Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Južnomoravski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 8. 1943. Na pl. Rađanu četnički Jablanički, Kosovski, Južnomoravski i Toplički korpus (oko 2000 četnika) napali 1. i 2. udarni i 2. (jablanički) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda. Posle osmočasovne teške borbe četnici su protivnapadom odbačeni ka Sokolovom visu i s. M. i V. Đakama. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 20 mrtvih i oko 40 ranjenih, a jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda - 8 poginulih, 3 ranjena i 4 nestala. Zaplenjeno: 1 protivtenkovska puška, 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, i dr.

⚔️ 20. 5. 1944. Otpočeo napad 21. divizije NOVJ (bez 5. srpske brigade) na četničku grupaciju (Jablanički, Južnomoravski i Vardarski korpus - ukupno oko 1200 četnika) u G. Jablanici. U borbama vođenim do 28. maja u širem rejonu s. Oruglice (kod Lebana), u kojima je od 23. maja uzela učešća i 22. divizija NOVJ (bez 8. srpske brigade), četnička grupacija je razbijena. Po sopstvenom priznanju četničke komande poginulo je 40, ranjeno 41 i zarobljeno 310 četnika, mada su gubici bili veći. Zaplenjeno je, pored ostalog, 15 p. mitraljeza i 142 puške.

⚔️ 15. 12. 1944. Na prostoriji Rogatica - Sokolac - Han-Pijesak - s. Žepa jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ završile sedmodnevne uporne borbe protiv 8.000 četnika (Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa) koji su se pod pritiskom jedinica NOVJ povukli iz Srbije u istočnu Bosnu. I pored velikih gubitaka, nadmoćni neprijatelj uspeo je da ovlada linijom s. Žepa - s. Džimrije - Kram.

⚔️ 21. 12. 1944. Na položajima istočno od Tuzle 27. i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodile osmodnevnu tešku zadržavajući! odbranu u borbi protiv četnika Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa i uspela da ih razbije. Gubici neprijatelja: oko 550 poginulih i ranjenih i 90 zarobljenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 3 mitraljeza, 64 puške, 10 automata, 10 pištolja i druga ratna oprema. Gubici 27. i 38. divizije NOVJ: 25 poginulih, 70 ranjenih i 4 nestala borca.

⚔️ 27. 12. 1944. U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mlavski korpus JVuO Ivan Šubašić Rudolf Perhinek Lebane 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Nikola Kalabić Vardarski korpus JVuO Borbe u Srbiji 1944. Bitka za Tuzlu decembra 1944. Sokolac 16. muslimanska udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Dragutin Keserović Han Pjesak Bilećka četnička brigada Kosmajski partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1944. Tuzla 1. južnomoravski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 28. slavonska divizija NOVJ Topličko-jablanička operacija Dragoslav Račić Četnici u drugom svetskom ratu 1. kosovski korpus JVuO 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Borbe na Kosovu i Metohiji Miroslav Trifunović Rasinski partizanski odred Avalski korpus JVuO 27. istočnobosanska divizija NOVJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ Timočki korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Toplički korpus JVuO 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Vrhovni štab NOVJ 22. srpska divizija NOVJ Jablanički korpus JVuO Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Četnička golgota Svetozar Vukmanović Tempo Saradnja četnika sa okupatorom Centralni komitet KPJ Radoslav Đurić Javorski korpus JVuO Gojko Borota Dragoljub Draža Mihailović