Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Bosni i Hercegovini 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 252 hronoloških zapisa, 795 dokumenata i 78 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1945. Kod Gradačc-a, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant Posavsko-trebavskog NOP odreda Pero Bosić, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1945. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Drvarsko-petrovački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjena 1. brigada 3. divizije KNOJ-a.

⚔️ 0. 1. 1945. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Mrkonjićki NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 10. udarne i 39. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 1. 1945. Nemačka 963. tvrđavska brigada upućena iz Sarajeva, preko Vlasenice i Zvornika, u Bijeljinu sa zadatkom da sa snagama nemačkog 34. armijskog korpusa potisne jedinice 2. armije NOVJ s te prostorije i stvori uslove za nesmetano povlačenje jedinica nemačke grupe armija -E-.

⚔️ 1. 1. 1945. Nemačke jedinice odbacile delove 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ i probile se u Kreševo.

⚔️ 1. 1. 1945. Delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ zauzeli Vareš. Poginulo je 16 i ranjeno 35 nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 11 ranjenih. Uništena su 2 oklopna voza i zaplenjena 3 p. mitraljeza, 3 laka bacača, 40 pušaka i 10.000 metaka.

⚔️ 1. 1. 1945. Delovi 39. divizije 5, udarnog korpusa NOVJ odbili ispad pet četa ustaša i jednog četničkog bataljona iz Banje Luke ka s. Motikama, nanevši im gubitke od 11 mrtvih i 10 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog.

⚔️ 2. 1. 1945. Jedinice 28. udarne divizije 2. armije NOVJ odbile ispad nemačkih, ustaških i domobranskih snaga iz Bijeljine, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih, 80 ranjenih i 3 zarobljena. Divizija je imala 31 mrtvog i 45 ranjenih.

⚔️ 3. 1. 1945. Deseta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ posle oštre borbe odbila ispad dva bataljona 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i jedne čete milicije iz Nevesinja.

⚔️ 3. 1. 1945. Na liniji s. Vrhovina - s. Lupac (kod Travnika) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad nemačkih i ustaških jedinica iz Zenice i naneli im gubitke od 18 mrtvih i 24 ranjena.

⚔️ 3. 1. 1945. Kod Lustovog brda (na putu Žepče-Maglaj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i 12 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 8 ranjenih.

⚔️ 3. 1. 1945. Na sreskoj izbornoj konferenciji NOF-a za srez prnjavorski, kojoj je prisustvovalo oko 270 delegata, izabran Sreski odbor NOF-a od 110 članova.

⚔️ 4. 1. 1945. Na liniji s. Vrhselje - s. Konjevići - s. Grahovčići - s. Lupac (kod Zenice) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na nemačke jedinice. Odbačen u početnoj borbi, neprijatelj je protivnapadom povratio izgubljene položaje pretrpevši osetne gubitke. Divizija imala 7 mrtvih i 43 ranjena.

⚔️ 4. 1. 1945. Snage 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ posle petočasovne borbe odbile napad nemačkih jedinica koje su od Busovače i Zenice nadirale u pravcu Travnika. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 18 mrtvih i 26 ranjenih. Divizija je imala 1 mrtvog i 13 ranjenih.

⚔️ 4. 1. 1945. Kod s. Dubrave (na putu Banja Luka - Bos. Gradiška) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede kolonu od 200 milicionera i naneli joj gubitke od 6 mrtvih, 10 ranjenih i 14 zarobljenih.

⚔️ 4. 1. 1945. Kod Petković Hana (na putu Maglaj-Doboj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali jednu nemačku kolonu a sutradan dve manje kolone. Uništeno je 13 kamiona i 1 motocikl, a zaplenjeno 3 p. mitraljeza, 35 pušaka i 3 pištolja.

⚔️ 5. 1. 1945. U blizini Travnika, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant bataljona Dušan Kusturić, narodni heroj.

⚔️ 5. 1. 1945. Sedamnaesta majevička udarna brigada 38. udaAie divizije NOVJ zauzela Olovo, a sutradan i Kladanj.

⚔️ 5. 1. 1945. Delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali ustaško-domobransku posadu i zauzeli Kreševo. Poginuo je 21 a ranjeno je 35 neprijateljskih vojnika, dok su delovi 10. udarne divizije imali 6 mrtvih, 9 ranjenih i 12 promrzlih.

⚔️ 6. 1. 1945. U blizini s. Vrela i s. Vrste (kod Bihaća) glavnina 2. brigade Unske operativne grupe NOVJ odbila napad delova nemačke 373. legionarske divizije.

⚔️ 6. 1. 1945. Delovi 4. udarne divizije 5. udainog korpusa NOVJ odbili nemačke jedinice koje su s linije s. Vrhselje - s. Konjevići (kod Zenice) pokušale da prodru u pravcu s. Guče Gore. Poginula su 24 i ranjena 42 neprijateljska vojnika, dok su delovi 4. udarne divizije imali 20 mrtvih i 5 ranjenih.

⚔️ 6. 1. 1945. Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na neprijateljsko uporište Rudsricu (na putu Bos. Novi - Kostajnica), ali ga, zbog jakog otpora, nisu zauzeli.

⚔️ 6. 1. 1945. Na liniji s. Miljanovci - s. Lončari - s. Gojakovac (kod Tešnja) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 550 nemačkih i ustaških vojnika od s. Sivše, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 6. 1. 1945. Na pl. Ozrenu 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ nanela četnicima gubitke od 50 mrtvih i 20 ranjenih i izbila na liniju s. Breznica - s. Smiđin (kod Maglaja).

⚔️ 6. 1. 1945. U Gračanici 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustaške snage, ali se zbog jakog otpora neprijatelja i zbog velikih gubitaka morala povući ka s. Avdićima.

⚔️ 7. 1. 1945. Po naređenju Štaba 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ rasformirani Konjički i Kalinovički NOP odred a njihovim sastavom popunjena U. hercegovačka udarna brigada iste divizije.

⚔️ 7. 1. 1945. Posle oštrih borbi 14. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila nemačke jedinice ka Sarajevu i zauzela Trnovo.

⚔️ 7. 1. 1945. Na liniji s. Vidoviči - s. Ahmići delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili napad jakih nemačkih snaga iz Travnika.

⚔️ 7. 1. 1945. Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i uništili kamion. Poginula su 3 i ranjena 2 nemačka vojnika.

⚔️ 8. 1. 1945. Kod s. Vrste i Kule Bisovače delovi 2. brigade Unske operativne grupe NOVJ odbili napad nemačkih snaga iz Bihaća, nanevši im gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 8. 1. 1945. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Visočko-fojnički NOF odred a njegovim Ijudstvom popunjene jedinice 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 8. 1. 1945. Glavnina 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, u sadejstvu sa delovima 45. divizije 2. armije NOVJ, napala nemačku 963. tvrđavsku brigadu u Vlasenici. Napad je obnovljen 10/11. januara, ali, zbog jakog otpora, Vlasenica nije zauzeta. Poginuo je i ranjen veći broj nemačkih vojnika, dok je 27. divizija NOVJ imala 17 mrtvih i 30 ranjenih.

⚔️ 9. 1. 1945. Šesta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ zauzela Čajniče, koje su četnici napustili posle kraće borbe.

⚔️ 11. 1. 1945. Šesta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Foču, iz koje su se četnici povukli prema Goraždu.

⚔️ 11. 1. 1945. Posle borbe protiv nemačkih jedinica 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Han-Pijesak.

⚔️ 11. 1. 1945. Delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ zauzeli Srebrenicu, koju su branile ustaše.

⚔️ 11. 1. 1945. Na putu Maglaj-Žepče delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku kolonu i u višečasovnoj borbi joj naneli gubitke od 23 mrtva i 7 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 12. 1. 1945. U rejonu s. Mađari - s. Ilovica - s. Umčani (kod Sarajeva) 14. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustaške jedinice, ali se posle jednodnevne borbe morala povući zbog velikog snega i hladnoće. Brigada je imala 5 mrtvih i 13 ranjenih.

⚔️ 12. 1. 1945. Kod ž. st. Kamen na pruzi Doboj-Derventa delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ miniranjem pruge uništili oklopni voz (lokomotivu, 3 oklopna vagona i tenk koji je bio na vagonu).

⚔️ 13. 1. 1945. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 4 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 13. 1. 1945. Na liniji Karaula - s. G. i D. Ozimica (kod Zavidovića) glavnina 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napala neprijatelja i ovladala svim uporištima na ovoj liniji (osim s. D. Ozimice). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 13 mrtvih i 15 ranjenih. Divizija je imala 7 mrtvih i 25 ranjenih.

⚔️ 14. 1. 1945. U rejonu s. Priboj - s. Kozluk - s. Memići (kod Zvornika) dve brigade 45. divizije 2. armije NOVJ u dvodnevnoj borbi razbile jače četničke snage.

⚔️ 14. 1. 1945. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu jačine 30 kamiona, neprijatelju naneli gubitke od 8 mrtvih i 11 ranjenih i oštetili 11 kamiona i 1 PA top.

⚔️ 15. 1. 1945. Crnogorski četnici s Pavlom Đurišićem na čelu, povlačeći se iz Crne Gore preko Srbije, prebacili se kod Višegrada u istočnu Bosnu.

⚔️ 15. 1. 1945. Šesta albanska divizija očistila od četnike rejon s. Uvac - s. Rudo i produžila gonjenje četnika ka Višegradu.

⚔️ 16. 1. 1945. Nemačka 22. pešadijska divizija otpočela nastupanje iz Sokolca ka Vlasenici. Posle oštrih trodnevnih borbi ona je odbacila delove 25. divizije 2. armije NOVJ i 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ i ušla u Vlasenicu.

⚔️ 16. 1. 1945. Jedinice nemačke 22. pešadijske divizije, posle oštre borbe protiv delova 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, zauzele Han-Pijesak.

⚔️ 17. 1. 1945. Dva bataljona II. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačku posadu u Goraždu.

⚔️ 19. 1. 1945. Delovi 53udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 600 ustaša iz Kotor-Varoši ka s. Podbrđu i s. Bilicama, nanevši im gubitke od 13 mrtvih i 15 ranjenih, uz sopstvene gubitke 2 mrtva i 20 ranjenih.

⚔️ 19. 1. 1945. Na odseku Goražde-Foča otpočelo trodnevno prebacivanje jedinica 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ preko r. Drine radi opšteg dejstva pravcem Goražde-Prača-Sarajevo.

⚔️ 20. 1. 1945. Između s. Klokota i s. Bilalovca (na putu Sarajevo-Busovača) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ iz zasede napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 40 mrtvih, 30 ranjenih i 3 zarobljena (uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 6 ranjenih), zaplenili 12 p. mitraljeza i uništili 2 kamiona i 2 putnička automobila.

⚔️ 20. 1. 1945. Formirana 2. brigada 3. divizije KNOJ-a.

⚔️ 21. 1. 1945. Kod s. G. Brke i s. Lipovice delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Brčkog napali 6. istočno-bosansku proletersku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ. Posle oštre jednodnevne borbe neprijatelj je odbijen uz osetne gubitke dok je Brigada imala 30 mrtvih i 62 ranjena.

⚔️ 22. 1. 1945. Glavnina nemačke 104. lovačke divizije, delovi borbene grupe -Eberlajn- i tri bataljona ustaša, nastupajući od Zenice, posle četvorodnevne borbe protiv glavnine 4. udarne divizije NOVJ i delova 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeli Travnik. Poginuo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika, dok su 4. udarna divizija i 7. krajiška NOU brigada imale 72 poginula, 188 ranjenih i 21 nestalog.

⚔️ 23. 1. 1945. Kod Šija-gradine delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 450 nemačkih vojnika iz Maglaja.

⚔️ 24. 1. 1945. Delovi 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačko-ustaške jedinice u Goraždu i s. Jabuci. Neprijatelju su naneseni veliki gubici, a delovi 3. divizije su imali 15 mrtvih i 48 ranjenih.

⚔️ 24. 1. 1945. Po naredbi Vojne oblasti 5. udarnog korpusa NOVJ rasformirana Komanda prozorskog vojnog područja a njena teritorija potčinjena Komandi jajačkog vojnog područja.

⚔️ 25. 1. 1945. Kod s. Klokota (na putu Kiseljak-Busovača) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu. Uništeno je 5 kamiona a oštećeno 6 kamiona i protivavionski top.

⚔️ 25. 1. 1945. Jedinice 37. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ izvršile napad na nemačke jedinice u rejonu Višegrada. Napad nije uspeo zbog jakog otpora neprijatelja. Gubici jedinica 37. divizije NOVJ: 10 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 25. 1. 1945. Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu jačine oko 400 vojnika i 60 vozila, te joj naneli gubitke od 12 mrtvih, 10 ranjenih i 5 zarobljenih.

⚔️ 25. 1. 1945. Kod s. Baljevca i s. Željave 2. udarna brigada 8. udarne divizije NOVJ odbila napad ustaških i nemačkih snaga iz Bihaća, nanevši im velike gubitke. Brigada je imala 3 mrtva i 10 ranjenih.

⚔️ 27. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 17. i 28. udarna divizija 2. armije NOVJ napale nemačke i ustaško-domobranske snage u Bijeljini. Napad je nekoliko puta obnavljan, ali grad nije zauzet zbog jakog otpora neprijatelja i zbog pogoršane situacije u rejonu Zvornika, pa je Štab 2. armije NOVJ, 3. februara, obustavio napad i težište borbi preneo na komunikaciju s. Drinjača-Zvornik, radi napada na delove nemačke 22. pešadijske divizije. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 mrtvih i preko 200 ranjenih, a jedinice 2. armije NOVJ imale su 260 mrtvih i 570 ranjenih.

⚔️ 27. 1. 1945. U s. Drinjači (kod Zvornika) delovi 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napali delove nemačke 22. pešadijske divizije. Napad je obnovljen 29. januara, ali mesto nije zauzeto zbog jakog otpora neprijatelja. Neprijtelj je pretrpeo osetne gubitke, a jedinice 38. udarne divizije NOVJ su imale 33 mrtva i 43 ranjena.

⚔️ 27. 1. 1945. Delovi nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske snage iz Širokog Brijega (sada: Lištica) i Mostara, posle trodnevne borbe, razbili 4. dalmatinsku udarnu brigadu 9. udarne divizije NOVJ i zauzeli Ljubuški, Čapljinu i Metković.

⚔️ 27. 1. 1945. Osamnaesta istočnobosanska (hrvatska) brigada 38. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na delove nemačke 22. pešadijske divizije u Vlasenici.

⚔️ 27. 1. 1945. U rejonu s. Liješnja (kod Zvornika) 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 22. pešadijske divizije. U oštroj borbi položaji su prelazili iz ruku u ruke po nekoliko puta, ali je neprijatelj na kraju uspeo da ih zadrži. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 19 mrtvih i 55 ranjenih.

⚔️ 29. 1. 1945. Održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu.

⚔️ 0. 2. 1945. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku rasformirani Štab Unske operativne grupe NOVJ i 1. i 2. muslimanska NO brigada, a u Cazinskoj krajini formirani Muslimanska brigada 8. udarne divizije NOVJ i Krajiški (muslimanski) NOP odred.

⚔️ 0. 2. 1945. U s. Strujićima održana sreska izborna konferencija NOF-a na kojoj je izabran Sreski odbor NOF-a za Ljubinje.

⚔️ 0. 2. 1945. U Gacku održana sreska konferencija na kojoj je izabran Sreski odbor NOF-a za Gacko.

⚔️ 0. 2. 1945. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Jajačko-travnički NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 0. 2. 1945. U Jajcu izašao prvi broj lista AFŽ-a Bosne i Hercegovine -Nova žena-.

⚔️ 0. 2. 1945. Izašao prvi broj lista 5. udarnog korpusa NOVJ -Glas udarnika-.

⚔️ 1. 2. 1945. Na odseku s. Počitelj - s. Dračevo delovi 29. udarne divizije NOVJ i 3. brigade 3. (bosansko-hercegovačke) divizije KNOJ-a, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, otpočele forsiranje r. Neretve i u rejonu s. Dretelja i Gabele stvorile mostobran.

⚔️ 1. 2. 1945. Kod s. G. Gračanice jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile ispad jačih neprijateljskih snaga iz Zenice i ubile 13 a ranile 18 neprijateljskih vojnika, uz sopstvene gubitke od 3 ranjena.

⚔️ 2. 2. 1945. U Prozoru, na prvoj sreskoj konferenciji NOF-a, u prisustvu preko 100 delegata, izabran Sreski odbor NOF-a za Prozor.

⚔️ 3. 2. 1945. Posle trodnevnih borbi ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, oslobodila Čapljinu. Delovi ustaške 9. brigade i jedna četa iz nemačke 369. legionarske divizije, koji su branili mesto, povukli su se prema Mostaru, pretrpevši osetne gubitke. Brigada je imala 15 mrtvih i 25 ranjenih. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza, protivavionski mitraljez i 8 p. mitralieza

⚔️ 4. 2. 1945. Četvrta dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije NOVJ i 3. bataljon 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranske snage i oslobodili Ljubuški.

⚔️ 4. 2. 1945. U rejonu s. Han Kola - s. Rekovica (kod Banje Luke) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na četnike i posle oštre borbe ih razbili i odbacili u Banju Luku.

⚔️ 5. 2. 1945. Sa okolnih položaja kod Konjica, posle tridesetočasovne borbe, 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, odbacila nemačke i ustaške snage u grad, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih, a sama je imala 2 mrtva i 9 ranjenih.

⚔️ 5. 2. 1945. Kod s. Brijesnice (blizu Gračanice) delovi 45. divizije 2. armije NOVJ vodili oštre borbe protiv četnika i naneli im velike gubitke. Delovi divizije su imali 3 mrtva i 22 ranjena.

⚔️ 5. 2. 1945. U Vlasenicu stigli iz Sarajeva delovi nemačke 181. pešadijske divizije i smenili delove nemačke 22. pešadijske divizije, koji su produžili proboj prema Zvorniku.

⚔️ 6. 2. 1945. Otpočela mostarska operacija glavnine 8. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske 9. brdske divizije (oko 15.000 vojnika). U 26-dnevnim borbama razbijene su obe neprijateljske divizije i izbijanjem na Ivan-sedlo, 4. marta, oslobođena severozapadna Hercegovina sa Mostarom. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od više hiljada mrtvih, ranjenih i zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 515 mrtvih, 1.600 ranjenih i 336 nestalih. Zaplenjen je veliki broj naoružanja i druge ratne opreme.

⚔️ 7. 2. 1945. Jedinice 26. udarne divizije 8. udarnog korpusa NOVJ posle dvodnevne borbe protiv 270. puka nemačke 369. legionarske divizije i jakih ustaško-domobranskih snaga oslobodile Široki Brijeg (sada Lištica). Posada je većim delom uništena, jer joj je bila presečena odstupnica kod s. Knešpolja.

⚔️ 7. 2. 1945. Nemačka 22. pešadijska divizija, posle oštrih višednevnih borbi protiv 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, ovladala Zvornikom i komunikacijom od Zvornika do Lišine. Gubici neprijatelja: oko 150 vojnika izbačenih iz stroja, a gubici 38. udarne divizije NOVJ: 38 mrtvih, 116 ranjenih i 12 nestalih.

⚔️ 7. 2. 1945. U Lijevču polju i s. G. Dolini (kod Bos. Gradiške) jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale i razbile četnike i ustaše i nanele im velike gubitke, a same imale 3 mrtva i 10 ranjenih.

⚔️ 7. 2. 1945. U Trebinju, na prvoj sreskoj konferenciji NOF-a, izabran Sreski odbor NOF-a za srez trebinjski.

⚔️ 8. 2. 1945. Na putu Kiseljak Busovača delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu jačine 70 motornih vozila i 120 vojnika. Poginulo je 16 a ranjeno 25 nemačkih vojnika. Uništeno je 6 kamiona.

⚔️ 8. 2. 1945. Na putu Doboj-Maglaj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj velike gubitke (uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 3 ranjena) uništivši 1 tenk, 4 kamiona i putnički automobil.

⚔️ 9. 2. 1945. Na liniji r. Kamenica - Lišina - s. Marčiči (kod Zvornika) 17. udarna divizija 2. armije NOVJ i delovi 27. i 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ otpočeli napad na nemačku 22, pešadijsku diviziju koja se probijala od s. Drinjače prema Zvorniku.

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu Gračanice 23. udarna divizija 2. armije NOVJ sprečila proboj nemačkih jedinica iz Doboja ka Tuzli i nanela im velike gubitke. Divizija je imala 80 boraca i rukovodilaca izbačenih iz stroja.

⚔️ 9. 2. 1945. Po naređenju Štaba 1. armije NOVJ formirana Artiljerijska brigada 11. udarne divizije NOVJ, sastava: dva diviziona.

⚔️ 10. 2. 1945. Jedihice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, posle kraće borbe protiv delova nemačke 181. pešadijske divizije, oslobodile Vlasenicu, a zatim nastavile nastupanje ka Zvorniku.

⚔️ 10. 2. 1945. Kod s. Kokota (na putu Kiseljak-Busovača) 7, krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, jačine 80 vozila. Poginulo je oko 20 i ranjeno 12 neprijateljskih vojnika i uništeno 7 kamiona i 7 motocikla. Brigada je imala 2 mrtva.

⚔️ 11. 2. 1945. Posle oštrih trodnevnih borbi nemačka 22. pešadijska divizija je iskoristivši izvlačenje 17. udarne divizije NOVJ i njeno upućivanje na nove zadatke prema Tuzli, uz osetne gubitke uspela da se probije u Zvornik. Jedinice 27. i 38. divizije NOVJ su pretrpele gubitke od 199 mrtvih i 443 ranjena.

⚔️ 12. 2. 1945. Na prostoriji s. Hrastovci - s. Zaselje - s. Čakići - s. Brdani (kod Travnika) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 1. bataljonom 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, odbila napad 5. puka ruskog zaštitnog korpusa.

⚔️ 13. 2. 1945. Na liniji Klepanovac-Baba-Brdo (kod Gorazda) delovi nemačke 181. pešadijske divizije napali na 3. proletersku (sandžačku) udarnu brigadu 37. udarne divizije NOVJ. Posle uporne borbe neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen prema Gorazdu.

⚔️ 13. 2. 1945. Spajanjem komandi podgrmečkog i kozarskog vojnog područja, po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, formirana Komanda prijedorskog vojnog područja.

⚔️ 13. 2. 1945. Posle trodnevnih borbi delovi 29, udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodili Nevesinje. (Glavnina 369. puka nemačke 369. legionarske divizije uništena je u povlačenju u rejonu Bišine i s. Zimlja, izuzev manjih delova koji su se probili prema Konjicu). Jedinice 29. udarne divizije imale su 23 mrtva i 66 ranjenih. Zaplenjena je velika količina naoružanja i druge ratne opreme.

⚔️ 13. 2. 1945. U rejonu s. Ilovica - s. Umčani - s. Grab delovi 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ napali nemačke jedinice i posle oštre jednodnevne borbe odbacili ih prema Sarajevu. Poginuo je i ranjen veći broj neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 3. udarne divizije NOVJ imale 23 mrtva i 65 ranjenih.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Zapovijest Štaba 53. NOU divizije od januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo u sjevernom dijelu srednje Bosne

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o organizaciji i stanju artiljerije

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Travnik - Busovača - Zenica

📜 Pregled nacionalnog i socijalnog sastava 9. NOU divizije od januara 1945. godine

📜 Obavještenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica o formiranju oficirskog kursa za vezu

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 2. armije NOVJ od 1. januara 1945. godine

📜 Pregled brojnog stanja 5. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. godine

📜 Naredba Štaba 14. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. o pohvali boraca i starješina 14. srpske brigade

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 1. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Vlasenica - Šekovići - Drinjača

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Foča - Trnovo

📜 Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Širokog Brijega i Nevesinja

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 18. srednjobosanske brigade 53. NOU divizije od 1. januara 1945. godine

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva Brigade narodne odbrane za Hercegovinu od 1. januara 1945. godine

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 2. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Konjic - Busovača

📜 Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 2. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na uporišta na komunikaciji Brčko - Celić

📜 Izvještaj Štaba 53. divizije od 2. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o službi veze

📜 Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 2. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Nevesinje - Blagaj

📜 Naređenje štaba Vrhovne komande od 2. januara 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na prostoriji Ozren—Doboj—Maglaj

📜 Izvještaj Štaba 14. korpusa od 3. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima u istočnoj Bosni

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Vlasenica - Zvornik - Tuzla - Gračanica

📜 Naređenje Štaba 17. NOU divizije od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da pređu na novu formaciju

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i materijala službe veze 17. NOU divizije od 3. januara 1945. godine

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Travnik i o napadu na železnički saobraćaj kod Bradine

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 4. januara 1945. štabovima i komandama potčinjenih jedinica i ustanova za formiranje regrutnih jedinica

📜 Relacija štaba 14. korpusa od 4. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Zvornik - Tuzla

📜 Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 4. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektoru Bijeljina - Brčko - Celić

📜 Izvještaj Štaba 7. brigade od 4. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o borbi kod sela Kupreša

📜 Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Mostar - Čapljina - Nevesinje

📜 Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu na prostoru Kifino Selo - Pridvorci

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Sarajevo-Busovača

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o napadu na drumski saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o bombardovanju nemačkih snaga u selu Grepku kod Nevesinja

📜 Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da sprečavaju prodor neprijatelja od Vlasenice ka Bijeljini i Tuzli i da zatvaraju sve pravce sa sjevera i zapada ka Tuzli

📜 Izvještaj Štaba 2. armije od 5. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o gubicima

📜 Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. Štabu 27. divizije da napada na Vlasenicu i Han-Pijesak i Štabu 38. divizije da ostane u rezervi na sektoru Tuzle

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 5. januara 1945. štabu 5. korpusa NOVJ o službi veze

📜 Zapovijest Štaba 9. NOU divizije od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Posušje - Široki Brijeg - Mostar

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 7. lovačkog zdruga od 5. januara 1945. dostavljena Zapovjedništvu ustaško-domobranske 4. hrvatske divizije

📜 Zapovijest artiljerijskog odjeljenja štaba 2. armije NOVJ od 6. januara 1945. štabovima 1. i 2. artiljerijske brigade za dejstvo na komunikaciji Drinjača - Zvornik - Branjevo - Janja

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 6. januara 1945. za formiranje školskog artiljerijskog dopunskog diviziona

📜 Obavještenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 6. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica o formiranju srednjeg i nižeg artiljerijskog kursa

📜 Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 6. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da zatvore pravce Brčko - Tuzla i Bijeljina - Zvornik

📜 Izvještaj Štaba 28. divizije od 6. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o forsiranju rijeke Drine i dejstvima u decembru 1944. na prostoru Kozluk - Bijeljina - Koraj

📜 Relacija Štaba 28. divizije od 6. januara 1945. dostavljena Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima u drugoj polovini decembra 1944. na prostoru Janja - Bijeljina - Koraj

📜 Izvještaj 7. brigade od 6. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o borbi kod Neopalja i Rovna

📜 Izvještaj Štaba 7. brigade od 6. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o borbama na prostoru Busovača - Han-Kumpanija - Zenica

📜 Izvještaj Štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 6. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Trnova

📜 Izvještaj 1. artiljerijskog diviziona od 6. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na prostoru između Travnika i Zenice

📜 Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 7. januara 1945. o pohvali boraca i rukovodilaca 4. divizije i 14. srednjobosanske brigade

📜 Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 7. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih jedinica od Vlasenice ka Zvorniku i da napadnu Vlasenicu

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 8. januara 1945. štabovima divizija za formiranje skijaških izviđačkih vodova

📜 Izvještaj Štaba grupe bataljona od 8. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o prebacivanju u istočnu Bosnu i o zauzimanju Vareša

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 7. lovačkog zdruga od 8. januara 1945. dostavljena Zapovjedništvu ustaško-domobranske 4. hrvatske divizije

📜 Naređenje Štaba 23. NOU divizije od 9. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoru Srnice - Donja Orahovica - Bosansko Petrovo Selo

📜 Izvještaj Štaba 29. divizije od 9. januara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o stanju i radu jedinica

📜 Naređenje štaba 6. crnogorske NOU brigade od 9. januara 1945. potčinjenim jedinicama za čišćenje prostora Foča - Ustikolina od četnika

📜 Izvještaj Štaba 7. brigade od 9. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na prostoru Han-Kumpanija - Busova

📜 Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 10. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da formiraju dopunske jedinice za obuku regruta

📜 Izvještaj Štaba 3. korpusa od 10. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na prostoriji Sarajevo - Zvornik - Višegrad

📜 Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 10. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za čišćenje prostora između Vlasenice, Zvornika i Papraće od četnika

📜 Izvještaj štaba 38. divizije od 10. januara 1945. štabu 3. korpusa NOVJ o čišćenju četnika na sektoru Tuzla - Zvornik

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 19. srednjobosanske brigade 53. NOU divizije od 10. januara 1945. godine

📜 Izveštaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 10. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima na prostoru Sretnica - Selište

📜 Izveštaj oficira Obaveštajnog odeljenja štaba Vrhovne komande na službi u Trebavskom korpusu od 10. januara 1945. Draži Mihailoviću. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji istočne i zapadne Bosne

📜 Procena stanja četničkih jedinica komandanta 1. šumadijskog korpusa od 10. januara 1945. sa predlozima za dalji rad

📜 Uputstvo Štaba 2. armije NOVJ od 11. januara 1945. o taktičkoj upotrebi protivavionskih mitraljeza i o formaciji Protivavionske mitraljeske čete

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 11. januara 1945. Štabu 38. divizije da i dalje ostane sa dvije brigade u rezervi na sektoru Tuzle

📜 Zapovijest Štaba 2. korpusa NOVJ od 12. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na komunikaciji Višegrad - Sarajevo

📜 Izvještaj Štaba 3. korpusa od 12. januara 1945. štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Zvornik - Vlasenica - Klada

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 12. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Široki Brijeg - Mostar

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 12. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o napadu na Vlasenicu

📜 Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. Štabu 45. divizije da prostor između Osmaka, Priboja i Drine očisti od četnika

📜 Izvještaj Štaba 14. korpusa od 13. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Bosansko Petrovo Selo - Seona - Špionica

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje automatičarskih vodova

📜 Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 14. januara 1945. štabovima 3. i 14. korpusa za zatvaranje pravca od Doboja i Zvornika ka Tuzli i za napad na Gradačac

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 14. januara 1945. štabu 38. divizije da zatvori pravac Doboj - Tuzla na lijevoj obali Spreče

📜 Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 14. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo u sjevernom dijelu istočne Bosne

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica 3. korpusa NOVJ od 15. januara 1945. godine

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 15. januara 1945. Štabu 25. divizije za izvođenje fortifikacijskih radova u borbi i organizaciji službe veze

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. divizije o dejstvima na sektoru Bijeljina - Brčko - Celić dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 15. januara 1945. godine

📜 Izvještaj štaba 23. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Ozren - Gračanica - Gradačac

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 15. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Han-Pijesak

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. divizije o dejstvima na prostoru Bijeljina - Koraj, dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 15. januara 1945. godine

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Vlasenica - Zvornik - Kozluk

📜 Naređenje Štaba 53. NOU divizije od 15. januara 1945. za preformiranje Artiljerijskog diviziona

📜 Izvještaj Štaba 3. tenkovskog bataljona od 15. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ o stanju u ovom bataljonu

📜 Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 15. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima u Hercegovini

📜 Primedbe Štaba 2. armije NOVJ od 16. januara 1945. na rad štabova potčinjenih jedinica u izvršavanju borbenih zadataka

📜 Izvještaj Štaba 5. korpusa od 16. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u srednjoj i zapadnoj Bosni

📜 Naređenje štaba 5. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje relejnih stanica

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje štabnih jedinica

📜 Izvještaj Štaba 14. korpusa od 16. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. Štabu inžinjerijske brigade za formiranje minerskog kursa i za formiranje pontonirskog bataljona i pontonirskih četa

📜 Zapovijest Štaba 25. NOU divizije od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na sektoru Vlasenice

📜 Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za izvođenje ofanzivnih dejstava ka Nevesinju i Mostaru i za napad na Konjic

📜 Izvještaj štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 16. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Trnova

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 16. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja i o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

📜 Zapovest 22. pešadijske divizije od 16. januara 1945. potčinjenim jedinicama za dejstva u rejonu Vlasenice

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 17. januara 1945. štabovima 38. divizije i Tuzlanskog NOP odreda za razbijanje četničkih jedinica na Ozrenu i za kontrolisanje prostora Kladanj - Tuzla

📜 Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Vlasenica - Kram i na Ozrenu

📜 Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima na prostoru Zvornik - Vlasenica - Tuzla

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Četnička golgota Bosanska Gradiška 38. istočnobosanska divizija NOVJ 181. pešadijska divizija Vrhovni štab NOVJ Kakanj Josip Broz Tito 17. istočnobosanska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 9. dalmatinska divizija NOVJ Bosanski Novi Gradačac Nevesinje Bihać Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Sarajevo 2. udarni korpus NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bijeljina 4. krajiška divizija NOVJ Omladina u ratu Banja Luka 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 22. pešadijska divizija 27. istočnobosanska divizija NOVJ Trnovo 2. lovačka eskadrila NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Četnici u drugom svetskom ratu Zvornik Zasede u oslobodilačkom ratu Široki Brijeg 45. srpska divizija NOVJ Tuzla Završne operacije u Jugoslaviji Goražde Travnik 23. srpska udarna divizija NOVJ 1. lovačka eskadrila NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Konjic Sokolac 39. krajiška divizija NOVJ Vlasenica Kiseljak Maglaj 10. krajiška divizija NOVJ 25. srpska divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ 1. tenkovska brigada NOVJ 22. srpska divizija NOVJ Brčko 53. srednjobosanska divizija NOVJ 14. srpski korpus NOVJ Modriča 37. sandžačka divizija NOVJ Partizanska avijacija 6. krajiška udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Doboj 8. dalmatinski korpus NOVJ Zenica Gračanica 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bitka na Zelengori Mostarska operacija 3. udarna divizija NOVJ Sarajevska operacija Derventa 7. SS divizija Prinz Eugen 7. krajiška udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1945. Mostar