Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bitka za Tuzlu decembra 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 11. 1944. Tuzlanski NOP odred ovladao dolinom r. Spreče zapadno od Tuzle i razbio sve neprijateljske grupe na toj prostoriji.

⚔️ 6. 11. 1944. Iz s. Čelića neprijatelj izvršio napad prema položajima 18. istočnobosanske (hrvatske) brigade 38. udarne divizije NOVJ na liniji s. Jablanica - s. Mačkovac (kod Tuzle), ali je posle oštre borbe odbačen u polazni garnizon, uz gubitke od 20 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 ranjenih boraca. Zaplenjeno: 5 minobacača, 10 pušaka i 2000 metaka.

⚔️ 9. 11. 1944. Na odseku s. Snagovo - s. Križevići 17. majevička udarna brigada 38. udarne divivizije NOVJ odbacila delove nemačke 1. brdske divizije i četnike (jačine oko 2000 vojnika) koji su pokušali da se probiju u Tuzlu. Neprijatelj je imao 35 mrtvih i oko 40 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ - 12 mrtvih, 18 ranjenih i 20 nestalih boraca.

⚔️ 15. 11. 1944. U Tuzli otpočeo rad Vojne škole 3. udarnog korpusa NOVJ - za oficire svih rodova vojske i struka. Vreme trajanja artiljerijskog kursa: 7 nedelja, a ostalih kurseva: 3 do 4 nedelje.

⚔️ 18. 11. 1944. Jače snage četnika i muslimanske milicije napale s. Puračić (kod Tuzle). Bataljon 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ, koji je branio Puračić, povukao se prema Lukavcu. Brigada je zatim odbacila neprijatelja, nanevši mu gubitke od 50 izbačenih iz stroja. Ona je imala 4 mrtva i 2 ranjena borca; pored ostalih, poginuo je komandant bataljona Ragib Džindo, narodni heroj.

⚔️ 21. 11. 1944. U rejonu s. Humaka (kod Tuzle) oko 2000 četnika napalo 18. istočnobosansku (hrvatsku) brigadu 38. udarne divizije NOVJ. Posle žestoke borbe četnici su razbijeni. Oko 100 četnika izbačeno je iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 12. 1944. Glavnina 17. majevičke udarne brigade i Tuzlanski NOP odred 38. uđaine divizije NOVJ zauzeli Puračić. Poginulo je 30, ranjeno 25 i zarobljeno 8 ustaša. Zaplenjeno je 50 pušaka. Gubici jedinica 38. divizije: 1 ranjen borac.

⚔️ 10. 12. 1944. U Tuzli izabran GNO odbor za grad Tuzlu.

⚔️ 11. 12. 1944. Glavnina 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. Požarnici (kod Tuzle) i nanela im gubitke od 27 mrtvih, 15 ranjenih i 6 zarobljenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 11. 12. 1944. Oko 300 četnika napalo G. Tuzlu, koju su branili delovi 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ. Četnici su razbijeni i odbačeni prema s. Busiji uz gubitke od 8 mrtvih i 11 ranjenih. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 21. 12. 1944. Na položajima istočno od Tuzle 27. i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodile osmodnevnu tešku zadržavajući! odbranu u borbi protiv četnika Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa i uspela da ih razbije. Gubici neprijatelja: oko 550 poginulih i ranjenih i 90 zarobljenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 3 mitraljeza, 64 puške, 10 automata, 10 pištolja i druga ratna oprema. Gubici 27. i 38. divizije NOVJ: 25 poginulih, 70 ranjenih i 4 nestala borca.

⚔️ 25. 12. 1944. Sa pravca Zvornika, iz pozadine, 23. udarna divizija Južne operativne grupe NOVJ napala četničke snage. Posle dvodnevne borbe ona je znatno doprinela razbijanju četničke grupacije istočno od Tuzle, koju su potpuno razbile jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 26. 12. 1944. Sedamnaesta majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ odbacila četnike s položaja s. Kovačevići - s. Tojšići (na putu Tuzla-Zvornik).

⚔️ 27. 12. 1944. U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba 27. NOU divizije od 9. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Zvornik - Višegrad - Rogatica

📜 Izvještaj Štaba 27. NOU divizije od 9. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Zvornik - Višegrad - Rogatica

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 21. istočnobosanske brigade od 15. novembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u širem rejonu Tuzle

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 21. istočnobosanske brigade od 15. novembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u širem rejonu Tuzle

📜 Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. Štabu Tuzlanskog NOP odreda za savlađivanje neprijatelja u Gračanici i Puračiću, uspostavu organa narodne vlasti i sprovođenje mobilizacije za Narodnooslobodilačku vojsku

📜 Izvještaj Tuzlanskog NOP odreda od 16. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Dobošnica - Puračić - Lukavac

📜 Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. Štabu Tuzlanskog NOP odreda za savlađivanje neprijatelja u Gračanici i Puračiću, uspostavu organa narodne vlasti i sprovođenje mobilizacije za Narodnooslobodilačku vojsku

📜 Izvještaj Tuzlanskog NOP odreda od 16. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Dobošnica - Puračić - Lukavac

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv Nijemaca i četnika u drugoj polovini novembra na području Tuzla - Zvornik - Bijeljina

📜 Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 15. decembra 1944. štabu 38. NOU divizije o dejstvima na prostoru Puračić - Tuzla - Požarnica

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika 21. istočnobosanske brigade od 16. decembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na komunikacijama Zvornik - Tuzla i Zvornik - Drinjača

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. decembra 1944. štabovima Tuzlanskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda za dejstva na prostoru Zivinice - Puračić i Brčko

📜 Zapovest štaba Vrhovne komande JVUO od 26. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Tuzlu

📜 Izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 27. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima u pravcu Tuzle i u dolini Drine

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje i uništenje četnika na prostoriji Tuzla - Kladanj

📜 Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 28. decembra 1944. štabu 38. NOU divizije o četničkim gubicima i o plijenu za vrijeme proteklih borbi kod Tuzle

📜 Izvještaj Štaba 21. istočnobosanske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika istočno od Tuzle

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Tuzla - Zvornik

📜 Relacija štaba 14. korpusa od 4. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Zvornik - Tuzla

📜 Izvještaj štaba 38. divizije od 10. januara 1945. štabu 3. korpusa NOVJ o čišćenju četnika na sektoru Tuzla - Zvornik

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 17. januara 1945. štabovima 38. divizije i Tuzlanskog NOP odreda za razbijanje četničkih jedinica na Ozrenu i za kontrolisanje prostora Kladanj - Tuzla

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba četničke vrhovne komande od 12. decembra 1944. do 26. februara 1945. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Saradnja četnika sa okupatorom Narodni heroji Jugoslavije Avalski korpus JVuO Timočki korpus JVuO 1. brdska divizija Vermahta Četnička golgota 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Zvornik Zarobljenici u ratu Tuzla 27. istočnobosanska divizija NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Nikola Kalabić 17. majevička udarna brigada Dragutin Keserović Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Gojko Borota Ivan Šubašić 23. srpska udarna divizija NOVJ Bijeljina Lukavac 14. srpski korpus NOVJ Križevci Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Brčko Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ismet Mujezinović 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Gračanica 38. istočnobosanska divizija NOVJ Južnomoravski korpus JVuO Dragoslav Račić Miroslav Trifunović 28. slavonska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Mlavski korpus JVuO 16. muslimanska udarna brigada Druga tuzlanska operacija NOVJ Javorski korpus JVuO Jablanički korpus JVuO Toplički korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu