Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

7. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 63 hronoloških zapisa, 68 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 11. 1942. Naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formirana 5. udarna divizija NOVJ od 1, 4. i 7. krajiške NOU brigade.

⚔️ 27. 12. 1942. U s. Orahovljanima (kod Ključa), od krajiške polubrigade i delova 3. krajiškog NOP odreda, formirana 7. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 5. 1. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ rasformiran Štab operativnog sektora Jajce-Mrkonjić-Grad a položaje preuzela 7. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 20. 1. 1943. Jedinice 737. i 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije i 202. tenkovskog bataljona iz San. Mosta, nadirući preko s. Kljevaca, s. Hrustova, s. Čaplje, s Kijeva i s. Tomine, posle žestokih borbi protiv jedinica 1. i 7. krajiške NOU brigade zauzele s. Vrhpolje (kod San. Mosta). Neprijatelj je imao oko 150 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 35 izbačenih iz stroja.

⚔️ 22. 2. 1943. Mrkonjić-Grad zauzeli delovi nemačke 717. pešadijske divizije iz Ključa posle jednodnevne borbe protiv jedinica 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 0. 3. 1943. U s. Šujicu (kod Livna) ušao izviđački bataljon nemačke 369. legionarske divizije posle borbi protiv 7. krajiške NOU brigade, koja se povukla prema Prozoru.

⚔️ 1. 3. 1943. Nastupajući ka Glamočkom polju, nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila pred severoistočne ogranke pl. Šatora, nemačka 369. legionarska divizija zauzela s. Mliništa i produžila nadiranje u pravcu Glamoča, a domobranska 3. brdska brigada, po zauzimanju s. Šipova, produžila nastupanje ka Janju. Pred ovim su se snagama 4. i 8. krajiška NOU brigada, 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade i Prateći bataljon i bolnica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ povukli na prostor s. M. Tičevo, s. Peulje.

⚔️ 3. 3. 1943. Livno zauzeo izviđački bataljon nemačke 369. legionarske divizije posle borbi protiv jedinica 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, koje su se povukle ka pl. Cincaru i Kupresu.

⚔️ 5. 3. 1943. Kod Borove Glave (na putu Livno-Šujica), s. G. Malovana i s. Hrbljine (blizu Kupresa) delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Livna i Glamoča napali jedinice 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i, posle žestoke borbe, potisli ih u pravcu s. Šujice, s. Rilića i s. G. i D. Vukovskog.

⚔️ 6. 3. 1943. VŠ NOV i POJ stavio pod svoju neposrednu komandu 7. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ i 9. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 18. 3. 1943. Na putu s. Sitnica - s. Čađavica (kod Mrkonjić-Grada) 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade napao iz zasede nemačku kolonu i zaplenio 3 kamiona s namirnicama i odećom.

⚔️ 17. 4. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 2. proleterska udarna divizija NOVJ, ojačana 3. i 7. krajiškom NOU brigadom, izvršila protivudar s fočanskog mostobrana, te obuhvatom desnog krila povratila s. Čelebić i četničku Grupu limsko-sandžačkih odreda podržanu italijanskem artiljerijom, odbacila preko r. Tare. Prema nepotpunim podacima poginulo je oko 200, ranjeno 200 i zarobljeno 800 četnika.

⚔️ 21. 4. 1943. Kod s. Tepaca 4. bataljon 7. krajiške NOU brigade prešao r. Taru i ušao u Žabljak, koji su već bili zauzeli mesni partizani. U rejonu Žabljaka je zarobljeno 90 četnika i 3 oficira, a zaplenjeno 3 bacača sa 400 mina, 600 pušaka, 62.000 metaka i dosta druge ratne opreme.

⚔️ 12. 5. 1943. Na Vratlu i gornjem toku r. Morače (Dragovića polje, Crkvice) 7. krajiška udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbila delove četničkih Limsko-sandžačkih odreda.

⚔️ 19. 5. 1943. Iz Mojkovca 7. krajiška udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ otpočela pokret preko Sinjajevine i Šavnika ka s. Ravnom da pojača odbranu grupe bataljona 10. hercegovačke brigade 3. udarne divizije NOVJ na pravcu Gatačko polje - Pivska župa i sprečava prodor nemačke 118. lovačke i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 23. 5. 1943. Kod s. Berušice (blizu Gacka) 7. krajiška udarna brigada i grupa bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršile protivnapad na delove 13. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i pukovske borbene grupe -Anaker-, a potom se povukle na liniju Kućetine - Šejtan kula.

⚔️ 29. 5. 1943. Na brdu Košuru (k. 787), u međurečju Sutjeske i Hrčavke, jedinice 2. proleterske NOU brigade otpočele niz napada na delove pukovske borbene grupe -Gertler- nemačke 118. lovačke divizije. Neprekidnim ojačavanjem neprijatelj je uspeo da solidno utvrdi i održi ovaj važan položaj, iako su od 5. do 7. juna u borbu ubačene i 6. istočnobosanska i 7. krajiška NOU brigada. U jednom od desetak napada, 4. juna, poginuo je zamenik komandira 2. čete 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Radoš Bojović, narodni heroj.

⚔️ 30. 5. 1943. Na Javorku (pivskom) jedan bataljon 7. krajiške udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ odbio napad delova nemačke pukovske borbene grupe -Anaker- i odbacio ih ka s. Brljevu. Uveče je na te položaje pristigla i glavnina te brigade.

⚔️ 3. 6. 1943. Sedma krajiška udarna i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ povukle se ka Mratinju posle oštrih trodnevnih borbi na Javorku (pivskom) protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, u kojima su pretrpele gubitke od oko 200 mrtvih i ranjenih. Poginuli su, pored ostalih, zamenik komandanta 10. hercegovačke NOU brigade Vlado Tomović i borac 7. krajiške NOU brigade Pavle Džever, narodni heroji.

⚔️ 2. 7. 1943. U rudnik uglja Đurđevik (kod Tuzle) upala 7. krajiška udarna brigada 7. divizije NOVJ i spalila postrojenja.

⚔️ 5. 7. 1943. Kod s. Živinica (blizu Tuzle) jači delovi nemačke 369. legionarske divizije i domobranske Tuzlanske brigade, uz podršku delova nemačkog 202. tenkovskog bataljona, odbacili 7. krajišku udarnu i 8. banijsku brigadu 7. divizije NOVJ na padine pl. Korijuha i zauzeli s. Stupare, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 10. 7. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i domobranskog 7. lovačkog puka potisnule delove 7. krajiške udarne brigade i 7. brigadu 7. divizije NOVJ prema Kladnju i zauzele Olovo.

⚔️ 12. 7. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- nastupajući od Olova, razbili delove 7. krajiške NOU brigade i zauzeli Kladanj. U borbi je poginuo i komandant 7. brigade Rade Marjanac, narodni heroj.

⚔️ 6. 8. 1943. Ramski NOP odred i delovi 7. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ prisilili delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- da napuste Prozor.

⚔️ 14. 8. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- odbacili Ramski NOP odred i delove 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ i zauzeli Prozor.

⚔️ 14. 8. 1943. U rejonu Prozora 7. krajiška udarna brigada, koja se od. marta nalazila u sastavu Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ, vratila se u sastav 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 2. 11. 1943. Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ prodrla u Visoko, ali se u toku dana povukla zbog intervencije neprijatelja iz Sarajeva i Kiseljaka, s kojim je vodila borbu 9. krajiška udarna brigada iste divizije. Izbačeno iz stroja preko 100 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 10 udarne divizije NOVJ imale 6 mrtvih i 23 ranjena.

⚔️ 24. 11. 1943. Delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Travnika napali 7. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ i odbacili je s položaja s. Visokovići - Vučje jame - s. Đakovići. Brigada je protivnapadom povratila položaje i odbacila neprijatelja u Travnik. Gubiti neprijatelja: oko 100 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 19 ranjenih.

⚔️ 16. 12. 1943. Jako ustaško uporište Šujicu napale 1. i 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Zbog nejednovremnog napada, žilavog otpora ustaša kao i velikih gubitaka, napad je obustavljen. Samo 1. proleterska NOU brigada imala je 17 mrtvih i 44 ranjena. Poginuli su i komesar 3. čete 6. bataljona Milan Munjas i komandir čete u 1. proleterskoj NOU brigadi Vuksan Đukić, narodni heroj.

⚔️ 24. 12. 1943. U s. Lazini (kod Jastrebarskog) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- napala nemačku posadu, ali se, zbog pojačanja pristiglih iz Jastrebarskog, morala povući. Zarobljena su 24, a ranjena 4 neprijateljska vojnika.

⚔️ 13. 1. 1944. Nastupajući s linije Jablanica-Konjic-Kreševo, delovi nemačke 369. legionarske divizije, posle sedmodnevnih borbi, odbacili 7. krajišku udarnu brigadu i Ramski NOP odred 10. udarne divizije NOVJ na pl. Radušu i zauzeli Prozor.

⚔️ 14. 1. 1944. U s. Vukovsko (kod Kupresa) prodro izviđački odred 7. SS divizije -Princ Eugen- i time ugrozio 7. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ na južnim padinama pl. Raduše.

⚔️ 17. 1. 1944. Zbog nadiranja jakih neprijateljskih snaga, koje su izbile u Duvanjsko, Livanjsko i Glamočko polje, 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ povukla se, preko pl. Ljubuše, u rejon s. Rakitno (kod Posušja), a 9. krajiška NOU brigada, ispred nastupajuće kolone 7. SS divizije -Princ Eugen-, delom se povukla na pl. Hrbljinu a delom u Omar, između s. D. Vukovskog, Kupresa i Šujice.

⚔️ 8. 4. 1944. Dva bataljona 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ, potisnuvši delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, zauzela s. Veselu (kod Bugojna) i uništila električnu centralu. Blokada s. Vesele i centrale otpočela je 3. aprila. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 78 mrtvih i 97 ranjenih, a gubici bataljona NOVJ iznose 10 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 4. 5. 1944. Na pruzi Sarajevo-Konjic 4. bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ uništio teretni voz od 25 vagona i 2 lokomotive i neprijatelju naneo gubitke od 45 mrtvih i 6 zarobljenih vojnika.

⚔️ 20. 5. 1944. Kod s. Lašve, na pruzi Visoko-Zenica, dva bataljona 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napala domobranski transportni voz (28 vagona). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih i 50 zarobljenih. Bataljoni su imali 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 28. 5. 1944. Na pruzi Mostar-Sarajevo 7. krajiška udarna brigada 10. divizije NOVJ rušenjem transportnog voza uništila 22 vagona s vojnicima i materijalom i 2 lokomotive.

⚔️ 0. 6. 1944. Na Zec-planini poginuo komandant 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ Milan Ćup, narodni heroj.

⚔️ 1. 7. 1944. Kod s. Komara (na putu G. Vakuf - Travnik) 3. bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao kolonu nemačke 7. SŠ divizije -Princ Eugen- (jačine 300 vojnika sa 100 konja) i naneo joj gubitke od 30 mrtvih i 25 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 4 puške, 10 bombi, 1.500 metaka, 22 konja i manja količina ostale ratne opreme.

⚔️ 15. 8. 1944. Na pruzi Busovača-Travnik delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili lokomotivu i 3 vagona. Poginulo je 6 a ranjeno 10 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 9. 9. 1944. Četvrti bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ oslobodio Bugojno, koje su branile ustaše. Neprijateljski gubici: 5 mrtvih i 7 ranjenih. Zaplenjeno 6 pušaka i 2000 metaka.

⚔️ 9. 9. 1944. Prvi bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeo s. Gromiljak (kod Visokog). Gubici neprijatelja: 35 mrtvih i 40 ranjenih, a gubici 1. bataljona: 1 mrtav i 2 ranjena borca.

⚔️ 13. 9. 1944. Četvrti bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeo s. Turbe (kod Travnika), koje su branili delovi Kupreškog ustaškog bataljona. Neprijateljski gubici: 5 mrtvih, 12 ranjenih i 1 zarobljen; zaplenjeno 7 pušaka. Gubici 7. brigade: 1 poginuo i 1 ranjen.

⚔️ 17. 9. 1944. Prvi bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu (250 vozila) koja se kretala od Busovače prema Kiseljaku. Gubici neprijatelja: 32 mrtva i 20 ranjenih; uništen 1 automobil i 1 motocikl, a oštećen 1 kamion i 1 tenk. Gubici 1. bataljona: 2 ranjena borca.

⚔️ 30. 9. 1944. Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, ojačana artiljerijskim divizionom, otpočela napad na Travnik. Glavnina je bila prodrla do fabrike duvana, ali, u dvodnevnoj oštroj borbi, grad nije mogla zauzeti zbog jakog otpora neprijatelja. Grad su branile ustaše Kupreškog bataljona, 19. bataljon 1. ustaške posadne brigade, domobrani Brze brigade, policija i žandarmi (ukupne jačine oko 1500 vojnika). Gubici neprijatelja: 61 mrtav i 119 ranjenih, a gubici 7. brigade: 21 mrtav i 64 ranjena borca.

⚔️ 22. 10. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzele Travnik, koji su branili 29. bataljon 1. ustaške brigade, bataljon iz 5. ustaške brigade, jedan bataljon domobrana, ustaška milicija i žandarmerija (jačine posade preko 2.600 vojnika). Neprijateljski gubici: 900 mrtvih i 501 zarobljen. Gubici jedinica NOVJ: 94 mrtva i veći broj ranjenih; među poginulima su se nalazili: načelnik operativnog odeljenja 5. udarnog korpusa NOVJ Josip Mažar Soša, zamenik komandanta 4. udarne divizije Petar Mećava i komandir tenkovske čete Lazar Marin, narodni heroji.

⚔️ 24. 10. 1944. Posle oštre borbe 8. krajiška udarna i 11. krajiška udarna brigada i delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 1700 ustaša koji su iz Zenice nastupali ka Travniku radi prodora u ovaj grad.

⚔️ 19. 11. 1944. Na prostoriji s. Kralupi - s. Čitluk (kod Visokog) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ i Visočko-fojnički NOP odred napali ojačanu četničku Zeničku brigadu i delove četničke Sarajevske brigade. Gubici četnika: 55 poginulih, 51 ranjen i 12 zarobljenih. Uništeni su 1 tenk i 1 kamion, a zaplenjeno je 14 pušaka. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 12. 1944. Kod prevoja Kobilja glava (na putu Sarajevo-Kiseljak) glavnina 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napala dve nemačke pešadijske kolone i nanela im gubitke od 31 mrtvog, 19 ranjenih i 7 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 14 pušaka, 16 ručnih bombi, 13.550 metaka i druga ratna oprema. Gubici 7. brigade: 2 ranjena i 1 nestao borac.

⚔️ 3. 12. 1944. Na Kobiljoj glavi (na putu Sarajevo-Kiseljak) dva bataljona 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu jačine 50 vozila i 250 vojnika. Poginulo je 70 vojnika a uništena su 33 kamiona. Zaplenjeno je: protivavionski top, mitraljez, 0 pušaka, 3 pištolja i druga ratna oprema. Brigada je imala 2 poginula, 12 ranjenih i 1 nestalog borca.

⚔️ 7. 12. 1944. Na putu Sarajevo-Kiseljak glavnina 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napala nemačku kolonu i nanela joj gubitke od 26 mrtvih, 8 ranjenih i 2 zarobljena vojnika.

⚔️ 8. 12. 1944. Kod s. Gladnog Polja (na putu Sarajevo-Kiseljak) delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali dve nemačko-ustaške kolone i naneli im gubitke od 50 mrtvih, 4 ranjena i 3 zarobljena vojnika. Uništeno je 12 kamiona.

⚔️ 13. 12. 1944. Na putu Sarajevo-Kiseljak 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ izvršila napad na tri nemačke motorizovane kolone koje su se od Sarajeva probijale ka Kiseljaku. Neprijatelju su naneti znatni gubici: 175 mrtvih, 15 ranjenih i 1 zarobljen vojnik; uništeno je 11 kamiona sa ratnim materijalom. Gubici 7. brigade: 1 poginuo i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 12. 1944. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 7. krajiške udarne brigade i Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ napali i razbili nemačku motorizovanu kolonu, nanevši joj gubitke od 80 poginulih, 35 ranjenih i 3 zarobljena vojnika i uništivši 10 kamiona, 1 putnički automobil i 1 motocikl. Gubici jedinica NOVJ: 2 poginula i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 12. 1944. Na pruzi Konjic-Sarajevo 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ minirala prugu, usled čega se srušio neprijateljski voz. Uništeno je 5 vagona sa ratnim materijalom i hranom a oštećene su 2 lokomotive i 17 vagona. Neprijateljski gubici: 10 poginulih, 3 ranjena i 2 zarobljena vojnika.

⚔️ 17. 12. 1944. Kod s. Gladnog Polja (na putu Sarajevo-Kiseljak) delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 30 poginulih, 7 ranjenih i 4 zarobljena vojnika. Zaplenjene su 4 puške i druga ratna oprema.

⚔️ 22. 1. 1945. Glavnina nemačke 104. lovačke divizije, delovi borbene grupe -Eberlajn- i tri bataljona ustaša, nastupajući od Zenice, posle četvorodnevne borbe protiv glavnine 4. udarne divizije NOVJ i delova 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeli Travnik. Poginuo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika, dok su 4. udarna divizija i 7. krajiška NOU brigada imale 72 poginula, 188 ranjenih i 21 nestalog.

⚔️ 8. 2. 1945. Na putu Kiseljak Busovača delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu jačine 70 motornih vozila i 120 vojnika. Poginulo je 16 a ranjeno 25 nemačkih vojnika. Uništeno je 6 kamiona.

⚔️ 12. 2. 1945. Na prostoriji s. Hrastovci - s. Zaselje - s. Čakići - s. Brdani (kod Travnika) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 1. bataljonom 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, odbila napad 5. puka ruskog zaštitnog korpusa.

⚔️ 27. 2. 1945. U rejonu s. Buselji - s. Bukve - s. Očeniči (kod Travnika) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ posle jednodnevne borbe odbila napad nemačkih i ustaških delova iz Busovače. Poginuo je i ranjen veći broj neprijateljskih vojnika, dok je 7. brigada imala 4 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 4. 3. 1945. U blizini s. Vranjske delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije JA napali delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i posle višečasovne borbe odbacili ih prema Travniku, nanevši im velike gubitke. Gubici 7. brigade JA: 4 mrtva i 11 ranjenih.

⚔️ 27. 3. 1945. Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA oslobodila Fojnicu koju su branile nemačke jedinice.

⚔️ 8. 4. 1945. Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije JA, posle dvočasovne borbe, oslobodila Kakanj.

Dokumenti

📜 Izvještaj štaba Pete NOU divizije od 2 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru divizije i pripremama za formiranje Sedme krajiške brigade

📜 Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 3 decembra 1942 god. štabu Treće NOU divizije o situaciji u odredu poslije odlaska dva bataljona u sastav novoformirane Sedme krajiške brigade i o borbama na sektoru Donji Vakuf - Turbe

📜 Izvještaj štaba Sedme krajiške brigade od 11 decembra 1942 god. štabu Pete NOU divizije o stanju u bataljonima koji su dodijeljeni brigadi

📜 Naređenje štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 decembra 1942 god. štabu Prve, Četvrte i Sedme krajiške brigade za raspored jedinica određenih za blokadu Sanskog Mosta

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26 decembra 1942 god. Štabu Sedme krajiške NOU brigade da obavesti Štab Pete NOU divizije o situaciji kod Mrkonjić Grada

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda o rušenju komunikacija Jajce - Mrkonjić Grad i Banja Luka - Sitnica i o načinu održavanja veze sa Sedmom krajiškom NOU brigadom

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Prve i Sedme krajiške brigade kod Sanskog Mosta i Vilusa

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. Štabu Sedme krajiške brigade pete NOU divizije za obezbeđenje pravca Šujica - Ravno

📜 Izvještaj Operativnog štaba Šesnaeste baniske i Sedme krajiške NOU brigade od 6 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu jedinica na položajima Livno-Šujjca-Ravno-Kupres

📜 Izvještaj Operativnog štaba Šesnaeste baniske i Sedme krajiške NOU brigade od 6 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama bataljona Sedme brigade kod Borove Glave i o novom rasporedu jedinica na položajima Borova Glava-Šujica

📜 Izvještaj štaba Sedme krajiške brigade Pete NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Vukovsko i o rasporedu bataljona

📜 Izvještaj štaba Sedme krajiške brigade Pete NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Prvog i Trećeg bataljona kod Ravašnice i o prodoru neprijatelja na sektor brigade

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da uputi Sedmu krajišku NOU brigadu za pojačanje Druge proleterske divizije, a Šesnaestu hrvatsku NOU brigadu za smenu delova Prve proleterske brigade kod Uloga

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 25 marta 1943 god. da se Prva proleterska brigada prebaci na sektor Milievine a Sedma krajiška brigada na prostoriju sela Krbljine i Mušići

📜 Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 6 aprila 1943 god. štabovima Prve proleterske i Sedme krajiške NOU brigade da izvrše pripreme za forsiranje rijeke Drine

📜 Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da se sporo ispoljava sadejstvo Sedme krajiške brigade Drugoj proleterskoj diviziji

📜 Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 16 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju Treće i Sedme krajiške NOU brigade radi sadejstva sa jedinicama Druge proleterske divizije

📜 Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 23 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Sedme krajiške NOU brigade na prostoru Meljak- Vrba, uhvaćenoj vezi sa Četvrtom proleterskom brigadom i oslobođenju Žabljaka

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da Sedmu krajišku NOU brigadu stavi u divizisku rezervu

📜 Izvještaj Štaba 2. proleterske divizije od 4. maja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspjesima 7. krajiške brigade u razbijanju četničknh jedinica na prostoriji Meljak - Vrba i oslobođenju Žabljaka

📜 Izvještaj Politodjela Sedme krajiške NOU brigade od 6 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju u partijskoj i skojevskoj organizaciji

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Sedme krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije od 9 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju u partijskoj organizaciji Brigade

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da Sedmu krajišku NOU brigade rokira na levu obalu Tare

📜 Obaveštenj|e pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije o upućivanju Sedme krajiške NOU brigade za sadejstvo Prvoj proleterskoj brigadi pri razbijanju neprijatelja na komunikaciji Foča - Kalinovik u rejonu sela Jeleča

📜 Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije da će Sedmu krajišku NOU brigadu angažovati na pravcu Rataj - Ocrkavlje - Poljice

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 načelniku Štaba Prve proleterske divizije da Sedma krajiška brigada obuhvatnim manevrom sadejstvuje Trećoj krajiškoj NOU brigadi u zauzimanju sela Jeleč

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i. PO Jugoslavije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba Prve proleterske divizije da Sedma krajiška brigada napadne neprijatelja na sektoru Jeleč - Poljice

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da smeni Sedmu krajišku NOU brigadu i onemogući neprijatelju prodor na pravcu Miljevina - Mrežica

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da uputi Treću i Sedmu krajišku NOU brigadu u sastav Grupe pod komandom Štaba Druge proleterske divizije

📜 Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da je po naređenju Vrhovnog komandanta Sedma krajiška brigada ušla u sastav Sedme divizije, a Divizija stavljena pod neposrednu komandu Vrhovnog štaba

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 30 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ulasku Sedme krajiške brigade u sastav Divizije i situaciji u dolini rijeke Spreče

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da Sedmu (krajišku) NOU brigadu uputi u sastav Prve proleterske divizije a sa ostalim dvema brigadama obezbedi pravac Živinice - Kladanj

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. jula 1943. Štabu Sedme (krajiške) NOU brigade da brigada ulazi u formacijski sastav Prve proleterske divizije

📜 Izvještaj Politodjela Sedme krajiške NOU brigade od 21 jula 1943 god. Centranlom komitetu KP Jugoslavije o stanju u Brigadi

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 2. avgusta 1943. štabovima 3. i 7. krajiške brigade za nastupni marš radi prelaza preko pruge Mostar–Sarajevo

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije da Sedmu krajišku brigadu uputi u sastav Desete NOU divizije a Treću krajišku NOU brigadu zadrži u rejonu Bugojna

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 avgusta 1943 god. Štabu Treće i Sedme krajiške NOU brigade za razmještaj jedinica

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 13 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o izvedenim akcijama i izvršenom pokretu Treće i Sedme krajiške NOU brigade za Bosansku Krajinu

📜 Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 20 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ulasku Sedme krajiške brigade u Jajce

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 7. krajiške brigade od 24. avgusta 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju i radu partijske organizacije

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 7. krajiške NOU brigade od 13. septembra 1943. Centralnom komitetu Saveza komunističke omladine Jugoslavije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 7. krajiške brigade od 14. oktobra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije

📜 Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama i pokretima na prostoriju Travnik-Busovača- Zenica od 15 do 31 oktobra 1943 godine

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 7. krajiške NOU brigade od 20. novembra 1943. Centralnom komitetu Skoja

📜 Izveštaj Politodela 7. krajiške NOU brigade od 22. novembra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije

📜 Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o pokretima i borbama na prostoru Travnik - Turbe - Donji Vakuf od 15 do 31 novembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Desete NOU divizije od 13 decembra 1943 god. štabovima Sedme i Devete krajiške brigade za raspored jedinica i dejstvo na prostoriji Duvno - Travnik - Visoko - Konjic

📜 Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o akcijama na prostoriji Konjic - Ostrožac - Rama u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 decembra 1943 god. štabovima Prve proleterske i Sedme krajiške brigade za raspored i dejstvo na prostoriji Kupres - Duvno - Šujica

📜 Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o dejstvima oko Šujice i Rame u vremenu od 16 do 31 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o akcijama na prostoriji između izvornog dijela r. Vrbasa , Rame i Vukovskog Polja u vremenu od 15 do 24 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o dejstvu Brigade od 15. do 31. januara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 1. do 15. februara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o radu jedinica od 15. do 29. februara 1944. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog, komesara 7. krajiške brigade 10. NOU divizije od 3. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu i organizacionom stanju partijske organizacije

📜 Zapovijest Štaba 7. krajiške NOU brigade od 28. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Travnik

📜 Zapovijest Štaba 10. NOU divizije od 17. novembra 1944. štabovima 7. krajiške brigade i Artiljerijskog diviziona za napad na četnike u selu Kralupima

📜 Zapovijest Štaba 10. NOU divizije od 17. novembra 1944. štabovima 7. krajiške brigade i Artiljerijskog diviziona za napad na četnike u selu Kralupima

📜 Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Visoko - Kiseljak - Kreševo - Tarčin

📜 Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Visoko - Kiseljak - Kreševo - Tarčin

📜 Zapovijest Štaba 7. krajiške NOU brigade od 15. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Busovača - Kiseljak

📜 Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 15. decembra 1944. o pohvali 7. i 8. krajiške brigade i 1. artiljerijskog diviziona 4. divizije za uspjehe u borbama u dolinama rijeka Bosne i Lašve

📜 Naređenje Štaba 10. NOU divizije od 22. decembra 1944. štabovima Visočko-fojničkog NOP odreda i 2. bataljona 7. krajiške brigade da obezbjeđuju forsiranje rijeke Bosne od strage Grupe bataljona 4. NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 28. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na prostoru Kreševo - Kiseljak

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 31. decembra 1944. štabu 7. krajiške brigade da preuzme položaje 6. krajiške brigade i privremeno se stavi pod Komandu Štaba 4. NOU divizije

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 7. krajiške udarne brigade 10. NOU divizije od 6. januara 1945. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Obavještenje Štaba 4. NOU divizije od 14. februara 1945. štabovima 6, 11. i 13. krajiške brigade o početku napada 7. i 8. krajiške brigade na Gornju Večerisku i Rankoviće

📜 Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 26. februara 1945. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Travnik - Busovača - Fojnica u februaru

Fotografije

Povezane odrednice

717. pešadijska divizija 10. hercegovačka udarna brigada Konjic Donji Vakuf Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Operacija Schwarz Malovan Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Ključ Josip Broz Tito Duvno Mrkonjić Grad Borbe u Hrvatskoj 1943. 10. krajiška divizija NOVJ Kupres Zenica Napad NOVJ na Travnik 1944. Travnik 2. proleterska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 3. krajiška proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Bitka na Sutjesci 6. krajiška udarna brigada Bugojno Narodni heroji Jugoslavije 3. udarna divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Tuzla 1. proleterska udarna brigada Banja Luka Kiseljak Zasede u oslobodilačkom ratu 369. legionarska divizija (vražja) 3. krajiški partizanski odred Operacija Weiss Gornji Vakuf Žabljak Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 7. banijska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Četnička golgota Sanski Most Šavnik Koča Popović 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Završne operacije u Jugoslaviji Živinice SKOJ Visoko Prozor Operacija Waldrausch Olovo 4. krajiška divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Ruski zaštitni korpus Bolnice u oslobodilačkom ratu 8. krajiška brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Avijacija u oslobodilačkom ratu Gacko Omladina u ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Vilus 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 3. gorski zdrug (NDH) Sarajevo 1. proleterska divizija NOVJ Posušje Livno Glamoč