Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

1. ustaška brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 8. 1944. Iz Vareša, s. Ribnice, Kladnja i Olova jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 13. SS divizije -Handžar-, 1. i 11. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Romanijskog i Ozrenskog korpusa prešle u napad protiv jedinica 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ. Najžešće borbe vođene su kod Vareša i s. G. i D. Vijake. Tim napadima otpočela je durmitorska operacija u istočnoj Bosni. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 60 mrtvih.

⚔️ 22. 10. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzele Travnik, koji su branili 29. bataljon 1. ustaške brigade, bataljon iz 5. ustaške brigade, jedan bataljon domobrana, ustaška milicija i žandarmerija (jačine posade preko 2.600 vojnika). Neprijateljski gubici: 900 mrtvih i 501 zarobljen. Gubici jedinica NOVJ: 94 mrtva i veći broj ranjenih; među poginulima su se nalazili: načelnik operativnog odeljenja 5. udarnog korpusa NOVJ Josip Mažar Soša, zamenik komandanta 4. udarne divizije Petar Mećava i komandir tenkovske čete Lazar Marin, narodni heroji.

⚔️ 25. 10. 1944. Posle dvodnevne borbe 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Rogaticu, koju su branila dva bataljona 1. ustaške brigade. Neprijateljski gubici: 30 mrtvih, 40 ranjenih i 19 zarobljenih. Brigada je imala 4 ranjena borca. Zaplenila je: top, 2 minobacača, 3 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, oko 1000 mina za bacač, 500 topovskih granata i radio-stanicu [Po drugim podacima Rogatica je zauzeta 24. ili 26. oktobra 1944.].

⚔️ 29. 12. 1944. S linije Zenica-Lašva-Busovača i s linije Kiseljak - s. Pazarić nemačke i ustaške snage (sastava: nemački 104. puk, 1. i 2. ustaška brigada, jedan puk RZK, 920. tenkovski bataljon i druga ojačanja) otpočele napad ka Travniku i Fojnici, protiv 4. udarne divizije i delova 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, u cilju njihovog razbijanja i odbacivanja od komunikacije Sarajevo-Zenica. Posle četvorodnevne borbe neprijatelj je prodro do blizu Travnika i do Kreševa, ali je opštim protivnapadom 4. udarne divizije i delova 10. udarne divizije NOVJ odbačen u polazne garnizone. Gubici neprijatelja: oko 730 mrtvih, 950 ranjenih i 11 zarobljenih vojnika. Jedinice NOVJ su imale 67 mrtvih, 276 ranjenih i 33 nestala borca.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Zenica Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Durmitorska operacija Beogradska operacija 7. krajiška udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Romanijski korpus JVuO 5. ustaška brigada Narodni heroji Jugoslavije 13. SS divizija Handžar Ozrenski korpus JVuO 2. ustaška brigada 4. krajiška divizija NOVJ 6. krajiška udarna brigada Olovo Napad NOVJ na Travnik 1944. 27. istočnobosanska divizija NOVJ 20. romanijska udarna brigada Kiseljak 10. krajiška divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Travnik Četnici u drugom svetskom ratu