Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Tuzla u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 78 hronoloških zapisa, 93 dokumenata i 17 fotografija.

Događaji

⚔️ 25. 5. 1941. U Tuzli, u prisustvu sekretara PK KPJ za BiH, održano savetovanje partijskih aktivista tuzlanske oblasti: preneti zaključci Majskog savetovanja KPJ u Zagrebu; data direktiva za pripremu ustanka; formiran Vojni komitet pri Oblasnom komitetu KPJ za Tuzlu - -Oblasno vojno rukovodstvo-; postavljen zadatak da se stvori mreža vojnih poverenika, a u većim mestima formiraju i posebne udarne grupe.

⚔️ 31. 7. 1941. Oblasni vojni štab za tuzlansku oblast, sa grupom partijskih radnika i tehničkog osoblja, izašao iz Tuzle i došao u s. Mekote (kod Šekovića).

⚔️ 14. 8. 1941. Iz Tuzle ustaška policija počela deportaciju Srba i Jevreja u koncentracioni logor Jasenovac. U prvom transportu se nalazio i Mitar Trifunović Učo, narodni heroj, i jedna od vodećih ličnosti radničkog pokreta u Bosni između dva rata. U tom je logoru, neutvrđenog dana, streljan.

⚔️ 17. 8. 1941. Grupa husinskih rudara koja je po odobrenju partijskog rukovodstva u s. Bukinju (kod Tuzle) formirala ustaški tabor da bi se na taj način snabdela oružjem i municijom, sa crvenom zastavom izašla na Ozren planinu, gde je od nje formirana Husinska rudarska četa. [Od boraca legendarne Husinske čete oslobođenje je doživeo samo Mijo Kerošević Guja, narodni heroj, ali on je 1946. pao u sukobu sa četnicima.]

⚔️ 23. 8. 1941. NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, praćeni masom naroda, u ranim jutarnjim časovima izvršili napad na Doboj, jedan od najvažnijih železničkih čvorova u Bosni i Hercegovini. Oni su porušili pruge koje od Doboja vode prema Slav. Brodu do Kotorskog, prema Sarajevu do Maglaja, prema Tuzli do Bos. Petrova Sela i prema Teslicu do Tešanjke (oko 60 km). U dvodnevnim borbama su zauzeli Doboj (bez tvrđave), Gračanicu, Maglaj i desetak železničkih stanica. Uz to, uništili su tt linije u dužini od 50 km.

⚔️ 25. 8. 1941. Posle dvodnevnih borbi, jake snage neprijatelja (8 ustaških, domobranskih i nemačkih bataljona) sa pravca Sarajeva, Slav. Broda i Tuzle ovladale Dobojem, dobojskim železničkim čvorom i komunikacijama u dolini reke Bosne i Spreče. NOP odredi se povukli na Ozren i sprečili svaki pokret neprijatelja van komunikacija, dok je na Trebavi, zbog četničke izdaje, nastupilo naglo osipanje.

⚔️ 0. 9. 1941. U Tuzli održana šira konferencija uglednih muslimana iz sreza, na kojoj su osuđeni ustaški pokolji srpskog naroda. Usvojenom rezolucijom konferencija se ogradila od ustaških metoda, zahtevajući versku toleranciju i sigurnost života, časti i imovine za sve građane, bez razlike na veru. Konferencija, međutim, nije izrazila spremnost za oružanu borbu protiv okupatora i ustaša.

⚔️ 5. 9. 1941. U Tuzli, posle herojskog držanja pred ustaškim prekim sudom, streljan sekretar Oblasnog komiteta SKOJ-a i član Oblasnog komiteta KPJ za Tuzlu Enver Šiljak, narodni heroj.

⚔️ 8. 9. 1941. Majevički NOP odred Podštaba Majevica zauzeo Lopare. Žandarmerijsko-domobranska posada (135 vojnika) odstupila u toku noći neopaženo prema Brčkom. Druga domobranska četa, koja je intervenisala iz Tuzle, posle višečasovne borbe odbačena je uz veće gubitke.

⚔️ 22. 9. 1941. Vlasenički i Srebrenički četnički odred napali na Zvornik, odbacili posadu (jedan domobranski bataljon, četu nemačkog landesšicen-bataljona i mesnu miliciju) preko Drine i prodrli u grad. Obezbeđenje napada od Tuzle uspešno su izvršila četiri partizanska odreda Sreskog štaba za Birač zauzevši jako branjeno uporište Caparde, Međutim, četnici su se rasuli po gradu radi pljačke, tako da ih je neprijatelj protivnapadom ubrzo odbacio iz Zvornika.

⚔️ 17. 10. 1941. U Tuzli podlegao ranama instruktor PK KPJ za BiH Mahmut Bušatlija Bodin, narodni heroj, koji je prethodnog dana ranjen u sukobu sa žandaimima kod G, Tuzle, pri pokušaju da se sa 6 komunista probije iz Tuzle na slobodnu teritoriju radi obilaska NOP odreda.

⚔️ 30. 10. 1941. Delovi Birčanskog i Ozrenskog NOP odreda (oko 400 boraca) posle teških dvodnevnih borbi razbili Prvi bataljon 8. domobranskog pešadijskog puka i zauzeli selo Stupare. Time je spojena slobodna teritorija Birčanskog i Ozrenskog NOP odreda, odsečen Kladanj od Tuzle i uništen tuzlanski vodovod. Ranjen u toj borbi, na putu za bolnicu podlegao je ranama Pejo Marković, husinski rudar, narodni heroj [Sahranjen je na vrhu Konjuha. Pri prelazu Grupe istočnobosanskih udarnih bataljona preko Konjuha (26. V 1942) inspirisan njegovom smrću, Miloš Popović Đurin je spevao poznatu borbenu pesmu -Konjuh planinom-.].

⚔️ 10. 11. 1941. Boljanićka četa Ozrenskog NOP odreda zauzela ž. st. Karanovac (raskrsnicu pruga za Doboj, Tuzlu i Gračanicu).

⚔️ 24. 11. 1941. Između ž. st. Karanovca i Boljanića (na pruzi Tuzla-Doboj) delovi Ozrenskog NOP odreda srušili nemački oklopni voz i lokomotivu putničkog voza. Posle duže borbe posada voza se izvukla uz pomoć delova ustaškog bataljona iz Tuzle i domobrana iz Doboja. Pruga je opravljena tek treći dan.

⚔️ 3. 1. 1942. Opunomoćeni komandujući general u Srbiji izdao zapovest za tzv. II neprijateljsku ofanzivu u istočnoj Bosni protiv glavnine partizanskih snaga VŠ NOP odreda Jugoslavije: jednovremenim koncentričnim napadom iz Višegrada, Zvornika, Tuzle i Sarajeva, potisnuti, okružiti i uništiti ih na prostoriji Vlasenica, Han-Pijesak, s. Žljebovi. Taj zadatak su dobili nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije, sedam domobranskih bataljona, šest haubičkih diviziona, dve pionirske i jedna železnička četa i dve eskadrile izviđačke avijacije. Za početak operacija određen je 15. januar.

⚔️ 6. 1. 1942. Partijska organizacija Tuzle, preko simpatizera i drugih građana na koje je imala uticaj, sprečila pokolj Srba i Jevreja, pripreman od strane vukovarskih ustaša.

⚔️ 15. 1. 1942. Nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i delovi domobranskog 2. i 3. korpusa, jačine 30.000-35.000 vojnika, uz podršku četiri eskadrile avijacije, otpočeli desetodnevnu romanijsko-birčansku operaciju za uništenje partizanskih snaga na prostoriji: Sarajevo, Višegrad, Zvornik, Tuzla, Vareš. Neprijatelj je u toku prva dva dana probio ustaničke položaje i potom prodro na oslobođenu teritoriju, uglavnom u zahvatu komunikacija, ali nije uspeo da uništi partizanske snage, koje su se delom probile na susednu teritoriju, a delom povukle dublje u planinske predele, u tim borbama neprijatelj je imao oko 400 mrtvih, ranjenih i zarobljenih a 464 promrzla vojnika.

⚔️ 16. 2. 1942. U Loparama, u prisustvu 70 delegata sa oslobođene teritorije severnog dola istočne Bosne i iz okupiranih gradova [Delegati iz Brčkog su naišli na neprijateljsku zasedu i pohvatani, a sekretar MK je poginuo.], održana okružna konferencija SKOJ-a za Majevicu. Rešeno je da se pristupi organizaciji NOSOBiH i raskrinkavanju četnika kao kvislinga i da se, pored SK SKOJ-a za Tuzlu i Bijeljinu, formira SK SKOJ-a za Brčko.

⚔️ 14. 8. 1942. Šesta istočnobosanska NOU brigada pokušala da se preko pl. Konjuha i pored Živinica i Tuzle prebaci na pl. Majevicu. Međutim, ona je otkrivena na severnim padinama pl. Konjuha, gde je kod s. Miljkovca, razbila delove Kladanjskog bataljona ustaške milicije, i do 17. avgusta se vratila u Šekoviće (Birač). U borbi su poginuli komandir čete Midhat Haćam i politički komesar čete Josip Jovanović, narodni heroji.

⚔️ 16. 2. 1943. Na putu Kladanj-Tuzla jedinice 6. istočnobosanske NOU brigade napale delove domobranskog dobrovoljačkog puka iz Tuzle i žandarme, zauzele uporište Brgulje (trig. 697), s. Noćajeviće, s. Ruiiće i s. Stupare, zapalile žand. stanicu i sve državne zgrade u s. Stuparima i srušile 4 mosta. 6 km tt linije i vodovod koji je Tuzlu snabdevao vođom.

⚔️ 2. 7. 1943. U rudnik uglja Đurđevik (kod Tuzle) upala 7. krajiška udarna brigada 7. divizije NOVJ i spalila postrojenja.

⚔️ 5. 7. 1943. Kod s. Živinica (blizu Tuzle) jači delovi nemačke 369. legionarske divizije i domobranske Tuzlanske brigade, uz podršku delova nemačkog 202. tenkovskog bataljona, odbacili 7. krajišku udarnu i 8. banijsku brigadu 7. divizije NOVJ na padine pl. Korijuha i zauzeli s. Stupare, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 7. 7. 1943. U rudarskom bazenu Banovići kod Tuzle (Banovići, Mušići, Radin, Begov Potok) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ uništila instalacije i potopila rudničke jame.

⚔️ 4. 8. 1943. Milicijski bataljon Tuzlanske domobranske brigade iz s. Srebrenika (kod Tuzle) prešao na stranu NOVJ.

⚔️ 21. 8. 1943. U s. Površnici (kod G. Tuzle) delovi 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda razoružali, bez otpora, 6. četu 2. bataljona domobranske Tuzlanske brigade.

⚔️ 0. 10. 1943. U Tuzli formiran ONO odbor za Tuzlu.

⚔️ 0. 10. 1943. U Birač (u istočnoj Bosni) prenesena iz Tuzle štamparija u kojoj su do oslobođenja Tuzle štampani -Front slobode-, -Vješti-, oko 50 raznih letaka, nekoliko knjiga i dr.

⚔️ 2. 10. 1943. Jedinice 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, posle teških trodnevnih borbi, slomile otpor nemačkih, domobranskih i ustaških jedinica jačine oko divizije i zauzele Tuzlu. Deo neprijateljske posade je uspeo da se probije ka Zvorniku. Gubici neprijatelja: 655 mrtvih i ranjenih i 2.174 zarobljena vojnika i oficira. Korpus je imao 28 mrtvih i 98 ranjenih. Zaplenjeno: 1.910 pušaka, 102 p. mitraljeza, 24 mitraljeza, 6 minobacača, 25 topova i mnogo drugog ratnog materijala, opreme i hrane.

⚔️ 2. 10. 1943. Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i zauzela Lukavac, a potom odbacila Majevički NOP odred i sutradan pred veče izbila pred Tuzlu, Ovde ju je, uz pomoć radnika i rudara, 6. istočnobosanska NOU brigada zadržala do 5. oktobra.

⚔️ 5. 10. 1943. Jedinice 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ izvršile protivnapad na nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- koja je nastupajući iz Doboja izbila pred Tuzlu. Neprijatelj je razbyen i odbačen u pravcu Lukavca i Puračića, uz gubitke od 30 mrtvih i oko 120 ranjenih. Gubici: 15 mrtvih i 42 ranjena.

⚔️ 9. 10. 1943. Otpočeo šestodnevni sastanak Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu. Pored ostalog, izvršen je razmeštaj kadrova, popunjeni su okružni i sreski komiteti KPJ i formirani su OK KPJ i SKOJ-a za Tuzlu i za Trebavu i Posavinu.

⚔️ 23. 10. 1943. U Tuzli formiran Oblasni inicijativni Narodnooslobodilački odbor za teritoriju istočne Bosne.

⚔️ 24. 10. 1943. U Tuzli, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, od dobrovoljaca i mobilisanog ljudstva formiran Tuzlanski NOP odred.

⚔️ 7. 11. 1943. Delovi nemačke 187. rezervne divizije sa domobranskim 5. i 8. lovačkim pukom (ukupno oko 6000 vojnika) otpočeli napad iz Brčkog u cilju prodora u Gračanicu, Tuzlu i Bijeljinu. Jedinice 16. udarne divizije NOVJ, u ogorčenim odbranbenim borbama do 15. novembra, sprečile su prodor neprijatelja i prinudile ga da se povuče u pravcu Brčkog. Izbačeno je iz stroja oko 500 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 16. udarne divizije NOVJ imale 17 mrtvih i 48 ranjenih.

⚔️ 7. 11. 1943. U Tuzli izašao prvi broj Fronta slobode-, organa NOP-;: (kasnije NOF-a) istočne Bosne.

⚔️ 3. 12. 1943. Jake neprijateljske snage (nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen- i delovi 187. rezervne i 369. legionarske divizije, delovi bugarske 24. pešadijske divizije, delovi nemačkog 92. i 901. motorizovanog puka i 1. rezervni lovački puk) otpočele nastupanje iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Kladnju i Vlasenici i s teritorije Hercegovine i Sandžaka prema istočnoj Bosni, u cilju okruženja i uništenja delova 3. i 2. udarnog korpusa NOVJ na prostoriji Rogatica-Srebrenica-Vlasenica. Ova limsko-drinska operacija, ili operacija -Kugelblic-, završena je 16. decembra.

⚔️ 5. 12. 1943. VŠ NOV i POJ uputio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ direktivu da na svom sektoru učvrsti NO odbore, komande mesta i komande vojnih područja, obaveštavajući ga o namerama Nemaca da iz Tuzle, Sarajeva i Mostara prodru na oslobođenu teritoriju.

⚔️ 7. 12. 1943. Drugi bataljon 130. puka nemačke 187. rezervne divizije, prodirući iz Tuzle, ušao u Olovo.

⚔️ 24. 12. 1943. Posle -čišćenja- Majevice i Semberije, jake nemačke snage su pomerile ofanzivna dejstva prema Trebavi i Posavini. Zbog brzog prodora motorizovanih delova pravcima Tuzla - Gračanica - s. Srnice - Brčko, Brčko - Bos. Šamac i Bos. Šamac - Gradačac - s. Srnice našle su se 1, 3. i 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ poluokružene na uzanom prostoru Trebave, Pošto im forsiranje r. Bosne noću 25/26. decembra nije uspelo, brigade su se 27. decembra, izbegavajućl borbu s nemačkim snagama, probile na Majevicu pravcem s. Sokol - Srebrenik. U pokretu je zaostalo oko 120 boraca, pa su ih većinom zarobili četnici.

⚔️ 11. 1. 1944. Štab 3. udarnog korpusa NOVJ iz,dao zapovest za napad na Tuzlu. U napadu su učestvovale jedinice 3. korpusa i 16. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 13. 1. 1944. U Tuzlu stigla nemačka Borbena grupa -Švarc-, kao pojačanje 5. i 8. puku 3. domobranske lovačke brigade. Očekujući napad 3. udarnog korpusa NOVJ, neprijatelj je ubrzao radove na utvrđivanju mesta.

⚔️ 17. 1. 1944. Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

⚔️ 0. 4. 1944. U s. Loparama (kod Tuzle) i okolnim selima nemačke jedinice i ustaše streljale i povešale 327 ljudi.

⚔️ 13. 4. 1944. Otpočelo nastupanje domobranske 3. lovačke brigade iz Tuzle prema pl. Jelici u cilju sadejstva sa snagama nemačke 13. SS divizije -Handžar- koje su nadirale iz Posavine i Semberije ka pl. Majevici. Time su snage 16. i 36. udarne divizije NOVJ dovedene u vrlo tešku situaciju.

⚔️ 11. 5. 1944. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, 16. i 17. udarna divizija NOVJ, pošto nisu uspele da pređu r. Drinu za Srbiju vraćene prema Tuzli i Olovu, gde su vođene borbe protiv nemačkih vojnika, četnika i ustaša.

⚔️ 2. 7. 1944. Na pruzi Tuzla - s. Živinice delovi 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ minom uništili nemački voz (lokomotivu i tri vagona). Neprijatelj je imao gubitke od oko 25 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

⚔️ 17. 7. 1944. Iz Tuzle, Zvornika i Kladnja otpočeo koncentričan napad nemačke 7. SS -Princ Eugen- i 13 SS divizije -Handžar-, 12. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Majevičkog i Ozrenskog korpusa ka Sekovićima u cilju razbijanja 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ, zauzimanja slobodne teritorije u istočnoj Bosni i sprečavanja prodora glavnih snaga NOVJ u Srbiju. Posle desetodnevnih borbi neprijatelj je imao oko 1170 izbačenih iz stroja. Gubici delova 3. udarnog korpusa: 51 mrtav i 101 ranjen borac, a 12. udarni korpus je imao osetne gubitke. Zaplenjeno: 3 topa, 7 p. mitraljeza, 50 pušaka, 3 radio-stanice i 35 konja s komorom.

⚔️ 0. 9. 1944. U Tuzli formirana Komanda tuzlanskog vojnog područja, sa šest komandi mesta: Tuzla, Živinice, Lukavac, Kreka, G. Tuzla i Srebrenik.

⚔️ 1. 9. 1944. U dolini r. Spreče 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ otpočela napad protiv delova nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četničkih i ustaških jedinica. U borbama, do 18. septembra, ona je oslobodila dolinu r. Spreče sa gradovima Tuzlom i Zvornikom.

⚔️ 8. 9. 1944. Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ otpočele napad na Doboj, koji su branili nemački vojnici, 4. lovački puk domobranske 1. lovačke brigade i delovi domobranske 6. posadne brigade. Posle dvodnevnih borbi jedinice NOVJ su uspele da prodru u grad, ali ga nisu zauzele, jer su pristigla pojačanja od Tuzle i Maglaja. Gubici neprijatelja: 300 mrtvih, 450 ranjenih i 77 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 11 mrtvih i 31 ranjen.

⚔️ 14. 9. 1944. U rejonu s. Živinica (kod Tuzle) na stranu 16. muslimanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ prešlo 112 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar-

⚔️ 17. 9. 1944. Posle dvočasovne borbe glavnina 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ oslobodila Tuzlu, koju su branili delovi 13. SS divizije -Handžar- i ustaška 10. posadna brigada. Gubici neprijatelja: 150 mrtvih i ranjenih i 500 zarobljenih. Zaplenjeno: 10 vagona hrane i dosta ratne opreme.

⚔️ 19. 9. 1944. U Tuzli, od jednog bataljona 17. majevičke udarne brigade, jednog bataljona 18. istočnobasanske (hrvatske) brigade i jednog bataljona Tuzlanskog NOP odreda, formirana 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 21. 9. 1944. Dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzeli s. Požarnicu (kod Tuzle) koje je branilo oko 1000 četnika. Međutim, kad mu je stiglo pojačanje od G. Tuzle, neprijatelj je uporište povratio. Gubici četnika: 51 mrtav i 40 ranjenih; zaplenjeno 10 pušaka. Gubici bataljona NOVJ: 7 poginulih, 15 ranjenih i 3 nestala borca.

⚔️ 22. 9. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da je preduzeo mere za evakuaciju ranjenika iz toga korpusa. Ujedno mu je naredio: da do 1. oktobra zadrži stare signale za vezu sa avionima i da javi pogodna mesta za prijem materijala; da pošalje izveštaj o količinama soli zaplenjene u Tuzli i Kreki, o raspodeli te soli i o izgledima za dalje iskorišćavanje rudnika soli.

⚔️ 24. 9. 1944. Na prostoriju s. Lukavca (kod Tuzle) stigla iz Slavonije, na putu za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 10. 10. 1944. U rejonu s. Vakufa i s. Božića (kod Tuzle) delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar- (oko 200 vojnika) izvršili napad na delove 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ. Posle oštre borbe neprijatelj je, protivnapadom, odbačen prema s. Čeliću, uz gubitke od 4 mrtva i 15 ranjenih. Gubici 21. brigade: 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 11. 10. 1944. U rejonu s. Brđana i s. Žabara (kod Tuzle) delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar-, jačine 500 vojnika, uz podršku artiljerije, napali delove 21. istočnobosanske brigade 38. divizije NOVJ. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen na liniju Strnča - s. Pantići, odakle se pred veče povukao u s. Čelić. Neprijatelj je imao 25 izbačenih iz stroja. Gubici 21. brigade: 1 mrtav, 3 ranjena i 3 nestala borca.

⚔️ 12. 10. 1944. U rejonu s. Žabara i s. Brđana (kod Tuzle) delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar- (jačine oko 350 vojnika) i četnici, uz artiljerijsku podršku, napali 21. istočnobosansku udarnu brigadu. 38. udarne divizije NOVJ i posle oštre borbe odbacili je na liniju Stublić - Velike njive - s. Visori. Neprijateljski gubici: 30 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 20 izbačenih iz stroja.

⚔️ 12. 10. 1944. U rejonu s. Požarnice (kod Tuzle) glavnina 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divije NOVJ vodila borbu rpotiv četnika i nanela im gubitke od 14 mrtvih i 20 ranjenih. Brigada je imala 2 mrtva i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 10. 1944. U rejonu s. Tobuta (kod Tuzle) 17. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ razbila četnike i nanela im gubitke od 16 mrtvih i 17 zarobljenih. Zaplenjeno 5 pušaka i 7.500 metaka.

⚔️ 22. 10. 1944. U Tuzli, na gradskoj konferenciji NOF-a, izabran Gradski odbor NOF-a.

⚔️ 27. 10. 1944. U Tuzli održano III oblasno savetovanje KPJ za istočnu Bosnu: pretresana aktuelna politička situacija, uočeni nedostaci u radu partijskih organizacija i postavljeni novi zadaci u vezi sa oslobođenjem i obnovom zemlje.

⚔️ 29. 10. 1944. Kod s. Muslimanskog Maoča (između Tuzle i Brčkog) 700 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar-, sa naoružanjem i sa 17 motornih vozila, predalo se 18. istočnobosanskoj (hrvatskoj) brigadi 38. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 0. 11. 1944. Tuzlanski NOP odred ovladao dolinom r. Spreče zapadno od Tuzle i razbio sve neprijateljske grupe na toj prostoriji.

⚔️ 9. 11. 1944. Na odseku s. Snagovo - s. Križevići 17. majevička udarna brigada 38. udarne divivizije NOVJ odbacila delove nemačke 1. brdske divizije i četnike (jačine oko 2000 vojnika) koji su pokušali da se probiju u Tuzlu. Neprijatelj je imao 35 mrtvih i oko 40 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ - 12 mrtvih, 18 ranjenih i 20 nestalih boraca.

⚔️ 15. 11. 1944. U Tuzli otpočeo rad Vojne škole 3. udarnog korpusa NOVJ - za oficire svih rodova vojske i struka. Vreme trajanja artiljerijskog kursa: 7 nedelja, a ostalih kurseva: 3 do 4 nedelje.

⚔️ 21. 11. 1944. U rejonu s. Humaka (kod Tuzle) oko 2000 četnika napalo 18. istočnobosansku (hrvatsku) brigadu 38. udarne divizije NOVJ. Posle žestoke borbe četnici su razbijeni. Oko 100 četnika izbačeno je iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 12. 1944. U Tuzli izabran GNO odbor za grad Tuzlu.

⚔️ 11. 12. 1944. Glavnina 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. Požarnici (kod Tuzle) i nanela im gubitke od 27 mrtvih, 15 ranjenih i 6 zarobljenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 11. 12. 1944. Oko 300 četnika napalo G. Tuzlu, koju su branili delovi 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ. Četnici su razbijeni i odbačeni prema s. Busiji uz gubitke od 8 mrtvih i 11 ranjenih. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 21. 12. 1944. Na položajima istočno od Tuzle 27. i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodile osmodnevnu tešku zadržavajući! odbranu u borbi protiv četnika Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa i uspela da ih razbije. Gubici neprijatelja: oko 550 poginulih i ranjenih i 90 zarobljenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 3 mitraljeza, 64 puške, 10 automata, 10 pištolja i druga ratna oprema. Gubici 27. i 38. divizije NOVJ: 25 poginulih, 70 ranjenih i 4 nestala borca.

⚔️ 25. 12. 1944. Sa pravca Zvornika, iz pozadine, 23. udarna divizija Južne operativne grupe NOVJ napala četničke snage. Posle dvodnevne borbe ona je znatno doprinela razbijanju četničke grupacije istočno od Tuzle, koju su potpuno razbile jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 27. 12. 1944. U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu Gračanice 23. udarna divizija 2. armije NOVJ sprečila proboj nemačkih jedinica iz Doboja ka Tuzli i nanela im velike gubitke. Divizija je imala 80 boraca i rukovodilaca izbačenih iz stroja.

⚔️ 11. 2. 1945. Posle oštrih trodnevnih borbi nemačka 22. pešadijska divizija je iskoristivši izvlačenje 17. udarne divizije NOVJ i njeno upućivanje na nove zadatke prema Tuzli, uz osetne gubitke uspela da se probije u Zvornik. Jedinice 27. i 38. divizije NOVJ su pretrpele gubitke od 199 mrtvih i 443 ranjena.

⚔️ 28. 3. 1945. Nastupajući pravcem s. Bijela - s. Srebrenik (kod Gračanice) ojačani 16. puk nemačke 22. pešadijske divizije probio odbranu delova 23. udarne divizije 2. armije JA kod s. Srnice i s. Bijele i u toku dana izbio na pl. Majevicu, te time ugrozio Tuzlu i desni bok jedinica JA u dolini r. Spreče.

⚔️ 31. 3. 1945. S linije s. Zovik - s. Maoča - s. Gornji Hrgovi (kod Brčkog) nemačke snage preuzele napad ka Tuzli, ali su upornom odbranom jedinica 2. armije JA zadržane i sutradan protivnapadom odbijene prema Brčkom. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 90 mrtvih i 150 ranjenih, a jedinice 2. armije JA su imale 27 mrtvih i 63 ranjena.

Dokumenti

📜 Naređenje Vodnog zapovjedništva Bijeljina od 2. juna 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu Tuzla o merama za iseljavanje Srba sa teritorije Slavonije i Srema za Srbiju

📜 Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Tuzla od 14. jula 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o vojno-političkoj situaciji na svojoj teritoriji i zlostavljanju pravoslavaca od ustaša, naročito u kotaru vlaseničkom

📜 Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Tuzla od 17. jula 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o maltretiranju žitelja mesta Torbug od strane ustaša iz Koraja

📜 Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva Tuzla od 7 avgusta 1941 god. o zauzimanju žandarmeriske stanice u Papraći od strane ustanika

📜 Telegrafski izvještaj zapovjednika oružničkog krila u Tuzli od 12 avgusta 1941 god. o zauzimanju Vlasenice, Milića, Papraće, Šekovića, DŽila i Nove Kasabe od strane partizana

📜 Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Tuzla od 12 avgusta 1941 god. o zauzimanju Vlasenice od strane partizana

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Tuzla od 13 avgusta 1941 god. o borbama u Vlaseničkom srezu

📜 Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Tuzla od 22 avgusta 1941 god. o napadu na žandarmerisku stanicu Lopare i o drugim akcijama partizana

📜 Izvještaj Ravnateljstva župskog rudarstva u Tuzli od 4 septembra 1941 god. o ustanku na području Ozrena i Trebave i napadu na Doboj, Usoru i Maglaj

📜 Izvještaj zapovjedinka oružničkog krila Tuzla od 15 oktobra 1941 god. o posljednjim akcijama partizana

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila u Tuzli od 18 oktobra 1941 god. o stanju u Tuzlanskoj oblasti

📜 Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva u Tuzli od 2 novembra 1941 god. o borbama u Tuzlanskoj oblasti

📜 Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva u Tuzli od 13 novembra 1941 god. o borbama u Tuzlanskoj oblasti

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 19 decembra 1941 god. o akciji partizana na željezničku stanicu u Kakmužu

📜 Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 14 aprila 1942 god. o borbama oko Tuzle, Kladnja, Olova i Zvornika

📜 Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva Tuzla od 8 avgusta 1942 god. o borbama između partizana i četnika u blizini Zvornika

📜 Obaveštenje Štaba Majevičke četničke grupe od 10. avgusta 1942. nemačkoj komandi u Tuzli o uslovima četničko-nemačke saradnje

📜 Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 17 septembra 1942 god. o situaciji na sektoru Tuzla - Caparde

📜 Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 30 septembra 1942 god. o borbama u okolini Tuzle, Jajca i Travnika

📜 Izveštaj komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj od 28. decembra 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o rezultatima i iskustvima operacije Tuzla II protiv partizanskih snaga u rejonu Sava - Drina - Brčko - Zvornik

📜 Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije u Tuzli od 4 januara 1943 god. o zauzimanju Teslića od strane jedinica NOV

📜 Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije u Tuzli o borbama na području Istočne Bosne u vremenu od 15 do 30 januara 1943 godine

📜 Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije u Tuzli od 26 januara 1943 god. o brojnom stanju i rasporedu brigade NOV u Istočnoj Bosni

📜 Izvještaj ustaškog Ministarstva unutrašnjih poslova od 4 februara 1943 god. o ugroženosti Tuzle od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 18 februara 1943 god. o zauzeću Prozora i okoline i ugroženosti Tuzle i i Kladnja od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj ustaškog Pretsjedništva vlade od 20 februara 1943 god. o ugroženosti Tuzle od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj upravnika Župske redarstvene oblasti iz Tuzle od 25 juna 1943 god. o borbama oko Vlasenice

📜 Izvještaj Redarstvene oblasti iz Tuzle do 25 juna 1943 god. o rasporedu jedinica NOV u Istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti iz Tuzle od 28 juna 1943 god. o prodoru jedinica NOV prema Tuzli

📜 Izvještaj Uprave župske redarstvene oblasti iz Tuzle od 29 juna 1943 god. o prodoru jedinica NOV prema Tuzli i traženje 1 pomoći

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da jednom brigadom obezbedi rejon Olova a drugim dvema poruši komunikaciju Tuzla - Kladanj i orijentiše ih ka dolini reke Spreče

📜 Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 19 jula 1943 god. o akcijama jedinica NOV na komunikaciji Tuzla- Doboj

📜 Izvještaj velikog župana iz Tuzle od 5 avgusta 1943 god. o situaciji i pokretu jedinica NOV na području Tuzle

📜 Obavještenje Štaba Druge proleterske divizije od 18 avgusta 1943 god. štabovima brigada o situaciji u oblasti Tuzle i naređenje za prikupljanje podataka o snagama neprijatelja

📜 Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 22 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na četnička uporišta u Trebavi i o situaciji na području Tuzle

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 23 avgusta 1943 god. o akcijama jedinica NOV oko Banja Luke, Tuzle, Travnika i Dervente

📜 Obavještenje Štaba Četvrte proleterske brigade od 24 avgus'a 1943 god. štabovima bataljona o situaciji u oblasti Tuzle i direktive za rad

📜 Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti iz Tuzle od 1 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV i o situaciji na teritoriji Istočne Bosne

📜 Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 13 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na području redarstvene oblasti

📜 Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 16 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na ustaško-domobransku posadu u Capardima, Memićima i Kalesiji

📜 Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 21 septembra 1943 god. o borbama jedinica NOV na području Lukavca

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da ispita mogućnosti napada na Tuzlu i da prenese težište dejstva u rejon Sarajeva

📜 Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 26 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na području Tuzle

📜 Poziv Operativnog štaba od 30 septembra 1943 god. Komandi domobranske posade u Tuzli za predaju grada

📜 Obavještenje Štaba Prvog NOU korpusa od 1 oktobra 1943 god. Štabu Prve brigade Šesnaeste divizije o rasporedu jedinica koje drže blokadu Tuzle i o pravcu dejstva brigade

📜 Odgovor Operativnog štaba jedinica NOV u rejanu Tuzle od 1 oktobra 1943 god. na molbu Stožera domobranske dobrovoljačke pukovnije za saradnju sa jedinica NOV pri zauzimanju Tuzle

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti od 1 oktobra 1943 god. o zauzimanju Tuzle od strane jedinica NOV i o situaciji na području istočne Bosne, Hercegovine i južne Dalmacije

📜 Pismo Stožera domobranske dobrovoljačke pukovnije u Tuzli od 1 oktobra 1943 god. komandantu Petog bosanskog NOU korpusa o potrebi saradnje pri zauzimanju Tuzle

📜 Naređenje Vrnovnog štaba NOV i POJ od 5. oktobra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da dostavi iscrpan izveštaj o oslobođenju Tuzle i da sprovede najintenzivniju mobilizaciju novih boraca

📜 Zapovijest Štaba Trećeg NOU korpusa od 6 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za odbranu Tuzle i prelazak u protivnapad na neprijateliske jedinice

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Vojvodinu o borbama oko Tuzle i rasporedu jedinica

📜 Izvještaj komandira SS odreda za zaštitu rudnika uglja na području Tuzle od 11 oktobra 1943 god. o borbama oko Tuzle

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 13 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske brigade za likvidaciju Zelenog kadra i kontrolu pravca Tuzla - Zvornik

📜 Analiza operacija Šesnaeste NOU divizije izvedenih na prostoriji Brčko - Tuzla od 7 do 16 novembra 1943 godine

📜 Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Tuzli od 3 decembra 1943 god. o situaciji na području Teslić, Doboj, Tuzla, Brčko i Zvornik

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 12 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Tuzla - Kladanj - Zvornik

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 19 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da izvrše pomjeranje ka prostoriji Ozrena i da dejstvuju na komunikacijama Tuzla - Doboj i Doboj - Maglaj

📜 Izvještaj Štaba Prve vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama na Trebavi i oko Tuzle od 8 do 31 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o stanju i dejstvu brigade na prostoriji Tuzla - Zvornik - Srebrenica - Vlasenica - Sehovići u decembru 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade od 5 januara 1944 Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama pri prelazu ceste Tuzla - Zvornik

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 januara 1944 potčinjenim jedinicama za formiranje operativnih grupa i za raspored i dejstvo na prostoriji Doboj - Tuzla - Zvornik

📜 Obavještenje Štaba 16. NOU divizije od 19. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o rasporedu svojih jedinica na prostoru Osmaci - Podborogovo, Kusonje - Zidonje i južno od ceste Tuzla - Zvornik

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Tuzle, Rogatice i Konjica

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Kotor-Varoša, Bugojna, Donjeg Vakufa, Jajca, Tuzle i Bileće

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Tuzla - Zvornik, Rogatica - Sokolac, kod Srba i Bjelemića

📜 Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 12. maja 1944. štabovima 2. i 4. vojvođanske brigade za pojačanu budnost na pravcima Zivinice, Tuzla i Hrvati

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 13. jula 1944. Štabu 16. divizije da samostalnim dejstvom kontroliše pravce Doboj - Tuzla i Zavidovići - Ribnica i da prihvata jedinice NOVJ koje nastupaju iz srednje Bosne

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 16. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Tuzla - Međeđa - Zvornik

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. septembra 1944. o situaciji na području Tuzle i Konjica

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. septembra 1944. o borbama oko Prijedora, Tuzle i Rogatice

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 17. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za obezbjeđenje Tuzle i aerodrome u Osmacima i za prenos ranjenika u Osmake

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. septembra 1944. o borbama oko Travnika, Tuzle i Konjica

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. septembra 1944. Štabu 27. divizije da savlada preostala neprijateljeva uporišta u rejonu Tuzle i zatvori pravce koji od Zvornika i Kladnja izvode ka Tuzli

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 3. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i za sprečavanje prodora neprijatelja na pravcima Gračanica - Tuzla i Srebrnik - Tuzla

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 6. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na području Tuzle i u dolini rijeke Spreče

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. oktobra 1944. o borbama oko Banje Luke, Travnika, Tuzle i Bijeljine

📜 Izvještaj Štaba 27. NOU divizije od 9. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Zvornik - Višegrad - Rogatica

📜 Izvještaj Štaba 27. NOU divizije od 9. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Zvornik - Višegrad - Rogatica

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv Nijemaca i četnika u drugoj polovini novembra na području Tuzla - Zvornik - Bijeljina

📜 Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 15. decembra 1944. štabu 38. NOU divizije o dejstvima na prostoru Puračić - Tuzla - Požarnica

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika 21. istočnobosanske brigade od 16. decembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na komunikacijama Zvornik - Tuzla i Zvornik - Drinjača

📜 Izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 27. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima u pravcu Tuzle i u dolini Drine

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje i uništenje četnika na prostoriji Tuzla - Kladanj

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Tuzla - Zvornik

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Vlasenica - Zvornik - Tuzla - Gračanica

📜 Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da sprečavaju prodor neprijatelja od Vlasenice ka Bijeljini i Tuzli i da zatvaraju sve pravce sa sjevera i zapada ka Tuzli

📜 Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 6. januara 1944. štabovima potčinjenih jedinica za zatvaranje pravaca od Doboja i Srebrnika ka Tuzli i za napad na Vlasenicu

📜 Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 6. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da zatvore pravce Brčko - Tuzla i Bijeljina - Zvornik

📜 Izvještaj štaba 38. divizije od 10. januara 1945. štabu 3. korpusa NOVJ o čišćenju četnika na sektoru Tuzla - Zvornik

📜 Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 14. januara 1945. štabovima 3. i 14. korpusa za zatvaranje pravca od Doboja i Zvornika ka Tuzli i za napad na Gradačac

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 14. januara 1945. štabu 38. divizije da zatvori pravac Doboj - Tuzla na lijevoj obali Spreče

📜 Izvještaj štaba 23. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Ozren - Gračanica - Gradačac

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 15. marta 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima u rejonu Tuzle i Dervente

Fotografije

Povezane odrednice

7. banijska divizija NOVJ Operacija Schwarz Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 13. SS divizija Handžar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 19. birčanska udarna brigada Teslić Bijeljina Genocid u NDH 17. majevička udarna brigada 38. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u ustanku Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja partizana i četnika 1941. 27. istočnobosanska divizija NOVJ Travnik Majevički partizanski odred Gračanica Brčko Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Srebrenica 187. rezervna divizija 36. vojvođanska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Druga neprijateljska ofanziva Operacija Weiss Ranjenici u ratu Derventa Južnomoravski korpus JVuO Narodno oslobodilački odbori 1. vojvođanska udarna brigada Zvornik Ustaški zločini 1941. 14. srpski korpus NOVJ Streljanja u oslobodilačkom ratu Ozrenski partizanski odred (Bosna) Olovo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Doboj Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Zarobljenici u ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Lopare Ustanak u NDH 16. muslimanska udarna brigada Maglaj Politički komesari u NOR-u Druga tuzlanska operacija NOVJ SKOJ 3. lovački zdrug (NDH) Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Živinice 23. srpska udarna divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 1. lovački zdrug (NDH) 718. pešadijska divizija Narodni heroji Jugoslavije Sarajevo Prva tuzlanska operacija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Gradačac Bitka za Tuzlu decembra 1944. Vlasenica Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Lukavac 28. slavonska divizija NOVJ Srebrenik Luftwaffe u Jugoslaviji Četnička golgota Jajce