljske divizije i ustaške snage, oslobodile Križevce i odbacile neprijatelja prema Varažd. Toplicama. Uništena su 2 tenka, 4 kamiona i 3 minobacača, a zaplenjeno je: 2 topa, 4 minobacača, 6 p. mitraljeza i 150 pušaka.

⚔️ 9. 5. 1945. Goneći nemačke snage od Križevaca, jedinice 40. udarne divizije 3. armije JA razbile jednu nemačku borbenu grupu i oslobodile Novi Marof.

⚔️ 10. 5. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 3. armije JA koje su posle višednevnih upornih borbi slomile otpor nemačkih snaga i oslobodile Bjelovar, Koprivnicu, Križevce, Varaždin, Ptuj, Krapinu i druga mesta.

Dokumenti

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Križevci Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o hvatanju petorice komunista uz presudu Pokretnog prijekog suda nad istima

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Novom Marofu Velikoj župi Zagorje o pojavi partizana u šumi na području križevačke kotarske oblasti

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Varaždina Velikoj župi Zagorje o kretanju komunista na području kotara Ludbreg, Koprivnica i Križevci

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve pješačke divizije od 22 studenog 1942 god. o napadu partizana na teretni i putnički vlak na pruzi Križevci - Bjelovar

📜 Obavijest Ivana Božičevića, sekretara OK KPH Bjelovar, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? formiranju KK KPH Križevci i mogućnosti prebacivanja drugova iz Zagreba na Kalnik, uz molbu da se za partijsku jedinicu Kalničkog NOP odreda pošalje, prema popisu, potreban partijski materijal

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Ministarstvu domobranstva NDH ? napadu partizana na teretni i putnički vlak na pruzi Križevci-Bjelovar

📜 Iz izvještaja Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KPH o popunjavanju Povjerenstva i o potrebi upućivanja jačih partizanskih snaga u kotareve Bjelovar, Đurđevac i Križevce

📜 Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 3 veljače 1943 god. o napadu na posade duž pruge Križevci - Koprivnica i diverzijama na pruzi Desinac - Zdenčina i Gospić - Gračac

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 17 veljače 1943 god. o borbi kod Velike Mučne na pruzi Koprivnica - Križevci

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 veljače 1943 god. o pripremi za napad na područje duž pruge Koprivnica - Križevci i o borbi kod Krstinje

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 28 veljače 1943 god. o toku napada na područje duž pruge Križevci - Koprivnica

📜 Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 1 ožujka 1943 god. o borbama na Baniji i na području Križevaca i Čazme

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH Ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu o prestanku rada organizacije Mađarskih strelastih križeva i o rezultatu pretresa stana bivšeg predsjednika organizacije

📜 Dopis Ministarstva vanjskih poslova NDH — Odsjeka za Podunavlje, Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u Zagrebu o djelovanju zabranjene mađarske organizacije Strelasti križevi u Osijeku. Traži se da se ponovno poduzmu mjere za sprečavanje djelovanja ove organizacije

📜 Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnome komitetu KPH Zagreb o radu izdajničkog dijela vodstva HSS u Bjelovaru, Đurđevcu, Koprivnici i Križevcima

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na područjima Žumberka i Križevaca i u Slavoniji

📜 Zapovijest Operativnog Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone i Kalničkog NOP odreda od 9 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da ruše komunikaciju Koprivnica - Križevci i postave zasjedu neprijatelju

📜 Zapovijest Operativnog štaba Druge NO brigade operativne zone i Kalničkog NOP odreda od 11 rujna 1943 god. za rušenje komunikacije Koprivnica - Križevci i napad na rudnik Glogovac

📜 Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji Treće bojne Pete gorske pukovnije iz Popovače i prelasku iste na stranu partizana, rušenju pruge Popovac-Križ, Koprivnica-Križevci i likvidaciji žandarmerijske posade u Ivanjskoj

📜 Dopis Župske redarstvene oblasti Bjelovar Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o akcijama partizana oko Koprivnice i Križevaca

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda da onemogući saobraćaj na prugama Kloštar - Koprivnica, Bjelovar - Kloštar i Dugo Selo - Križevci

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 listopada 1943 god. o stanju na području Siska, Križevaca i napadu Jedanaeste dalmatinske NO brigade na Slivno

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 12 studenog 1943 god. o borbama kod Križevaca, Virovitice i na Pelješcu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Bjelovar od 20 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na vlakove na pruzi Bjelovar - Garešnica i Bjelovar - Križevci

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Zagreb o aktivnosti partizana u križevačkome, bjelovarskome i čazmanskom kotaru

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19. prosinca 1943. god. Štabu NO udarne brigade »Braća Radić« da pojača dejstvo na pruzi Carevdar–Križevci i za uništenje puta Križevci–Koprivnica

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 1 siječnja 1944 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda za dejstvo poslije povlačenja neprijatelja iz Đurđevca i rušenje komunikacije Bjelovar-Križevci

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Bjelovarskome NOP odredu za rad u oslobođenom Đurđevcu, te za dalje akcije na komunikaciji Bjelovar - Križevci.

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o borbama jedinica NOV i PO Hrvatske kod Ludbreškog Ivanca, Zlatara, Draganića i Križevaca.

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Križevaca, Slavonske Požege i Donjeg Miholjca

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o preseljenju Okružnoga komiteta u Borovljane te o političkoj situaciji u kotarima Križevci i Đurđevac.

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 februara 1944 god. o borbama kod Zlatara, Jastrebarskog, Perušića i o rušenju željezničkih pruga: Beograd - Zagreb, Zagreb - Karlovac i Križevci - Bjelovar

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Varaždina, Križevaca, Perušića i Šibenika

📜 Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 27 februara 1944 god. podređenim jedinicama za postavljanje zasjeda na komunikaciji Bjelovar - Križevci

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posadu u Mariji Bistrici, Novom Selištu i Stativama i borbama na području Križevaca i na Bilo Gori

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o posljedicama neprijateljske ofenzive te o organizacijskom stanju komiteta

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 marta 1944 god. ö borbama protiv jedinica NOV i PO na području Fetrinje, Zagreba, Križevaca, Bjelovara i Perušića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Križevaca, Virovitice, Omiša i Livna

📜 Izvještaj Anke Berus i Ivana Božičevića Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o nesređenom stanju u dijelu križevačkoga kotara zbog čega treba poslati drugove koji bi pomogli u sređivanju situacije

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ

📜 Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 9. maja 1944. o diverzijama na prugama Zagreb - Banova Jaruga i Dugo Selo - Križevci od 25. aprila do 9. maja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o pogoršanju političke situacije nakon snažne neprijateljske propagande, te o stanju i radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komarevo, o borbama kod Klanjca, Križevaca, Slavonske Požege, Karlovca i na otoku Braću

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Slavonsku Požegu, Široku Kulu i Skradin i o borbama kod Križevaca, Virovitice, Petrinje i Cazina

📜 Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 12. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Dugo Selo - Križevci

📜 Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 15. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Repinec - Križevci i Križevci - Sveti Ivan Zabno

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, JNOF i AFŽ

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. avgusta 1944. o borbama na područjima: Krapina - Đurđevac - Križevci, Daruvar, Lika, Omiš i Livno

📜 Naređenje Štaba 10 korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. zamjeniku komandanta Korpusa da organizuje napad na Križevce

📜 Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 7. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaško-domobranski garnizon u Križevcima

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 15. septembra 1944. Štabu 33. divizije NOVJ o napadu na Križevce

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Križevce, Daruvar i Cazin, o napuštanju Hercegovca i Slavonske Požege i o borbama kod Đakova

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Drežnik-Grad, Hrvače i o borbama na području Bjelovar, Koprivnica - Križevci, kod Trilja i kod ušća Neretve

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. novembra 1944. o borbama kod Širokog Brijega, Križevaca i Kiseljaka

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Knin i o borbama kod Slavonske Požege, Križevaca, Prijeboja i Gračaca

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. novembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Knin i o borbama kod Križevaca i Gračaca

📜 Izvještaj Stožera Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 24. decembra 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Koprivnica - Križevci - Bjelovar

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 5. maja 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima jedinica Grupe vazduhoplovnih divizija na liniji Varaždin - Križevci - Sisak

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

3. diverzantski bataljon NOVH 33. hrvatska divizija NOVJ Pelješac Diverzije u oslobodilačkom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Trilj Zagreb Rijeka Žabljak Krapina Kalnički partizanski odred Gračac Slavonska Požega Vrbovec Bjelovarski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Moslavački partizanski odred Partizanska avijacija AFŽ Sisak Hrvatsko domobranstvo Topusko Borbe u Lici 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Cazin Borbe u Slavoniji 1942. 7. banijska divizija NOVJ 1. zagorska brigada Borbe u Lici 1943. Đurđevac 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. 10. zagrebački korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. Podravska Slatina Novi Marof Koprivnica Popovača Završne operacije u Jugoslaviji 28. slavonska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Ptuj Virovitica 2. moslavačka brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Daruvar Livno Varaždinske Toplice 1. pješačka divizija (NDH) 1. moslavačka brigada Kiseljak Pavelićeva gardijska brigada 32. zagorska divizija NOVJ Ludbreg SKOJ Osijek Borbe u Hrvatskoj 1944. Bjelovar Kninska operacija Knin Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Karlovac Borbe u Hrvatskoj 1945. Petrinja Komunistička partija Hrvatske Hrvatska brigada Matija Gubec Borbe u Hrvatskoj 1942. Varaždin Udarna brigada Braća Radić Omiš Šibenik Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Dugo Selo Narodno oslobodilački odbori