Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Kiseljak u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 45 hronoloških zapisa, 47 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 8. 1941. Kod s. Rakovice (na putu Sarajevo-Kiseljak) delovi 1 (Semizovačke) partizanske čete sarajevske oblasti napali kamion u kome su bile ustaše te 6 ustaša ubili i trojicu ranili. Sutrad, za odmazdu, ustaše iz Sarajeva i Travnika pohvatale 80 Srba iz 7 okolnih sela i pobile ih, a zatim spalile.

⚔️ 6. 7. 1942. Nastupajući u više kolona s komunikacije Fojnica-Kiseljak-Blažuj ojačani 738. puk nemačke 718. divizije, uz podršku avijacije, povratio Kreševo i odbacio 2. i 4. proletersku NOU brigadu iz dolina r. Lepenice i r. Kreševčice na pl. Bitovnji.

⚔️ 17. 10. 1942. Delovi 2. bataljona nemačkog 750. pešadijskog puka, ojačani domobranima, iz Sa rajeva preko Kiseljaka ušli u Fojnicu, koju je predhodno evakuisao jedan bataljon 5. crnogorske NOU brigade. I

⚔️ 13. 4. 1943. Kod s. Rastošnice i s. Kiseljaka (na putu Zvornik-Lopare) 1. vojvođanska NOU brigada razbila delove četničke Majevičke brigade. Poginulo je 30 i ranjeno oko 50 četnika.

⚔️ 20. 6. 1943. S linije s. Tarčin - s. Blažuj - Kiseljak - s. Busovača otpočeo napad delova nemačke 373. i 369. legionarske divizije u cilju odbacivanja jedinica 5. udarne divizije NOVJ s komunikacije Sarajevo-Mostar. Izbegavajući frontalne borbe, jedinice NOVJ su napadale manje kolone na komunikacijama, a kod s. Zabrđa razbile jedan ojačani bataljon. Neprijatelj je do 23. juna zauzeo Kreševo i Fojnicu, ali je 5. udarna divizija NOVJ i dalje ostala na ovom području.

⚔️ 18. 7. 1943. Prva krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ razbila domobrane i žandarme i zauzela Kiseljak (kod Sarajeva).

⚔️ 19. 7. 1943. Kod Han-Ploče (na putu Sarajevo-Kiseljak) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ uništila kombinovanu četu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Plen: 2 protivtenkovska topa, 4 puškomitraljeza, 48 pušaka i automata. Gubici neprijatelja: 84 poginula, 4 zarobljena i veći broj ranjenih.

⚔️ 24. 7. 1943. Nastupajući s linije Kiseljak - Han-Ploča - s. Tarčin delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- (oko dva bataljona pešadije i četa tenkova) zauzeli Kreševo. Prva krajiška NOU brigada, nanoseći neprijatelju gubitke udarom po manjim kolonama, povukla se na brdo Inač, a zatim, pošto je neprijatelj istog dana napustio Kreševo, vratila na ranije položaje duž puta Kiseljak - s. Blažuj - s. Taračin. Brigada je imala 5 mrtvih i 15 ranjenih, a neprijatelj 4 mrtva i 30 ranjenih.

⚔️ 2. 11. 1943. Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ prodrla u Visoko, ali se u toku dana povukla zbog intervencije neprijatelja iz Sarajeva i Kiseljaka, s kojim je vodila borbu 9. krajiška udarna brigada iste divizije. Izbačeno iz stroja preko 100 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 10 udarne divizije NOVJ imale 6 mrtvih i 23 ranjena.

⚔️ 15. 5. 1944. Na odseku Kiseljak-Fojnica jedinice 10. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv neprijatelja i nanela mu gubitke od oko 15 mrtvih i 36 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 9 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod Han-Kumpanije (blizu Kiseljaka) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ ustaškom bataljonu naneli gubitke od 20 mrtvih i 35 ranjenih, a oni imali 3 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 9. 1944. Prvi bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu (250 vozila) koja se kretala od Busovače prema Kiseljaku. Gubici neprijatelja: 32 mrtva i 20 ranjenih; uništen 1 automobil i 1 motocikl, a oštećen 1 kamion i 1 tenk. Gubici 1. bataljona: 2 ranjena borca.

⚔️ 21. 9. 1944. Između Kiseljaka i Busovače jedan bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu i naneo joj gubitke od 70 mrtvih i 130 ranjenih, a oštetio 17 kamiona i 1 tenk. Bataljon je imao 2 ranjena borca.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da poruši komunikacije: Derventa-Doboj-Sarajevo, Mostar-Konjic-Sarajevo, Jablanica - Prozor - G. Vakuf, Sarajevo-Kiseljak-Travnik; da prati pokrete neprijateljskih jedinica i da im, u slučaju njihovog povlačenja, odbranom po dubini usporava prodor.

⚔️ 4. 11. 1944. Jedan bataljon Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ odbio ispad čete ustaša iz Kiseljaka ka s. Tušnićima. Neprijateljski gubici: 3 mrtva i 7 ranjenih. Zaplenjeno: minobacač, p. mitraljez i 20 pušaka.

⚔️ 6. 11. 1944. Jedan bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao na ustaško uporište u s. Gomiljaku (kod Kiseljaka). Napad nije uspeo zbog intervencije neprijatelja iz Kiseljaka. Neprijateljski gubici: 21 mrtav, 9 ranjenih i 7 zarobljenih. Bataljon 9. brigade je imao 1 mrtvog i 4 ranjena borca.

⚔️ 13. 11. 1944. Kod s. Brestovskog i s. Krčevina (blizu Kiseljaka) 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustašku kolonu jačine 800 vojnika, podržanu sa 6 tenkova, koja se kretala od Kiseljaka prema Busovači. Posle osmočasovne borbe neprijatelj je razbijen i odbačen u polazni garnizon, pretrpevši gubitke od 40 mrtvih, 50 ranjenih i 9 zarobljenih vojnika. Gubici 9. brigade: 1 poginuo i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 11. 1944. Kod Brezove kose (na putu Kiseljak-Busovača) 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ vodila dvodnevnu oštru borbu protiv neprijateljske kolone (oko 1000 nemačkih vojnika iz 7 SS divizije -Princ Eugen- i 800 ustaša, sa 20 tenkova) koja se probijala od Kiseljaka za Busovaču. Gubici neprijatelja: 65 mrtvih i 101 ranjen. Brigada je imala 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 11. 1944. Kod s. Krčevine i s. Klokota (na putu Kiseljak-Busovača) 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu (250 motornih vozila) koja se kretala od Kiseljaka prema Busovači. Poginulo je 29 a ranjeno 48 neprijateljskih vojnika. Uništena su 2 tenka i 5 kamiona. Gubici 9. brigade: 1 mrtav i 2 ranjena borca.

⚔️ 2. 12. 1944. Na putu Busovača-Kiseljak delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku motorizovanu kolonu (5 kamiona s vojnicima i 1 tenk). Posle žestoke borbe oni su je razbili. Gubici neprijatelja: 50 mrtvih vojnika i 2 uništena i 2 oštećena kamiona. Delovi 11. brigade su imali 11 mrtvih i 1 ranjenog borca.

⚔️ 2. 12. 1944. Kod prevoja Kobilja glava (na putu Sarajevo-Kiseljak) glavnina 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napala dve nemačke pešadijske kolone i nanela im gubitke od 31 mrtvog, 19 ranjenih i 7 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 14 pušaka, 16 ručnih bombi, 13.550 metaka i druga ratna oprema. Gubici 7. brigade: 2 ranjena i 1 nestao borac.

⚔️ 3. 12. 1944. Na Kobiljoj glavi (na putu Sarajevo-Kiseljak) dva bataljona 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu jačine 50 vozila i 250 vojnika. Poginulo je 70 vojnika a uništena su 33 kamiona. Zaplenjeno je: protivavionski top, mitraljez, 0 pušaka, 3 pištolja i druga ratna oprema. Brigada je imala 2 poginula, 12 ranjenih i 1 nestalog borca.

⚔️ 5. 12. 1944. Posle dvočasovne borbe delovi Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ odbili u polazni garnizon nemačku motorizovanu kolonu koja se kretala od Kiseljaka za Busovaču, nanevši joj gubitke od 9 mrtvih i 22 ranjena vojnika. Odred je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 7. 12. 1944. Na putu Sarajevo-Kiseljak glavnina 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napala nemačku kolonu i nanela joj gubitke od 26 mrtvih, 8 ranjenih i 2 zarobljena vojnika.

⚔️ 8. 12. 1944. Kod s. Gladnog Polja (na putu Sarajevo-Kiseljak) delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali dve nemačko-ustaške kolone i naneli im gubitke od 50 mrtvih, 4 ranjena i 3 zarobljena vojnika. Uništeno je 12 kamiona.

⚔️ 11. 12. 1944. Na putu Kiseljak-Busovača glavnina 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište s. Gusti Grab, gde su se branili delovi RZK. Napad je vršen i sutradan, ali uporište nije zauzeto. Gubici neprijatelja: 39 mrtvih i 40 ranjenih vojnika. Gubici 9. brigade: 2 mrtva i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 12. 1944. Na putu Sarajevo-Kiseljak 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ izvršila napad na tri nemačke motorizovane kolone koje su se od Sarajeva probijale ka Kiseljaku. Neprijatelju su naneti znatni gubici: 175 mrtvih, 15 ranjenih i 1 zarobljen vojnik; uništeno je 11 kamiona sa ratnim materijalom. Gubici 7. brigade: 1 poginuo i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 12. 1944. Na putu Sarajevo-Kiseljak delovi 7. i 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali nemačko-ustašku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 82 mrtva i 60 ranjenih vojnika, a 12 kamiona je oštećeno. Gubici delova 7. i 9. brigade: 1 poginuo i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 12. 1944. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 7. krajiške udarne brigade i Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ napali i razbili nemačku motorizovanu kolonu, nanevši joj gubitke od 80 poginulih, 35 ranjenih i 3 zarobljena vojnika i uništivši 10 kamiona, 1 putnički automobil i 1 motocikl. Gubici jedinica NOVJ: 2 poginula i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 12. 1944. Kod s. Gladnog Polja (na putu Sarajevo-Kiseljak) delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 30 poginulih, 7 ranjenih i 4 zarobljena vojnika. Zaplenjene su 4 puške i druga ratna oprema.

⚔️ 18. 12. 1944. Kod Brezove kose (na putu Kiseljak-Busovača) 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu od oko 120 vozila. Poginulo je 45 a ranjena su 2.2 vojnika. Uništeno: 18 kamiona, 6 motocikla i 1 tenk. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 1 automatska puška. 2 pištolja i druga ratna oprema. Brigada je imala 3 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 12. 1944. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali dve nemačke motorizovane kolone i naneli im gubitke od 15 poginulih, 19 ranjenih i 1 zarobljenog vojnika. Uništena su 4 kamiona i 1 putnički automobil. Gubici delova 10. divizije NOVJ: 2 ranjena borca.

⚔️ 23. 12. 1944. Na putu Sarajevo-Kiseljak 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala dve nemačke motorizovane kolone i nanela im gubitke od 86 poginulih; 90 ranjenih i 3 zarobljena vojnika. Uništeno je 8 kamiona. Brigada je imala 2 poginula i 38 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 12. 1944. Na putu Sarajevo-Kiseljak delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali dve nemačke motorizovane kolone. Istovremeno je izvrešen napad i na neprijateljsko uporište u s. Han-Pločama. U tim borbama poginulo je 48, ranjeno 32 i zarobljeno 5 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 8 pušaka i 680 metaka. Gubici delova 10. divizije: 2 ranjena borca.

⚔️ 27. 12. 1944. Kod Brezove kose (na putu Kiseljak-Busovača) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od 17 mrtvih i 23 ranjena vojnika (a oni imali 1 ranjenog borca).

⚔️ 29. 12. 1944. S linije Zenica-Lašva-Busovača i s linije Kiseljak - s. Pazarić nemačke i ustaške snage (sastava: nemački 104. puk, 1. i 2. ustaška brigada, jedan puk RZK, 920. tenkovski bataljon i druga ojačanja) otpočele napad ka Travniku i Fojnici, protiv 4. udarne divizije i delova 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, u cilju njihovog razbijanja i odbacivanja od komunikacije Sarajevo-Zenica. Posle četvorodnevne borbe neprijatelj je prodro do blizu Travnika i do Kreševa, ali je opštim protivnapadom 4. udarne divizije i delova 10. udarne divizije NOVJ odbačen u polazne garnizone. Gubici neprijatelja: oko 730 mrtvih, 950 ranjenih i 11 zarobljenih vojnika. Jedinice NOVJ su imale 67 mrtvih, 276 ranjenih i 33 nestala borca.

⚔️ 13. 1. 1945. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 4 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 14. 1. 1945. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu jačine 30 kamiona, neprijatelju naneli gubitke od 8 mrtvih i 11 ranjenih i oštetili 11 kamiona i 1 PA top.

⚔️ 25. 1. 1945. Kod s. Klokota (na putu Kiseljak-Busovača) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu. Uništeno je 5 kamiona a oštećeno 6 kamiona i protivavionski top.

⚔️ 8. 2. 1945. Na putu Kiseljak Busovača delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu jačine 70 motornih vozila i 120 vojnika. Poginulo je 16 a ranjeno 25 nemačkih vojnika. Uništeno je 6 kamiona.

⚔️ 10. 2. 1945. Kod s. Kokota (na putu Kiseljak-Busovača) 7, krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, jačine 80 vozila. Poginulo je oko 20 i ranjeno 12 neprijateljskih vojnika i uništeno 7 kamiona i 7 motocikla. Brigada je imala 2 mrtva.

⚔️ 23. 2. 1945. Kod s. Brestovskog delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu i posle tročasovne borbe razbili je i odbacili u Kiseljak. Poginulo je 46 a ranjeno 45 neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica 10. udarne divizije NOVJ: 17 ranjenih.

⚔️ 26. 2. 1945. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 30 mrtvih i 40 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 12 ranjenih.

⚔️ 10. 3. 1945. U rejonu s. Tarčin - s. Hadžići - Volujak delovi 10 udarne divizije 5. udarnog korpusa JA vodili višečasovnu oštru borbu protiv dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaša (ukupno oko 2200 vojnika). Neprijatelj je odbijen prema Sarajevu i Kiseljaku uz velike gubitke. Gubici delova 10. udarne divizije JA: 40 mrtvih, 59 ranjenih i 28 nestalih.

⚔️ 7. 4. 1945. Delovi 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa JA oslobodili Kiseljak.

Dokumenti

📜 Izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 19 jula 1943 god. o akcijama jedinica NOV na prostoru Kiseljak-Busovača i Visoko

📜 Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 21 jula 1943 god. o borbama i rasporedu jedinica NOV na prostoru Kiseljak- Fojnica-Kreševo

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 22 jula 1943 god. o borbama jedinica NOV na komunikaciji Kiseljak-Sarajevo

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 27 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na komunikaciju Kiseljak-Busovača-Travnik i na domobranske položaje sjeveroistočno od Sarajeva

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 29 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o dejstvu na komunikaciji Lašva- Busovača-Kiseljak-Visoko

📜 Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 30 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o dejstvima oko Busovače, Kiseljaka i Visokog

📜 Izvještaj štaba 10. divizije od 5. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu na Visoko i akcijama na komunikaciji Sarajevo–Kiseljak–Busovača

📜 Obavještenje Štaba Desete NOU divizije od 5 novembra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama na sektoru Visoko Kiseljak i o posjedanju novih položaja

📜 Izvještaj Štaba Petog korpusa NOVJ od 13 novembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama sa neprijateljskim snagama na sektoru Visoko, Kiseljak

📜 Izvještaj Štaba Petog korpusa NOVJ od 13 novembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama sa neprijateljskim snagama kod Kadine Vode i na komunikaciji Busovača - Kiseljak

📜 Izvještaj Štaba 1. vojvođanske brigade od 16 jula 1944. Štabu 16. NOU divizije o dejstvima u prvoj polovini jula na prostoru Zivinice - Kiseljak - Treštenica

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. septembra 1944. o borbama oko Konjica i Kiseljaka

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. septembra 1944. o borbama oko Prijedora, Kiseljaka i Bugojna

📜 Izvještaj 3. zbornog područja od 16. septembra 1944. o stanju na područjima Travnika, Zenice, Kiseljaka i Gacka

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 7. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u septembru na prostoriji Konjic - Kiseljak - Travnik - Bugojno

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. novembra 1944. o borbama oko Bihaća, Kiseljaka i Zvornika

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. novembra 1944. o borbama kod Širokog Brijega, Križevaca i Kiseljaka

📜 Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. novembra 1944. Komandi drvarskog vojnog područja o dejstvima jedinica na sektoru Zenica - Busovača - Kiseljak

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 27. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenica - Visoko - Kiseljak

📜 Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. novembra 1944. Komandi drvarskog vojnog područja o dejstvima jedinica na sektoru Zenica - Busovača - Kiseljak

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 27. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenica - Visoko - Kiseljak

📜 Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Visoko - Kiseljak - Kreševo - Tarčin

📜 Izvještaj Štaba Visočko-fojničkog NOP odreda od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Kiseljak - Visoko - Zenica

📜 Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Visoko - Kiseljak - Kreševo - Tarčin

📜 Izvještaj Štaba Visočko-fojničkog NOP odreda od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Kiseljak - Visoko - Zenica

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. decembra 1944. o izviđanju komunikacija Gospić-Senj i Mostar-Sarajevo i ometanju saobraćaja kod Kiseljaka

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 9. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na komunikaciji Sarajevo - Kiseljak

📜 Zapovijest Štaba 10. NOU divizije od 11. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoru Fojnica - Modri Kamen i komunikacijama Kiseljak - Sarajevo i Rama - Prozor

📜 Zapovijest Štaba 7. krajiške NOU brigade od 15. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Busovača - Kiseljak

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. decembra 1944. o dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni i kod Kiseljaka

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 27. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na prostoru Zenica - Busovača - Kiseljak

📜 Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 28. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na prostoru Kreševo - Kiseljak

📜 Izvještaj Visočko-fojničkog NOP odreda od 28. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o akcijama na komunikaciji Kiseljak - Busovača - Zenica

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 28. decembra 1944. o napadu na železnički saobraćaj na pruzi Sarajevo-Busovača i na nemačku autokolonu kod Kiseljaka

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 28. decembra 1944. o napadu na nemačke snage kod Ličkog Osika, Sarajeva i Kiseljaka

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 30. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Kiseljak - Busovača - Travnik

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Kiseljak-Busovača

📜 Mjesečni izvještaj štaba 1. artiljerijskog diviziona od 24. februara 1945. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Kiseljak - Busovača i kod s. Homoljska Ćuprija

📜 Izvještaj Štaba 10. udarne divizije od 3. marta 1945. Štabu 5. Korpusa JA o dejstvima u februaru na prostoru Busovača- Kiseljak-Tarčin-Konjic

📜 Izvještaj Štaba 1. artiljerijskog diviziona od 24. marta 1945. Štabu 10. udarne divizije JA o dejstvima na komunikacijama Busovača-Kiseljak i Hadžiči-Blažuj i na prostoru Kreševa

📜 Naređenje Štaba 29. udarne divizije JA od 3. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo prema komunikaciji Ivan-Sedlo-Tarčin-Hadžići-Kiseljak

📜 Zapovijest Štaba 29. udarne divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljska uporišta na prostoru Blažuj-Kiseljak i Ivan-Sedlo-Hadžići

📜 Izvještaj Štaba artiljerijske brigade od 9. aprila 1945. Štabu 29. udarne divizije JA o artiljerijskoj podršci pješadijskim jedinicama u borbama na prostoru Ivan-Sedlo-Blažuj-Kiseljak

📜 Izvještaj Štaba 29. udarne divizije od 11. aprila 1945. Operativnom štabu Grupe korpusa JA o borbama na prostoru Ivan-Sedlo-Tarčin-Kiseljak-Blažuj

📜 Izvještaj Štaba 1. artiljerijskog diviziona od 13. aprila 1945. Štabu 10. udarne divizije JA o dejstvima na neprijateljska uporišta na komunikacijama Kiseljak-Visoko-Zenica

📜 Izvještaj Štaba 29. udarne divizije od 16. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o dejstvima u prvoj polovini aprila na prostoru Ivan-Sedlo-Tarčin-Kiseljak-Blažuj

📜 Izvještaj Štaba 10. udarne divizije od 1. maja 1945. Štabu 2. armije JA o borbama u martu na prostoru Busovača-Kiseljak- Konjic

Fotografije

Povezane odrednice

Luftwaffe u Jugoslaviji 11. hercegovačka udarna brigada Visoko 7. SS divizija Prinz Eugen Doboj 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Prijedor Križevci 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Zenica Ustaški zločini 1941. Avijacija u oslobodilačkom ratu 29. hercegovačka divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitka za Prijedor 1944. 718. pešadijska divizija Partizanska avijacija Majevička četnička brigada Završne operacije u Jugoslaviji Mostar Borbe u Hrvatskoj 1944. Sarajevska operacija Genocid u NDH 373. legionarska divizija Tiger Konjic 10. krajiška divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Derventa 1. lovačka eskadrila NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Gospić Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 6. krajiška udarna brigada Zvornik 1. vojvođanska udarna brigada Vermaht u Jugoslaviji Senj Zasede u oslobodilačkom ratu 7. krajiška udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ustanak u NDH 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu 2. lovačka eskadrila NOVJ Sarajevo 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Lici 1944. Napad NOVJ na Travnik 1944. Operacija Schwarz 11. krajiška udarna brigada 1. ustaška brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ Gornji Vakuf 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. ustaška brigada 1. krajiška udarna brigada Prozor Široki Brijeg Travnik Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Bihać Gacko Lopare